Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund (S) Timo Granetin (M) tjänstg ers Pernilla Hagberg (MP) tjänstg ers Marianne Isaksson (V) Övriga deltagande Therese Palm (S) ej tjänstg ers 1-5 Lena Furén, förvaltningschef Catarina Djupström, sekreterare Malin Alsing, ekonom, 1 Utses att justera Rutger Hallin Justeringens Kommunhuset Vingåker, måndagen den 11 februari 2013 plats och tid Sekreterare... Paragrafer 1-9 Catarina Djupström Ordförande... Stefan Westin Justerande... Rutger Hallin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande , 1-5, 7-8 anslags nedtagande , 1-5, 7-8 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Lena Brännlund

2 BoU 1 Dnr 60/ Ekonomisk rapport s beslut Den preliminära ekonomiska rapporten läggs till handlingarna. tar del av det preliminära driftutfallet till och med december månad Den totala negativa preliminära nettoavvikelsen mot budget och även preliminär prognos för helåret är 5,7 mkr. Orsaker till den förändrade prognosen från november, som var 3,3 mkr, är bland annat att läraravtalet nu är klart och innebär drygt 1 mkr i retroaktiva löner samt interkommunala ersättningar på cirka 1 mkr för förskolan, fritids och grundskolan. Beslutsunderlag utbildningsutskottet, , 1 s preliminära driftutfall till och med december månad 2012

3 BoU 2 Dnr 10/ Revidering av tillämpningsföreskrifter för den kommunala barnomsorgen i Vingåkers kommun s beslut godkänner förslaget till revidering av tillämpningsföreskrifterna för den kommunala barnomsorgen i Vingåkers kommun. De reviderade reglerna ska gälla från och med Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram kostnads- och konsekvensanalys för en eventuell förändring av allmänna förskolan från 15 timmar/vecka/barn till 30 timmar/vecka/barn. Nämnden uppdrar även till förvaltningen att ta fram kostnads- och konsekvensanalys till om föräldrar eventuellt skulle erbjudas att välja allmän förskola fördelat på 3 dagar à 5 timmar. En översyn av tillämpningsföreskrifterna för den kommunala barnomsorgen i Vingåkers kommun har gjorts. Syftet med förändringarna som föreslås är bland annat att en uppdatering enligt den nya skollagen behöver göras samt att tydliggöra och förändra vissa av föreskrifterna. Beslutsunderlag utbildningsutskottet, , 2 Förslag till tillämpningsföreskrifter för den kommunala barnomsorgen i Vingåkers kommun, Expediering utbildningsförvaltningen

4 BoU 3 Dnr 259/ Rapport från verksamheten i Baggetorp s beslut Informationen läggs till handlingarna. Nämnden har beslutat att förvaltningen ska rapportera kring verksamhetens utveckling i förhållande till målet med en lokal- och verksamhetsintegrering av förskola och fritidshem i Baggetorp vid varje nämndsammanträde under Vid decembersammanträdet 2012 beslutade nämnden att uppdra till förvaltningen att fortsätta med rapporterna till nämnden även under våren En rapport angående integreringen från förskolechefen föreligger. Beslutsunderlag utbildningsutskottet, , 5 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen,

5 BoU 4 Dnr 181/ Kommunikationsplan för Tidsenligt lärande s beslut fastställer kommunikationsplan för Tidsenligt lärande. En kommunikationsplan har tagits fram för arbetet med Tidsenligt lärande. Planen beskriver hur satsningen på att förändra lärmiljön i Vingåkers skolor ska förmedlas till dess olika intressenter. Beslutsunderlag Kommunikationsplan för Tidsenligt lärande,

6 BoU 5 Dnr 181/ Information s beslut Informationen läggs till handlingarna. Rekrytering av rektor till Vidåkersskolan Nämnden informeras om hur arbetet med att rekrytera rektor till Vidåkersskolan fortskrider. Uppföljning av vaccinationer Smittskyddsinstitutet deltar i ett samarbete för uppföljning av vaccinationer. Målet är att utveckla ett nationellt vaccinationsregister i samarbete med vårdgivare och Läkemedelsverket. Vingåkers kommun har ansökt om hjälp för dataöverföring av vaccinationsuppgifter till vaccinationsregistret. Ombyggnation på Högsjö skola och Baggetorps förskola Nämnden uppdateras om hur arbetet med de beslutade ombyggnationerna på Högsjö skola och Baggetorps förskola fortskrider. Process årsberättelse Nämnden informeras om hur processen för arbetet med årsberättelsen ser ut. Förberedelseverksamhet på Vidåkersskolan Förvaltningschefen informerar att en arbetsgrupp bereder en utveckling av förberedelseverksamheten på Sävstaskolan att även gälla Vidåkersskolan för att möta behovet för nyanlända högstadieelever. Ajournering Nämnden beslutar att ajournera sammanträdet i 20 minuter.

7 BoU 6 Dnr 76/ Lokaler i centralorten s beslut uppdrar till förvaltningen att bearbeta och ta fram fakta och konsekvensanalys för alternativ 1, 2 och 3 enligt bilagan. I bearbetningen skall förvaltningen ta hänsyn till de definierade perspektiven enligt bilagan. diskuterade under en temadag hur den ska organisera sina verksamheter i centralorten. Diskussionen fortsatte i utskottet som enades om att ett arbetsmaterial skickas ut till ledamöterna och deras partigrupper. Arbetsmaterialet består av olika alternativ till hur nämndens verksamheter i centralorten kan organiseras i framtiden. Förslagen ska bearbetas av ledamöterna och deras partigrupper så att vidare diskussioner kan föras på nämnden i januari. Målet med arbetet är att bibehålla ett bärkraftigt högstadium i Vingåkers kommun samt att skapa en organisation som ger stöd för största möjliga måluppfyllelse enligt Nämndplanen De olika alternativen som föreslås är: 1. Årskurs F-6 på Hansjöskolan och årskurs 7-9 på Vidåkersskolan 2. Hansjöskolan och Vidåkersskolan slås ihop och bildar en F 9 skola 3. Hansjöskolan och Vidåkersskolan slås ihop och bildar en F 9 skola samt att kommunens alla årskurs 6: or integreras I varje förslags ställningstagande måste nedanstående perspektiv beaktas: A. Vingåkers kommun skall erbjuda sina elever ett bärkraftigt högstadium B. Projektet Tidsenligt Lärande (YKSI YKSI) skall ges förutsättningar för högsta möjliga måluppfyllelse. C. Förskolan Myrstacken (ej lämpliga lokaler) D. Alva, Äpplet, Introduktionsprogrammet (önskvärt är att samlokalisera dessa verksamheter för att upprätthålla lärarbehörighet + att Alvas nuvarande lokaler ej är tillgänglighetsanpassade) Forts.

8 Forts. BoU 6 E. Kulturskolans huvudplacering. Önskvärt att ha fasta lokaler på ett ställe i Vingåkers kommun (de fasta lokalerna finns idag på Hansjöskolan och Säfstaholms slott) F. Anhörighetsinvandring. Kan ge upphov av utökning av förskolegrupp och förberedelseklasser. Idag har vi denna verksamhet på Sävstaskolan och på förskolan Kärnhuset. G. (Fritidsgården vars verksamhet ej är barn- och s ansvar, men kan vara beroende av barn- och s beslut. Verksamhetens lokaler är ej tillgänglighetsanpassade) Nämnden diskuterar ärendet och enas om att ge förvaltningen i uppdrag att bearbeta och ta fram fakta och konsekvensanalys för alternativ 1, 2 och 3 enligt bilagan. I bearbetningen skall förvaltningen ta hänsyn till de definierade perspektiven enligt bilagan. Beslutsunderlag Arbetsmaterial till förtroende i barn- och och deras partigrupper, Ajournering Nämnden ajournerar sammanträdet i 10 minuter för formulering av beslutspunkt. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.. Ordförande Stefan Westin.. Justerare Rutger Hallin. Sekreterare Catarina Djupström Expediering utbildningsförvaltningen

9 BoU 7 Delegationsärenden s beslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Beslut i delegationsärenden enligt följande: Utskottet Nr Datum Beslut Nr enl. delordning Bidrag på lika villkor Bu Ek. beslut 2013 Little Acorns Bu Ek. beslut 2013 Trollkojan Bu Ek. beslut 2013 Österåkerbygdens Bu friskola Ek. beslut 2013 Floda friskola Bu Ek. beslut 2013 Kunskapsskolan Bu Lokaleffekter Bu Överklagan ek. beslut Little Acorns Bu Överklagan ek. beslut Österåker- Bu bygdens friskola Förvaltningschef Avtal musikundervisning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Forts.

10 Forts. BoU Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Beslut om tilläggsbelopp för elev Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning 2.1.5

11 BoU 8 Dnr 174/ Dnr 132/ Delgivningar s beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Hemställan om medel till minimibemanning på Högsjö fritidshem Kommunstyrelsen beslutade , 216, att avslå barn- och s hemställan om medel till minimibemanning på Högsjö fritidshem. Godkännande av Resurscenter Mo Gård AB som huvudman för gymnasiesärskola i Finspångs kommun Skolinspektionen har godkänt Resurscenter Mo Gård AB som huvudman för gymnasiesärskola i Finspångs kommun.

12 BoU 9 Övriga frågor Marianne Isaksson (V) frågar hur läxläsningsstödet ser ut i Vingåkers skolor. Förvaltningschefen svarar att på Vidåkersskolan finns det stöd på måndagar, tisdagar och onsdagar. Sävstaskolan och Marmorbyns skola diskuterar former för detta stöd. Hur det fungerar på Hansjöskolan och i Högsjö skola ber hon att få återkomma med. Pernilla Hagberg (MP) frågar om hänsyn tas till försiktighetsprincipen med mobil strålning när digitaliseringen med Tidsenligt lärande planeras. Förvaltningschefen svarar att det inte diskuterats, men utökningen av accesspunkter är marginell och några accesspunkter kommer att bytas ut.

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU nämnd 140129 bou.doc Datum 2014-01-22 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl. 16.00 Plats:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-06-17 99 (113) Plats och tid ICA Cityhallen och Kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl. 10.00 14.20. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M), 110 Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-11-10 263 (285) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 10 november 2014, kl. 10.00 15:00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M), vice ordf. Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen Datum 2013-01-18 1 (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl 14.00 Jörgen Larsson Ordförande Ärenden: Anders Edlund Sekreterare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer