Att leva med smärta Problem Detection Study

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leva med smärta Problem Detection Study"

Transkript

1 Att leva med smärta Problem Detection Study

2 Bakgrund Hösten 21 sammanställde experter från 15 olika europeiska länder, med stöd från Pfizer, en konsensusrapport om långvarig smärta, Pain Proposal. Målet med rapporten var att få till stånd en effektivare hantering/handläggning av smärta, lösa de brister som finns idag och visa på goda exempel av effektiv smärtvård. En del i rapporten utgjordes av en undersökning, som genomfördes under augusti 21, om hur situationen såg ut i respektive deltagande land. Från Sverige deltog 1 personer med långvarig smärta och 1 primärvårdsläkare. Rapporten har presenterats för EU-parlamentariker och vid olika kongresser/ möten och finns att läsa i sin helhet på För att få ytterligare kunskap om vilka de främsta problemen är för de personer som lider av långvarig smärta, genomfördes 211 Metod Studien var uppbyggd utifrån frågeställningar i tre huvudområden. Att leva med smärta (11 påståenden) Genom djupintervjuer med personer som lider av långvarig smärta och personer med insyn i vården, inklusive patientföreningar, identifierades 11 problempåståenden. De som besvarat enkäten har fått ta ställning till hur stort problem de förknippat med vart och ett av dessa. Livstillfredställelse ( 1 frågor) Hur viktiga är ett antal aspekter för den allmänna livskvaliteten och hur väl uppfylls/ fungerar dessa i dag. Inte relevant i Sverige en större s.k. PDS- studie (Problem Detection Study). Undersökningen besvarades av 15 personer som var medlemmar i organisationerna Reumatikerförbundet, NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) eller RTP (Personskadeförbundet för Rehabilitering Tillgänglighet och Påverkan). Det största antalet deltagare kom från Reumatikerförbundet (n=112). Undersökningen genomfördes via webbenkäter under november månad 211 och skickades ut till totalt ca 15 medlemmar dvs alla de medlemmar som organisationerna hade en e-postadress registrerad till. Det övergripande syftet med studien var att identifiera de problem och behov som personer som lider av långvarig smärta upplever kring hela sin livssituation. Livssituation (24 bakgrundsfrågor) Slutligen ställdes ett relativt sett stort antal bakgrundsfrågor för att kunna få en bra bild av vilka som svarat samt skapa förutsättningar för en bra analys. Antalet frågor i enkäten är relativt omfattande och endast de som besvarat alla frågor ingår i denna rapport. Samtliga respondenter fick gradera vart och ett av de 11 påståendena utifrån hur stort problem de själva tycker att dessa är. Den skala som användes såg ut enligt nedan. Inget problem Stort problem Resultat Beskrivning av dem som besvarat enkäten. Kvinnor utgjorde 5 %, män 15 %. Ålder Ort Sysselsättning < 25 år - 1% Stockholm/Göteborg/Malmö - 22% 16% arbetade heltid % Ort > 1. inv. - 1% 25% arbetade deltid % Ort % 5% förvärvsarbetade inte % Ort <. - 41% > 65-1% 66% av respondenterna hade haft problem med sin smärta > 1 år. % hade en fastställd diagnos avseende sin smärtsituation. De högst rankade problemen 1 i- topplista En 1 i-topplista för de högst rankade problempåståendena ger en bra översikt om hur personerna med smärta upplever att det är att leva med långvarig smärta. Ett medelvärde har beräknats för vart och ett av påståendena och därefter har en rangordning av de 11 påståendena gjorts utifrån samtliga 15 respondenters svar. 1. Det är svårt att inse de fysiska begränsningar som min smärtsituation förorsakar eftersom jag vill mer än vad min kropp orkar ( jag ställer orimliga krav på mig själv ). 2. Smärtområdet uppmärksammas för lite i media och i den offentliga debatten, det känns därför som om smärtpatienter är en eftersatt grupp inom vården.. Det känns jobbigt att man som smärtpatient måste kunna prata för sig och vara påstridig för att få sin vilja igenom i kontakten med sjukvården. 4. Jag kan sällan sova en hel natt eftersom jag vaknar flera gånger pga. min smärta och jag känner mig därför aldrig riktigt utvilad. 5. Det är frustrerande att min smärta påverkas i så hög grad av olika väderförhållanden (kyla, vind, regn och rusk etc.) 6. Det känns som att det saknas vedertagna och beprövade behandlingsrutiner/vårdprogram och att smärta inte verkar vara ett prioriterat område inom svensk sjukvård.. Det känns frustrerande att ingen annan kan se att jag är sjuk eftersom jag trots min smärta ser pigg och välmående ut ( det syns inte utanpå ).. Det känns frustrerande att jag pga. min smärtsituation inte kan delta i min familjs och vänners aktiviteter i den utsträckning som jag skulle vilja.. Det är svårt att hitta sätt att sitta eller ligga som inte medför att jag får för ont pga. min smärta. 1. Det är jobbigt att vara så beroende av sin värkmedicin för att klara av det vardagliga livet.

3 Tre större problemområden För att få en bild av hur samtliga 11 problempåståenden hänger ihop gjordes en s.k. faktoranalys och då framkom problemområden. Dessa är: A. Att själv hantera smärta (smärtpatienten) B. Att bli behandlad för sin smärta (sjukvården) C. Att bli uppmärksammad /bemött (samhället/myndigheter) Område A Att själv hantera smärta Detta område handlar om hur det är att leva med smärta och är det område som har flest påståenden med hög problemupplevelse. Ser vi till de 1 högst rangordnade problemen i studien så hör hälften av dessa till detta område. R ank1 en fjärdedel (2%) uppger sig ha haft minst tre olika besvär under de senaste 12 månaderna. De vanligaste besvären är artros (6%), fibromyalgi (5%) och reumatism (%). Förutom problem som är förknippade med personen själv återfinner vi även problem som har en social anknytning. Många finner det frustrerande att inte kunna delta i familjens och vänners aktiviteter i den utsträckning som han/hon skulle vilja (rank ). I ett vidare perspektiv kan vi se att hela % anser att smärtsituationen har påverkat det dagliga livet på ett negativt sätt under de senaste 12 månaderna. Område B Att bli behandlad för sin smärta (sjukvården) Detta område har också en hög problemupplevelse bland de tillfrågade i studien. Här återfinns tre påståenden bland de tio högst rangordnade problemen. 5,2 R ank1 svårt att inse de fysiska begränsningar som smärtan förorsakar 5,2 2 5,2 2 jobbigt att man måste vara påstridig i kontakten med sjukvården 5,2 4 5,2 4 vaknar flera gånger per natt p.g.a. min smärta 5,2 5 5,25 5 smärta påverkas i hög grad av olika väderförhållanden 5,25 6 smärta inte verkar vara ett prioriterat område inom svensk sjukvård 5,24 6 5,2 4,5 inte kan delta i min familjs och vänners aktiviteter p.g.a. smärta 4,5 4,2 svårt att hitta sätt att sitta eller ligga 4,2 1 jobbigt att vara så beroende av sin värkmedicin 4, 1 inget problem stort problem inget problem Det största problemet gäller svårigheten att kunna inse sina fysiska begränsningar eftersom man vill mer än vad kroppen orkar. Nästan av 1 (6%) anser att detta är ett stort problem (5% har markerat det högsta svarsalternativet ). Av de som besvarat enkäten har % fått en diagnos som förklaring till sin smärta. Vidare upplever många att smärtan gör det svårt att hitta ett sätt att sitta eller ligga på som inte stort problem medför att man får ont. Detta innebär även att många ser det som ett stort problem att smärtan leder till att man inte kan sova ordentligt vilket leder till att man aldrig känner sig riktigt utvilad. Problemupplevelsen i detta övergripande område A korrelerar starkt till antalet besvär som man upplever sig ha haft under det senaste året. Ju fler besvär man uppger att man haft desto större är problemupplevelsen. Nästan Även om dessa tre problem hamnar inom samma område, sjukvården, så berör de olika aspekter. Det största problemet (rank ) är att man som patient måste vara påstridig och kunna prata för sig för att få sin vilja igenom i sina kontakter med sjukvården. Samtidigt upplever personerna att det saknas vedertagna och beprövade behandlingsrutiner och vårdprogram. Just på grund av detta upplever man att området smärta inte verkar vara prioriterat inom svensk sjukvård. En helt annan aspekt (rank 1), men inom samma område, är att personerna upplever det som ett stort problem att vara så beroende av sin värkmedicin för att klara av det dagliga livet. Det finns ett starkt samband mellan problemupplevelser i detta område och antalet kontakter som de svarande tagit med sjukvården. Ju fler kontakter som tagits desto större är problemupplevelsen.

4 I diagrammet nedan ser vi vilka kontakter som tagits med vården de senaste 12 månaderna. Det finns inga större skillnader i svaren mellan de olika patientföreningarna med undantag av att en betydligt högre andel av de personer som tillhör NHR eller Reumatikerförbundet har haft kontakt med en neurolog respektive en reumatolog. Område C Att bli uppmärksammad/bemött (samhället/myndigheter) Även om det i detta område ingår många problempåståenden (ca 25 st) så är det endast några få av dessa som upplevs som stora problem och hamnar högt upp när vi ser till den totala listan (11 st). Två problempåståenden återfinns dock bland de tio högst rankade. Husläkare/Allmänläkare 6 Sjukgymnast 56 Reumatolog 42 Ortoped Arbetsterapeut Neurolog 16 Smärtläkare Kurator Annan Naprapat/kiropraktor/osteopat Samtalsterapeut/psykolog Psykiater Specialist inom internmedicin Homeopat Inget av ovanstående % R ank uppmärksammas för lite i media och i den offentliga debatten frustrerande att ingen annan kan se att jag är sjuk inget problem 4,5 4,2 4, 5, 5,2 5,2 5,25 5,24 5,22 5, stort problem Resultatet visar vidare att nästan en femtedel av personerna (1%) har haft 5 eller fler olika kontakter med sjukvården under året. Drygt en tredjedel (4 %) uppger att de under det senaste året har haft kontakt med sjukvården minst någon gång per månad. I bakgrundsfrågorna fick samtliga deltagare ge ett helhetsomdöme över hur nöjda de är med sjukvården avseende sin smärtsituation. Resultatet visar på en splittrad bild. Andelen missnöjda är stor, en dryg tredjedel (6%) ger sjukvården de lägsta betygen 1 och 2 på en femgradig skala i denna fråga. Det största missnöjet finner vi hos den femtedel av de tillfrågade som ännu inte fått en diagnos fastställd för sin smärta. Bland dessa ger 5 % de lägsta betygen. De smärtpatienter som är mest nöjda med sjukvården finner vi bland dem som har angett reumatism som orsak till sin smärta. Av dessa ger drygt hälften (5%) vården de högsta betygen och endast en knapp fjärdedel (24%) de lägsta. Det framgår också att personer som de senaste 12 månaderna erbjudits medicinsk rehabilitering av sjukvården på grund av sin smärta är mer nöjda med sjukvården. I denna grupp som utgör ca 1% av de tillfrågade är drygt hälften (52%) nöjda och knappt var femte (1%) är missnöjda. Det som ses som ett mycket stort problem (rank 2) är att smärtområdet uppmärksammas för lite i media och i den offentliga debatten. På grund av detta känner smärtpatienterna att de är en eftersatt grupp inom vården. Synen på detta är gemensam hos de svarande när det gäller detta. Inga större skillnader kan ses vad gäller ålder, kön, bostadsort, orsak till smärta eller någon av de andra bakgrundsfaktorer som finns med i studien. På sjunde plats framgår att personerna upplever det mycket frustrerande att deras smärta inte syns på utsidan. Detta skulle kunna ha betydelse t ex vid kontakten med allmänhet, vården och olika myndigheter. Ett mer myndighetsrelaterat problem är att de svarande känner att de missar den ekonomiska ersättning de har rätt till som smärtpatient, eftersom Försäkringskassan är dålig på att informera om de rättigheter man har (rank 24). Undersökningen visar att det är framför allt oron och osäkerheten över konsekvenserna om man inte skulle få bra hjälp eller ett bra ekonomiskt skydd i den situation som har uppstått. Man upplever att man fått dålig information och stöd kring vilken hjälp man kan få samt känslan att vara misstrodd och utlämnad (rank ) i de utredningar som görs i samband med ersättningsanspråk. De personer som deltidsarbetar (25%), ser just den bristfälliga

5 informationen från Försäkringskassan som ett stort problem. De största skillnaderna i hur personerna uppfattar kontakten med myndigheter finner vi just utifrån arbetssituationen. Problemupplevelsen ökar i takt med huruvida patienterna förvärvsarbetar eller inte. Av det totala antalet svarande var det 16% procent som heltidsarbetade och 25 % som arbetade deltid. Av de 15 deltagarna var det % som var år, dvs i arbetsför ålder. Översikt respondenternas syn på sin smärtsituation idag Den inledande delen av studien fokuserar på problemupplevelser medan den andra delen handlar om hur viktiga vissa saker är för livskvaliteten i stort och hur man upplever att dessa fungerar för närvarande. Här fick respondenterna ta ställning till totalt 1 olika aspekter. Resultat för de 1 olika aspekter som bedömdes. orange stapel 1=inte alls viktigt och 5=mycket viktigt och blå linje 1=fungerar mycket dåligt och 5= fungerar mycket bra Att det finns en instans med totalansvar Att politiker prioriterar insatser Aktiv diskussion i media kring smärtområdet Fokus från myndigheterna - att kunna arbeta Möjligheterna att ha ett aktivt yrkesliv Lättillgänglig och utförlig information Träffa andra med smärtsituation som liknar min Kontakt med Försäkringskassan problemfri Kontakt med Arbetsförmedlingen problemfri Bra och väl fungerande smärt-/intresseförening Kan sköta om mitt hem Rimlig ekonomisk levnadsstandard Kontakt med Kommunen problemfri Medicin och behandlingsformer/leva ett normalt liv Stöd vid sidan av den traditionella sjukvården Sköta behandlingen på egen hand Kunnigt och professionellt bemötande från vårdpers Normalt umgänge och socialt liv Hur viktigt? Hur det fungerar? Generellt sett kan man säga att samtliga 1 egenskaper uppfattas som viktiga eller mycket viktiga av personerna. Det är endast behovet av att träffa andra människor som befinner sig i samma situation som inte anses vara fullt lika viktigt, men då bör påpekas att alla som svarade redan är medlemmar i en patient-/ intresseförening. Med avseende på hur olika aspekter fungerar är bilden betydligt mer varierad. Totalt sett är det få aspekter som får betyget godkänt, medan de flesta får underkänt, alltså ett genomsnittsbetyg som är lägre än. Det önskvärda är förstås att betyg sammanfaller med viktighet. Fyra aspekter kan identifieras som får låga eller mycket låga betyg. Dessa är: 1. Att det finns en instans som tar ett totalansvar för mig och min smärtsituation (2,). 2. Att politiker och beslutsfattare prioriterar insatser inom smärtområdet (2,2).. Att allmänheten är upplyst kring vad det innebär att ha långvarig smärta och att det förs en aktiv diskussion i media kring smärtområdet (2,44). 4. Att myndigheterna lägger fokus på åtgärder som kan hjälpa mig att kunna arbeta i så hög utsträckning som min smärtsituation tillåter (2,5). Även här ses en tydlig koppling till de tre huvudområden som framträdde i den inledande problemdelen i studien. De två första aspekterna som ges de lägsta betygen är det som skapar förutsättningarna för hur sjukvården agerar inom smärtområdet (område B). Missnöjet med hur den allmänna diskussionen förs i media kring smärtområdet handlar om hur man som smärtpatient blir sedd och i förlängningen uppmärksammad och bemött av samhället genom t.ex myndigheterna (område C). Även den sista aspekten som rör hur myndigheterna kan hjälpa till med att skapa förutsättningar till ett fortsatt yrkesliv hör till detta område.

6 Sammanfattning Både PDS studien och Pain proposal visar att det idag är svårt att leva med långvarig smärta i Sverige. Resultaten tyder på att det finns stora möjligheter till förbättring för vården och samhället i bemötande och vård av denna patientgrupp. Trots att dessa personer verkar ha hög tillgång till sjukvård så upplever de att de inte får den hjälp de behöver och fler av dem skulle kanske kunna gå tillbaka till arbetet om rätt åtgärder infördes. Det handlar inte bara om att öka de totala resurserna för smärtområdet utan att säkerställa att de resurser som avsätts används på rätt sätt. Förbättringsområden. Förbättra möjligheterna inom sjukvården så att: En korrekt diagnos ställs så tidigt som möjligt. Detta är en absolut nödvändighet för att kunna ta vara på de behandlingsmöjligheter som faktiskt finns för de drabbade och därmed också minska sjukskrivningar, både i antal och i tid. Tydliga syften och mål med olika behandlingar utarbetas tillsammans med patienten så att han/hon aktivt kan delta i sin utredning och behandling. Primärvården får ökad utbildning och bättre stöd inom diagnostik av de vanligaste orsakerna till långvarig smärta. Vårdprogram som är anpasade för primärvården bör tas fram. Primärvården har tillgång till råd och stöd från en specialist/multimodalt team. Insatt behandling utvärderas för att identifiera vilka metoder/behandlingar som har bäst effekt. Öka samordningen och synkronisering mellan olika sektorer Det krävs ökad samordning mellan olika delar av hälso- och sjukvården och andra parter såsom försäkringskassa, arbetsgivare och arbetsförmedling. Siloeffekten inom vården med separerade budgetar, bristande kommunikation och otydliga gemensamma incitament mellan olika enheter gör det svårt att ta ett helhetsgrepp om problematiken. Aktiviteter som genomförs av deltagande föreningar Personskadeförbundet RTP har konsensusframtagna behandlingsalgoritmer för smärta som medlemmarna kan ta med sig till sin behandlande läkare. Dessutom har förbundet studiecirklar i smärthantering för att bidra till att medlemmarna på ett bättre sätt ska kunna leva med sin långvariga smärta. Förbundet genomför regelbundet smärtkonferenser runt om i landet Reumatikerförbundet har tagit fram en smärtskola för primärvården och utbildar sjukgymnaster och arbetsterapeuter som leder skolorna samt att aktiva medlemmar med egen smärterfarenhet tillför livskunskap och socialt stöd. Förbundet gör också sin största riktade forskningssatsning på långvarig smärta om 1 miljoner kronor, med många forskare i multicenterstudier. Neurologiskt handikappades Riksförbund (NHR)-fonden stöder forskning om neuropatisk smärta. NHR arrangerar konferenser om neuropatisk smärta och har producerat en informationsfolder om neuropatisk smärta. Faktaruta: I genomsnitt var femte vuxen person i Europa är drabbad av måttlig till svår långvarig (kronisk)smärta. 1 Var femte person med långvarig smärta är oförmögen att arbeta på grund av sin smärta. 2 Långvarig (kronisk) smärta kan upplevas på ett antal ställen i kroppen - men ryggen är det vanligaste. Andra vanliga områden där långvarig smärta förekommer är till exempel nacke och leder samt som huvudvärk. 2 I Sverige beräknades långvarig smärta i form av sjukvård, sjukfrånvaro och produktionsbortfall till drygt miljarder kronor/år (2). 4 Referenser 1. Breivik H, et al. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life and treatment Eur J Pain 26;1: InSites Consulting. Pain Proposal Patient Survey. August - September 21 (Conducted in 2,1 people with chronic pain across 15 European counties. Funded by Pfizer Ltd.). Consumer Health Sciences/Kantar Health. The Pain Market: EU Core Therapeutic Report. National Health and Wellness Survey SBU-rapport 1:26, sid 5 (2).

7 OTH125PSE4 Undersökningen är ett samarbetsprojekt mellan: Reumatikerförbundet Neurologiskt Handikappades Riksförbund Personskadeförbundet för Rehabilitering Tillgänglighet och Påverkan Pfizer AB Enkäten utformades och genomfördes av företaget Thams & Nyås med finansiellt stöd från Pfizer Analyserna i denna rapport har gjorts av Anders Örtengren, Mistat AB Rapporten har utöver de deltagande organisationerna även granskats av Med. dr Jan-Rickard Norrefalk Stockholm maj 212 Pfizer AB 11 Sollentuna, Tel

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 2017-01-18 1 Kort om genomförandet Webbenkät Medlemmar med en sällsynt diagnos eller som har barn/anhörig med en

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdomar kan leda till långvarig skolfrånvaro

Långvarig smärta hos barn och ungdomar kan leda till långvarig skolfrånvaro Långvarig smärta hos barn och ungdomar kan leda till långvarig skolfrånvaro Stefan Nilsson, smärtsjuksköterska, Anna Norén, psykolog, Eva Sandstedt, specialistsjukgymnast Innehåll.. Om smärta och smärtfysiologi

Läs mer

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Kortrapport av: PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Fakta om undersökningen BAKGRUND Psoriasisförbundet

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Samtal med Värkmästarna i Mjölby: Om mål för hälsa och prioritering

Samtal med Värkmästarna i Mjölby: Om mål för hälsa och prioritering Förtroendemannagruppen Rörelseorganens sjukdomar och skador augusti 2005 1 Samtal med Värkmästarna i Mjölby: Om mål för hälsa och prioritering Cathrin Mikaelsson, själv värkmästare och initiativtagare

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 7 och

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

BEHOVET AV EN NATIONELL SMÄRTPLAN

BEHOVET AV EN NATIONELL SMÄRTPLAN BEHOVET AV EN NATIONELL SMÄRTPLAN 1012-1017 Långvarig smärta 20% av befolkningen har problem med långvarig smärta som kräver kontakt med sjukvården. 7% av befolkning har ett stort vårdbehov p g a långvarig

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Kartläggning av hjärnskaderehabilitering

Kartläggning av hjärnskaderehabilitering Kartläggning av hjärnskaderehabilitering Tre kartläggningar under 2011, med fokus på hur hjärnskaderehabiliteringen fungerar i Sverige. 1. Socialstyrelsen kartlägger hur landstingen uppfyller sitt rehabiliteringsuppdrag

Läs mer

Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning

Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning Introduktion om nokturi Många vaknar en eller flera gånger varje natt och tvingas gå upp och kissa. Tillståndet kallas nokturi och är en av de vanligaste

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Slutlig rapport. Global fibromyalgiundersökning. 12 juni 2008 Paris, Frankrike. Översatt av Johanna Spetz

Slutlig rapport. Global fibromyalgiundersökning. 12 juni 2008 Paris, Frankrike. Översatt av Johanna Spetz Global fibromyalgiundersökning Öka förståelsen - Underlätta diagnostiseringen Slutlig rapport 12 juni 2008 Paris, Frankrike Översatt av Johanna Spetz Innehållsförteckning I. Undersökningens mål och metod...3

Läs mer

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning 8. Nuvarande praxis 8.1 Inledning Sömnbesvär behandlas, som framgått av tidigare kapitel, i stor utsträckning med läkemedel. Enligt Apotekets försäljningsstatistik uppgick försäljningen av sömnmedel och

Läs mer

Motion till riksdagen. 1987/88: So488 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp) om primär fibromyalgi

Motion till riksdagen. 1987/88: So488 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp) om primär fibromyalgi Motion till riksdagen 1987/88: So488 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp) om primär fibromyalgi Primär fibromyalgi (PF) är ett sjukdomstillstånd som i allmänhet visar sig som stelhet och värk på olika

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Vuxenutbildning Personalutbildning

Vuxenutbildning Personalutbildning Foto: Windh / Urban Orzolek Den som slutar att lära är gammal, antingen han är tjugo eller åttio. Den som fortsätter att lära sig håller sig ung. Henry Ford, 1863 1947 Vuxenutbildning Personalutbildning

Läs mer

En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013

En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013 ! En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013 Metod Undersökningen har genomförts under perioden 5-23 november 2013

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Ett pilotprojekt med genusperspektiv Kvinnor i fokus konferens om sjukskrivning 13-14 okt 2009 1 52 47 42 37 32 27 22 Utvecklingen av ohälsotalet

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

När smärtan talar olika språk Citatsamling

När smärtan talar olika språk Citatsamling När smärtan talar olika språk Citatsamling Upplevelser av vårdmötet bland vårdgivare och utomnordiska patienter med långvarig generaliserad smärta eller värk i leder. I början av projektet genomfördes

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Företagare om sjukskrivningar och sjukfrånvaro

Företagare om sjukskrivningar och sjukfrånvaro Företagare om sjukskrivningar och sjukfrånvaro T-111499 Svenskt Näringsliv: Ulla Hamilton Temo AB: Arne Modig, David Ahlin Datum: 2005-09 - 14 Innehållsförteckning Undersökningen i korthet Små och stora

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Sjukskrivningsmiljarden

Sjukskrivningsmiljarden Sjukskrivningsmiljarden 2010 11 Nya miljarder under två år ska fortsätta utveckla arbetet med sjukskrivningar Den så kallade sjukskrivningsmiljarden kom till för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge?

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Fokus på smärta i rörelseorganen Raija Tyni-Lenné, PhD, MSc, PT Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Institutet Smärta i rörelseorganen den

Läs mer

Behandling av långvarig smärta. Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare

Behandling av långvarig smärta. Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare Behandling av långvarig smärta Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare Smärta är ett livsviktigt signalsystem.som ibland blir överkänsligt eller dysfunktionellt

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

Citatsamling Upplevelser av vårdmötet bland vårdgivare och utomnordiska patienter med långvarig generaliserad smärta eller värk i leder.

Citatsamling Upplevelser av vårdmötet bland vårdgivare och utomnordiska patienter med långvarig generaliserad smärta eller värk i leder. Citatsamling Upplevelser av vårdmötet bland vårdgivare och utomnordiska patienter med långvarig generaliserad smärta eller värk i leder. Ett projekt i Reumatikerförbundets regi finansierat av Arvsfonden

Läs mer

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009.

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Innehåll: Bakgrund: Sammanfattning av enkätresultat: Metod: Resultat: Diskussion och slutsatser: Sida: 2 2 3

Läs mer

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Artrosskola för ett Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Leg sjukgymnast, Dr Med Vet Registeransvarig BOA-registret Registercentrum VGR Att komma ihåg Artros är en sjukdom

Läs mer

ORGANISATIONENS NAMN. RAY stöder-barometern 2016

ORGANISATIONENS NAMN. RAY stöder-barometern 2016 RAY stöder-barometern 2016 DELTAGANDE I ORGANISATIONSVERKSAMHET 1. Hur ofta har du deltagit i den här social- och hälsovårdsorganisationens verksamhet under de senaste tolv månaderna Med organisation avses

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Roche AB. Sociala och ekonomiska konsekvenser av cancersjukdom. Bröstcancer och övriga cancerformer. Juni 2010

Roche AB. Sociala och ekonomiska konsekvenser av cancersjukdom. Bröstcancer och övriga cancerformer. Juni 2010 Roche AB Sociala och ekonomiska konsekvenser av cancersjukdom Bröstcancer och övriga cancerformer Juni 1 Bakgrund och syfte Roche har tillsammans med BRO genomfört en undersökning bland personer som har

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 2 Inledning Hotell- och restaurangfacket ställde frågor till flera hundra anställda inom hotellstäd om

Läs mer

Att leva med smärta - ACT som livsstrategi

Att leva med smärta - ACT som livsstrategi Att leva med smärta - ACT som livsstrategi Rikard K Wicksell, med dr, psykolog Sektionen för Beteendemedicinsk Smärtbehandling, Smärtcentrum Karolinska Universitetssjukhuset; Inst Klin Neurovet, Karolinska

Läs mer

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi - EUROSTUDENT V Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Blir vården bättre med artrosregister?

Blir vården bättre med artrosregister? Blir vården bättre med artrosregister? Carina Thorstensson, leg sjukgymnast Docent Göteborgs Universitet Registeransvarig BOA-registret carina.thorstensson@registercentrum.se Vad är artros? En sjukdom

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Unika utbildningsdagar! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Värkbarometern. 1. Har du långvarig värk på grund av någon av följande orsaker? ( ) Artros. ( ) Ryggsmärta. ( ) Reumatism. ( ) Migrän.

Värkbarometern. 1. Har du långvarig värk på grund av någon av följande orsaker? ( ) Artros. ( ) Ryggsmärta. ( ) Reumatism. ( ) Migrän. Värkbarometern Undersökningen syftar till att öka kunskapen om långvarig värk och de 11 frågorna centrerar kring långvarig värk, livskvalitet, rätt behandling och bemötandet i vården. Undersökningen är

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F-6 48 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras En Sifoundersökning om attityder kring att åldras Innehållsförteckning Metod Introduktion Svenskarna om att åldras ATT ÅLDRAS Positiv syn på åldrandet LIVSGLÄDJE Äldre nöjdast med livet Familj och hälsa

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Samhällets stöd. Till föräldrar som har barn med NPF

Samhällets stöd. Till föräldrar som har barn med NPF Samhällets stöd Till föräldrar som har barn med NPF Det här ska vi prata om idag Många upplever att samhället brister - Alla myndighetskontakter - En pressad tillvaro Familjehjälpen - Hur kan Familjehjälpen

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer