Ordföranden: Owe Magnusson. Sekreterare: Per-Olof Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden: Owe Magnusson. Sekreterare: Per-Olof Johansson"

Transkript

1 1(14) Plats och tid: Kommunkontoret Färgelanda, kl Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Henrik Axelsson (c) Eva Nör (s) Ove Qvick (s) Leif A Westbom Karl-Erik Johansson (c) Bo Johansson (kd) Roger Martinsson (fp) Dick Jonefeldt (kd) Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Övriga deltagande: Per-Olof Johansson, sekr 4 representanter för studieförbunden 58 Biblioteks- och kulturchef Krystyna Skjelfoss Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 närvarande. Utses att justera: Karl-Erik Johansson (c) Paragrafer Underskrifter Ordföranden: sman: Sekreterare: Owe Magnusson Karl-Erik Johansson Per-Olof Johansson BEVIS en har tillkännagivits genom anslag. Beslutsorgan Sammanträdesdatum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollet förvaras på kommunkontoret Underskrift

2 2(14) KSN 58 Dnr 133 / 2004 Träff med studieförbunden Fyra representanter för studieförbunden Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan informerade om sina respektive verksamheter. Frågor som diskuterades var bl.a. hur skall kultur- och servicenämnden få bättre information om vilken verksamhet som studieförbunden bedrivit i Färgelanda kommun, hur kan en utvärdering av verksamheten genomföras och hur ser framtiden för studieförbunden ut. Studieförbunden lovade att till nästa redovisning skall det vara möjligt att utläsa i verksamhetsberättelserna vilken verksamhet som bedrivits i Färgelanda kommun. Man var också villig att diskutera möjligheten att studieförbunden utvärderar varandras verksamhet. Man uppmanar kommunen att ta initiativ till gemensamma träffar för t.ex. Dalsland. Diskussionen föranleder inga beslut. Expedieras: Studieförbundet Vuxenskolan Sensus Studiefrämjandet

3 3(14) KSN 59 Dnr 144 / 2004 Biblioteksfrågor Biblioteks- och kulturchef Krystyna Skjelfoss informerar om kulturverksamheten i kommunen. Medialånen har ökat med ca lån under perioden 1/1 30/9 jfr med föregående år. En stor ökning i Färgelanda och en minskning i Högsäter. Biblioteket har många vuxenstuderande som använder sig av bibliotekets tjänster. Biblioteket har erbjudit företagarna i kommunen att ställa ut i en glasmonter i centrumhuset för att presentera sin verksamhet. 13 företagare har accepterat erbjudandet. Fasadskylten med texten konsthall har ännu inte kommit men biblioteks- och kulturchefen lovar att påskynda ärendet. Förlägga nämndens decembersammanträde till Centrumhuset. Expedieras: Biblioteks- och kulturchef

4 4(14) KSN 60 Dnr 122 / 2004 Fältassistent har fört diskussioner med barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt representanter för kyrkan om att inrätta en gemensam fältassistenttjänst. Tyvärr har det visat sig omöjligt för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden att prioritera fram resurser för ändamålet. Föreligger förslag från kultur- och servicechefen att projektet får vila tillsvidare till dess att den ekonomiska situationen förändras. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT Bifall till kultur- och servicechefens förslag. Dick Jonefeldt (kd) yrkar att kultur- och servicenämnden äskar tilläggsanslag från kommunstyrelsen på kr för att kunna genomföra projektet med hänvisning till den nya stadsbudgeten där man anslagit extra pengar till kommunerna. Karl-Erik Johansson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Leif A Westbom, Eva Nör (s) och Roger Martinsson (fp) yrkar bifall till Dick Jonefeldts förslag. Bifall till Dick Jonefeldts förslag. hemställer hos kommunstyrelsen om ett extraanslag på kr för 2005 för att kunna genomföra projektet med hänvisning till den nya stadsbudgeten där man anslagit extra pengar till kommunerna. Expedieras: Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Barn- och utbildningsnämnden

5 5(14) KSN Dnr 32 / / 2004 Budget 2005 diskuterar arbetet inför 2005 års budget. Följande förslag/frågeställningar framkom under diskussionen: Utveckla biblioteksverksamheten för ungdomar år Utveckla uppsökande verksamhet från biblioteket för äldre och handikappade Ökad utlåning av böcker Kobacken i Färgelanda bör iordningställas Isbanan i Färgelanda bör spola, helst genom frivilliga krafter Fler arbetsplatser för studerande på biblioteket Möjligheten för att inrätta en snöröjningsfond bör på nytt diskuteras Utreda möjligheten att släcka gatljus Uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att släcka gatljus i kommunen. 16 Föreligger utkast till verksamhetsplan för kultur- och servicenämndens ansvarsområde. Uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med utgångspunkt från utkast till verksamhetsplan. 25 s arbetsutskott diskuterar förslag till verksamhetsplan. Tidigare förslag om att utreda släckning av gatljus, snöröjningsfond samt fler arbetsplatser på biblioteket är inte längre aktuellt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT Uppdra åt förvaltningen att MBL-förhandla om förslaget.

6 6(14) Forts 25 diskuterar förslag till verksamhetsplan för Förslaget innehåller följande förändringar jfr med tidigare år. Utökat öppethållande på biblioteket genom bl.a. utökning av barnbibliotekarietjänsten till heltidstjänst ( + 85 tkr) Inrättande av gemensam fältassistenttjänst med omsorgskontoret samt Färgelanda och Högsäter Pastorat ( + 30 tkr) Närskidbacken i Färgelanda öppnar igen Utökad budget för snöröjning ( tkr) Utökning av anslaget för skötsel av kommunens parker och övriga gemensamma ytor ( tkr) Effektiviseringar inom VA, slam, internhyresfastigheter mm. (- 690 tkr). Dessa besparingar påverkar inte nämndens nettobudget utan minskar behovet av taxehöjningar inom VA, slam och internhyresfastigheter. Medel för att genomföra något av utsmyckningsprojekten inom Konstens Kraft bör tillföras budgeten. Bifall till kultur- och serviceförvaltningens förslag till verksamhetsplan för där nämnden äskar tkr för år 2005 för att uppfylla målen i verksamhetsplanen. Uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utreda möjligheten att genomföra Konstens Kraftprojektet ljuspelare vid Gatersbykorsningen i Färgelanda. KSN 61 diskuterar utkast till verksamhetsplan för Föreligger förslag från kultur- och servicechefen att detaljbudget fastställs vid nämndens sammanträde i november. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT Bifall till kultur- och servicechefens förslag. Leif A Westbom begär att få följande protokollsanteckning: Uppdelning i effektmål och produktionsmål som omnämns i dokumentet står inte i överensstämmelse med nämndens ansvar för hela sitt område.

7 7(14) Forts 61 Föreligger kultur- och servicechefens förslag till taxor för VA -, avfall - och slamkollektiven. Förslaget innebär en genomsnittlig höjning för VA-verksamheten med 2,5 %, för avfallsverksamheten med ca 4,5 % och för slamverksamheten med ca 7 %. Bifall till kultur- och servicechefens förslag till taxesättning för VA -, avfall - och slamkollektiven. Detaljbudget färdigställs till nämndens sammanträde i november. Därefter sker en MBL-förhandling i förvaltningsrådet för att slutligen fastställas på nämndens sammanträde i december. Expedieras: Kommunstyrelsen

8 8(14) KSN 62 Dnr 132 / 2004 Ödeborgs IF, bidrag till fortsatt upprustning av omklädningsbyggnad Föreligger ansökan från Ödeborgs IF om bidrag till fortsatt ombyggnad av sin klubblokal. Föreningen ansöker om kr. Frågan tas upp för beslut tillsammans med övriga ansökningar från föreningarna om upprustningsbidrag vid nästa sammanträde. Föreningen uppmanas att mera detaljerat redovisa varför man vill göra ovanstående upprustning samt att inlämna resultatrapport (resultaträkning) för 2003 års verksamhet. Expedieras: Ödeborgs IF

9 9(14) KSN 63 Dnr 134 / 2004 Vattenskyddsområde för Högsäter Föreligger för yttrande till Länsstyrelsen, förslag till vattenskyddsområde för Högsäters vattentäkt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT har inget att erinra mot förslaget Bifall till arbetsutskottets förslag Expedieras: Länsstyrelsen

10 10(14) KSN 64 Dnr 123 / 2004 Vattenskyddsområde för Rådanefors Föreligger för yttrande till Länsstyrelsen, förslag till vattenskyddsområde för Rådanefors vattentäkt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT har inget att erinra mot förslaget Bifall till arbetsutskottets förslag Expedieras: Länsstyrelsen

11 11(14) KSN 65 Rapporter: a) Södra Valbo Röda Korskrets Dnr 142/2004 b) Bok- och biblioteksmässan c) Ekonomisk rapport Dnr 55/2004 d) Byggnadsminnesförklaring, Ödeborgs Fornsal Dnr 143/2004 e) Naturvårdsbidrag Dnr 124/2004 f) Färgelandadagarna, slutrapport Dnr 125/2004 g) Föreningsbidrag Dnr 126/2004 h) NOLIMP i) Antalet ätande elever i skolan Dnr 135/2004

12 12(14) KSN 66 Inbjudningar Föreligger följande inbjudningar: 1. Seminarium, Idrottens egenvärde och mervärde olika perspektiv på samhällsnyttan, Riksidrottsförbundet 22/10 Umeå, 19/11 Stockholm, 26/11 Lund, 3/12 Alvesta, 10/12 Karlstad Avgift: kr exkl. moms 2. Specialfackmässa, IDA 2004, 27 seminarier, 2-4 november 2004, Göteborg Kostnad: Konferenspaket 3 dgr kr, dagskort kr. 3. Föreläsningar, Kvalitetsdagen 2004 kommunalt kvalitetsarbete i framtiden. Svenska kommunförbundet, 18 november 2004, Stockholm. Konferensavgift: exkl. moms 4. Seminarium, Välfärdspolitiken i framtiden, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet (Ledarskap i samverkan). Stockholm 11 november Avgift. 900 kr exkl. moms 5. Kurs, Visa resultatet! Vad ville vi? Hur blev det? Hur går vi vidare?, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, Stockholm 25 november, Malmö 2 december. Avgift: kr exkl. moms

13 13(14) KSN 67 Dnr 102 / 2004 Konstens Kraft Under arbetet med budget 2005, 25 / 2004, beslöt kultur- och servicenämnden att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att genomföra Konstens Kraft-projektet ljuspelare vid Gatersbykorsningen i Färgelanda. Vägverket har nu genom ett avtalsförslag ställt sig positiva till Konstens Kraft-projektet ljuspelare vid Gatersbykorsningen i Färgelanda. Uppdra åt kultur- och servicechefen att underteckna avtalet med Vägverket samt göra en kostnadsberäkning för projektet. Expedieras: Kultursekreterare Kultur- och servicechef

14 14(14) KSN 68 Övriga frågor Följande frågor diskuterades men föranledde inget beslut: 1. Mark- och anläggningschef 2. Centrumpark 3. Gångväg vid kommunförrådet i Färgelanda Expedieras: Kultur- och servicechef

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kallelse och upprop GRUMS KOMMUN. Kommunfullmäktige 2007-11-22. Kf 73

Kallelse och upprop GRUMS KOMMUN. Kommunfullmäktige 2007-11-22. Kf 73 Kf 73 Kallelse och upprop Kommunfullmäktige vitsordar sig vara i behörig ordning sammankallade. Upprop företas, varvid notering görs om närvaro och om tjänstgörande ersättare enligt till protokollet fogad

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp.

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp. 1(22) Protokollet är resat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdagen den 26 maj 2005, Klockan 13.00 18.15 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl 09.30-15.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.00-20.45 Blad Beslutande Övriga deltagande Gjert Magnusson (s) ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Bo Sören Sörensson (ka) George Strömbom

Läs mer