VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Kommunfullmäktige"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 21 juni 2005, kl Beslutande K G Abramsson, ordf Lars Petersson Åke Nilsson Joakim Risberg Gunnar Hörnlund Bo Olsson Lars Eliasson Inga-Lena Larsson Leif Ahlmark Mona Malmbo Agneta Lindström-Berg Jan Erik Jonsson Anita Johansson Gösta Jonsson Maria Kristoffersson Ronny Abrahamsson Rickard Norberg Ing-Marie Hahlin Birgitta Ohlsson Katarina Hahlin Nils Göran Baer Inga Jonsson Margareta Löfgren Håkan Gustafsson, ej vid beh. av 49 Ann-Kristin Norman Stig Gunnar Norberg Ulf Andersson Kjell Dahlberg Viveka Abramsson Sanja Tadic Helen Gavelin Ingrid Eriksson Gudrun Östman-Danielsson Övriga deltagande Gerd Marie Carlsson, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Helen Gavelin och Agneta Lindström-Berg Justering Förvaltningshuset, torsdagen den 30 juni 2005, kl Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... K G Abramsson Justerande... Helen Gavelin Agneta Lindström-Berg BEVIS OM ANSLAG s protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 32 Information. Ordföranden lämnar följande information: Avsägelse har inkommit från Ronny Abrahamsson, Latikberg, C, avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Prövning kommer att ske under punkten valärenden. På dagordningen finns punkten interpellation ang landsbygdsutveckling upptagen. Interpellanten, Agneta Mattsson, är bortrest. Förfarande med anledning därav behandlas under den punkten i dagordningen. En kort presentation av den digitala guiden kommer att genomföras vid lämplig tidpunkt under dagens kommunfullmäktigesammanträde. Mötet kommer att ajourneras c:a för gemensamt fika.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 33 Allmänhetens frågestund. Ärendebeskrivning Kfm Ordföranden meddelar att annons varit införd i Vilhelmina-Aktuellt om möjligheten att inkomma med fråga till allmänhetens frågestund. Tre frågor har totalt inkommit till kommunkansliet. Ordföranden meddelar att Viking Jonsson återtagit sin fråga. Således återstår två frågor enligt följande: Kjell Persson, Vilhelmina Ang sotning. Lars-Gustav Eriksson, Bäsksele Ang kommunens rutin med bankgiroinbetalning. Kjell Persson bereds möjlighet att själv läsa upp sin fråga om sotning. Ordföranden informerar om att enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får debatt ej förekomma under frågestunden. Yttrande i ärendet avges av Kjell Persson. Frågan besvaras av Åke Nilsson. Åke Nilsson läser därefter upp frågan från Lars-Gustav Eriksson ang kommunens rutin med bankgiroinbetalning. Frågan besvaras av Åke Nilsson. Allmänhetens frågestund förklaras därmed avslutad.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Agneta Mattsson Kfm 34 Ks 153 Au 224 Au 69 Kfm 116 Dnr04/Ks Motion Skogsgödsling av Vilhelmina kommunskogar. Ärendebeskrivning Kfm Agneta Mattsson, Kristdemokraterna i Vilhelmina inlämnar motion enligt nedan: Samhällets inriktning mot ekologisk hållbarhet, skapar nya möjligheter för Vilhelmina-skogarna. Ett exempel på detta, som redan aktualiserats, är skogens utökade roll som en förnyelsebar energikälla för landets energiförsörjning. Samhällets koldioxidmål, och de konsekvenser detta får för energiförsörjningen, kommer också att i hög grad beröra skogsutnyttjandet i framtiden, och kräva en kraftigt ökad produktion av bioenergi från skogen. Kvävetillgången i marken är den tillväxtfaktor som starkast begränsar skogens produktion av biomassa i våra nordliga skogsekosystem. Moderna näringsoptimeringsförsök med stöd av 60 års växtnäringsforskning vid SLU har visat, att det är möjligt att uppnå en mycket hög produktion genom behovsanpassad tillförsel av växtnäring utan att läckage till markvattnet uppstår. Genom balanserad tillförsel av växtnäring, kan till exempel granens volymproduktion fördubblas i södra Sverige och tredubblas i norra Sverige, om ekonomiska förutsättningar finns för att maximera produktionen. Produktionspotentialen hos våra skogsträd ligger således avsevärt högre än vad som tidigare antagits. Det biologiska produktionstaket ligger därför långt över den produktion som dagens skogar uppvisar, vilket innebär att skogen som produktionsresurs av förnybar biomassa ännu långt ifrån nyttjas, till sin fulla potential. Tillvaratagande av den näringsresurs som samhällets restprodukter utgör t. ex. i form av avloppsslam och träaska, ger förutsättningar för en ökad tillväxt och därmed ett ökat uttag för förnyelsebara skogsråvaror. Nya, väl balanserade gödselmedel, baserade på restprodukter, utvecklas i dag och kan utgöra ett viktigt komplement till traditionella gödselmedel i framtiden.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 34 (forts) Ks 153 (forts) Au 224 (forts) Au 69 (forts) Kfm 116 (forts) Dnr04/Ks Motion Skogsgödsling av Vilhelmina kommunskogar. En ökad skogsråvarubas, möjliggör ökat uttag av biomassa så att nya verksamheter kan utvecklas, utan att den etablerade skogsindustrins råvaruförsörjning begränsas. En ökad skogstillväxt bidrar dessutom till kolbindning, vilket är en positiv effekt i uppfyllandet av de fastslagna klimatpolitiska målen, på såväl nationell som europeisk nivå. Skogsgödsling skulle kunna ge ökad lönsamhet både till skogsbruket och energisektorn, samt skapa arbetstillfällen i vår del av inlandet. Relativt stora arealer används idag för traditionell skogsproduktion. Samtidigt vet vi att efterfrågan ökar på förnyelsebara råvaror i Sverige, Europa och övriga världen, liksom att anspråken på att undanta nya arealer för naturvårdens syften också ökar. Med hjälp av en ökad skogsproduktion på begränsade arealer har skogsbygderna och skogsägarna en möjlighet att öka lönsamheten, och samtidigt bidra till att uppfylla målen för ett hållbart samhälle inom såväl naturvård, som produktion av förnybara naturresurser. Kristdemokraterna i Vilhelmina föreslår därför Att Vilhelmina kommun tar fram ett program för skogsgödsling i de skogar som ägs av kommunen, med hänsyn tagen till produktionspotential, miljöeffekter och produktionsekonomi, med syfte att bidra till hållbar utveckling. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att till arbetsutskottets sammanträde upprätta förslag till motionssvar.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 34 (forts) Ks 153 (forts) Au 224 (forts) Dnr04/Ks Motion Skogsgödsling av Vilhelmina kommunskogar. Au Förslag till yttrande har upprättats av kommuning Jan Ola Borg. Förslag till beslut att kommunens skogsförvaltare får i uppdrag att ta fram gödslingsplaner för de områden som är lämpade för att gödslas. att därmed förklara motionen besvarad. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att via kommunens skogsförvaltare upprätta gödslingsplaner för de områden som är lämpade att gödslas, att därmed förklara motionen besvarad. - Ks Under överläggning i ärendet föreslår Leif Ahlmark att kommunstyrelsen med hänvisning till motionssvaret bör föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson och Maria Kristoffersson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Leif Ahlmarks förslag.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 34 (forts) Ks 153 (forts) Au 224 (forts) Dnr04/Ks Motion Skogsgödsling av Vilhelmina kommunskogar. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att bifalla motionen, att uppdra till kommunstyrelsen att via kommunens skogsförvaltare upprätta gödslingsplaner för de områden som är lämpade att gödslas, - Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla motionen, att uppdra till kommunstyrelsen att via kommunens skogsförvaltare upprätta gödslingsplaner för de områden som är lämpade att gödslas. ----

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ekonomi Kfm 35 Ks 163 Au 277 Ks 22 Au 27 Dnr 04/Ks Guideverksamhet och drift av mottagningsbyggnad för besökare i Fatmomakke Tilläggsanslag för kommunstyrelsens behov. Ärendebeskrivning Au Projektledare Henrik Öhrn redovisar : Projektet Fatmomakke-Levande Kyrkstad har under sommaren 2004 startat upp en guideverksamhet i Fatmomakke kyrkstad. Två guider har utbildats och anställts på vardera 75 % under perioden mitten av juni till slutet av augusti för att guida besökare i Fatmomakke. Guiderna har under nämnda period varit i kyrkstaden mellan kl till kl , för att svara på frågor samt genomföra tre guidade turer dagligen kl , kl och kl Dessutom har de tagit emot beställningar från grupper och guidat dessa. Totalt har 637 besökare nyttjat och betalat för denna tjänst, vilket gett intäkter på drygt kr. Guideverksamheten har 2004 skett i projektet: Fatmomakke Levande kyrkstads regi och guiderna har varit anställda av Vilhelmina församling. Även under sommaren 2005 kommer verksamheten i stort att fungera på samma sätt, men förhoppningsvis ännu lite bättre. Tanken med att ha guider i Fatmomakke är långsiktig, och meningen är att vi inom ramen för projektet ska kunna trimma in verksamheten under de två år projektet håller på för att sedan lämna över ansvaret till Vilhelmina kommun och Vilhelmina församling. Dessutom planeras att uppföras en mottagningsbyggnad i Fatmomakke, vilket ska inrymma toaletter, informationsutrymme, kontor och pentry för guiderna samt en utställningsdel med information om Marsfjällen området. Anledningen till skrivelsen är att någon måste ta på sig det långsiktiga ansvaret för guideverksamheten och driften av mottagningsbyggnaden vilket enligt projektet bör vara kommunen eller församlingen.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 35 (forts) Ks 163 (forts) Au 277 (forts) Ks 22 (forts) Au 27 (forts) Dnr 04/Ks Guideverksamhet och drift av mottagningsbyggnad för besökare i Fatmomakke Tilläggsanslag för kommunstyrelsens behov. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till t.f. kommunchef Lars Ekbäck att utreda huvudmannaskapet. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till t.f. kommunchef Lars Ekbäck att utreda huvudmannaskapet. Au Näringssekr Göran Lidström meddelar att överläggningar skett med representanter från Vilhelmina församling ang. uppförande, framtida drift, markfrågor och finansieringsformer rörande mottagningsbyggnad i Fatmomakke. Kommunstyrelsen har , 23 beslutat att bevilja ekonomisk garanti med 30 % av totalkostnaden för uppförande av ny info- och mottagningsbyggnad i Fatmomakke uppgående till kronor, att anvisa erforderliga medel kronor ur det egna kapitalet. Under överläggning i ärendet deltar näringssekr. Henrik Öhrn. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att följande förutsättningar ska gälla för Vilhelmina kommuns huvudmannaskap:

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 35forts) Ks 163 (forts) Au 277 (forts) Ks 22 (forts) Au 27 (forts) Dnr 04/Ks Guideverksamhet och drift av mottagningsbyggnad för besökare i Fatmomakke Tilläggsanslag för kommunstyrelsens behov. - Vilhelmina kommun ska äga marken och byggnaden, - Fatmomakkestyrelsen är ansvarig för drift av anläggningen, - Nyttjanderättsavtal upprättas med Fatmomakkestyrelsen för 25 år, - Vilhelmina kommun utser en representant i Fatmomakkestyrelsen, - Vilhelmina kommuns medverkan inte överstiger 30 % av totalkostnaden, att uppdra till näringssekr. Henrik Öhrn att ta erforderliga kontakter samt upprätta förslag till erforderliga avtal, att delge kommunstyrelsen vidtagen åtgärd. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag med kronor ur det egna kapitalet för kommunstyrelsens disposition. Efter avslutad överläggning prövar och finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera vidtagna åtgärder.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 35 (forts) Ks 163 (forts) Au 277 (forts) Ks 22 (forts) Au 27 (forts) Dnr 04/Ks Guideverksamhet och drift av mottagningsbyggnad för besökare i Fatmomakke Tilläggsanslag för kommunstyrelsens behov. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att bevilja tilläggsanslag med kronor för kommunstyrelsens disposition ur eget kapital, att anvisa erforderliga medel kronor ur det egna kapitalet. Kfm Yttrande i ärendet avges av Anita Johansson. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bevilja tilläggsansslag med kronor för kommunstyrelsens disposition ur eget kapital, att anvisa erforderliga medel kronor- ur det egna kapitalet. ----

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 VIBO Kfm 36 Ks 164 Au 247 Dnr 05/Ks Årsredovisning 2004, VIBO, Vilhelminabostäder AB. Ärendebeskrivning Au VIBO, Vilhelminabostäder AB överlämnar årsredovisning för Förvaltningsberättelsen visar på en vinst för 2004 på tkr. Förslag till vinstdisposition, tkr Från föregående år ansamlad förlust Årets Vinst 3191 Vinstmedel till förfogande 1268 Styrelsens förslag till disposition Balanseras i ny räkning 1268 Revisionsrapport och lekmännens granskning har inlämnats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Lars Eliasson meddelar att han önskar bilägga ett särskilt yttrande till protokollet. Eliasson redogör för yttrandets innehåll. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att särskilt yttrande från Lars Eliasson och Helen Gavelin, båda FP, får biläggas protokollet.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 36 (forts) Ks 164 (forts) Au 247 (forts) Dnr 05/Ks Årsredovisning 2004, VIBO, Vilhelminabostäder AB. Yttrande i ärendet avges vidare av Katarina Hahlin, Maria Kristoffersson och Rickard Norberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige Kfm Ordföranden meddelar att debatt om VIBO AB:s årsredovisning inte är möjlig då årsredovisningen endast är en delgivning till kommunfullmäktige. Ordföranden informerar om möjligheten att i interpellation ställa frågor och få dessa besvarade. Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att notera årsredovisningen delgiven. ----

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ekonomienheten Kfm 37 Ks 165 Au 292 Ks 143 Au 202 Au 569 Dnr04/Ks Årsredovisning Ärendebeskrivning Au Den löpande redovisningen skall för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. För att redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut skall en årsredovisning upprättas. I kommunen är det kommunstyrelsen som skall upprätta årsredovisningen. Förslag till tidplan och anvisningar för arbetet med 2004 års årsredovisning har utarbetats. Föreslagen tidplan utgår från den sammanträdesplan som fastställts av kommunfullmäktige för år Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 368/2000 skall varje nämnd under innevarande år genomföra två uppföljningsaktiviteter- /brukarundersökningar. Uppföljningsaktiviteterna skall avrapporteras i separata dokument i samband med bokslutet. Av rapporten skall framgå redovisning och analys av den uppföljning som gjorts och om uppföljningsresultatet föranleder någon åtgärd. Uppföljningsaktiviteterna skall vara behandlade i nämnden För att ekonomienheten skall beredas utrymme att sammanställa årsredovisningen inom den tidsram som fastställts i sammanträdesplanen föreslås att nämnder och bolag lämnar sina verksamhetsberättelser inklusive brukarundersökningar senast Varje nämnd samt de bolag som ingår i kommunkoncernen skall avlämna egna verksamhetsberättelser. I upprättade anvisningar föreslås att årsredovisningen delas upp i förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse. Med anledning härav har en mall för verksamhetsberättelsens uppställning och innehåll utarbetats.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 37 (forts) Ks 165 (forts) Au 292 (forts) Ks 143 (forts) Au 202 (forts) Ks 341 (forts) Au 569 (forts) Dnr04/Ks Årsredovisning Redovisningsekonom Marianne Näslund föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa upprättat förslag till anvisningar och tidplan för 2004 års bokslut och årsredovisning, att särskilt uppmärksamma nämnder och bolag på att verksamhetsberättelsen skall avlämnas enligt upprättad mall samt att materialet skall vara ekonomienheten tillhanda senast 28 februari ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till anvisningar och tidplan för 2004 års bokslut och årsredovisning, att särskilt uppmärksamma nämnder och bolag på att verksamhetsberättelsen skall avlämnas enligt upprättad mall samt att materialet skall vara ekonomienheten tillhanda senast 28 februari. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till anvisningar och tidplan för 2004 års bokslut och årsredovisning, att särskilt uppmärksamma nämnder och bolag på att verksamhetsberättelsen skall avlämnas enligt upprättad mall samt att materialet skall vara ekonomienheten tillhanda senast 28 februari Au Under överläggning deltar redovisningsekonom Marianne Näslund.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 37 (forts) Ks 165 (forts) Au 292 (forts) Ks 143 (forts) Au 202 (forts) Dnr04/Ks Årsredovisning Årsredovisning har upprättats avseende 2004 års verksamhet. Nämndernas budgetavvikelse uppgår för år 2004 till 3,6 mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 95%. Låneskulden uppgår till 12,3 mkr. Vilhelmina kommun redovisar för år 2004 ett överskott på 22,5 mkr. Soliditeten uppgår till 80%. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ekonomienheten att komplettera årsredovisningen med en redovisning av 2004 års bygdemedel, att uppdra till ekonomienheten att komplettera årsredovisningen med resultat exkl realisationsvinster- och förluster. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN beslutar att fastställa årsredovisning avseende år 2004 för Vilhelmina kommun enligt upprättat förslag Ks Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck och ekonom Marianne Näslund. Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Gunnar Hörnlund yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: Årsredovisningen ska kompletteras med förklarande not utvisande nettokostnadsandelens storlek exkl reavinster och förluster.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 37 (forts) Ks 165 (forts) Au 292 (forts) Ks 143 (forts) Au 202 (forts) Dnr04/Ks Årsredovisning Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Yttrande i ärendet avges vidare av Katarina Hahlin och Joakim Risberg. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden huruvida ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 9 ja och 2 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras idag. Reservation avges av Lars Eliasson och Conny Lövgren. Ordföranden prövar därefter arbetsutskottets förslag samt Gunnar Hörnlunds tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Gunnar Hörnlunds tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till ekonomienheten att komplettera årsredovisningen med en förklarande not utvisande nettokostnadsandelens storlek exkl reavinster och förluster.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 37 (forts) Ks 165 (forts) Au 292 (forts) Ks 143 (forts) Au 202 (forts) Dnr04/Ks Årsredovisning KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att fastställa årsredovisning avseende år 2004 för Vilhelmina kommun enligt upprättat förslag Au Årsredovisningen har omarbetats utifrån revisionens påpekanden. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Ekonomichefen redogör för de påpekanden som framförts av revisionen och de åtgärder som genomförts med anledning av detta enligt följande: Ferielön Avsättning för återställande av sopdeponi Rättelse sociala avgifter Nedskrivning av aktiepostföljens värde Nedskrivning kundfordr. 6,9 milj.kr kortfristig skuld 14,3 milj. kr skuldfört 4,7 milj. kr 3,5 milj. kr 2,2 milj.kr Detta innebär att resultatet minskas med 1 milj. kronor jämfört med tidigare upprättad årsredovisning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ekonomichef Lars Ekbäck att upprätta förslag till avsättning för återställande av deponi.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 37 (forts) Ks 165 (forts) Au 292 (forts) Ks 143 (forts) Au 202 (forts) Dnr04/Ks Årsredovisning KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att fastställa årsredovisning avseende år 2004 för Vilhelmina kommun enligt omarbetat förslag Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Ekonomichefen redogör för de påpekanden som framförts av revisionen och de åtgärder som genomförts med anledning av detta i föreliggande årsredovisning. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera årsredovisningen för ytterligare beredning. Åke Nilsson och Gunnar Hörnlund yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Katarina Hahlin, Anita Johansson, Gunnar Hörnlund, Ronny Svarto och Maria Kristoffersson. Under diskussionen framkommer att årsredovisningen ska kompletteras enligt följande: - Sid. 4 Texten kompletteras med skrivning om att aktierna i Norrheden Torv försålts Sid Ändring av årtal för husförhör. Ska vara Kompletterande skrivning om att arbete med lönekartläggning utifrån jämställdhetsperspektiv pågår - Projektredovisning

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 37 (forts) Ks 165 (forts) Au 292 (forts) Ks 143 (forts) Au 202 (forts) Dnr04/Ks Årsredovisning Efter avslutad överläggning prövar ordföranden först Lars Eliassons återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras idag varvid ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som vill att ärende ska avgöras idag röstar ja. Den som vill att ärendet ska återremitteras för ytterligare beredning röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 9 ja och 2 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden prövar därefter huruvida kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till ekonomienheten att till kommunfullmäktiges sammanträde inarbeta följande ändringar/tillägg i årsredovisningen: - Sid. 4 Texten kompletteras med skrivning om att aktierna i Norrheden Torv försålts Sid Ändring av årtal för husförhör. Ska vara Kompletterande skrivning om att arbete med lönekartläggning utifrån jämställdhetsperspektiv pågår - Projektredovisning

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 37 (forts) Ks 165 (forts) Au 292 (forts) Ks 143 (forts) Au 202 (forts) Dnr04/Ks Årsredovisning KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att fastställa årsredovisning avseende år 2004 för Vilhelmina kommun enligt reviderat förslag. Reservation avges av Lars Eliasson och Helen Gavelin Kfm Revisionsberättelse har upprättats Mot bakgrund av resultatet av granskningen tillstyrkes att styrelsen och de övriga nämnderna och förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Ordföranden meddelar att Klas-Bertil Söderlund, KomRev är närvarande och kan besvara ev. frågor med anledning av årsredovisningen. Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Lars Eliasson, Gunnar Hörnlund, Anita Johansson och Agneta Lindström-Berg. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att godkänna årsredovisning avseende år 2004 för Vilhelmina kommun enligt reviderat förslag,

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 37 (forts) Ks 165 (forts) Au 292 (forts) Ks 143 (forts) Au 202 (forts) Dnr04/Ks Årsredovisning att bevilja styrelse och nämnder och förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Tekniska enheten Ekonomi Kfm 38 Ks 168 Dnr 04/Ks Tomtpriser Ärendebeskrivning Ks har senast , 65 fastställt priser för försäljning av tomter för bostadsbebyggelse, småhus. Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa tomtpriser för år 2006 enligt följande: - Detaljplan Vilhelmina tätort kr - Detaljplanelagt område i övriga kommunen förutom Saxnäs och Klimpfjäll kr - Fastighetsbildade kommunala tomter i Saxnäs och Klimpfjäll inkl. el och va kr - Inom övriga områden kr Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att fastställa tomtpriser för år 2006 enligt följande: - Detaljplan Vilhelmina tätort kr - Detaljplanelagt område i övriga kommunen förutom Saxnäs och Klimpfjäll kr - Fastighetsbildade kommunala tomter i Saxnäs och Klimpfjäll inkl. el och va kr - Inom övriga områden kr

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 38 (forts) Dnr 04/Ks Tomtpriser Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa tomtpriser för år 2006 enligt följande: - Detaljplan Vilhelmina tätort kr - Detaljplanelagt område i övriga kommunen förutom Saxnäs och Klimpfjäll kr - Fastighetsbildade kommunala tomter i Saxnäs och Klimpfjäll inkl. el och va kr - Inom övriga områden kr

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kultur- och utbildningsnämnden Ekonomi Kfm 39 Ks 169 Dnr 04/Ks Taxa för elev vid musikskolan år Ärendebeskrivning Ks har , 69 fastställt terminsavgiften vid den kommunala musikskolan till 510 kronor/termin för Kultur och utbildningsnämnden föreslår en uppskrivning av terminsavgiften med 2 % för Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgiften i den kommunala musikskolan till 520 kronor/termin. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att fastställa egenavgiften i den kommunala musikskolan till 520 kronor/termin. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa egenavgiften i den kommunala musikskolan till 520 kronor/termin

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kultur- och utbildningsnämnden Ekonomi Kfm 40 Ks 170 Dnr 04/Ks Hyra studentboende Pettersbacke år Ärendebeskrivning Ks har , 68 fastställt hyran 2005 vid studentboendet Pettersbacke till kr/mån för större lägenhet samt för lägenhet utan balkong. Hyran innefattar basutrustade lägenheter/rum, frukost/kvällsfika månd-torsd, frukost fredag, hushållsel, internetuppkoppling samt kabel-tv. Kultur- och utbildningsnämnden föreslår en uppskrivning av hyresnivån med 2 % för Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa hyran för 2006 vid studentboendet Pettersbacke till kr/mån för större lägenhet samt kr/mån för lägenhet utan balkong. Hyran innefattar basutrustade lägenheter/rum, frukost/kvällsfika måndagtorsdag, frukost fredag, hushållsel, internetuppkoppling samt kabel-tv. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att fastställa hyran för 2006 vid studentboendet Pettersbacke till kr/mån för större lägenhet samt kr/mån för lägenhet utan balkong. Hyran innefattar basutrustade lägenheter/rum, frukost/kvällsfika måndagtorsdag, frukost fredag, hushållsel, internetuppkoppling samt kabel-tv.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 40 (forts) Dnr 04/Ks Hyra studentboende Pettersbacke år Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa hyran för 2006 vid studentboendet Pettersbacke till kr/mån för större lägenhet samt kr/mån för lägenhet utan balkong. Hyran innefattar basutrustade lägenheter/rum, frukost/kvällsfika måndagtorsdag, frukost fredag, hushållsel, internetuppkoppling samt kabel-tv.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kultur- och utbildningsnämnden Ekonomi Kfm 41 Ks 171 Dnr 04/Ks Taxa simhallen för år Ärendebeskrivning Au har , 67 beslutat Kultur- och utbildningsnämnden föreslår en uppskrivning av avgifterna med 2 % för Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa avgifterna vid simhallen för år 2006 enligt följande: Vårsäsong 22 veckor (1/1-31/59 Sommar/höst 26 veckor (1/7-31/12) Underhåll/rep 4 veckor (1/6-30/6) Förändring Säsongskort Familj vårsäsong 680 kr + 15 kr sommar/höst 780 kr + 15 kr Säsongskort vuxen vårsäsong 365 kr + 5 kr sommar/höst 420 kr + 10 kr Säsongskort barn(t o m 18 år/ pensionärer vårsäsong 210 kr + 5 kr sommar/höst 260 kr + 5 kr Barn t o m 4 år i föräldrars sällskap badar gratis) Rabatthäfte 10 tillfällen med skåp 315 kr + 5 kr Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att fastställa avgifterna vid simhallen för år 2006 enligt följande:

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 41 (forts) Ks 171 (forts) Dnr 04/Ks Taxa simhallen för år Vårsäsong 22 veckor (1/1-31/59 Sommar/höst 26 veckor (1/7-31/12) Underhåll/rep 4 veckor (1/6-30/6) Förändring Säsongskort Familj vårsäsong 680 kr + 15 kr sommar/höst 780 kr + 15 kr Säsongskort vuxen vårsäsong 365 kr + 5 kr sommar/höst 420 kr + 10 kr Säsongskort barn(t o m 18 år/ pensionärer vårsäsong 210 kr + 5 kr sommar/höst 260 kr + 5 kr Barn t o m 4 år i föräldrars sällskap badar gratis) Rabatthäfte 10 tillfällen med skåp 315 kr + 5 kr Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa avgifterna vid simhallen för år 2006 enligt följande Vårsäsong 22 veckor (1/1-31/59 Sommar/höst 26 veckor (1/7-31/12) Underhåll/rep 4 veckor (1/6-30/6) Förändring Säsongskort Familj vårsäsong 680 kr + 15 kr sommar/höst 780 kr + 15 kr Säsongskort vuxen vårsäsong 365 kr + 5 kr sommar/höst 420 kr + 10 kr Säsongskort barn(t o m 18 år/ pensionärer vårsäsong 210 kr + 5 kr sommar/höst 260 kr + 5 kr Barn t o m 4 år i föräldrars sällskap badar gratis) Rabatthäfte 10 tillfällen med skåp 315 kr + 5 kr

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Tekniska enheten Ekonomi Kfm 42 Ks 172 Dnr 04/Ks VA-taxa Ärendebeskrivning Ks har senast , 66 fastställt avgifterna för vatten- och avloppstaxan. VA-taxan omfattar tre delar enligt följande: 1. Serviceavgift (erlägges en gång) Oförändrad 2. Grundavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) 3. Brukningsavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) Tekniska enheten föreslår att brukningsavgifterna höjs med 32 öre och grundavgiften höjs med 7,9,13 resp 28 kronor enligt sammanställning. Förslaget motsvarar en höjning med 2 %. Förslaget till va-taxa innebär följande: 1. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp. Serviceavgift Bostadsfastighet 2006 Ändring a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 2:80 0 c) en avgift per lägenhet Annan fastighet 2006 Ändring a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 7:-

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Kfm 42 (forts) Ks 172 (forts) Dnr 04/Ks VA-taxa Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt. 2. Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Grundavgift Fastighet (samtliga) 2006 Ändring inkl.m.v.sk en grundavgift per fastighet och år avs vatten och avlopp för - fastigheter med högst 1 lägenhet :50 - fastigheter med ytterligare lgh 665/lgh :25 - fritidshus :50 - ladugårdar :50 - affärer o industri lgh 445/lgh : lgh 333/lgh :25 3. Brukningsavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan va-mätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. Brukningsavgift Fastigheter med va-mätare 2006 Ändring inkl.m.v.skt en brukningsavgift per m 3 levererat renvatten för - vattenförsörjning 9:36 +-:18 11:70 - avlopp och spillvatten 7:28 +-:14 9:10 - tillsammans 16:64 +-:32 20:80

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Kfm 42 (forts) Ks 172 (forts) Dnr 047Ks VA-taxa Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt. Fastigheter utan va-mätare En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2006 Ändring inkl.m.v.sk. - vattenförsörjning :- - spillvatten :- - tillsammans :- Fritidshus - vattenförsörjning spillvatten tillsammans Ladugårdar - vattenförsörjning :25 Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att va-taxan bibehålls oförändrad. Lars Eliasson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds yrkande. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att höja va-taxan med 2 % enligt upprättat förslag. Taxehöjning med 2 % innebär en höjning med kronor jämfört med oförändrad taxa. Yttrande i ärendet avges vidare av Joakim Risberg.

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Kfm 42 (forts) Ks 172 (forts) Dnr 04/Ks VA-taxa Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Åke Nilssons förslag röstar ja. Den som bifaller Gunnar Hörnlunds förslag röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige att höja va-taxan för år 2006 med 2 %. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att fastställa va-taxan för år 2006 enligt upprättat förslag innebärande en höjning med 2 %. Kfm Gunnar Hörnlund yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att bibehålla oförändrad va-taxa. Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Gunnar Hörnlunds förslag röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 18 ja och 15 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Kfm 42 (forts) Ks 172 (forts) Dnr 04/Ks VA-taxa har således beslutat att höja va-taxan för år 2006 med 2 %. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa va-taxan för år 2006 enligt upprättat förslag innebärande en höjning med 2 %. Reservation avges av Gunnar Hörnlund, Maria Kristoffersson, Katarina Hahlin, Ingrid Eriksson och Lars Eliasson

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Tekniska enheten Ekonomi Kfm 43 Ks 173 Dnr 04/Ks Renhållningstaxa Ärendebeskrivning Ks har senast , 70 beslutat fastställa renhållningstaxa för år 2005 enligt upprättat förslag Taxan avsåg containersystem. GVA-ingenjör Lars Sjöhlin överlämnar förslag till renhållningstaxa för år 2006 för containersystem. Förslaget innebär en höjning med 2 %. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att höja renhållningtaxan med 2 %. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att renhållningtaxan bibehålls oförändrad. Gunnar Hörnlund yrkar bifall till Lars Eliassons förslag. Taxehöjning med 2 % innebär en höjning med kronor jämfört med oförändrad taxa. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Åke Nilssons förslag röstar ja. Den som bifaller Lars Eliassons förslag röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 6 ja, 3 nej och 2 som avstår på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige att höja renhållningstaxan för år 2006 med 2 %.

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Kfm 43 (forts) Ks 173 (forts) Dnr 04/Ks Renhållningstaxa KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att fastställa renhållningstaxan för år 2006 enligt upprättat förslag innebärande en höjning med 2 %. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa renhållningstaxan för år 2006 enligt upprättat förslag innebärande en höjning med 2 %

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Socialnämnden Ekonomi Kfm 44 Ks 174 Dnr 047Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år 2006 Ärendebeskrivning Ks har senast , 61 beslutat om hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer. Socialnämnden har , 68 föreslagit kommunfullmäktige att fastställa hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2006, - att hyresnivån för Volgsjö gruppbo bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, - att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2006 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att fastställa hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2006, - att hyresnivån för Volgsjö gruppbo bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, - att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2006 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet.

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Kfm 44 (forts) Dnr 04/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år 2006 Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2006, - att hyresnivån för Volgsjö gruppbo bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, - att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2006 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet.

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Socialnämnden Ekonomi Kfm 45 Ks 175 Dnr 04/Ks Avgift för fotvård Ärendebeskrivning Ks har senast , 72 beslutat om avgiften avseende fotvård för pensionärer. Socialnämndens arbetsutskott föreslår , 53 kommunfullmäktige att fastställa avgiften för fotvård för pensionärer i eget boende för år 2006 till 180 kronor exkl. mervärdesskatt och 225 kronor inkl.mervärdesskatt. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att fastställa avgiften för fotvård för pensionärer i eget boende för år 2006 till 180 kronor exkl. mervärdesskatt och 225 kronor inkl.mervärdesskatt. Kfm Anita Johanssons yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med reviderad lydelse enligt följande: att fastställa avgiften för fotvård för pensionärer i särskilt boende för år 2006 till 180 kronor exkl. mervärdesskatt och för pensionärer i övrigt till 225 kronor inkl.mervärdesskatt. Yttrande avges vidare av Agneta Lindström-Berg.

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Kfm 45 (forts) Ks 175 (forts) Dnr 04/Ks Avgift för fotvård Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med Anita Johanssons ändringsyrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa avgiften för fotvård för pensionärer i särskilt boende för år 2006 till 180 kronor exkl. mervärdesskatt och för pensionärer i övrigt till 225 kronor inkl.mervärdesskatt.

41 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 Socialnämnden Ekonomi Kfm 46 Ks 176 Dnr 04/Ks Taxa för färdtjänst inom Vilhelmina kommun år Ärendebeskrivning Ks har senast , 62 beslutat om taxan för färdtjänst inom Vilhelmina kommun för Taxan fastställdes till 40 kronor. Socialnämnden har , 72 beslutat föreslå kommunfullmäktige att taxan för färdtjänst uppräknas med 2 % fr o m Taxan uppgår därmed till 41 kr. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Joakim Risberg yrkar bifall till socialnämndens förslag Efter avslutad överläggning prövar och finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med socialnämndens förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutar att taxan för färdtjänst uppräknas med 2 % fr o m Taxan uppgår därmed till 41 kr. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att taxan för färdtjänst uppräknas med 2 % fr o m Taxan uppgår därmed till 41 kr.

42 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Ekonomi Styrelser och nämnder Kfm 47 Ks 177 Au 301 Au 203 Au 602 Dnr 04/Ks Budget Ärendebeskrivning Au Under överläggning i ärendet deltar Från kultur- och utbildningsnämnden: Viveka Abramsson, ordf., Johnny Kärkkäinen och Tage Magnusson, förvaltningschef Från socialnämnden: Agneta Lindström-Berg, ordf.,ulla-britt Granberg och Anders Larsson, förvaltningschef Från miljö- och byggnadsnämnden,annika Wijk, 1:e miljöinspektör Från ekonomienheten:marianne Näslund,Anders Hellström, Heidi Thörnberg och Kerstin Eriksson Från personalenheten: Gunnel Karlsson, personalsekr. Tidplan En genomgång görs av den tidplan som upprättats av ekonomienheten för arbetet med budget Tidplanen revideras med utgångspunkt från den sammanträdesplan som fastställts för ks au, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Budgetmaterialet - Materialet ska ha en enhetlig och överskådlig utformning Överensstämma med bokslutsredovisning - Verksamhetsgrenar ska beskrivas i text - Vid förändringar av verksamheter ska konsekvensbeskrivningar upprättas såväl i text som i siffror Förhandlingar med fackliga organisationer Frågan uppkommer i vilket skede och på vilken nivå förhandlingar ska ske med de fackliga organisationerna.

43 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Kfm 47 (forts) Ks 177 (forts) Au 301 (forts) Au 203 (forts) Au 602 (forts) Dnr 04/Ks Budget Frågan ska utredas och gemensamma direktiv utformas. Målbeskrivningar I ett första skede tillämpas modellen att för åren 2004 och 2005 redovisa kostnaderna per innevånare för några verksamhetsgrenar. För 2004 används det faktiska invånarantalet vid årets slut samt för år 2005 befolkningstal enligt budget. Sjukfrånvarostatistik Redovisas på verksamhetsnivå Finansiella mål Fastställda av kommunfullmäktige enligt nedanstående. Tas med i budgetarbetet. varje verksamhetsgren får ta med sig eventuellt underskott jmf med budget med hela beloppet till nästkommande år. Av överskott jmf med budget får verksamhetsgrenen ta med sig 15% till nästkommande år fastställda budgetramar ska hållas Partiremiss Sammanställning och utskick till de politiska partierna sker vid arbetsutskottets sammanträde Ingen prövning av de fastställda ramarna görs vid detta tillfälle. Nästa presidieträff Hålls tisdagen den 8 februari 2005 kl

44 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 44 Kfm 47 (forts) Ks 177 (forts) Au 301 (forts) Au 203 (forts) Dnr 04/Ks Budget ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ekonom Marianne Näslund att uppdatera tidplanen samt att sammanställa riktlinjer för budgetarbetet 2006 utifrån dagens överläggningar Presidieträff den 8 februari 2005 har genomförts. Under överläggning i ärendet deltar redovisningsekonom Marianne Näslund Förslag till budget för år 2006 föreligger från styrelse och nämnder. Budgetramarna för 2006 framgår enligt följande: Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Investringsutrymmet uppgår totalt till 15 mkr. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ekonomienheten att sammanställa budgetmaterialet för utökad remisstid till politiska partier med utskick , att ändra remisstiden till Au Yttrande har inkommit från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna samt Pensionärs- och handikapporganisationerna i Vilhelmina och SKTF.

45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 45 Kfm 47 (forts) Ks 177 (forts) Au 301 (forts) Au 203 (forts) Dnr 04/Ks Budget Under överläggning i ärendet deltar från miljö- och byggnadsnämnden: Håkan Gustafsson, 1:e vice ordf. och Ylva Jonsson, miljöinspektör, från socialnämnden: Agneta Lindström-Berg, ordf. och Anders Larsson, förvaltningschef, från kultur- och utbildningsnämnden: Viveka Abramsson, ordf, Johnny Kärkkäinen och Tage Magnusson, förvaltningschef samt Anders Hellström, förvaltningsekonom kun, Marianne Näslund, förvaltningsekonom ks, Heidi Thörnberg, förvaltningsekonom soc, Lars Ekbäck, ekonomichef och Gunnel Karlsson, personalchef. Ekonomichef Lars Ekbäck redogör för de oklarheter som framkommit vid en genom gång av inkomna motionssvar enligt följande: I Socialdemokraterna och Vänsterpartiets remissvar har kostnaderna för fastighetsunderhåll justerats så att tkr tillförts kommunstyrelsens ram, samt att tkr dragits från kultur- och utbildningsnämndens ram och 192 tkr har minskat socialnämndens ram. Vidare har S+V föreslagit att ekonomienheten skall tillföras ett anslag om 325 tkr för inköp av scanner. Detta skall vara medel till programvara för scanning av leverantörsfakturor, och detta är en driftkostnad. I oppositionens remissvar har inga medel anvisats för färdtjänsten, samt att den minskning som socialnämnden föreslagit för den medicinska enheten har tagits upp ytterligare en gång. Vidare har kostnaderna för fastighetsunderhåll inom socialnämndens verksamhetsområde inte beaktats (192 tkr). Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att 0,24 % av lönesumman för 2006, totalt kronor omfördelas från varje verksamhet till att hantera centralt av kommunstyrelsen för att aktivt arbeta med att minska sjukskrivningstalen i kommunen, att införa ovanstående omföring av medel fr.o.m. 1 juli innevarande år.

46 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 46 Kfm 47 (forts) Ks 177 (forts) Au 301 (forts) Au 203 (forts) Dnr 04/Ks Budget ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ekonomichef Lars Ekbäck att till kommunstyrelsens sammanträde i diagramform redovisa beräknat och faktiskt befolkningstal samt finansiering för åren , att S och V resp. C-KD-M-FP bereds möjlighet att med anledning av framförda oklarheter till kommunkansliet senast inkomma med reviderade remissvar, att yrkande om omfördelning av 0,24 % av lönesumman överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande, att införa ovanstående omföring av medel fr.o.m. 1 juli innevarande år. Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. S och V resp. C-KD-M-FP har inkommit med reviderade remissvar enligt följande: S + V Ram Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Summa Finansiering Total Avs eget kapital Lösen av lån

47 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 47 Investeringar Avskrivningar

48 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 48 Kfm 47 (forts) Ks 177 (forts) Au 301 (forts) Au 203 (forts) Dnr 04/Ks Budget C-FP-KD-M Ram Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Summa Finansiering Total Avs eget kapital Lösen av lån Investeringar Avskrivningar Yrkanden Åke Nilsson yrkar bifall till 1. S och V:s reviderade förslag avseende ramar för kommunstyrelsenkultur- och utbildningsnämnden socialnämnden samt investeringar 2. C-FP-KD-M:s reviderade förslag till ram för miljö- och byggnadsnämnden 3. att 0,24 % av lönesumman för 2006, totalt kronor omfördelas från varje verksamhet till att hantera centralt av kommunstyrelsen för att aktivt arbeta med att minska sjukskrivningstalen i kommunen, att införa ovanstående omföring av medel fr.o.m. 1 juli innevarande år 4. i övrigt i enlighet med S och V:s reviderade remissvar.

49 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 49 Kfm 47 (forts) Ks 177 (forts) Au 301 (forts) Au 203 (forts) Dnr 04/Ks Budget Gunnar Hörnlund yrkar bifall till 1. C-FP-KD-M:s reviderade förslag avseende ramar för kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, investeringar samt rättelse av kultur- och utbildningsnämndens ram upp till och avsättning till eget kapital med anledning av felsummering. 2. S och V:s reviderade förslag till ram för kommunstyrelsen 3. i övrigt i enlighet med C-FP-KD-M:s reviderade remissvar. Omröstningar Ordföranden prövar först Åke Nilssons yrkande om ram för kommunstyrelsen på mkr i enlighet med S och V:s reviderade remissförslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Ordföranden prövar därefter Åke Nilssons yrkande om ram för miljöoch byggnadsnämnden på mkr i enlighet med C-FP-KD-M:s reviderade remissförslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Ordföranden prövar därefter yrkande från Åke Nilsson:s förslag om ramar för kultur- och utbildningsnämnden , socialnämnden samt investeringar i enlighet med S och V:s reviderade remissförslag mot Gunnar Hörnlunds yrkande om ramar för kultur- och utbildningsnämnden , socialnämnden samt investeringar i enlighet med C-FP-KD-M:s reviderade remissförslag.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Folkets Hus, Måndagen den 15 september 2003 kl. 09.00-10.05 K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 17 september 2007, kl. 10.00-20.25. Ajournerat kl 12.20-13.25, 15.30-16.00,18.20-18.30,19.05-19.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf.

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(117) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(117) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(117) Plats och tid Folkets Hus, fredagen den 15 december 2006, kl. 10.00-17.25. Ajourneras kl. 12.00-13.00, kl. 15.30-16.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Birgitta Ohlsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 28 april 2003, kl. 14.00-19.40 Beslutande K G Abramsson, ordf. Åke Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Viveka Abramsson Lars Eliasson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15.

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(109) Kommunfullmäktige 2009-11-16, 2009-11-23 Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 november 2009, kl. 10.00-21.20 Folkets hus, Måndagen den 23 november Kl. 09.00-15.50

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 23 april, 2007 kl. 10.00-14.45. Ajournerat kl. 12.00-13.00, kl. 14.15-14.25. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Roger Jönsson Åke Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 november 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Gamla skolan i Bäsksjö, Måndagen den 20 september 2004 kl. 14.00-17.00. Beslutande K G Abramsson ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Helen Gavelin Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(87) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 16 november 2011, kl. 10.00-16.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf, Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets Hus, tisdagen den 21 juni 2005, kl. 21.00-22.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Anita Johansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus, tisdag den 26 april 2011, kl. 10.00-15.30 Beslutande K G Abramsson, ordf Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson Mattias

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(157) Kommunstyrelsen 2001-11-28

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(157) Kommunstyrelsen 2001-11-28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(157) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 28 november 2001, kl. 11.00-20.40. Beslutande Agneta Lindström-Berg, ordf. Thord Wikström, vid beh. av 264-289, 291-298,

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 14 juni 2010, kl. 14.00-18.40 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Robert Svensson Åke Nilsson Ann-Kristin Norman Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Kommunstyrelsen 2003-11-05

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Kommunstyrelsen 2003-11-05 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 5 november 2003, kl. 10.00-16.25. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 25 februari 2008, kl. 10.00-13.40 Ajournering för lunch 11.50-12.55 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Robert Svensson Åke Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Plats och tid Folkets Hus Tisdagen den 17 september 2002, kl. 14.00-16.05 Beslutande K G Abramsson, ordf. Håkan Gustafsson Per Olof Nilsson S Åke Nilsson Gunnar Hörnlund

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(112) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(112) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(112) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 28 november 2005, kl. 14.00-19.45. Mötet ajourneras 16.00-16.30. Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 november 2003, kl. 14.00-16.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Sara Norman Åke Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Viveka

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 19 april 2010, kl. 14.00-20.45 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Conny Lövgren Åke Nilsson Mikael Österberg Maria Kristoffersson Emil

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 15 juni 2009 Kl. 14.00-17.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Mikael Österberg Åke Nilsson Inga-Lena Larsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Saxnäsgården, Saxnäs. Måndag 18 april 2016, kl.11.00-15.35 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Kenneth Jacobsson K G Abramsson Göran Jonzon

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer