Företagare om sjukskrivningar och sjukfrånvaro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagare om sjukskrivningar och sjukfrånvaro"

Transkript

1 Företagare om sjukskrivningar och sjukfrånvaro T Svenskt Näringsliv: Ulla Hamilton Temo AB: Arne Modig, David Ahlin Datum:

2 Innehållsförteckning Undersökningen i korthet Små och stora företag har skilda erfarenheter Undersökningens genomförande Hur många företag har problem med sjukfrånvaron? Långa och korta sjukskrivningar Attityden till sjukskrivande läkare Hur upplever företagare hjälpen från Försäkringskassan? Försäkringskassans kompetens Attityder kopplade till sjukskrivningar Hur stor andel av sjukskrivningarna är orsakade av arbetet? Att få tillbaka i arbete Företagarnas egna resurser Medfinansiering av sjukpenningen vad betyder det för företagen?

3 Undersökningen i korthet Problem med sjukfrånvaro Vart fjärde företag med har mycket stora eller ganska stora problem med sjukfrånvaro. Sjukskrivande läkare Många företagare anser att läkare sjukskriver på för långa perioder. Det gäller särskilt de större företagen. En majoritet av alla företagare anser att läkare har dålig kännedom om vilka krav arbetet ställer på de sjukskrivnas arbetsförmåga. Hjälp från Försäkringskassan 7 av 10 upplever inte att man får hjälp av Försäkringskassan. Endast 6 procent av företagen med 5 19 har en särskild kontaktperson på Försäkringskassan. En majoritet anser inte att Försäkringskassan har de resurser och den kompetens som behövs för att hantera sjukskrivningsärenden.

4 Undersökningen i korthet Attityder kopplade till sjukskrivningar 7 av 10 instämmer i att risken för sjukfrånvaron gör oss inom företaget mer försiktiga med att anställa. Varannan instämmer i att köerna och väntetiderna inom vården gör att sjukskrivningarna blir onödigt långa. Att få tillbaka personal i arbete En majoritet av företagen anser att endast ett fåtal av sjukskrivningarna är orsakade av arbetet. 6 av 10 företagare kan tänka sig att anställa personer som tidigare varit förtidspensionärer. 7 av 10 stora företag anser att medarbetares sjukskrivningar förlängts i onödan på grund av kö till diagnos, kö till behandling eller rehabilitering. Företagens egna resurser 8 av 10 stora företag anser att de har den kompetens som krävs när det gäller sjukfrånvaro och åtgärder för att få tillbaka medarbetare i arbete. Ungefär 4 av 10 av de små företagen anser att de har vad som krävs.

5 Undersökningen i korthet Medfinansiering av sjukpenningen De flesta uppger att medfinansieringen inte påverkat sjukfrånvaron. Däremot visar undersökningen att de flesta företag upplever en ökad risk förknippad med att anställa. Det gäller framförallt de mindre företagen. De företag som anställt medarbetare sedan årsskiftet lägger nu större vikt i anställningssituationen vid den sökandes tidigare historia av sjukfrånvaro, symptom på utbrändhet, eventuell tid som förtidspensionär eller uppgifter om kroniska sjukdomar. En stor majoritet av företagen i undersökningen ser goda möjligheter att erbjuda sjukskrivning på deltid om det är medicinskt motiverat. Få företagare har dock märkt av att läkare eller Försäkringskassan oftare än tidigare diskuterar möjligheter till deltidssjukskrivning.

6 Små och stora företag har skilda erfarenheter Företagarna i undersökningen lever delvis i olika världar när det handlar om sjukskrivningar. Det finns skillnader i närhet till, kontrollmöjligheter och resurser för personalvård. Företagsledare i små företag har själva koll på alla och känner till alla personalfrågor i detalj. De uppger oftare att de inte har några problem med sjukskrivningar. De tycker mycket sällan att sjukskrivningarna beror på arbetet. Det är ovanligt att man har närmare kontakt med försäkringskassan eller andra instanser. Medelstora företag, på väg upp mot 100, har något svårare att hantera sjukskrivningsproblemen. Exempelvis instämmer man oftare i att överutnyttjar möjligheten till korta sjukskrivningar och att Försäkringskassan inte verkar kontrollera att det går rätt till vid sjukskrivningar. De anser också, oftare än andra, att det vore bra om arbetsgivare fick kräva läkarintyg första dagen.

7 Större företag mer utsatta och mer kritiska Vart fjärde större företag uppger att man har mycket stora eller ganska stora problem med sjukfrånvaron. Både kortare och längre sjukskrivningar upplevs vanligare. De större företagen är mest kritiska till Försäkringskassan och knappt 4 av 10, vilket är oftare än andra, anser att läkare sjukskriver på för långa perioder.

8 Undersökningens genomförande Temo har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland privata företag där vi ställt frågor kopplade till sjukskrivningar. Totalt har 609 telefonintervjuer med företagsledare genomförts under perioden 29 augusti till 12 september Intervjuerna är jämnt fördelade på fyra grupper: eller fler Eftersom årets undersökning delvis är en uppföljning av en liknande undersökning från 2003, där urvalet bestod av företag med 5 eller fler, har Temo tagit fram resultat dels för hela gruppen företag, dels för gruppen företag med 5 eller fler. I rapporten redovisas resultaten för företag med 5 eller fler och jämförelser görs med undersökningen från 2003.

9 Hur många företag upplever att man har problem med sjukfrånvaro?

10 Vart fjärde större företag upplever stora problem ycker du att ni inom ert företag har problem med sjukfrånvaron? % 5% 18% 23% 1% 11% 47% 24% 52% 17% Mycket små förändringar jämfört med mätningen från % 14% 47% 28% 9% lla 1% 24% 56% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4% Mycket stora problem Ganska stora problem Ganska små problem Mycket små problem Inga problem alls

11 Långa och korta sjukskrivningar

12 Korta sjukskrivningar upplevs vanligare på stora företag Hur vanligt är det att inom ert företag är sjukskrivna upp till två veckor? 10% Korta sjukskrivningar har ökat jämfört med % 16% % 1% 27% Har åtminstone ket små problem med ånvaro 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Mycket vanligt Ganska vanligt

13 Tydligare att längre sjukskrivningar upplevs vanligare bland större företag Hur vanligt är det att inom ert företag är sjukskrivna mer än två veckor? 8% % 6% % 1% 19% Har åtminstone ket små problem med ånvaro 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Mycket vanligt Ganska vanligt

14 Attityden till sjukskrivande läkare

15 4 av 10 stora företag anser att läkare sjukskriver på för långa perioder Tycker du som företagare att sjukskrivande läkare normalt sett sjukskriver på.? % 19% 19% Jämfört med 2003 tycker idag små företag mer sällan att läkare sjukskriver på för långa perioder % 27% Ingen förändring i uppfattning bland större företag 3% 39% Har åtminstone ket små problem med ånvaro 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% För korta perioder För långa perioder

16 Majoritet tycker att läkare har dålig kännedom om vilka krav arbetet ställer på sjukskrivnas arbetsförmåga ycker du att sjukskrivande läkare i allmänhet verkar känna till vilka krav arbetet ställer på de jukskrivnas arbetsförmåga? 6% 27% 17% 17% 19% 10% % 30% 8% 31% 17% 11% % 30% 8% 30% 21% 7% 7% 25% 5% 31% 23% 9% ar åtminstone et små problem med nvaro 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket god kännedom Ganska god kännedom Ingen uppfattning, vet ej Ganska liten kännedom Mycket liten kännedom Ingen kännedom alls

17 Tydlig förändring i attityd bland de mindre företagen ycker du att sjukskrivande läkare i allmänhet verkar känna till vilka krav arbetet ställer på de jukskrivnas arbetsförmåga? 6% 27% 17% 17% 19% 10% % 47% 16% 12% 16% 6% % 30% 8% 31% 17% 11% % 25% 9% 34% 13% 16% % 30% 8% 30% 21% 7% % 29% 6% 29% 21% 9% 00 eller fler 7% 25% 5% 31% 23% 9% ar åtminstone et små problem med nvaro % 27% 6% 38% 14% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket god kännedom Ganska god kännedom Ingen uppfattning, vet ej Ganska liten kännedom Mycket liten kännedom Ingen kännedom alls

18 Hur upplever företagare hjälpen från Försäkringskassan?

19 7 av 10 upplever inte att man får hjälp av Försäkringskassan ilken hjälp och vilket stöd tycker du att ni som arbetsgivare får av Försäkringskassan när det gäller tt hantera sjukskrivningsärenden bland de? 3 var dre företag missnöjda större tag mer a % 12% 22% 12% 7% 25% 25% 21% 23% 23% 22% % 26% 3% 30% 24% 13% är snöjet efär amma i grupper. 5% 19% 3% 40% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8% ar åtminstone et små problem med nvaro Mycket stor hjälp Ganska stor hjälp Ingen uppfattning, vet ej Ganska liten hjälp Mycket liten hjälp Ingen hjälp alls

20 Få mindre företag har en egen kontaktperson Har ni som företag en särskild kontaktperson hos Försäkringskassan? 6% % % 41% Alla 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ja

21 Försäkringskassans kompetens

22 Få företagare anser att Försäkringskassan har de resurser och den kompetens som behövs nser du som företagare att Försäkringskassan har de resurser och den kompetens som behövs för tt man där på ett bra och effektivt sätt ska kunna hantera de sjukskrivningsärenden som blir aktuella? ket små ndringar fört med ersökningen % 17% 28% 29% 20% 33% 35% 19% 16% % 27% 18% 40% 13% ar åtminstone et små problem med nvaro 1% 24% 7% 48% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 10 Mycket goda Ganska goda Vet ej Ganska dåliga Mycket dåliga

23 Attityder kopplade till sjukskrivningar

24 Köerna och väntetiderna inom sjukvården gör att sjukskrivningarna blir onödigt långa 48% 19% 8% 15% 10% % 13% 17% 7% 10% % 13% 19% 2% 14% ar åtminstone et små problem med nvaro 51% 19% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Vet ej Instämmer inte alls 5% 9%

25 Arbetsanpassning och rehabilitering leder alltför sällan till att sjukskrivna kommer tillbaka till arbete 8% 17% 21% 42% 12% % 12% 32% 18% 17% % 17% 33% 5% 20% ar åtminstone et små problem med nvaro 18% 21% 33% 2% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Vet ej Instämmer inte alls

26 De överutnyttjar möjligheterna att vara sjukskrivna kortare perioder 10% 4% 25% 2% 58% % 8% 33% 2% 33% % 10% 35% 1% 41% ar åtminstone et små problem med nvaro 14% 9% 37% 6% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Vet ej Instämmer inte alls

27 Som arbetsgivare har jag små möjligheter att påverka sjukfrånvaron bland de 33% 19% 27% 2% 19% % 13% 30% 2% 17% % 17% 30% 1% 25% ar åtminstone et små problem med nvaro 15% 13% 35% 1% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Vet ej Instämmer inte alls

28 Om företaget hade möjlighet att anvisa en särskild läkare skulle sjukskrivningarna fungera mycket bättre för både företaget och de 42% 12% 15% 17% 15% % 10% 17% 13% 12% % 19% 18% 3% 8% ar åtminstone et små problem med nvaro 55% 17% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Vet ej Instämmer inte alls 7% 9%

29 Risken för sjukfrånvaron gör oss inom företaget mer försiktiga när vi anställer nya medarbetare 67% 12% 6% 4% 10% % 10% 14% 2% 11% % 18% 16% 1% 19% ar åtminstone et små problem med nvaro 45% 15% 16% 1% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Vet ej Instämmer inte alls

30 Om företaget hade rätt att kräva läkarintyg från första dagen skulle sjukskrivningarna i högre grad bara gälla de som verkligen behöver sjukskriva sig 44% 17% 8% 31% % 14% 15% 4% 13% % 12% 21% 1% 21% ar åtminstone et små problem med nvaro 38% 15% 21% 5% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Vet ej Instämmer inte alls

31 Försäkringskassan verkar inte kontrollera så att allt går rätt till när människor blir sjukskrivna 31% 10% 21% 25% 12% % 19% 17% 16% 12% % 19% 28% 16% 10% ar åtminstone et små problem med nvaro 29% 21% 24% 13% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Vet ej Instämmer inte alls

32 Sjukskrivningar och sjukfrånvaro är ett hinder för tillväxten i näringslivet 48% 15% 21% 4% 12% % 24% 25% 5% 11% % 17% 32% 5% 11% ar åtminstone et små problem med nvaro 29% 20% 27% 9% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Vet ej Instämmer inte alls

33 Flest instämmer i påståendet att man blir mer försiktig med att anställa Instämmer du helt, till stor del, något eller inte alls i följande påståenden om sjukskrivningar och sjukfrånvaro? Risken för sjukfrånvaron gör oss inom företaget mer försiktiga.. 65% öerna och väntetiderna inom sjukvården gör att sjukskrivningarna blir onödigt långa Om företaget hade rätt att kräva läkarintyg från första dagen.. Om företaget hade möjlighet att anvisa en särskild läkare.. Sjukskrivningarna och sjukfrånvaro är ett hinder för tillväxt.. 50% 46% 44% 43% Som arbetsgivare har jag små möjligheter att påverka.. Försäkringskassan verkar inte kontrollera.. 34% 32% De överutnyttjar möjligheterna.. Arbetsanpassning och rehab leder alltför sällan.. 14% 13% ar åtminstone et små problem med nvaro 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Instämmer helt

34 Jämförelse med 2003: Samma prioritering bland frågor men färre instämmer helt Instämmer du helt, till stor del, något eller inte alls i följande påståenden om sjukskrivningar och sjukfrånvaro? Risken för sjukfrånvaron gör oss inom företaget mer försiktiga % 67% Köerna och väntetiderna inom sjukvården gör att sjukskrivningarna blir onödigt långa 50% % m företaget hade rätt att kräva läkarintyg från första dagen.. 46% % Om företaget hade möjlighet att anvisa en särskild läkare % 44% ar åtminstone et små problem med nvaro 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Instämmer helt

35 Sjukskrivningar som hinder för tillväxt starkare 2003 Instämmer du helt, till stor del, något eller inte alls i följande påståenden om sjukskrivningar och sjukfrånvaro? jukskrivningarna och sjukfrånvaro är ett hinder för tillväxt.. 43% % Som arbetsgivare har jag små möjligheter att påverka Försäkringskassan verkar inte kontrollera % 39% 32% 39% De överutnyttjar möjligheterna.. 14% % Arbetsanpassning och rehab leder alltför sällan.. 13% % ar åtminstone et små problem med nvaro 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Instämmer helt

36 Hur stor andel av sjukskrivningarna är orsakade av arbetet?

37 Få sjukskrivningar orsakade av arbetet ur stor andel av sjukskrivningarna inom ert företag tror du helt eller delvis är orsakade av arbetet? fört med 3 anser tagare idag ärre skrivningar rsakade av tet % 10% 2% 24% 1% 7% 31% 50% 60% 56% 33% 13% 5% ar åtminstone et små problem med nvaro 1% 9% 37% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 10 2 De flesta En stor del Vissa Ett fåtal Inga

38 Att få tillbaka i arbete

39 6 av 10 företagare kan tänka sig att anställa en person som varit förtidspensionär an du tänka dig att i ditt företag anställa en person som varit förtidspensionär? 20% 36% 2% 17% 25% % 43% 3% 26% 18% % 51% 2% 31% 7% 9% 54% 3% 31% 4% s: Alla 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Nej, knappast Nej, absolut inte

40 Lämnat rehabiliteringsutredning till Försäkringskassan Har ni inom ditt företag under det senaste halvåret haft något eller några sjukskrivningsfall där ni lämnat en rehabiliteringsutredning till Försäkringskassan? 26% % % 97% Alla 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja

41 2 av 10 har blivit kallade till avstämningsmöte Har Försäkringskassan kallat någon från ert företag till avstämningsmöte inom två veckor efter det att de fått del av rehabiliteringsutredningen? 15% 8% 77% 19% % 74% % 19% 67% 11% 26% 62% Har lämnat utredning säkringskassan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Vet ej Nej

42 7 av 10 stora företag anser att medarbetares sjukskrivning förlängts i onödan Små och stora företag har olika erfarenheter Som du ser det, har det under det senaste halvåret hänt att dina medarbetares sjukskrivningsperiod förlängts i onödan för att det varit lång kö för att få diagnos, kö till behandling eller kö till rehabilitering? 4% 17% 75% % 24% 59% % 18% 34% 35% 37% 35% Alla 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, flera gånger Ja, enstaka gånger Nej

43 Företagarnas egna resurser

44 8 av 10 stora företag anser att de har den kompetens som krävs Tycker du att ni inom ert företag eller genom dem företagshälsovård ni är anslutna till har tillräcklig kompetens när det gäller sjukfrånvaro och åtgärder för att få sjukskrivna tillbaka i arbete eller tycker du inte det? ar åtminstone et små problem med nvaro 1% 7% 10% 16% 23% 21% 29% 28% 44% 62% 71% 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har tillräcklig kompetens Vet ej Har inte det Små skillnade jämfört med 2003 års mätning. Något färre sm företag anser att man har de kompetens so krävs medan något fler störr företag anser det.

45 Medfinansiering av sjukpenningen - vad betyder det för företagen?

46 De flesta uppger att medfinansieringen inte påverkat sjukfrånvaron Vart tionde större företag uppger att det medfört en minskning Har medfinansieringen medfört att sjukfrånvaron inom ditt företag ökat, minskat, eller är det ingen skillnad? % 1% 5% 93% 98% % 7% 89% lla 1% 13% 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Minskat Ingen skillnad Ökat

47 men företag upplever ökad risk med att anställa Tycker du att medfinansieringen har ökat det ekonomiska risktagandet för dig som företagare eller är det ingen skillnad? 1% 32% 64% 1% % 56% % 45% 53% lla 5% 43% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Minskat Ingen skillnad Ökat

48 Har anställt eller försökt anställa sedan årsskiftet Har ni sedan årsskiftet anställt eller försökt anställa någon eller några nya medarbetare inom ditt företag? 50% % % 94% Alla 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja

49 Arbetsgivare lägger nu större vikt vid om sökande tidigare haft hög sjukfrånvaro Om du jämför de anställningssituationer som varit aktuella under innevarande år med hur det var tidigare, tycker du då att ni nu lägger större vikt vid om den sökande tidigare haft hög sjukfrånvaro eller är det ingen skillnad? 2% 36% 62% % 37% 56% % 46% 49% ar anställt eller försökt la 5% 39% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Större vikt Ingen skillnad Vet ej

50 Varannan uppger att större vikt läggs vid tidigare problem med utbrändhet Om du jämför de anställningssituationer som varit aktuella under innevarande år med hur det var tidigare, tycker du då att ni nu lägger större vikt vid om den sökande tidigare visat symptom på utmattning eller utbrändhet eller är det ingen skillnad? 52% 8% 40% 52% % 9% % 40% 48% ar anställt eller försökt la 7% 44% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Större vikt Ingen skillnad Vet ej

51 Detsamma gäller för sökande som varit förtidspensionärer Om du jämför de anställningssituationer som varit aktuella under innevarande år med hur det var tidigare, tycker du då att ni nu lägger större vikt vid om den sökande varit förtidspensionär eller är det ingen skillnad? 12% 42% 46% 36% % 15% % 34% 49% ar anställt eller försökt la 11% 33% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Större vikt Ingen skillnad Vet ej

52 ..liksom för sökande med kroniska sjukdomar Om du jämför de anställningssituationer som varit aktuella under innevarande år med hur det var tidigare, tycker du då att ni nu lägger större vikt vid om den sökande har kroniska sjukdomar eller är det ingen skillnad? 4% 46% 50% 43% % 6% % 39% 54% ar anställt eller försökt la 4% 38% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Större vikt Ingen skillnad Vet ej

53 Majoritet tycker inte att läkare idag oftare tar upp diskussion om heltids- eller deltidssjukskrivning Större företag tycker oftare att läkare gör det Tycker du att sjukskrivande läkare och Försäkringskassan efter förändringen oftare än tidigare eller mer sällan än tidigare diskuterar frågan om heltids- eller deltidssjukskrivning med er som arbetsgivare? 7% 2% 51% 11% % 1% % 17% 71% lla 34% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Oftare Ingen skillnad Mer sällan

54 Stora möjligheter att erbjuda sjukskrivning på deltid Har ni inom ditt företag möjlighet att erbjuda de sjukskrivning på deltid om det skulle vara medicinskt motiverat? 55% 13% 28% 65% % 6% % 25% 69% lla 3% 24% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% För alla eller de flesta För någon eller några Inte för någon

55 Få ser någon skillnad i Försäkringskassans arbete gentemot företagen Tycker du att effektiviteten i Försäkringskassans arbete gentemot ert företag har ökat eller minskat efter denna förändring eller är det ingen skillnad? 1% 4% 65% % 4% 84% % 7% 78% lla 9% 16% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ökat Ingen skillnad Minskat

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar 1 Sammanfattning Hälsobarometern våren 2015 Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagsledarna är inte oroliga för att medarbetarna ska sjukskriva sig.

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände?

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Lars Johansson, Teknikföretagen Per Helin, Försäkringskassan Dag 180 i sjukperioden Anställd dyker upp på jobbet, berättar att hen inte längre får sjukpenning,

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Bilaga 5. Socialstyrelsens allmänna råd om sjukskrivning 1

Bilaga 5. Socialstyrelsens allmänna råd om sjukskrivning 1 Bilaga 5. Socialstyrelsens allmänna råd om sjukskrivning 1 Sjukfrånvarons hälsoeffekter Frånvaro från arbetslivet till följd av sjukdom, arbetsskada och sjukbidrag eller förtidspensionering, det så kallade

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

1. Varför går bidraget till FHV istället för till arbetsgivare? 2. Ska FHV ge hela eller delar av bidraget som en rabatt till arbetsgivare?

1. Varför går bidraget till FHV istället för till arbetsgivare? 2. Ska FHV ge hela eller delar av bidraget som en rabatt till arbetsgivare? Frågor och svar om Förordning om bidrag till FHV med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet och tillhörande föreskrifter från Försäkringskassan. Nedan är en sammanställning av vanligt förekommande

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Sociala kontakter under sjukfrånvaron - på gott eller ont?

Sociala kontakter under sjukfrånvaron - på gott eller ont? Slutrapport Sociala kontakter under sjukfrånvaron - på gott eller ont? Sammanfattning Syfte 1. Studera mönster och kvalitet i kontakter mellan den sjukskrivne och arbetsplatsens olika aktörer: arbetsledaren,

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 juli 2010 i mål

Läs mer

Processbeskrivning för rehabilitering

Processbeskrivning för rehabilitering Processbeskrivning för rehabilitering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Processbeskrivning för rehabilitering Marianne Vestin Leffler Per Häggström Version 1 Dokumenttyp

Läs mer

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Novus riksrepresentativa webbpanel 17-22 mars 2011. Tre kompletterande frågor om försäkringskassans

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun 2014-02-10 Rehabiliteringsriktlinjer Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (17) Innehåll 1. Mål med rehabiliteringsarbetet... 3 2. Framgångsfaktorer

Läs mer

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 3 2. FK AF1 - Skapa medicinskt vid

Läs mer

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga 74 KF 91 2015-05-25 Karlsborgs kommun Riktlinjer för rehabilitering i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 128.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid:

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH BEHOVSANALYS FÖR MÅLGRUPPEN LÅNGTIDSSJUKA I SÖRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING OCH BEHOVSANALYS FÖR MÅLGRUPPEN LÅNGTIDSSJUKA I SÖRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING OCH BEHOVSANALYS FÖR MÅLGRUPPEN LÅNGTIDSSJUKA I SÖRMLANDS LÄN Eskilstuna 2016-11-30 Thomas Aronsson Claes Malmquist Utvärderingar av sociala satsningar med fokus på ekonomi Bakgrund Försäkringskassan

Läs mer

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Kortrapport av: PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Fakta om undersökningen BAKGRUND Psoriasisförbundet

Läs mer

Sid Om Försäkringskassan. Om socialförsäkringen

Sid Om Försäkringskassan. Om socialförsäkringen Sid 1 2016 Om Försäkringskassan Om socialförsäkringen Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras genom avgifter och skatter Betalar ut omkring 217 miljarder kronor per år Fattar cirka 20 miljoner beslut

Läs mer

Bidrag till Företagshälsovården för tidiga insatser vid sjukfrånvaro

Bidrag till Företagshälsovården för tidiga insatser vid sjukfrånvaro Sidan 1 av 3 Nr 01/10 Stockholm 2010-01-12 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Bidrag till Företagshälsovården för tidiga insatser vid sjukfrånvaro Regeringen beslutade den 3 december

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-09-30/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr hanna.adlerteg@upplandsvasby.se KS/2015:369 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare Rehabilitering AGS-fonden För privata och kooperativa arbetsgivare AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Halmstad 1 juni. Hur påverkas företagen av regeringens förslag på sjukskatt?

Halmstad 1 juni. Hur påverkas företagen av regeringens förslag på sjukskatt? Halmstad 1 juni Hur påverkas företagen av regeringens förslag på sjukskatt? 1 Sjukfrånvarons upp- och nedgång 1955-2014 35 30 25 20 15 10 5 0 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2014 Kvinnor Män Samtliga Sjukfrånvaro

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

12. Behov av framtida forskning

12. Behov av framtida forskning 12. Behov av framtida forskning Som framgår av denna rapport är forskningen om sjukfrånvaro både vad gäller orsaker till sjukfrånvaro, vad som påverkar hur snabbt en sjukskriven person återgår i arbete,

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare?

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Anne Engardt Previa AB Gamla Rådstugugatan 37 62 36 Norrköping telefon 11-19 19 2 anne.engardt@previa.se Handledare

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version Välkommen! Dagens möte Regeländringar i sjukförsäkringen hur påverkar det dig som arbetsgivare Nya effektiva samverkansformer mellan Försäkringskassan och dig som är arbetsgivare presentation av nya kontaktvägar

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund 2008 Rehabilitering för läkare en handlingsplan Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Bakgrund 3 När läkaren blir patient 3 Rehabilitering börjar inte med sjukdom 3 Rätten att utöva läkaryrket under

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

Konsekvenser av sjukskrivning 2006

Konsekvenser av sjukskrivning 2006 Konsekvenser av sjukskrivning 006 Institutionen för medicinska vetenskaper Arbets- och miljömedicin Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar! Markeringarna kommer att läsas optiskt i en s.k.

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET

Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET Kreativitet och innovation är två begrepp som på senare tid kommit att få allt mer uppmärksamhet. I förra upplagan av MP Work life fokuserade vi på

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Sjukskriver sig flera gånger Besöker vårdcentralen Samtal med chef angående sjukfrånvaro. Följer upp, bedömmer med ev.

Sjukskriver sig flera gånger Besöker vårdcentralen Samtal med chef angående sjukfrånvaro. Följer upp, bedömmer med ev. System Fackförbund Företagshälsovård Läkare Kollegor Kampen Sjukskriver sig flera gånger Besöker vårdcentralen Samtal med chef angående sjukfrånvaro Sover dåligt, är trött och inte alls lika glad. Ljuder

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE Sektion Personal Rehabilitering Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet Mars 2015/EE 1 Innehåll Rehabiliteringsarbete vid Lunds universitet 3 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? 5 Tidiga signaler

Läs mer

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet Vi bygger en bro till ett friskare liv Utmaningarna för några år sedan! Långa passiva sjukskrivningar Ingen rehabilitering Långa väntetider i hälso- och sjukvården Mer än 200 000 människor var sjukfrånvarande

Läs mer

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Läkaren och sjukintyget Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Dagordning Ramar och regelverk Klinisk tillämpning Plats för frågor Seminarium med patientfall Sjukskrivningsuppdraget är komplext

Läs mer

Effektiv vård SOU 2016:2

Effektiv vård SOU 2016:2 ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-05-23 Kompetensområde medicin Malin Josephson malin.josephson@inspsf.se Effektiv vård SOU 2016:2 Sammanfattning ISF avstyrker förslaget att kraven på

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003 Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration Ingvar Svensson Maj 2003 Förord På några tiotal år har andelen människor med utländsk bakgrund i Sverige stigit snabbt. De stora majoriteten av de

Läs mer

Vägledning för sjukskrivning

Vägledning för sjukskrivning Vägledning för sjukskrivning för tydligare och säkrare sjukskrivningar Artikelnr 2007-114-83 Redaktör David Svärd Sättning Edita Västra Aros AB Foto Framsida: Staffan Larsson/KI Sidan 4: Matton Images

Läs mer

Rehabilitering. Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Rehabilitering. Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabilitering Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Def. Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om de åtgärder som syftar

Läs mer

Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling

Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling Metod för tidiga insatser Gå igenom nya sjukskrivningar regelbundet. Prioritera patienter med psykisk ohälsa och/eller icke specifik smärta eller andra

Läs mer

HAKuL-modellen för rehabilitering

HAKuL-modellen för rehabilitering HAKuL-modellen för rehabilitering 1. Alla som varit sjukskrivna 28 dagar kontaktas och rapporteras av arbetsledaren till både företagshälsovården och HAKuL-projektet. Rapportering kan också ske av personer

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN ORTOPEDI OCH AKUTMOTTAGNING för en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess

SAMVERKAN MELLAN ORTOPEDI OCH AKUTMOTTAGNING för en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess RAPPORT JANUARI 2016 SAMVERKAN MELLAN ORTOPEDI OCH AKUTMOTTAGNING för en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess Verksamhetsområde Ortopedi, Södersjukhuset, Stockholm Karin Axelsson, Leg fysioterapeut,

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Falun 23 september 2015

Falun 23 september 2015 Falun 23 september 2015 Socialförsäkring i förändring vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? Hur ser företagets ansvar ut för sjuka medarbetare?

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM Försäkringskassan IKEM Sid 1 November 2016 IKEM Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att bidra till att nå ett sjukpenningtal på högst nio dagar vid utgången av år 2020 bidra till att sjukskrivningarna

Läs mer