Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN"

Transkript

1 Ledningsutskottet (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och driftmedel, Barnfilmbyn.5 Finansiering av bidrag till Barnfilmbyn Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen, yttrande Budgetuppföljning per Förteckning obesvarade motioner Förteckning obesvarade medborgarförslag Internbudget KLK, kost- och städ Aktieförsäljning, eksjö.nu..16 Avsiktsförklaring om deltagande i samarbete med e-arkiv. 17 Kommunala Pensionärsrådet - val av ledamöter...18 Kommunala Funktionshinderrådet - val av ledamöter..19 Kommunstyrelsens styrkort.. 20 Upphandling av drivmedel fattade med stöd av delegation Anmälningsärenden.. 24 Ledningsutskottets protokoll

2 Ledningsutskottet (25) Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl ande Övriga deltagande Utses att justera Annelie Hägg (C), ordf Tomas Erazim (M), 1-5, 8, 10-14, 17 Bo Bergvall (S) Diana Laitinen Carlsson (S) Ulf Bardh (C), tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) Mikael Andreasson (S) Carina Lindström (M) Annelie Sjöberg (M), tjänstgörande ersättare för Tomas Erazim (M) 6,7,9,15,16 Lea Petersson (MP), ej tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (S), ej tjänstgörande ersättare Maria Havskog (C), ej tjänstgörande ersättare 6,7,15,16 Annelie Sjöberg (M), ej tjänstgörande ersättare 1-5, 8, 10-14, 17 Ulla Hägg (S), ej tjänstgörande ersättare Ulf Bardh (C), ej tjänstgörande ersättare Linda Davidsson, sekreterare Per Karlsson, ekonom 5, 8 Jürgen Beck, utvecklingschef 13 Sven-Erik Johansson, inköp- och upphandlingschef 14 Stefan Elm, kommundirektör Carina Lindström Justeringens plats Förvaltningshuset, Eksjö Paragrafer 1-17 och tid Underskrifter Sekreterare.. Linda Davidsson Ordförande.. Annelie Hägg.. Carina Lindström Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ledningsutskottet Förvaringsplats för protokollet Förvaltningshuset Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift Linda Davidsson

3 Ledningsutskottet (25) Lu 1 Dnr Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering Ledningsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering i samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglementen avseende alkohollagstiftningen och tobakslagen, samt avseende ansökan enligt lag om exploateringssamverkan. I nu gällande reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige , framgår att ärenden gällande alkohollagstiftning och tobakslagen handläggs av samhällsbyggnadsnämnden. Med anledning av ny förvaltningsorganisation, ikraftträdande , kommer ärenden gällande alkohollagstiftningen att handläggas inom socialnämnden. Ärenden avseende tobakslagen kommer att fördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden innebärande att ärenden inom tobakslagen avseende tillsyn av rökfria miljöer handläggs inom samhällsbyggnadsnämnden, och ärenden inom tobakslagen avseende tillsyn av försäljningsställen handläggs inom socialnämnden. I ovan angivet reglemente anges vidare att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i ärende om ansökan om förrättning för exploateringssamverkan enligt lagen om exploateringssamverkan. Lagen om exploateringssamverkan upphörde att gälla vid utgången av juni 2012, då lagen, enligt civilutskottets betänkande, endast hade tillämpats vid ett fåtal tillfällen sedan dess tillkomst och inte bedömdes ha något användningsområde framöver och i övrigt heller inte fyllde någon funktion. I övergångsbestämmelserna anges att den upphävda lagen gäller fortfarande i de fall en ansökan om exploateringsförrättning har getts in till lantmäterimyndigheten före den 1 juli Samhällsbyggnadsnämndens reglemente föreslås därför revideras enligt följande: 1) Punkten Alkohollagstiftning och tobakslagen under rubriken Verksamhetsområden styrks och ersätts med Tobakslagen (tillsyn av rökfria miljöer)

4 Ledningsutskottet (25) 2) Ärendet ansökan om förrättning för exploateringssamverkan enligt lagen om exploateringssamverkan stryks ur reglementet Socialnämndens reglemente föreslås revideras enligt följande: Tillägg sker under rubriken Verksamhetsområden - Alkohollagstiftning - Tobakslagen (tillsyn av försäljningsställen) sunderlag Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglementen, antagna av kommunfullmäktige , 142 Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elisabeth Hagelberg, daterad Utdrag

5 Ledningsutskottet (25) Lu 2 Dnr Ansökan om investerings- och driftmedel, Barnfilmbyn Ledningsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Snickerboa Mariannelund AB investerings- och driftbidrag om totalt 4 mnkr för uppbyggnad av verksamhetslokaler i Mariannelund för permanent etablering av Barnfilmbyn, att medel avsätts etappvis utifrån projektets framskridande med 2000 tkr tkr tkr tkr 2018 att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om hur finansiering sker 2015, samt finansiering för hänskjuts till budgetberedningen. Sammanfattning Bakgrund Projektet Barnfilmbyn befinner sig sedan fyra år under utveckling. Det har i liten skala testats i den tillfälliga utställning som visats i Mariannelund under somrarna 2013 och Konceptet har under 2014 utvecklats så långt att man har inlett en dialog med arkitekter och designbyråer kring såväl utställning som byggnader. Projektet Barnfilmbyn drivs av ett konsortium av organisationer, var och en med sin kompetens och kapacitet: Emilkraften ekonomisk förening är sedan 1999 en samhällsförening för lokal utveckling i Mariannelund. Emilkraften arbetar i huvudsak med turism, landsbygdsutveckling samt offentlig service och har blivit samhällets naturliga mötesplats och knutpunkt. Det är Emilkraften som fram till nu varit projektägare och drivande kraft i utvecklingen av Barnfilmbyn. Föreningen Barnfilmbyn har etablerats för att ta ledningen i det fortsatta utvecklingsarbetet. Snickerboa Mariannelund AB är ett icke vinstdrivande bolag med 170 delägare, som ansvarar för att utveckla, bygga och hyra ut den fastighet där föreningen ska bedriva sin verksamhet. Snickerboa Mariannelund AB har genomfört en nyemission och tagit in 470 tkr som en grundplåt för att kunna driva fastighetsprojektet vidare.

6 Ledningsutskottet (25) Analys Målet för Barnfilmbyn är att bli något mer än en besöksanläggning. Den ska vara ett bygdens samarbetsprojekt med skola, föreningsliv och näringsliv. Den ska vara ett utvecklingscentrum för att under skoltid nå ut till förskolor och skolor i regionen. Den ska etablera en stark digital plattform för att nå ut nationellt och internationellt. Den långsiktiga visionen är att skapa ett centrum för barnfilm i Sverige. Genom utställningar, seminarier, barnfilmfestivaler, pedagogiskt arbete, en filmstudio samt ett modernt och experimentellt aktivitetscentra, ska bra barnfilm synliggöras och ett barnkulturcentrum inom film skapas. Barnfilmbyn ska bli en aktivitetsplats där besökarna kan få uppleva och återuppleva barnfilm och bli delaktiga i skapandet av film, rörliga bilder och berättelser. Den ska präglas av höga ambitioner när det gäller tillgänglighet, delaktighet och integration. Anläggningen ska byggas från barnets ögonvrå och stimulera upptäckarglädje och aktivitet. Anläggningen kommer att ha högsäsong under sommarlov och andra skollov. Däremellan ska den fungera som en konferensanläggning som erbjuder unika mervärden. Genom att lyfta fram Emil som entreprenör, som miljö och som inspiration kommer anläggningen att kunna attrahera de småländska företagens och regionens konferens- och utbildningsverksamhet. Barnfilmbyn kommer att rikta in sig på en publik som består av barn och ungdomar med föräldrar och far- och morföräldrar. Den ska också nå ut till skolor och förskolor. Anläggningen ska genom sin utformning präglas av tillgänglighet och fungera inkluderande. Den ska ta vara på barnens energi och lust att skapa. Barnfilmbyn ska starta sin verksamhet försommaren 2016 för att inom tre år ha nått upp till minst besökare per år, vilket är den nivå som ger långsiktig överlevnad. Den kommer att ha flexibilitet för att kunna ta emot besökare per år, när anläggningen väl är etablerad. En del av verksamheten vid Barnfilmbyn kommer att bestå av utvecklingsprojekt som ska leda till att ett nationellt och nordisk centrum för barnfilm kan etableras. Målgruppen för den verksamheten är personer verksamma inom film och barnkultur. Den verksamheten kommer att växa i den takt som det går att få projektmedel. Projektet beräknas kosta cirka 32 mnkr, varav 18 mnkr avser byggnader och 14 mnkr projektledning, utställning, inredning, teknisk utrustning, digital mjukvara och uppstartskostnader. Finansieringsplanen är under diskussion med kommunala, regionala och nationella organ. Bidrag söks från följande finansiärer: Eksjö kommun Företag i regionen i form av in-kind bidrag till byggenskapen Länsstyrelsen/landsbygdsprogrammet Regionkommun Allmänna arvsfonden Kulturstiftelsen/Postkodlotteriet Privata stiftelser och företag 4 mnkr ospec 2-4 mnkr 16 mnkr 5-10 mnkr 5-10 mnkr ospec

7 Ledningsutskottet (25) Slutsatser Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv kommer verksamheten att resultera i fler besökare i området, fler turistnätter, ökad försäljning av mat och upplevelser vilket i sin tur leder till nya arbetstillfällen besökare skapar en omsättningsökning om cirka 6 mnkr inom turistiska näringar, vilket genererar cirka nio årsarbetstillfällen varav tre i Barnfilmbyn. För lokalbefolkningen innebär den ökade medvetenheten om det lokala kulturarvet redan nu en starkare identitet och större stolthet för bygden. På längre sikt torde stoltheten återspegla sig i ökad framtidstro, fler satsningar och nya verksamheter i området, samt att fler unga väljer att stanna kvar eller att flytta hit. Utvecklingskontoret Emilkraften, med en arbetsmodell som redan i dag intresserar många mindre orter i Sverige, får med Barnfilmbyn ytterligare erfarenheter att dela med sig av till landets landsbygdsutvecklare. Samma gäller för Snickerboa Mariannelund AB som ett icke vinstdrivande bolag med ett stort antal lokalt förankrade finansiärer (crowd-funding). Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunen stödjer projektet med 4 mnkr enligt ansökan från Snickerboa AB. Förvaltningens uppfattning är att detta är en mycket bra näringslivs- och landsbygdsatsning. Utifrån att hela projektet omsluter 32 mnkr och kommunens del i detta omfattar 4 mnkr, motsvarande 12,5 procent, är detta en bra utväxling på insatt medel och som kommer att ge effekter på tillväxten i hela kommunen och då främst landsbygden. Projektet ligger även väl i linje med kommunens profil som kultur- och evenemangskommun och bidrar därmed även till kommunens marknadsföring. sunderlag Projektansökan Barnfilmbyn Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, daterat Utdrag

8 Ledningsutskottet (25) Lu 3 Dnr 2015-KLK0009 Finansiering av bidrag till Barnfilmbyn 2015 Ledningsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bidrag till Barnfilmbyn 2015 finansieras genom att nyttja de 670 tkr av återbetalda medel från Leader Astrid Lindgrens Hembygd, att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att använda 330 tkr från anslaget för oförutsedda utgifter, samt att hänskjuta ärendet för finansiering av bidrag till Snickarboa AB till budgetberedningen. Ledningsutskottet beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i februari avge förslag på finansiering om resterande 1 mnkr för Snickerboa AB ansöker om investerings-och driftbidrag om 4 mnkr varav 2 mnkr ska ianspråktas Då drift- och investeringsram för 2015 är fastställd måste finansiering ske genom ombudgetering eller genom att resultatet för 2015 sänks. Analys För 2015 är budgeten redan fastlagd och de fria medel att disponera för den typ av ändamål är: Medel för oförutsett: 1 mnkr Utvecklingspott: 0,5 mnkr Totalt 1,5 mnkr Andra möjliga fria medel som eventuellt kan tillkomma är återbetalning av AFApremier för 2004, ca 7 mnkr för Eksjö kommun, beslut om detta kan ske tidigast på AFA:a styrelsemöte i mars Önskar man bevilja större bidrag än de tillgängliga fria medel finns möjligheten att ombudgetera från andra verksamheter/ändamål alternativt öka driftbudgeten och därmed minska resultatet. En utökning av driftbudgeten med 1 mnkr och medför en lika stor minskning av resultatet, 1 mnkr, vilket minskar resultatet med 0,11 procent av skatter och bidrag. Ursprungligen budgeterat resultat 2015 är 17,7 mnkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Om man önskar utöka driftramen och sänka resultatnivån är det av intresse hur väl budgeten för skatteintäkter och bidrag verkar stämma med verkligheten 2015.

9 Ledningsutskottet (25) Leader Astrid Lindgrens Hembygd har aviserat en återbetalning om 670 tkr till Eksjö kommun. Skälet till återbetalningen är att Eksjö kommun bidrar årligen med 520 tkr till Leader. Dessa medel används för att delfinansiera projekt som härutöver finansieras genom landsbygdsprogrammet. Utifrån att Leader tidigare bidraget till projektet Barnfilmbyn samtidigt som Eksjö kommun varit bidragsgivare har projektet stödjs av Eksjö kommun både genom egna medel och genom Leadermedel. Styrelsen för Leader har av denna anledning beslutat återbetala 670 tkr till Eksjö kommun. Då intäkten blev känd i slutet av 2014 bokades den enligt god redovisningssed upp 2014 och bidrog till ett positivt resultat Förslag Förvaltningen föreslår att finansieringen av bidrag till Barnfilmbyn 2015 finanseras genom en kombination av möjliga lösningar. De medel som återbetalades från Leader har varit avsedda för landsbygdssatsning och förerslås därför användas till denna satsning då detta väl överensstämmer med vad dessa medel varit avsedda till oavsett vilket år de bokförts i kommunen. Resultatet 2014 blev med anledning av den sent aviserade återbetalningen 670 tkr högre och förslaget är att medlen används till bidraget till Barnfilmbyn 2015 och resultatet blir motsvarande lägre. Utifrån att satsningen på Barnfilmbyn är en näringslivssatsning som bör innebära att framtida skatteunderlag kommer at öka föreslås att en sänkning av resultatet 2015 bör övervägas.1 mnkr motsvarar 0.11 procent lägre resultat. Skulle detta innebära att kommunen kommer att erhålla önskad effekt är det möjligt att kommande år höja årsresultatet och långsiktigt nå målsättningen om ett snitt om 1,8 procent inom en 10- årsperiod. Eftersom ansökan inte var inkommen vid budgetarbetet känns det rimligt att använda medel för oförutsett. Sammanfattningsvis föreslås att finansiering sker genom att Resultatet 2015 sänks med tkr varav återbetalda medel från Leader motsvarande 670 tkr Oförutsett utnyttjas med 330 tkr Yrkande Under ledningsutskottets överläggning yrkar ordförande Annelie Hägg (C) att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i februari avge förslag på finansiering om resterande 1 mnkr för Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag mot ordförandens ändringsyrkande, varvid ledningsutskottet beslutar att bifalla ordförandens ändringsyrkande.

10 Ledningsutskottet (25) sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, daterad Skrivelse från Astrid Lindgrens Hembygd, daterad Utdrag:

11 Ledningsutskottet (25) Lu 4 Dnr Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen, yttrande Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta redovisat förslag till yttrande, samt att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. Kommunrevisionen har genom sina sakkunnigbiträden granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Granskning har genomförts av styrdokument såsom bolagsordningar och ägardirektiv, samt hur dessa arbetas fram och används för att kommunstyrelsen på ett aktivt sätt genomför styrning och ledning över bolagen och härigenom säkerställer sin uppsiktsplikt enligt kommunallagen. Den övergripande bedömningen är att det i Eksjö kommun finns en fungerande ägarstyrning. Kommunrevisionen önskar svar senast den 12 februari. Kommunstyrelsen har tagit del av granskningsrapporten avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen är utifrån redovisat resultat tillfreds med att rapporten visar att kommunstyrelsen fått kvittens på att det arbete som genomfördes under avseende översyn av bolagsordningar och ägardirektiv, samt att det aktiva arbete som genomfördes i dialog med de kommunala bolagens vd:ar och styrelser givit resultatet att kommunstyrelsen uppfattas ha en god ägarstyrning. Det omfattande arbete som genomfördes avseende detta skedde med bakgrund av förändringar i kommunallagen. Mycket av det praktiska arbete avseende uppföljning och utvärdering sker via Stadshus AB s styrelse. Även om det inte framgår av rapporten är målsättningen från kommunstyrelsen att ytterliga förstärka ägarstyrningen genom att uppföljningen och utvärderingen från Stadshus AB s ägarsamråd presenteras och kommenteras för såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige. sunderlag Granskningsrapport från KPMG, daterad Skrivelse från revisorerna, daterad Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm, daterad Utdrag:

12 Ledningsutskottet (25) Lu 5 Dnr 2015-KLK0007 Budgetuppföljning per Ledningsutskottets beslutar att godkänna lämnad rapport, samt att anmäla densamma i kommunstyrelsen. Kommunledningskontorets driftutfall efter knappt en månad är 55,6 mnkr, vilket motsvarar 102 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 100 procent. Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 55,7 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 1,2 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 2,1 procent. Av underskottet om 4,6 mnkr är 1,7 mnkr planerat resultatfondsutnyttjande. Kost- och städenhetens driftutfall efter 12 månader är 20,6 mnkr, vilket motsvarar 104 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 100 procent. Helårsprognosen för driften är 20,1 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget om 1,4 procent. sunderlag Rapport från ekonomiavdelningen Utdrag:

13 Ledningsutskottet (25) Lu 6 Dnr 2015-KLK0012 Förteckning obesvarade motioner Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som ännu inte besvarats. Av framtagen förteckning framgår att 10 motioner för närvarande inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, fastställd , bör motionen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett halvår från det att motionen väckts. sunderlag Förteckning över obesvarade motioner Utdrag

14 Ledningsutskottet (25) Lu 7 Dnr 2015-KLK0013 Förteckning obesvarade medborgarförslag Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som ännu inte besvarats. Av framtagen förteckning framgår att 9 medborgarförslag för närvarande inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, fastställd , bör medborgarförslaget beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett halvår från det att förslaget väckts. sunderlag Förteckning över obesvarade medborgarförslag Utdrag

15 Ledningsutskottet (25) Lu 8 Dnr 2015-KLK0008 Internbudget KLK, kost- och städ Ledningsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till internbudget för kommunledningskontoret respektive kost och städ, samt att anmäla ärendet till kommunstyrelsen. Förslag till internbudget för kommunledningskontoret respektive kost- och städenheten har upprättats och redovisas vid dagens sammanträde. Kommunledningskontorets och kost- och städenhetens ram för 2015 utgör mnkr. sunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen Utdrag:

16 Ledningsutskottet (25) Lu 9 Dnr 2015-KLK0010 Aktieförsäljning, eksjö.nu Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att Eksjö kommun försäljer 19 aktier i bolaget eksjö.nu. Tomas Erazim (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv Eksjö.nu är av kommunen ett så kallat hälftenägt bolag där det privata näringslivet ska ha aktiemajoritet. Eksjö kommun äger idag fler aktier i bolaget eksjö.nu än det privata näringslivet. Detta uppkom för flera år sedan i samband med en nyemission och har inte uppmärksammats förrän vid senaste bolagsstämman. För att upprätta balansen föreslås Eksjö kommun avvara 19 av sina aktier till försäljning. sunderlag Tjänsteskrivelse från näringslivschef Marie Brask, daterad Utdrag:

17 Ledningsutskottet (25) Lu 10 Dnr 2015-KLK0011 Avsiktsförklaring om deltagande i samarbete med e-arkiv Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom avsiktsförklaringen avseende länsgemensamt e-arkiv, att uppdra till budgetberedningen att beakta kostnaden för införande av ett länsgemensamt e-arkiv inför 2016 års budget, samt att Eksjö kommuns medverkan i projektet e-arkiv är under förutsättning att länets övriga kommuner väljer att delta i projektet. E-utvecklingsrådet i Jönköpings län har föreslagit Eksjö kommun att delta i ett samarbete kring införande av ett gemensamt e-arkiv. För att möjliggöra ett effektivt arbete med projektet har e-utvecklingsrådet efterfrågat en avsiktsförklaring i frågan. Åtagande - Eksjö kommun avser att delta i ett för länets kommuner och kommunalförbund gemensamt avrop, alternativt upphandling under 2016, förutsatt att den ekonomiska modellen och det ekonomiska åtagandet bedöms rimligt. - Eksjö kommun avsätter medel under 2016 och kommande år för deltagande i projektet. - Eksjö kommun verkar för att kommunens verksamheter väljer det gemensamma e-arkivet som lösning för digitalt bevarande. Detta omfattar även kommunala bolag och kommunalförbund. I och med denna avsiktsförklaring ger Eksjö kommun i uppdrag till E- utvecklingsrådet i Jönköpings län, att senast presentera ett förslag på samarbetsavtal innehållande ekonomisk modell och uppskattade kostnader för inrättande av en gemensam förvaltningsorganisation och införande av det gemensamma e-arkivet. Förslaget ska möjliggöra för andra verksamheter som kommunala bolag och kommunalförbund att ansluta till projektet. sunderlag Skrivelse från E-utvecklingsrådet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stefan Elm Utdrag:

18 Ledningsutskottet (25) Lu 11 Dnr 2015-KLK0024 Kommunala Pensionärsrådet val av ledamöter Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att till ordinarie ledamot i Pensionärsrådet utse Tomas Erazim (M), Posthemsvägen 20, Hult, att till ersättare utse Diana Laitinen Carlsson (S), Räveberg 1, Eksjö, samt att till ordförande utse Kerstin Robertsson (M), Norra Storgatan 51, Eksjö. Enligt reglementet för kommunala pensionärsrådet, reviderat av kommunfullmäktige , ska kommunstyrelsen inför ny mandatperiod utse tre politiska ledamöter/ersättare. sunderlag Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, , 178 Utdrag:

19 Ledningsutskottet (25) Lu 12 Dnr 2015-KLK0025 Kommunala Funktionshinderrådet val av ledamöter Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att till ordinarie ledamot i Kommunala Funktionshinderrådet utse Diana Laitinen Carlsson (S), Räveberg 1, Eksjö, att till ersättare utse Tomas Erazim (M), Posthemsvägen 20, Hult, samt att till ordförande utse Per Sixtensson (C), Högaskog 1, Eksjö. Enligt reglementet för kommunala funktionshinderrådet, reviderat av kommunfullmäktige , ska kommunstyrelsen inför ny mandatperiod utse tre politiska ledamöter/ersättare. sunderlag Reglemente för Kommunala Funktionshinderrådet, Utdrag:

20 Ledningsutskottet (25) Lu 13 Dnr Kommunstyrelsens styrkort, revidering Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunstyrelsens styrkort. Inför den nya mandatperioden har den politiska organisationen förändrats genom tillsättande av nämnder. Med anledningen av detta har det funnits önskemål att respektive nämnd ska ha ett eget styrkort. Enligt den senaste redovisade modellen för kommunens styrning och ledning via balanserade styrkort framgår att kommunstyrelsens styrkort bör vara mer fokuserade på strategiska mål, medan nämndstyrkorten ska fokusera mer på operativa mål. Nytt förslag till styrkort för kommunstyrelsen 2015 har utarbetats av kommunledningskontoret. Fokus har varit att målen ska ha en strategisk karaktär, samt att begränsa antalet mål. Varje år i samband med budgetprocessen och budgetbeslutet ska ställning tas till det aktuella styrkortet. Kommunstyrelsen beslutade , att återremittera ärendet med uppdrag att omarbeta styrkorten så att hänsyn tas till politiska program och genomförd omvärldsanalys. sunderlag Förslag på kommunstyrelsens styrkort från utvecklingschef Jürgen Beck, daterad Utdrag:

21 Ledningsutskottet (25) Lu 14 Dnr 2015-KLK0018 Upphandling av drivmedel Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Eksjö kommun genomför egen upphandling av drivmedel där förnybar energi viktas högre än avstånd till lämpligt tankställe. Eksjö kommuns ramavtal för drivmedel (etanol, bensin och diesel) går ut varför nytt avtal måste tecknas. Nytt ramavtal kan tecknas genom något av nedanstående alternativ: Eksjö kommun genomför egen upphandling Eksjö kommun ansluter sig till befintligt ramavtal som upphandlats av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) Vid upphandling av drivmedel finns nedanstående politiska beslut som ska beaktas: Energiplan/klimatstrategi, antagen av kommunfullmäktige , 42 -andelen etanol som drivmedel ska vara minst 60 procent av den totala drivmedelsanvändningen 2015 Miljöplan, antagen av kommunfullmäktige , 209 -öka andelen förnybar energi i kommunala bilar så att den utgör lägst 70 procent 2015 och lägst 90 procent 2020 Samhällsbyggnadssektorn styrkort enligt beslut , 107 -andelen förnybar energi i kommunala personbilar ska utgöra lägst 70 procent 2015 och lägst 90 procent 2020 Resepolicy (remiss ) -andelen förnybar energi i kommunala personbilar ska utgöra lägst 70 procent 2015 och lägst 90 procent 2020 Projektet Smarta hemtjänstresor på Höglandet 2011, enligt beslut av kommunstyrelsen , 155 -vid nästa upphandling av drivmedel ska avstånd till lämpliga tankställen beaktas Andelen förnybar energi i drivmedlen till kommunens fordon har under åren minskat från 30 procent till 10 procent. Orsaken kan dels bero på att marknaden förändrats med ett minskat utbud av etanolfordon som fått till följd att antalet dieselfordon ökat, dels att kommunens befintliga etanolfordon emellanåt tankas med bensin då det upplevs som att nuvarande tankstation inte finns tillräckligt centralt placerad i Eksjö tätort.

22 Ledningsutskottet (25) SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) Eksjö kommun är ansluten till SKI och har därför möjlighet att nyttja de ramavtal som SKI har eller kommer att upphandla. För produktgruppen drivmedel finns ett befintligt avtal som Eksjö kommun har möjlighet att ansluta sig till omgående. Tankstationen i det aktuella fallet är centralt belägen inom Eksjö tätort och tillhandahåller etanol, bensin och diesel. Andelen förnybar energi i dieseln är 5 procent RME vilket är mindre förnybar energi än vad som marknaden har möjlighet att tillhandahålla.. Marknaden kan erbjuda upp till 25 procent förnybar energi i diesel, vilket antagligen för kommunen skulle innebära att tankstationen inte är lika centralt placerad och verksamheterna därmed får ett längre avstånd till tankstället. Eksjö kommun har som målsättning att öka andelen förnybar energi i drivmedlen som används för kommunens fordon. Då SKIs ramavtalsleverantör har lägre andel förnybar energi än vad marknaden har möjlighet att erbjuda bör Eksjö kommun genomföra egen upphandling av drivmedel. sunderlag Tjänsteskrivelse från upphandlingschef Sven-Erik Johansson, daterad Utdrag

23 Ledningsutskottet (25) Lu 15 Dnr 2015-KLK fattade med stöd av delegation Ledningsutskottet beslutar att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Mät- och exploateringschefen Förbehåll Eksjö Kråkeberg 1:15 Utdrag: s sign

24 Ledningsutskottet (25) Lu 16 Anmälningsärenden Ledningsutskottet beslutar att notera informationen. Följande ärenden anmäls: Dnr Överklagande av 2008 och 2009 års taxering -- Skrivelse från nyinflyttade med synpunkter i Mariannelund -- Skrivelse angående lång väntan på barnomsorg -- om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Höglandssjukhuset, Eksjö Länsstyrelsen i Jönköpings län -- Protokoll , AB Eksjö Industribyggnader -- Protokoll , EBO -- Protokoll , EKFAB -- Protokoll , HKF s sign

25 Ledningsutskottet (25) Lu 17 Ledningsutskottets protokoll Ledningsutskottet beslutar att lägga protokollet till handlingarna. Ledningsutskottets presidium har beslutat att föregående sammanträdes protokoll ska redovisas vid utskottets sammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas protokoll från ledningsutskottet s sign

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län Dokumenttyp Utvärdering Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDERING GENOM SPRÅK Revidering 01 Datum

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer