Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare:"

Transkript

1 1(12) Plats och tid: Centrumhuset, i Färgelanda kl Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Karl-Erik Johansson (c) Diana Hjoberg (s) Bo Johansson (kd) Ove Qvick (s) Eva Nör (s) Henrik Axelsson (c), Lars Liedström (c), Ann Johansson (s) Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 0 Övriga deltagande: Per-Olof Johansson, sekr Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer Underskrifter Ordföranden: Owe Magnusson sman: Sekreterare: Ove Qvick Per-Olof Johansson BEVIS en har tillkännagivits genom anslag. Beslutsorgan Kultur- och servicenämnden Sammanträdesdatum Anslags uppsättande 200 Anslags nedtagande Protokollet förvaras på kommunkontoret Underskrift

2 2(12) KSN 87 KSN 80 KSN 72 KSN 66 KSN 34 KSN 25 KSN 14 Dnr 7/2005 Verksamhetsplan 2006 Kultur- och servicenämnden börjar diskutera förslag till verksamhetsplan för Frågan skall vara en stående punkt på kommande sammanträden Nämnden diskuterar vilka verksamheter som bör utvecklas under de kommande åren samt vilka budgetanpassningar som bör göras för att få en budget i balans med målsättning. Följande punkter framkom under diskussionen: Diskussion med barn- och utbildningsnämnden om kvalitén på skolmaten Kommunal gatumark Snöröjningsbudget VA-frågor utbyggnad av vattenförsörjning. Gemensamt möte med KSAU Fastighetsorganisationen Fortsätta diskussionen på nästa sammanträde KSN 25 En ökad satsning på nationaldagsfirande samt utveckling av Valbodalens historia bör ingå i förslag till verksamhetsplan för Bifall till arbetsutskottets förslag forts

3 3(12) forts KSN 34 Föreligger kultur- och servicekontorets förslag till verksamhetsplan för Verksamhetsplanen kompletteras med att en höjning av anslaget till upprustningsbidrag för föreningar bör höjas med 100 tkr. Bifall till arbetsutskottets förslag KSN 66 Kultur- och servicenämnden diskuterar verksamhetsplan och budget Kultur- och servicenämndens nettoram för 2006 blir tkr vilket motsvarar en höjning med 1,3 % jämfört med I förslag till verksamhetsplan redovisade nämnden en ambitionshöjning på följande områden: Nationaldagsfirande 50 tkr Kommunal gatumark 50 tkr Snöröjning 125 tkr Upprustningsbidrag 100 tkr Återuppta diskussionen igen på nästa sammanträde. KSN 72 Hk Snöröjningsbudget skall utökas med 125 tkr Upprustningsbidraget höjs ej med 100 tkr Nationaldagsfirandet får ej 50 tkr i utökat anslag Kommunal gatumark utökas inte med 50 tkr Fritidsgårdsverksamheten stänger en vardagskväll Kultur- och biblioteksverksamhetens anslag minskas med 50 tkr Anslaget till studieförbunden minskas med 30 tkr Diskussion upptas med utbildningsnämnden om finansiering av inomhussimskolan. forts

4 4(12) forts KSN 72 En diskussion förs i de politiska grupperna om vilka effektmål som skall gälla för kultur- och servicenämndens verksamhetsområde. Budget för snöröjning utökas med 125 tkr. Övriga punkter diskuteras och skall finnas med i kulturoch servicekontorets arbete med förslag till detaljbudget för Konsekvenser av olika åtgärder skall redovisas i förslaget. Kultur- och servicenämnden beslutar vidare att man inte vill göra några förändringar på befintliga effektmål, men vill ha en hel/halvdag till våren som bara ägnas åt målsättningsdiskussioner. Kultur- och servicechefen får i uppdrag att ta upp frågan om konkurrensutsättning med kommunledningen för att få igång processen. KSN 80 Hk ,672 Kultur- och servicenämnden diskuterar förslag till verksamhetsplan för Föreligger förslag till taxor för Förslaget innebär en genomsnittlig höjning för VAverksamheten på 5 % samt 3 % för renhållningen. Bifall till förslag till taxor för Bifall till arbetsutskottets förslag till taxor för Uppdra åt kultur- och servicechefen att MBL-förhandla om förslag till verksamhetsplan för KSN 87 Kultur- och servicenämnden beslutar fastställa förslag till verksamhetsplan för Expedieras: Kommunstyrelsen

5 5(12) KSN 88 Dnr 96/2005 Hk Sammanträdesdagar 2006 Föreligger kultur- och servicekontorets förslag till sammanträdesdagar för arbetsutskott och nämnd Sammanträdesdagar är måndagar kl Au Nämnd Januari Februari Mars April Maj 8 22 Juni 5 19 Augusti September Oktober November December 4 18 Bifall till kultur- och servicekontorets förslag.

6 6(12) KSN 89 Dnr 97/2005 Hk Gång och cykelvägar I uppdrag och direktiv i verksamhetsplan för 2006 anges att kultur- och servicenämnden skall arbeta för fler gång- och cykelbanor i kommunen. I uppdraget att ta fram en detaljerad kostnadsberäkning av dricksvattenförsörjningen för södra kommundelen ingår att titta på samordningsmöjligheten att bygga en cykelbana mellan Färgelanda och Stigen. Kultur- och servicenämnden diskuterar andra möjliga gång- och cykelvägar. En gång- och cykelväg mellan Färgelanda och Stigen har prioritet ett. Den skall färdigställas innan andra projekt påbörjas. Uppdra åt kultur- och servicekontoret att under 2006 undersöka möjligheten att sammanbinda banvallen från Rubbestadsvägen till Dagsholm för att på sikt tillskapa en cykelbana mellan Ödeborg och Ellenö Sundsbron. Bifall till arbetsutskottets förslag

7 7(12) KSN 90 Dnr 17/2005 Hk ,707 Upprustningsbidrag 2006 I budget för 2006 finns kr reserverade för upprustningsbidrag för föreningar i Färgelanda kommun. Kultur- och servicenämnden beslutar bevilja följande föreningar bidrag till upprustning av lokaler och anläggningar 2006: Färgelanda IF Nytt våtrumsgolv :- Färgelanda IF Upprustning av väg :- Judoklubben Judomatta :- Ellenö IK Panel till klubbhus :- Ellenö IK Målarfärg :- HK Höfers Bollvagn 5 000:- Rådanefors IF Luftvärmepump :- Expedieras: Samtliga föreningar som ansökt om upprustningsbidrag

8 8(12) KSN 91 Dnr 108/2005 Sågram Kultur- och servicenämnden har vid flera tillfällen diskuterat möjligheten att införskaffa en sågram att placera som utsmyckning i centrumparken. En sågram påminner om att det som numera är centrum tidigare var ett sågverksområde. Kommunen har nu fått erbjudande om att köpa en sågram från Sandvalls gård för kr. Kultur- och servicenämnden är positiv till att köpa sågramen om det kan finansieras inom ramen för centrumparken samt om den är möjlig att flytta i befintligt skick. Ramen bör blästras och målas samt ljussättas. Bifall till arbetsutskottets förslag Expedieras: Kultur- och servicechefen

9 9(12) KSN 92 Rapporter: a. Ekonomisk uppföljning Dnr 50/2005 Hk ,727 b. Kultur på Dal c. Bioenergi, Stigens skola d. Fadderbesök på Biblioteket, Bo Johansson KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN tog del av informationen

10 10(12) KSN 93 Dnr 94/2005 Hk Motion ang. upphandling av fjärrvärme Föreligger en motion till kommunfullmäktige från Centerpartiet, angående upphandling av fjärrvärme. Motionärerna föreslår att Färgelanda kommun handlar upp färdig fjärrvärme, d.v.s. att kommunen inte äger och driver anläggningen själva och att huvuddelen av energin skall komma av biobränsle eller annan förnybar energi. Kultur- och servicenämnden har under en längre tid diskuterat olika uppvärmningslösningar för kommunens fastigheter. I Stigens skola kommer kommunen att satsa på en egen pelletsbrännare i befintlig panna. I Högsäter kommer skolan att anslutas till en pelletsanläggning som Valbohem AB handlar upp som färdig värme. I Färgelanda samhälle har kommunen en fjärrvärmekulvert och en panncentral vid Valboskolan som eldas med träpellets. Kultur- och servicenämnden kommer i början på 2006 att gå ut med en anbudsförfrågan på färdig värme från en panncentral som skall eldas med träflis samt förlängning av befintlig värmekulvert genom samhället. Ovanstående beskrivning utgör kultur- och servicenämndens svar på motion angående upphandling av fjärrvärme. Expedieras: Kommunstyrelsen

11 11(12) KSN 94 Dnr 110/2005 Hk Staty i Centrumparken Föreligger förslag från kultursekreterare Gotton Mandelholm att köpa tre st. stålpelare från Monica Eliasson för att placera i centrumparken. Stålpelarna kostar kr plus markarbete och ev. belysning. Uppdra åt kultur- och servicekontoret att översända en planritning över centrumparken till Monica Eliasson för att få förslag till placering. Därefter fattar nämnden beslut om ett ev. inköp. Expedieras: Kultur- och servicechef, kultursekreterare Gotton Mandelholm

12 12(12) KSN 95 Dnr 111/2005 God jul och Gott nytt år Ordförande Owe Magnusson tackar nämnd och personal för ett gott arbete under året och tillönskar alla en god jul och ett gott nytt år. Bo Johansson tillönskar ordföranden, på nämndens vägnar detsamma.

Ordföranden: Owe Magnusson. Sekreterare: Per-Olof Johansson

Ordföranden: Owe Magnusson. Sekreterare: Per-Olof Johansson 1(14) Plats och tid: Kommunkontoret Färgelanda, kl. 14.00 17.30 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Henrik Axelsson (c) Eva Nör (s) Ove Qvick (s) Leif A Westbom Karl-Erik Johansson (c) Bo Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20) Nr 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20) Tid och plats Onsdagen den 28 januari 2015, klockan 13.00 17.30, i Bolstadsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (28) Plats och tid Wij Herrgård kl 9.00-12.00, 13.00-15.50 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Britt-Marie Horn (S),

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer