VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

2 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning 5 JURIDISK RÅDGIVNING OCH STÖD 5 FÖREBYGGANDE INSATSER 6 Informations och utbildningsinsatser 6 Exempel på planerade insatser 7 UTBILDNINGS OCH INFORMATIONSINSATSER 9 OPINIONSBILDNING OCH MARKNADSFÖRING 9 KOMPETENSUTVECKLING 10 SAMARBETEN 10 Lokalt 10 Regionalt 11 Nationellt 11 BUDGET FÖR

3 SIDA 2 INLEDNING Örebro Rättighetscenter - mot diskriminering är en ideell före ning som arbetar med att förebygga och motverka diskrimine ring i samband med etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och -uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt ålder. Föreningen arbetar för att uppmärksamma och motverka diskrimi ne ring inom alla områden i samhället, såväl på individnivå som på en övergripande struk turell nivå. För att uppfylla detta syfte driver föreningen en antidiskrimineringsbyrå och vid tillfällen även särskilda projekt. Antidiskrimineringsbyrån arbetar utifrån Diskrimineringslagen (2008:567) och hjälper kostnadsfritt personer som utsatts för diskriminering. Utifrån Skollagen hjälper vi även elever som utsatts för kränkande behandling i skolan, men även då elever inte fått de stödåtgärder de har rätt till i skolan. I mån om tid bistår vi också personer som farit illa på andra sätt i samhället, men som inte faller inom dessa lagar. Ärendehanteringen innebär i praktiken alltifrån att ge råd kring vilka rättigheter personen har och att kontakta dem som utsatt dem för diskriminering till att hjälpa till att anmäla ärendet till instanser som Diskrimineringsombudsmannen (DO), Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet (BEO). I första hand försöker dock byrån att förhandla på lokal nivå, där klienten och motparten kommer överens om en, för vår klient, tillfredsställande lösning. Förutom denna ärendehantering arbetar byrån också förebyggande mot diskriminering genom bland annat olika informations- och utbildningsinsatser. Detta görs både till dem som riskerar att utsättas för diskriminering såväl som dem som riskerar att utsätta andra för diskriminering. Vi arrangerar föreläsningar och andra aktiviteter som allmänheten kan ta del av samt håller utbildningar och föredrag för exempelvis skolor, arbetsgivare och olika organisationer. Sedan starten har föreningen och dess antidiskrimineringsverksamhet ökat kraftigt. Antalet ärenden och utbildningar har stigit ordentligt och så också antalet samarbetspartners och projekt blev vi även den första antidiskrimineringsbyrån att stämma i domstol och vinna. VISION Visionen som alla inom föreningen strävar efter är att vi ska vara den självklara platsen för information, rådgivning och juridisk hjälp i frågor som rör antidiskriminering och

4 SIDA 3 likabehandling i Örebro län. HUVUDSAKLIGA MÅL Målet med verksamheten är att medverka till att skapa ett samhälle där du oavsett vilken etnisk bakgrund eller sexuell läggning du har, om du är kvinna eller man, med eller utan funktionsnedsättning, oberoende av din religiösa uppfattning och könsidentitet eller -uttryck, eller om du är gammal eller ung ska behandlas jämlikt och rättvist. Vi vill med vårt arbete förebygga och mot verka diskriminering samt främja likabehandling. Vårt arbete ska bidra till att diskrimineringslagstift ningen omsätts i praktiken samt att kunskapen om diskriminering ökar. Målet är även att den egna verksamheten ska utvecklas på flera områden. Förutom att se till att fler individer ska kunna få juridiskt råd och stöd i frågor som gäller diskriminering och för att sprida kunskapen om diskriminering och diskrimineringslagen är målet även att utveckla verksamheten till andra områden. Att söka och driva olika projekt har under de senaste åren inneburit en stor möjlighet att arbeta opinionsbildande för att lyfta upp fler frågor inom området mänskliga rättigheter och diskriminering. Målet är att fortsätta med detta arbete och att kunna driva större projekt som både innebär möjlighet till fokus på särskilt viktiga frågor och att kunna ha personal anställd inom projekten. Som medlemmar i det nationella nätverket Sveriges Antidiskrimineringsbyråer kommer vi även att arbeta aktivt för att sprida diskrimineringsfrågorna nationellt på olika sätt. Det nära samarbetet med de andra antidiskrimineringsbyråerna har stärkt byrån på många olika plan. Antidiskrimineringsbyråerna har visat sig vara starkare tillsammans än som enskilda byråer. Tillsammans har vi kunnat påverka på ett både högre och bredare plan. Vi kommer arbeta aktivt för att samarbetet ska fortsätta att utvecklas och så småningom bilda en nationell paraplyorganisation. PRIORITERADE OMRÅDEN 2013 Örebro Rättighetscenter har två prioriterade områden 2013: Sjukvården Bostadsmarknaden

5 SIDA 4 Genom bland annat vår ärendehantering, har vi under de senaste åren uppmärksammats på den diskriminering som förekommer inom vården. Av de ärenden som inkommit till oss kan vi se tydliga tendenser på det finns mycket som brister i kontakten mellan vårdpersonal och patient. Kränkande kommenterar, nekande av tolk, brister i utredningar och känslan av uteslutning från en vård som är tänkt att vara tillgänglig för alla, är saker som våra klienter vittnar om. Svårigheter med bevisning är dock ett problem som gör det svårt att få fällande domar och som också leder till en större obenägenhet att anmäla. Vården är ett problematiskt område med många stängda dörrar, och ett större förebyggande arbete är därför avgörande här för att fler personer ska känna till sina rättigheter och veta vart de kan vända sig. Ett annat område som vi i vårt arbete har uppmärksammat stora problem med diskriminering på är bostadsmarknaden. Det har länge varit känt att alla inte har samma möjligheter på bostadsmarknaden, där personer med låga inkomster eller inga inkomster alls har svårt att konkurrera. Det som vi dock har sett under de senaste åren är att svårigheter att komma in på bostadsmarknaden inte enbart gäller dessa. Vissa grupper i samhället nekas idag bostad oavsett ekonomisk situation. Vi kan bland annat se personer med annan etnisk bakgrund än svensk som hänvisas till vissa bostadsområden och nekas möjligheten att själva bestämma var de vill bosätta sig. Det finns också personer som har eller har haft en psykisk sjukdom och på grund av detta nekas bostad helt och hållet. Dessa människors rättigheter måste tillgodoses. Vi arbetar så gott vi kan med att stötta och hjälpa personer som nekas bostad i samband med exempelvis etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning, men det behövs också ett betydligt bättre förebyggande arbete. ORGANISATION Rättighetscenters organisation består av medlemmar, förtroendevalda, anställda och volontärer/praktikanter. IDEELLA INSATSER Under 2013 räknar vi med att de ideella in satserna fortsätter i samma utsträckning som tidigare år. De ideella insatserna under 2013 kommer att bestå av styrelsearbete, insatser vid utåtriktat arbete som information, mässor och andra arrangemang. Dessu

6 SIDA 5 tom tar byrån emot personer som önskar göra praktik. Detta kan ske inom en utbildning, från arbetsförmedlingen eller på eget initiativ. Vi ser positivt på en bredd av praktikanter och kommer att fortsätta ta emot personer från olika utbildningar och andra verksamhetsområden. Styrelsen engagerar sig ideellt i verksamheten genom ordinarie styrelsearbete och personalansvar, vid arrangemang, i marknadsföringsarbete och genom informationsarbete. Till detta arbete har föreningen också hjälp av anställda och flertalet volontärer. PERSONAL Målet under 2013 är att kunna ha tre anställda som arbetar med antidiskriminering, likabehandling samt mänskliga rättigheter i ett något vidare perspektiv. Verksamhetsansvarig leder byråns arbete och ansvarar för olika projekt och samarbeten. Utbildningsansvarig ansvarar för de utåtriktade aktiviteterna som utbildning och opinionsbildning. Den juridiskt ansvariga är ansvarig för den ärendehantering som byrån bedriver där möten med klienter, förhandlingar och skrivande av olika inlagor ingår. Tillsammans hjälps de åt för att uppnå visionen om att vara den självklara platsen för information, rådgivning och juridisk hjälp i frågor som rör diskriminering och likabehandling i Örebro län. EKONOMISK FÖRVALTNING Under 2013 kommer ABF Örebro län att fortsätta administrera föreningens ekonomiska förvaltning enligt befintligt avtal. Föreningen har valt denna lösning eftersom det är den mest kostnadseffektiva och mest tidsbesparande lösningen för ekonomihantering. INDIVIDÄRENDEN Örebro Rättighetscenter erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och information till enskilda om hur de kan tillvarata sina rättigheter vid frågor om diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar främst utifrån Diskrimineringslagen samt Skollagens bestämmelser gällande kränkande behandling. Ärenden tas emot genom personliga besök på kontoret, telefonsamtal, e-post eller brev från enskilda. Personer erbjuds enskild rådgivning och stöd för att; för det första utreda ärendet och för det andra lösa den upp

7 SIDA 6 komna situationen. Vi kommer under året att fortsätta vårt arbete med att utveckla och förbättra handläggningen av enskilda ärenden. Vi dokumenterar noga våra ärenden genom olika dokumentmallar och använder sedan några år tillbaka ett rutinhäfte för ärendehantering, som såväl nya som gamla på byrån kan använda sig av. Inom Sveriges Antidiskrimineringsbyråer har vi även tagit fram en gemensam mall för ärendehantering, vilken vi i Örebro har kompletterat under Även rådgivningsärenden kommer att dokumenteras noga och användas i vissa fall för att rikta kritik mot olika instanser. De utgör en viktig kunskapskälla gällande olika samhällsproblem. Sedan 2009 görs ärendesammanfattningar på avslutade ärenden. Rapporten gör det möjligt att snabbt se vilka typer av ärenden som har drivits under året och på vilket sätt de har avslutats. Genom detta kan slutsatser också dras kring vilka områden vi behöver bli bättre på. Statistik från tidigare perioder visar att vissa grunder är överrepresenterade vad gäller byråns ärenden. Ett starkt och målmedvetet arbete pågår därför för att öka anmälningsbenägenheten hos de underrepresenterade grupperna. Ärenden som kommer in gällande dessa grupper kommer att prioriteras i vår ärendehantering. Med anledning av korta preskriptionstider i arbetslivsärenden kommer även dessa ärenden prioriteras vid hög arbetsbelastning. Även de fall som gäller diskri mi nering och trakasserier i skolan kommer fortsätta att prioriteras då det gäller barn i utsatta situationer. Under 2013 kommer vi fortsätta med att ge juridisk rådgivning vid olika arrangemang runt om i området. FÖREBYGGANDE INSATSER Vårt förebyggande arbete är ett kraftfullt verktyg för att öka kunskapen om diskrimingeringens regelverk och utbredning. Genom att öka kunskapen hos viktiga aktörer såväl som samhället i stort kan vi påverka utvecklingen och förhindra diskriminering och kränkningar. INFORMATIONS OCH UTBILDNINGSINSATSER För 2013 kommer vi att fortsätta att utveckla vårt arbete med avgiftsbelagda skräddar

8 SIDA 7 sydda utbildningar. Den senaste tiden har vi märkt av ett allt större önskemål från olika aktörer om specialanpassade utbildningar kring diskriminering och mänskliga rättigheter. Dessa utbildningar kräver generellt sett betydligt längre förberedelsetid varav vi kommer att se utbildningarna också som en möjlighet till intäkter till verksamheten. Fortfarande finns det också ett stort behov och önskemål om kostnadsfria standardutbildningar, vilka vi kommer att fortsätta att prioritera främst till de som saknar större resurser såsom exempelvis andra ideella organisationer och skolor. Genom vårt föreningsbidrag från Örebro kommun kommer vi även under året att erbjuda kostnadsfria utbildningar till olika vårdinrättningar. För 2013 kommer vi att använda våra prioriterade områden; sjukvården och bostadsmarknaden, i våra informations- och utbildningsinsatser. Förutom att erbjuda kostnadsfria utbildningar till olika aktörer inom vården, planerar vi även att lyfta diskriminerings utbredning i andra förebyggande insatser som ex. vid Örebro Pride eller Demokrati- och toleransveckan. För att lyfta problemen med diskriminering på bostadsmarknaden kan det vara aktuellt att arrangera utbildningar och informationsinsatser. Vad gäller bostadsmarknaden kommer mycket av arbetet vara fokuserat på att få in fler anmälningar, varför vi även kommer att titta på andra insatser för att nå utsatta. EXEMPEL PÅ PLANERADE INSATSER Utöver det förebyggande arbetet som har beskrivits ovan kommer vi att fortsätta ge utbildningar, hålla föredrag och arran gera föreläsningar med bland annat inbjudna föredragshållare. Några andra insatser som vi planerar för 2013 är: Utbildning för studenter vid SFI Varje termin anordnas föreläsningar kring diskriminering för studenter som läser SFI. Utbildningarna hålls ca gånger per år på olika utbildningar och kommer att fortsätta med samma intensitet under Utbildning för Örebro universitet Sedan tidigare finns ett samarbete med Örebro universitet där vi anordnar föreläsningar på engelska om diskriminering för utbytesstudenter vid universitetet. Föreläsning Örebro Folkhögskola Varje termin föreläser vi på Örebro Folkhögskola kring bland annat normer och diskri

9 SIDA 8 minering. Internationella kvinnodagen Örebro Rättighetscenter deltar varje år vid firandet av Internationella kvinnodagen. Under 2013 planerar vi att tillsammans med Örebro Läns Museum och ABF Örebro arrangera en föreläsning om hedersrelaterat våld med fokus på män. Normer, diskriminering och HBTQ Under våren kommer vi att tillsammans med RFSL hålla en längre utbildning kring normer, diskriminering och HBTQ. Utbildningen kommer att vara ett inslag i den utbildningsdag som ABF Örebro anordnar. Öppet hus Under 2013 planerar vi att arrangera två Öppet hus. Detta innebär att kontoret kommer att vara öppet för allmänheten under den dagen. På kon toret finns representanter för såväl styrelse som anställda och informerar om föreningen, byrån och diskriminering. Inför aktiviteten kommer information att läggas ut på hemsidan och skickas ut till våra medlemmar och samarbetspartners. Almedalen Örebro Rättighetscenter kommer under 2013 att finnas på plats under Almedalsveckan tillsammans med övriga byråer som ingår i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Tema för årets gemensamma samarbeten är mot främlingsfientlighet och rasism. Örebro Pride Örebro Rättighetscenter kommer under året att finnas på plats på Örebro Pride. Planeringen för detta kommer att startas upp under våren Förutom att medverka med information och opinionsbildning planerar vi även för att arrangera föreläsning på temat. Demokrati- och toleransveckan Varje år arrangerar Örebro kommun en demokrati- och toleransvecka för att lyfta frågor om mänskliga rättigheter. Örebro Rättighetscenter har under de senaste åren medverkat genom att arrangera utbildningar och informationsinsatser. Rättighetscenter sitter även med i den referensgrupp som kommunen sammankallar. Temat för 2013 års vecka är Mänskliga rättigheter delaktighet och inflytande, och kommer att äga rum

10 SIDA 9 v. 46. Vi planerar för att medverka genom exempelvis föreläsningar, seminarium och information. Utbildning för ordningsvakter hos polisen Sedan några år tillbaka utbildar vi personer som går ordningsvaktsutbildning via Polisen i Örebro. Utbildningen hålls en till två gånger per år och fokuserar på normer och diskriminering. OPINIONSBILDNING OCH MARKNADSFÖRING Genom att arbeta opinionsbildande och marknadsföra vår verksamhet och förening får fler kännedom om oss och vad vi kan erbjuda, såväl som kunskap om diskrimineringens utbredning och konsekvenser. Detta arbete kan genomföras på en mängd olika sätt, vissa forum och metoder använder vi mer kontinuerligt i vårt arbete medan andra används mer vid särskilda tillfällen. Örebro Rättighetscenter har en egen hemsida, där information om föreningen, byrån och diskriminering samlas. Sidan uppdateras kontinuerligt med nyheter, pressmeddelanden och debatter i media. Örebro Rättighetscenter har även en facebooksida som bland annat möjliggör spridning av information. Sedan 2009 ger föreningen ut ett nyhetsbrev, vilket även kommer att ske under Nyhetsbrevet kommer att skickas ut fyra gånger under året till medlemmar, samarbetspartners och andra intressenter samt publiceras på hemsidan. Under 2013 kommer vi att fortsätta arbeta för att sprida information genom dessa forum. För att verka opinionsbildande och marknadsföra oss själva planerar vi även att vara aktiva i mediedebatten och medverka i olika medier genom att exempelvis skicka ut pressmeddelanden samt skriva debattartiklar och insändare. Vi kommer också arbeta för att träffa viktiga aktörer såsom politiker, på både lokal, regional och nationell nivå, för att lyfta våra frågor. För Örebro Rättighetscenter är samarbetet inom Sveriges Antidiskrimineringsbyråer oerhört viktigt och vi kommer därför fortsätta att verka för våra frågor även på nationell nivå och så att fler ska få kännedom om vårt nätverk. För nätverket är personal på Rättighetscenter exempelvis sammankallande i samarbetskommittén samt ingår i arbetsgruppen för externa aktiviteter. Under 2013 står Rättighetscenter dessutom som

11 SIDA 10 värd för det forummötet som anordnas februari. Vi kommer därmed under 2013 vara högst aktiva i att driva nätverket framåt såväl som att planera för specifika aktiviteter. KOMPETENSUTVECKLING Örebro Rättighetscenter arbetar aktivt för att anställda, förtroendevalda, praktikanter och volontärer ska ha aktuell kunskap om diskriminering och närliggande områden. Detta säkerställs bland annat genom att dessa medverkar på olika utbildningar och arrangemang, men även att kontakter hålls med andra som arbetar inom liknande områden, som exempelvis RFSL, DO o.s.v. Att det finns en mångfald av kunskaper inom organisationen är även viktigt, därför arbetar vi aktivt vid rekrytering för att få personer som har kunskap inom olika frågor. Att personalen hålls ständigt uppdaterade är en självklarhet, men för verksamheten är det även viktigt att förtroendevalda, såsom styrelsen, har kunskap om området. Vi arbetar även så att aktuell och relevant material finns tillgängligt på kontoret. Några kompetensutvecklande insatser som redan nu är inplanerade för 2013 är: Introduktionsutbildning för praktikanter och volontärer (hålls minst två gånger per år) Almedalen Örebro Pride Forummöten för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer i Örebro och Göteborg SAMARBETEN Samarbeten med andra aktörer är viktigt för ett målmedvetet arbete mot diskriminering. Det ger positiva följder som spridningseffekt och legitimitet. Örebro Rättighetscenter kommer att arbeta för ett ökat samarbete med olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå. LOKALT Örebro Rättighetscenter har flera samarbetspartners på lokal nivå. Samarbetet kan se ut på lite olika sätt, men en gemensam punkt är erfarenhetsutbyte och gemensamma in

12 SIDA 11 tressen. Några av de organisationer och instanser som vi planerar att samarbeta med under 2013 är: Örebro kommun SFI Ideellt Utvecklingscentrum (IUC) NBV ABF Örebro RFSL Örebro Örebro Läns Museum Örebro Pride Örebro Rättighetscenter har ett nära samarbete med Örebro kommun som bland annat innebär att de rent ekonomiskt stöttar vår förening. För har vi fått ett ekonomiskt stöd för att särskilt arbeta med likabehandlingsarbete och motverka diskriminering och kränkande behandling i skolan och för att lyfta frågor om diskriminering och dåligt bemötande inom sjukvården och på bostadsmarknaden. Vi har också samarbeten med flera föreningar och organisationer. Fokus ligger här ofta på olika informationsinsatser där parterna informerar om sina egna verksamheter. Denna typ av samarbeten kommer även vara aktuella under REGIONALT Regionalt har Örebro Rättighetscenter ett samarbete med antidiskrimineringsbyråerna i Karlstad, Norrköping, Stockholm, Uppsala och Eskilstuna. Dessa byråer träffas några gånger per år för erfarenhetsutbyte och samarbete om regionala frågor. Utöver dessa tillfällen hålls regelbunden kontakt via t.ex. telefon och e-post. Verksam he ter na stärker genom det regionala nätverket kompetensen inom byråerna i det dagliga arbetet men även vid personalbyten. Samarbetet kommer att fortgå under NATIONELLT Örebro Rättighetscenter är anslutna till Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Medlemmarna träffas genom forummöte två gånger årligen för erfarenhetsutbyte samt plane

13 SIDA 12 ring av gemensamma aktiviteter. För det första mötet den februari kommer Rättighetscenter att stå som värd. Under 2013 kommer vi att verka för att sam arbetet ska fortsätta och utvecklas. Nätverket planerar under 2013 att delta i Almedals veckan, MR-dagarna samt genomföra en gemensam nationell kampanj mot främlingsfientlighet och rasism. Vi kommer att fokusera våra arbetsinsatser till att förbereda inför kampanjen samt ha en sammankallande roll i nätverket.

14 SIDA 13 BUDGET FÖR 2013 Förkl Totalt US Kommunen HRV ÖRC Intäkter Huvudintäkter , , , ,00 0,00 Övriga intäkter ,00 0,00 0,00 0, ,00 Överf. föreg. år 1 932,97 0,00 0, ,97 0,00 Summa intäkter , , , , ,00 Kostnader Personal , , , ,00 Administration , , ,00 0,00 0,00 Verksamhet , ,00 0,00 0,00 0,00 Kompetensutveckling , ,00 0,00 0,00 0,00 Förvaltning , ,00 0,00 0, ,00 Övrigt ,00 0,00 0, ,00 Summa kostnader , , , ,00 Resultat ,00 0, , , ,00 Förklaring 1 Medlemsintäkter 1 000,00 Administrativa intäkter , ,00 Förklaring 2 Kompetensutv. (personal) ,00 Kompetensutv. (förtroendevalda) 5 000, ,00 Förklaring 3 Revision ,00 Bolagsstämma 1 000,00 Övriga förvaltn.kostn. (styrelsen) 2 000, ,00

15 Örebro Rättighetscenter Drottninggatan Örebro

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 1.2.3 Ökade personella resurser... 3 2. ORGANISATION...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Om Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 2002. Vi arbetar med att ge kostnadsfri

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll

Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll Att göra en anmälan Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll Livsmedelsverket är en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Tillsammans med kommuner och länsstyrelserna utför de livsmedelskontroller.

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Sunnanäng

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Sunnanäng Likabehandlingsplan 2015-2016 Förskolorna Framtidsfolket Sunnanäng Innehållsförteckning Bakgrund...3 Förskolorna Framtidsfolket 5 Fördjupningsområden 2015-2016...7 Rutiner för att utreda, åtgärda och följa

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Ökad kunskap... 3 1.2.3 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 3

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan för 2014 Verksamhetsplan för 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer och andra

Läs mer

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Lärardagarna i Örebro 2 november 2010 George Svéd Diskrimineringsombudsmannen do@do.se, 08-120 20 700 Diskrimineringslagen och skollagen Lagarna uppbyggda kring

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Om Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 2002. Vi arbetar med att ge kostnadsfri

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

www.friends.se Karin Dungmar

www.friends.se Karin Dungmar Karin Dungmar Innehåll Presentation av föreläsare, Friends och skolans uppdrag Varför föräldrautbildning? Om att skapa ett vi Övning: Tala lyssna Övning: Case Ansvarsordning Var kan jag vända mig till

Läs mer

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Kärralundsgatan 19 Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller förskoleverksamhet Förskolechef: Johan Forsstrand

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (7) Rev 2016-05-18 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Bullerbyns förskola En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Klippan Utdrag ur Lpfö-98 (reviderad 2016) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Rödklövern

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Rödklövern Likabehandlingsplan 2015-2016 Förskolorna Framtidsfolket Rödklövern Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Förskolorna Framtidsfolket... 4 Fördjupningsområden 2015-2016...7 Rutiner för att utreda, åtgärda

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Innehåll Föreningens ändamål och uppdrag Föreningens medlemsorganisationer Göteborgs rättighetscenter verksamhetsåret 2014 Utåtriktad verksamhet Rådgivning och individstöd Utbildningsinsatser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lingåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2015-10-01 Planen gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan.. År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Marit Pedagoger:Rosita, Anna-Karin,Sanna,Linnea, Josephine,Lisa,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2010 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Styrelse... 4 Personal... 4 Praktikanter... 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten... 5 Projekt och bidrag... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Smygehamns förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Upprättad 140228 Gäller till 150228 Fastställd av: Förskolechef Personal Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Regelverk s.

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus

Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Jo Linder Roger Datum 2015-11-10 Diarienummer KSN-2015-2047 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus Förslag till beslut

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete.

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering söker: Projektmedarbetare Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Om tjänsten Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker.

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker. Underlag 2015-02-19 Sida 1 (11) Statistik 2014 Främjande Rådgivning Typ Samtal 3 882 Brev 1 919 Totalt 5 801 Kurser och uppdragsutbildning Typ Deltagare Kurser 620 Uppdragsutbildning 520 Totalt 1 140 Media

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 1 Bakgrund och uppdrag Från och med 2006-04-01 gällde Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i det offentliga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Uppgiftslämnare Hans Erik Petersson E-post hans-erik.petersson@vgregion.se Telefon 0525-19921 Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Vision är en jämställd arbetsplats och en skola fri från diskriminering

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Fölets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fölets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fölets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Småbarn och syskon avdelning Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Innehållsförteckning Sid BAKGRUND...3 PLATTFORM...4 SYFTE...4 ORGANISATION...4

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan Diskrimineringsbyrån Uppsala Kostnadsfri rådgivning, stöd och medling i diskrimineringsärenden Förebygger diskriminering genom information, utbildning och opinionsbildning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2012 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 ORGANISATION 3 Förtroendevalda 3 Personal 4 Praktikanter och volontärer 4 VERKSAMHET 5 JURIDISK RÅDGIVNING OCH

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

För mångfald mot diskriminering

För mångfald mot diskriminering För mångfald mot diskriminering Röda Korsets byrå mot diskriminering Startade i maj 2006 Drivs av Röda Korset, region Norra Norrland Finansieras av Ungdomsstyrelsen (f.d. Integrationsverket) samt EU:s

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer Årsrapport 2014 Sveriges antidiskrimineringsbyråer Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Thomas Landahl 2013-04-01 Sidan 1 av 6 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEM 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEM 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEM 2015/2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEMS VISION 1. INLEDNING 1 2. BEGREPP OCH DEFINITIONER 2 3. VELANDA

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling 1 Gäller t.o.m. 2014-06-30 ABF Komvux Stockholm Läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Inledning Vision ABF Komvux Stockholm rustar eleverna för framtiden. I detta ingår

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön,

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

Läs mer

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet)

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet) Vad säger lagen? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen): skollagen (14 a kapitlet)

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Malmö mot Diskriminering. Jay Seipel

Malmö mot Diskriminering. Jay Seipel Malmö mot Diskriminering Jay Seipel Vilka är MmD? MmD är en av 15 antidiskrimineringsbyråer i Sverige (SADB) MmD är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening ingen myndighet MmD är föreningarnas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Westmansgatan 100

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Westmansgatan 100 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 för Förskolan Westmansgatan 100 Förskolans namn: Trollbacka Adress: Westmansgatan 100 Telefon: 013-20 69 75 Ansvarig förskolechef:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Linn Sölvestad Johan Lindström Vår vision På vår förskola ska

Läs mer

Årsrapport 2010. Östersund - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland och Jämtland.

Årsrapport 2010. Östersund - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland och Jämtland. Årsrapport 2010 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING DNR MIUN 2014/2151 Publicerad: 2014-12-09 Beslutsfattare: Handläggare:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Lapplands Lärcentra Pajala

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Lapplands Lärcentra Pajala 2015 Plan mot kränkande behandling och diskriminering Lapplands Lärcentra Pajala Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Översikt....4 3. Åtgärder.... 5 4. Förebyggande områden under verksamhetsåret 2015... 6 5.

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga. Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.se Markus Karlsson Samordnare, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-614

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer