KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 VK300S v , Kallelse BoU nämnd bou.doc Datum (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl Plats: Kommunhuset, Vingåker Stefan Granetin Westin Ordförande Catarina Djupström Sekreterare Vi kommer att inleda med ett besök på Myrstackens förskola. Därefter går vi tillbaka till kommunhuset för själva nämndsammanträdet. Ärende: Val av justerare Godkännande av dagordning 1. Ekonomisk rapport 2. Flytt av Myrstackens förskola 3. Ombyggnad av lokaler vid Hansjö/Vidåker 4. Organisationsplan för F-9 skola Hansjö/Vidåker 5. Ansökan om lokal för läxhjälp 6. Svar Motion om att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun 7. Kontaktpolitikerorganisationen 8. Kontaktpolitikerbesök 9. Uppföljning av verksamheten 10. Information 11. Delegationsärenden 12. Övriga frågor VÄLKOMMEN! Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida BoU 1 Dnr 28/ Ekonomisk rapport Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Den ekonomiska rapporten läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden tar del av personalkostnadsredovisningen till och med december månad Den totala negativa nettoavvikelsen mot budget är ca 1,7 mkr. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsutskottet , 2 Barn- och utbildningsnämndens personalkostnadsredovisningen till och med december månad 2013 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 PERSONALKOSTNADER t.o.m dec månad 2013 Summerat utifrån verksamhetsform januari Februari mars april maj juni juli aug sept okt nov Förskola Myrstacken Åland Gränden Källstugan Kärnhuset Marmorbyn Baggetorp Högsjö Österåker Total: Fritidshem Hansjö Marmorbyn Baggetorp Sävsta Högsjö Österåker Total: Förskoleklass Hansjö Marmorbyn Sävsta Högsjö Total: Grundskola Vidåker Hansjö Marmorbyn Sävsta Högsjö Total: Familjedaghem Total: Alva Total: Elevassistenter Total: Särskola Total: Kansli Grundskola Total: Kulturskolan Total: Asyl Förskola Förberedelseklass Migration Total: Centralt Barn- och utbildningskansliet Skolledare Total avvikelse personalkostnader

4 PERSONALKOSTNADER t.o.m dec månad 2013 Summerat utifrån ansvarsområde Centralt S:a avvikelse S:a efter avvikelse justering S:a efter avvikelse justering S:a efter avvikelse justering S:a efter avvikelse justering S:a efter avvikelse justering S:a efter avvikelse justering S:a efter avvikelse justering S:a efter avvikelse justering S:a efter avvikelse justering S:a efter avvikelse justering efter justering Barn och utbildningskansliet Skolledare Särskola kst 6119, 6219, Elevassistenter Total: Barnomsorg Åland Källstugan Baggetorp förskola Baggetorp fritids Total: Barnomsorg och asyl Myrstacken Gränden Kärnhuset Österåker Österåker fritids Asyl-Förskola Total: Hansjö/Högsjö Hansjö Fritids Förskoleklass Grundskola Högsjö Förskola Fritids Förskoleklass Grundskola Total: Marmorbyn Förskola Fritids Förskoleklass Grundskola Familjedaghem Alva Total: Sävsta Fritids Förskoleklass Grundskola Asyl-Förberedelseklass Total: Vidåker Grundskola Kansli Särskola se särskola se särskola se särskola se särskola se särskola se särskola se särskola se särskola se särskola se särskola se särskola Total: Migration Total: Kulturskolan Total: Total avvikelse:

5 2013 dec

6 S:a avvikelse efter justering se särskola

7 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida BoU 2 Dnr 76/ Flytt av Myrstackens förskola Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att verksamheten på Myrstackens förskola flyttas till Hansjöskolan och fritidshemmets nuvarande lokaler, senast till augusti månads utgång Fastigheten där Myrstackens förskola nu är belägen ställs till VKFAB:s förfogande så snart flyttning genomförts, senast till augusti månads utgång Vingåkers Kommunfastigheter AB (VKFAB) ansvarar för verksamhetens lokaler och gör förändringarna efter samråd med berörd förskolechef och rektorer på Hansjö/Vidåker. VKFAB ansvarar för kostnadskalkyl och beräkning av tillkommande hyra. Beskrivning av ärendet Den fastighet där Myrstackens förskola är belägen är i kommunens detaljplan avsatt till bostadsändamål. Berörd förskolechef, med instämmande av Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket, konstaterar att lokalerna i fastigheten är mindre lämpliga till förskoleverksamhet och andra lokaler förordas. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 6, att uppdra till förvaltningen att bearbeta och ta fram fakta och konsekvensanalys för verksamhetsförändringar, där ett av perspektiven var att beakta att förskolan Myrstacken inte har lämpliga lokaler. Förvaltningen föreslår att verksamheten på Myrstackens förskola så snart det är möjligt bör flyttas till nuvarande Hansjö fritidshems lokaler. Målsättningen är att flytten ska kunna vara klar vid höstterminstart Anpassning av lokalerna görs av VKFAB i samråd med berörda skolledare. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsutskottet , 3 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, Expediering Vingåkers Kommunfastigheter AB Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 VK101S v , TJÄNSTEUTLÅTANDEMyrstacken (2).doc TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Barn- och utbildningsnämnden 1 (3) Disponering av verksamhetslokaler i centralorten - delbeslut avseende Myrstacken och Hansjö fritidshems nuvarande lokaler Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar Verksamheten på Myrstackens förskola flyttas till Hansjöskolan och fritidshemmets nuvarande lokaler, så snart lokalen anpassats för förskoleverksamhet. Fastigheten där Myrstackens förskola nu är belägen ställs till VKFAB:s förfogande, så snart flyttning genomförts. Målsättningen är att de nya förskolelokalerna ska kunna nyttjas i augusti VKFAB ansvarar för verksamhetens lokaler och gör förändringarna efter samråd med berörd förskolechef och rektorer på Hansjö/Vidåker. VKFAB ansvarar för kostnadskalkyl och beräkning av tillkommande hyra. Sammanfattning Verksamheten på Myrstackens förskola bör så snart det är möjligt flytta till nuvarande Hansjö fritidshems lokaler. Målsättningen är att flytten ska kunna vara klar vid höstterminstart Anpassning av lokalerna görs av VKFAB i samråd med berörda skolledare. Ärendets beredning Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 6, att uppdra till förvaltningen att bearbeta och ta fram fakta och konsekvensanalys för verksamhetsförändringar, där ett av perspektiven var att beakta att förskolan Myrstacken inte har lämpliga lokaler. Detta tjänsteutlåtande behandlar denna del av uppdraget. Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

9 Bakgrund Den fastighet där Myrstackens förskola är belägen är i kommunens detaljplan avsatt till bostadsändamål. Berörd förskolechef, med instämmande av Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket, konstaterar att lokalerna i fastigheten är mindre lämpliga till förskoleverksamhet och andra lokaler förordas. 2 (3) Skolinspektionen har sedan våren 2011 en pågående tillsyn av skola, förskola och fritidshem i Vingåkers kommun. Efter tillsyn i Vingåkers kommun den september med stöd av 26 kap 10 skollagen (2010:800) har Skolinspektionen den 20 december 2013 lämnat ett föreläggande till Vingåkers kommun. Kvarstående brister ska avhjälpas och senast den 20 mars 2014 ska följande åtgärder ha vidtagits: - Verksamheterna i förskolorna Sjöstugan och Myrstacken ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler som har en god inne- och utemiljö samt utrustning så att syftet med utbildningen kan uppfyllas (2 kap 35 skollagen och Lpfö 98, 2.7 Förskolechefens ansvar). Skolinspektionen lämnar följande motivering avseende Myrstackens förskola i sitt senaste inspektionsmeddelande: Förskolan består av två avdelningar med sammantaget ca 35 barn, varav drygt 25 procent utgörs av barn i åldrarna ett och två år. Personaltätheten på förskolan är jämförelsevis låg, drygt 7 barn per årsarbetare att jämföra med genomsnittet i riket på 5,3 barn per årsarbetare (2012). Kommunen har reducerat barngruppens storlek mot bakgrund av lokalernas förutsättningar och det förs diskussioner om att flytta förskolan till alternativa lokaler. Förskolechefen har ett uppdrag att utreda hur och när en sådan flytt kan göras och uppdraget har redovisats till kommunen. Av utredningen framgår att en förflyttning vare sig är praktiskt besvärlig eller kostsam. Förskolechefen hävdar att lokalerna inte är lämpliga ställt i relation till det uppdrag förskolan har enligt gällande författningar. Vidare finns, enligt förskolechefen, miljöproblem i lokalerna, med bl a fuktskador i personalutrymmen. Brandsäkerheten samt utrymningsmöjligheter anges också som bristfälliga. Beslut om att byta lokaler saknas och vid Skolinspektionens sammanträffande med representanter från Vingåkers kommun redovisades att beslut i frågan kan komma att fattas i januari Inne- och utemiljöer samt utrustning vid Myrstackens förskola har sådana brister att det uppkommer såväl miljö- som verksamhetsmässiga svårigheter. Sammanfattningsvis beskrivs detta i följande punkter: - Stora barngrupper i förhållande till lokalernas storlek och utformning. - Slitna lokaler i två våningar, där det är svårt att ha en överblick över barnen. Fukt i källarlokalen, där personalrum och kontor är inrymt. Skolinspektionen bedömer sammantaget att samma brister som framgår i beslutet från den 27 februari 2012 kvarstår. Författning: 2 kap 35 skollagen och Lpfö 98, 2.7. Förskolechefens ansvar.

10 Skolinspektionens sammanfattande bedömning av de båda förskolorna: Skolinspektionen har gjort tre verksamhetsbesök i Sjöstugans och Myrstackens förskolor, den 15 december 2011, den 16 november 2012 samt den september Tillsynen visar att förskolornas ute- och innemiljö samt utrustning inte är ändamålsenliga. Skolinspektionen ser allvarligt på att bristerna fortgått under en lång period utan att åtgärdas. Det finns barn i Vingåkers kommun som inte vistas i god och hälsosam miljö då bl a lokalerna är slitna och undermåligt underhållna och vare sig inomhus- eller utomhusmiljön är överblickbar. Stora nivåskillnader i förskolans utemiljö är begränsande för de mindre barnen och utgör direkta säkerhetsrisker när erforderliga säkerhetslösningar saknas. Även mycket av förskolornas utrustning är undermålig. Sammantaget nedför detta att det finns barn som inte utmanas, stimuleras till lärande och utveckling, till lek och aktiviteter eller inspireras att utforska omvärden. Skolinspektionen förelägger därmed Vingåkers kommun enligt 26 kap 10 skollagen att vidta åtgärder gällande förskolorna Sjöstugan och Myrstacken. 3 (3) Även Arbetsmiljöverket har besökt Vingåkers kommun den september. Då konstaterades avseende Myrstackens förskolas lokaler att luftkvalitén i förskolans källare, där kontor och personalrum finns placerade inte upplevs som tillfredsställande och att denna brist ska åtgärdas. Förvaltningens ståndpunkt Förvaltning bedömer att det är uppenbart att Myrstackens förskola bör flytta till andra lokaler och att annan lokal snarast bör anpassas för ändamålet. Det finns verksamhetsmässiga fördelar med att Myrstackens förskoleverksamhet flyttas från nuvarande lokaler till Hansjö fritidshems nuvarande lokaler. Vi återkommer i ett annat tjänsteutlåtande till de mer omfattande förändringarna som planeras för Hansjö/Vidåker, men vår bedömning är att dessa inte berörs av den nu föreslagna förändringen. Konsekvenser Fastigheten där Myrstackens förskola nu är belägen friställs till annat nyttjande. Barnen och personalen på nuvarande Myrstackens förskola får lämpligare inne-, ute- och arbetsmiljö. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef Agneta Lundström Utredare/planerare BoU

11 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsutskottet Sammanträdesdatum Sida Bu 3 Dnr 76/ Flytt av Myrstackens förskola Barn- och utbildningsutskottets beslut Förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att verksamheten på Myrstackens förskola flyttas till Hansjöskolan och fritidshemmets nuvarande lokaler, senast till augusti månads utgång Fastigheten där Myrstackens förskola nu är belägen ställs till VKFAB:s förfogande så snart flyttning genomförts, senast till augusti månads utgång Vingåkers Kommunfastigheter AB (VKFAB) ansvarar för verksamhetens lokaler och gör förändringarna efter samråd med berörd förskolechef och rektorer på Hansjö/Vidåker. VKFAB ansvarar för kostnadskalkyl och beräkning av tillkommande hyra. Beskrivning av ärendet Den fastighet där Myrstackens förskola är belägen är i kommunens detaljplan avsatt till bostadsändamål. Berörd förskolechef, med instämmande av Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket, konstaterar att lokalerna i fastigheten är mindre lämpliga till förskoleverksamhet och andra lokaler förordas. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 6, att uppdra till förvaltningen att bearbeta och ta fram fakta och konsekvensanalys för verksamhetsförändringar, där ett av perspektiven var att beakta att förskolan Myrstacken inte har lämpliga lokaler. Förvaltningen föreslår att verksamheten på Myrstackens förskola så snart det är möjligt bör flyttas till nuvarande Hansjö fritidshems lokaler. Målsättningen är att flytten ska kunna vara klar vid höstterminstart Anpassning av lokalerna görs av VKFAB i samråd med berörda skolledare. Utskottet diskuterar frågan och enas om att verksamheten på Myrstackens förskola ska flyttas till Hansjöskolan och fritidshemmets nuvarande lokaler senast till augusti månads utgång Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida BoU 3 Dnr 76/ Ombyggnad av lokaler vid Hansjö/Vidåker Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag att ombyggnad ska göras på Hansjö/Vidåker. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger Vingåkers Kommunfastigheter AB (VKFAB) i uppdrag att, i samråd med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsenheten, genomföra en förstudie och projektering under Detta arbete beräknas kosta ca 1 mkr. Beräknad kostnad för ombyggnation av Hansjö/Vidåker uppgår till ca mkr, varav ca. 1 mkr avser förstudie och projektering. Beräknad total hyreskostnad för lokalerna på Hansjö/Vidåker efter ombyggnation är tkr, vilket är en hyreshöjning med 4 mkr för Vingåkers kommun. Kostnaden för förstudie och projektering bakas in i hyreskostnaden, men fullföljs inte ombyggnationen får Vingåkers kommun betala kostnaden för förstudie och projektering. Beskrivning av ärendet Vidåkersskolan är en skolbyggnad från mitten av 1950-talet. Skolan har genomgått en viss renovering och ombyggnation, men övervägande delen av skollokalerna innehar ej kvalitativa lärmiljöer efter dagens gällande styrdokument. Under våren 2014 renoveras idrottshall och aula på skolområdet. Önskvärt är att övriga skollokaler på Vidåker byggs om och renoveras till flexibla och kreativa lärmiljöer med start senast år Hansjöskolan byggdes i början av 1980-talet. Skolan har överlag ändamålsenliga och fräscha lokaler, men vid skapandet av en skolenhet Hansjö/Vidåker med planerad verksamhet kan en viss ombyggnation behövas. Sedan år 2004 pågår arbete med att effektivisera lokalutnyttjandet och att anpassa verksamheten till minskat elevantal. Tidigare har bland annat skolan i Baggetorp och Knattebo förskola avvecklats. Förskola och fritidshem i Österåker, Baggetorp och Högsjö har integrerats. Nu har turen kommit till en länge diskuterad och mycket angelägen ombyggnad och renovering av lokalerna vid Hansjö/Vidåker. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Forts. BoU 3 Förvaltningen motser att lokalerna ska anpassas till de verksamheter som kommer att bedriva sin verksamhet här och till intentionerna i aktuella styrdokument. Förslaget från förvaltningen är att nämnden godkänner inriktningsförslaget avseende ombyggnation av lokalerna på Hansjö/Vidåkersområdet. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsutskottet , 4 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, Expediering Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 VK101S v , TJUTHansjöVidåkerOmbyggn (3) LENA.doc TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Barn- och utbildningsnämnden 1 (3) Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av lokaler vid Hansjö/Vidåker Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag att ombyggnad ska göras på Hansjö/Vidåker. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger Vingåkers Kommunfastigheter AB (VKFAB) i uppdrag att, i samråd med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsenheten, genomföra en förstudie och projektering under Detta arbete beräknas kosta ca 1 mkr. Beräknad kostnad för ombyggnation av Hansjö/Vidåker uppgår till ca mkr, varav ca. 1 mkr avser förstudie och projektering. Beräknad total hyreskostnad för lokalerna på Hansjö/Vidåker efter ombyggnation är tkr, vilket är en hyreshöjning med 4 mkr för Vingåkers kommun. Kostnaden för förstudie och projektering bakas in i hyreskostnaden, men fullföljs inte ombyggnationen får Vingåkers kommun betala kostnaden för förstudie och projektering. Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende ombyggnation av lokalerna på Hansjö/Vidåkersområdet. Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

15 På området ska finnas: Utrymmen för förskola med två avdelningar (planerad placering är fritidshemmets nuvarande lokaler). Denna del beslutas i separat ärende och beräknas verkställas under Utrymmen för en F-9 skola. Elevantalet per årskurs beräknas bli ca 80 elever, dvs 3-paralleller i årskurs paralleller i övriga årskurser och i förskoleklassen. Utrymme för minst fyra särskilda undervisningsgrupper ska finnas, f n Alva 1+2, Äpplet och resurs. Integrerade i verksamheten kommer även att finnas särskoleelever, vilka bör ha möjlighet att vistas i särskild undervisningsgrupp del av skoltiden. Utrymme till förberedelseklass/er för nyanlända. Utrymme för gymnasieskolans introduktionsprogram för elever som i årskurs 9 inte blivit behöriga till gymnasieskolan. Preliminärt ett 10-tal elever. Kulturskola. Fritidshem för barn i åldern 6-12 år. Fritidsgård (kultur- och fritidsförvaltningen har i beslut ställt sig positiva till placering på området). 2 (3) Ärendets beredning Ärendet har de senaste åren processats både kommuncentralt och inom barn- och utbildningsnämnden med syfte att effektivisera lokalutnyttjandet och få ändamålsenligare lokaler. Bakgrund Vidåkersskolan är en skolbyggnad från mitten av 1950-talet. Skolan har genomgått en viss renovering och ombyggnation, men övervägande delen av skollokalerna innehar ej kvalitativa lärmiljöer efter dagens gällande styrdokument. Under våren 2014 renoveras idrottshall och aula på skolområdet. Önskvärt är att övriga skollokaler på Vidåker byggs om och renoveras till flexibla och kreativa lärmiljöer med start senast år Hansjöskolan byggdes i början av 1980-talet. Skolan har överlag ändamålsenliga och fräscha lokaler, men vid skapandet av en skolenhet Hansjö/Vidåker med planerad verksamhet kan en viss ombyggnation behövas. Sedan år 2004 pågår arbete med att effektivisera lokalutnyttjandet och att anpassa verksamheten till minskat elevantal. Tidigare har bland annat skolan i Baggetorp och Knattebo förskola avvecklats. Förskola och fritidshem i Österåker, Baggetorp och Högsjö har integrerats. Nu har turen kommit till en länge diskuterad och mycket angelägen ombyggnad och renovering av lokalerna vid Hansjö/Vidåker.

16 Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen motser att lokalerna ska anpassas till de verksamheter som kommer att bedriva sin verksamhet här och till intentionerna i aktuella styrdokument. Vi tänker oss två förskoleavdelningar där Hansjö fritidshem för närvarande är placerat. Denna del beslutas i ett separat ärende och beräknas att bli verkställda senast i augusti (3) Vi tänker oss en F-9 skola, som i möjligaste mån samutnyttjar lokaler, t ex specialsalar, reception och bibliotek. I övrigt skall skolbyggnaderna innehålla F-9 skola med individ och lokalintegrerade särskolelever, fritidshem, särskilda undervisningsgrupper i form av Alva, Äpplet och förberedelseklasser. Barn- och utbildningsnämndens Kulturskola och gymnasieskolans introduktionsprogram samt kultur och fritidsnämndens fritidsgård skall inkluderas i lokalerna. Ovanstående verksamheter skall i möjligaste mån samutnyttja specialsalar, bibliotek och reception mm. Vid ombyggnation och renovering av skolornas lokaler är det oerhört viktigt att alla verksamheters behov enligt uppdrag tillmötesgås efter gällande styrdokument och att det skapas ändamålsenliga, tilltalande och kreativa miljöer. Lokalernas utformning skall eftersträva flexibilitet för att i möjligaste mån möta kommande behov utifrån barn- och elevutveckling i Vingåkers kommun. I samband med förstudie och projektering tydliggörs lokalernas ändamålsenlighet. Detta innebär att berörda verksamhetsfunktioner och arbetstagarorganisationer måste involveras i denna arbetsprocess. Processen skall även samrådas med barnen/eleverna och deras vårdnadshavare (Skollagen 4 kap 13 ). Vid projekteringen måste även beaktas kommunfullmäktiges beslut att bifalla förslaget att satsa på utvidgad kulturverksamhet på Vidåkersskolan (KS 131/2013). Vad gäller en skolenhets inre organisation (personalens ansvarsområden, schemaläggning och elevernas fördelning på klasser mm) beslutar rektor enligt Skollagen 2 kap 10. Konsekvenser Vi får återkomma till dessa när förstudien avslutats. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef

17 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida BoU 4 Dnr 76/ Organisationsplan m.m. för F-9 skola Hansjö/Vidåker Barn- och utbildningsnämnden beslutade , BoU 35, att göra Hansjöskolan och Vidåkersskolan till en F-9 skola från och med läsåret 2014/2015. I samband med detta uppdrogs till barn- och utbildningschefen och rektorerna på Hansjöskolan och Vidåkersskolan att presentera en organisationsplan till nämndmötet i januari Förvaltningschefen lämnar en muntlig information om arbetet med organisationsplan m.m. för F-9 skola Hansjö/Vidåker. Beslut i ärendet kommer att tas på nämnden i februari Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida BoU 5 Dnr 173/ Ansökan om lokal för läxhjälp Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer skollokaler på Sävstaskolan till förfogande under vårterminen Rektor får ansvar att bedöma vilka dagar och tider som skollokaler kan disponeras av föreningen för läxhjälp. Förnyad ansökan kan göras för läsåret 2014/2015. Beskrivning av ärendet En ansökan om lokal till läxhjälp har inkommit till kultur- och fritidsnämnden, som vidarebefordrat den till barn- och utbildningsnämnden för handläggning. Ett 10-tal personer bosatta i Vingåker har träffats för att bilda en förening, vars syfte är att hjälpa barn med läxor och lära dem modersmålet somaliska. Det finns en lärarinna för verksamheten och föreningen ska vara öppen för alla. Det största behovet just nu är att få tillgång till en lokal där verksamheten kan bedrivas. Förvaltningen ställer sig positiv till föreningens syfte. Vad som efterfrågas är en lokal där verksamheten kan bedrivas. Förvaltningen och rektor på Sävstaskolan bedömer att lokal på Sävstaskolan kan ordnas. Utskottet diskuterar frågan och enas om att ansökan bör beviljas för vårterminen och därefter ska en uppföljning göras samt att ansvarig rektor på Sävstaskolan preciserar vilka dagar och tider föreningen kan bedriva läxhjälp i skolans lokaler. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsutskottet , 6 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden, Ansökan från ideell förening, Expediering Rektor Sävstaskolan Ideell förening Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 VK101S v , TJÄNSTEUTLÅTANDEläxhjälpslokal.doc TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Agneta Lundström Barn- och utbildningsnämnden 1 (2) Föreningsbidrag till läxhjälp Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar Lokal på Sävstaskolan ställs till förfogande under år 2014 för den planerade läxhjälpen, som den beskrivs i ansökan. Lämplig tid och andra detaljer beslutas av Sävstaskolans rektor. Förnyad ansökan kan göras inför Ärendets beredning En ansökan om lokal till läxhjälp har inkommit till kultur- och fritidsnämnden, som vidarebefordrat den till barn- och utbildningsnämnden för handläggning. Bakgrund Ett 10-tal personer bosatta i Vingåker har träffats för att bilda en förening, vars syfte är att hjälpa barn med läxor och lära dem modersmålet somaliska. Det finns en lärarinna för verksamheten och föreningen ska vara öppen för alla. Det största behovet just nu är att få tillgång till en lokal där verksamheten kan bedrivas. Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen ställer sig positiv till föreningens syfte. Vad som efterfrågas är en lokal där verksamheten kan bedrivas. Förvaltningens och rektor Stefan Bohlins bedömning är att lokal på Sävstaskolan kan ordnas. Kontanta bidrag till denna typ av verksamhet ser vi inte som aktuella och det har inte heller ansökts om i detta ärende. Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

20 VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (2) Lena Furén Barn- och utbildningschef Agneta Lundström Utredare/planerare BoU

21 Vingåkers kommun Datum Barn-och utbildningsnämnden l (1) Vår handlt:lggare Lars Furborg , llng.bidragsansökan Enligt tidigare praxis så har kultur- och fritidsnämnden handlagt bidragsansökningar gällande barn och ungdomsverksamhet inom områdena kultur och fritid. Nämnden har även bidrag till övriga kulturforeningar, sarn1ingslokaler och smdieförbund. Pensionärs- och handikapporganisationer har fått bidrag genom socialnämnden och Hem & skola-föreningar, dyslexiorgallisationer etc. har kunnat få bidrag genom barn- och utbildningsnämnden. Bifogade ansökan som inkommit till oss och gäller en förening för läxhjälp överlämnar vi med hänvisning till ovanstående till er för handläggning. Med vänlig hälsning ~ 1!Furb!J kulturchef Kultur- och fritidsförvaltningen Vingåkers kommun Vingåker Sälstaholms slott Tel vx Fax E-post: Pg g

22 Ideell förening Mötet öppnas. Datum Tid: KL 19: 00 c - posi, I,., fl I (om M. q j et n 'J '3 (! (//,V.,. ryl C'lAA- TEL::()? 04 9/50?-1 Vi har haft ett stort möte som har deltagit runt 10 personer som bor i Vingåker, Syftet för mötet var att bilda gemensam förening. Förenings verksamhet är för att hjälpa små barns för skol läxor t.ex. för att lära dem Modersmålet. Det finns Ca 30 eller mer nyanlända barn som går båda förskolan och grundskolan och vi har fått förslag för att bilda förening som kan hjälp till Vi har lärarinna som är knnnigt modersmål språket, vår verksamhet är frivilligt om får vi hjälp, den störst behöv just nu är att få lokal för att utföra på de här arbetena. Vi valde två personer som är rösträknare för att välja förenings styrelse, rösträkning var tidsbestämde Ca 10 minuter, till slut valde vi tre personer som är två Män och en kvinna de ska utföra förenings verksamhet även valde vi två suppleanter och två fullmäktig. Ordförande: Aweis isse mohamud Kassör: Artan hede shaie sekreterare: Khadro Hassan Kontakt person: Abdirahim Ali Mahmud OcUn S\(~ 4/1 blf 53 ) lf I~Jd' lu r ' Ideell förening _

23 Ideell förening Förenings stadgar är vi kommer ha möte 4 gånger om året, en av möte 'kommer vara efter 6 månader, kommer vi diskutera om förenings verksamhet och om det kommer bli förändring. Regler gäller att vi kommer ha nya val på varannan 6månader, Om vi byter förenings styrelse eller om de försätter att utföra föreningsarbete. Medlemmarna i förening har rätt att ge förslag till styrelsen. Om man blir misskötsam man få varningar 2gg och de tredje gångarna sitter förening styrelsen och bestämmer att avgår för den personen t.ex. ordförande M.m. Ideell förening är en öppen förening, vem som helst kan vara medlem. Förenings Ä. Ö är jämställdhet och yttrandefrihet alla har rätt att säga sin åsikt. Förenings medlemmar. 1. Aweis isse mohamud 2. Abdirahim Ali mahamud 3. Artan hede shaie 4. Jama Said arale 5. Yusufjamac 6. Maryan rooble 7. Dahabo Ali halane 8. Abdi Qafar jamac said 9. Khadro Hassan 10. Abdullahi Bashir Ahmed Med vänlig hälsning Ideell förening ~- Ideell förening

24 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsutskottet Sammanträdesdatum Sida Bu 6 Dnr 173/ Ansökan om lokal för läxhjälp Barn- och utbildningsutskottets beslut Förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden ställer skollokaler på Sävstaskolan till förfogande under vårterminen Rektor får ansvar att bedöma vilka dagar och tider som skollokaler kan disponeras av föreningen för läxhjälp. Förnyad ansökan kan göras för läsåret 2014/2015. Beskrivning av ärendet En ansökan om lokal till läxhjälp har inkommit till kultur- och fritidsnämnden, som vidarebefordrat den till barn- och utbildningsnämnden för handläggning. Ett 10-tal personer bosatta i Vingåker har träffats för att bilda en förening, vars syfte är att hjälpa barn med läxor och lära dem modersmålet somaliska. Det finns en lärarinna för verksamheten och föreningen ska vara öppen för alla. Det största behovet just nu är att få tillgång till en lokal där verksamheten kan bedrivas. Förvaltningen ställer sig positiv till föreningens syfte. Vad som efterfrågas är en lokal där verksamheten kan bedrivas. Förvaltningen och rektor på Sävstaskolan bedömer att lokal på Sävstaskolan kan ordnas. Utskottet diskuterar frågan och enas om att ansökan bör beviljas för vårterminen och därefter ska en uppföljning göras samt att ansvarig rektor på Sävstaskolan preciserar vilka dagar och tider föreningen kan bedriva läxhjälp i skolans lokaler. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden, Ansökan från ideell förening, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida BoU 6 Dnr 112/ Svar motion om att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, då det inte finns någon budget avsatt till kommunal pedagogisk verksamhet för Beskrivning av ärendet Linda Heed Bergsland (VTL) föreslår i en motion att Vingåkers kommun ska återinföra kommunala dagbarnvårdare. Kommunstyrelsen har skickat motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning beslutade barn- och utbildningsnämnden efter votering att föreslå bifall till motionen. Därefter har kommunstyrelsen återremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för en vidare utredning och konsekvensanalys av efterfrågan och utbud samt hur nattis påverkar frågan. Just nu finns ingen efterfrågan på pedagogisk omsorg hos kommunens barnomsorgshandläggare. Pedagogisk omsorg i enskild regi finns på Kjesätersområdet. Föräldrar kan därmed, i mån av plats, välja pedagogisk omsorg i stället för förskola och allmän förskola, däremot kan kommunen inte kräva att de gör det valet eftersom förskola och allmän förskola är en lagstadgad rättighet. Kostnaden för en plats inom pedagogisk omsorg är lägre än motsvarande på kommunens förskolor eller fritidshem. Då placering av barn inom pedagogisk omsorg inte gör att lokaler eller personal inom kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet kan minska medför kommunal pedagogisk omsorg en merkostnad för kommunen. Barnomsorg på obekväm arbetstid beslutas från fall till fall utifrån individuella ansökningar. När kvälls- och helgomsorg är aktuell kan verksamheten normalt förläggas till ordinarie förskolelokaler. Om pedagogisk omsorg i stället skulle visa sig lämplig bör frågan lyftas när behov uppkommer. Då pedagogisk omsorg i kommunal regi inte upphört av ekonomiska skäl, utan på grund av bristande efterfrågan kan inte förvaltningen i dagsläget se att det är motiverat att gå vidare med ytterligare utredning. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Forts. BoU 6 Beslutsunderlag Barn- och utbildningsutskottet , 7 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunstyrelsen , 195 Barn- och utbildningsnämnden , 61 Motion Expediering Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 VK101S v , TJUTjandbvMotion.doc 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Barn- och utbildningsnämnden 1 (3) Motion om att återinföra dagbarnvårdare i Vingåker Förslag till beslut Nämnden yrkar avslag på motionen, då det inte finns någon budget för 2014 avsatt till kommunal pedagogisk verksamhet. Sammanfattning Enligt skollagen (8 kap 3 ) ska alla barn erbjudas förskola, däremot kan föräldrar välja annan pedagogisk omsorg. Förskola behöver inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Ärendets beredning Linda Heed Bergsland (vtl) föreslår i en motion att Vingåkers kommun ska återinföra kommunala dagbarnvårdare. Kommunstyrelsen har skickat motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. I tidigare tjänsteskrivelse har barn- och utbildningsförvaltningen framfört att det för närvarande inte finns något behov av att återinföra pedagogisk omsorg i kommunal regi. Möjlighet till pedagogisk omsorg finns hos Little Acorns på Kjesätersområdet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade efter votering att föreslå bifall till motionen att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till barn- och utbildningsnämnden för en vidare utredning och konsekvensanalys av efterfrågan och utbud samt hur nattis påverkar frågan. Bakgrund Förutom förskola och fritidshem som kommunen är skyldig att erbjuda barnfamiljer finns enligt skollagen annan pedagogisk verksamhet (25 kap). Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för fyra verksamheter som vänder sig till barn till och med 12 års ålder. Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

28 Enligt skollagen 25 kap 2 ska kommunen sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg (till exempel dagbarnvårdare) om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarens önskemål om verksamhetsform. 2 (3) Enligt 25 kap 3 får kommunen anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk omsorg.. Enligt 25 kap 4 får en huvudman under vissa förutsättningar erbjuda öppen fritidsverksamhet i ställer för fritidshem.. 25 kap 5 tar upp omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Enligt skollagen gäller för pedagogisk omsorg, att lokalerna ska vara ändamålsenliga det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses, verksamheten ska utgå från barnets bästa och barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från ett års ålder när föräldrarna arbetar eller studerar. Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder mer tid än så. Dessutom ska kommunerna erbjuda förskola till alla barn under minst 525 avgiftsfria timmar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år (allmän förskola) och till barn i behov av särskilt stöd. Förvaltningens ståndpunkt Just nu finns ingen efterfrågan på pedagogisk omsorg hos vår barnomsorgshandläggare. Pedagogisk omsorg i enskild regi finns på Kjesätersområdet. Föräldrar kan därmed, i mån av plats, välja pedagogisk omsorg i stället för förskola och allmän förskola, däremot kan kommunen inte kräva att de gör det valet eftersom förskola och allmän förskola är en lagstadgad rättighet. Kostnaden för en plats inom pedagogisk omsorg är lägre än motsvarande på kommunens förskolor eller fritidshem. Då placering av barn inom pedagogisk omsorg inte gör att lokaler eller personal inom kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet kan minska medför kommunal pedagogisk omsorg en merkostnad för kommunen. Barnomsorg på obekväm arbetstid beslutas från fall till fall utifrån individuella ansökningar. När kvälls- och helgomsorg är aktuell kan verksamheten normalt förläggas till ordinarie förskolelokaler. Om pedagogisk omsorg i stället skulle visa sig lämplig bör frågan lyftas när behov uppkommer.

29 Då pedagogisk omsorg i kommunal regi inte upphört av ekonomiska skäl, utan på grund av bristande efterfrågan kan inte förvaltningen i dagsläget se att det är motiverat att gå vidare med ytterligare utredning. 3 (3) Ekonomisk jämförelse mellan en förskoleplats och pedagogisk omsorg (helår i kronor) Förskola Fritidshem Pedagogisk omsorg 1-5 år 6-12 år Undervisning Läromedel och utrustning ** 0** Elevvård/hälsovård Måltider Lokaler Summa Administration 1 % Administration 3 % Momskompensation 6 % Bruttokostnad per barn Avdrag för föräldraavgifter Bidrag per barn Månadsbelopp ** Omkostnadsersättning rapporteras månadsvis utifrån faktiska kostnader VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef

30 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks 195 Dm 89/ Motion om att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för en vidare utredning och konsekvensanalys av efterfrågan och utbud samt nattis påverkar &ägan. Beskrivning av ärendet Linda Heed Bergsland (VTL) föreslår i en motion att Vingåkers kommun ska återinföra kommunal pedagogisk omsorg. Kommunstyrelsen har skickat motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barnkullarna i kommunen har de senaste åren varit mindre än tidigare. Detta har gjort att antalet platser inom barnomsorgen för barn i åldern 1-5 år behövt minskas. Politiskt beslut är taget att behovet ska styra vilken barnomsorg som erbjuds. Flertalet föräldrar söker förskola till sina barn. I de fall dagbarnvårdare efterfrågats har det i normalfallet varit en viss dagbarnvårdare, inte omsorgsformen som sådan. Detta har gjort att den beslutade minskningen av barnomsorgsplatser skett på dagbarnvårdarsidan. En kommunal dagbarnvårdare finns i Marrnorbyn. I ansluming till neddragningarna inom den kommunala barnomsorgen ansökte och beviljades Little Acorns tillstånd att la starta privat pedagogisk omsorg. För närvarande finns utrymme för fler inskrivningar på little Acorns. Det finns möjlighet för föräldrar själva eller tillsammans att starta pedagogisk omsorg om man för övrigt uppfyller ställda krav. Förvaltningen ser i dagsläget inte något behov av att återinföra kommunal pedagogisk omsorg, utan vill satsa på kommunens ordinarie förskoleverksamhet. Om efterfrågan skulle öka markant och inte tillgodoses via enskilda aktörer är förvaltningen beredd att åter ta upp frågan om pedagogisk omsorg i kommunal regi. Barn- och utbildningsnämnden beslutade efter votering att föreslå bifall på motionen att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera årendet till barn och utbildningsnämnden för vidare uttedning. Forts Justerandes sign U tdrag,bestyrkande

31 , :.. Vingåkers kommun ;~ :,, ' Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen S~a Forts,'. Ks 195 BeslutSunderlag-" Barn- och utbildningsnämnden , 61 Tjänsteudåtande Expediering,, Bam- och utbildriingsförvaltningen.. _.. ~,. : _ Justerandes sign Utdragsbestyrkande

32 Motion om att återinföra dagbarnvardare I VmgåkersJWffl iii~ii : :--;;;ö?>. o 3'1l~(a. 1L. '. _....:.'1 ~.'i= f5nj.bij, Bakgrund: Augusti 2009 sades alla dagbarnvårdare upp utom en i Vingåkers kommun,~etta skulle ses som en av många besparingar. Dagbarnvårdare var en väl fungerande barnomsorgsfonn, med en v!u inarbetad personal, vissa av dom hade arbetat 30 år i kommunen som "dagmamma". Det bildades en Aktionsgrupp som gjorde allt for att rädda kvar dagmammorna i kommunen. Det skrevs protestlistor, det sattes fler barn i kö, det skrevs insändare, det var möten med politiker från riksdagen på plats for att diskutera frågan, Aktionsgruppen klimpade dag och natt for barnens si roll. Förskolan blev det enda alternativ Bom skulle finnas kvar, eftersom den dagmamma som finns kvar redan hade full barngrupp och barn på kö. Dom befintliga barngrupperna från dagmammorna slussades ut i forskolofllll runt om i kommunen. Dagens situation: barngrupperna i kommunens forskolor är stora, mänga pedagoger ut1rycker att de går på knäna, alla barn är olika och har olika behov, andra kommuner såsom t.ex. Haninge kommun har återanst!ult dagbarnvårdarna och fler kommuner i Sverige med dom, magsjuka, förkylningsvirus etc i forskolornas stora barngrupper skulle kunna minimeras, samhället skulle ha minskade kostnader filr ruräldrar som annars måste vara hemma for vård av barn. Den viktigaste aspekten i det hela är barnens vtilbefinnande, deras arbetsdag är hektisk och i många fall v!udigt läng. Pedagogerna gör ett fantastiskt arbete, men det är inte hwnant att låta dom jobba under de forbållandena med.den arbetsbelas1ning som dom gör idag på flirskolorna. Mitt förslag till :((ommunfuljmilktige är att återinföra kommunala dagbamvårdare i kommunen som ett!llulrnativ/avlastning till forskolan. '.. c,_. Yrkande: ". Jag yrkar på att Vingåkers kommun återinför kommunal pedagogisk omsorg (kommunala dagbarnvårdare). Vingåker Linda Heed Bergslliridlvtt~ ' Kommunfu1lrn!Uctigeledamot. Vägen till Livskvalite1 DJ;J~~d ' -,.'.'."':::,:-. ::: -o.'.' o,:,,'. ;.'- = ::- " 0" :,

33 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsutskottet Sammanträdesdatum Sida Bu 7 Dnr 112/ Svar motion om att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun Barn- och utbildningsutskottets beslut Förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, då det inte finns någon budget avsatt till kommunal pedagogisk verksamhet för Beskrivning av ärendet Linda Heed Bergsland (VTL) föreslår i en motion att Vingåkers kommun ska återinföra kommunala dagbarnvårdare. Kommunstyrelsen har skickat motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning beslutade barn- och utbildningsnämnden efter votering att föreslå bifall till motionen. Därefter har kommunstyrelsen återremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för en vidare utredning och konsekvensanalys av efterfrågan och utbud samt hur nattis påverkar frågan. Just nu finns ingen efterfrågan på pedagogisk omsorg hos kommunens barnomsorgshandläggare. Pedagogisk omsorg i enskild regi finns på Kjesätersområdet. Föräldrar kan därmed, i mån av plats, välja pedagogisk omsorg i stället för förskola och allmän förskola, däremot kan kommunen inte kräva att de gör det valet eftersom förskola och allmän förskola är en lagstadgad rättighet. Kostnaden för en plats inom pedagogisk omsorg är lägre än motsvarande på kommunens förskolor eller fritidshem. Då placering av barn inom pedagogisk omsorg inte gör att lokaler eller personal inom kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet kan minska medför kommunal pedagogisk omsorg en merkostnad för kommunen. Barnomsorg på obekväm arbetstid beslutas från fall till fall utifrån individuella ansökningar. När kvälls- och helgomsorg är aktuell kan verksamheten normalt förläggas till ordinarie förskolelokaler. Om pedagogisk omsorg i stället skulle visa sig lämplig bör frågan lyftas när behov uppkommer. Då pedagogisk omsorg i kommunal regi inte upphört av ekonomiska skäl, utan på grund av bristande efterfrågan kan inte förvaltningen i dagsläget se att det är motiverat att gå vidare med ytterligare utredning. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

34 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsutskottet Sammanträdesdatum Sida Forts. Bu 7 Reservation Rutger Hallin (M) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunstyrelsen , 195 Barn- och utbildningsnämnden , 61 Motion Justerandes sign Utdragsbestyrkande

35 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida BoU 61 Dnr 112/ Svar Motion om att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår bifall till motionen att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun. Beskrivning av ärendet Linda Heed Bergsland (VTL) föreslår i en motion att Vingåkers kommun ska återinföra kommunal pedagogisk omsorg. Kommunstyrelsen har skickat motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barnkullarna i kommunen har de senaste åren varit mindre än tidigare. Detta har gjort att antalet platser inom barnomsorgen för barn i åldern 1-5 år behövt minskas. Politiskt beslut är taget att behovet ska styra vilken barnomsorg som erbjuds. Flertalet föräldrar söker förskola till sina barn. I de fall dagbarnvårdare efterfrågats har det i normalfallet varit en viss dagbarnvårdare, inte omsorgsformen som sådan. Detta har gjort att den beslutade minskningen av barnomsorgsplatser skett på dagbarnvårdarsidan. En kommunal dagbarnvårdare finns i Marmorbyn. I anslutning till neddragningarna inom den kommunala barnomsorgen ansökte Little Acorns om tillstånd att få starta privat pedagogisk omsorg och även företaget Christella ansökte om att få starta pedagogisk omsorgsverksamhet i kommunen. Båda ansökningarna beviljades, men endast Little Acorns startade den planerade verksamheten. För närvarande finns utrymme för fler inskrivningar på Little Acorns. Det finns möjlighet för föräldrar själva eller tillsammans att starta pedagogisk omsorg om man för övrigt uppfyller ställda krav. Förvaltningen ser i dagsläget inte något behov av att återinföra kommunal pedagogisk omsorg, utan vill satsa på kommunens ordinarie förskoleverksamhet. Om efterfrågan skulle öka markant och inte tillgodoses via enskilda aktörer är förvaltningen beredd att åter ta upp frågan om pedagogisk omsorg i kommunal regi. Förvaltningen kan inte se att de problem som motionen tar upp skulle bli mindre om pedagogisk omsorg i kommunal regi återinfördes. Personaltätheten fördelas utifrån nyckeltal i budgeten och den har blivit markant lägre under många år. Barn- och utbildningsnämnden har i budgetarbetet uttryckt sin oro över den låga personaltätheten. Det är en politisk fråga att göra prioriteringar och ta ställning till forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

36 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida forts. BoU 61 vilken personaltäthet nämnden ska få budget för. För barn- och utbildningsförvaltningens del är ökad personaltäthet på kommunens förskolor en högprioriterad fråga. Yrkanden Olov Osmark (VTL) yrkar bifall till motionen att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun samt att utskottets förslag avslås. Robert Skoglund (S) yrkar bifall till utskottets förslag att avslå motionen att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun samt att Olov Osmarks yrkande avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Olov Osmarks yrkande och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Votering Votering begärs och ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken barn- och utbildningsnämnden godkänner: Den som stödjer förvaltningens förslag röstar Ja och den som stödjer Olov Osmarks förslag röstar Nej. Omröstningen utfaller med 3 röster för Ja och 4 röster för Nej. För Ja röstar Stefan Westin (S), Malin Schönfeldt (S) och Robert Skoglund (S). För Nej röstar Rutger Hallin (M), Timo Granetin (M), Olov Osmark (VTL) och Lars-Gunnar Karlsson (FP). Barn- och utbildningsnämnden har således beslutat att föreslå bifall på motionen att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsutskottet , 60 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, Motion om att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun, Expediering Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

37 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida BoU 7 Dnr 21/ Kontaktpolitikerorganisationen Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningsområden för kontaktpolitiker under 2014 samt revidering av uppföljningsansvaret i samband med verksamhetsbesöken enligt förvaltningens förslag. Beskrivning av ärendet Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att för nämndens räkning bilda sig en uppfattning om verksamheten och dess löpande utveckling inom sitt ansvarsområde. Kontaktpolitiker företräder hela barn- och utbildningsnämnden, inte enbart det parti de tillhör. Dessa besök är en del av den kvalitetsuppföljning som nämnden bedriver. Skolledare bjuder in verksamhetens kontaktpolitiker till ett besök en gång per termin. En muntlig rapport från besöket skall lämnas på kommande nämndmöte. Redovisning från kontaktpolitikerbesök skall vara en stående punkt på varje nämndsammanträde. Förslag till uppföljningsområden för 2014 är: Våren 2014 Följa upp det prioriterade området matematik inom verksamhetsformerna förskola och skola. Uppföljningsområdet kopplas till användning av digitala verktyg i undervisning/verksamhet. Inom Kulturskolan är uppföljningsområdet webbaserad undervisning som komplement till Vingåkers kommuns satsning på utvecklingsarbete - Tidsenligt lärande. Hösten 2014 Barn- och utbildningsnämnden följer upp målet Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser och delmålet Vingåker har attraktiva arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap. Uppdraget 2014 är att skolledarna ska prioritera det pedagogiska ledarskapet och insatser som genererar god undervisning/verksamhet med ökad måluppfyllelse. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsutskottet , 8 Kontaktpolitikerorganisation för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden under perioden , Justerandes sign Utdragsbestyrkande

38 VK300S v , Kontaktpolitikerorganisation bou (2).doc Datum (4) Kontaktpolitikerorganisation för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden i Vingåkers kommun under perioden Syfte: Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att för nämndens räkning bilda sig en uppfattning om verksamheten och dess löpande utveckling inom sitt ansvarsområde. Kontaktpolitikerbesök är en del av den kvalitetsuppföljning som nämnden bedriver. Uppdrag: Varje kontaktpolitiker kan söka ersättning för förlorad arbetsförtjänst för verksamhetsbesök åtta timmar per år, fördelat på fyra timmar per termin. Kontaktpolitiker företräder hela barn- och utbildningsnämnden, inte enbart det parti de tillhör. Arbetsuppgifter: Arbetsområden (uppföljning) för innevarande år beslutas på första nämndmötet varje år. Kontaktpolitiker informerar sig om: Beskrivning av arbetsområdet Arbetsmetoder Resultat kopplat till arbetsområdet Framgångsfaktorer och förbättringsområden utifrån Nämndplan för barnoch utbildningsnämnden och övriga kommunala målbeskrivningar som gäller arbetsområdet. Organisation: Skolledare bjuder in verksamhetens kontaktpolitiker till ett besök en gång per termin. Ordförande och vice ordförande ska bjudas in till alla rektorer/ansvarspersoner. Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

39 Ansvarsområde Kontaktpolitiker Rektor/ansvarsperson Vidåkersskolan Mensud Vrana (S) Johanna Kriström Marie-Louise Pedersen (KD) Marmorbyn, Alva, Äpplet och Robert Skoglund (S) Barbro Pettersson Introduktionsprogrammet Timo Grantetin (M) Sävsta skolan Marianne Isaksson (V) Stefan Bohlin Lars-Gunnar Karlsson (FP) Hansjöskolan och Högsjö Henrik Brunnmyra (S) Brittmari Hult Andrea Taylor (VTL) Förskolorna Åland och Källstugan, Öppna förskolan samt Baggetorp Therese Palm (S) Jörgen Andersson (C) Catharina Meyer-Berg Förskolorna Gränden, Kärnhuset och Myrstacken samt Österåker Kulturskolan Enskilda verksamheter: förskolan Trollkojan, pedagogisk omsorg Little Acorns och Österåkersbygdens friskola Helena Edrenius (S) Pernilla Hagberg (MP) Stefan Westin (S) Rutger Hallin (M) Stefan Westin (S) Rutger Hallin (M) Lars-Åke Mård Berit Westin Trollkojan: Elisabeth Olson Little Acorns: Becca Chaney Fristående skolan: Ing-Marie Frössevi 2 (4) Redovisning: En muntlig rapport från besöket skall lämnas på kommande nämndmöte under ca 10 minuter. Redovisning från kontaktpolitikerbesök ska vara en stående punkt på varje nämndsammanträde. Innan besökstillfället avslutas i verksamheten sammanställer kontaktpolitikerna en skriftlig rapport som mejlas till nämndsekreterare. Rubriker för rapporten se sid 4. För att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall besöksrapporten lämnas efter varje besök. Blanketten insändes till barn- och utbildningsförvaltningen för undertecknande av nämndens ordförande.

40 Uppföljningsområden för kontaktpolitiker (4) Våren 2014 Barn- och utbildningsnämnden följer upp det prioriterade området matematik inom verksamhetsformerna förskola och skola. Uppföljningsområdet kopplas till användning av digitala verktyg i undervisning/verksamhet. Inom Kulturskolan är uppföljningsområdet webbaserad undervisning som komplement till Vingåkers kommuns satsning på utvecklingsarbete - Tidsenligt lärande. Hösten 2014 Barn- och utbildningsnämnden följer upp målet Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser och delmålet Vingåker har attraktiva arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap. Uppdraget 2014 är: Skolledarna ska prioritera det pedagogiska ledarskapet och insatser som genererar god undervisning/verksamhet med ökad måluppfyllelse. Skriftlig rapport Rubrikerna i rapporten är: - Besök på enheten - Datum för besöket - Närvarande i samband med besöket - Beskrivning av arbetsområdet/uppföljningsområdet - Verksamheten använder dessa arbetsmetoder, aktiviteter, insatser och processer för att nå goda resultat - Dessa resultat/denna måluppfyllelse redovisar verksamheten inom uppföljningsområdet - Dessa erfarenheter har verksamheten gjort inom uppföljningsområdet - Övrigt

41 Besöksrapport kontaktpolitiker 4 (4) Undertecknad förtroendevald i Barn- och utbildningsnämnden har den.. besökt nedan angiven verksamhet. Rektorsområde.. Verksamhet (skola, förskola, familjedaghem, fritidshem) Tid för besöket Kilometerersättning (ToR)...km Namn Datum Underskrift. Godkännes: Datum. Underskrift av ordförande..

42 Kontaktpolitiker 2013 utvärdering av organisationen

43 Fungerar nuvarande kontaktpolitikerorganisation bra? Namn Antal % A. Ja 8 50 B. Nej 6 37,5 C. Ingen uppfattning 2 12,5 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) Blev aldrig kallad till Vidåker sista gången. Vt 13. Har blivit kallad på besök vid ett tillfälle. Men det kan bli bättre Birgitta Pettersson har skött det bra. Jag har svårt att bedömma nämndens behov. Det är dålig uppslutning svårt med återrapportering. Svårigheter med att se en slutsats med svaren, vi måste få frågor som lätt kan sammanställas. Ja, det har fungerat bra. Ibland kan de inte komma, men närvaron har varit tämligen god. Nyanställd, för lite tid i kommunen för att kunna yttra mig. För oss har det fungerat tillräckligt bra men det kan bli bättre. Jag anser att för stort ansvar ligger på skolledare för att organisationen ska fungera. Visst ansvar borde ligga på politikerna. Vårens träff kunde jag inte gå på. I höst har ingen inbjudan kommit.

44 Har valet av uppföljningsområden varit relevant, utifrån nämndens behov? Namn Antal % A. Ja 10 62,5 B. Nej 1 6,2 C. Ingen uppfattning 5 31,2 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) Jag har svårt att bedöma nämndens behov. De utgår ju ffrån verksamhetsplan och nämndplan så de borde vara relevanta. Nämnden borde involveras mer i vad som bör kontrolleras och tittas på. Känner inte till vilka behov som finns i nämnden. De bör vara utifrån måldokumenten. Förhoppningsvis. Svårt att veta vilka nämdens behov är.

45 Fungerar rutinerna runt kontaktpolitikerbesöken bra? (Inbjudan och praktiska frågor) Namn Antal % A. Ja 9 56,2 B. Nej 4 25 C. Ingen uppfattning 3 18,8 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) Fast kanske borde en senast svara om man kan komma. Ja, sedan vi beslutade att vi bjuder in och så får de komma. Tidigare var det ett evigt letande efter en tid som pasade för alla. Se ovan Oftast mkt positivt i verksamheten Nej då det bara varit vid ett tillfälle som jag blivit kallad Kallelsen kommer i tid. Se svar fråga 1 Se första kommentaren

46 Föreslå kommande uppföljningsområden *Tidsenligt lärande * Budget i relation till uppsatta mål * Tidsenligt lärande Måluppfyllelse Rekrytering ( utifrån framgångsrik skolkommun) tidsenligt lärande budget i förhållande till målen nuläges beskrivning av vad som sker just nu i verksamheten Tidsenligt lärande och målområden Effekter av förstärkt budget i relation till mål Elevers måluppfyllelse Var står vi i förhållande till utveckling av verksamheten i ett framtidsprespektiv. Långsiktigt budgetperspektiv. De har varit bra områden så som det varit. Matematiklyftet Elevinflytande Skolledarrollen

47 Hur anser du kontaktpolitikerbesöken bör återkopplas till övriga nämndledamöter? Rapporter på nämnden och en sammanställd rapport som kan analyseras lätt. Återkopplas det inte på nämnd idag - tycker det är verkar vara en bra rutin. Enklare kanske att bjuda in skolledaren till nämndmötet för att få en nulägesbeskrivning. Kanske därefter fördjupa sig i en fråga som är aktuell. skriftligt och muntligt, Skriftligt o muntligt, egen punkt på nämndens ärendelista Denna punkt är mycket viktig men jag har inget förslag hur det ska göras. Vet inte hur det görs idag. Kort muntlig redov. Kort redovisning Informera vid nästkommande nämnd Som nu muntlig redovisning på nämnden. Redovisning av besöket på nämndsammanträde En muntlig redovisning tycker jag är bra.

48 Hur anser du kontaktpolitikerbesöket bör dokumenteras? I enkätform med paddorna och skriftligt Jag har oftast gett politikerna ett underlag att utgå ifrån. MEN detta utgår ifrån vilket tema besöket har Helst på ett sätt som är tillgänglig för alla berörda så att man kan ha en bra uppföljning som leder till utveckling och ökad förståelse. via ipad, Digitalt På ett sådant sätt att det är lätt att redovisa och återkoppla. Förslagsvis är en av kontaktpolitikerna sekreterare för mötet och alla protokoll sammanställs så att både skolledare och politiker har tillgång till dessa. Vet ej Kort redovisning av besökande och mottagande I ett frågeformulär så alla har samma frågor samt utrymme för övriga åsikter frågor Vi skriver en liten skrivelse och lämnar in. Muntligt på nämnden som protokollförs Ett färdigställt formulär skall lämnas in till nämnden

49 Är du nämndpolitiker elller skolledare? Namn Antal % A. Nämndpolitiker 11 68,8 B. Skolledare 5 31,2 Total Svarsfrekvens 100% (16/16)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-17 75 (84) Plats och tid Hansjöskolan Vingåker, onsdagen den 17 september 2014 kl. 16.00 18.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-11-14 108 (120) Plats och tid Källstugans förskola Vingåker, onsdagen den 14 november kl. 16.00-20.30 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-06 13 (25) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 6 mars 2013 kl. 16.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-08-15 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 15 augusti 2014, kl. 08.30-12.00 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-09-26 91 (107) Plats och tid Grändens förskola Vingåker, onsdagen den 26 september kl. 16.00-19.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Malin Schönfeldt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-05-23 34 (47) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 23 maj 2013, kl. 08.30-11.45 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Berit

Läs mer

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0338 Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna

Läs mer

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-08 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret/Ledning BUN/2016:485 Anna Olofsson Carstedt 016-710 15 11 1 (4) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande angående

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd BAKGRUND Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 vid fastställande av budgetdirektiven för åren 2009-2011 bland annat:

Läs mer

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Torshälla stads nämnd 2016-12-13 Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:150 Therese Nilsson 016-710 73 88 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Ge föräldrar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-11-03 98 (106) Plats och tid Åbrogården Vingåker, tisdagen den 3 november 2015 kl. 08.00-09.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf Raul Sevefjord (M) Mensud Vrana

Läs mer

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 2014-11-05 37/49 KS 206 Dnr KS/2014:41 034 Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, lokal Tryggö Kungshamn, kl. 08.00-09.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014)

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014) Dnr 165-15-1.5.1. Sida 1 (5) 2015-04-30 Handläggare Elisabet Ödman Telefon: 08-508 06 169 Till Bromma stadsdelsnämnd arbetstid - remissyttrande (321- Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner

Läs mer

Svar på motion "Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet och familjen

Svar på motion Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet och familjen Kommunstyrelsen 2017-04-10 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:576 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (5) Kommunstyrelsen Svar på motion "Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg

Läs mer

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 KS 235 2014-12-03 26/42 Dnr KS/2014:40 034 Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU extra nämnd 141016 bou.doc Datum 2014-10-15 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad tid Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-07 18 (37) Plats och tid Ålands förskola, Vingåker, onsdagen den 7 mars 2012, kl. 16.00 21.10. Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Malin Schönfeldt (S) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Gäller fr. o m 2013-03-01 Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-06-04 39 (58) Plats och tid Vidåkersskolan, Vingåker, tisdagen den 4 juni 2013 kl. 16.00-19.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden 2015-05-01 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg fr o m 1 maj 2015 Sidan 1 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Uppdaterad 2011-07-01 1 Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Kultur- och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Verksamhetens mål, är

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81, Arvika, kl. 08.00 09.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-12 33 (50) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 12 april 2012, kl. 08.30-11.30 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Remiss från kommunstyrelsen KS /2008

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Remiss från kommunstyrelsen KS /2008 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-08-11 Handläggare: Ingegerd Appelgren Telefon: 08-508 13 144 Till SDN 2008-08-28 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar.

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg Fr.o.m. 1 januari 2013 Antaget av barn- och utbildningsnämnden 2012-12-19 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-16 24 (39) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker 2008-04-16 kl. 16.00-19.45 Beslutande Camilla Anglemark (s) ordförande Margareta Lotterberg (vtl) Benny Krig Knapasjö (s) Jim Lindström (m) 24-34

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 23 Sida Ks Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-24 310 Upphävande av beslut om F-9-skolor samt uppdrag till barn- och ungdomsförvaltningen att utvärdera

Läs mer

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2017-02-02 8 Dnr 2017/FN0001 332 Motion Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad motion

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Britta Carlén, Kerstin Johansson

Britta Carlén, Kerstin Johansson DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2011-06-22 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Malin Källén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.00-10.10. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M Bror Sterner (S) Lena Lundgren (S) Mikael Sporgelin (S) Dag Bergentoft (M)

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop Formalia 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Information 4 Information från sektor kultur

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 6 oktober 2015 Godkännande av fristående verksamhet Inledning I dessa riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret i Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 Lena Rosvall (S), ordförande Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU nämnd 131211 bou.doc Datum 2013-12-04 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad plats Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 11 december

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-15.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) Ersättare

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten

Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-28 1 BUN 129 Dnr BUN 2015/0421 Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Beslut Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer