Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN"

Transkript

1 Ledningsutskottet (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och driftmedel, Barnfilmbyn.5 Finansiering av bidrag till Barnfilmbyn Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen, yttrande Budgetuppföljning per Förteckning obesvarade motioner Förteckning obesvarade medborgarförslag Internbudget KLK, kost- och städ Aktieförsäljning, eksjö.nu..16 Avsiktsförklaring om deltagande i samarbete med e-arkiv. 17 Kommunala Pensionärsrådet - val av ledamöter...18 Kommunala Funktionshinderrådet - val av ledamöter..19 Kommunstyrelsens styrkort.. 20 Upphandling av drivmedel fattade med stöd av delegation Anmälningsärenden.. 24 Ledningsutskottets protokoll

2 Ledningsutskottet (25) Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl ande Övriga deltagande Utses att justera Annelie Hägg (C), ordf Tomas Erazim (M), 1-5, 8, 10-14, 17 Bo Bergvall (S) Diana Laitinen Carlsson (S) Ulf Bardh (C), tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) Mikael Andreasson (S) Carina Lindström (M) Annelie Sjöberg (M), tjänstgörande ersättare för Tomas Erazim (M) 6,7,9,15,16 Lea Petersson (MP), ej tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (S), ej tjänstgörande ersättare Maria Havskog (C), ej tjänstgörande ersättare 6,7,15,16 Annelie Sjöberg (M), ej tjänstgörande ersättare 1-5, 8, 10-14, 17 Ulla Hägg (S), ej tjänstgörande ersättare Ulf Bardh (C), ej tjänstgörande ersättare Linda Davidsson, sekreterare Per Karlsson, ekonom 5, 8 Jürgen Beck, utvecklingschef 13 Sven-Erik Johansson, inköp- och upphandlingschef 14 Stefan Elm, kommundirektör Carina Lindström Justeringens plats Förvaltningshuset, Eksjö Paragrafer 1-17 och tid Underskrifter Sekreterare.. Linda Davidsson Ordförande.. Annelie Hägg.. Carina Lindström Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ledningsutskottet Förvaringsplats för protokollet Förvaltningshuset Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift Linda Davidsson

3 Ledningsutskottet (25) Lu 1 Dnr Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering Ledningsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering i samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglementen avseende alkohollagstiftningen och tobakslagen, samt avseende ansökan enligt lag om exploateringssamverkan. I nu gällande reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige , framgår att ärenden gällande alkohollagstiftning och tobakslagen handläggs av samhällsbyggnadsnämnden. Med anledning av ny förvaltningsorganisation, ikraftträdande , kommer ärenden gällande alkohollagstiftningen att handläggas inom socialnämnden. Ärenden avseende tobakslagen kommer att fördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden innebärande att ärenden inom tobakslagen avseende tillsyn av rökfria miljöer handläggs inom samhällsbyggnadsnämnden, och ärenden inom tobakslagen avseende tillsyn av försäljningsställen handläggs inom socialnämnden. I ovan angivet reglemente anges vidare att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i ärende om ansökan om förrättning för exploateringssamverkan enligt lagen om exploateringssamverkan. Lagen om exploateringssamverkan upphörde att gälla vid utgången av juni 2012, då lagen, enligt civilutskottets betänkande, endast hade tillämpats vid ett fåtal tillfällen sedan dess tillkomst och inte bedömdes ha något användningsområde framöver och i övrigt heller inte fyllde någon funktion. I övergångsbestämmelserna anges att den upphävda lagen gäller fortfarande i de fall en ansökan om exploateringsförrättning har getts in till lantmäterimyndigheten före den 1 juli Samhällsbyggnadsnämndens reglemente föreslås därför revideras enligt följande: 1) Punkten Alkohollagstiftning och tobakslagen under rubriken Verksamhetsområden styrks och ersätts med Tobakslagen (tillsyn av rökfria miljöer)

4 Ledningsutskottet (25) 2) Ärendet ansökan om förrättning för exploateringssamverkan enligt lagen om exploateringssamverkan stryks ur reglementet Socialnämndens reglemente föreslås revideras enligt följande: Tillägg sker under rubriken Verksamhetsområden - Alkohollagstiftning - Tobakslagen (tillsyn av försäljningsställen) sunderlag Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglementen, antagna av kommunfullmäktige , 142 Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elisabeth Hagelberg, daterad Utdrag

5 Ledningsutskottet (25) Lu 2 Dnr Ansökan om investerings- och driftmedel, Barnfilmbyn Ledningsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Snickerboa Mariannelund AB investerings- och driftbidrag om totalt 4 mnkr för uppbyggnad av verksamhetslokaler i Mariannelund för permanent etablering av Barnfilmbyn, att medel avsätts etappvis utifrån projektets framskridande med 2000 tkr tkr tkr tkr 2018 att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om hur finansiering sker 2015, samt finansiering för hänskjuts till budgetberedningen. Sammanfattning Bakgrund Projektet Barnfilmbyn befinner sig sedan fyra år under utveckling. Det har i liten skala testats i den tillfälliga utställning som visats i Mariannelund under somrarna 2013 och Konceptet har under 2014 utvecklats så långt att man har inlett en dialog med arkitekter och designbyråer kring såväl utställning som byggnader. Projektet Barnfilmbyn drivs av ett konsortium av organisationer, var och en med sin kompetens och kapacitet: Emilkraften ekonomisk förening är sedan 1999 en samhällsförening för lokal utveckling i Mariannelund. Emilkraften arbetar i huvudsak med turism, landsbygdsutveckling samt offentlig service och har blivit samhällets naturliga mötesplats och knutpunkt. Det är Emilkraften som fram till nu varit projektägare och drivande kraft i utvecklingen av Barnfilmbyn. Föreningen Barnfilmbyn har etablerats för att ta ledningen i det fortsatta utvecklingsarbetet. Snickerboa Mariannelund AB är ett icke vinstdrivande bolag med 170 delägare, som ansvarar för att utveckla, bygga och hyra ut den fastighet där föreningen ska bedriva sin verksamhet. Snickerboa Mariannelund AB har genomfört en nyemission och tagit in 470 tkr som en grundplåt för att kunna driva fastighetsprojektet vidare.

6 Ledningsutskottet (25) Analys Målet för Barnfilmbyn är att bli något mer än en besöksanläggning. Den ska vara ett bygdens samarbetsprojekt med skola, föreningsliv och näringsliv. Den ska vara ett utvecklingscentrum för att under skoltid nå ut till förskolor och skolor i regionen. Den ska etablera en stark digital plattform för att nå ut nationellt och internationellt. Den långsiktiga visionen är att skapa ett centrum för barnfilm i Sverige. Genom utställningar, seminarier, barnfilmfestivaler, pedagogiskt arbete, en filmstudio samt ett modernt och experimentellt aktivitetscentra, ska bra barnfilm synliggöras och ett barnkulturcentrum inom film skapas. Barnfilmbyn ska bli en aktivitetsplats där besökarna kan få uppleva och återuppleva barnfilm och bli delaktiga i skapandet av film, rörliga bilder och berättelser. Den ska präglas av höga ambitioner när det gäller tillgänglighet, delaktighet och integration. Anläggningen ska byggas från barnets ögonvrå och stimulera upptäckarglädje och aktivitet. Anläggningen kommer att ha högsäsong under sommarlov och andra skollov. Däremellan ska den fungera som en konferensanläggning som erbjuder unika mervärden. Genom att lyfta fram Emil som entreprenör, som miljö och som inspiration kommer anläggningen att kunna attrahera de småländska företagens och regionens konferens- och utbildningsverksamhet. Barnfilmbyn kommer att rikta in sig på en publik som består av barn och ungdomar med föräldrar och far- och morföräldrar. Den ska också nå ut till skolor och förskolor. Anläggningen ska genom sin utformning präglas av tillgänglighet och fungera inkluderande. Den ska ta vara på barnens energi och lust att skapa. Barnfilmbyn ska starta sin verksamhet försommaren 2016 för att inom tre år ha nått upp till minst besökare per år, vilket är den nivå som ger långsiktig överlevnad. Den kommer att ha flexibilitet för att kunna ta emot besökare per år, när anläggningen väl är etablerad. En del av verksamheten vid Barnfilmbyn kommer att bestå av utvecklingsprojekt som ska leda till att ett nationellt och nordisk centrum för barnfilm kan etableras. Målgruppen för den verksamheten är personer verksamma inom film och barnkultur. Den verksamheten kommer att växa i den takt som det går att få projektmedel. Projektet beräknas kosta cirka 32 mnkr, varav 18 mnkr avser byggnader och 14 mnkr projektledning, utställning, inredning, teknisk utrustning, digital mjukvara och uppstartskostnader. Finansieringsplanen är under diskussion med kommunala, regionala och nationella organ. Bidrag söks från följande finansiärer: Eksjö kommun Företag i regionen i form av in-kind bidrag till byggenskapen Länsstyrelsen/landsbygdsprogrammet Regionkommun Allmänna arvsfonden Kulturstiftelsen/Postkodlotteriet Privata stiftelser och företag 4 mnkr ospec 2-4 mnkr 16 mnkr 5-10 mnkr 5-10 mnkr ospec

7 Ledningsutskottet (25) Slutsatser Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv kommer verksamheten att resultera i fler besökare i området, fler turistnätter, ökad försäljning av mat och upplevelser vilket i sin tur leder till nya arbetstillfällen besökare skapar en omsättningsökning om cirka 6 mnkr inom turistiska näringar, vilket genererar cirka nio årsarbetstillfällen varav tre i Barnfilmbyn. För lokalbefolkningen innebär den ökade medvetenheten om det lokala kulturarvet redan nu en starkare identitet och större stolthet för bygden. På längre sikt torde stoltheten återspegla sig i ökad framtidstro, fler satsningar och nya verksamheter i området, samt att fler unga väljer att stanna kvar eller att flytta hit. Utvecklingskontoret Emilkraften, med en arbetsmodell som redan i dag intresserar många mindre orter i Sverige, får med Barnfilmbyn ytterligare erfarenheter att dela med sig av till landets landsbygdsutvecklare. Samma gäller för Snickerboa Mariannelund AB som ett icke vinstdrivande bolag med ett stort antal lokalt förankrade finansiärer (crowd-funding). Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunen stödjer projektet med 4 mnkr enligt ansökan från Snickerboa AB. Förvaltningens uppfattning är att detta är en mycket bra näringslivs- och landsbygdsatsning. Utifrån att hela projektet omsluter 32 mnkr och kommunens del i detta omfattar 4 mnkr, motsvarande 12,5 procent, är detta en bra utväxling på insatt medel och som kommer att ge effekter på tillväxten i hela kommunen och då främst landsbygden. Projektet ligger även väl i linje med kommunens profil som kultur- och evenemangskommun och bidrar därmed även till kommunens marknadsföring. sunderlag Projektansökan Barnfilmbyn Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, daterat Utdrag

8 Ledningsutskottet (25) Lu 3 Dnr 2015-KLK0009 Finansiering av bidrag till Barnfilmbyn 2015 Ledningsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bidrag till Barnfilmbyn 2015 finansieras genom att nyttja de 670 tkr av återbetalda medel från Leader Astrid Lindgrens Hembygd, att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att använda 330 tkr från anslaget för oförutsedda utgifter, samt att hänskjuta ärendet för finansiering av bidrag till Snickarboa AB till budgetberedningen. Ledningsutskottet beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i februari avge förslag på finansiering om resterande 1 mnkr för Snickerboa AB ansöker om investerings-och driftbidrag om 4 mnkr varav 2 mnkr ska ianspråktas Då drift- och investeringsram för 2015 är fastställd måste finansiering ske genom ombudgetering eller genom att resultatet för 2015 sänks. Analys För 2015 är budgeten redan fastlagd och de fria medel att disponera för den typ av ändamål är: Medel för oförutsett: 1 mnkr Utvecklingspott: 0,5 mnkr Totalt 1,5 mnkr Andra möjliga fria medel som eventuellt kan tillkomma är återbetalning av AFApremier för 2004, ca 7 mnkr för Eksjö kommun, beslut om detta kan ske tidigast på AFA:a styrelsemöte i mars Önskar man bevilja större bidrag än de tillgängliga fria medel finns möjligheten att ombudgetera från andra verksamheter/ändamål alternativt öka driftbudgeten och därmed minska resultatet. En utökning av driftbudgeten med 1 mnkr och medför en lika stor minskning av resultatet, 1 mnkr, vilket minskar resultatet med 0,11 procent av skatter och bidrag. Ursprungligen budgeterat resultat 2015 är 17,7 mnkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Om man önskar utöka driftramen och sänka resultatnivån är det av intresse hur väl budgeten för skatteintäkter och bidrag verkar stämma med verkligheten 2015.

9 Ledningsutskottet (25) Leader Astrid Lindgrens Hembygd har aviserat en återbetalning om 670 tkr till Eksjö kommun. Skälet till återbetalningen är att Eksjö kommun bidrar årligen med 520 tkr till Leader. Dessa medel används för att delfinansiera projekt som härutöver finansieras genom landsbygdsprogrammet. Utifrån att Leader tidigare bidraget till projektet Barnfilmbyn samtidigt som Eksjö kommun varit bidragsgivare har projektet stödjs av Eksjö kommun både genom egna medel och genom Leadermedel. Styrelsen för Leader har av denna anledning beslutat återbetala 670 tkr till Eksjö kommun. Då intäkten blev känd i slutet av 2014 bokades den enligt god redovisningssed upp 2014 och bidrog till ett positivt resultat Förslag Förvaltningen föreslår att finansieringen av bidrag till Barnfilmbyn 2015 finanseras genom en kombination av möjliga lösningar. De medel som återbetalades från Leader har varit avsedda för landsbygdssatsning och förerslås därför användas till denna satsning då detta väl överensstämmer med vad dessa medel varit avsedda till oavsett vilket år de bokförts i kommunen. Resultatet 2014 blev med anledning av den sent aviserade återbetalningen 670 tkr högre och förslaget är att medlen används till bidraget till Barnfilmbyn 2015 och resultatet blir motsvarande lägre. Utifrån att satsningen på Barnfilmbyn är en näringslivssatsning som bör innebära att framtida skatteunderlag kommer at öka föreslås att en sänkning av resultatet 2015 bör övervägas.1 mnkr motsvarar 0.11 procent lägre resultat. Skulle detta innebära att kommunen kommer att erhålla önskad effekt är det möjligt att kommande år höja årsresultatet och långsiktigt nå målsättningen om ett snitt om 1,8 procent inom en 10- årsperiod. Eftersom ansökan inte var inkommen vid budgetarbetet känns det rimligt att använda medel för oförutsett. Sammanfattningsvis föreslås att finansiering sker genom att Resultatet 2015 sänks med tkr varav återbetalda medel från Leader motsvarande 670 tkr Oförutsett utnyttjas med 330 tkr Yrkande Under ledningsutskottets överläggning yrkar ordförande Annelie Hägg (C) att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i februari avge förslag på finansiering om resterande 1 mnkr för Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag mot ordförandens ändringsyrkande, varvid ledningsutskottet beslutar att bifalla ordförandens ändringsyrkande.

10 Ledningsutskottet (25) sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, daterad Skrivelse från Astrid Lindgrens Hembygd, daterad Utdrag:

11 Ledningsutskottet (25) Lu 4 Dnr Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen, yttrande Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta redovisat förslag till yttrande, samt att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. Kommunrevisionen har genom sina sakkunnigbiträden granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Granskning har genomförts av styrdokument såsom bolagsordningar och ägardirektiv, samt hur dessa arbetas fram och används för att kommunstyrelsen på ett aktivt sätt genomför styrning och ledning över bolagen och härigenom säkerställer sin uppsiktsplikt enligt kommunallagen. Den övergripande bedömningen är att det i Eksjö kommun finns en fungerande ägarstyrning. Kommunrevisionen önskar svar senast den 12 februari. Kommunstyrelsen har tagit del av granskningsrapporten avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen är utifrån redovisat resultat tillfreds med att rapporten visar att kommunstyrelsen fått kvittens på att det arbete som genomfördes under avseende översyn av bolagsordningar och ägardirektiv, samt att det aktiva arbete som genomfördes i dialog med de kommunala bolagens vd:ar och styrelser givit resultatet att kommunstyrelsen uppfattas ha en god ägarstyrning. Det omfattande arbete som genomfördes avseende detta skedde med bakgrund av förändringar i kommunallagen. Mycket av det praktiska arbete avseende uppföljning och utvärdering sker via Stadshus AB s styrelse. Även om det inte framgår av rapporten är målsättningen från kommunstyrelsen att ytterliga förstärka ägarstyrningen genom att uppföljningen och utvärderingen från Stadshus AB s ägarsamråd presenteras och kommenteras för såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige. sunderlag Granskningsrapport från KPMG, daterad Skrivelse från revisorerna, daterad Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, daterad Utdrag:

12 Ledningsutskottet (25) Lu 5 Dnr 2015-KLK0007 Budgetuppföljning per Ledningsutskottets beslutar att godkänna lämnad rapport, samt att anmäla densamma i kommunstyrelsen. Kommunledningskontorets driftutfall efter knappt en månad är 55,6 mnkr, vilket motsvarar 102 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 100 procent. Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 55,7 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 1,2 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 2,1 procent. Av underskottet om 4,6 mnkr är 1,7 mnkr planerat resultatfondsutnyttjande. Kost- och städenhetens driftutfall efter 12 månader är 20,6 mnkr, vilket motsvarar 104 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 100 procent. Helårsprognosen för driften är 20,1 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget om 1,4 procent. sunderlag Rapport från ekonomiavdelningen Utdrag:

13 Ledningsutskottet (25) Lu 6 Dnr 2015-KLK0012 Förteckning obesvarade motioner Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som ännu inte besvarats. Av framtagen förteckning framgår att 10 motioner för närvarande inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, fastställd , bör motionen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett halvår från det att motionen väckts. sunderlag Förteckning över obesvarade motioner Utdrag

14 Ledningsutskottet (25) Lu 7 Dnr 2015-KLK0013 Förteckning obesvarade medborgarförslag Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som ännu inte besvarats. Av framtagen förteckning framgår att 9 medborgarförslag för närvarande inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, fastställd , bör medborgarförslaget beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett halvår från det att förslaget väckts. sunderlag Förteckning över obesvarade medborgarförslag Utdrag

15 Ledningsutskottet (25) Lu 8 Dnr 2015-KLK0008 Internbudget KLK, kost- och städ Ledningsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till internbudget för kommunledningskontoret respektive kost och städ, samt att anmäla ärendet till kommunstyrelsen. Förslag till internbudget för kommunledningskontoret respektive kost- och städenheten har upprättats och redovisas vid dagens sammanträde. Kommunledningskontorets och kost- och städenhetens ram för 2015 utgör mnkr. sunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen Utdrag:

16 Ledningsutskottet (25) Lu 9 Dnr 2015-KLK0010 Aktieförsäljning, eksjö.nu Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att Eksjö kommun försäljer 19 aktier i bolaget eksjö.nu. Tomas Erazim (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv Eksjö.nu är av kommunen ett så kallat hälftenägt bolag där det privata näringslivet ska ha aktiemajoritet. Eksjö kommun äger idag fler aktier i bolaget eksjö.nu än det privata näringslivet. Detta uppkom för flera år sedan i samband med en nyemission och har inte uppmärksammats förrän vid senaste bolagsstämman. För att upprätta balansen föreslås Eksjö kommun avvara 19 av sina aktier till försäljning. sunderlag Tjänsteskrivelse från näringslivschef Marie Brask, daterad Utdrag:

17 Ledningsutskottet (25) Lu 10 Dnr 2015-KLK0011 Avsiktsförklaring om deltagande i samarbete med e-arkiv Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom avsiktsförklaringen avseende länsgemensamt e-arkiv, att uppdra till budgetberedningen att beakta kostnaden för införande av ett länsgemensamt e-arkiv inför 2016 års budget, samt att Eksjö kommuns medverkan i projektet e-arkiv är under förutsättning att länets övriga kommuner väljer att delta i projektet. E-utvecklingsrådet i Jönköpings län har föreslagit Eksjö kommun att delta i ett samarbete kring införande av ett gemensamt e-arkiv. För att möjliggöra ett effektivt arbete med projektet har e-utvecklingsrådet efterfrågat en avsiktsförklaring i frågan. Åtagande - Eksjö kommun avser att delta i ett för länets kommuner och kommunalförbund gemensamt avrop, alternativt upphandling under 2016, förutsatt att den ekonomiska modellen och det ekonomiska åtagandet bedöms rimligt. - Eksjö kommun avsätter medel under 2016 och kommande år för deltagande i projektet. - Eksjö kommun verkar för att kommunens verksamheter väljer det gemensamma e-arkivet som lösning för digitalt bevarande. Detta omfattar även kommunala bolag och kommunalförbund. I och med denna avsiktsförklaring ger Eksjö kommun i uppdrag till E- utvecklingsrådet i Jönköpings län, att senast presentera ett förslag på samarbetsavtal innehållande ekonomisk modell och uppskattade kostnader för inrättande av en gemensam förvaltningsorganisation och införande av det gemensamma e-arkivet. Förslaget ska möjliggöra för andra verksamheter som kommunala bolag och kommunalförbund att ansluta till projektet. sunderlag Skrivelse från E-utvecklingsrådet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm Utdrag:

18 Ledningsutskottet (25) Lu 11 Dnr 2015-KLK0024 Kommunala Pensionärsrådet val av ledamöter Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att till ordinarie ledamot i Pensionärsrådet utse Tomas Erazim (M), Posthemsvägen 20, Hult, att till ersättare utse Diana Laitinen Carlsson (S), Räveberg 1, Eksjö, samt att till ordförande utse Kerstin Robertsson (M), Norra Storgatan 51, Eksjö. Enligt reglementet för kommunala pensionärsrådet, reviderat av kommunfullmäktige , ska kommunstyrelsen inför ny mandatperiod utse tre politiska ledamöter/ersättare. sunderlag Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, , 178 Utdrag:

19 Ledningsutskottet (25) Lu 12 Dnr 2015-KLK0025 Kommunala Funktionshinderrådet val av ledamöter Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att till ordinarie ledamot i Kommunala Funktionshinderrådet utse Diana Laitinen Carlsson (S), Räveberg 1, Eksjö, att till ersättare utse Tomas Erazim (M), Posthemsvägen 20, Hult, samt att till ordförande utse Per Sixtensson (C), Högaskog 1, Eksjö. Enligt reglementet för kommunala funktionshinderrådet, reviderat av kommunfullmäktige , ska kommunstyrelsen inför ny mandatperiod utse tre politiska ledamöter/ersättare. sunderlag Reglemente för Kommunala Funktionshinderrådet, Utdrag:

20 Ledningsutskottet (25) Lu 13 Dnr Kommunstyrelsens styrkort, revidering Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunstyrelsens styrkort. Inför den nya mandatperioden har den politiska organisationen förändrats genom tillsättande av nämnder. Med anledningen av detta har det funnits önskemål att respektive nämnd ska ha ett eget styrkort. Enligt den senaste redovisade modellen för kommunens styrning och ledning via balanserade styrkort framgår att kommunstyrelsens styrkort bör vara mer fokuserade på strategiska mål, medan nämndstyrkorten ska fokusera mer på operativa mål. Nytt förslag till styrkort för kommunstyrelsen 2015 har utarbetats av kommunledningskontoret. Fokus har varit att målen ska ha en strategisk karaktär, samt att begränsa antalet mål. Varje år i samband med budgetprocessen och budgetbeslutet ska ställning tas till det aktuella styrkortet. Kommunstyrelsen beslutade , att återremittera ärendet med uppdrag att omarbeta styrkorten så att hänsyn tas till politiska program och genomförd omvärldsanalys. sunderlag Förslag på kommunstyrelsens styrkort från utvecklingschef Jürgen Beck, daterad Utdrag:

21 Ledningsutskottet (25) Lu 14 Dnr 2015-KLK0018 Upphandling av drivmedel Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Eksjö kommun genomför egen upphandling av drivmedel där förnybar energi viktas högre än avstånd till lämpligt tankställe. Eksjö kommuns ramavtal för drivmedel (etanol, bensin och diesel) går ut varför nytt avtal måste tecknas. Nytt ramavtal kan tecknas genom något av nedanstående alternativ: Eksjö kommun genomför egen upphandling Eksjö kommun ansluter sig till befintligt ramavtal som upphandlats av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) Vid upphandling av drivmedel finns nedanstående politiska beslut som ska beaktas: Energiplan/klimatstrategi, antagen av kommunfullmäktige , 42 -andelen etanol som drivmedel ska vara minst 60 procent av den totala drivmedelsanvändningen 2015 Miljöplan, antagen av kommunfullmäktige , 209 -öka andelen förnybar energi i kommunala bilar så att den utgör lägst 70 procent 2015 och lägst 90 procent 2020 Samhällsbyggnadssektorn styrkort enligt beslut , 107 -andelen förnybar energi i kommunala personbilar ska utgöra lägst 70 procent 2015 och lägst 90 procent 2020 Resepolicy (remiss ) -andelen förnybar energi i kommunala personbilar ska utgöra lägst 70 procent 2015 och lägst 90 procent 2020 Projektet Smarta hemtjänstresor på Höglandet 2011, enligt beslut av kommunstyrelsen , 155 -vid nästa upphandling av drivmedel ska avstånd till lämpliga tankställen beaktas Andelen förnybar energi i drivmedlen till kommunens fordon har under åren minskat från 30 procent till 10 procent. Orsaken kan dels bero på att marknaden förändrats med ett minskat utbud av etanolfordon som fått till följd att antalet dieselfordon ökat, dels att kommunens befintliga etanolfordon emellanåt tankas med bensin då det upplevs som att nuvarande tankstation inte finns tillräckligt centralt placerad i Eksjö tätort.

22 Ledningsutskottet (25) SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) Eksjö kommun är ansluten till SKI och har därför möjlighet att nyttja de ramavtal som SKI har eller kommer att upphandla. För produktgruppen drivmedel finns ett befintligt avtal som Eksjö kommun har möjlighet att ansluta sig till omgående. Tankstationen i det aktuella fallet är centralt belägen inom Eksjö tätort och tillhandahåller etanol, bensin och diesel. Andelen förnybar energi i dieseln är 5 procent RME vilket är mindre förnybar energi än vad som marknaden har möjlighet att tillhandahålla.. Marknaden kan erbjuda upp till 25 procent förnybar energi i diesel, vilket antagligen för kommunen skulle innebära att tankstationen inte är lika centralt placerad och verksamheterna därmed får ett längre avstånd till tankstället. Eksjö kommun har som målsättning att öka andelen förnybar energi i drivmedlen som används för kommunens fordon. Då SKIs ramavtalsleverantör har lägre andel förnybar energi än vad marknaden har möjlighet att erbjuda bör Eksjö kommun genomföra egen upphandling av drivmedel. sunderlag Tjänsteskrivelse från upphandlingschef Sven-Erik Johansson, daterad Utdrag

23 Ledningsutskottet (25) Lu 15 Dnr 2015-KLK fattade med stöd av delegation Ledningsutskottet beslutar att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Mät- och exploateringschefen Förbehåll Eksjö Kråkeberg 1:15 Utdrag: s sign

24 Ledningsutskottet (25) Lu 16 Anmälningsärenden Ledningsutskottet beslutar att notera informationen. Följande ärenden anmäls: Dnr Överklagande av 2008 och 2009 års taxering -- Skrivelse från nyinflyttade med synpunkter i Mariannelund -- Skrivelse angående lång väntan på barnomsorg -- om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Höglandssjukhuset, Eksjö Länsstyrelsen i Jönköpings län -- Protokoll , AB Eksjö Industribyggnader -- Protokoll , EBO -- Protokoll , EKFAB -- Protokoll , HKF s sign

25 Ledningsutskottet (25) Lu 17 Ledningsutskottets protokoll Ledningsutskottet beslutar att lägga protokollet till handlingarna. Ledningsutskottets presidium har beslutat att föregående sammanträdes protokoll ska redovisas vid utskottets sammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas protokoll från ledningsutskottet s sign

1 (12) Ledningsutskottet. Annelie Hägg (C), ordf Carina Lindström (M) Bo Bergvall (S) Lennart Gustavsson (S) Ulf Björlingson (M) Ulf Bardh (C)

1 (12) Ledningsutskottet. Annelie Hägg (C), ordf Carina Lindström (M) Bo Bergvall (S) Lennart Gustavsson (S) Ulf Björlingson (M) Ulf Bardh (C) 2016-12-13 Sida 1 (12) Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Apotekaren kl. 13.00-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Hägg (C), ordf Carina Lindström (M) Bo Bergvall (S) Lennart

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-12-09 1 (24) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09 Innehåll Anmälan om uppräkning av taxorna för brandskyddskontroll och rengöring... 3 Modernisering och uppfräschning

Läs mer

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-03 Sida 1 (38) Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-03 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-06-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-06-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-06-10 1 (18) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-06-10 Innehåll Budgetuppföljning per 2014-05-31, KLK och kost- och städenheten... 3 Budget 2015, verksamhetsplan 2016-2017

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sida. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-18 1 (23) Innehåll

Sida. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-18 1 (23) Innehåll 2015-08-18 Sida 1 (23) Innehåll ande... 2 Delårsbokslut, per 2015-06-30... 3 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest... 4 Eksjö International Tattoo 2016, budget... 6 Fastighetsförvärv,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Ledningsutskottet 2015-02-19--20 1 (9) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2014 - avsättning till resultatutjämningsreserv.4 Bokslut och årsredovisning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-03-17. Innehåll 1 (23)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-03-17. Innehåll 1 (23) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-17 Sida 1 (23) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-03-17 Innehåll Frikort gym och simhall - motion... 4 Riktlinjer för råd, kommittéer med mera... 5 Årsrapport

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-10-13. Innehåll 1 (26)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-10-13. Innehåll 1 (26) 2015-10-13 Sida 1 (26) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-10-13 Innehåll Mediacenter Jönköpings län, budget 2016 - samråd... 3 Eksjö kommuns förvaltade fonder och stiftelser, ansökan om

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-04-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara

Läs mer

1 (9) Pensionärsrådet

1 (9) Pensionärsrådet 2016-11-23 Sida 1 (9) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Garvaren kl 09.30 12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Gunnarsson (M) ordförande Berit Ekedahl, Ingatorp PRO Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-11-17. Innehåll 1 (38)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-11-17. Innehåll 1 (38) 2015-11-17 Sida 1 (38) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-11-17 Innehåll HBTQ i Eksjö kommun, motion - yttrande... 3 Revidering av taxor för tjänster utförda av räddningstjänsten... 5 Anmälan

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (25) 2012-01-17 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (18) 2008-12-09 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2008-12-09 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20

Sammanträdesdatum 2014-02-20 2014-02-20 Sida 1 (7) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.10 ande Diana Laitinen Carlsson, ordförande Tomas Erazim, 4-7 Mats Danielsson, (M) tjg

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-01-15

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-01-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2013-01-15 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-01-15 ande...2 Budgetuppföljning lägesrapport...3 Kostpolicy för Eksjö

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2011-08-16 Sammanträdesprotokoll för Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, Eksjö, kl 14.00 17.40 ande Lennart Bogren (C),

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer