VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

2 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning 5 JURIDISK RÅDGIVNING OCH STÖD 5 FÖREBYGGANDE INSATSER 6 Informations och utbildningsinsatser 6 Exempel på planerade insatser 7 UTBILDNINGS OCH INFORMATIONSINSATSER 9 OPINIONSBILDNING OCH MARKNADSFÖRING 9 KOMPETENSUTVECKLING 10 SAMARBETEN 10 Lokalt 10 Regionalt 11 Nationellt 11 BUDGET FÖR

3 SIDA 2 INLEDNING Örebro Rättighetscenter - mot diskriminering är en ideell före ning som arbetar med att förebygga och motverka diskrimine ring i samband med etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och -uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt ålder. Föreningen arbetar för att uppmärksamma och motverka diskrimi ne ring inom alla områden i samhället, såväl på individnivå som på en övergripande struk turell nivå. För att uppfylla detta syfte driver föreningen en antidiskrimineringsbyrå och vid tillfällen även särskilda projekt. Antidiskrimineringsbyrån arbetar utifrån Diskrimineringslagen (2008:567) och hjälper kostnadsfritt personer som utsatts för diskriminering. Utifrån Skollagen hjälper vi även elever som utsatts för kränkande behandling i skolan, men även då elever inte fått de stödåtgärder de har rätt till i skolan. I mån om tid bistår vi också personer som farit illa på andra sätt i samhället, men som inte faller inom dessa lagar. Ärendehanteringen innebär i praktiken alltifrån att ge råd kring vilka rättigheter personen har och att kontakta dem som utsatt dem för diskriminering till att hjälpa till att anmäla ärendet till instanser som Diskrimineringsombudsmannen (DO), Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet (BEO). I första hand försöker dock byrån att förhandla på lokal nivå, där klienten och motparten kommer överens om en, för vår klient, tillfredsställande lösning. Förutom denna ärendehantering arbetar byrån också förebyggande mot diskriminering genom bland annat olika informations- och utbildningsinsatser. Detta görs både till dem som riskerar att utsättas för diskriminering såväl som dem som riskerar att utsätta andra för diskriminering. Vi arrangerar föreläsningar och andra aktiviteter som allmänheten kan ta del av samt håller utbildningar och föredrag för exempelvis skolor, arbetsgivare och olika organisationer. Sedan starten har föreningen och dess antidiskrimineringsverksamhet ökat kraftigt. Antalet ärenden och utbildningar har stigit ordentligt och så också antalet samarbetspartners och projekt blev vi även den första antidiskrimineringsbyrån att stämma i domstol och vinna. VISION Visionen som alla inom föreningen strävar efter är att vi ska vara den självklara platsen för information, rådgivning och juridisk hjälp i frågor som rör antidiskriminering och

4 SIDA 3 likabehandling i Örebro län. HUVUDSAKLIGA MÅL Målet med verksamheten är att medverka till att skapa ett samhälle där du oavsett vilken etnisk bakgrund eller sexuell läggning du har, om du är kvinna eller man, med eller utan funktionsnedsättning, oberoende av din religiösa uppfattning och könsidentitet eller -uttryck, eller om du är gammal eller ung ska behandlas jämlikt och rättvist. Vi vill med vårt arbete förebygga och mot verka diskriminering samt främja likabehandling. Vårt arbete ska bidra till att diskrimineringslagstift ningen omsätts i praktiken samt att kunskapen om diskriminering ökar. Målet är även att den egna verksamheten ska utvecklas på flera områden. Förutom att se till att fler individer ska kunna få juridiskt råd och stöd i frågor som gäller diskriminering och för att sprida kunskapen om diskriminering och diskrimineringslagen är målet även att utveckla verksamheten till andra områden. Att söka och driva olika projekt har under de senaste åren inneburit en stor möjlighet att arbeta opinionsbildande för att lyfta upp fler frågor inom området mänskliga rättigheter och diskriminering. Målet är att fortsätta med detta arbete och att kunna driva större projekt som både innebär möjlighet till fokus på särskilt viktiga frågor och att kunna ha personal anställd inom projekten. Som medlemmar i det nationella nätverket Sveriges Antidiskrimineringsbyråer kommer vi även att arbeta aktivt för att sprida diskrimineringsfrågorna nationellt på olika sätt. Det nära samarbetet med de andra antidiskrimineringsbyråerna har stärkt byrån på många olika plan. Antidiskrimineringsbyråerna har visat sig vara starkare tillsammans än som enskilda byråer. Tillsammans har vi kunnat påverka på ett både högre och bredare plan. Vi kommer arbeta aktivt för att samarbetet ska fortsätta att utvecklas och så småningom bilda en nationell paraplyorganisation. PRIORITERADE OMRÅDEN 2013 Örebro Rättighetscenter har två prioriterade områden 2013: Sjukvården Bostadsmarknaden

5 SIDA 4 Genom bland annat vår ärendehantering, har vi under de senaste åren uppmärksammats på den diskriminering som förekommer inom vården. Av de ärenden som inkommit till oss kan vi se tydliga tendenser på det finns mycket som brister i kontakten mellan vårdpersonal och patient. Kränkande kommenterar, nekande av tolk, brister i utredningar och känslan av uteslutning från en vård som är tänkt att vara tillgänglig för alla, är saker som våra klienter vittnar om. Svårigheter med bevisning är dock ett problem som gör det svårt att få fällande domar och som också leder till en större obenägenhet att anmäla. Vården är ett problematiskt område med många stängda dörrar, och ett större förebyggande arbete är därför avgörande här för att fler personer ska känna till sina rättigheter och veta vart de kan vända sig. Ett annat område som vi i vårt arbete har uppmärksammat stora problem med diskriminering på är bostadsmarknaden. Det har länge varit känt att alla inte har samma möjligheter på bostadsmarknaden, där personer med låga inkomster eller inga inkomster alls har svårt att konkurrera. Det som vi dock har sett under de senaste åren är att svårigheter att komma in på bostadsmarknaden inte enbart gäller dessa. Vissa grupper i samhället nekas idag bostad oavsett ekonomisk situation. Vi kan bland annat se personer med annan etnisk bakgrund än svensk som hänvisas till vissa bostadsområden och nekas möjligheten att själva bestämma var de vill bosätta sig. Det finns också personer som har eller har haft en psykisk sjukdom och på grund av detta nekas bostad helt och hållet. Dessa människors rättigheter måste tillgodoses. Vi arbetar så gott vi kan med att stötta och hjälpa personer som nekas bostad i samband med exempelvis etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning, men det behövs också ett betydligt bättre förebyggande arbete. ORGANISATION Rättighetscenters organisation består av medlemmar, förtroendevalda, anställda och volontärer/praktikanter. IDEELLA INSATSER Under 2013 räknar vi med att de ideella in satserna fortsätter i samma utsträckning som tidigare år. De ideella insatserna under 2013 kommer att bestå av styrelsearbete, insatser vid utåtriktat arbete som information, mässor och andra arrangemang. Dessu

6 SIDA 5 tom tar byrån emot personer som önskar göra praktik. Detta kan ske inom en utbildning, från arbetsförmedlingen eller på eget initiativ. Vi ser positivt på en bredd av praktikanter och kommer att fortsätta ta emot personer från olika utbildningar och andra verksamhetsområden. Styrelsen engagerar sig ideellt i verksamheten genom ordinarie styrelsearbete och personalansvar, vid arrangemang, i marknadsföringsarbete och genom informationsarbete. Till detta arbete har föreningen också hjälp av anställda och flertalet volontärer. PERSONAL Målet under 2013 är att kunna ha tre anställda som arbetar med antidiskriminering, likabehandling samt mänskliga rättigheter i ett något vidare perspektiv. Verksamhetsansvarig leder byråns arbete och ansvarar för olika projekt och samarbeten. Utbildningsansvarig ansvarar för de utåtriktade aktiviteterna som utbildning och opinionsbildning. Den juridiskt ansvariga är ansvarig för den ärendehantering som byrån bedriver där möten med klienter, förhandlingar och skrivande av olika inlagor ingår. Tillsammans hjälps de åt för att uppnå visionen om att vara den självklara platsen för information, rådgivning och juridisk hjälp i frågor som rör diskriminering och likabehandling i Örebro län. EKONOMISK FÖRVALTNING Under 2013 kommer ABF Örebro län att fortsätta administrera föreningens ekonomiska förvaltning enligt befintligt avtal. Föreningen har valt denna lösning eftersom det är den mest kostnadseffektiva och mest tidsbesparande lösningen för ekonomihantering. INDIVIDÄRENDEN Örebro Rättighetscenter erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och information till enskilda om hur de kan tillvarata sina rättigheter vid frågor om diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar främst utifrån Diskrimineringslagen samt Skollagens bestämmelser gällande kränkande behandling. Ärenden tas emot genom personliga besök på kontoret, telefonsamtal, e-post eller brev från enskilda. Personer erbjuds enskild rådgivning och stöd för att; för det första utreda ärendet och för det andra lösa den upp

7 SIDA 6 komna situationen. Vi kommer under året att fortsätta vårt arbete med att utveckla och förbättra handläggningen av enskilda ärenden. Vi dokumenterar noga våra ärenden genom olika dokumentmallar och använder sedan några år tillbaka ett rutinhäfte för ärendehantering, som såväl nya som gamla på byrån kan använda sig av. Inom Sveriges Antidiskrimineringsbyråer har vi även tagit fram en gemensam mall för ärendehantering, vilken vi i Örebro har kompletterat under Även rådgivningsärenden kommer att dokumenteras noga och användas i vissa fall för att rikta kritik mot olika instanser. De utgör en viktig kunskapskälla gällande olika samhällsproblem. Sedan 2009 görs ärendesammanfattningar på avslutade ärenden. Rapporten gör det möjligt att snabbt se vilka typer av ärenden som har drivits under året och på vilket sätt de har avslutats. Genom detta kan slutsatser också dras kring vilka områden vi behöver bli bättre på. Statistik från tidigare perioder visar att vissa grunder är överrepresenterade vad gäller byråns ärenden. Ett starkt och målmedvetet arbete pågår därför för att öka anmälningsbenägenheten hos de underrepresenterade grupperna. Ärenden som kommer in gällande dessa grupper kommer att prioriteras i vår ärendehantering. Med anledning av korta preskriptionstider i arbetslivsärenden kommer även dessa ärenden prioriteras vid hög arbetsbelastning. Även de fall som gäller diskri mi nering och trakasserier i skolan kommer fortsätta att prioriteras då det gäller barn i utsatta situationer. Under 2013 kommer vi fortsätta med att ge juridisk rådgivning vid olika arrangemang runt om i området. FÖREBYGGANDE INSATSER Vårt förebyggande arbete är ett kraftfullt verktyg för att öka kunskapen om diskrimingeringens regelverk och utbredning. Genom att öka kunskapen hos viktiga aktörer såväl som samhället i stort kan vi påverka utvecklingen och förhindra diskriminering och kränkningar. INFORMATIONS OCH UTBILDNINGSINSATSER För 2013 kommer vi att fortsätta att utveckla vårt arbete med avgiftsbelagda skräddar

8 SIDA 7 sydda utbildningar. Den senaste tiden har vi märkt av ett allt större önskemål från olika aktörer om specialanpassade utbildningar kring diskriminering och mänskliga rättigheter. Dessa utbildningar kräver generellt sett betydligt längre förberedelsetid varav vi kommer att se utbildningarna också som en möjlighet till intäkter till verksamheten. Fortfarande finns det också ett stort behov och önskemål om kostnadsfria standardutbildningar, vilka vi kommer att fortsätta att prioritera främst till de som saknar större resurser såsom exempelvis andra ideella organisationer och skolor. Genom vårt föreningsbidrag från Örebro kommun kommer vi även under året att erbjuda kostnadsfria utbildningar till olika vårdinrättningar. För 2013 kommer vi att använda våra prioriterade områden; sjukvården och bostadsmarknaden, i våra informations- och utbildningsinsatser. Förutom att erbjuda kostnadsfria utbildningar till olika aktörer inom vården, planerar vi även att lyfta diskriminerings utbredning i andra förebyggande insatser som ex. vid Örebro Pride eller Demokrati- och toleransveckan. För att lyfta problemen med diskriminering på bostadsmarknaden kan det vara aktuellt att arrangera utbildningar och informationsinsatser. Vad gäller bostadsmarknaden kommer mycket av arbetet vara fokuserat på att få in fler anmälningar, varför vi även kommer att titta på andra insatser för att nå utsatta. EXEMPEL PÅ PLANERADE INSATSER Utöver det förebyggande arbetet som har beskrivits ovan kommer vi att fortsätta ge utbildningar, hålla föredrag och arran gera föreläsningar med bland annat inbjudna föredragshållare. Några andra insatser som vi planerar för 2013 är: Utbildning för studenter vid SFI Varje termin anordnas föreläsningar kring diskriminering för studenter som läser SFI. Utbildningarna hålls ca gånger per år på olika utbildningar och kommer att fortsätta med samma intensitet under Utbildning för Örebro universitet Sedan tidigare finns ett samarbete med Örebro universitet där vi anordnar föreläsningar på engelska om diskriminering för utbytesstudenter vid universitetet. Föreläsning Örebro Folkhögskola Varje termin föreläser vi på Örebro Folkhögskola kring bland annat normer och diskri

9 SIDA 8 minering. Internationella kvinnodagen Örebro Rättighetscenter deltar varje år vid firandet av Internationella kvinnodagen. Under 2013 planerar vi att tillsammans med Örebro Läns Museum och ABF Örebro arrangera en föreläsning om hedersrelaterat våld med fokus på män. Normer, diskriminering och HBTQ Under våren kommer vi att tillsammans med RFSL hålla en längre utbildning kring normer, diskriminering och HBTQ. Utbildningen kommer att vara ett inslag i den utbildningsdag som ABF Örebro anordnar. Öppet hus Under 2013 planerar vi att arrangera två Öppet hus. Detta innebär att kontoret kommer att vara öppet för allmänheten under den dagen. På kon toret finns representanter för såväl styrelse som anställda och informerar om föreningen, byrån och diskriminering. Inför aktiviteten kommer information att läggas ut på hemsidan och skickas ut till våra medlemmar och samarbetspartners. Almedalen Örebro Rättighetscenter kommer under 2013 att finnas på plats under Almedalsveckan tillsammans med övriga byråer som ingår i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Tema för årets gemensamma samarbeten är mot främlingsfientlighet och rasism. Örebro Pride Örebro Rättighetscenter kommer under året att finnas på plats på Örebro Pride. Planeringen för detta kommer att startas upp under våren Förutom att medverka med information och opinionsbildning planerar vi även för att arrangera föreläsning på temat. Demokrati- och toleransveckan Varje år arrangerar Örebro kommun en demokrati- och toleransvecka för att lyfta frågor om mänskliga rättigheter. Örebro Rättighetscenter har under de senaste åren medverkat genom att arrangera utbildningar och informationsinsatser. Rättighetscenter sitter även med i den referensgrupp som kommunen sammankallar. Temat för 2013 års vecka är Mänskliga rättigheter delaktighet och inflytande, och kommer att äga rum

10 SIDA 9 v. 46. Vi planerar för att medverka genom exempelvis föreläsningar, seminarium och information. Utbildning för ordningsvakter hos polisen Sedan några år tillbaka utbildar vi personer som går ordningsvaktsutbildning via Polisen i Örebro. Utbildningen hålls en till två gånger per år och fokuserar på normer och diskriminering. OPINIONSBILDNING OCH MARKNADSFÖRING Genom att arbeta opinionsbildande och marknadsföra vår verksamhet och förening får fler kännedom om oss och vad vi kan erbjuda, såväl som kunskap om diskrimineringens utbredning och konsekvenser. Detta arbete kan genomföras på en mängd olika sätt, vissa forum och metoder använder vi mer kontinuerligt i vårt arbete medan andra används mer vid särskilda tillfällen. Örebro Rättighetscenter har en egen hemsida, där information om föreningen, byrån och diskriminering samlas. Sidan uppdateras kontinuerligt med nyheter, pressmeddelanden och debatter i media. Örebro Rättighetscenter har även en facebooksida som bland annat möjliggör spridning av information. Sedan 2009 ger föreningen ut ett nyhetsbrev, vilket även kommer att ske under Nyhetsbrevet kommer att skickas ut fyra gånger under året till medlemmar, samarbetspartners och andra intressenter samt publiceras på hemsidan. Under 2013 kommer vi att fortsätta arbeta för att sprida information genom dessa forum. För att verka opinionsbildande och marknadsföra oss själva planerar vi även att vara aktiva i mediedebatten och medverka i olika medier genom att exempelvis skicka ut pressmeddelanden samt skriva debattartiklar och insändare. Vi kommer också arbeta för att träffa viktiga aktörer såsom politiker, på både lokal, regional och nationell nivå, för att lyfta våra frågor. För Örebro Rättighetscenter är samarbetet inom Sveriges Antidiskrimineringsbyråer oerhört viktigt och vi kommer därför fortsätta att verka för våra frågor även på nationell nivå och så att fler ska få kännedom om vårt nätverk. För nätverket är personal på Rättighetscenter exempelvis sammankallande i samarbetskommittén samt ingår i arbetsgruppen för externa aktiviteter. Under 2013 står Rättighetscenter dessutom som

11 SIDA 10 värd för det forummötet som anordnas februari. Vi kommer därmed under 2013 vara högst aktiva i att driva nätverket framåt såväl som att planera för specifika aktiviteter. KOMPETENSUTVECKLING Örebro Rättighetscenter arbetar aktivt för att anställda, förtroendevalda, praktikanter och volontärer ska ha aktuell kunskap om diskriminering och närliggande områden. Detta säkerställs bland annat genom att dessa medverkar på olika utbildningar och arrangemang, men även att kontakter hålls med andra som arbetar inom liknande områden, som exempelvis RFSL, DO o.s.v. Att det finns en mångfald av kunskaper inom organisationen är även viktigt, därför arbetar vi aktivt vid rekrytering för att få personer som har kunskap inom olika frågor. Att personalen hålls ständigt uppdaterade är en självklarhet, men för verksamheten är det även viktigt att förtroendevalda, såsom styrelsen, har kunskap om området. Vi arbetar även så att aktuell och relevant material finns tillgängligt på kontoret. Några kompetensutvecklande insatser som redan nu är inplanerade för 2013 är: Introduktionsutbildning för praktikanter och volontärer (hålls minst två gånger per år) Almedalen Örebro Pride Forummöten för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer i Örebro och Göteborg SAMARBETEN Samarbeten med andra aktörer är viktigt för ett målmedvetet arbete mot diskriminering. Det ger positiva följder som spridningseffekt och legitimitet. Örebro Rättighetscenter kommer att arbeta för ett ökat samarbete med olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå. LOKALT Örebro Rättighetscenter har flera samarbetspartners på lokal nivå. Samarbetet kan se ut på lite olika sätt, men en gemensam punkt är erfarenhetsutbyte och gemensamma in

12 SIDA 11 tressen. Några av de organisationer och instanser som vi planerar att samarbeta med under 2013 är: Örebro kommun SFI Ideellt Utvecklingscentrum (IUC) NBV ABF Örebro RFSL Örebro Örebro Läns Museum Örebro Pride Örebro Rättighetscenter har ett nära samarbete med Örebro kommun som bland annat innebär att de rent ekonomiskt stöttar vår förening. För har vi fått ett ekonomiskt stöd för att särskilt arbeta med likabehandlingsarbete och motverka diskriminering och kränkande behandling i skolan och för att lyfta frågor om diskriminering och dåligt bemötande inom sjukvården och på bostadsmarknaden. Vi har också samarbeten med flera föreningar och organisationer. Fokus ligger här ofta på olika informationsinsatser där parterna informerar om sina egna verksamheter. Denna typ av samarbeten kommer även vara aktuella under REGIONALT Regionalt har Örebro Rättighetscenter ett samarbete med antidiskrimineringsbyråerna i Karlstad, Norrköping, Stockholm, Uppsala och Eskilstuna. Dessa byråer träffas några gånger per år för erfarenhetsutbyte och samarbete om regionala frågor. Utöver dessa tillfällen hålls regelbunden kontakt via t.ex. telefon och e-post. Verksam he ter na stärker genom det regionala nätverket kompetensen inom byråerna i det dagliga arbetet men även vid personalbyten. Samarbetet kommer att fortgå under NATIONELLT Örebro Rättighetscenter är anslutna till Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Medlemmarna träffas genom forummöte två gånger årligen för erfarenhetsutbyte samt plane

13 SIDA 12 ring av gemensamma aktiviteter. För det första mötet den februari kommer Rättighetscenter att stå som värd. Under 2013 kommer vi att verka för att sam arbetet ska fortsätta och utvecklas. Nätverket planerar under 2013 att delta i Almedals veckan, MR-dagarna samt genomföra en gemensam nationell kampanj mot främlingsfientlighet och rasism. Vi kommer att fokusera våra arbetsinsatser till att förbereda inför kampanjen samt ha en sammankallande roll i nätverket.

14 SIDA 13 BUDGET FÖR 2013 Förkl Totalt US Kommunen HRV ÖRC Intäkter Huvudintäkter , , , ,00 0,00 Övriga intäkter ,00 0,00 0,00 0, ,00 Överf. föreg. år 1 932,97 0,00 0, ,97 0,00 Summa intäkter , , , , ,00 Kostnader Personal , , , ,00 Administration , , ,00 0,00 0,00 Verksamhet , ,00 0,00 0,00 0,00 Kompetensutveckling , ,00 0,00 0,00 0,00 Förvaltning , ,00 0,00 0, ,00 Övrigt ,00 0,00 0, ,00 Summa kostnader , , , ,00 Resultat ,00 0, , , ,00 Förklaring 1 Medlemsintäkter 1 000,00 Administrativa intäkter , ,00 Förklaring 2 Kompetensutv. (personal) ,00 Kompetensutv. (förtroendevalda) 5 000, ,00 Förklaring 3 Revision ,00 Bolagsstämma 1 000,00 Övriga förvaltn.kostn. (styrelsen) 2 000, ,00

15 Örebro Rättighetscenter Drottninggatan Örebro

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 1.2.3 Ökade personella resurser... 3 2. ORGANISATION...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Ökad kunskap... 3 1.2.3 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 3

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti Årsrapport 2009 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker.

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker. Underlag 2015-02-19 Sida 1 (11) Statistik 2014 Främjande Rådgivning Typ Samtal 3 882 Brev 1 919 Totalt 5 801 Kurser och uppdragsutbildning Typ Deltagare Kurser 620 Uppdragsutbildning 520 Totalt 1 140 Media

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet)

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet) Vad säger lagen? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen): skollagen (14 a kapitlet)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Kortversion Herrgårdsgymnasiet och Särgymnasiet 2014/2015 relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Verksamhetsplan 2015 Om verksamhetsplanen På de kommande sidorna kommer vi att presentera hur vi år 2015 vill utveckla Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 TRYGGHET- OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN GÄLLER FÖR ALLA ELEVER INOM GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Örebro Rättighetscenter 1 maj 30 september 2009

Verksamhetsberättelse Örebro Rättighetscenter 1 maj 30 september 2009 Verksamhetsberättelse Örebro Rättighetscenter 1 maj 30 september 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 ORGANISATION... 4 FÖRTROENDEVALDA... 4 Styrelse:... 4 Valberedning:... 4 MEDLEMMAR... 4 PERSONAL...

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 1 1. Skolans vision för likabehandlingsarbete 2. Inledning 2.1 Presentation av verksamheten Trollets fsk har 21 st barn.

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Förtroendevalda 4 Medlemmar 4 Personal 4 Praktikanter 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten 5 Kompetensutveckling 6 Ansökningar

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Vad innebär dessa begrepp? DISKRIMINERING TRAKASSERIER KRÄNKNINGAR MOBBNING

Vad innebär dessa begrepp? DISKRIMINERING TRAKASSERIER KRÄNKNINGAR MOBBNING LIKABEHANDLING Vad innebär dessa begrepp? DISKRIMINERING TRAKASSERIER KRÄNKNINGAR MOBBNING Diskrimineringsgrunderna 1. Kön 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 3. Etnisk tillhörighet 4. Religion

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Smedbergsskolan årskurs 6-9.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Smedbergsskolan årskurs 6-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedbergsskolan årskurs 6-9. 2013/2014 Diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling? Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Årsrapport 2013 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Ärendesammanfattningar 2009. Sammanfattande texter av Örebro Rättighetscenters ärenden mellan 090501-090931

Ärendesammanfattningar 2009. Sammanfattande texter av Örebro Rättighetscenters ärenden mellan 090501-090931 Ärendesammanfattningar 2009 Sammanfattande texter av Örebro Rättighetscenters ärenden mellan 090501-090931 Örebro Rättighetscenter är en ideell antidiskrimineringsbyrå som arbetar mot diskriminering och

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-2013 2012-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015 KALMARSUND PRIDE 2015 Bakgrund och Syfte Kalmarsund Pride är en ideell förening som bildades i mars 2015 och som arbetar för att stärka homosexuellas, bisexuellas, trans -och queerpersoners rättigheter

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns.

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Inledning Den 1:a April 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsområde: Norr PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Hovgårdsskolan År 2011 2012 Ansvarig rektor: Annika Rylander PLANENS SYFTE: Förbud mot diskriminering

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2008 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 ORGANISATION...4 Förtroendevalda... 4 Medlemmar... 4 Personal... 5 Kompetensutveckling 2008... 5 VERKSAMHET...7 Tillgänglighet... 7 ÖRC i

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-02-16

Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-02-16 2014 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 4 2.1 Medlemmar... 4 2.2 Styrelse... 4 2.3 Verksamhetens

Läs mer

Projektträdet. En effektiv processutbildning om mångfald och diskriminering

Projektträdet. En effektiv processutbildning om mångfald och diskriminering Projektträdet En effektiv processutbildning om mångfald och diskriminering Projektträdet genomförs under en hel dag, som en utbildning och workshop för att upptäcka, diskutera och förebygga diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer