Årsrapport Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens samt att på en nationell nivå arbeta mot diskriminering. Byråernas verksamhet finansieras i huvudsak av medel från Ungdomsstyrelsen.* Ett fåtal byråer får också bidrag från andra instanser som exempelvis kommunen. Forumet Sveriges Antidiskrimineringsbyråer bestod under 2009 av 15 byråer, från Luleå i norr till Helsingborg i söder. Varje byrå har som syfte att på lokal och regional nivå motverka diskriminering och främja mångfald och jämlikhet. Alla byråer är religiöst och partipolitiskt obundna organisationer. Följande byråer ingick under 2009 i samarbetet: Luleå - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Norrbotten Östersund - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Jämtland Sundsvall - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Uppsala - Diskrimineringsbyrån Uppsala Stockholm - Byrån för lika rättigheter i Kista Eskilstuna - Humanitas Antidiskriminering Sörmland Örebro - Örebro Rättighetscenter mot diskriminering Karlstad - Antidiskrimineringsbyrån i Värmland (ADBiV) Norrköping - Byrån mot diskriminering i Norrköping Trollhättan Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Visby - Röda korsets byrå mot diskriminering på Gotland Kalmar - Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar län Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti Under 2009 ingick även Antidiskrimineringsbyrån i Karlskrona och Antidiskrimineringsbyrån i Umeå/ Västerbotten i samarbetet. Efter att ha nekats stöd från Ungdomsstyrelsen för år 2010 valde de dock att lägga ner sin verksamhet. Statistik från dessa byråer finns därför inte med i denna rapport. Rapporten innehåller därmed endast statistik från 13 av de 15 byråerna som under 2009 ingick i samarbetet. *Under 2009 delade Ungdomsstyrelsen ut 14 miljoner kronor till 17 antidiskrimineringsbyråer, varav 15 av dessa ingick i samarbetet Sveriges Antidiskrimineringsbyråer.

2 Ärendehantering hos byråerna Sida 2 Under 2009 inkom 598 ärenden till 13 av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Detta går att jämföra med 854 ärenden fördelat på 18 byråer under Utslaget på antalet byråer är därmed snittet handlagda ärenden per byrå ungefär detsamma. Utöver ärendena som byråerna har drivit under året, tillkommer även rådgivningsärenden samt förfrågningar och ärenden utan koppling till någon diskrimineringsgrund. Ett rådgivningsärende är en kortare konsultation som inte leder till ytterligare handläggning. I de fall det saknas koppling till diskrimineringsgrund ger byråerna råd och hänvisar om möjligt vidare till andra instanser. I vissa fall, då byråerna anser att situationen kräver det, har byråerna ändå valt att driva ärenden trots att där inte finns någon koppling till diskriminering (se kategorin övrigt i diagrammet nedan). Diagrammet nedan visar på antalet ärenden som Sveriges Antidiskrimineringsbyråer har drivit under Ärendena har fördelats efter de 7 diskrimineringsgrunderna, multipel diskriminering (ärenden där fler än en diskrimineringsgrund varit aktuell) och övrigt. Den i särklass främsta orsaken till att personer kontaktar byråerna är diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Under 2009 utgjorde ärenden med grunden etnisk tillhörighet 328* av de 598 inkomna ärendena, vilket är ca 55 % av alla ärenden. Ärendena som gäller etnisk diskriminering handlar ofta om arbetslivet. Det finns också ofta här en stark koppling till religion, och där muslimer är en speciellt utsatt grupp. Under året handlade byråerna 22 ärenden som gällde religion eller annan trosuppfattning*. Diagram 1: Ärenden uppdelat i diskrimineringsgrunder Den näst vanligaste diskrimineringsgrunden är funktionshinder. Trots att antalet byråer har minskat har de tillsammans ändå drivit 107 ärenden gällande funktionshinder, vilket kan jämföras med föregående års 116 ärenden. Ärendena gällande funktionshinder handlar exempelvis om personer som nekats inträde på restauranger eller inte fått tillgång till de hjälpmedel på arbetsplatsen som de har rätt till. De 45 ärenden som byråerna drivit under året gällande könsdiskriminering handlar bland annat om kvinnor som nekats anställning i samband med graviditet eller män som diskriminerats på kvinnodominerade arbetsplatser. *Byrån i Kista har valt att inte dela upp grunderna religion och etnisk tillhörighet. Alla deras ärenden som gäller dessa grunder (65 st.) är därför placerade under etnisk tillhörighet.

3 Sida 3 Sedan 1 januari 2009 finns även ett skydd i diskrimineringslagen (2008:567) mot åldersdiskriminering och diskriminering i samband med könsidentitet eller -uttryck. Att antalet ärenden som inkommit till byråerna gällande dessa grunder inte är särskilt många kan därför delvis förklaras utifrån att skyddet är väldigt nytt. Att byråerna endast har drivit 7 ärenden gällande könsidentitet och -uttryck samt sexuell läggning kan förklaras genom att det finns en obenägenhet att anmäla hos dessa grupper. De ärenden som gäller sexuell läggning handlar här bland annat om personer som utsatts för trakasserier och kränkande kommentarer på arbetsplatsen. Ärendena som rör könsidentitet eller -uttryck handlar exempelvis om personer som behandlats illa på arbetsplatsen eller i kontakt med hälso och sjukvården. Under 2009 har byråerna drivit 18 ärenden där personer har känt sig diskriminerade i samband med ålder. Dessa ärenden handlade ofta om arbetsmarknaden där personer upplevt sig diskriminerade i anställningsförfarandet på grund av att de av arbetsgivaren har ansetts vara för gamla eller för unga. De 57 ärenden som ligger under kolumnen övrigt gäller ärenden som faller utanför de 7 diskrimineringsgrunderna, men som byråerna ändå har valt att ta sig an och driva. Av dessa ärenden gäller flertalet kränkande behandling i skolan. Det handlar även om ärenden där ingen tydlig diskriminering har funnits, utan det har snarare handlat om missförstånd mellan personerna och olika myndigheter. Dessa ärenden driver byråerna endast i mån av tid. Byråerna har haft 19 ärenden gällande multipel diskriminering, vilka bland annat handlar om personer som diskriminerats både i samband med sin ålder och sitt funktionshinder, eller både i samband med sin etniska tillhörighet och sin könstillhörighet. Anmälningar till DO och andra lösningar Sveriges Antidiskrimineringsbyråer har under 2009 hjälpt 75 klienter att anmäla deras ärenden till Diskrimineringsombudsmannen (DO), Barn- och elevombudet (BEO) och Justitieombudsmannen (JO). Byråerna har även bistått dessa klienter med att skriva yttranden och andra inlagor som följer på en anmälan. Byråerna utgår från klientens önskan om hur ett ärende ska lösas. Detta kan handla om alltifrån att klienten vill ha en ursäkt från den som diskriminerat till att de vill göra en anmälan. Oftast önskar klienterna dock att en lokal lösning ska nås och att ärendet inte skall bli offentligt. Diagram 2: Anmälningar till DO, BEO och JO

4 Sida 4 Sammanlagt är det runt 12 % av alla ärenden som byråerna har drivit under året som har resulterat i en anmälan till någon av instanserna DO, BEO eller JO. Av dessa anmälningar är det över 80 % (61 ärenden) som har anmälts till DO. DO har sedan 1 januari 2009, då de tidigare 4 ombudsmännen slogs samman, hand om alla diskrimineringsgrunderna. De flesta anmälningar som kommer in till DO handlar, precis som byråernas ärenden, främst om etnisk tillhörighet och funktionshinder. Byråerna har även hjälpt till att göra 5 anmälningar till BEO och 9 anmälningar till JO. Förutom dessa tre instanser har byråerna även hjälpt till att anmäla ärenden till bland annat olika fackföreningar, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och polisen. Fackföreningar har företrädesrätt när det kommer till att driva diskrimineringsärenden gällande arbetslivet. Vid ärenden som gäller arbetslivet och då klienten är fackligt ansluten har alltså fackföreningen rätt att först besluta om de vill ta sig an ärendet eller inte. Sedan 1 januari 2009 har byråerna enligt diskrimineringslagen även möjlighet att själva driva ärenden i domstol. Dock under vissa förutsättningar (se vidare diskrimineringslagen 6 kap 2 och prop. 2007/08:95 sid 433 ff). Ingen av byråerna har dock under detta första år valt att själva driva ett diskrimineringsärende i domstol. Denna möjlighet skulle för byråernas del bland annat innebära ett större oberoende och en bättre förhandlings- och förlikningsmöjlighet vid ärendehantering. Utbildningar och informationsinsatser Sveriges Antidiskrimineringsbyråer har förutom att ge råd och stöd till personer som utsatts för diskriminering ett viktigt uppdrag i att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering och främja alla människors lika rätt. Utbildningar och informationsinsatser är oerhört viktiga för att personer som riskerar att utsättas för diskriminering ska känna till sina rättigheter och för att de som riskerar att utsätta andra för diskriminering ska känna till sina skyldigheter. Byråerna har för år 2009 ingen gemensam statistik kring utbildnings- och informationsinsatser. Flera byråer har dock fört egen statistik över detta. Exempelvis har Röda korsets byrå mot diskriminering i Jämtland under 2009 anordnat 33 utbildningstillfällen för sammanlagt 1700 personer. I dessa har det bland annat ingått utbildningar för politiker och chefer i kommunen. Humanitas i Eskilstuna har haft 75 utbildningar under året för cirka 1700 personer. Deltagarna har bestått av elever, medlemmar i ideella föreningar, politiker och allmänheten. Röda korsets byrå mot diskriminering i Norrbotten har under året hållit i cirka 150 utbildningstillfällen där ungefär 3800 personer sammanlagt har deltagit. Byrån har utbildat elever, anställda, tjänstemän, chefer, politiker o.s.v. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer har under året utbildat personer från de flesta samhällsområden. Örebro Rättighetscenter har exempelvis utbildat krogvakter kring bemötande och diskriminering. Diskrimineringsbyrån Uppsala har fortsatt sina samarbeten med bland annat Uppsala universitet och Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA). Byrån mot diskriminering i Norrköping var under förintelsens minnesdag ute på skolor och informerade. Byrån har också som återkommande verksamhet att utbilda studenter på SFI och ungdomar som ingår i en arbetsmarknadsåtgärd. ADB Värmland har utbildat integrationssamordnare i olika kommuner kring lagar, värderingar och fördomar och har även hållit i utbildningar på Brottsofferjouren i Arvika, Eda och Årjängs kommun.

5 Sida 5 Förutom dessa utbildningar och informationstillfällen deltar byråerna även i andra insatser som syftar till att skapa opinion kring antidiskriminering och alla människors lika rätt. Röda korsets byrå mot diskriminering på Gotland deltog exempelvis under Världsaidsdagen och utdelningen av ett MR-pris. Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan deltog under FN-dagen mot etnisk diskriminering och rasism och under Antidiskrimineringsdagen, då ett 100-tal personer deltog. Byråerna i Örebro och i Karlstad fanns även på plats under respektive kommuns Systerskapsarrangemang. I Uppsala och Värmland har byråerna tillsammans med Sensus studieförbund startat MR-nätverk. Detta är ett sätt att samla ideella föreningar som är engagerade i mänskliga rättigheter och som tillsammans vill uppmärksamma frågorna i samband med exempelvis internationella kvinnodagen. Projekt Eftersom byråernas resurser är relativt begränsade söker många pengar för att kunna driva projekt. Dessa projekt bidrar till att byråerna kan utöka den förebyggande delen av verksamheten och hitta nya vägar för att motverka diskriminering. Exempel på projekt som byråerna har drivit under 2009 är: Mot islamofobi för mångfald, integration och demokrati Diskrimineringsbyrån Uppsala drev i samarbete med Uppsala Föreningsråd och Sensus studieförbund ett projekt kring islamofobi. Två halvdagar arrangerades för gymnasieelever i Uppsala län den 30 november på Uppsala Konsert och Kongress. Rapparen, föreläsaren och mångsysslaren Behrang Miri höll samman dagen med sång och mellansnack. Religionsprofessor Mattias Gardell föreläste om islamofobi. En panel med unga muslimer i Uppsala, Daniel Poolh från Expo och Elvir Gigovic från Sveriges Muslimska råd avslutade dagen med ett samtal om islamofobi och synen på muslimer. För högstadieelever har Diskrimineringsbyrån Uppsala och Sensus multireligiösa guider varit ute på skolorna och hållit workshops. Situation Testing (praktikprövning) Byrån för Lika Rättigheter i Kista har under 2009 fortsatt arbetet med projektet Situation Testing. En handbok har tillsammans med Isabelle Rorive tagits fram, vilken kan användas av antidiskrimineringsbyråer, advokatbyråer, domstolar och ideella organisationer för att genom undersökningar och kartläggningar på fältet (arbetsplatser, rekryteringsprocesser, krogar m.fl.) stärka bevisbördan inför domstolar när man anmäler diskriminering. Under året har fokus legat på att sprida handboken till olika intressenter. De som visat intresset för handboken är bl.a. fackförbund, MR-organisationer, antidiskrimineringsbyråer samt enskilda individer. Nästan 200 exemplar av boken har nått ut till olika intressenter.

6 Sida 6 Agera utan att diskriminera Sveriges Antidiskrimineringsbyråer påbörjade i samarbete med Svenska Röda Korset, Centrum mot rasism och Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation den 1 december 2009 projektet Agera utan att diskriminera. Projektet finansieras framförallt av EU-kommissionens program PROGRESS som syftar till att stödja medlemsstaternas antidiskrimineringsarbete. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur det går att förebygga och motverka diskriminering. Det handlar även om att öka kunskapen kring hur diskriminering ser ut i Sverige idag. Projektet omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder och både ett intersektionellt och jämställdhetsintegrerat perspektiv. Röda Korset är projektägare och Lina Gidlund från Diskrimineringsbyrån Uppsala kommer under projektet vara utlånad som projektledare. Arbetet med projektet kommer att fortsätta under Beviljade projekt Under 2009 har flera byråer även beviljats pengar för projekt som kommer att pågå under Örebro Rättighetscenter kommer exempelvis driva projektet Reko reklam, vilket har som mål att motverka könsdiskriminerande reklam i samhället. Projektet går bland annat ut på att utbilda ungdomar i skolan så att de lär sig att kritiskt granska och anmäla reklam som de finner är kränkande utifrån ett könsperspektiv. Diskrimineringsbyrån Uppsala har fått stöd för att driva bland annat projektet PraLin. Projektet syftar till att granska vilka verktyg och metoder som finns inom området praktiskt likabehandlingsarbete idag och sedan ta fram ett arbetssätt som uppfyller lagens intentioner och innebär ett stöd för såväl personal, elever och föräldrar. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och startar den 1 januari Nationella samarbeten Under varje år samlas Sveriges Antidiskrimineringsbyråer för att gemensamt motverka diskriminering. Återkommande samarbeten är Almedalen, Pridefestivalen och en nationell kampanj. Under 2009 fanns Sveriges Antidiskrimineringsbyråer även representerade på bland annat Equality Summit. Den nationella kampanjen Till den nationella kampanjen 2009 valde Sveriges Antidiskrimineringsbyråer att fokusera på den ökade intoleransen mot muslimer i Sverige. I samarbete med Byrån För Lika Rättigheter i Kista och deras projekt Verktygslådan mot rasism och islamofobi togs preparatet Islamofobil fram. Islamofobil utformades av konstnären Ida Dzanovic. På medicinasken framhävs en idé om att med 2 mg Islamofobil kan muslimhat och islamofobi lindras. Målet med kampanjen var att motverka den diskriminering och det hat som muslimer möter i det svenska samhället. Preparatet, tillsammans med ett följebrev och en bipacksedel, skickades till alla riksdagsledamöter och ett tjugotal medier. Islamofobil har nu delats ut i drygt 2000 exemplar. Responsen visar att många anser att detta är ett roligt sätt att hantera ett viktigt och svårt ämne som islamofobi.

7 Sida 7 Almedalen Sveriges Antidiskrimineringsbyråer fanns under 2009 representerade under den årliga politikerveckan i Almedalen. Inför arrangemanget hade t-shirtar, foldrar och en roll-up tagits fram med Sveriges Antidiskrimineringsbyråers logga. Ett quiz kring Antidiskrimineringsbyråernas verksamhet och diskrimineringsfrågor, tillsammans med en nyckelring med LED-lampa fungerade som en samtalsöppnare. Representanterna gick på en mängd föreläsningar, seminarier och minglade under hela veckan. Ida Annerstedt från Byrån för lika rättigheter i Kista höll en föreläsning med titeln: "Religionsutövningens gränser på arbetsplatsen". EU-domstolens praxis, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och diskrimineringslagen låg som grund för föreläsningen. Cirka 40 personer lyssnade och ställde frågor. Emma Svensson och Carl Lind från Byrån mot Diskriminering i Norrköping deltog på Miljöpartiets Open Stage och informerade om nätverkets arbete. Stockholm Pride Stockholm Pride är en festival som anordnas varje år och syftar till att uppmärksamma HBTQ-frågor genom sociala och politiska aktiviteter. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer medverkade under 2009 i Pridehouse genom att arrangera tre seminarier. De deltog även på seminarier och föreläsningar som var knutna till Pride. Bland annat fanns några representanter på plats på Riksföreningen för HBTQsjuksköterskors mingeltillställning och på DO:s Transmingel. Kerstin Burman från Byrån för lika rättigheter i Kista var moderator på seminariet Att skapa inkluderande miljöer queerklubbar berättar. Medverkande på seminariet var bland annat Miranda Rudklint från Kiss Kiss Bang Bang i Örebro, som också är ledamot i Örebro Rättighetscenters styrelse. Kerstin Burman deltog även, tillsammans med Jan-Olov Madeleine Ågren från Röda Korsets byrå mot diskriminering i Norrbotten, på seminariet Tillämpning av namnlagen vadå könskonträrt. Cirka 65 personer kom dit för att lyssna och diskutera. Båda medverkade också i seminariet Ny diskrimineringsgrund vadå könsöverskridande?. Där uppskattningsvis 90 personer var med och lyssnade och diskuterade kring den nya diskrimineringsgrunden som började gälla 1 januari 2009.

8 Sida 8 Equality summit Equality summit 2009 var den tredje EU-konferensen som ägde rum med syfte att utbyta kunskap och erfarenheter för att kunna utveckla mer effektiva sätt att främja lika rättigheter och motverka alla former av diskriminering. Temat för årets konferens var jämställdhetsintegrering och multipel diskriminering. På konferensen deltog ungefär 300 representanter för EU:s medlems- och kandidatländer, EFTA, EUinstitutioner, NGO s och sociala aktörer. Mötet vände sig till ministrar, myndighetschefer, ordföranden för ideella föreningar på EU-nivå, representanter för sociala aktörer på EU-nivå och internationella organisationer. Integrations och jämställdhetsdepartementet erbjöd Sveriges Antidiskrimineringsbyråer tre platser. Samarbetsforumet valde Lina Gidlund från Diskrimineringsbyrån Uppsala, Lars Thornberg, från Örebro Rättighetscenter och Elvir Gigovic från Byrån för Lika Rättigheter i Kista som representanter. Tyngdpunkten låg på situationen för romer, HBTQ-frågor och våld mot kvinnor. Årets milstolpe Sveriges Antidiskrimineringsbyråer driver en ständig kamp mot diskriminering och för alla människors lika rätt. Under 2009 var det flera händelser som visade på att det går att förändra och skapa ett mer accepterande samhälle. Den 1 januari började exempelvis en ny diskrimineringslag att gälla. Lagen innebär, förutom ett skydd mot diskriminering i samband med kön, etnicitet, religion, funktionshinder och sexuell läggning, även ett skydd för personer som diskrimineras i samband med ålder eller könsidentitet eller -uttryck har också varit ett speciellt år för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer i och med att Regeringsrätten den 29 september ändrade svensk rättspraxis och gav vuxna personer möjlighet att själva bestämma sina namn oavsett juridiskt eller biologiskt kön. Jan-Olov Madeleine Ågren, som arbetar på Röda Korsets byrå mot diskriminering i Norrbotten, hade nekats av Skatteverket att få lägga till Madeleine i sitt förnamn. Kerstin Burman, från Byrån för Lika Rättigheter i Kista, tog sig an ärendet och fick slutligen rätt i alla tre rättsliga instanserna. Den nya praxisen innebär att Skatteverket inte längre har rätt att tolka lagen mot vuxna människors egna önskningar och säga nej till ett förnamn, oavsett om det traditionellt sett anses vara kvinnligt eller manligt. Många människor som tidigare fått avslag eller inte vågat ändra sina namn med rädsla för att få avslag kommer nu att få en korrekt och icke-diskriminerande bedömning av Skatteverket. Kontaktuppgifter: Vill du veta mer om Sveriges Antidiskrimineringsbyråer eller komma i kontakt med någon av de lokala byråerna gå in på Har du frågor som gäller press och media kontakta Pressansvarig Vida Paridad på telefon Årsrapporten är framtagen av Linda Höglin och Vida Paridad vid Örebro Rättighetscenter. Publikationen har givits ut med stöd av EUkommissionens Generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Innehållet i publikationen motsvarar inte nödvändigtvis EUkommissionens ståndpunkter.

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Årsrapport 2010. Östersund - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland och Jämtland.

Årsrapport 2010. Östersund - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland och Jämtland. Årsrapport 2010 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Årsrapport 2011. Luleå Röda Korsets byrå mot diskriminering Norrbotten. Umeå Rättighetscentrum Västerbotten

Årsrapport 2011. Luleå Röda Korsets byrå mot diskriminering Norrbotten. Umeå Rättighetscentrum Västerbotten Årsrapport 2011 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Årsrapport 2012 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2010 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Styrelse... 4 Personal... 4 Praktikanter... 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten... 5 Projekt och bidrag... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Årsrapport 2013 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer Årsrapport 2014 Sveriges antidiskrimineringsbyråer Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Nr. 3 November 2015 Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Antidiskrimineringsbyrån arbetar förebyggande mot diskriminering genom utbildning och genom att stötta människor som upplever sig diskriminerade

Läs mer

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING?

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? UTBILDNINGSKATALOG 2016 GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? Diskriminering innebär att bli behandlad sämre än någon annan utifrån de egenskaper som en har. Det kan finnas många olika anledningar till

Läs mer

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker.

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker. Underlag 2015-02-19 Sida 1 (11) Statistik 2014 Främjande Rådgivning Typ Samtal 3 882 Brev 1 919 Totalt 5 801 Kurser och uppdragsutbildning Typ Deltagare Kurser 620 Uppdragsutbildning 520 Totalt 1 140 Media

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Ett starkare skydd mot diskriminering

Ett starkare skydd mot diskriminering Ett starkare skydd mot diskriminering Diskrimineringsombudsmannen www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700 eva.nikell@do.se, 08-120 20 716 Det här är DO Statlig myndighet Nationell MR-Institution Arbetar mot

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus

Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Jo Linder Roger Datum 2015-11-10 Diarienummer KSN-2015-2047 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Om Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 2002. Vi arbetar med att ge kostnadsfri

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet)

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet) Vad säger lagen? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen): skollagen (14 a kapitlet)

Läs mer

Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll

Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll Att göra en anmälan Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll Livsmedelsverket är en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Tillsammans med kommuner och länsstyrelserna utför de livsmedelskontroller.

Läs mer

För mångfald mot diskriminering

För mångfald mot diskriminering För mångfald mot diskriminering Röda Korsets byrå mot diskriminering Startade i maj 2006 Drivs av Röda Korset, region Norra Norrland Finansieras av Ungdomsstyrelsen (f.d. Integrationsverket) samt EU:s

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Malmö mot Diskriminering. Jay Seipel

Malmö mot Diskriminering. Jay Seipel Malmö mot Diskriminering Jay Seipel Vilka är MmD? MmD är en av 15 antidiskrimineringsbyråer i Sverige (SADB) MmD är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening ingen myndighet MmD är föreningarnas

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete.

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering söker: Projektmedarbetare Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Om tjänsten Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Förtroendevalda 4 Medlemmar 4 Personal 4 Praktikanter 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten 5 Kompetensutveckling 6 Ansökningar

Läs mer

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Lärardagarna i Örebro 2 november 2010 George Svéd Diskrimineringsombudsmannen do@do.se, 08-120 20 700 Diskrimineringslagen och skollagen Lagarna uppbyggda kring

Läs mer

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 1.2.3 Ökade personella resurser... 3 2. ORGANISATION...

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (7) Rev 2016-05-18 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Bullerbyns förskola En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan för 2014 Verksamhetsplan för 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer och andra

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Att motverka rasism och etnisk diskriminering vad gör DO? Eva Nikell, eva.nikell@do.se www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700

Att motverka rasism och etnisk diskriminering vad gör DO? Eva Nikell, eva.nikell@do.se www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700 Att motverka rasism och etnisk diskriminering vad gör DO? Eva Nikell, eva.nikell@do.se www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700 Diskrimineringslagen Syftet med lagen är att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2008 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 ORGANISATION...4 Förtroendevalda... 4 Medlemmar... 4 Personal... 5 Kompetensutveckling 2008... 5 VERKSAMHET...7 Tillgänglighet... 7 ÖRC i

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Uppgiftslämnare Hans Erik Petersson E-post hans-erik.petersson@vgregion.se Telefon 0525-19921 Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Vision är en jämställd arbetsplats och en skola fri från diskriminering

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22 Remiss av slutbetänkande av Diskrimineringskommittén

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22 Remiss av slutbetänkande av Diskrimineringskommittén Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-05-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-06-13 DNR 106-0305/2006 Till Socialtjänstnämnden En

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2015 2025 Ett sammanhållet Växjö Lättläst version 2016 Växjö kommun Ansvarig utgivare: Växjö kommun www.vaxjo.se Översatt till lättläst svenska av Bjelle Media AB, Ylva

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning Inledning Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning 2013-11-28 Alla människors lika värde och respekt för varje individ ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsplanen är en viktig del av

Läs mer

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1 Västra Skaraborg Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial sid 1 Facket har förstahandsrätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Den här miniguiden är till för dig som är

Läs mer

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Dnr UFV 2011/724 Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Fastställd av Rektor 2011-05-31 Innehållsförteckning Inledning 3 Om diskrimineringslagen (2008:567) 3 Utredningsskyldighet

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Skarsjö förskola Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Vision Vårt viktigaste uppdrag är att värna om människors okränkbarhet, individens frihet och integritet. Där alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse Örebro Rättighetscenter 1 maj 30 september 2009

Verksamhetsberättelse Örebro Rättighetscenter 1 maj 30 september 2009 Verksamhetsberättelse Örebro Rättighetscenter 1 maj 30 september 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 ORGANISATION... 4 FÖRTROENDEVALDA... 4 Styrelse:... 4 Valberedning:... 4 MEDLEMMAR... 4 PERSONAL...

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

www.friends.se Karin Dungmar

www.friends.se Karin Dungmar Karin Dungmar Innehåll Presentation av föreläsare, Friends och skolans uppdrag Varför föräldrautbildning? Om att skapa ett vi Övning: Tala lyssna Övning: Case Ansvarsordning Var kan jag vända mig till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan.. År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Marit Pedagoger:Rosita, Anna-Karin,Sanna,Linnea, Josephine,Lisa,

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Policy vid Konstvetenskapliga institutionen Institutionen arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan Diskrimineringsbyrån Uppsala Kostnadsfri rådgivning, stöd och medling i diskrimineringsärenden Förebygger diskriminering genom information, utbildning och opinionsbildning

Läs mer

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD 2 Alla människor är lika mycket värda Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion,

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan per brev, e-post, muntligen eller på annat sätt.

Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan per brev, e-post, muntligen eller på annat sätt. Anmälningsblankett Sida 1 (7) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier 2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning Duveholmsgymnasiets övergripande mål Definitioner Hur motverkar vi diskriminering och trakasserier Åtgärder

Läs mer

KS 10 22 MAJ 2013. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta. att avge yttrande i enlighet med bilaga 1.

KS 10 22 MAJ 2013. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta. att avge yttrande i enlighet med bilaga 1. KS 10 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-05-07 Diarienummer KSN-2013-0476 Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsdepartementet: Betänkande av utredningen om ett effektivare

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lingåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2015-10-01 Planen gäller

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEM 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEM 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEM 2015/2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEMS VISION 1. INLEDNING 1 2. BEGREPP OCH DEFINITIONER 2 3. VELANDA

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129 Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2015 Utvidgning av och förlängd

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET

LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET 2015/2016 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Planen gäller ett år i taget och uppdateras under september månad varje år. Ansvarig för planen: rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Kompassen avdelning Blåbäret Utdrag ur LPfö-98 (reviderad 2016) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elsborgs förskoleenhet Förskolan Glashyttan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Lars Hökpers Linda Alamo, Anna-Karin

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Slättaskogen År 2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef Annelie Zandén Pedagoger Karin Stenman, Josefine Sveningsson,

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008 Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Diskrimineringsfunktionärens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet

Tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet Beslut 2016-12-16 Sida 1 (5) Högskolan Ärende ANM 2016/253 handling Handläggare Anna Fritshammar Tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen Dir. 2008:25 Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Ärendesammanfattningar 2009. Sammanfattande texter av Örebro Rättighetscenters ärenden mellan 090501-090931

Ärendesammanfattningar 2009. Sammanfattande texter av Örebro Rättighetscenters ärenden mellan 090501-090931 Ärendesammanfattningar 2009 Sammanfattande texter av Örebro Rättighetscenters ärenden mellan 090501-090931 Örebro Rättighetscenter är en ideell antidiskrimineringsbyrå som arbetar mot diskriminering och

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer