Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens samt att på en nationell nivå arbeta mot diskriminering. Forumet bestod under 2008 av 17 antidiskrimineringsbyråer, från Luleå i norr till Malmö i söder. Varje byrå har som syfte att på lokal och regional nivå motverka diskriminering och främja mångfald och jämlikhet*. Alla byråer är religiöst och partipolitiskt obundna organisationer. Följande byråer ingick under 2008 i Samarbetsforum för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer: Luleå - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Norrbotten Umeå - Anti-diskrimineringsbyrån i Umeå och Västerbotten Östersund - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Jämtland Sundsvall - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Uppsala - Diskrimineringsbyrån Uppsala Stockholm - Byrån för lika rättigheter i Kista Eskilstuna - Humanitas Antidiskriminering Sörmland Örebro - Örebro Rättighetscenter mot diskriminering Karlstad - ADB i Värmland (ADBiV) Norrköping - Byrån mot diskriminering i Norrköping Växjö - Byrån mot diskriminering i Växjö Trollhättan - Integrationsforum mot rasism i Trollhättan Visby - Människorättsbyrån (MR-byrån) Kalmar - Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar län Karlskrona - Antidiskrimineringsbyrån i Karlskrona Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg Malmö - Antidiskrimineringsbyrån i Malmö Byrån mot diskriminering i Växjö ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer men lade ned sin verksamhet under sommaren 2008 och deras statistik finns därför inte med. Under 2008 fanns även tre byråer som inte var anslutna till Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Av dessa tre inkluderas ADB Stockholm och ADB Stockholm Syd. ADB Göteborg upphörde med sin verksamhet under sommaren 2008 och är inte inkluderade i denna rapport. *Byråernas verksamhet finansieras i huvudsak av medel från Ungdomsstyrelsen. Under 2008 delade Ungdomsstyrelsen ut 13,5 miljoner till byråerna. Ett fåtal byråer har också bidrag från andra instanser som exempelvis kommuner. 1

2 Ärendehantering hos byråerna Under 2008 inkom 854 ärenden till Sveriges Antidiskrimineringsbyråer*. Detta är en tydlig ökning jämfört med föregående år, då cirka 700 individärenden registrerades, något som visar att allt fler känner till och väljer att vända sig till Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Den statistik som registreras och som finns redovisad i denna årsrapport avser antalet ärenden som handläggs av byråerna. Utöver detta inkommer även förfrågningar och ärenden som inte leder till ytterligare handläggning eller där det saknas en koppling till diskrimineringsgrund, merparten av dessa har byråerna inte möjlighet att hjälpa på grund av resursskäl. I vissa fall, när lagöverträdelsen eller situationen bedömts kräva det, har personer vars ärenden inte rör diskriminering ändå fått hjälp (kategorin övrigt). Vid en jämförelse med DO**, som under 2008 fick in 1470 anmälningar, är ärendehandläggningen hos byråerna omfattande med tanke på de resurser som byråerna förfogar över. Personer som kontaktar byråerna gör det främst utifrån diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Under 2008 var det 567 inkomna ärenden, vilket motsvarar två tredjedelar (se diagram 1). Etnisk diskriminering är vanlig i arbetslivet men många ärenden rör även kontakter med offentliga institutioner som exempelvis Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd, Försäkringskassan och kommuner. Etnisk diskriminering är ofta sammankopplad med diskriminering p.g.a. religion eller annan trosuppfattning där byråerna hanterade 22 ärenden under året. Näst vanligaste diskrimineringsgrunden är funktionshinder, där 116 ärenden handlades av byråerna under Dessa ärenden spänner över såväl fysiska, psykiska som begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. De 59 ärenden som faller under könsdiskriminering handlar i regel om att kvinnor har fått lägre lön än män vid likvärdiga arbeten eller män som upplever sig missgynnade vid vårdnadstvist. De åtta ärenden som rör åldersdiskriminering handlar alla om att någon upplever sig som sämre behandlad eftersom personen i fråga är äldre. Även om diskriminering pga ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck infördes i lagen 1 januari 2009 har en del byråer Etnicitet Etnicitet Funktionshinder Funktionshinder Kön Religion Religon Sexuell läggning * I statistiken för 2008 räknas inte ärenden in från byråerna i Göteborg och Växjö som lade ned sin verksamhet i mitten av året. ** De fyra ombudsmännen DO, HomO, HO och JämO slogs i januari 2009 samman till DO. 2

3 arbetat med detta utifrån gällande EG-direktiv och indirekt diskriminering på grund av kön. De sex ärenden som faller inom könsöverskridande identitet eller uttryck rör i nästan samtliga fall namnlagen, där en person med ett juridiskt kön vill ändra förnamn och lägga till eller byta till ett förnamn som anses representera det andra juridiska könet. De fem ärenden som behandlar kränkande behandling är ärenden då ett barn har blivit kränkt i skolan, exempelvis mobbing eller utfrysning. De 65 ärenden som faller under kategorin Övrigt är tillfällen då handläggaren anser att det inte rör sig om diskriminering men vill ändå driva ärendet eftersom den kränkning som har skett är så pass allvarlig. Ärende där kopplingen till diskriminering är svag drivs enbart av byråerna i mån av tid. Anmälningar till ombudsmän och andra lösningar Sveriges Antidiskrimineringsbyråer har under 2008 även registrerat hur många anmälningar som gjordes till ombudsmännen. Byråerna hjälper klienter att skriva anmälningar samt yttranden och andra inlagor som följer på en anmälan. Ett ärende som inkommer via en byrå är ofta väl underbyggt och ökar därmed klientens möjlighet att få sitt ärende prövat av ombudsmännen. Sammanlagt gjordes 101 anmälningar från någon av Sveriges antidiskrimineringsbyråer (se tabell 2)*. Även här är etnisk diskriminering den vanligaste diskrimineringsgrunden. Sammanlagt är det runt 14 procent av alla ärenden som byråerna driver som leder till en anmälan. Detta är ofta en följd av att ärendet inte gått att lösa lokalt. Byrån utgår alltid från klientens egen önskan för 80 hur ett ärende ska lösas och många kli- enter vill inte att deras ärende ska bli offentligt. Exempelvis löstes cirka en fjärdedel av Örebro Rättighetscenters ärenden genom förlikning mellan klient och motpart, vilket är en stor ekonomisk och human vinst för hela samhället. Byrån för Lika rättigheter i Kista fann efter en undersökning att över 90 % av klienterna var nöjda med den lösning som byrån hade nått fram till vid deras ärende. De ärenden som inte leder till en anmälan eller förlikning avslutas eller lämnas efter utredning över till en annan part, som exempelvis fackförening, polisens internutredning eller Allmänna reklamationsnämnden. Många byråer samarbetar även med fackförbunden i diskrimineringsärenden. Ärenden avslutas om utredning inte kan visa att diskriminering har förekommit och det saknas möjlighet att lösa dem lokalt eller hänvisa Diagram 2: Anmälningar till Ombudsmännen DO HO BeO JämO JO HomO *ADB Stockholm Syd har inte fört statistik över antal anmälda ärenden och dessa är därför inte inräknade i tabell 2 men uppskat- 3

4 Utbildningar och informationsinsatser Att jobba förebyggande är ett av byråernas viktigaste uppdrag för att motverka diskriminering innan det inträffar. Utbildning och informationsinsatser är också en viktig del för att människor ska känna till sina rättigheter och skyldigheter när det gäller diskriminering. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer har ingen gemensam statistik om utbildnings- och informationsinsatser men vill ändå lyfta fram en del av det arbete som görs runt om i landet. Exempelvis har Röda Korsets Byrå mot diskriminering i Norrbotten under 2008 anordnat 119 utbildnings- och informationsinsatser där sammanlagt 5421 personer närvarade, Diskrimineringsbyrån Uppsala hade under året 96 förebyggande insatser för cirka 2000 personer, Byrån mot diskriminering i Norrköping anordnade över 60 utbildnings och informationsinsatser för runt 2000 personer, Örebro Rättighetscenter hade under året 33 utbildningstillfällen för runt 1100 personer och Röda Korsets byrå mot diskriminering i Jämtland anordnade 40 utbildnings- och informationsinsatser för sammanlagt 1518 personer. De målgrupper som har utbildats runt om i Sverige täcker de flesta samhällsområden. Det har under 2008 bland annat varit krogvakter, mäklare, poliser, landstingsanställda, kommunanställda, lärare, rektorer och studenter. Insatserna varierar både vad gäller mottagare och ämne. I exempelvis Kalmar ingick ADB Kalmar i kommunledningskontorets satsning på jämställdhetsutveckling, i Uppsala utbildar Diskrimineringsbyrån Uppsala varje termin sjuksköterske och läkarprogrammet inom ramen för respektive program, och i Norrköping utbildar Byrån mot diskriminering i Norrköping poliser, ordningsvakter tillsammans med polisen och ansvariga på polisförbundet. De flesta utbildnings och informationsinsatserna tar upp samtliga diskrimineringsgrunder. Förutom utbildningar och informationstillfällen utför byråerna även insatser i form av utställningar, deltagande vid evenemang, mässor, festivaler samt anordnar föreläsningar med extern föreläsare. Exempel på arrangemang som byråerna har varit delaktiga runt om i landet är Dagen motdiskriminering i Eskilstuna, Systerskapsveckan i Karlstad, FN-dagen mot rasism och diskriminering i Malmö och Integrations och antidiskrimineringsdagen i Trollhättan. Media och opinion Varje antidiskrimineringsbyrå jobbar lokalt för att frågor om diskriminering och likabehandling ska synas i medierna. Att på detta sätt skapa opinion är en viktig förutsättning för att arbetet mot diskriminering inte ska kunna glömmas bort. Många byråer har, genom ett aktivt arbete, lyckats lyfta fram ämnen som rör diskriminering. Ett exempel på detta arbete är Antidiskrimineringsbyrån i Blekinge som under 2008 figurerade fyra gånger i Sveriges Radio P4 Blekinge samt elva gånger i den lokala pressen. Ett annat exempel är Röda Korsets byrå mot diskriminering i Norrbotten som under 2008 hade ett 60-tal medieinslag i press, radio och TV. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer fyller på detta sätt en viktig roll för det lokala opinionsbildandet. Byråernas arbete för på detta sätt upp diskrimineringsfrågorna på dagordningen i de regioner som verksamheten är förlagd. 4

5 Nationella samarbeten Almedalen För andra gången gjorde Sveriges Antidiskrimineringsbyråer en gemensam satsning på Östersjötorget i Almedalen. Satsningen toppades av en föreläsning med tillträdande DO Katri Linna. Parternas roll i arbetet mot diskriminering på arbetsplatserna, var rubriken på denna mycket välbesökta presentation. Katri Linna konstaterade att det krävs ett aktivt arbete av parterna för att man ska komma åt diskrimineringen i arbetslivet och lyfte även fram byråernas allt viktigare roll när facken inte agerar i diskrimineringsfrågorna. Ytterligare två föreläsningar anordnades av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer under Almedalsveckan: - Antidiskrimineringsarbete som framgångsfaktor i arbetslivet - Diskriminering vad kan vi göra åt det? Den nationella kampanjen Varje år anordnar Sveriges Antidiskrimineringsbyråer en nationell kampanj under vecka 40 som på något sätt anknyter till byråernas arbete. Under Sveriges Antidiskrimineringsbyråers möte i början av februari 2008 bestämdes temat för årets kampanj till tillgänglighet. Detta på grund av den nya diskrimineringslagstiftningens utformning och dessutom på grund av det delaktighetsperspektiv som genomsyrar den nya DO Katri Linna på besök hos Sveriges Antidiskrimineringsbyråer FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder. Kampanjen bestod av en uppsatstävling på temat tillgänglighet som riktade sig till elever som läste andra året på gymnasiet. Som inspiration i elevernas skrivande sponsrades byråerna med Handisams filmer om tillgänglighet. Totalt inkom 70 uppsatser och vinnaren blev en uppsats från Örebro, skriven av Elin Kleber på Karolinska skolan. Vinsten i den nationella tävlingen bestod i en resa till internationella konferensen om mänskliga rättigheter i Luleå. Från vänster: Ulrika Åström från Röda Korsets byrå motdiskriminering i Luleå, pristagare Elin Kleber och Kajsa Gustafsson från Humanitas i Eskilstuna 5

6 EuroPride Varje år är olika länder runtom i Europa värdland för festivalen EuroPride. Under 2008 var det Sveriges tur och festligheterna ägde rum i Stockholm den 25 juli 3 augusti. Festivalen besöktes av såväl nationella som internationella privatpersoner, företagare, myndighetsrepresentanter, politiker, organisationer med flera. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer hade under festivalen ett gemensamt tematält tillsammans med ombudsmännen mot diskriminering i den del som kallas PridePark. Tälttemat var Pride against prejudice. Alla diskrimineringsgrunder togs upp i tältet, även de som började gälla först efter årsskiftet enligt den nya lagen. Detta gjordes för att belysa att antidiskrimineringsbyråerna arbetar med samtliga grunder samt att informera om förändringarna som skulle ske i och med ombudsmännens sammanslagning. I tältets ingång placerades en tombola där besökare kunde ta lotter som sedan nålades upp på en tavla som användes för att se om personen ifråga hade blivit diskriminerad och i så fall på vilken grund. Utplaceringen av nålar ledde till intressanta diskussioner om nuvarande och kommande lagstiftning samt levnadsvillkor och mänskliga rättigheter. Självklart var detta ett utmärkt tillfälle att upplysa om våra verksamheter. Vid en sammanställning var det ungefär 1000 personer som deltog i diskrimineringsövningen. Under lördagen besökte Nyamko Sabouni tältet tillsammans med den nya diskrimineringsombudsmannen Katri Linna. Båda deltog naturligtvis i vår tältaktivitet. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer höll även tre seminarier under Pridefestivalen: Vem ska bestämma vad jag heter?, Könsöverskridande identitet och uttryck vad är det?, och Diskrimineringsarbete i praktiken exempel på fall hos ombudsmän och antidiskrimineringsbyråer. Seminarierna var lyckade, uppskattade och välbesökta av såväl representanter av organisationer som av myndigheter. Kontaktuppgifter Vill du komma i kontakt med en av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer gå in på: Har du frågor som gäller press och media så kontakta Pressansvarig Lars Thornberg på telefon:

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Årsrapport 2012 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Årsrapport 2013 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014-02-13 Sida 1 (76) Ärende 2014/28 handling 1 Status Beslutad Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Box 3686 E-post do@do.se Telefon 08-120 20 700 Organisationsnummer 202100-6073

Läs mer

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1 Årsredovisning 2010 15424#4587215!5243 03742232!52430374 22324311347ా 613131632@jf8723]% %4551452/=4689378 9+4872339679811123 8()0+9? 49815424# 458215!52430374223 2!5243037422324311 347�

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

u ta n at t diskriminera

u ta n at t diskriminera Agera u ta n at t diskriminera Innehållsförteckning AGERA utan att diskriminera 4 En handbok för det civila samhället 7 Civila samhällets roll i antidiskrimineringsarbetet 8 Mänskliga rättigheter och diskriminering

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

För trygghet, ansvar och respekt i skolan. information från Barn- och elevombudet (BEO)

För trygghet, ansvar och respekt i skolan. information från Barn- och elevombudet (BEO) För trygghet, ansvar och respekt i skolan information från Barn- och elevombudet (BEO) 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Romers rättigheter. rapport

Romers rättigheter. rapport Romers rättigheter rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO R2 2011 ISBN 978-91-979591-0-0 Tabergs Tryckeri, Taberg, 2012 Romers rättigheter Diskriminering, vägar till upprättelse och

Läs mer

Öppen bostadsmarknad

Öppen bostadsmarknad Öppen bostadsmarknad Information till fastighetsägare för att minska risken att diskriminera i samband med uthyrning Sammanställt av Fastighetsägarna Varför belysa ämnet diskriminering? ALLT OFTARE HÖR

Läs mer

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD 2 Alla människor är lika mycket värda Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion,

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2007:7 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:1 Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening En utvärdering 2006:2 Det framtida utbildningsbehovet på Åland 2006:3

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Rätten till sjukvård på lika villkor. rapport

Rätten till sjukvård på lika villkor. rapport Rätten till sjukvård på lika villkor rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO R4 2012 Tryck Danagård Litho, Ödeshög, 2012 Rätten till sjukvård på lika villkor rapport Innehåll Förord

Läs mer

Satsa på mångfald din uppgift som chef

Satsa på mångfald din uppgift som chef Satsa på mångfald din uppgift som chef 1 Mångfald i arbetslivet är en fråga om ledarskap. Som chef handlar det om att se och ta tillvara alla individers olika kompetens. Ledarna, Sveriges chefsorganisation,

Läs mer

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Alla människor har lika värde Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Liten ordlista En del ord i broschyren Alla människor har lika värde kan man med fördel arbeta lite extra kring. Här är

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer