Utvecklingen i livförsäkringsbolagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingen i livförsäkringsbolagen"

Transkript

1 PROMEMORIA Dnr Utvecklingen i livförsäkringsbolagen Osäkra omvärldsförutsättningar Den ekonomiska utvecklingen under 2002 har mycket präglats av osäkerhet och förändringar i negativ riktning. I en rapport till regeringen per 15 oktober om finanssektorns stabilitet (FI:s rapportserie 2002:7) underströks osäkerheten om det aktuella konjunkturläget, såväl internationellt som i Sverige. Flera faktorer som påverkar finansföretagen och den allmänna ekonomiska utvecklingen lyftes fram. Vinstutvecklingen i näringslivet Balansproblemen i den amerikanska ekonomin Risken för en växande riskaversion och flight to quality i marknaderna som driver upp kapitalkostnaderna Risken för krig i Mellanöstern Den kraftiga korrigeringen av aktiekurserna som ägt rum efter sommaren återspeglade en anpassning mot vad som tycktes närma sig normala nivåer. Dock kunde inte risken för en fortsatt negativ utveckling vad gäller vinstförväntningar och aktiekurser avskrivas. Ett förlopp med sämre tillväxt och efterfrågan i ekonomin kunde inte uteslutas. Tendenserna till så kallad flight to quality skulle kunna tillta och utbuden av riskkapital och lånekapital minska. Rapportens huvudbudskap kan sammanfattas enligt följande. Under loppet av 2002 har förhöjda risker identifierats i det finansiella systemet. Osäkerheten har ökat, men det finns enligt FI:s bedömning goda förutsättningar för de finansiella företagen att hantera de problem och påfrestningar som uppkommit. Rapporten fokuseras bl a på försäkringsbolagen som påverkats extra kraftigt av de senaste årens utveckling med dramatiskt fallande aktiekurser -- den senaste tiden även i kombination med en sjunkande lång ränta. Detta förlopp har exponerat särskilt livbolagen för stora risker och till och med fört vissa bolag nära de gränser lagstiftningen ställer upp för den finansiella styrkan och kapitalbasens storlek. Se mer detaljerad information nedan. 1(6) Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE Stockholm Finansinspektionen [Sveavägen 167] P.O. Tel +46 Box SE-113 Fax Stockholm [Sveavägen 167] Tel Fax ORG NR / REG NO ORG NR / REG NO

2 Livförsäkringsbolagen Med livbolag i denna rapport avses de livförsäkringsbolag som erbjuder försäkringssparande i traditionell form (alltså inte fondförsäkring). Sett ur FI:s stabilitetsperspektiv väger livförsäkringsbolagen tungt både när det gäller storleken på åtaganden mot försäkringstagarna och bolagens agerande som stor placerare i aktier och obligationer. Till detta kommer att flera livbolag idag ingår i bankkoncerner. Kopplingen till aktiemarknaden är traditionellt stark i de svenska livbolagens kapitalförvaltning. Aktieandelen i placeringsportföljerna har varit betydande år 1990 var den genomsnittliga andelen 22 procent men hade år 2001 ökat till 51 procent. Denna exponering har sjunkit under 2002 till följd av värdeförluster genom det utdragna börsfallet och genom olika omplaceringar till förmån för mer räntebärande obligationer. Aktierna svarade vid utgången av juni 2002 för närmare 39 procent av placeringstillgångarnas samlade värde. Vid utgången av september månad hade aktieandelen i livbolagens portföljer sjunkit till 28 procent. Andelen var oförändrad vid oktober månads utgång trots höjda börskurser. Detta sammanhänger med en fortsatt nettoutförsäljning av aktier under oktober månad. Som en följd av nedgången på aktiemarknaderna har livbolagens totalavkastning fallit markant efter ett antal mycket goda år från mitten av 1990-talet (avkastningen uppgick till 15,9 procent per år för åren ). Livbolagen redovisade dock en totalavkastning på 2,8 procent under år 2001 och kommer sannolikt att redovisa siffror ned mot minus 10 procent för helåret Omsvängningen har lett till ett negativt utfall vad gäller bolagens så kallade kollektiva konsolidering (se definitioner längst ned), vilket nödvändiggjort successivt lägre återbäringsräntor för livförsäkringstagarna. Mot den bakgrunden har tillväxten i nyteckningen av pensions- och kapitalförsäkringar dämpats. De utdragna problemen kring livbolagens tillväxt, konsolidering och återbäring har under hösten utlöst diskussioner om mer långsiktiga effekter på läget för solvensen (se definitioner längst ned). I det sammanhanget har även livbolagens problem att finna en bra och säker matchning mellan skulder och tillgångar i sina balansräkningar lyfts fram och uppmärksammats. 2

3 Livbolagens matchningsproblem För ett livförsäkringsbolag uppstår risker till följd av att räntor och aktiekurser ändras. För att bolagen ska kunna hantera dessa risker räcker det inte med att sprida risker mellan olika tillgångsslag. Det krävs också att en matchning sker så att bolagens långfristiga försäkringsåtaganden täcks av placeringstillgångar med motsvarande löptider. Försäkringsbolagen gör åtaganden mot sina kunder där man garanterat ett visst belopp. Detta åtaganden sträcker sig över en lång tid framöver. För nuvarande försäkringsbestånd har dessa skulder en så kallad duration, eller varaktighet, på drygt 15 år. Vid nuvärdesberäkning av skulderna diskonteras deras värde med den så kallade högsta räntan (se definitioner längst ned) som i princip är lika med 60 procent av en lång statsobligationsränta. Därigenom marknadsvärderas skulderna till ett, av försiktighetsskäl, högt beräknat värde. De placeringstillgångar som försäkringsbolagen investerar i - räntebärande obligationer, aktier och fastigheter ger begränsade möjligheter till en nära matchning av bolagens långfristiga åtaganden. Svenska kronobligationer har vanligen en kortare duration än de försäkringstekniska åtagandena. I de svenska livbolagens portföljer är denna duration genomsnittligt ca 4 år för närvarande, vilket ska jämföras med angiven skuldduration 15 år ovan. För att investera långfristigt har därför många livbolag valt att till en del satsa på aktier, men räntemässigt elimineras därmed inte risken. Om räntorna och aktiekurserna samtidigt faller, på det sett som skedde under tredje kvartalet 2002, kan livbolagens finanser utsättas för betydande press. Försäkringsavsättningarna kan behöva justeras upp om den så kallade högsta räntan som diskonterar skulderna justeras ned. Bolagen måste i så fall göra reservförstärkningar. Obligationsportföljen stiger i värde, men kan inte matcha de stigande avsättningarna eftersom durationen inte är tillräckligt lång. Räntekänsligheten i portföljerna är helt enkelt otillräcklig. Möjligheten för livbolagen att fullt ut hedga sin marknadsrisk är alltså begränsad och livbolagen har ej fullt ut utnyttjat de möjligheter till matchning av ränterisken som marknaderna erbjudit. Sammantaget ger detta betydande resultateffekter i extrema lägen, som det vi upplevt under hösten Det är mot den bakgrunden man ska se den extra uppmärksamhet i tillsynen som FI riktat mot livbolagen. Livbolagens styrelser och ledningar har att utöva 3

4 en noggrann kontroll över hur bolagen tryggar sina åtaganden. De måste ta fullt ansvar för hur olika risker i verksamheten identifieras och hanteras. FI har krävt aktiva åtgärder från livbolagens sida och har för egen del vidtagit och planerar att vidta flera åtgärder. Livförsäkringsbolagens solvens För att ett livbolag ska våga ha hög risk i portföljen måste man initialt ha en hög solvenskvot (se definitioner nedan). Nedanstående exempel belyser detta. Exempel: Krav på initial minsta solvenskvot för livbolag för att klara en nedgång av aktievärdet med 70 procent: Andel aktier i portföljen 50 % 40 % 20 % 0 % Minsta solvenskvot 12,3 9,1 4,4 1 Efter börsfallet skulle resp bolag ha en solvenskvot på 1 vilket utgör minimikravet. Nuläget avseende solvens: Solvensutvecklingen och -läget för 13 större livbolag sammantaget: Solvenskvot per den 30 juni 2002: 10,9 Solvenskvot per den 30 september 2002: 8,0 Solvenskvot per den 31 oktober 2002: 8,5 (bedömd) Kapitalbasen har ökat under loppet av oktober från 278 till ca 298 mdkr. Erforderlig solvensmarginal utgör 35 mdkr. F n har 6 livbolag låg solvenskvot (samtliga under 2). Av dessa 6 har ett bolag solvenskvot < 1, men ägarna avser att göra en nyemission före november månads slut. Dessa 6 bolag svarar för drygt 15 % av de samlade försäkringsåtagandena, medan övriga 7 bolag står för den övriga delen. Solvenskvoten för dessa 7 bolag varierar mellan 3,0 och 31,1 per den 30 september. Kommentarer kring FI:s beslut om högsta ränta FI har sänkt den högsta ränta som får tillämpas vid diskontering för beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna för nytecknade avtal fr o m den 1 januari 2003 från 3,5 procent till 3,25 procent. För befintliga avtal gäller tills vidare oförändrad ränta. Därmed erfordras ingen omedelbar ökning av de beräknade avsättningarna för försäkringsbeståndet. FI har dock formulerat beslutsunderlaget så, att en framtida sänkning för försäkringsbeståndet kan komma att ske senare. 4

5 Effekter av en eventuell sänkning av högsta räntan till 3,25 % för hela försäkringsbeståndet (per den 31 oktober): För de 13 större livbolagen skulle kapitalbasen minska med sammantaget 26 mdkr (från 298 till 272 mdkr). Solvensmarginalen skulle öka med 1 mdkr (från 35 mdkr till 36 mdkr). Solvenskvoten skulle alltså minska från 8,5 till 7,5. För de 6 mer solvensutsatta livbolagen gäller att ett solvensunderskott (skillnad mellan kapitalbas och solvensmarginal) på ca 5,7 mdkr skulle uppstå. Detta nödvändiga tillskott av kapital måste i princip ske från ägarna. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering och återbäring För flertalet större livbolag är den inrapporterade kollektiva konsolideringsnivån per den 31 oktober mellan procent. Återbäringsräntorna (se definitioner längst ned) har som en följd av nedgången i konsolideringen sjunkit ner till en nivå på mellan 0-1,5 % på årsbasis. Flera livbolag har valt att differentiera återbäringsräntan genom att olika räntor för nya premieinbetalningar och befintligt försäkringskapital. Varje bolag har bestämt konsolideringsintervall i sin policy. Trots de låga återbäringsräntorna kan FI dock konstatera att inget av livförsäkringsbolagen med sparbetonade försäkringar följer sin policy i en situation där man ligger utanför intervallet. FI har under hösten utarbetat allmänna råd i form av ett ramverk för hur policy om kollektiv konsolidering bör se ut. Ett bolag får inte ligga utanför sitt intervall under längre tid än 36 månader (dock inte längre tid än vad bolagets egen policy anger). Vidare har FI utarbetat föreskrifter om utökad kundinformation avseende den kollektiva konsolideringen, med krav på bolagen att göra ansträngningar att bättre förklara sambanden för försäkringstagarna. Förslagen är f n under remiss till bolagen. FI räknar med att styrelsen i december beslutar om de nya reglerna. Definitioner Kollektiv konsolidering, allokerad återbäring och försäkringstekniska avsättningar Det garanterade värdet på en livförsäkring vid nyteckning idag utgår från en kalkylränta på oftast 3,0 %. Vid redovisningen av försäkringstekniska avsättningar (FTA) får livbolagen anta en högsta ränta på framtida avkastning på för innevarande år 3,5 % enligt FI:s föreskrifter. Avsättningarna utgör i sin tur ca 2/3 av ett "genomsnittsbolags" balansräkning. Denna skuld skall täckas av medel som placeras enligt utförliga regler i Försäkringsrörelselagen (FRL). Vidare omgärdas skulden av särskilda solvensregler, grundade på EU-direktiv. Definitionen av solvens är följande: 5

6 Ett försäkringsbolag ska enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) vid varje tidpunkt ha en tillräcklig kapitalbas. Denna består av ett antal poster på balansräkningens passivsida, till exempel aktiekapital, överskottsmedel och obeskattade reserver. Posterna måste motsvaras av tillgångar. Kapitalbasen jämförs med en beräknad erforderlig solvensmarginal. Storleken på denna ska i traditionella livbolag uppgå till i huvudsak 4 procent av försäkringstekniska avsättningar och 3 promille av så kallade positiva risksummor; de senare speglar hur mycket kapital som ett bolag måste skjuta till när faktiska dödsfall inträffar. Solvenskvot är kapitalbasen dividerad med solvensmarginalen. Kvoten ska alltså alltid överstiga 1. Historiskt har oftast avkastningen varit väsentligt bättre än vad som behövs för att klara de MDKR T I L L G Å N G A R KOLLEKTIV. KONSOLIDERING ALLOKERAD ÅTERBÄRING Garanterade åtaganden/fta garanterade utfästelserna. Det överskott som tillkommer utöver den garanterade avkastningen utgör så kallad allokerad återbäring, och fördelas till försäkringstagarna genom återbäringsräntan 1. Att allokerad återbäring inte är garanterad utan utgör bolagets riskkapital, ska framgå av den årliga informationen till kunden. Den kollektiva konsolideringen är oftast (men inte alltid) positiv. Om marknadsvärdet på bolagets tillgångar vid ett visst tillfälle är större än det som motsvaras av de garanterade åtagandena (de försäkringstekniska avsättningarna) och den allokerade återbäringen, blir den kollektiva konsolideringen positiv. Bolagen har normalt en viss målsatt nivå för den kollektiva konsolideringen, som finns uttryckt i en policy. Denna ska bl.a. reglera att om konsolideringen överskrider en viss nivå skall det fördelas ut via en högre återbäring, blir den lägre skall återbäringen minskas. En kollektiv konsolidering som är negativ innebär inte att bolaget har solvensproblem ett sådant skulle uppstå bara om alla försäkringstagare samtidigt skulle lyfta hela sitt kapital, vilket inte är möjligt. Dock leder en negativ kollektiv konsolidering, om den blir bestående för lång tid, till en urgröpning av solvensen. Dessutom innebär det ett rättviseproblem mellan olika grupper av försäkringstagare om inte återbäringen löpande anpassas till värdet på bolagets tillgångar så att den målsatta nivån för kollektiv konsolidering uppnås. 1 Återbäringsränta är den räntesats brutto (före avdrag för driftskostnader och avkastningsskatt) som tillämpas vid framskrivningen av varje försäkrings samlade kapital. Kapitalet utgörs både av nuvärdet av garanterade åtaganden samt allokerade återbäringsmedel. 6

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2013

Risker i det finansiella systemet 2013 Risker i det finansiella systemet 213 14 november 213 14 november 213 Dnr 13-185 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Risker för den finansiella stabiliteten 4 Risker för konsumenter 5 Utvecklingen under

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

RÄNTEANTAGANDE I FFFS 2007:24. Sammanfattning 2014-10-03 PROMEMORIA. FI Dnr 14-11633

RÄNTEANTAGANDE I FFFS 2007:24. Sammanfattning 2014-10-03 PROMEMORIA. FI Dnr 14-11633 2014-10-03 PROMEMORIA RÄNTEANTAGANDE I FFFS 2007:24 Sammanfattning FI Dnr 14-11633 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden

Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden P R O M E M O R I A Datum 2013-10-01 FI Dnr 13-11430 Författare Robert Boije Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Riskviktsgolv för svenska bolån

Riskviktsgolv för svenska bolån PROMEMORIA Datum 2012-11-26 FI Dnr 12-11920 (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Kommentarer till Proposition Ds 2009:55 om F2010:000

Kommentarer till Proposition Ds 2009:55 om F2010:000 Per mail till johan.barrefelt@finance.ministry.se Registrator Stockholm den 5 februari 2010 Finansdepartementet Kommentarer till Proposition Ds 2009:55 om F2010:000 13 sidor Inlämnad av fm Försäkringsmatematik

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Bilaga 2 FFFS 2006:X Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har i stort sett den betydelse som anges i lagen (1995:1560) om

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer