VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg Lars Eliasson IngaLena Larsson Agneta Lindström-Berg Jan Erik Jonsson Rune Andersson Gösta Jonsson Anita Johansson Ing-Marie Hahlin Maria Kristoffersson Katarina Hahlin Ulla-Britt Granberg Håkan Gustafsson Rickard Norberg Inga Jonsson Johnny Kärkkäinen Ulf Andersson Birgitta Ohlsson Gunilla Prång Nils Göran Baer Stig Gunnar Norberg Margareta Löfgren Bengt Ivan Lidqvist Olaf Bergman Bo Olsson Ann-Kristin Norman Kåre Thellbro Agneta Mattsson Viveka Abramsson Övriga deltagande Lars Ekbäck, sekr. Utses att justera Margareta Löfgren och Agneta Mattsson Underskrift Sekreterare Lars Ekbäck Ordförande... K G Abramsson Justerande... Margareta Löfgren Agneta Mattsson BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Polismyndigheten Lars Sjöhlin Gerd Marie C Kfm 53 Ks 150 Au 212 Dnr04/Ks Felparkeringsavgifter. Ärendebeskrivning Au Polismyndigheten i Vilhelmina har i skrivelse framfört önskemål om översyn av gällande avgifter. Kommunfullmäktige beslutade , 31 om belopp för felparkering. Följande belopp fastställdes: Överträdelse av stoppförbud 600 kr - - av villkor för handikapparkering 400 kr - - av parkeringsförbud 300 kr - - av andra villkor för parkering 200 kr Yttrande i ärendet har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin: Av yttrandet framgår följande: Enligt lagen 1976:206 om felparkeringsavgift skall kommunen enligt 2 2a stycket fastställa avgiftens storlek. De kontrollavgifter som kan tas vid s k tomtmarksparkering får ej överstiga de belopp som kommunen fastställt avseende felparkeringsavgift. Förslag till beslut: Överträdelse av stoppförbud 600 kr - - villkor för handikapparkering 600 kr - - parkeringsförbud och andra villkor för parkering 400 kr Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 53 (forts) Ks 150 ( forts) Au 212 (forts) Dnr04/Ks Felparkeringsavgifter. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande avgifter: Överträdelse av stoppförbud 600 kr - - villkor för handikapparkering 600 kr - - parkeringsförbud och andra villkor för parkering 400 kr Ks Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med det tillägget att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att de nya avgifterna bör gälla fr.o.m. 1 juli Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Åke Nilssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande avgifter att gälla fr.o.m. den 1 juli 2004: Överträdelse av stoppförbud 600 kr - - villkor för handikapparkering 600 kr - - parkeringsförbud och andra villkor för parkering 400 kr

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 53 (forts) Dnr 04/Ks Felparkeringsavgifter. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa följande avgifter att gälla fr.o.m. den 1 juli 2004: Överträdelse av stoppförbud 600 kr - - villkor för handikapparkering 600 kr - - parkeringsförbud och andra villkor för parkering 400 kr

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Lars Eliasson Kfm 54 Ks 153 Au 223 Au 153 Au 97 Kfm 26 Dnr 03/Ks Motion Gör Vilhelmina till den bästa kommunen för småföretag! Ärendebeskrivning Kfm Folkpartiet Liberalerna gm Lars Eliasson har inkommit med motion Gör Vilhelmina till den bästa kommunen för småföretag! Folkpartiet Liberalerna anser att förutsättningarna för tillväxt i landet måste förbättras för att trygga företagen, jobben och välfärden. Regeringen har under en lång rad år inte åstadkommit några märkbara förändringar för att underlätta för småföretagarna. Ett sänkt skattetryck och enklare regler är två åtgärder som är absolut nödvändiga för att förbättra konkurrensförmågan och tillväxtpotentialen. I vår kommun kan vi göra mycket för att förbättra för småföretagandet. Kommunens kontakter med småföretagen måste präglas av insikt och förståelse för de problem som företagarna brottas med och vår klara ambition att göra kommunen till den bästa bland småföretagen. Det är därför nödvändigt att göra en analys av de problem som förekommer och upprätta en handlingsplan för att åtgärda dessa. Yrkande: - Att Vilhelmina bestämmer sig för att bli den bästa kommunen för småföretag. - Att en handlingsplan upprättas för att åstadkomma detta. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till näringsenheten att till arbetsutskottets sammanträde upprätta förslag till motionssvar.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 54 (forts) Ks 153 (forts) Au 223 (forts) Au 153 (forts) Au 97 (forts) Kfm 26 (forts) Dnr 03/Ks Motion Gör Vilhelmina till den bästa kommunen för småföretag! Au Förslag till motionssvar föreligger ej vid dagens sammanträde. Under överläggning i ärendet deltar näringssekr. Göran Lidström. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att förslag till motionssvar önskas till arbetsutskottets sammanträde Au Förslag till motionssvar har upprättats av näringssekr. Bert- Ove Sjöström. I motionssvaret redovisas exempel på åtgärder som vidtagits för näringslivet- och företagandet i Vilhelmina kommun under de senaste åren. Ett exempel är LNU, lokal näringslivsutveckling Södra Lappland ett samverkansprojekt mellan kommunerna Dorotea-Åsele och Vilhelmina. Detta projekt skall bygga upp ett för arbetsmarknadsregionen väl förankrat tillväxtprogram relaterat till hela länets tillväxtprogram. Varje kommun ska dessutom ta fram tillväxtprogram utifrån kommunens egna förutsättningar. Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att arbetsutskottets bör föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad med hänvisning till upprättat motionssvar. Lars Eliasson yrkar bifall till motionen. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla Åke Nilssons förslag.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 54 (forts) Ks 153 (forts) Au 223 (forts) Au 153 (forts) Au 97 (forts) Kfm 26 (forts) Dnr 03/Ks Motion Gör Vilhelmina till den bästa kommunen för småföretag! ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar, att med hänvisning till de i motionssvaret redovisade pågående arbetet med näringslivsbefrämjande åtgärder förklara motionen besvarad. Ks Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Lars Eliasson yrkar bifall till motionen. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar, att med hänvisning till de i motionssvaret redovisade pågående arbetet med näringslivsbefrämjande åtgärder förklara motionen besvarad. Reservation avges av Lars Eliasson, (FP). Kfm Lars Eliasson yrkar bifall till motionen. Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 54 (forts) Dnr 03/Ks Motion Gör Vilhelmina till den bästa kommunen för småföretag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att godkänna upprättat motionssvar, att med hänvisning till de i motionssvaret redovisade pågående arbetet med näringslivsbefrämjande åtgärder förklara motionen besvarad. Reservation avges av Lars Eliasson, (FP)

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 55 Ks 154 Au 225 Au 98 Kfm 27 Dnr04/Ks Motion - Beredskap efter 2006, KD Ärendebeskrivning Kfm Kristdemokraterna i Vilhelmina genom Agneta Mattsson inlämnar motion Beredskap efter 2006 enligt följande: Vi vet redan nu att EU:s Mål 1 pengar troligen upphör att förmedlas till Norrlands inland efter 2006, till förmån för de nya medlemsländerna i Öststaterna. Dessa mål 1 pengar är i stort sett de enda utvecklingsbidrag som funnits att tillgå för inlandet, i någon större omfattning. Även om Norrland kan komma att ingå i EU:s Mål 2 områden, kan man anta att bidragen blir mindre efter Under inflyttningskonferensen som hölls i Storuman , påtalade Anders Berg på Inlandsdelegationen, vikten av ett offensivt regionalt tänkande. Citat: Det största problemet för glesbygden är inte glesheten utan avsaknaden av strategier för att matcha de egna resurserna mot internationell efterfrågan. Vi måste tänka affärer. I gleshet ligger värden. Hela Sverige är glest befolkat med internationella mått. När vi brukat våra naturresurser har vi blivit bra på logistik och utveckling av maskiner för att ta tillvara dessa. Vi har visat på en stor innovationskraft. Vi är bra på telefoni, järnvägar, vägbyggnad, gruvdrift, skogsbruk och turism, samt kunskapsföretag sprungna ur dessa företeelser Internationaliseringen kan antingen stärka allianser eller stjälpa utvecklingen. Genom att skapa lokal medverkan på internationell marknad genom allianser kan vi kliva på tåget. För detta finns en politisk och ekonomisk bärkraft- om två år är det troligen för sent. Strategier för inlandets överlevnad och allianser och affärsförbindelser mot t ex Öststaterna måste med andra ord inledas redan nu, innan övriga Europeiska länder hinner före att ta för sig av kakan.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 55 (forts) Ks 154 (forts) Au 225 (forts) Au 98 (forts) Kfm 27 (forts) Dnr04/Ks Motion - Beredskap efter 2006, KD. Vilhelmina kommuns kommunalråd Åke Nilsson, kommer under 2004 bli ordförandekommun för 10-kommungruppen. Kristdemokraterna i Vilhelmina föreslår därför - att Vilhelmina kommun tar initiativet till att arbetsgrupper bildas inom - 10-kommungruppen, för utformning av konkreta strategier, för inlandets överlevnad - att lobbyverksamhet sker inom 10-kommungruppen för att utverka möjliga EU-medel efter att allianser för internationella affärsförbindelser mellan vår region och andra länder upparbetas - att Vilhelmina kommun analyserar de egna möjligheterna, i dessa sammanhang. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till näringsenheten till arbetsutskottets sammanträde upprätta förslag till motionssvar Au Förslag till motionssvar har upprättats av näringssekr. Göran Lidström. Sammanfattningsvis konstateras att Vilhelmina kommun själva och genom olika samverkanspartners arbetar i den riktning motionären avser varmed motionen förslås vara besvarad.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 55 (forts) Ks 154 (forts) Au 225 (forts) Au 98 (forts) Kfm 27 (forts) Dnr04/Ks Motion - Beredskap efter 2006, KD. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar, att då Vilhelmina kommun själva och genom olika samverkanspartners arbetar i den riktning motionären avser förklara motionen besvarad. Ks Yttrande i ärendet avges av Kåre Thellbro. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar, att då Vilhelmina kommun själva och genom olika samverkanspartners arbetar i den riktning motionären avser förklara motionen besvarad. Kfm Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Gunnar Hörnlund och Agneta Mattsson Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att godkänna upprättat motionssvar, att då Vilhelmina kommun själva och genom olika samverkanspartners arbetar i den riktning motionären avser förklara motionen besvarad

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 VIBO Kfm 56 Ks 158 Au 248 Dnr 04/Ks Årsredovisning 2003, VIBO. Ärendebeskrivning Au VIBO, Vilhelminabostäder AB överlämnar årsredovisning för år I redovisningen föreslås behandling av ansamlad förlust, tkr Från föregående år ansamlad förlust Årets vinst 704 Ansamlad förlust att behandla Styrelsens förslag till disposition Balanseras i ny räkning Revisionsberättelse har avgivits. Där avstyrks att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att vinsten behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige Ks Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att kommunstyrelsen bör besluta: att uppdra till näringsenheten undersöka möjligheterna att marknadsföra de tomma lägenheterna i kommunens bostadsbestånd.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 56 (forts) Ks 158 (forts) Au 248 (forts) Dnr 04/Ks Årsredovisning 2003, VIBO. Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson, Kåre Thellbro, Maria Kristoffersson, Rune Andersson, Rickard Norberg, Joakim Risberg, Anita Johansson, Ronny Svarto, Ewa Hed, Leif Ahlmark och Inga-Lena Larsson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Åke Nilssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till näringsenheten undersöka möjligheterna att marknadsföra de tomma lägenheterna i kommunens bostadsbestånd, att överlämna årsredovisningen för VIBO avseende år 2003 till kommunfullmäktige Kfm Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att notera redovisningen delgiven

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 57 Ks 162 Au 258 Dnr 04/Ks Revisionsrapport avseende kultur- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Ärendebeskrivning Au Revisorerna överlämnar revisionsrapport över kultur- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Av rapporten framgår följande: Revisorerna har bl a att granska all verksamhet årligen. Den nu aktuella granskningen avser kultur- och utbildningsnämndens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Årets granskning har inriktats mot att bedöma nämndens kontroll av verksamhet och ekonomi. Revisorernas bedömning är att kultur- och utbildningsnämndens ansvarsutövande sammantaget är tillfredsställande. Bedömningen baseras på att nämnden kunnat verifiera sin kontroll under 2003 genom att upprätta och anta ett antal viktiga dokument som beskriver nämndens struktur för verksamhets- och ekonomistyrning, uppföljning och kontroll. För den fortsatta utvecklingen av kontrollen är den sammanfattande rekommendationen till nämnden; att tillse att de modeller och riktlinjer för styrning och kontroll som antagits efterlevs och utvecklas. Områden som är i behov av ytterligare utveckling är - Fördelning och beskrivning av ansvar för verksamhet och ekonomi - Ekonomiuppföljning. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten,

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 57 (forts) Ks 162 (forts) Au 258 (forts) Dnr 04/Ks Revisionsrapport avseende kultur- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. att delge kommunfullmäktige densamma. Ks Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framgår av revisionsrapporterna i budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Åke Nilssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera rapporten, att delge kommunfullmäktige densamma. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framgår av revisionsrapporten i budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning. Kfm Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 57 (forts) Dnr 04/Ks Revisionsrapport avseende kultur- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att uppdra till kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framgår av revisionsrapporten i budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 58 Ks 163 Au 259 Dnr 04/Ks Revisionsrapport avseende kommunstyrelsens ansvarsutövande. Ärendebeskrivning Au Revisorerna överlämnar revisionsrapport för kommunstyrelsens ansvarsområde. Av rapporten framgår följande: Revisorerna har bl a att granska all verksamhet årligen. Den nu aktuella granskningen avser kommunstyrelsens ansvarsutövande och ingår som en del i den årliga granskningen. Årets granskning har inriktats mot att bedöma styrelsens kontroll av verksamhet och ekonomi. Revisorernas granskning visar att styrelsens ansvarsutövande sammantaget är tillfredsställande. I synnerhet verksamhets- och ekonomistyrningen är dock i stort behov av utveckling. Rapporten visar även andra områden som är i behov av att stärkas. Dessa områden är främst; - Fördelning och beskrivning av ansvar för verksamhet och ekonomi. - Formulering och användning av ekonomiska mål och nyckeltal. - Ekonomiuppföljning ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten, att delge kommunfullmäktige densamma. Ks Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 57 (forts) Ks 163 (forts) Au 259 (forts) Dnr 04/Ks Revisionsrapport avseende kommunstyrelsens ansvarsutövande. att uppdra till kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framgår av revisionsrapporterna i budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Åke Nilssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera rapporten, att delge kommunfullmäktige densamma. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framgår av revisionsrapporten i budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning. Kfm Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att uppdra till kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framgår av revisionsrapporten i budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 58 Ks 164 Au 260 Dnr 04/Ks Revisionsrapport avseende miljö- och byggnadsnämndens ansvarsutövande. Ärendebeskrivning Au Revisorerna överlämnar revisionsrapport över miljö- och byggnadsnämndens ansvarsutövande. Av rapporten framgår följande: Revisorerna har bl a att granska all verksamhet årligen. Den nu aktuella granskningen avser miljö- och byggnadsnämndens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Årets granskning har inriktats mot att bedöma nämndens kontroll av verksamhet och ekonomi. Revisorernas bedömning är att nämndens ansvarsutövande sammantaget är tillfredsställande. Däremot bedöms nämndens ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning vara otillräcklig. Rapporten visar vilka områden som är i behov av utveckling. Dessa områden är främst; - Verksamhetsplanering - Planering och rapportering avseende intern kontroll - Fördelning och beskrivning av ekonomiskt ansvar - Fördelning av kontrollansvar - Användning av ekonomiskt nyckeltal. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten, att delge kommunfullmäktige densamma. Ks Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 58 (forts) Ks 164 (forts) Au 260 (forts) Dnr 04/Ks Revisionsrapport avseende miljö- och byggnadsnämndens ansvarsutövande. att uppdra till kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framgår av revisionsrapporterna i budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Åke Nilssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera rapporten, att delge kommunfullmäktige densamma. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framgår av revisionsrapporten i budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning. Kfm Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att uppdra till kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framgår av revisionsrapporten i budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 59 Ks 165 Au 261 Dnr 04/Ks Revisionsrapport avseende socialnämndens ansvarsutövande. Ärendebeskrivning Au Revisorerna överlämnar revisionsrapport för socialnämndens ansvarsutövande. Av rapporten framgår följande: Den nu aktuella granskningen avser socialnämndens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Årets granskning har inriktats mot att bedöma nämndens kontroll av verksamhet och ekonomi. Revisorernas bedömning är att nämndens ansvarsutövande sammantaget är tillfredsställande. Bedömningen baseras på att nämnden kunnat verifiera sin kontroll inom områdena verksamhet och ekonomi. Däremot bedöms nämndens aktiva åtgärder inom området ekonomi vara otillräckliga. Rapporten visar vilka områden som är i behov av utveckling. Dessa områden är främst; - Verksamhetsplanering och uppföljning av verksamhetsmål - Planering av intern kontroll samt rapportering av kontrollresultat - Fördelning och beskrivning av ekonomiskt ansvar - Användning av ekonomiskt nyckeltal - Ekonomiuppföljning - Aktiva åtgärder med anledning av mottagen ekonomiinformation. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten, att delge kommunfullmäktige densamma.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 59 (forts) Ks 165 (forts) Au 261 (forts) Dnr 04/Ks Revisionsrapport avseende socialnämndens ansvarsutövande. Ks Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framgår av revisionsrapporterna i budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Åke Nilssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera rapporten, att delge kommunfullmäktige densamma. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framgår av revisionsrapporten i budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning. Kfm Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 59 (forts) Dnr 04/Ks Revisionsrapport avseende socialnämndens ansvarsutövande. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att uppdra till kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framgår av revisionsrapporten i budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 60 Ks 179 Au 284 Au 151 Au 101 Kfm 30 Dnr 04/Ks Motion Starta en lärlingsutbildning i Vilhelmina. Ärendebeskrivning Folkpartiet Liberalerna gm Lars Eliasson inkommer med motion Starta en lärlingsutbildning i Vilhelmina enligt följande: Ungdomsarbetslösheten i Sverige ökar till oacceptabla nivåer. Det är förödande för unga människor att inte snabbt komma in på arbetsmarknaden. Därför föreslår Folkpartiet Liberalerna på riksplanet speciella insatser för att hjälpa ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden. Som en särskild insats föreslås att kommunerna erhåller bidrag för att skapa lärlingsplatser. Vilhelmina har den klart högsta ungdomsarbetslösheten i Västerbotten, 22,5 %. Detta är katastrofala siffror som kräver åtgärder. Ett sätt att hjälpa Vilhelminas ungdomar är att starta en lärlingsutbildning vid Malgomajskolan där man i samarbete med företagen kan skapa en varvad utbildning med teori och praktiskt arbete. Yrkande: Att enligt ovan starta en lärlingsutbildning vid Malgomajskolan. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till näringsenheten att till arbetsutskottets sammanträde upprätta förslag till motionssvar.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 60 (forts) Ks 179 (forts) Au 284 (forts) Au 151 (forts) Au 101 (forts) Kfm 30 (forts) Dnr 04/Ks Motion Starta en lärlingsutbildning i Vilhelmina. Au Förslag till motionssvar föreligger ej vid dagens sammanträde. Under överläggning i ärendet deltar näringssekr. Göran Lidström. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att förslag till motionssvar önskas till arbetsutskottets sammanträde Au Förslag till yttrande har upprättats av näringssekr. Göran Lidström. Med anledning av yttrandet rekommenderas kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att utreda former för utveckling av en lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen, att därmed förklara motionen besvarad. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar, att uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att utreda former för utveckling av en lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen, att därmed förklara motionen besvarad.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 60 (forts) Ks 179 (forts) Dnr 04/Ks Motion Starta en lärlingsutbildning i Vilhelmina. Ks Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat motionssvar, att uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att utreda former för utveckling av en lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen, att därmed förklara motionen besvarad. Kfm Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att godkänna upprättat motionssvar, att uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att utreda former för utveckling av en lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen, att därmed förklara motionen besvarad.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 61 Ks 181 Au 288 Dnr 04/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast beslutat om hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer. Socialnämnden har , 41 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2005, - att hyresnivån för Volgsjö gruppbo bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, - att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2005 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet, ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2005, - att hyresnivån för Volgsjö gruppbo bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, - att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2005 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 61 (forts) Ks 181 (forts) Au 288 (forts) Dnr 04/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2005, - att hyresnivån för Volgsjö gruppbo bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, - att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2005 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2005, - att hyresnivån för Volgsjö gruppbo bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, - att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2005 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 62 Ks 182 Au 289 Dnr 04/Ks Taxa för färdtjänst inom Vilhelmina kommun år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , 63 beslutat att höja egenavgiften för färdtjänst inom Vilhelmina kommun till 40 kronor per enkelresa. Innan höjningen uppgick taxan till 35 kronor. Vid en uppräkning med 2 % enligt budgetanvisningarna blir avgiften 41 kronor. Socialnämnden har , 43 beslutat att föreslå kommunfullmäktige oförändrad taxa för färdtjänst inom Vilhelmina kommun år 2005 med hänvisning till att tidigare höjning överstiger 2 %. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla oförändrad taxa för färdtjänst inom Vilhelmina kommun år Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla oförändrad taxa för färdtjänst inom Vilhelmina kommun år Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bibehålla oförändrad taxa för färdtjänst inom Vilhelmina kommun år 2005.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kfm 63 Ks 183 Au 290 Dnr 04/Ks Personalsituationen inom individ- och familjeomsorgen. Ärendebeskrivning Au Förvaltningschef Anders Larsson informerar om att det inom individoch familjeomsorgen behövs förstärkning med en socialsekreterare på grund av hög arbetsbelastning. Socialnämnden saknar medel för ändamålet. I budget för år 2005 har nämnden äskat medel för utökning av en tjänst som socialsekreterare. Socialnämnden har , 35 beslutat att uppdra till förvaltningen att upprätta en skrivelse i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att begära överläggning med kommunstyrelsens arbetsutskott. Under överläggning i ärendet deltar socialnämndens ordf. Agneta Lindström-Berg och förvaltningschef Anders Larsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till t.f. kommunchef Lars Ekbäck att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks T.f. kommunchef Lars Ekbäck redovisar följande förslag till finansiering av en socialsekretaretjänst för tiden 1 augusti-31 december 2004: ur kommunstyrelsens verksamhetsområdet ur socialnämndens verksamhetsområde

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Kfm 63 (forts) Ks 183 (forts) Au 290 (forts) Dnr 04/Ks Personalsituationen inom individ- och familjeomsorgen. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om inrättande av tjänst som socialsekreterare, omfördela kronor från kommunstyrelsens verksamhetsområde för finansiering av tjänsten för perioden 1 aug-31 december KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tjänst som socialsekretare vid socialförvaltningen fr.o.m. 1 augusti Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att inrätta en tjänst som socialsekretare vid socialförvaltningen fr.o.m. 1 augusti 2004.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Kfm 64 Ks 184 Au 291 Dnr 04/Ks Bygglovstaxa grundbelopp Ärendebeskrivning Au Bygglovstaxans grundbelopp (G) höjdes senast Beloppet har under de senaste åren varit 1998 = 15 kr 2000 = 17 kr 2001 = 18 kr I förhållande till andra kommuner har Vilhelmina ett lågt grundbelopp där jämförbara kommuner har ett grundbelopp på mellan kr. Miljö- och byggnadsnämnden har , 37 beslutat att grundbeloppet (G) i bygglovstaxan höjs från nuvarande 18 kr till 20 kr fr o m 1 juli att grundbeloppet (G) i bygglovstaxan höjs från 20 kr till 22 kr fr o m 1 januari 2005, att hemställa om kommunfullmäktiges fastställande av nytt grundbelopp i bygglovstaxan. G är ett grundbelopp i bygglovstaxan som multipliceras med en objekteller åtgärdsfaktor beroende på ärendet. Objektfaktor kan t ex vara en byggnad, mast, plank m m. Åtgärd kan vara t ex planprövning, administration, prövning av bygganmälan m m. Kommunfullmäktige kan besluta om hur stor del av verksamheten som ska finansieras med skattemedel eller avgifter och G ska då utgå ifrån detta.något sådant beslut har dock inte tagits av kommunfullmäktige.tillsyn och rådgivning inräknas inte.

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Kfm 64 (forts) Ks 184 (forts) Au 291 (forts) Dnr 04/Ks Bygglovstaxa grundbelopp Som ex kan nämnas att Dorotea har G = 22 kr och Åsele = 21 kr. Vilhelmina kommun ligger alltså ganska långt under. Miljö- och byggnadsnämndens förslag grundar sig på att G stegvis höjs för att komma till samma nivå som grannkommunerna. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att grundbeloppet (G) i bygglovstaxan höjs från 18 kr till 20 kr fr o m 1 januari Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att höja grundbeloppet (G) i bygglovstaxan från 18 kr till 20 kr fr o m 1 januari Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att höja grundbeloppet (G) i bygglovstaxan från 18 kr till 20 kr fr o m 1 januari 2005.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Kfm 65 Ks 185 Au 292 Dnr04/Ks Tomtpriser Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , 101 fastställt priser för försäljning av tomter för bostadsbebyggelse, småhus. Budgetberedningen föreslår att följande tomtpriser skall gälla för Detaljplan Vilhelmina tätort kr - Detaljplanelagt område i övriga kommunen förutom Saxnäs och Klimpfjäll kr - Fastighetsbildade kommunala tomter i Saxnäs och Klimpfjäll inkl. el och va kr - Inom övriga områden kr Förslaget innebär att tomtpriserna bibehålls oförändrade. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tomtpriser för år 2005 enligt följande: - Detaljplan Vilhelmina tätort kr - Detaljplanelagt område i övriga kommunen förutom Saxnäs och Klimpfjäll kr - Fastighetsbildade kommunala tomter i Saxnäs och Klimpfjäll inkl. el och va kr - Inom övriga områden kr

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Kfm 65 (forts) Ks 185 (forts) Au 292 (forts) Dnr04/Ks Tomtpriser Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tomtpriser för år 2005 enligt följande: - Detaljplan Vilhelmina tätort kr - Detaljplanelagt område i övriga kommunen förutom Saxnäs och Klimpfjäll kr - Fastighetsbildade kommunala tomter i Saxnäs och Klimpfjäll inkl. el och va kr - Inom övriga områden kr Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa tomtpriser för år 2005 enligt följande: - Detaljplan Vilhelmina tätort kr - Detaljplanelagt område i övriga kommunen förutom Saxnäs och Klimpfjäll kr - Fastighetsbildade kommunala tomter i Saxnäs och Klimpfjäll inkl. el och va kr - Inom övriga områden kr

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Kfm 66 Ks 186 Au 293 Dnr04/Ks VA-taxa 2005 Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , 59 fastställt avgifterna för vatten- och avloppstaxan. VA-taxan omfattar tre delar enligt följande: 1. Serviceavgift (erlägges en gång) Oförändrad 2. Grundavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) 3. Brukningsavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) Tekniska enheten föreslår att brukningsavgifterna höjs med 48 öre och grundavgiften höjs med 10,13,19 resp 40 kronor enligt sammanställning. Förslaget motsvarar en höjning med 3 %. Förslaget till va-taxa innebär följande: 1. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp. Serviceavgift Bostadsfastighet 2005 Ändring a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 2:80 0 c) en avgift per lägenhet Annan fastighet 2005 Ändring a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 7:- Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt.

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Kfm 66 (forts) Ks 186 (forts) Au 293 (forts) Dnr04/Ks VA-taxa Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Grundavgift Fastighet (samtliga) 2005 Ändring inkl. merv.sk. en grundavgift per fastighet och år avs vatten och avlopp för - fastigheter med högst 1 lägenhet :75 - fastigheter med ytterligare lgh 658/lgh :50 - fritidshus :75 - ladugårdar :75 - affärer o industri lgh 441/lgh : lgh 330/lgh :50 3. Brukningsavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan va-mätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. Brukningsavgift Fastigheter med va-mätare 2005 Ändring inkl.merv.sk en brukningsavgift per m 3 levererat renvatten för - vattenförsörjning 9:27 +-:27 11:59 - avlopp och spillvatten 7:21 +-:21 9:01 - tillsammans 16:48 +-:48 20:60

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Kfm 66 (forts) Ks 186 (forts) Au 293 (forts) Dnr04/Ks VA-taxa 2005 Fastigheter utan va-mätare En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2005 Ändring ink.m.sk - vattenförsörjning :- - spillvatten :- - tillsammans :- Fritidshus - vattenförsörjning 463:50 +13:50 579:50 - spillvatten 360:50 +10:50 450:60 - tillsammans :- Ladugårdar - vattenförsörjning Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa va-taxa för år 2005 enligt upprättat förslag. Ks Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att höja va-taxan för år 2005 med 2 %. Mellanskillnaden (1 %) upp till föreslagen taxehöjning med 3 % finansieras inom ram. Yttrande i ärendet avges vidare av Lars Eliasson, Kåre Thellbro, Bengt Bergsten, Rune Andersson, Rickard Norberg och Maria Kristoffersson.

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Kfm 66 (forts) Ks 186 (forts) Au 293 (forts) Dnr04/Ks VA-taxa 2005 Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds yrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgifterna höjs med 32 öre och grundavgiften höjs med 27,13, 8 resp. 6 kronor. Detta motsvarar en höjning av va-taxan med 2 %. Mellanskillnaden (1 %) upp till föreslagen taxehöjning med 3 % finansieras inom ram. att fastställa va-taxa för år 2005 enligt följande: 2. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp. Serviceavgift Bostadsfastighet 2005 Ändring b) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 2:80 0 c) en avgift per lägenhet Annan fastighet 2005 Ändring b) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 7:- Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt.

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Kfm 66 (forts) Ks 186 (forts) Au 293 (forts) Dnr04/Ks VA-taxa Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Grundavgift Fastighet (samtliga) 2005 Ändring inkl.merv.sk. en grundavgift per fastighet och år avs vatten och avlopp för - fastigheter med högst 1 lägenhet :50 - fastigheter med ytterligare lgh 652/lgh :- - fritidshus :50 - ladugårdar :50 - affärer o industri lgh 436/lgh : lgh 326/lgh :50 3. Brukningsavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan va-mätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. Brukningsavgift Fastigheter med va-mätare 2005 Ändring inkl.merv.sk. en brukningsavgift per m 3 levererat renvatten för - vattenförsörjning 9:18 +0,18 11,48 - avlopp och spillvatten 7:14 +-0,14 8,93 - tillsammans 16:32 + 0,32 20,41

41 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 Kfm 66 (forts) Ks 186 (forts) Au 293 (forts) Dnr04/Ks VA-taxa 2005 Fastigheter utan va-mätare En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2005 Ändring inkl.merv.skatt - vattenförsörjning :50 - spillvatten :50 - tillsammans :- Fritidshus - vattenförsörjning :75 - spillvatten :25 - tillsammans :- Ladugårdar - vattenförsörjning 2679: :75 Kfm Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att brukningsavgifterna höjs med 32 öre och grundavgiften höjs med 27,13, 8 resp. 6 kronor. Detta motsvarar en höjning av va-taxan med 2 %. Mellanskillnaden (1 %) upp till föreslagen taxehöjning med 3 % finansieras inom ram. att fastställa va-taxa för år 2005 enligt följande: 3. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp.

42 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Kfm 66 (forts) Dnr 04/Ks VA-taxa Serviceavgift Bostadsfastighet 2005 Ändring c) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 2:80 0 c) en avgift per lägenhet Annan fastighet 2005 Ändring c) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 7:- Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt. 2. Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Grundavgift Fastighet (samtliga) 2005 Ändring inkl.merv.sk. en grundavgift per fastighet och år avs vatten och avlopp för - fastigheter med högst 1 lägenhet :50 - fastigheter med ytterligare lgh 652/lgh :- - fritidshus :50 - ladugårdar :50 - affärer o industri lgh 436/lgh : lgh 326/lgh :50

43 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Kfm 66 (forts) Dnr 04/Ks VA-taxa Brukningsavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan va-mätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. Brukningsavgift Fastigheter med va-mätare 2005 Ändring inkl.merv.sk. en brukningsavgift per m 3 levererat renvatten för - vattenförsörjning 9:18 +0,18 11,48 - avlopp och spillvatten 7:14 +-0,14 8,93 - tillsammans 16:32 + 0,32 20,41 Fastigheter utan va-mätare En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2005 Ändring inkl.merv.skatt - vattenförsörjning :50 - spillvatten :50 - tillsammans :- Fritidshus - vattenförsörjning :75 - spillvatten :25 - tillsammans :- Ladugårdar - vattenförsörjning 2679: :75

44 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 44 Kfm 67 Ks 187 Au 294 Dnr 04/Ks Taxa simhallen för år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 88 beslutat att fastställa följande avgifter och avgiftsperioder i simhallen från och med 1 januari Vårsäsong 22 veckor(1/1-31/5) Sommar/höst 26 veckor (1/7-31/12) Underhåll/rep 4 veckor (1/6-30/6) Säsongskort Familj vårsäsong 650 kr sommar/höst 750 kr Säsongskort vuxen vårsäsong 350 kr sommar/höst 400 kr Säsongskort barn (t o m 18 år/ pensionär vårsäsong 200 kr sommar/höst 250 kr Barn t o m 4 år i föräldrars sällskap badar gratis) Rabatthäfte 10 tillfällen med skåp 300 kr Kultur- och utbildningsnämnden föreslår en uppskrivning av avgifterna med 2 % för ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter vid simhallen för år 2005 enligt följande: Säsongskort Familj vårsäsong 665 kr sommar/höst 765 kr Säsongskort vuxen vårsäsong 360 kr sommar/höst 410 kr

45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 45 Kfm 67 (forts) Ks 187 (forts) Au 294 (forts) Dnr 04/Ks Taxa simhallen för år Säsongskort barn (t o m 18 år/ pensionär vårsäsong 205 kr sommar/höst 255 kr Barn t o m 4 år i föräldrars sällskap badar gratis) Rabatthäfte 10 tillfällen med skåp 310 kr Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter vid simhallen för år 2005 enligt följande: Säsongskort Familj vårsäsong 665 kr sommar/höst 765 kr Säsongskort vuxen vårsäsong 360 kr sommar/höst 410 kr Säsongskort barn (t o m 18 år/ pensionär vårsäsong 205 kr sommar/höst 255 kr Barn t o m 4 år i föräldrars sällskap badar gratis) Rabatthäfte 10 tillfällen med skåp 310 kr Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa avgifter vid simhallen för år 2005 enligt följande: Säsongskort Familj vårsäsong 665 kr sommar/höst 765 kr Säsongskort vuxen vårsäsong 360 kr sommar/höst 410 kr Säsongskort barn (t o m 18 år/ pensionär vårsäsong 205 kr sommar/höst 255 kr Barn t o m 4 år i föräldrars sällskap badar gratis) Rabatthäfte 10 tillfällen med skåp 310 kr

46 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 46 Lars Ekbäck Kfm 68 Ks 188 Au 295 Dnr 04/Ks Hyra studentboende Pettersbacke år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 61 beslutat att en hyreshöjning sker motsvarande 200 kr/mån i studentboendet Pettersbacke, från och med höstterminen Hyran uppgår därefter till kr/mån för större lägenhet samt för lägenhet utan balkong. Hyran innefattar basutrustade lägenheter/rum, frukost/kvällsfika månd-torsd, frukost fredag, hushållsel, internetuppkoppling samt kabel-tv. Kultur- och utbildningsnämnden föreslår en uppskrivning av hyresnivån med 2 % för ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till t.f. kommunchef Lars Ekbäck att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks T.f. kommunchef Lars Ekbäck har kompletterat ärendet enligt följande: En hyreshöjning med 2 % ger, på årsbasis, en intäktsökning med kronor, förutsatt en full beläggning om 62 elever (9 månaders betalningsperiod). Beläggningen på Pettersbacke inför höstterminsstarten är att för närvarande är endast 25 platser av 62 uppbokade. En viss förändring i beläggning över året brukar vara vanligt, dock brukar det röra sig endast om ett fåtal elever som flyttar och då företrädesvis vid terminsskiftet. Mellan läsåren är dock rörelsefrekvensen relativt sett högre. Av de elever som idag bor på Pettersbacke kommer 8 elever att bo kvar vid höstterminen.

47 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 47 Kfm 68 (forts) Ks 188 (forts) Au 295 (forts) Dnr 04/Ks Hyra studentboende Pettersbacke år Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att bibehålla oförändrad hyresnivå år 2005 i studentboendet Pettersbacke. Gunnar Hörnlund yrkar bifall till Åke Nilssons förslag med tillägg att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att verksamheten vid Pettersbacke ses över med anledning av den låga beläggningen och de höga kostnaderna. Yttrande i ärendet avges vidare av Lars Eliasson, Maria Kristoffersson, Bengt Bergsten och Katarina Hahlin. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag med Gunnar Hörnlunds tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla oförändrad hyresnivå år 2005 i studentboendet Pettersbacke, att verksamheten vid Pettersbacke ses över med anledning av den låga beläggningen och de höga kostnaderna. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bibehålla oförändrad hyresnivå år 2005 i studentboendet Pettersbacke, att verksamheten vid Pettersbacke ses över med anledning av den låga beläggningen och de höga kostnaderna.

48 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 48 Kfm 69 Ks 189 Au 296 Dnr 04/ks Taxa för elev vid musikskolan år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 61 beslutat att en höjning av egenavgiften sker med 150 kr/termin i den Kommunala Musikskolan, från och med höstterminen Terminsavgiften uppgår därefter till 500 kr. Kultur och utbildningsnämnden föreslår en uppskrivning av avgiften med 2 % för ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa egenavgiften i den kommunala musikskolan till 510 kronor/termin. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa egenavgiften i den kommunala musikskolan till 510 kronor/termin. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa egenavgiften i den kommunala musikskolan till 510 kronor/termin.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 21 juni 2005, kl. 14.00-21.00. Beslutande K G Abramsson, ordf Lars Petersson Åke Nilsson Joakim Risberg Gunnar Hörnlund Bo Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Folkets Hus, Måndagen den 15 september 2003 kl. 09.00-10.05 K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(153) Kommunstyrelsen 2004-06-02. Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 2 juni 2004, Kl. 10.00-18.15.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(153) Kommunstyrelsen 2004-06-02. Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 2 juni 2004, Kl. 10.00-18.15. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(153) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 2 juni 2004, Kl. 10.00-18.15. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(117) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(117) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(117) Plats och tid Folkets Hus, fredagen den 15 december 2006, kl. 10.00-17.25. Ajourneras kl. 12.00-13.00, kl. 15.30-16.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Birgitta Ohlsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 17 september 2007, kl. 10.00-20.25. Ajournerat kl 12.20-13.25, 15.30-16.00,18.20-18.30,19.05-19.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 november 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 28 april 2003, kl. 14.00-19.40 Beslutande K G Abramsson, ordf. Åke Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Viveka Abramsson Lars Eliasson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15.

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(109) Kommunfullmäktige 2009-11-16, 2009-11-23 Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 november 2009, kl. 10.00-21.20 Folkets hus, Måndagen den 23 november Kl. 09.00-15.50

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(87) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 16 november 2011, kl. 10.00-16.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf, Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Gamla skolan i Bäsksjö, Måndagen den 20 september 2004 kl. 14.00-17.00. Beslutande K G Abramsson ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Helen Gavelin Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(157) Kommunstyrelsen 2001-11-28

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(157) Kommunstyrelsen 2001-11-28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(157) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 28 november 2001, kl. 11.00-20.40. Beslutande Agneta Lindström-Berg, ordf. Thord Wikström, vid beh. av 264-289, 291-298,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets Hus, tisdagen den 21 juni 2005, kl. 21.00-22.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Anita Johansson

Läs mer

Douglas Pettersson Mikael Danielsson, Vma Jonny Kärkkäinen Bo Olsson Katharina Hahlin, t o m 66Viveka Abramsson

Douglas Pettersson Mikael Danielsson, Vma Jonny Kärkkäinen Bo Olsson Katharina Hahlin, t o m 66Viveka Abramsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(68) Plats och tid Vilhelmina Folkets Hus 14 oktober 2013 kl. 10.00 18.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Rickard Norberg Åke Nilsson Ewa Hed Ulf Grahn Annika Andersson Douglas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 15 juni 2009 Kl. 14.00-17.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Mikael Österberg Åke Nilsson Inga-Lena Larsson Maria Kristoffersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Plats och tid Folkets Hus Tisdagen den 17 september 2002, kl. 14.00-16.05 Beslutande K G Abramsson, ordf. Håkan Gustafsson Per Olof Nilsson S Åke Nilsson Gunnar Hörnlund

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(112) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(112) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(112) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 28 november 2005, kl. 14.00-19.45. Mötet ajourneras 16.00-16.30. Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl. 10.00-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 14 juni 2010, kl. 14.00-18.40 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Robert Svensson Åke Nilsson Ann-Kristin Norman Maria Kristoffersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Kommunstyrelsen 2004-04-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Kommunstyrelsen 2004-04-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(128) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 6 april 2004, kl. 10.00-17.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed Anita Johansson, ej vid beh. av 118

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 november 2003, kl. 14.00-16.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Sara Norman Åke Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Viveka

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdag 1 december 2015, kl. 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson Suzanne Sellin Ingela Gustavsson Mikael

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer