Kvalitetsredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2009"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson

2

3 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning 6 3 Verksamhetens förutsättningar 7 Ansvarsområden och verksamhet... 7 Ledning... 7 Skolledning för Grundskola Söder... 7 Personal Arbetet i verksamheten Normer och värden Kunskaper - Utveckling och lärande Elevernas ansvar och inflytande Bedömning och betyg Arbetet i verksamheten - Skolans utvecklingsarbete 21 Lärgrupp 1 - Hälsofrämjande Lärgrupp 2 - Mobbningsförebyggande arbete Lärgrupp 3 Skapande verksamhet Lärgrupp 4 - Laborativ Undervisning Lärgrupp 5 - Betygssättning och bedömning Lärgrupp 7 Röda tråden Lärgrupp 8 - Matematikutveckling på Gäddgårdsskolan Elever i behov av särskilt stöd 29 7 Elever med annat modersmål än svenska 31 8 Uppföljning av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Uppföljning Utvärdering Livsstil och hälsa Jämställdhet Analys av måluppfyllelsen som helhet Åtgärder för förbättring 36 3

4

5 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen Underlag för kvalitetsredovisningen De underlag som kvalitetsredovisningen är baserad på är; Kommunstatistiken som redovisas till SCB Löpande dokumentation från arbetslag, lärgrupper, och lärande samtal Resultat på nationella prov år 3, 5 och 9, samt målen i år 3 och 5. Screening av alla elever i år 4 samt skolverkets diagnos år 2 Alla arbetslag har bidragit med informationsinsamlingen bl.a. har arbetslagen i samband med läsårsavslutningen utvärderat läsåret, där sedan resultatet sammanställts och används som underlag för vidare utveckling av verksamheten, med syftet att öka måluppfyllelsen. Samtliga arbetslag träffas även regelbundet varje vecka och planerar verksamheten. Dokumentation sker vid dessa tillfällen. Under hela året har all personal i arbetslagen minst en gång i månaden träffats och haft lärande samtal som protokollförts. I de lägre åldrarna har eleverna fyllt i enkäter, som samlats in och sammanställts. Ledningsgruppen (skolledare och arbetslagsledare) har träffats en gång i veckan för att följa upp och diskutera frågeställningar t ex utveckling av tematiskt arbete och hållbar utveckling. Även föräldrarepresentanterna i föräldrarådet samt elevrådsrepresentanter har medverkat. 5

6 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Utveckling av rutinerna för överlämnandet mellan olika verksamheter och skolår. Tider för samtal och planering av överlämnandet har schemalagts. Utbyte med skolor i andra länder -Tyskland, Frankrike och Spanien. Skolan har deltagit i omröstningen i WCPRC (World Children s Prize for the Rights of the Child). Elevrådet har ordnat operation dagsverke, klasser har ordnat utställningar och regelbundet samlat in pengar till fadderbarnen i Indien. Personalen har betalat lön till en lärare i engelska på skolan Glint i Indien. Kontinuerligt arbete med ämnesövergripande undervisning, bl.a. om hållbar utveckling. Diskussioner om förändringar av schemat för att möjliggöra längre sammanhängande arbetspass. Alla klasser har egen hemsida på Rexnet. IUP-blanketten, som ifylls i på Rexnet samband med utvecklingssamtalen, har förbättrats och är lättare att fylla i för elever, lärare och föräldrar. Alla elevers personliga scheman finns på Rexnet. Bokning i Rexnet för skolans olika rum underlättar det pedagogiska arbetet. Utveckling av samarbetet mellan fritidshem, grundskola och särskola. Särskolan integreras mer och mer med grundskolan. Förtydligande av kriterier för betygssättning och bedömning i ämnesgrupper på den egna skolan och med lärare på Stureskolan och gymnasiet. En lärgrupp har arbetat med betygssättning och bedömning. Resursteamet har arbetat mer strukturerat och med en helhetssyn F-9. Resursteamet träffas varje vecka för planering av verksamheten. Regelbunden planering med särskolan och mottagningsgruppen. Genom pengar från Statens kulturråd har Gäddgårdsskolan och Stureskolan bedrivit ett projektsamarbete med Fritid- och Kulturförvaltningen. Projektet heter Skapande skola. Gäddgårdsskolan har utsetts till partnerskola till Svenska filminstitutet och därmed fått medel för att utveckla arbetet inom film och media 6

7 3 Verksamhetens förutsättningar Ansvarsområden och verksamhet Grundskola Söder är en del av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde med undervisning på Gäddgårdsskolan år F-9, Brattbergsskolan 1-4 och Götlunda skola 1-6. Till samtliga dessa skolor hör även förskoleklass och fritidshem. Styrning Våra styrdokument är Lpo 94 - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen, Arboga kommuns skolplan antagen av kommunfullmäktiga samt vår lokala arbetsplan. Ledning Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna. För varje skola finns kontaktpolitiker utsedda. Barn- och utbildningsförvaltningen med sitt kontor är nämndens verkställande organisation för de verksamheter som skolplanen omfattar. Förvaltningen leds av skolchef och biträdande skolchef. Barn- och utbildningskontoret ansvarar för övergripande planering, utveckling, uppföljning, utvärdering och samordning inom nämnda verksamhetsområden. Skolledning för Grundskola Söder Rektor 1,00 årsarbetare Biträdande rektor 1,00 årsarbetare Samtliga skolledare och expeditionspersonal har under året samlats på fredagar för att diskutera och fatta beslut i gemensamma frågor. Personal På Gäddgårdsskolan arbetar samtliga personal i arbetslag, vilket gör att våra elever har ett stort antal vuxna omkring sig, vilket medför att tryggheten för våra elever är bra i verksamheten. I de lägre åldrarna (F-4) ingår barnskötare, fritidspedagoger, förskollärare och lärare i samma arbetslag. Antalet årsarbetare är: barnskötare fritidspedagoger förskollärare lärare specialpedagog resurspersoner 1,07 årsarbetare 1,00 årsarbetare 2,50 årsarbetare 4,33 årsarbetare 1,00 årsarbetare 2,00 årsarbetare 7

8 För skolår 5-9 så är personalen organiserade i tre arbetslag. Antalet årsarbetare är: lärare speciallärare resurspersoner studieyrkesvägledare 27,45 årsarbetare 0,75 årsarbetare 3,65 årsarbetare 0,50 årsarbetare I stort sett samtliga pedagoger är behöriga. Personalen har hög kompetens och personalomsättningen har varit relativt låg. Kompetensutveckling All personal på Gäddgårdsskolan har arbetat i lärgrupper, i F-9 perspektiv. Både konferenstid och kompetensutvecklingstid har använts. Vidare har det femåriga samarbetsprojektet med Karlstads universitet kring Problembaserad skolutveckling (PBS) avslutats med en lärstämma. Ytterligare personal har utbildat sig i Farstamodellen, som är en metod att motarbeta mobbning. Vidare har vi utbildat personal i samarbete med organisationen Friends, som hjälper skolor att utveckla arbetet med värdegrundsfrågor. Tre pedagoger har läst matematik på Karlstads universitet. Vidare har två pedagoger läst specialpedagogisk forskning. En pedagog har inom Lärarlyftet läst teknik och fysik mot de äldre åren. Dessutom har en pedagog läst specialpedagogik. Vi har även haft personal som gått endagskurser med olika inriktningar däribland utbildning på NTA-lådorna, Naturvetenskap och teknik för alla. Undervisande personal har även påbörjat PIM-utbildning, Pedagogisk IT och mediekunskap. En lärare har gått kommunens aspirantutbildning, en ledarskapsutbildning. Elever F-4 Antal elever Fritidshem Fskl år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 Sa Gäddgårdsskolan Elever 5-9 Antal elever Fritidshem Fskl år 1 år 2 år 3 år 4 År 5 år 6 år 7 år 8 år 9 Sa Gäddgårdsskolan Ekonomi Varje månad träffar skolledare och expeditionspersonal våra ekonomer på Barn och Utbildningsförvaltningen för uppföljning av personal och driftbudget. En uppföljning görs även av antal vikarier och antal personal som varit frånvarande. För övrigt så kan skolledning och 8

9 expeditionspersonal följa upp den egna enhetens budget både vad det gäller utgifter och inkomster. Under det här budgetåret arbetade rektor fram ett enhetligt budgetsystem för hela södra skolområdet. Arbetslagsledarna och några ämneslärare fick ansvar för sin egen driftbudget. Uppföljningar visar att det i stort sett hållit sin budget. När det gäller personalbudgeten har verksamheten gått ihop. Driftbudgeten har ett underskott. Det beror på ökade kostnader för bl. a tolkservice samt hemkunskap när det gäller inköp av råvaror. Under året har även en del investeringar gjorts bl. a inköp av nya bänkar, stolar och skåp samt IT-utrustning. När det gäller fortbildning så har vi satsat ekonomiska medel på bl. a NTA och mediekunskap. 9

10 4 Arbetet i verksamheten 4.1 Normer och värden Mål Skolan ska sträva efter att varje elev Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handlar också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Arbetet Vi vill se trygga elever som trivs på vår skola. Elever som känner solidaritet och samhörighet. För att nå detta mål bedriver vi fadderverksamhet i de lägre åren. De äldre eleverna är ett stöd för de yngre eleverna. För att nå målen har vi utökat den schemalagda mentorstiden, och därmed fått tid att arbeta med bland annat värdegrundsmaterialet Lions Quest, Tillsammans, klassråd och samtal med eleverna. Ett rastvaktsschema har upprättats så att det ska finnas vuxna i de miljöer där det inte bedrivs undervisning. All personal, alla elever och intresserade föräldrar har fått information om Friendsprogrammet. Dessutom har viss personal och kompisstödjarna fått utbildning genom Friends. En dag under temat Ung och trygg har ordnats för år 6-9. Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i år 8. I alla klasser har genomförts en enkät där eleverna fick tala om var på skolan de känner sig otrygga. Samarbetet med polis, socialtjänst och fritidsgårdspersonalen har utvecklats i syfte att samverka runt hela barnet. Resultat Enkäter har genomförts bland eleverna i de yngre åren. Dessa visar att nästan alla elever trivs och känner sig trygga. Hälsosamtalen visar att eleverna mår bra både vad det gäller den psykiska och fysiska hälsan. Enligt undersökningen Liv & hälsa Ung 2008, som publicerades 2009, ligger Gäddgårdsskolans resultat generellt på en hög nivå och visar att eleverna trivs och mår bra, har medbestämmande och eleverna anser att vuxna på skolan ingriper om mobbning sker. Under rasterna känner sig några elever i de yngre åren otrygga när en del äldre elever finns på skolgården samtidigt. 10

11 Analys Vi upplever att arbetssättet med värdegrundsfrågorna har gett ett bra resultat, men det finns ändå elever som känner sig otrygga i olika sammanhang. Samarbetet mellan polis, sociala myndigheter och fritidsgårdspersonal har lett till att personal på skolan på ett tydligare sätt vet hur de ska agera i olika elevärenden. Syftet med temadagen Ung och trygg var att eleverna skulle få en insikt om de konsekvenser det grova våldet för med sig, samt att de skulle få kunskap om hur Internet kan användas på fel sätt. Det kan vara svårt att sätta tummen på vilka insatser och åtgärder som har satt avtryck bland eleverna. Vi har t.ex. inte sett ett konkret resultat av temadagen Ung och trygg. En av våra starka sidor för ett bra värdegrundsarbete är att vi är en F-9 skola. Vi träffas i olika konstellationer, både bland personal och elever, vilket har stor betydelse för alla på skolan. Bedömning av måluppfyllelse Utifrån läroplanens mål och de avtryck vi ser bland eleverna bedömer vi måluppfyllelsen som mycket bra. Slutsatser Det har varit svårt att få till ett rastvärdsschema som fungerar fullt ut. Personalens möjligheter att vakta stämmer inte alltid överens med elevernas tider för raster. Lärdomar Vi måste kontinuerligt fortsätta att arbeta med värdegrundsfrågorna för att nå ett bestående resultat. Det är viktigt att det finns vuxna närvarande även där det inte bedrivs undervisning, t.ex. i korridorer, skolgård och omklädningsrum. Åtgärder för förbättring Gemensamma raster på skolan. Vi blir fler vuxna bland eleverna vid de lektionsfria tiderna. Fortsatta värdegrundsdiskussioner både i personalgruppen och med våra elever. Personalen på skolan måste få bättre kunskaper om hur ungdomar umgås via Internet för att kunna förebygga t ex nätmobbning och andra trakasserier genom utbildning och inbjudna föreläsare. 11

12 4.2 Kunskaper - Utveckling och lärande Arbetet Vi vill se att alla elever blir godkända i alla ämnen för att få en bra grund inför deras fortsatta studier på gymnasiet och högre. Målsättningen är också att bidra till att våra elever blir väl fungerande samhällsmedborgare. Resultat Mål: Alla elever når målen i samtliga ämnen Nationella prov och betyg för år 9 Andel i % som uppnått målen Andel i % som uppnått målen Antal elever totalt Andel i % som uppnått målen Andel i % som uppnått målen Antal elever totalt Läsåret 08/09 Läsåret 08/09 Läsåret 08/09 Läsåret 07/08 Läsåret 07/08 Läsåret 07/08 Nationella prov Betyg Nationella prov Betyg SVENSKA 97, ,6 89 MATEMATIK 95, ,7 89 ENGELSKA 97, ,3 89 KEMI 92, ,0 89 Jämförelse mellan med provbetyg i nationellt prov och slutbetyg år 9 för läsåret 2008/ 2009 Tabellen visar andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg än provbetyget Skola Ämne Svenska Matematik Engelska Antal Antal Antal elever Lägre Lika Högre elever Lägre Lika Högre elever Lägre Lika Högre Riket, samtliga ,4 77,3 18, ,6 77,3 21, ,8 83,4 10,9 Arboga samtliga 165 7,9 68,5 23, ,6 69,9 27, ,1 77,2 19,8 Gäddgårdsskolan 83 8,4 72,3 19,3 80 2, ,5 82 2,4 90,2 7,3 Resultaten på nationella proven och elevernas slutbetyg skiljer sig inte nämnvärt mot rikets resultat. Grundskolan år 9 Gäddgårdsskolan Betyg, meritvärde, behörighet till högskola Andel (%) elever som nått målen i alla ämnen skolår 9 69,6 86,1 79,8 81,0 77 Andel (%)elever som inte nått målen i ett ämne 13,0 5,9 9,0 8,3 7,9 Andel (%)elever som inte nått målen i två eller flera ämnen 15,2 7,9 10,1 10,7 13,9 Riket 2009 Genomsnittligt meritvärde för samtliga elever 212,9 222,7 210,6 216,2 209,6 Genomsnittligt meritvärde för pojkarnas betyg i 16 ämnen 213,5 Genomsnittligt meritvärde för flickornas betyg i 16 ämnen 253,5 Andel elever behöriga till nationellt program/ gymnasiet 91,3 98,0 92,2 92,9 88,8 Meritvärde och behörighet till gymnasieskolan för elever med utländsk bakgrund redovisas inte, eftersom de är färre än 10 elever. 12

13 Analys Resultaten ligger fortfarande på en hög nivå. Vi ser en marginell förbättring jämfört med föregående år. Skillnaden mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde är iögonfallande stor. 253,5 jämfört med 213,5. En förklaring till detta kan vara att flickor generellt mognar tidigare, och därmed har större motivation till sitt skolarbete. Arbetssättet på Gäddgårdsskolan förutsätter också att eleverna tar ett stort eget ansvar för sina studier, vilket generellt kan passa flickor bättre. Vidare är Gäddgårdsskolan en ganska traditionell skola i den bemärkelsen att större vikt av bedömningen av eleverna läggs på de skriftliga provresultaten, även fast det kan variera mellan olika ämnen och ämnesområden. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer att måluppfyllelsen är mycket god. Slutsatser Även om måluppfyllelsen är mycket god når inte alla elever godkänt i alla ämnen. I och med att alla elever inte når godkänt i alla ämnen, måste vi fortsätta med att arbeta med täta föräldrakontakter. Vi behöver analysera hur vi använder våra resurser till de elever som har svårt att nå kunskapsmålen. Kontakten mellan undervisande lärare och mentorer behöver bli bättre så att åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede. Lärdomar Vi behöver hitta bättre former för samarbete och kontakter mellan lärare i de olika arbetslagen. Vi behöver föra mer diskussioner mellan oss lärare för att vi ska våga släppa det traditionella arbetssättet som överlag råder på Gäddgårdsskolan. Åtgärder för förbättring För att komma tillrätta med, och förändra skillnaden mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde, kommer vi utveckla olika inlärningsoch redovisningsmetoder genom bl. a Digilär. Vi behöver också hitta former för samverkan vad gäller lokal pedagogisk planering, där vi bl.a. diskuterar måluppfyllelse och betygskriterier. 13

14 Nationella prov för år 5 Mål: Alla elever skall uppnå målen i svenska, matematik och engelska i år 5 Antal elever i år 5 Gäddgårdsskolan Läsåret 08/09 Andel i % som nått kravnivån på Gäddgårdsskolan Läsåret 08/09 Andel i % som nått kravnivån i kommunen Läsåret 08/09 Andel i % som kravnivån i riket Läsåret 08/09 ENGELSKA Samtal/tala 54 72,2 80,7 86,3 Lyssna/förstå (skriva) 54 72,2 74,1 83,5 Läsa/förstå (skriva) 54 79,6 80,7 85,8 Skriva 54 81,5 84,4 88,1 MATEMATIK Miniräknare, räknesätten 54 79,6 90,4 91,3 Längd area skala 54 72,2 79,3 82,1 Tid, statistik 54 87,0 91,9 89,7 Räknemetoder 54 68,5 78,5 84,6 SVENSKA Läsa, förstå litterär text 52 82,7 91,7 87,4 Läsa, förstå sakprosa 52 94,2 97,7 91,3 Skrivuppgift berätta 52 86,5 87,1 86,1 Skrivuppgift förklara 52 84,6 89,4 85,9 Läsa, samtala 52 92,3 94,7 86,1 SVENSKA som andraspråk Läsa, förstå litterär text 2 50,0 33,3 61,3 Läsa, förstå sakprosa 2 50,0 33,3 73,2 Skrivuppgift berätta 2 50,0 66,7 68,7 Skrivuppgift förklara 2 50,0 66,7 68,2 Läsa, samtala 2 73,1 Måluppfyllelse i alla ämnen årskurs 5 Läsåret 2008/2009 Antal elever totalt: 53 Har nått målen för Har ej nått målen Mål: Alla elever skall uppnå målen i svenska, matematik och år 5 för år 5 engelska i år 9 Andel elever i % Andel elever i % Svenska Svenska som andra språk Matematik Engelska Bild 97 3 Hem- och konsumentkunskap 97 3 Idrott och Hälsa 98 2 Modersmål Musik 98 2 NO 92 8 SO 91 9 Slöjd Teknik 97 3 Arbetet Målsättningen är att alla elever når godkänt eller mer i alla ämnen. I och med att vi tar emot eleverna först i år 5 ägnas mycket tid till att lära känna varandra och skapa rutiner. Stödinsatser omprioriteras och förändras. Resurspersoner byts ofta ut. 14

15 Analys Resultaten från nationella proven visar att vi har sämre resultat än riket i engelska och matematik medan vi har högre resultat i svenska. Flickornas resultat i matematik är sämre än pojkarnas. I engelska och svenska är det mer lika. I samband med nationella proven gjordes i år 5 en sammanställning och även en redovisning av vilka åtgärder som genomförts eller kommer att genomföras. Bland eleverna är det många elever som har åtgärdsprogram jämfört med tidigare år. Bland dessa elever är det ovanligt många flickor. Satsningen på att lägga grunden i svenska i de tidigare åren visar sig ge bättre resultat i svenska än i matematik och engelska. I och med att vi på Gäddgårdsskolan tar emot de flesta eleverna först i år 5 har eleverna kortare tid i en ny organisation jämfört med de andra skolorna i kommunen. Det kan vara en förklaring till att vi generellt har lägre resultat än övriga skolor i kommunen. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer trots allt att måluppfyllelsen är ganska god. Slutsatser Satsningen på svenska visar att eleverna är duktiga i svenska, men det får inte gå ut över de övriga ämnena. Vi behöver bli bättre på att följa upp elevernas resultat i alla ämnen. Lärdomar Det är svårt att dra slutsatser genom att jämföra resultat mellan åren. Mer givande skulle vara att jämföra utvecklingen över tid. T ex skulle man följa samma elevers resultat i de nationella proven i år 3, år 5 och år 9. Åtgärder för förbättring På kort sikt ska vi analysera undervisningsmetoderna för att bättre kunna anpassa oss till varje enskild elevs behov. Vi ska också ge utrymme för pedagogiska samtal både vertikalt och horisontellt för att tydligare få en bild av elevens starka och svaga sidor. På lång sikt behöver vi se över organisationen och förbättra elevernas förutsättningar att klara övergången mellan skolorna, men även mellan årskurserna Antal elever i år 4, 18 st 2008 Antal elever i år 4, 22 st 2009 Antal elever i år 4, 24 st Grundskolan år 4 Screening alla På elever god På god På god i år 4 Säkra väg Osäkra Säkra väg Osäkra Säkra väg Osäkra Andel elever i % 59 23,5 17,5 86,5 9,0 4,5 62,5 25,0 12,5 15

16 Arbetet Vi arbetar mot målen i våra lokala kursplaner i svenska och matematik. De barn som vi inte tror kommer att uppnå målen får stöd hos specialpedagog/resursperson. De barnen har också åtgärdsprogram. I åk 2 och åk 3 finns möjlighet att få stöd av en fritidspedagog i klassrummet. Analys Barnens IUP har medverkat till att synliggöra barnens starka och svaga sidor. Barnen är delaktiga i större utsträckning än tidigare och mer medvetna om vilka mål de arbetat mot. De barn som fått extra stöd hos specialpedagog/resursperson har kanske inte uppnått målen, men kommit en bra bit på väg. Det blev tydligare att arbeta målstyrt, när vi tillsammans med stödteamet Fyren arbetade fram kursplaner i svenska och matematik steg 1 till 4 i Arboga kommun. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer måluppfyllelsen som mindre god. Slutsatser Med ett varierat arbetssätt, samarbete F-9, och att vi försöker individanpassa undervisningen och lärmiljön i så stor utsträckning som möjligt, når en stor majoritet av eleverna lägsta nivå för årskursen. Lärdomar Det är viktigt att ha kontinuerliga pedagogiska samtal om hur vi arbetar för att nå målen och hur vi ska individanpassa undervisningen. Åtgärder för förbättring Prioritera arbetet kring undervisningen. Fortsätta med det påbörjade vad gäller mål för år 3 och se över de lokala kursplanerna. Nationella prov för år 3 Mål: Alla elever skall uppnå målen i svenska, matematik och engelska i år 9 Andel i % som uppnått målen Läsåret 07/08 Antal elever totalt Läsåret 07/08 Andel i % som uppnått målen Läsåret 08/09 Antal elever totalt Läsåret 08/09 SVENSKA % 24 MATEMATIK % 24 Arbetet Vi arbetar mot målen i våra lokala kursplaner i svenska och matematik. De barn som vi inte tror kommer att uppnå målen får stöd hos specialpedagog/resursperson. De barnen har också åtgärdsprogram. I åk 2 och åk 3 finns möjlighet att få stöd av en fritidspedagog i klassrummet. Analys 16

17 Det låga resultatet i svenska beror på att barnen var osäkra på de grundläggande stavningsreglerna och stavning av vanligt förekommande ord. Däremot hade 95 % av eleverna klarat av läsförståelsen och läsningen. Ett av momenten i matematik som ingick i de nationella proven hade inte klassen arbetat med, därav det låga resultatet. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer måluppfyllelsen som mindre god. Slutsatser Det var första gången som nationella prov genomfördes i år 3. De tidigare lokala kursplanerna stämde inte överens med innehållet i de nationella proven. Lärdomar Det är viktigt att ha kontinuerliga pedagogiska samtal om hur vi arbetar för att nå målen och hur vi ska individanpassa undervisningen. Vi måste anpassa de lokala kursplanerna till de nationella kursplanernas kunskapskrav. Åtgärder för förbättring Prioritera arbetet kring undervisningen. Fortsätta med det påbörjade arbetet vad gäller mål för år 3. Mål: Alla elever skall uppnå målen i svenska och matematik i år 3 Skolverkets Antal elever totalt diagnostiska material för år 2 Andel i % som kommit så långt i år 2, att man kan förutsäga att de når målen i år 5 Andel i % som kommit så långt i år 2, att man kan förutsäga att de når målen i år 5 Antal elever totalt Läsåret 07/08 Läsåret 07/08 Läsåret 08/09 Läsåret 08/09 SVENSKA 83 % % 20 MATEMATIK 79 % % 20 Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer måluppfyllelsen som ganska god. Arbetet Vi arbetar mot målen i våra lokala kursplaner i svenska och matematik. De barn som vi inte tror kommer att uppnå målen får stöd hos specialpedagog/resursperson. De barnen har också åtgärdsprogram. I åk 2 och åk 3 finns möjlighet att få stöd av en fritidspedagog i klassrummet. Analys Barnens IUP har medverkat till att synliggöra barnens starka och svaga sidor. Barnen är delaktiga i större utsträckning än tidigare och mer medvetna om vilka mål de arbetat mot. De barn som fått extra stöd hos specialpedagog/resursperson har kanske inte uppnått målen, men 17

18 kommit en bra bit på väg. Det blev tydligare att arbeta målstyrt, när vi tillsammans med stödteamet Fyren arbetade fram kursplaner i svenska och matematik steg 1 till 4 i Arboga kommun. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer måluppfyllelsen som ganska god. Slutsatser Med ett varierat arbetssätt, samarbete F-9, och att vi försöker individanpassa undervisningen och lärmiljön i så stor utsträckning som möjligt, når en stor majoritet av eleverna lägsta nivå för årskursen. Lärdomar Det är viktigt att ha kontinuerliga pedagogiska samtal om hur vi arbetar för att nå målen och hur vi ska individanpassa undervisningen. Åtgärder för förbättring Prioritera arbetet kring undervisningen. 4.3 Elevernas ansvar och inflytande Mål Skolan ska sträv efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utöver att allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och, har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbete i demokratiska former. Arbetet Eleverna får i olika stor utsträckning vara med att påverka arbetssätt och redovisningsformer. Klassråd minst varannan vecka. Elevråd en gång per månad. En elevrepresentant från år 5-9 är med på F-4:s elevrådsmöten. Eleverna finns representerade i kulturråd, matråd, hälsoråd, föräldraråd samt som elevskyddsombud. Resultat Eleverna har ett gott inflytande när det gäller olika samrådsgrupper i verksamheten. När det gäller påverkan av arbetssätt och redovisningsformer skiljer det sig väldigt mycket mellan olika ämnen. Vid skolinspektionens besök Vt-09 framkom vid elevintervjuerna att alla elever inte hade likvärdiga förutsättningar att påverka undervisningen. 18

19 Analys Vi måste bli bättre på att tydliggöra kursplanernas mål för eleverna så att de har större möjligheter att påverka undervisningens upplägg. Vi måste föra pedagogiska diskussioner mellan olika ämnen om hur vi kan få eleverna mer delaktiga. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer måluppfyllelsen som god när det gäller att påverka undervisningsformerna och mycket god när det gäller möjligheterna att arbeta i demokratiska former. Slutsatser Vi behöver bli bättre på att låta eleverna, med stigande ålder, få mer ansvar och inflytande över det egna lärandet. Lärdomar Alla elever vill eller kan inte ta ansvar och dessa elever måste få stöd och träning för att utveckla denna förmåga. Vi behöver utveckla våra arbetsformer för att kunna ge eleverna mer ansvar och inflytande. Åtgärder för förbättring Tydliggöra kursplanens mål för eleverna och vilka förväntningar som samhället har på den enskilda individen. 4.4 Bedömning och betyg Mål att sträva mot Skolan skall sträva mot att varje elev Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. Läraren skall genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn, med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevernas kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. Arbetet Personalen utvärderar och bedömer elevernas kunskapsutveckling och redovisar skriftligt på Rexnet där alla föräldrar och elever kan ta del av 19

20 kunskapsutvecklingen. Personalen har utvecklingssamtal med varje elev minst en gång per termin där föräldrarna informeras muntligt. För de elever som har åtgärdsprogram blir det flera samtal med föräldrar och elever. Personalen har regelbundet träffats i ämneslagen och även mellan skolorna för att diskutera strävansmålen och även betyg och bedömning för att nå en så likvärdig bedömning som möjligt. Vi har även haft en lärgrupp som arbetat med området Betyg och bedömning. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer trots allt att måluppfyllelsen är ganska god. Resultat Genom att strävansmålen har börjat diskuterats mera har det blivit en mer likvärdig bedömning inom ämnen och mellan arbetslag. Förhoppningsvis har det gett en mer likvärdig bedömning samt att målen har blivit tydligare för eleverna. Analys Det är svårt att tydliggöra målen för alla men kanske svårare i de lägre åren. De nationella målen lämnar stort utrymme för fri tolkning vilket gör att man måste diskutera betygsbedömningen både inom kollegiet, bland elever och med föräldrar. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer måluppfyllelsen som god. Slutsatser och lärdomar Vi måste prioritera arbetet med att bli ännu bättre på detta område bl. a att genom att använda ett gemensamt språk. Åtgärder för förbättring Vi måste utveckla vår bedömarkompetens för att säkerställa likvärdig bedömning. Dessutom behöver vi utveckla den lokala pedagogiska planeringen. 20

21 5 Arbetet i verksamheten - Skolans utvecklingsarbete Lärgrupp 1 - Hälsofrämjande Problembeskrivning: Elevernas fysiska miljö lockar inte till rörelse eller fysisk aktivitet. Det är viktigt att eleverna rör på sig mer under dagarna för orka jobba på lektionerna. Forskning och erfarenhet visar att fysisk aktivitet främjar lärande. Problemformulering: Hur främjar vi elevernas hälsa i skolan? Målet är 1 extra rörelsepass i veckan förutom de dagar eleverna har gymnastik Arbetet i lärgruppen: Vi inventerade miljön ute och inne, tittade på brister och möjligheter med elevernas fysiska miljö. Detta för att få elever som trivs i och vill gå till skolan. Förslag lades på att en ev. arbetsdag skulle hållas för att piffa upp skolan. Vi behöver locka ut eleverna på raster och främja rörelseglädjen hos elever under skoldagen. Detta är ett önskemål från eleverna. Ska vi schema lägga rörelse under skoldagen? Vi tittade på hur andra skolor infört rörelse under skoldagen bl.a. Bunkeflomodellen och Östervångsskolan. Vi fastnade för Östervångsskolans modell, som vi ansåg hade en modell som passade vår skola bäst. Arbetslagen och schemaläggarna bör nu kolla vad hur och vad vi kan lägga in enkla rörelsepass. Resultat: Problemet är inte löst men vi har hittat en modell (Östervångsskolans modell) för att arbeta/lösa problemet. Skolan har också piffats upp och utemiljö har förbättrats (nya bandy, basket och kingplaner har ritats upp). Nästa steg: Nästa steg är nu att ta upp detta i ledningsgruppen och bestämma vidare i arbetslagen hur rörelsepassen ska ligga. 21

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Obligatoriska särskolan årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Österlund 2010-05-19 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Brattbergsskolan Grundskola F-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Åsa Cekr 2011-05-18 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag 8-9 Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts upp

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN LÄSÅRET 2016 17 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Mikael Nilsson Rektor, Läsåret 16/17 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola 2015-09-13 Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola Beskrivning av resultat Hur blev det? Hur ser resultaten ut på din skola, enkäter, måluppfyllelse, nationella prov övrigt? Bedömning av elevens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Lokala arbetsplan. för. Kroppaskolan. Årskurs F- 3

Lokala arbetsplan. för. Kroppaskolan. Årskurs F- 3 Lokala arbetsplan för Kroppaskolan Årskurs F- 3 2011 2 Innehållsförteckning Inledning...3 Kort beskrivning av Kroppaskolan...4 Nationella mål...4 Kommunala mål...5 Kroppaskolans mål...7 Hälsa och livsstil...8

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. Götlunda skola Grundskola årskurs 1-5

Kvalitetsredovisning 2010. Götlunda skola Grundskola årskurs 1-5 Kvalitetsredovisning 2010 Götlunda skola Grundskola årskurs 1-5 1 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 3 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning 4 3 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering...4 Främjande insatser... 5 Kartläggning... 6 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer