VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Folkets Hus, Måndagen den 15 september 2003 kl K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Lars Pettersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg Lars Eliasson Annika Wijk Leif Ahlmark Inga Lena Larsson Agneta Lindström-Berg Mona Malmbo Anita Johansson Jan Erik Jonsson Maria Kristoffersson Karin Kopparmalms-Lindblad Ulla Britt Granberg Ing Marie Hahlin Rickard Norberg Katarina Hahlin Johnny Kärkkäinen Tobias Högberg Birgitta Ohlsson Håkan Gustafsson Nils Göran Baer Inga Jonsson Margareta Löfgren Gudrun Östman-Danielsson Ann Kristin Norman Bengt Ivan Lidqvist Sara Norman Göran Jonsson Göran Lidström, sekr. Agneta Lindström-Berg och Karin Kopparmalms-Lindblad Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Agneta Lindström-Berg Karin Kopparmalms-Lindblad BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Lars Sjöhlin Ekonomi Kfm 59 Ks /1-2 Au 465 Dnr 03/Ks VA-taxa Au Kommunfullmäktige har senast , 99 fastställt avgifterna för vatten- och avloppstaxan. VA-taxan omfattar tre delar enligt följande: 1. Serviceavgift (erlägges en gång) 2. Grundavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) 3. Brukningsavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) Tekniska enheten föreslår att brukningsavgifterna höjs med 53 öre och grundavgiften höjs med 11,14,21 resp 45 kronor enligt sammanställning. Förslaget motsvarar en höjning med 4 %. Förslaget till va-taxa innebär följande: 1. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp. Serviceavgift Bostadsfastighet 2004 Ändring a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 2:80 0 c) en avgift per lägenhet

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 59 (forts) Ks 212 (forts) Au 465 (forts) Dnr03/Ks VA-taxa Annan fastighet 2004 Ändring a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 7:- 2. Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Grundavgift Fastighet (samtliga) 2004 Ändring en grundavgift per fastighet och år avs vatten och avlopp för - fastigheter med högst 1 lägenhet fastigheter med ytterligare lgh 639/lgh fritidshus ladugårdar affärer o industri lgh 428/lgh lgh 320/lgh Brukningsavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan va-mätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. Brukningsavgift Fastigheter med va-mätare 2004 Ändring en brukningsavgift per m 3 levererat renvatten för - vattenförsörjning 9:00 +1,25 - avlopp och spillvatten 7:00 +0,98 - tillsammans 16:00 +2,23

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 59 (forts) Ks 212 (forts) Au 465 (forts) Dnr03/Ks VA-taxa Fastigheter utan va-mätare En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2004 Ändring - vattenförsörjning spillvatten tillsammans Fritidshus - vattenförsörjning spillvatten tillsammans Ladugårdar - vattenförsörjning Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att komplettera förslag till va-taxa 2004 med en kolumn utvisande kostnader inkl. mervärdesskatt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa va-taxa för år 2004 enligt upprättat förslag

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 59 (forts) Ks 212 (forts) Au 465 (forts) Dnr03/Ks VA-taxa Ks GVA-ing Lars Sjöhlin har kompletterat förslaget till va-taxa 2004 med en kolumn utvisande kostnader inkl. mervärdesskatt. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Anita Johansson och Gunnar Hörnlund yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Joakim Risberg, Rickard Norberg, Rune Andersson, Ewa Hed och Katarina Hahlin. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden arbetsutskottets förslag mot Eliassons återremissyrkande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa va-taxa för år 2004 enligt upprättat förslag. Reservation avges av Lars Eliasson (FP) och Conny Lövgren (FP)

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 59 (forts) Dnr03/Ks VA-taxa Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Lars Eliasson att ärendet bör återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Åke Nilsson och Gunnar Hörnlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Därefter prövar ordföranden om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag. Efter genomförd proposition finner ordföranden att ärendet skall avgöras idag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes; Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Eliassons återremissyrkande röstar nej. Verkställd votering utfaller med 28 ja och 3 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Lars Sjöhlin Ekonomi Kfm 60 Ks /3-4 Au 466 Dnr03/Ks Renhållningstaxa 2004 Au Kommunfullmäktige har senast , 100 fastställt avgifter för renhållning. Förslag till ny renhållningstaxa har upprättats av GVA-ing.Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa renhållningstaxa för 2004 enligt upprättat förslag Ks Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa renhållningstaxa för 2004 enligt upprättat förslag Kfm att bifalla kommunstyrelsens förslag. ----

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kun Ekonomi Kfm 61 Ks 220 Au 486 Dnr 03/Ks Ändring av hyror och taxor, studentboende och musikskolan. Au Mot bakgrund, dels av redovisat delårsbokslut per 30/4, dels av den pågående budgetberedningen för 2004 års budget, föranstaltas höjningar av hyran på studentboendet Pettersbacke, samt egenavgifterna till den kommunala musikskolan. Kultur- och utbildningsnämnden har , 97 beslutat att en hyreshöjning sker motsvarande 200 kr/mån i studentboendet Pettersbacke, från och med höstterminen att en höjning av egenavgiften till 500 kr/termin sker i den Kommunala Musikskolan, från och med höstterminen att föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut om så erfordras. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att en hyreshöjning sker motsvarande 200 kr/mån i studentboendet Pettersbacke, från och med höstterminen att en höjning av egenavgiften till 500 kr/termin sker i den Kommunala Musikskolan, från och med höstterminen Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att förslaget i de två att-satserna till kommunfullmäktige bör kompletteras med uppgift om den totala månadshyran vid Pettersbacke inkl. hyreshöjningen samt avgiften i den kommunala musikskolan inkl. höjningen. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson och Leif Ahlmark.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 61 (forts) Ks 220 (forts) Au 486 (forts) Dnr 03/Ks Ändring av hyror och taxor, studentboende och musikskolan. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Anita Johanssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att en hyreshöjning sker motsvarande 200 kr/mån i studentboendet Pettersbacke, från och med höstterminen Hyran uppgår därefter till kr/mån för större lägenhet samt för lägenhet utan balkong. Hyran innefattar basutrustade lägenheter/rum, frukost/kvällsfika må-torsd, frukost fredag, hushållsel, internetuppkoppling samt kabel-tv, att en höjning av egenavgiften sker med 150 kr/termin i den Kommunala Musikskolan, från och med höstterminen Terminsavgiften uppgår därefter till 500 kronor Kfm att bifalla kommunstyrelsens förslag. ----

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Socialnämnden Ekonomi Kfm 62 Ks 222 Au 489 Dnr 03/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år Au Kommunfullmäktige har senast , 3 beslutat om hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer. Socialnämnden har , 53 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: att hyresnivån för särskild boendeform uppräknas med 2 % för 2004, att hyresnivån för Volgsjö gruppbo, utöver servicelägenheter, bestäms till faktisk hyreskostnad/månad utifrån gällande blockhyresavtal, att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2004 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet, att övriga hyror följer kommunens hyressättning vid varje förhandlingstillfälle ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att hyresnivån för särskild boendeform uppräknas med 2 % för 2004, att hyresnivån för Volgsjö gruppbo, utöver servicelägenheter, bestäms till faktisk hyreskostnad/månad utifrån gällande blockhyresavtal, att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2004 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet,

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 62 (forts) Ks 222 (forts) Au 489 (forts) Dnr 03/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år att övriga hyror följer kommunens hyressättning vid varje förhandlingstillfälle Ks Yttrande i ärendet avges av Rune Andersson och Lars Eliasson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att hyresnivån för särskild boendeform uppräknas med 2 % för 2004, att hyresnivån för Volgsjö gruppbo, utöver servicelägenheter, bestäms till faktisk hyreskostnad/månad utifrån gällande blockhyresavtal, att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2004 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet, att övriga hyror följer kommunens hyressättning vid varje förhandlingstillfälle Kfm att bifalla kommunstyrelsens förslag

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Socialnämnden Ekonomi Kfm 63 Ks 223 Au 490 Dnr 03/Ks Förändring av resor och avgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. Au Socialnämnden har , 27 beslutat att införa begränsat antal enkelresor till maximalt fyra per vecka, att införa enstaka biljetter som ersättning för plastkortet, att särskild prövning görs för de personer som kan visa att de på grund av sitt handikapp har behov av utökat antal resor per vecka till och från arbete eller annat som bedöms likvärdigt, att föreslå kommunfullmäktige att höja egenavgiften för färdtjänst till 40 kr per enkelresa, att införa begränsning av antal resor med Riksfärdtjänst till fyra enkelresor per år. att särskild prövning görs för de personer som kan visa att de på grund av sitt handikapp har behov av ytterligare riksfärdtjänstresor för behandlingar där resan inte bekostas av annan, att föreslå kommunstyrelsen att färdtjänst och riksfärdtjänst organisatoriskt förläggs till kommunstyrelsens verksamhet mot bakgrund av att det tillhör trafikområdet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att förslaget att färdtjänst och riksfärdtjänst organisatoriskt förläggs till kommunstyrelsens verksamhet mot bakgrund av att det tillhör trafikområdet återremitteras för ytterligare beredning.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 63 (forts) Ks 223 (forts) Au 490 (forts) Dnr 03/Ks Förändring av resor och avgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att höja egenavgiften för färdtjänst till 40 kr per enkelresa, ---- Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att höja egenavgiften för färdtjänst till 40 kr per enkelresa, ---- Kfm att bifalla kommunstyrelsens förslag

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ekonomi Kfm 64 Ks /18 Au 491 Dnr 03/Ks Granskning av årsredovisningen Au Kommunrevisorerna överlämnar rapport från granskning av årsredovisningen ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera granskningsrapporten, att delge kommunfullmäktige rapporten Kfm Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson, Åke Nilsson, Agneta Lindström-Berg, Leif Ahlmark och Viveka Abramsson. att notera rapporten delgiven. ----

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 V-mina Värmverk Ekonomi Kfm 65 Ks /33-46 Au 498 Dnr 03/Ks Årsbokslut , Vilhelmina Värmeverk AB. Au Vilhelmina Värmeverk AB översänder bokslut för ovanstående period. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för överföring till balanserat resultat Revisionsberättelsen tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige för kännedom Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige för kännedom Kfm att notera bokslutet delgivet

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Partnerskap Inland/ Akademi Norr Kfm 66 Ks /47-63 Au 499 Dnr 03/Ks Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr. Au Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas av varje medlemskommuns fullmäktige. Kommunalförbundets årsredovisning, revisorernas granskningsrapport och protokoll har översänts. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr ansvarsfrihet för 2002 års redovisning Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr ansvarsfrihet för 2002 års redovisning

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 66 (forts) Dnr 03/Ks Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr. Kfm K G Abramsson, Viveka Abramsson och Gunnar Hörnlund anmäler jäv. Ordförandeskapet övertas därefter av Maria Kristoffersson. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordförandeskapet återtas därefter av K G Abramsson

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm arb.ordn. Kfm 67 Ks 228 Au 501 Dnr 03/Ks Medborgarförslag. Au Kommunfullmäktige har beslutat att medge att den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige enl. de regler som anges i KL 5 kap 23 5 p., att medge förslagsställaren möjlighet att yttra sig under maximalt tre minuter när förslaget läggs till kommunfullmäktige, att ej medge rätt för förslagsställaren att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas efter det att det beretts av kommunstyrelsen, att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till komplettering av kommunfullmäktiges arbetsordning, att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera nyordningen efter utgången av Kommunchef Göran Lidström rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att arbetsordningen ändras genom att följande tillägg införs: 1. Den person som folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige enligt de regler som anges i kommunallagen 5 kap 23 5 p. 2. Förslagsställaren har möjlighet att yttra sig under maximalt tre minuter när förslaget läggs till kommunfullmäktige. 3. Förslagsställaren har inte rätt att yttra sig i kommunfullmäktige när förslaget behandlas efter det beretts av kommunstyrelsen.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 67 (forts) Ks 228 (forts) Au 501 (forts) Dnr 03/Ks Medborgarförslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att följande tillägg görs till kommunfullmäktiges arbetsordning: 1. Den person som folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige enligt de regler som anges i kommunallagen 5 kap 23 5 p. 2. Förslagsställaren har möjlighet att yttra sig under maximalt tre minuter när förslaget läggs till kommunfullmäktige. 3. Förslagsställaren har inte rätt att yttra sig i kommunfullmäktige när förslaget behandlas efter det beretts av kommunstyrelsen Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att följande tillägg görs till kommunfullmäktiges arbetsordning: 1. Den person som folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige enligt de regler som anges i kommunallagen 5 kap 23 5 p. 2. Förslagsställaren har möjlighet att yttra sig under maximalt tre minuter när förslaget läggs till kommunfullmäktige. 3. Förslagsställaren har inte rätt att yttra sig i kommunfullmäktige när förslaget behandlas efter det beretts av kommunstyrelsen Kfm att bifalla kommunstyrelsens förslag

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks Au Kfm 68 Dnr 03/ks Motion ang. besparing i den kommunala budgeten, Moderaterna. Kfm Moderaterna i Vilhelmina gm Katharina Hahlin överlämnar motion Vilhelmina kommuns ekonomi blir allt mer ansträngd. Detta leder till att nämnderna och verksamheterna tvingas till allt mer långtgående besparingar för att få den kommunala ekonomin att långsiktigt gå ihop. Personalen inom skola, vård och omsorg måste minska vilket innebär att barn, sjuka och ädre får en allt sämre undervisning, vård och omvårdnad. I detta allt mer hårdnande ekonomiska klimat måste även de politiska partierna ta sitt ansvar och bidra till att kommunen uppnår en långsiktig frisk ekonomi. De kommunala bidragen till de i kommunfullmäktige ingående politiska partierna uppgår för närvarande till ca krper år. En halvering av detta skulle ge en besparing som räcker till lönen för t ex ett vårdbiträde. Därtill skulle besparingen också visa på en vilja från makthavarna att även vi politiker och våra partier ställer upp när ekonomin allvarligt brister, och visar också att vi kan prioritera rätt även om/när det drabbar oss själva. Med anledning av ovanstående föreslår vi fullmäktige att inför nästa budget besluta - att halvera de kommunala stödet till de politiska partierna, både vad avser stödet per parti och stödet per ordinarie ledamot i fullmäktige att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks au Kfm 69 Dnr 03/Ks Motion Bättre busshållplats och parkeringsmöjligheter vid Malgoviks skola. Au Kristdemokraterna i Vilhelmina gm Agneta Mattsson överlämnar motion : Malgoviks skola, är kommunens största byskola. Från och med hösten 2003 kommer elevantalet att öka från ca 75 till 100 elever, då Strömnäs elever förflyttas till Malgovik. Redan innan denna ökning, har trängselproblematiken uppe vid skolans busshållplats, varit ett problem. Problemen består i, att skolbussarna tidigare körde och vände utanför förskolebyggnaden/fritidsverksamhetene, den s k baracken, vilket innebar en säkerhetsrisk för de minsta barnen, som hade denna plan som en form av skolgård. Det har man försökt att motverka med att bussarna nu ålagts att vända vid en bod, där lärarna har sin parkeringsplats. Det är mycket trångt och bussarna måste trixa och vända på en trång yta. Att backa i det trånga utrymmet vid boden, utgör fortfarande en risk, då barn lätt skulle kunna springa bakom och bli påkörda. Det är även flera bilar i omlopp sedan fritids kom till skolan. Det är en brist på parkeringsplatser för skolpersonal och besökande, t ex specialpedagoger och skolsköterska. Det är ett problem vintertid, då det inte finns tillräckligt antal med motorvärmarstolpar. Belysningen behöver också förbättras på skolgård och parkering, med minst två kraftiga typer av spotlights. En lösning som framkommit, är att förlägga en större parkeringsficka/vändplats för bussar, nedanför matsalen vid ishockeyrinken, d v s den sida som vetter mot Vilhelminahållet. Då kunde bussarna på ett säkert sätt köra runt och vända och trängselproblematiken minska uppe vid terrassen, där bussarna och bilarna nu finns. Med anledning av detta föreslår vi fullmäktige besluta, att kommunen undersöker förutsättningarna för att:

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 69 (forts) Dnr 03/Ks Motion Bättre busshållplats och parkeringsmöjligheter vid Malgoviks skola. flytta infarten för skolbussarna vid Malgoviks skola och därvid även samråder med Vägverket, förbättra parkeringsmöjligheter för föräldrar och personal se över behovet av belysning på skolgård och parkering att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Länsstyrelsen Kfm 70 Valärende Pärm Kfm Maria Granberg, Fp, avsäger sig i skrivelse uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Göran Jonsson Socialnämnden KS Kfm 71 Valärende. Pärm Kfm Gunilla Westin-Almroth, KD, avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden med omedelbar verkan. Hon avsäger sig även sitt uppdrag som suppleant i skyddskommitten. Valberedningens ordförande Göran Jonsson redovisar valberedningens förslag. att godkänna avsägelsen. att utse Göran Jonsson, KD, som ny ledamot i socialnämnden. att överlämna ärendet avseende val av suppleant i skyddskommitten till kommunstyrelsen för handläggning. ----

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 24/11 Kfm 72 Valärende Pärm Kfm Karin Ahlberg-Eliasson, C, avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som suppleant i miljö- och byggnadsnämnden med omedelbar verkan. att godkänna avsägelsen, att återuppta ärendet vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. ----

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 73 Delgivningar. Pärm Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet Inbjudan till seminarier om God revisionssed i kommunal verksamhet 4 november i Uppsala och 11 november 2003 i Lycksele. Svenska kommunförbundet FullmäktigeRixdan en konferens om utveckling och förnyelse av arbetet i kommun- och landstingsfullmäktige oktober 2003 i folkets Hus Östersund. att lägga delgivningarna till handlingarna. ----

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 74 Behandling av extraärenden. Kfm Vid dagens kommunfullmäktige presenterar kommunstyrelsen tre extraärenden för behandling. 1. Ev förvärv av fastigheten Granberg 1: Förvärv av fastigheten Minken Disposition av det egna kapitalet. att enhälligt att uppta samtliga tre ärenden till behandling vid dagens kommunfullmäktigesammanträde trots att kungörelse inte gjorts i laga ordning. ----

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Bert Owe Sjöström Ekonomi Kfm 75 Ks 239 Au 551 Dnr 03/Ks Ev förvärv av fastigheten Granberg 1:40. Au Överläggningar har ägt rum med Ackordscentralen om ett ev. förvärv av fastigheten Granberg 1:40. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg och näringssekr. Bert-Ove Sjöström att ytterligare bereda ärendet Ks Kommunchef Göran Lidström redovisar följande: Förfrågningar på industrilokaler i Vilhelmina har ökat det senaste året. För att kunna möta detta intresse och skapa förutsättningar för en fortsatt näringslivsutveckling i Vilhelmina krävs att kommunen har lokaler att erbjuda till förhyrning eller försäljning. Konkursboet AC Cleaning Accessories Egendom AB, har erbjudit kommunen att förvärva fastigheten Granberg 1 :40 för en köpeskilling av 1,2 Mkr. Tomten omfattar 6648 kvm. Lokalens yta är 1292 kvm varav uppvärmd yta 960 kvm. Fastigheten har besiktigats av tekniska enheten Kommunchef Göran Lidström föreslår kommunstyrelsen besluta att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten, uppdra till arbetsutskottet att genomföra förvärvet av fastigheten.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 75 (forts) Ks 239 (forts) Au 551 (forts) Dnr 03/Ks Ev förvärv av fastigheten Granberg 1:40. Vidare föreslår kommunchefen kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag med 1,2 Mkr för förvärv av Granberg 1:40 att disponera erforderliga medel ur det egna kapitalet Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till kommunchefens förslag med tillägg av ytterligare en att-sats enligt följande: att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att försälja fastigheten vid ett senare tillfälle om det bedöms lämpligt. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget med Åke Nilssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten, uppdra till arbetsutskottet att genomföra förvärvet av fastigheten. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag med 1,2 Mkr för förvärv av Granberg 1:40 att disponera erforderliga medel ur det egna kapitalet

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kfm 75 (forts) Ks 239 (forts) Au 551 (forts) Dnr 03/Ks Ev förvärv av fastigheten Granberg 1:40. att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheten vid ett senare tillfälle om det bedöms lämpligt. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Kfm Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson. att bifalla kommunstyrelsens förslag

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Bert Owe Sjöström Ekonomi Kfm 76 Ks 240 Dnr03/Ks Förvärv av fastigheten Minken 1. Ks Hälsans Centrum Svanstein-Tornedalen AB erbjuder Vilhelmina kommun i offert att förvärva fastigheten Minken 1 för en köpeskilling av 1 Mkr. Fastigheten består av mark, kvm. På fastigheten finns en byggnad, 584 kvm. Fastigheten har tidigare använts som renslakteri och är försedd med kyl- och frysanläggning. Fastigheten har besiktigats av tekniska enheten Driftskostnaderna för perioden beräknas till kronor. Behovet av industrilokaler har ökat i Vilhelmina det senaste året. Fastighetens speciella utrustning skulle vara till gagn för den småskaliga livsmedelsverksamheten i Vilhelmina och närliggande kommuner. Kommunchef Göran Lidström föreslår kommunstyrelsen besluta att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten, uppdra till arbetsutskottet att genomföra förvärvet av fastigheten. Vidare föreslår kommunchefen kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag med 1,1 Mkr för förvärv av Minken 1 samt driftskostnader för att disponera erforderliga medel ur det egna kapitalet

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Kfm 76 (forts) Ks 240 (forts) Dnr03/Ks Förvärv av fastigheten Minken 1. Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till kommunchefens förslag med tillägg av ytterligare en att-sats enligt följande: att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att försälja fastigheten vid ett senare tillfälle om det bedöms lämpligt. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget med Åke Nilssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten, uppdra till arbetsutskottet att genomföra förvärvet av fastigheten. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag med 1,1 Mkr för förvärv av Minken 1 samt driftskostnader för att disponera erforderliga medel ur det egna kapitalet att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheten vid ett senare tillfälle om det bedöms lämpligt. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Kfm 76 (forts) Dnr03/Ks Förvärv av fastigheten Minken 1. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson, Leif Ahlmark, Agneta Lindström-Berg och Gunnar Hörnlund bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Lars Eliasson. att bifalla kommunstyrelsens förslag. ----

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Ekonomi Göran L Kfm 77 Ks 241 Dnr03/Ks Disposition av det egna kapitalet Ks Kommunfullmäktige beslutade att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för 1 Mkr disponera medel ur det egna kapitalet. Detta belopp har nyttjats enligt följande: Ändamål Belopp Utökad basfinansiering Södra Lapplands Forskningsenhet Ombyggnad energiuppmätning Hermelinen 1:1, f.d. Isonor Extra resurs ekonomienheten Deponering av medel Finansiering av det samiska pressklipparkivet Renoveringsåtgärder Ricklundgården Summa Kommunchef Göran Lidström rekommenderar kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige om ett anslag om kronor att disponeras för oförutsedda behov samt att dessa medel disponeras ur det egna kapitalet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen ett anslag om kronor att disponeras för oförutsedda behov, att disponera erforderliga medel ur det egna kapitalet.

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Kfm 77 (forts) Ks 241 (forts) Dnr Disposition av det egna kapitalet Paragrafen förklaras omedelbart justerad Kfm Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson. att bifalla kommunstyrelsens förslag

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 21 juni 2005, kl. 14.00-21.00. Beslutande K G Abramsson, ordf Lars Petersson Åke Nilsson Joakim Risberg Gunnar Hörnlund Bo Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 17 september 2007, kl. 10.00-20.25. Ajournerat kl 12.20-13.25, 15.30-16.00,18.20-18.30,19.05-19.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(117) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(117) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(117) Plats och tid Folkets Hus, fredagen den 15 december 2006, kl. 10.00-17.25. Ajourneras kl. 12.00-13.00, kl. 15.30-16.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Birgitta Ohlsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Gamla skolan i Bäsksjö, Måndagen den 20 september 2004 kl. 14.00-17.00. Beslutande K G Abramsson ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Helen Gavelin Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 23 april, 2007 kl. 10.00-14.45. Ajournerat kl. 12.00-13.00, kl. 14.15-14.25. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Roger Jönsson Åke Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl. 10.00-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Plats och tid Folkets Hus Tisdagen den 17 september 2002, kl. 14.00-16.05 Beslutande K G Abramsson, ordf. Håkan Gustafsson Per Olof Nilsson S Åke Nilsson Gunnar Hörnlund

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 28 april 2003, kl. 14.00-19.40 Beslutande K G Abramsson, ordf. Åke Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Viveka Abramsson Lars Eliasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15.

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(109) Kommunfullmäktige 2009-11-16, 2009-11-23 Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 november 2009, kl. 10.00-21.20 Folkets hus, Måndagen den 23 november Kl. 09.00-15.50

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus, tisdag den 26 april 2011, kl. 10.00-15.30 Beslutande K G Abramsson, ordf Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson Mattias

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 14 juni 2010, kl. 14.00-18.40 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Robert Svensson Åke Nilsson Ann-Kristin Norman Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 25 februari 2008, kl. 10.00-13.40 Ajournering för lunch 11.50-12.55 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Robert Svensson Åke Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Douglas Pettersson Mikael Danielsson, Vma Jonny Kärkkäinen Bo Olsson Katharina Hahlin, t o m 66Viveka Abramsson

Douglas Pettersson Mikael Danielsson, Vma Jonny Kärkkäinen Bo Olsson Katharina Hahlin, t o m 66Viveka Abramsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(68) Plats och tid Vilhelmina Folkets Hus 14 oktober 2013 kl. 10.00 18.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Rickard Norberg Åke Nilsson Ewa Hed Ulf Grahn Annika Andersson Douglas

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(96) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(96) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(96) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 9 februari 2004, kl. 13.00-15.30 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. Lars Petersson Åke Nilsson 1-18 Joakim Risberg Gunnar Hörnlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets Hus, tisdagen den 21 juni 2005, kl. 21.00-22.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Anita Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Saxnäsgården, Saxnäs. Måndag 18 april 2016, kl.11.00-15.35 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Kenneth Jacobsson K G Abramsson Göran Jonzon

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-04-28 1(6) Plats och tid Åsele Folkets Hus 13 00 14 40 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) v ordf K Sune Almroth(s) Tommy Danielsson(s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer