Försäkringsteknisk utredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsteknisk utredning 2010 12 31"

Transkript

1 Försäkringsteknisk utredning för Svenska kyrkans pensionskassa försäkringsförening Richard Blom Mars 2011

2 Innehållsförteckning A. Föreningens ändamål och verksamhet... 3 B. Försäkringstekniskt beräkningsunderlag... 3 C. Utfästelser... 4 D. Avgiftsbetalning... 4 E. Medlemsantal... 5 F. Beräkningsresultat Försäkringstekniska avsättningar och försäkringsteknisk analys av förändringen under Konsolidering... 6 G. Vinstanalys Driftkostnadsresultat Kapitalförvaltningsresultat Skatteresultat Riskresultat Del av årets premier som ej fordras för att täcka nyavsättningar Engångseffekter Övrigt... 9 H Kommentarer, upplysningar och rekommendationer Indata & beräkningar Ekonomisk ställning Regler om tjänstepension Återbäring och konsolidering Appendix

3 Inledning Denna utredning utvisar föreningens ekonomiska ställning per den 31 december Beräkningsresultatet redovisas nedan. A. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att försäkra de pensionsförmåner som följer av kollektivavtal för Svenska kyrkan eller organisatoriska delar därav. I avdelning I försäkras premiebestämda tjänstepensioner och i avdelning II förmånsbestämda tjänstepensioner enligt gällande kollektivavtal. B. Försäkringstekniskt beräkningsunderlag 1 Från och med beräknas försäkringstekniska avsättningar med aktsamma antaganden. Den ränta som används vid beräkningen av avsättningarna varierar därmed som en funktion av ränteläget på marknaden. Vid beräkningen används en räntekurva som grundas på de föreskrifter Finansinspektionen har fastställt. Nedan redovisas de ränteantaganden som motsvarar "tyngdpunkten" på använd räntekurva vid ingången respektive utgången av redovisningsåret. Per den Ränteantagande före omkostnads- och skattebelastning: 4,06 % Ränteantagandet har belastats för skatt med: 0,61 % Ränteantagande efter skattebelastning: 3,45 % Ränteintensiteten har belastats för omkostnader med 0,35% Per den Ränteantagande före omkostnads- och skattebelastning: 4.23 % Ränteantagandet har belastats för skatt med: 0,63 % Ränteantagande efter skattebelastning: 3,60 % Ränteintensiteten har belastats för omkostnader med 0,35% Vid premieberäkningen används en räntesats om 1.65% i avdelning I, och 2.5% i avdelning II. För täckande av kostnader görs ett avdrag från räntan med 0.4% i båda avdelningarna, och ett avdrag på varje premie med 3% i avdelning II. Könsneutral dödlighet tillämpas vid beräkning av premie i avdelning I. 1 Beräkningsunderlag och grunder används liktydigt i denna utredning vad avser beräkningsantaganden 3

4 C. Utfästelser Den premiebestämda pensionen i avdelning I tecknas som livsvarig ålderspension med eller utan återbetalningsskydd. Pensionsåldern är 65 år, men om anställningen har upphört kan pensionen uttas i förtid dock tidigast från 61 års ålder. Pensionen kan även uppskjutas dock längst till den månad då medlemmen uppnår 67 års ålder. När återbetalningsskydd har valts, och om den försäkrade avlider innan ålderspensionen har börjat utbetalas, disponeras hela pensionskapitalet till en efterlevandepension som utbetalas under fem år. Avlider den försäkrade efter det att ålderspensionen har börjat utbetalas fortsätter ubetalningen till förmånstagarna och upphör senast 20 år efter det att ålderspensionen börjat utbetalas. De i avdelning II försäkrade förmånerna avser livsvariga ålders- och efterlevandepensioner intjänade enligt tidigare gällande statliga och kommunala pensionsplaner samt förmånsbestämd ålderpension enligt nu gällande pensionsavtal, KAP-KL (kompletterande ålderspension enligt äldre kommunala avtal). Den senare pensionen beräknas på pensionsmedförande löndel som överstiger 7,5 gånger inkomstbasbeloppet, alternativt förhöjda prisbasbeloppet för äldre avtal. I avdelning II försäkras även temporär efterlevandepension till vuxen och barn. Barnpensionen utbetalas till dess att barnet fyllt 18 år, eller om vid denna tidpunkt barnet har rätt till barnpension enligt lagen om allmän försäkring, så länge som denna pension utbetalas. Pension till vuxen utbetalas i högst fem år. Samtliga kostnader för efterlevandepensionerna i avdelning II bestrids av en riskförsäkring. D. Avgiftsbetalning Löpande under kalenderåret erlägger arbetsgivaren i avdelning I en preliminär premie baserad på en antagen pensionsgrundande lön för de anställda. Under det första kvartalet nästföljande år, när det gångna årets pensionsgrundande löner är slutgiltigt fastställda, regleras det gångna årets preliminära premier. För år 2010 har totalt inbetalts kkr ( ) varav kkr ( ) avser löpande premier i avdelning I och kkr ( ) premier i avdelning II. I avdelning II tillkommer ytterligare tkr (13 229) i riskpremie som ska täcka kostnaden för under året nytillkomna efterlevandepensioner (ej reservbildande efterlevandepension). Arbetsgivaren har rätt till premiebefrielse under arbetstagarens sjuktid. Premiebefrielseförsäkringen är dock tecknad hos annan försäkringsgivare. 4

5 E. Medlemsantal Minskning pga annan orsak avser bl.a. avregistrering p.g.a. upphörd försäkringstid. Som framgår av sammanställningen ovan har medlemsantalet ökat med ca 2.5% gentemot föregående verksamhetsår. I medlemsantalet ingår inte de som under 2010 ännu inte uppnått 21 års ålder och som endast omfattas av försäkring för efterlevandepension. De som under detta år uppnådde 21 års ålder ingår därmed i antalet för nyinträde. F. Beräkningsresultat 1. Försäkringstekniska avsättningar och försäkringsteknisk analys av förändringen under Analysen skall bland annat säkerställa att de angivna avsättningarna är rimliga. Som framgår nedan är det oanalyserade beloppet kkr, vilket är ca 1 p/m av utgående avsättning. 5

6 De försäkringstekniska avsättningarna är beräknade med så kallade aktsamma antaganden i enlighet med vad som anges i tjänstepensionsdirektivet. Diskonteringsräntan utgår från marknadsräntor vid beräkningstidpunkten, vilket medför att påverkan på de försäkringstekniska avsättningarna (FTA) från ett år till ett annat kan bli betydande. Marknadsräntorna var något högre än vid föregående årsskifte, vilket resulterat i en minskning av ingående FTA. 2. Konsolidering En försäkrings pensionskapital utgör en värdering av kassans totala åtagande gentemot försäkringstagaren för denna försäkring, i sammanställningen ovan representerad av posten "fördelade tillgångsvärden", som således är det totala pensionskapitalet för samtliga försäkringar i respektive avdelning. Det fastställda pensionskapitalet uppgår till kkr ( kkr) vid årets utgång. Marknadsvärdet av kassans tillgångar uppgår till kkr ( kkr). Den kollektiva konsolideringsgraden, tillgångarnas marknadsvärde (med avdrag för vissa skulder) i förhållande till det samlade pensionskapitalet, uppgår därmed till 112.7% (114.4 %) och har därmed minskat något gentemot utgången av föregående räkenskapsår. Orsaken till minskningen torde framförallt bero på ökade kostnader för kollektivavtalad bruttosamordning. För avdelning II måste framledes kapitalavkastningen minst matcha indexuppräkningen plus garanterad ränta för att konsolideringsnivån skall kunna bibehållas. Föreningen har tidigare beslutat om införande av en värdesäkringsavgift. Den har successivt höjts och uppgår f.n. till 1% av pensionsgrundande lön. Styrelsen arbetar således aktivt för att långsiktigt säkerställa föreningens ekonomi. 6

7 G. Vinstanalys 7

8 Kommentarer till vinstanalysen 1. Driftkostnadsresultat Driftkostnadsresutatet (eller omkostnadsresultatet) utgör skillnaden mellan vad kassan tar ut i avgift för att täcka löpande kostnader och kassans faktiska omkostnader. För avdelning I visar resultatet på ett underskott, medan avdelning II uppvisar ett överskott, detsamma gällde föregående verksamhetsår. Till skillnad mot tidigare år (-2008) föreligger nu en rimlig balans mellan avgiftsuttaget och de faktiska omkostnaderna. Speciellt blir detta tydligt på totalnivå där obalansen är ca 10%, en marginell ökning från 7% föregående verksamhetsår. 2. Kapitalförvaltningsresultat Kapitalavkastningen är den post som normalt har störst påverkan på resultatet. Skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den ränta som tillförts försäkringarna, utgående från att samma diskonteringsränta har gällt såväl vid årets ingång som årets utgång, är oftast positiv. Numera, när diskonteringsräntan utgörs av marknadsräntor, tillkommer ytterligare en komponent som påverkar posten kapitalavkastning. Den senare posten är dock av teknisk natur som egentligen inte speglar hur resultatet av kapitalförvaltningen har utfallit. Den redovisas under posten aktuariell vinst i sammanställningen ovan. Som framgår av sammanställningen har årets faktiska avkastning varit mer än tillräcklig för att täcka den avkastning som har tillförts försäkringarna. Orsaken är naturligtvis att kapitalförvaltningen genererat ett positivt nettoresultat. Förändringen av diskonteringsräntan under året har som sagt ytterligare bidragit till det positiva resultatet. Kapitalavkastningens nettoresultat framgår av resultatanlysen intagen i kassans ekonomiska redovisning och utgörs av kapitalavkastningens intäkter plus / minus orealiserade vinster och förluster, samt minskat med kapitalförvaltningens kostnader. 3. Skatteresultat Skatteresultatet, som visar skillnaden mellan vad kassan tar ut i skatteavgift från de försäkrade och den faktiskt erlagda avkastningsskatten, visar för året ett underskott. Förklaringen är att den faktiskt erlagda skatten grundas på de ingående tillgångsvärdena och på den genomsnittliga statslåneräntan under året som föregår redovisningsåret, medan uttaget för skatt grundas på ett genomsnitt av FTA under året och på den diskonteringsränta som använts vid beräkningen av FTA. Då FTA varit betydligt lägre än de ingående tillgångsvärden och statslåneräntan under föregående år inte skiljt sig tillräckligt mycket från diskonteringsräntan för året, resulterar detta i ett underskott. 4. Riskresultat Riskresultatet för pensionsförsäkring är svagt positivt, framförallt beroende på att fler försäkrade har dött i avdelning I än vad som antagits. För avdelning II är förhållandet det motsatta. Medelåldern är förhållandevis hög i avdelning II och de 8

9 riktigt gamla personerna i avdelning II uppvisar en lägre dödlighet än vad som antagits. För riskförsäkringen är riskresultatet positivt, detsamma gällde föregående räkenskapsår. Antalet nya försäkringsfall för efterlevandepension i avdelning II är dock ganska få, ett hundratal per år, varför man kan förvänta sig en viss volatilitet i utfallet över åren. Premien föreslås bli lämnad oförändrad. 5. Del av årets premier som ej fordras för att täcka nyavsättningar Den pension som en premie ger upphov till baseras på den diskonteringsränta som anges i premiegrunderna. Den försäkringstekniska avsättningen däremot bestäms utifrån räntan enligt den räntekurva som används vid diskonteringen av de försäkringstekniska avsättningarna (FTA). Då räntan i premiegrunderna skiljer sig från den som ligger till grund för FTA medför detta att varje premie ger ett övereller underskott. För redovisningsåret har detta resulterat i ett överskott då nettoräntan i premiegrunderna varit lägre än den diskonteringsränta som används vid beräkningen av FTA. Summan av effekterna av olika ränteantaganden har förts samman i denna post. Att räntan som används vid premieberäkningen normalt är betydligt lägre än den som används vid beräkningen av FTA är ett uttryck för en försiktighetsprincip som alltid, enligt min mening, bör ligga till grund för kassans premiesättning. 6. Engångseffekter Den klart största posten under denna rubrik utgörs av effekten av kollektivavtalad bruttosamordning av PA-KL pensioner. Övriga poster utgörs av korrigering av föregående års ingående balans (mindre korrigering av dödlighet), tilldelad indexering i SPV kollektivet, som lagts i FTA av administrativa skäl (beräkningsoch registertekniska), samt av redovisningsdifferenser. 7. Övrigt Vinstanalysen ovan avser endast den del som är kassans ansvar, exklusive återbäring. Skillnaden i resultatet gentemot det i årsredovisningen redovisade resultatet, kkr, utgörs av kostnadsbidrag, förmedlingspensioner mm, i sammanhanget en liten post. H Kommentarer, upplysningar och rekommendationer 1. Indata & beräkningar Vid beräkningarna har aktuarien utgått från den databas föreningen använder för att registrera uppgifter om de försäkrade, såsom belopp, förmånstyp, ålder, status mm. Uppgifterna är i vissa behäftade med osäkerhet, t.ex. vad avser exakt tidpunkt för postuppdateringar. Vidare används olika system för registerhållning och utbetalning, något som kan resultera i vissa avvikelser mellan registervärden och utbetalda belopp. Av nämnda skäl har aktuarien gort vissa förenklade antaganden vad avser uppgifter som med säkerhet ej kunnat fastställas. 9

10 Aktuariens bedömning är dock att sammantaget påverkar dessa brister resultaten högst måttligt. 2. Ekonomisk ställning Föreningens solvensmarginal som numera enligt nya bestämmelser också skall beräknas för understödsföreningar blir per ca 224 (215) mkr, något som ger en solvenskvot om 17 (15,9). Det lagstadgade kravet är en solvenskvot > 1, och Finansinspektionen har tidigare uttalat att man önskar en solvenskvot om minst 3; bolag/föreningar med en lägre solvenskvot kommer att hållas under observation. Föreningen uppvisar således en betryggande solvenskvot vid utgången av redovisningsåret. 3. Regler om tjänstepension Från och med 2006 omfattas understödsföreningar av tjänstepensionsdirektivet och det därav följande kravet på bl.a. aktsamma antaganden i beräkningarna. I praktiken innebär detta att den diskonteringsränta föreningen skall använda bör motsvara en riskfri ränta med en löptid som motsvarar den kassaflödesviktade durationen i föreningens åtagande. De aktsamma räntor som använts i beräkningarna framgår av punkten B. ovan, samt appendix, och durationen i föreningens åtaganden ligger på ca 14 år. I detta sammanhang bör också omnämnas den s.k. trafikljusmodellen som är en enkel stresstestmodell som Finansinspektionen tagit fram för att mäta risken i bolagets balansräkning. Är tillgångarna perfekt matchade mot åtagandena, t.ex. genom en obligationsportfölj som har samma kassaflödesprofil som kassans utbetalningar, blir risken i balansräkningen i stort sett bortmatchad. Om å andra sidan perfekt matchning ej föreligger, vilket får anses vara normalfallet, eller om kassan har en icke obetydlig andel aktier i placeringsportföljen, kan detta öka risken i balansräkningen med följd att föreningen måste ha ett större buffertkapital för att parera den högre risken. Det är av stor vikt att företrädare för föreningen har en aktiv dialog med kapitalförvaltningen för att löpande ta fram scenarier med olika sammansättning i placeringsportföljen för att bättre kunna studera hur risken och därmed påverkan på föreningens solvenskapital, givet dess aktuella storlek, blir utifrån de olika scenarierna. Fr.o.m är också tjänstepensionskassor skyldiga att upprätta placeringsriktlinjer med tillhörande konsekvensanalys. 4. Återbäring och konsolidering Föreningens möjlighet att ge återbäring på beror flera faktorer, bl.a. De marginaler som finns mellan inbetald premie och den avsättning denna premie betingar; storleken på denna marginal är avhängig av skillnaden i de beräkningsunderlag som används för att fastställa premien respektive de försäkringstekniska avsättningarna Marginalen motsvarar ungefärligen f.n. en nettoräntefot om ca 2,3%.och 1.4% i avdelning I och avdelning II respektive. En högre marginal skapar på 10

11 sikt ett större utrymme för placeringar med högre riskinnehåll och därmed, åtminstone i teorin, möjlighet till högre avkastning. Avkastningen på föreningens placeringsportfölj Aktuell kollektiv konsolideringsnivå Föreningens stadgar och konsolideringspolicy Solvensmarginalen Det åligger föreningen att upprätta en konsolideringspolicy. Föreningens konsolideringspolicy fastställer att föreningen skall ha en målkonsolidering om 107% inom ett intervall 95% 120 % för avdelning I. Med en kollektiv konsoliderinsgrad på ca 112%, en antagen framtida långsiktig avkastning om 4%, en utjämningstid för återbäringsräntan på 3 år, och en målkonsolideringsnivå om 107% skulle detta innebära en möjlig återbäringsränta på ca 5.7% före skatt och avgifter. Föreningens återbäringsränta är f.n.2.5% och det finns sålunda utrymme för att höja återbäringsräntan. För avdelning I ligger den kollektiva konsolideringsgraden över målnivån som är fastställd till 107%, men inom fastställt intervall. Kommande indexuppräkningar i avdelning II kommer att vara ganska beskedliga framöver (ca 1% för 2011) p.g.a. små indexhöjningar i de kollektivavtalade planerna. Undantaget gäller PA-KL som har höjts kraftigt. Effekterna av bruttosamordningen av PA-KL är svåra att förutse då de utgör skillnaden mellan kollektivavtalad bruttopension och statlig grundpension ; vi har två effekter som dels kan samverka i samma riktning, dels motverka varandra i motsatt riktning. Sammantaget bör detta likväl leda till att kravet på kapitalförvaltningen den närmaste tiden framöver kommer att bli mindre än om kapitalförvaltningen, förutom den garanterade räntan, också skulle matcha en icke obetydlig indexuppräkning. Den nuvarande svaga ökningen av värdesäkringskostnaderna torde dock vara av tillfällig natur, varför kravet på lång sikt kvarstår att kapitalförvaltningn måste generera en avkastning om, säg ca 5%, med de nivåer på grundräntorna som gäller i de båda avdelningarna. Stockholm i mars 2011 Richard Blom /ansvarig aktuarie/ 11

12 Appendix Diskonteringsräntevektor vid värdering av försäkringsteknisk avsättning per den

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - försäkrin stekniska runder inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 1 KÅPAN PENSIONER STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 20 mars 2013 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01)

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Förköpsinformation INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Denna förköpsinformation är ett komplement till de villkor

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld

pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015.

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. 1 (9) PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. Allmänt Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta

Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta PROMEMORIA Datum 2006-12-15 FI Dnr 06-10630-200 Författare Martin Blåvarg, Tomas Flodén, Katarina Höller Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska

Läs mer

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen 2002-11-28 PROMEMORIA Dnr 02-8856-399 Utvecklingen i livförsäkringsbolagen Osäkra omvärldsförutsättningar Den ekonomiska utvecklingen under 2002 har mycket präglats av osäkerhet och förändringar i negativ

Läs mer

Avgifter och skatter 2013

Avgifter och skatter 2013 2012-10-30 Avgifter och skatter 2013 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2013 samt de avgifter och skatter som betalades

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Avgifter och skatter 2014

Avgifter och skatter 2014 2013-11-25 Avgifter och skatter 2014 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2014 samt de avgifter och skatter som betalades

Läs mer

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA)

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Stockholm 2014-08-15 Finansinspektionen Box 2871 103 97 Stockholm Ränteantagandet i FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder Svenska Pensionsstiftelsers Förening

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmatematik II Hantering av överskott Föreläsningar Resultaträkningen Liksom alla andra företag redovisar livförsäkringsbolaget årets verksamhet i en resultaträkning. Resultaträkningens har

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A

P E N S I O N S F A K T A P E N S I O N S F A K T A PA-91 Tjänstepension PA-91 Tjänstepension P A-91 är en pensionsplan för arbetstagare hos staten med flera. Om du är född före 1943 och har pensionsåldern 65 år, vilket de flesta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 INNEHÅLL 1 Planens giltighet 1 2 Pensionsförmåner 2 3 Pensionsålder 2 4 Pensionsgrundande tid 2 5 Medförd pensionsrätt 3 6 Pensionsgrundande

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter 2015 Uppdaterad 2015-06-17 Avgifter och skatter 2015 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av Alternativ PA-KFS

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av Alternativ PA-KFS Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av Alternativ PA-KFS dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehållsförteckning Försäkringsavtalet...5

Läs mer

Innehåll 14 Styrelsens regler om försäkringstekniska avsättningar, konsolideringspolicy och beräkningsunderlag (Försäkringstekniska riktlinjer)...

Innehåll 14 Styrelsens regler om försäkringstekniska avsättningar, konsolideringspolicy och beräkningsunderlag (Försäkringstekniska riktlinjer)... Innehåll 14 Styrelsens regler om försäkringstekniska avsättningar, konsolideringspolicy och beräkningsunderlag (Försäkringstekniska riktlinjer)... 3 14.1 Traditionell försäkring... 3 14.1.1 Allmänt...

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

PA 03. 2012-10-24 Hans Norin, OFR

PA 03. 2012-10-24 Hans Norin, OFR PA 03 2012-10-24 Hans Norin, OFR Vad är OFR? En uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fjorton fackliga organisationer med cirka 555 000 medlemmar inom den offentliga sektorn. Statlig

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om information som gäller livförsäkring och tjänstepension; FFFS

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

S:t Erik Liv. ogi-12.1-9q Z8' FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB FASTÄLLD A V STYRELSEN 2014-05-19

S:t Erik Liv. ogi-12.1-9q Z8' FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB FASTÄLLD A V STYRELSEN 2014-05-19 S:t Erik Liv FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB FASTÄLLD A V STYRELSEN 2014-05-19 ogi-12.1-9q Z8' Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer för S:t Erik Livförsäkring

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

! " # $! % Av förenklingsskäl används i fortsättningen beteckningen arbetsgivare för samtliga typer av kyrkliga enheter.

!  # $! % Av förenklingsskäl används i fortsättningen beteckningen arbetsgivare för samtliga typer av kyrkliga enheter. 1 (6)! " # $! % Mot bakgrund av den stora mängd frågor som uppkommit avseende pensionsavsättningar i 2007 års bokslut/årsredovisning lämnar Kyrkans pensionskassa och Kyrkans redovisningskommitté (KRED)

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef Regler för pension Munkedals kommun Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147 Typ av dokument: Regel Handläggare: Personalchef Reviderad av : KS KF Revisionshistorik: Antagen av kommunstyrelsen

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer