VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

2 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning 5 JURIDISK RÅDGIVNING OCH STÖD 5 FÖREBYGGANDE INSATSER 6 Informations och utbildningsinsatser 6 Exempel på planerade insatser 7 UTBILDNINGS OCH INFORMATIONSINSATSER 9 OPINIONSBILDNING OCH MARKNADSFÖRING 9 KOMPETENSUTVECKLING 10 SAMARBETEN 10 Lokalt 10 Regionalt 11 Nationellt 11 BUDGET FÖR

3 SIDA 2 INLEDNING Örebro Rättighetscenter - mot diskriminering är en ideell före ning som arbetar med att förebygga och motverka diskrimine ring i samband med etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och -uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt ålder. Föreningen arbetar för att uppmärksamma och motverka diskrimi ne ring inom alla områden i samhället, såväl på individnivå som på en övergripande struk turell nivå. För att uppfylla detta syfte driver föreningen en antidiskrimineringsbyrå och vid tillfällen även särskilda projekt. Antidiskrimineringsbyrån arbetar utifrån Diskrimineringslagen (2008:567) och hjälper kostnadsfritt personer som utsatts för diskriminering. Utifrån Skollagen hjälper vi även elever som utsatts för kränkande behandling i skolan, men även då elever inte fått de stödåtgärder de har rätt till i skolan. I mån om tid bistår vi också personer som farit illa på andra sätt i samhället, men som inte faller inom dessa lagar. Ärendehanteringen innebär i praktiken alltifrån att ge råd kring vilka rättigheter personen har och att kontakta dem som utsatt dem för diskriminering till att hjälpa till att anmäla ärendet till instanser som Diskrimineringsombudsmannen (DO), Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet (BEO). I första hand försöker dock byrån att förhandla på lokal nivå, där klienten och motparten kommer överens om en, för vår klient, tillfredsställande lösning. Förutom denna ärendehantering arbetar byrån också förebyggande mot diskriminering genom bland annat olika informations- och utbildningsinsatser. Detta görs både till dem som riskerar att utsättas för diskriminering såväl som dem som riskerar att utsätta andra för diskriminering. Vi arrangerar föreläsningar och andra aktiviteter som allmänheten kan ta del av samt håller utbildningar och föredrag för exempelvis skolor, arbetsgivare och olika organisationer. Sedan starten har föreningen och dess antidiskrimineringsverksamhet ökat kraftigt. Antalet ärenden och utbildningar har stigit ordentligt och så också antalet samarbetspartners och projekt blev vi även den första antidiskrimineringsbyrån att stämma i domstol och vinna. VISION Visionen som alla inom föreningen strävar efter är att vi ska vara den självklara platsen för information, rådgivning och juridisk hjälp i frågor som rör antidiskriminering och

4 SIDA 3 likabehandling i Örebro län. HUVUDSAKLIGA MÅL Målet med verksamheten är att medverka till att skapa ett samhälle där du oavsett vilken etnisk bakgrund eller sexuell läggning du har, om du är kvinna eller man, med eller utan funktionsnedsättning, oberoende av din religiösa uppfattning och könsidentitet eller -uttryck, eller om du är gammal eller ung ska behandlas jämlikt och rättvist. Vi vill med vårt arbete förebygga och mot verka diskriminering samt främja likabehandling. Vårt arbete ska bidra till att diskrimineringslagstift ningen omsätts i praktiken samt att kunskapen om diskriminering ökar. Målet är även att den egna verksamheten ska utvecklas på flera områden. Förutom att se till att fler individer ska kunna få juridiskt råd och stöd i frågor som gäller diskriminering och för att sprida kunskapen om diskriminering och diskrimineringslagen är målet även att utveckla verksamheten till andra områden. Att söka och driva olika projekt har under de senaste åren inneburit en stor möjlighet att arbeta opinionsbildande för att lyfta upp fler frågor inom området mänskliga rättigheter och diskriminering. Målet är att fortsätta med detta arbete och att kunna driva större projekt som både innebär möjlighet till fokus på särskilt viktiga frågor och att kunna ha personal anställd inom projekten. Som medlemmar i det nationella nätverket Sveriges Antidiskrimineringsbyråer kommer vi även att arbeta aktivt för att sprida diskrimineringsfrågorna nationellt på olika sätt. Det nära samarbetet med de andra antidiskrimineringsbyråerna har stärkt byrån på många olika plan. Antidiskrimineringsbyråerna har visat sig vara starkare tillsammans än som enskilda byråer. Tillsammans har vi kunnat påverka på ett både högre och bredare plan. Vi kommer arbeta aktivt för att samarbetet ska fortsätta att utvecklas och så småningom bilda en nationell paraplyorganisation. PRIORITERADE OMRÅDEN 2013 Örebro Rättighetscenter har två prioriterade områden 2013: Sjukvården Bostadsmarknaden

5 SIDA 4 Genom bland annat vår ärendehantering, har vi under de senaste åren uppmärksammats på den diskriminering som förekommer inom vården. Av de ärenden som inkommit till oss kan vi se tydliga tendenser på det finns mycket som brister i kontakten mellan vårdpersonal och patient. Kränkande kommenterar, nekande av tolk, brister i utredningar och känslan av uteslutning från en vård som är tänkt att vara tillgänglig för alla, är saker som våra klienter vittnar om. Svårigheter med bevisning är dock ett problem som gör det svårt att få fällande domar och som också leder till en större obenägenhet att anmäla. Vården är ett problematiskt område med många stängda dörrar, och ett större förebyggande arbete är därför avgörande här för att fler personer ska känna till sina rättigheter och veta vart de kan vända sig. Ett annat område som vi i vårt arbete har uppmärksammat stora problem med diskriminering på är bostadsmarknaden. Det har länge varit känt att alla inte har samma möjligheter på bostadsmarknaden, där personer med låga inkomster eller inga inkomster alls har svårt att konkurrera. Det som vi dock har sett under de senaste åren är att svårigheter att komma in på bostadsmarknaden inte enbart gäller dessa. Vissa grupper i samhället nekas idag bostad oavsett ekonomisk situation. Vi kan bland annat se personer med annan etnisk bakgrund än svensk som hänvisas till vissa bostadsområden och nekas möjligheten att själva bestämma var de vill bosätta sig. Det finns också personer som har eller har haft en psykisk sjukdom och på grund av detta nekas bostad helt och hållet. Dessa människors rättigheter måste tillgodoses. Vi arbetar så gott vi kan med att stötta och hjälpa personer som nekas bostad i samband med exempelvis etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning, men det behövs också ett betydligt bättre förebyggande arbete. ORGANISATION Rättighetscenters organisation består av medlemmar, förtroendevalda, anställda och volontärer/praktikanter. IDEELLA INSATSER Under 2013 räknar vi med att de ideella in satserna fortsätter i samma utsträckning som tidigare år. De ideella insatserna under 2013 kommer att bestå av styrelsearbete, insatser vid utåtriktat arbete som information, mässor och andra arrangemang. Dessu

6 SIDA 5 tom tar byrån emot personer som önskar göra praktik. Detta kan ske inom en utbildning, från arbetsförmedlingen eller på eget initiativ. Vi ser positivt på en bredd av praktikanter och kommer att fortsätta ta emot personer från olika utbildningar och andra verksamhetsområden. Styrelsen engagerar sig ideellt i verksamheten genom ordinarie styrelsearbete och personalansvar, vid arrangemang, i marknadsföringsarbete och genom informationsarbete. Till detta arbete har föreningen också hjälp av anställda och flertalet volontärer. PERSONAL Målet under 2013 är att kunna ha tre anställda som arbetar med antidiskriminering, likabehandling samt mänskliga rättigheter i ett något vidare perspektiv. Verksamhetsansvarig leder byråns arbete och ansvarar för olika projekt och samarbeten. Utbildningsansvarig ansvarar för de utåtriktade aktiviteterna som utbildning och opinionsbildning. Den juridiskt ansvariga är ansvarig för den ärendehantering som byrån bedriver där möten med klienter, förhandlingar och skrivande av olika inlagor ingår. Tillsammans hjälps de åt för att uppnå visionen om att vara den självklara platsen för information, rådgivning och juridisk hjälp i frågor som rör diskriminering och likabehandling i Örebro län. EKONOMISK FÖRVALTNING Under 2013 kommer ABF Örebro län att fortsätta administrera föreningens ekonomiska förvaltning enligt befintligt avtal. Föreningen har valt denna lösning eftersom det är den mest kostnadseffektiva och mest tidsbesparande lösningen för ekonomihantering. INDIVIDÄRENDEN Örebro Rättighetscenter erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och information till enskilda om hur de kan tillvarata sina rättigheter vid frågor om diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar främst utifrån Diskrimineringslagen samt Skollagens bestämmelser gällande kränkande behandling. Ärenden tas emot genom personliga besök på kontoret, telefonsamtal, e-post eller brev från enskilda. Personer erbjuds enskild rådgivning och stöd för att; för det första utreda ärendet och för det andra lösa den upp

7 SIDA 6 komna situationen. Vi kommer under året att fortsätta vårt arbete med att utveckla och förbättra handläggningen av enskilda ärenden. Vi dokumenterar noga våra ärenden genom olika dokumentmallar och använder sedan några år tillbaka ett rutinhäfte för ärendehantering, som såväl nya som gamla på byrån kan använda sig av. Inom Sveriges Antidiskrimineringsbyråer har vi även tagit fram en gemensam mall för ärendehantering, vilken vi i Örebro har kompletterat under Även rådgivningsärenden kommer att dokumenteras noga och användas i vissa fall för att rikta kritik mot olika instanser. De utgör en viktig kunskapskälla gällande olika samhällsproblem. Sedan 2009 görs ärendesammanfattningar på avslutade ärenden. Rapporten gör det möjligt att snabbt se vilka typer av ärenden som har drivits under året och på vilket sätt de har avslutats. Genom detta kan slutsatser också dras kring vilka områden vi behöver bli bättre på. Statistik från tidigare perioder visar att vissa grunder är överrepresenterade vad gäller byråns ärenden. Ett starkt och målmedvetet arbete pågår därför för att öka anmälningsbenägenheten hos de underrepresenterade grupperna. Ärenden som kommer in gällande dessa grupper kommer att prioriteras i vår ärendehantering. Med anledning av korta preskriptionstider i arbetslivsärenden kommer även dessa ärenden prioriteras vid hög arbetsbelastning. Även de fall som gäller diskri mi nering och trakasserier i skolan kommer fortsätta att prioriteras då det gäller barn i utsatta situationer. Under 2013 kommer vi fortsätta med att ge juridisk rådgivning vid olika arrangemang runt om i området. FÖREBYGGANDE INSATSER Vårt förebyggande arbete är ett kraftfullt verktyg för att öka kunskapen om diskrimingeringens regelverk och utbredning. Genom att öka kunskapen hos viktiga aktörer såväl som samhället i stort kan vi påverka utvecklingen och förhindra diskriminering och kränkningar. INFORMATIONS OCH UTBILDNINGSINSATSER För 2013 kommer vi att fortsätta att utveckla vårt arbete med avgiftsbelagda skräddar

8 SIDA 7 sydda utbildningar. Den senaste tiden har vi märkt av ett allt större önskemål från olika aktörer om specialanpassade utbildningar kring diskriminering och mänskliga rättigheter. Dessa utbildningar kräver generellt sett betydligt längre förberedelsetid varav vi kommer att se utbildningarna också som en möjlighet till intäkter till verksamheten. Fortfarande finns det också ett stort behov och önskemål om kostnadsfria standardutbildningar, vilka vi kommer att fortsätta att prioritera främst till de som saknar större resurser såsom exempelvis andra ideella organisationer och skolor. Genom vårt föreningsbidrag från Örebro kommun kommer vi även under året att erbjuda kostnadsfria utbildningar till olika vårdinrättningar. För 2013 kommer vi att använda våra prioriterade områden; sjukvården och bostadsmarknaden, i våra informations- och utbildningsinsatser. Förutom att erbjuda kostnadsfria utbildningar till olika aktörer inom vården, planerar vi även att lyfta diskriminerings utbredning i andra förebyggande insatser som ex. vid Örebro Pride eller Demokrati- och toleransveckan. För att lyfta problemen med diskriminering på bostadsmarknaden kan det vara aktuellt att arrangera utbildningar och informationsinsatser. Vad gäller bostadsmarknaden kommer mycket av arbetet vara fokuserat på att få in fler anmälningar, varför vi även kommer att titta på andra insatser för att nå utsatta. EXEMPEL PÅ PLANERADE INSATSER Utöver det förebyggande arbetet som har beskrivits ovan kommer vi att fortsätta ge utbildningar, hålla föredrag och arran gera föreläsningar med bland annat inbjudna föredragshållare. Några andra insatser som vi planerar för 2013 är: Utbildning för studenter vid SFI Varje termin anordnas föreläsningar kring diskriminering för studenter som läser SFI. Utbildningarna hålls ca gånger per år på olika utbildningar och kommer att fortsätta med samma intensitet under Utbildning för Örebro universitet Sedan tidigare finns ett samarbete med Örebro universitet där vi anordnar föreläsningar på engelska om diskriminering för utbytesstudenter vid universitetet. Föreläsning Örebro Folkhögskola Varje termin föreläser vi på Örebro Folkhögskola kring bland annat normer och diskri

9 SIDA 8 minering. Internationella kvinnodagen Örebro Rättighetscenter deltar varje år vid firandet av Internationella kvinnodagen. Under 2013 planerar vi att tillsammans med Örebro Läns Museum och ABF Örebro arrangera en föreläsning om hedersrelaterat våld med fokus på män. Normer, diskriminering och HBTQ Under våren kommer vi att tillsammans med RFSL hålla en längre utbildning kring normer, diskriminering och HBTQ. Utbildningen kommer att vara ett inslag i den utbildningsdag som ABF Örebro anordnar. Öppet hus Under 2013 planerar vi att arrangera två Öppet hus. Detta innebär att kontoret kommer att vara öppet för allmänheten under den dagen. På kon toret finns representanter för såväl styrelse som anställda och informerar om föreningen, byrån och diskriminering. Inför aktiviteten kommer information att läggas ut på hemsidan och skickas ut till våra medlemmar och samarbetspartners. Almedalen Örebro Rättighetscenter kommer under 2013 att finnas på plats under Almedalsveckan tillsammans med övriga byråer som ingår i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Tema för årets gemensamma samarbeten är mot främlingsfientlighet och rasism. Örebro Pride Örebro Rättighetscenter kommer under året att finnas på plats på Örebro Pride. Planeringen för detta kommer att startas upp under våren Förutom att medverka med information och opinionsbildning planerar vi även för att arrangera föreläsning på temat. Demokrati- och toleransveckan Varje år arrangerar Örebro kommun en demokrati- och toleransvecka för att lyfta frågor om mänskliga rättigheter. Örebro Rättighetscenter har under de senaste åren medverkat genom att arrangera utbildningar och informationsinsatser. Rättighetscenter sitter även med i den referensgrupp som kommunen sammankallar. Temat för 2013 års vecka är Mänskliga rättigheter delaktighet och inflytande, och kommer att äga rum

10 SIDA 9 v. 46. Vi planerar för att medverka genom exempelvis föreläsningar, seminarium och information. Utbildning för ordningsvakter hos polisen Sedan några år tillbaka utbildar vi personer som går ordningsvaktsutbildning via Polisen i Örebro. Utbildningen hålls en till två gånger per år och fokuserar på normer och diskriminering. OPINIONSBILDNING OCH MARKNADSFÖRING Genom att arbeta opinionsbildande och marknadsföra vår verksamhet och förening får fler kännedom om oss och vad vi kan erbjuda, såväl som kunskap om diskrimineringens utbredning och konsekvenser. Detta arbete kan genomföras på en mängd olika sätt, vissa forum och metoder använder vi mer kontinuerligt i vårt arbete medan andra används mer vid särskilda tillfällen. Örebro Rättighetscenter har en egen hemsida, där information om föreningen, byrån och diskriminering samlas. Sidan uppdateras kontinuerligt med nyheter, pressmeddelanden och debatter i media. Örebro Rättighetscenter har även en facebooksida som bland annat möjliggör spridning av information. Sedan 2009 ger föreningen ut ett nyhetsbrev, vilket även kommer att ske under Nyhetsbrevet kommer att skickas ut fyra gånger under året till medlemmar, samarbetspartners och andra intressenter samt publiceras på hemsidan. Under 2013 kommer vi att fortsätta arbeta för att sprida information genom dessa forum. För att verka opinionsbildande och marknadsföra oss själva planerar vi även att vara aktiva i mediedebatten och medverka i olika medier genom att exempelvis skicka ut pressmeddelanden samt skriva debattartiklar och insändare. Vi kommer också arbeta för att träffa viktiga aktörer såsom politiker, på både lokal, regional och nationell nivå, för att lyfta våra frågor. För Örebro Rättighetscenter är samarbetet inom Sveriges Antidiskrimineringsbyråer oerhört viktigt och vi kommer därför fortsätta att verka för våra frågor även på nationell nivå och så att fler ska få kännedom om vårt nätverk. För nätverket är personal på Rättighetscenter exempelvis sammankallande i samarbetskommittén samt ingår i arbetsgruppen för externa aktiviteter. Under 2013 står Rättighetscenter dessutom som

11 SIDA 10 värd för det forummötet som anordnas februari. Vi kommer därmed under 2013 vara högst aktiva i att driva nätverket framåt såväl som att planera för specifika aktiviteter. KOMPETENSUTVECKLING Örebro Rättighetscenter arbetar aktivt för att anställda, förtroendevalda, praktikanter och volontärer ska ha aktuell kunskap om diskriminering och närliggande områden. Detta säkerställs bland annat genom att dessa medverkar på olika utbildningar och arrangemang, men även att kontakter hålls med andra som arbetar inom liknande områden, som exempelvis RFSL, DO o.s.v. Att det finns en mångfald av kunskaper inom organisationen är även viktigt, därför arbetar vi aktivt vid rekrytering för att få personer som har kunskap inom olika frågor. Att personalen hålls ständigt uppdaterade är en självklarhet, men för verksamheten är det även viktigt att förtroendevalda, såsom styrelsen, har kunskap om området. Vi arbetar även så att aktuell och relevant material finns tillgängligt på kontoret. Några kompetensutvecklande insatser som redan nu är inplanerade för 2013 är: Introduktionsutbildning för praktikanter och volontärer (hålls minst två gånger per år) Almedalen Örebro Pride Forummöten för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer i Örebro och Göteborg SAMARBETEN Samarbeten med andra aktörer är viktigt för ett målmedvetet arbete mot diskriminering. Det ger positiva följder som spridningseffekt och legitimitet. Örebro Rättighetscenter kommer att arbeta för ett ökat samarbete med olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå. LOKALT Örebro Rättighetscenter har flera samarbetspartners på lokal nivå. Samarbetet kan se ut på lite olika sätt, men en gemensam punkt är erfarenhetsutbyte och gemensamma in

12 SIDA 11 tressen. Några av de organisationer och instanser som vi planerar att samarbeta med under 2013 är: Örebro kommun SFI Ideellt Utvecklingscentrum (IUC) NBV ABF Örebro RFSL Örebro Örebro Läns Museum Örebro Pride Örebro Rättighetscenter har ett nära samarbete med Örebro kommun som bland annat innebär att de rent ekonomiskt stöttar vår förening. För har vi fått ett ekonomiskt stöd för att särskilt arbeta med likabehandlingsarbete och motverka diskriminering och kränkande behandling i skolan och för att lyfta frågor om diskriminering och dåligt bemötande inom sjukvården och på bostadsmarknaden. Vi har också samarbeten med flera föreningar och organisationer. Fokus ligger här ofta på olika informationsinsatser där parterna informerar om sina egna verksamheter. Denna typ av samarbeten kommer även vara aktuella under REGIONALT Regionalt har Örebro Rättighetscenter ett samarbete med antidiskrimineringsbyråerna i Karlstad, Norrköping, Stockholm, Uppsala och Eskilstuna. Dessa byråer träffas några gånger per år för erfarenhetsutbyte och samarbete om regionala frågor. Utöver dessa tillfällen hålls regelbunden kontakt via t.ex. telefon och e-post. Verksam he ter na stärker genom det regionala nätverket kompetensen inom byråerna i det dagliga arbetet men även vid personalbyten. Samarbetet kommer att fortgå under NATIONELLT Örebro Rättighetscenter är anslutna till Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Medlemmarna träffas genom forummöte två gånger årligen för erfarenhetsutbyte samt plane

13 SIDA 12 ring av gemensamma aktiviteter. För det första mötet den februari kommer Rättighetscenter att stå som värd. Under 2013 kommer vi att verka för att sam arbetet ska fortsätta och utvecklas. Nätverket planerar under 2013 att delta i Almedals veckan, MR-dagarna samt genomföra en gemensam nationell kampanj mot främlingsfientlighet och rasism. Vi kommer att fokusera våra arbetsinsatser till att förbereda inför kampanjen samt ha en sammankallande roll i nätverket.

14 SIDA 13 BUDGET FÖR 2013 Förkl Totalt US Kommunen HRV ÖRC Intäkter Huvudintäkter , , , ,00 0,00 Övriga intäkter ,00 0,00 0,00 0, ,00 Överf. föreg. år 1 932,97 0,00 0, ,97 0,00 Summa intäkter , , , , ,00 Kostnader Personal , , , ,00 Administration , , ,00 0,00 0,00 Verksamhet , ,00 0,00 0,00 0,00 Kompetensutveckling , ,00 0,00 0,00 0,00 Förvaltning , ,00 0,00 0, ,00 Övrigt ,00 0,00 0, ,00 Summa kostnader , , , ,00 Resultat ,00 0, , , ,00 Förklaring 1 Medlemsintäkter 1 000,00 Administrativa intäkter , ,00 Förklaring 2 Kompetensutv. (personal) ,00 Kompetensutv. (förtroendevalda) 5 000, ,00 Förklaring 3 Revision ,00 Bolagsstämma 1 000,00 Övriga förvaltn.kostn. (styrelsen) 2 000, ,00

15 Örebro Rättighetscenter Drottninggatan Örebro

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Ökad kunskap... 3 1.2.3 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 3

Läs mer

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti Årsrapport 2009 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Årsrapport 2012 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Årsrapport 2013 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas 3 1.1 Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation 3 2.1 Anställda 4 2.2 Styrelse 4 2.3 Medlemmar 4 3. Verksamhet 4 3.1 Juridisk

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Förtroendevalda 4 Medlemmar 4 Personal 4 Praktikanter 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten 5 Kompetensutveckling 6 Ansökningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO Diskanti Antidiskrimineringsbyrån (ADB) finns i Helsingborg sedan år 2002 och drivs av en ideell förening, MRO-Diskanti, där årsmötet är högsta beslutande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering 2008 1. Inledning... 3 2. Organisation... 3 2.1 Personal... 4 2.2 Kompetensutveckling... 4 2.3 Regional utveckling... 5 3. Aktiviteter... 5 3.1 Individärenden...

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Ungdom Mot Rasism & Malmö mot Diskriminering presenterar SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Hanna Carlsson Selma Gušić Karin Henrikz Ana Marega INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll Inledning... 3 Föreningen och beslutande organ... 3 Rådgivning och individstöd... 5 Rådgivningsstatistik 2014... 6 Uppmärksammade ärenden 2014... 6 Utbildningsinsatser...

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 Innehåll 1 Sammanfattning...5 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 4 Myndigheter eller institutioner med särskilt ansvar för arbetet mot rasism och annan intolerans...13

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer