Verksamhetsplan för 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan för 2015

2 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag, kommuner med flera vänder sig för frågor om diskrimineringslagstiftningen, antidiskrimineringsarbete och jämlikhetsfrågor. Vår verksamhet förebygger och motverkar diskriminering samt verkar för ett jämlikt och öppet samhälle genom att (1) erbjuda stöd och rådgivning (kostnadsfritt) till personer som upplever sig diskriminerade, (2) sprida kunskap om diskrimineringslagstiftningen och skapa medvetenhet kring allas lika värde och rättigheter genom informations- och utbildningsinsatser, nätverk och samarbeten i olika projekt, (3) omvärldsbevaka, bedriva opinionsbildning, aktivt delta i samhällsdebatten samt lobba för antidiskriminerings- och jämlikhetsarbete. Finansiärer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mucf, är vår främsta bidragsgivare som i enlighet med förordningen (2002:989) ger statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Vi erhåller även ett verksamhetsstöd från Helsingborgs stad. Mucf kr Socialnämnden, Helsingborgs stad kr Övrig finansiering Informationsinsatser kommer även fortsatt att genomföras gratis, d.v.s. en kortare insats om minuter om ADBs arbete, med övergripande information om lagen. För längre utbildning från en timme och uppåt, ska pris tas enligt prislista eller överenskommelse. Prislistan och utbildningsverksamheten ska ses över och utvecklas under 2015, se rubriken Informationsinsatser och utbildningar. Övergripande målsättning Vårt långsiktiga mål är att bli en stark, självklar och mångfacetterad plattform för antidiskrimineringsarbete i vårt upptagningsområde i nordvästra/-östra Skåne. Vårt område täcker följande 15 kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Osby och Östra Göinge. Målet med verksamheten är att förebygga och motverka alla former av diskriminering i samhället genom att vara det självklara valet för (1) enskilda individer att vända sig till för råd och stöd vid upplevd diskriminering, trakasserier, näthat och annan kränkande behandling, såväl som för (2) kommuner, myndigheter, ideella föreningar, utbildningsinstanser och företag att vända sig till för rådgivning, information och utbildning i antidiskrimineringsarbete. Vi ska arbeta med såväl stöd och råd, juridisk rådgivning, utbildning och information, samt övrigt förebyggande och opinionsbildande arbete mot diskriminering. Vi vet att det finns en stor efterfråga på vår expertis och våra erfarenheter inom området och det är vår ambition att tillmötesgå behoven. Ärenden Vi kommer under 2015 att fortsätta ha råd och stöd till enskilda som vårt högst prioriterade område.

3 Vid tidsbrist är det ärendena som ska prioriteras. Ärendena tas emot vartefter de kommer in, och vi kommer att fortsätta att göra det vi kan för att den som blivit utsatt för diskriminering ska få upprättelse och dessutom få stöd i det som hänt. Målgrupper Våra målgrupper är (1) personer som har upplevt diskriminering eller som riskerar att bli diskriminerade samt (2) aktörer som har diskriminerat eller riskerar att diskriminera, d.v.s. de som omfattas av diskrimineringslagens samhällsområden. Vi arbetar utifrån samtliga diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller -uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexualitet, funktionsnedsättning och ålder. Det är därför viktigt att vi når ut till alla grupper i samhället. Mål för 2015 Under 2015 kommer vi att fortsätta bedriva verksamheten i samma anda som föregående år. Den övergripande målsättningen för 2015 är att vidareutveckla den interna och externa verksamheten. Prioriterade områden för 2015 är följande: (1) etablera nya finansiärer och samarbeten; (2) ta fram nya arbetsmetoder för att kunna utöka det förebyggande och utåtriktade arbetet, bland annat genom att utveckla vår utbildningsverksamhet. För att uppnå våra mål behöver vi etablera kontakter med externa finansiärer och samarbetspartners. Vi är väl medvetna om att det i längden är ohållbart att endast finansiera vår verksamhet med statsbidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Med mer resurser kan vi fortsätta bedriva kärnverksamheten samtidigt som vi kan ägna mer tid åt ansökningar om nya medel och utåtriktade insatser. Dokumentation av rutiner Som en del av vårt interna arbete ser vi ett behov av att förtydliga och dokumentera föreningens verksamhet. En hög personalomsättning och brist på dokumentation av rutiner, riskerar att resultera i att kunskaper och erfarenheter går förlorade. För att förlänga föreningens minne och underlätta planering, utvärdering och vidare utveckling, ska vi under året dokumentera de erfarenheter som finns samt hur vi arbetar i, och med, olika delar av verksamheten. De delar som vi ser ett behov av att dokumentera under det kommande verksamhetsåret rör framförallt vår värdegrund, årscykel med viktiga datum för ansökningar och rapporteringar, risk- och säkerhetsrutiner samt ärendehandläggningen. Samtliga delar kommer att underlätta arbetsmiljöarbetet i föreningen samt skapa en ökad samsyn och trygghet för personal och styrelse. Informationsinsatser och utbildningar Inriktning Under året kommer vi som vanligt att genomföra kontinuerliga informationsinsatser om diskrimineringslagen och vår verksamhet riktade mot såväl de grupper som omfattas av diskrimineringsgrunderna som mot de samhällsområden diskrimineringslagen omfattar. Vi erbjuder föreningar, utbildningsinstanser, mötesplatser, arbetsgivare och myndigheter kostnadsfria informationsinsatser, men även fördjupande skräddarsydda föreläsningar och workshops, för att sprida kunskap om diskrimineringslagen, individens rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter,

4 samt för att medvetandegöra om konsekvenserna av diskriminerande strukturer i samhället. Utveckling av utbildningsdelen Vi ska under året fortsätta erbjuda kostnadsfria informationsinsatser till icke-vinstdrivande aktörer. Vad gäller längre utbildningar ska vi ta fram färdiga utbildningskoncept som kan erbjudas till ett fast pris. Vi ska även se över prislistan över priser för anpassade utbildningar. Särskilt riktade insatser mot vissa grupper När vi planerar in riktade insatser mot våra olika målgrupper utgår vi från våra erfarenheter, vilka ärenden vi får in samt frågor som är aktuella. Vi kommer även fortsatt att arbeta mot alla grupper och samhällsområden som omfattas i diskrimineringslagen. Vi har dock några uttalat prioriterade områden för verksamhetsåret Sedan 1 januari 2015 har diskrimineringslagen ändrats, så att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning numera är en form av diskriminering. Vi kommer därför under året satsa särskilt på informationsinsatser och utbildningar kring den nya lagstiftningen om bristande tillgänglighet. Vi vet av erfarenhet att det kommer in få anmälningar från hbtq-personer till oss trots att vi vid informationsinsatser och utbildningar som riktas till hbtq-personer ofta får höra många berättelser om hur deltagarna upplevt diskriminering. Därför ser vi det som prioriterat att fortsätta nå ut med informationsinsatser till denna grupp, men även till dem som riskerar att diskriminera. Romer riskerar oftare att utsättas för diskriminering jämfört med andra grupper i samhället det vet vi av erfarenhet. Många av de ärenden vi får in till ADB kommer från romer och vi ser att det är en särskilt utsatt grupp. Vi kommer därför att fortsätta prioritera informationsinsatser och utbildningar som riktas till romer, romska föreningar etc. Studiecirkel Tillsammans med Sensus studieförbund genomförde vi under 2014 en studiecirkel med syfte att sprida kunskap om diskrimineringslagen och hur en utifrån ett normkritiskt förhållningssätt kan arbeta förebyggande mot diskriminering. Vi planerar att genomföra minst en studiecirkel under Genom studiecirkeln kan vi både nå ut till intresserade personer med engagemang i andra verksamheter och till personer som vill engagera sig hos oss på ADB. Volontär- och praktikantverksamhet Under vårterminen 2015 tar vi emot två praktikanter. Vi vet att intresset är stort för att göra praktik hos oss då vi årligen tar emot ett flertal intresseanmälningar och ambitionen är att ta tillvara på intresset som finns för engagemang hos oss. Under det kommande året har vi därför planerat att se över våra möjligheter att inför hösten 2015 ta emot praktikanter via en strukturerad rekryteringsprocess. Vi planerar även att utveckla en volontärverksamhet vid byrån. Praktikanter och volontärer utgör en extra resurs som ger oss bättre möjligheter att nå ut till fler, samtidigt som de kan inspirera och ge nya tankar och insikter i verksamheten. En del av utvecklingen av en volontärverksamhet sker genom vår studiecirkel. Planerade aktiviteter och opinionsbildning Vi genomför förebyggande och opinionsbildande arbete genom våra utåtriktade aktiviteter. Nedan följer en sammanställning av de hittills planerade aktiviteterna för Vi ska även när det finns anledning sträva efter att vara en aktiv röst i debatten genom exempelvis författande av debattinlägg, krönikor eller genom aktivitet på sociala medier.

5 Internationella Romadagen Nyheternas rapportering om den omfattande registreringen av romer samt den ökade närvaron av EU-migranter (som ofta är romer) och deras utsatthet är några av de saker som gör det uppenbart att romer är särskilt utsatta för diskriminering i vårt samhälle. Detta bekräftas även av att många av de ärenden vi får in rör romer, och att det ofta är fråga om uppenbara fall av diskriminering och särbehandling. Vi kommer att fortsätta rikta insatser mot målgruppen. En del av det arbetet görs i utbyte med stadens brobyggare, vilket vi har för avsikt att vidareutveckla och utöka. Under 2015 ska vi samarrangera uppmärksammandet av Internationella Romadagen den 8 april tillsammans med Romarådet, projektet romsk inkludering och romska föreningar. Detta kommer att ske genom ett arrangemang på Dunkers kulturhus med efterföljande mingel, mat och musik i lokal på ABF. Antirasistiska filmdagar (ARF) Två år i rad har vi nu genomfört ARF i Helsingborg i samverkan med Sensus studieförbund. Syftet med ARF är att genom filmvisningar med diskussioner eller workshops, nätverkande och andra kulturevenemang, synliggöra och väcka debatt kring frågor rörande rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och demokrati. Även under 2015 planerar vi att arrangera ARF i Helsingborg i samma anda som tidigare år. Vi ska även se över möjligheterna att söka medel för att utöka arrangemanget till fler dagar, samt med fler skolvisningar då efterfrågan på det var stort under föregående år. Mångfaldsvecka och mångfaldsnätverk Vi har vid flera tillfällen under 2013 och 2014 arrangerat mångfaldsdagar tillsammans med Sensus studieförbund. Under 2015 kommer vi att arbeta för att ett mångfaldsnätverk formas i Helsingborg. Detta sker tillsammans med Campus Helsingborg, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Skåne Nordväst, RFSL och representanter för Helsingborg. I samarbete med ovannämnda har vi initierat en mångfaldsvecka. Vi ska under 2015 arbeta för att en sådan mångfaldsvecka ska kunna genomföras under hösten. Syftet med veckan är att olika aktörer runtom i Helsingborgs stad under samma tidsperiod ska lyfta mångfaldsfrågan utifrån verksamhetens egna perspektiv (exempelvis genom konst, seminarium, föreläsningar eller film). På det sättet kan vi nå ut till en bred allmänhet med frågor och diskussioner kring mångfald. HBTQ Vi får in ett fåtal ärenden som rör diskriminering av hbtq-personer. Som tidigare nämnt, vet vi att diskriminering av hbtq-personer är vanligt förekommande. För att få mer kunskap om hur vi ska nå ut till gruppen och deras erfarenheter av diskriminering kommer vi att fortsätta etablera samarbeten med intresseorganisationer och föreningar med spetskompetens inom området och hbtq-personer som målgrupp. Vi kommer att fortsätta ha ett nära samarbete med RFSL Helsingborg bland annat genom att delta på, och hjälpas åt med, utåtriktade evenemang. Några saker som redan är planerade för året är: Nationell hbtq-konferens: Regeringen lanserade i början av 2014 en nationell hbt-strategi med sex fokusområden. En stor del av målen ska realiseras lokalt av kommuner, landsting och andra lokala aktörer. För att synliggöra strategin, för att skapa intresse och entusiasm kring strategin samt för att sprida goda exempel kommer RFSL Helsingborg under hösten 2015 genomföra en nationell konferens i hbt-strategins anda. ADB kommer att delta på denna samt vara behjälpliga rent praktiskt. Hx Helsingborgs stadsfest och Pride: Hx är Helsingborgs nya stadsfest och i samband med den arrangeras Helsingborgs Prideparad. Vi planerar att delta i år igen genom att gå med i

6 paraden och arrangera någon föreläsning, workshop eller utåtriktad aktivitet i samband med detta. Internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT) infaller den 17 maj Vi kommer att medarrangera ett evenemang tillsammans med RFSL under denna dag Nationella samarbeten Under 2015 ska vi fortsätta vara aktiva och engagerade i de nationella samarbetena. Riksorganisation för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer Under förutsättning att ROSA, Riksorganisationen för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, bildas i februari 2015, ska vi delta aktivt i ROSA:s arbete. Vi arrangerar tillsammans med Malmö mot Diskriminering en handläggarträff för samtliga handläggare i ROSA/Sveriges antidiskrimineringsbyråer i slutet av mars. Region Syd Vi ska under 2015 fortsätta delta i nätverket Region Syd. Vår målsättning är att delta vid samtliga möten, fyra möten per år, då antidiskrimineringsbyråerna i regionen träffas och diskuterar samarbeten och verksamhet. Malmö mot Diskriminering Under 2015 ska vi vidareutveckla samarbetet med Malmö mot Diskriminering (MmD), särskilt i fråga om utbildningsinsatser. Vi planerar att tillsammans med MmD lägga fram ett förslag om utbildning för chefer och medarbetare till Region Skåne och att tillsammans ta fram utbildningsplaner, upplägg och föreläsningar.

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO Diskanti Antidiskrimineringsbyrån (ADB) finns i Helsingborg sedan år 2002 och drivs av en ideell förening, MRO-Diskanti, där årsmötet är högsta beslutande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas 3 1.1 Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation 3 2.1 Anställda 4 2.2 Styrelse 4 2.3 Medlemmar 4 3. Verksamhet 4 3.1 Juridisk

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Ökad kunskap... 3 1.2.3 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 3

Läs mer

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Årsrapport 2013 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Årsrapport 2012 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR

REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 INLEDNING...6 Strategi för lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti Årsrapport 2009 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Avsedd för Origo Dokumenttyp Utvärdering Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 Innehåll 1 Sammanfattning...5 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 4 Myndigheter eller institutioner med särskilt ansvar för arbetet mot rasism och annan intolerans...13

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys...

Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys... 1 Innehåll Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys... 12 Utvärdering av resultat... 12 Förslag på förbättringar...

Läs mer

GARAGET Verksamhetsplan 2014

GARAGET Verksamhetsplan 2014 GARAGET Verksamhetsplan 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VERKSAMHETEN... 2 DITT VAR.DAGS.RUM GARAGET 2 ORGANISATION 2 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014... 4 EXTERNA ARRANGEMANG 4 SAMHÄLLSSERVICE 4 BIBLIOTEKSSERVICEN

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer