Etapp 2 trafikljusmodellen skadebolag och försäkringsrisker inkluderas i modellen från och med 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etapp 2 trafikljusmodellen skadebolag och försäkringsrisker inkluderas i modellen från och med 2007"

Transkript

1 PROMEMORIA Datum FI Dnr Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE Stockholm [Sveavägen 167] Tel Fax Etapp trafikljusmodellen skadebolag försäkringsrisker inkluderas i modellen från med 007 Sammanfattning Finansinspektionen utvecklar successivt sin tillsynsmetodik för att förbättra tillsynen över svenska försäkringsbolag. Som ett led i detta har FI utvecklat trafikljusmodellen för att mäta bolagens exponering mot olika risker. Trafikljusmodellen hjälper FI att på ett tidigt skede hitta bolag som har så stora riskexponeringar, att de inte med fullgod säkerhet kan uppfylla sina åtaganden mot kunderna. Sedan början av 006 har den första versionen av trafikljuset använts i tillsynen av livbolagen 1. Den nuvarande trafikljusmodellen mäter bolagens exponering mot finansiella risker, såsom aktier räntor. Från med 007 kommer trafikljuset även att användas i tillsynen av skadebolagen. Samtidigt som trafikljuset börjar användas i tillsynen av skadebolagen, kommer det dessutom att breddas. Från med 007 kommer trafikljuset utöver att mäta finansiella risker, också att mäta försäkringsrisker. Det betyder att också risken för att bolagens kostnader för försäkringsfall kraftigt avviker från deras förväntningar kommer att mätas. Enligt olika skattningar som Finansinspektionen har genomfört, medför införandet av försäkringsrisker i trafikljusmodellen för livbolag endast en mindre påverkan av mätresultatet, jämfört med om endast finansiella risker mäts. Idag har bolag med mindre än 1 procent av branschens tillgångar rapporterat att de ligger i rött ljus. Denna andel ökar troligen inte av införandet av försäkringsrisker i modellen. Av skadebolagen bedöms inget bolag, eller endast något eller några mindre bolag, få rött ljus i trafikljusmätningen. 1 I den här texten inkluderas även tjänstepensionskassor i gruppen livbolag. Livbolag är bolag som bland annat säljer pensionsförsäkringar dödsfallsförsäkringar. De bolag som bland annat säljer hemförsäkringar, trafikförsäkringar, sförsäkringar företagsförsäkringar. 1(11)

2 Trafikljusmodellen från med 007 Trafikljusmodellen skadebolag (007) Trafikljusmodellen livbolag Finansiella risker* (007) Försäkringsrisker (007) Finansiella risker* (006) Försäkringsrisker (007) * Ingen förändring i modellen avseende finansiella risker jämfört med rådande trafikljusmodell för livbolag. Samma modell kommer att användas för såväl livbolag som skadeförsäkringsbolag. Trafikljusmodellen för skadebolag 007 Finansiella risker i skadebolag Den metod som används för att mäta de finansiella riskerna i livbolagen idag kommer att användas även på skadebolagen. Det betyder att skadebolagen kommer att behöva värdera sina försäkringsåtaganden (försäkringstekniska avsättningar, FTA) till verkligt värde, beräkna en kapitalbuffert utifrån det verkliga värdet på FTA. Tillgångarnas skuldernas värde, efter kraftigt förändrade priser på finansiella tillgångar 3, jämförs sedan mot kapitalbufferten. Kapitalbufferten är förenklat det överskott som finns i bolagen som täcker förluster innan kunderna drabbas. En stor kapitalbuffert räcker för att täcka stora förluster möjliggör därför ett större risktagande än en liten kapitalbuffert. Försäkringsrisker i skadebolag FI har tagit fram en testmodell för mätning av försäkringsrisker i skadebolag. Testmodellen kommer att testas på en grupp skadebolag under sommaren hösten så att en slutlig modell kan presenteras i oktober november. Även bolag som inte ingår i testgruppen kan pröva testmodellen skicka resultatet till FI, genom att hämta ner den från FI:s hemsida. 3 De finansiella risker som mäts är räntor, aktiepriser, fastighetspriser, valutakurser, kreditmarginal.

3 Modellen mäter risken för att: Bolaget har underskattat kostnaden för de skador som kommer att inträffa 4. Bolaget har underskattat vad kostnaden kommer att bli för de skador som redan har inträffat, men där bolaget ännu inte har betalt ut hela ersättningen till kunden 5. FI:s modell ska när den är färdigbyggd på en approximativ nivå mäta hur mycket större bolagens kostnader blir än förväntat, vid det värsta av 00 år. Det vill säga, den värsta oväntade försäkringsförlust som bolaget riskerar att råka ut för med 99,5 procents sannolikhet. Detta är i linje med det nya solvensregelverk för försäkringsbolag som EU håller på att arbeta fram. I bilaga 1 beskrivs den testmodell som bolagen i referensgruppen kommer att pröva. Testmodellen gör inte anspråk på att mäta risken på 99,5 procentnivån. Testmodellen ska istället ses som ett första tillfälle för bolagen att kommentera hur modellen bör utformas kalibreras för att på ett så rättvisande sätt som möjligt nå dit i slutändan. Konsekvenser av att tillämpa trafikljusmodellen på skadebolagen I Sverige finns cirka 140 skadebolag, utöver ett antal mindre lokala försäkringsbolag försäkringsföreningar. Dessa mindre avser FI i nuläget att exkludera från trafikljusmätningarna. Av de 140 skadebolagen är drygt 10 aktiva resten under avveckling. Skadebolagen har placeringstillgångar som uppgår till drygt 400 miljarder kronor. Merparten av dessa finns i obligationer i aktier. Skadebolagens tillgångar Riksbolag Större lokala bolag Totalt mrd kronor % Mrd kronor % mrd kronor % Korta placeringar 30,6 8 4, ,5 8 Obligationer 40,3 61 8, ,8 57 Lån 5,5 1 0,3 1 5,8 1 Aktier 104,8 7 8, , 30 Fastigheter 10,8 3 3,0 7 13,8 3 Summa tillgångar 39, , ,1 100 Skadebolagens skulder uppgår till cirka 360 miljarder kronor. I princip alla långa skulder i skadebolagen är indexerade med prisbasbeloppet (dvs. i praktiken inflationen). Dessa, långa skulder uppgår till cirka 15 miljarder kronor. 4 Stresstestet sker av det verkliga värdet av bokföringsposten Avsättning för ej intjänad premie kvardröjande risker. 5 Stresstest sker av det verkliga värdet av bokföringsposten Avsättning för oreglerade skador. 3

4 Av dessa återfinns cirka 80 miljarder i ett bolag, AFA. Bortsett från AFA utgör således de långa åtagandena på skuldsidan endast 45 miljarder kronor. Ränterisken på skuldsidan är därför betydligt mindre än i livbolagen. Preliminära skattningar som Finansinspektionen har gjort av hur trafikljusmodellen kommer att slå i skadebolagen visar att: Beräkningarna med dagens trafikljusmodell, dvs. före inkluderandet av försäkringsrisker, visar att ett fåtal bolag riskerar att få rött ljus i mätningen. Av de finansiella riskerna i skadebolagen är aktierisken den klart dominerande. Ränterisker utgör som regel endast en mindre del av riskerna i bolagen. Inkluderandet av försäkringsrisker, givet olika antaganden om utformningen av mätningarna, påverkar inte mätresultatet mer än marginellt för de flesta bolagen. Det finns dock vissa undantag, där försäkringsriskerna är den största risken. Enligt huvudscenariot ökar antalet bolag som får rött ljus inte alls eller endast marginellt, till följd av att försäkringsriskerna ingår i mätningen. Dessa beräkningar är dock behäftade med stor osäkerhet. Till exempel har inga justeringar gjorts för övergång till värdering enligt verkligt värde. Det har inte heller i dessa beräkningar tagits hänsyn till hur katastrofrisker ska hanteras i mätningen. Trafikljusmodellen för livbolag 007 FI arbetar med en metod för att mäta försäkringsriskerna i livbolagen. FI kommer att avvakta den utredning av dödlighets/livslängder som görs av Försäkringstekniska forskningsnämnden 6. En testmodell för livförsäkringsrisker kommer att presenteras under hösten. Uppdaterade tabeller för aktuell framtida dödlighet är central för utformningen av stresstestestet. Metoden i sig är i linje med det arbete som för tillfället pågår inom EU i det så kallade Solvens projektet. I båda fallen eftersträvas att mäta risken på 99,5 procentnivån. FI:s förslag kommer dock sannolikt inte att bli lika detaljerat som de lösningar som övervägs inom EU. Metoden för mätning av finansiella risker i livbolagen påverkas inte av inkluderandet av försäkringsrisker i modellen, eller arbetet med att även tillämpa trafikljusmodellen på skadeförsäkringsbolag. 6 Försäkringstekniska forskningsnämnden är en nämnd under Försäkringsförbundet. 4

5 Konsekvenser av införandet av försäkringsrisker i trafikljusmodellen för livbolag Livbolagen rapporterar redan den finansiella risken med trafikljusmodellen. Från med 007 ska de även rapportera försäkringsriskerna, dvs. risken för att försäkringsutfallet blir ett annat än förväntat. Det är ännu oklart exakt hur mätningen kommer att utformas. Arbetet med utformandet av mätningen pågår för närvarande. En viktig beståndsdel är de nya tabeller för aktuell framtida dödlighet som Försäkringstekniska forskningsnämnden håller på att arbeta fram. FI har analyserat hur införandet av försäkringsrisker påverkar mätresultatet i traditionella livbolag tjänstepensionskassor. Ingen analys är ännu gjord av effekten på grupplivbolag fondförsäkringsbolag. Idag har bolag med mindre än 1 procent av branschens tillgångar rapporterat att de ligger i rött. Givet vissa antaganden om utformningen av trafikljusmätningen av livförsäkringsrisker påverkas inte antalet bolag i rött av införandet av försäkringsrisker. Under andra mer konservativa mindre troliga antaganden skulle något eller några bolag som idag klarar trafikljuset, kunna hamna i rött på grund av införandet av försäkringsrisker i modellen. Beräkningarna är dock än så länge mycket preliminära, bygger på grova antaganden om hur testet kommer att utformas. 5

6 Bilaga 1. Testmodell för mätning av försäkringsrisker i skadebolag Testmodellen är ett steg i att utforma mätningen av försäkringsrisker i skadebolag i trafikljusmodellen. Testmodellen kommer att användas för att möjliggöra en dialog med skadebolagen om hur mätningen av försäkringsrisker lämpligen utformas. Strukturen på testmodellen, där avsättningen för ej intjänad premie kvardröjande risker avsättningen för oreglerade skador stressas, är dock den som FI ser framför sig att den slutliga modellen också kommer att bygga på. Utgångspunkter I det nuvarande stresstestet, trafikljusmodellen, belyses hur livbolagens kapitalbuffert påverkas av förändrade priser på de finansiella marknaderna. Finansinspektionens avsikt är att tillämpa trafikljusmodellen även på skadebolagen att komplettera den med en stressning av bolagen försäkringstekniska avsättningar (FTA). Storleken på förändringen av FTA ska väljas så att de ungefär representerar en 99,5 procentskvantil för de möjliga utfallen på ett års sikt. Nedan beskrivs den grundmetod som FI avser att utgå ifrån vid skattningen av 99,5 procentskvantilen. Det är dock viktigt att notera att nedanstående modell inte gör anspråk på att på ett rättvisande sätt skatta 99,5 procentskvantilen. Testmodellen är dock ett steg mot en sådan modell. Förändrade avsättningar för skadebolag De förändrade antagandena för avsättningarna inom ett skadebolag omfattar En bästa avsättning enligt aktsamhetsprincipen Ökad avsättning för ej intjänad premie kvardröjande risker Ökad avsättning för oreglerade skador Bästa avsättning enligt aktsamhetsprincipen Dagens avsättningar är normalt betryggande. Det innebär att de innefattar implicita /eller explicita säkerhetstillägg. En bästa avsättning enligt aktsamhetsprincipen ska motsvara väntevärdet eller 50procentskvantilen av de framtida diskonterade utbetalningarna för bolagets försäkringsrisker. Beräkningarna ska vara gjorda med bästa aktuariella metoder. Diskonteringen ska ske med en riskfri ränta. Ökad avsättning för ej intjänad premie kvardröjande risker Riskfaktorerna i denna avsättning är huvudsakligen skadeinflation skadefrekvens. Den genomsnittliga durationen för den återstående riskperioden är ofta av storleksordningen 4 månader. Ökningen av skadefrekvensen antas vara 10 % per år ökning av inflationen % per år, båda utöver de ökningar som eventuellt lagts in i den bästa skattningen av avsättningarna. Den sammanlagda ökningen av bolagets avsättning för ej intjänad premie kvardröjande risker 6

7 (ÖPR) är därför (10 % + %) 4/1 = 4 % av bolagets avsättning för ej intjänad premie kvardröjande risker (AEIP), dvs. ÖPR =4 % AEIP Ökad avsättning för oreglerade skador Riskfaktorerna i denna avsättning är huvudsakligen skadebelopp, skadeinflation utbetalningsmönster. Finansinspektionen har uppskattat osäkerheten i gjorda avsättningar genom att studera variationen i efterbetalningsfaktorn, dvs. kvoten mellan total ersättning hittills utbetalad ersättning. FI har skattat standardavvikelsen σ id för efterbetalningsfaktorn för olika försäkringsgrenar i olika utvecklingsår D. Under 006 prövas denna metod där det senaste skadeåret är 004. Standardavvikelserna σ id för efterbetalningsfaktorn ska således tillämpas på skadeåren Å = 004 D för D = 0, 1, Indelning av bolagen i grupper För att få bättre skattningar av standardavvikelserna har bolagen indelas i tre mer homogena bolagsgrupper: AFA Försäkring Riksbolag utom AFA Försäkring Större lokala bolag. Skattningen av standardavvikelserna för hela bolagsgrupperna framgår av Tabell 1 Tabell. Tabell 1. Standardavvikelser σ id för Riksbolag Utvecklingsår D Sjuk för Riksbolag utom AFA Sjuk för AFA Trygghet Hem villa Företag fastighet Trafik Sjöfart Transport Kredit borgen Motorfordon Avgångsbidrag Husdjur 0 1,50 15,00 3,30 0,15 0,70 0,06 0,50 1,00 0,35,00 1,30 0,04 1 0,75 0,50 1,5 0,05 0,0 0,04 0,15 0,5 0,08 1,5 0,0 0,0 0,60 0,10 0,30 0,01 0,10 0,0 0,1 0,15 0,06 0,10 0,05 0,00 3 0,45 0,075 0,5 0,08 0,10 0,11 0,06 0,10 0,05 4 0,30 0,065 0,0 0,06 0,10 0,08 0,05 0,10 0,05 5 0,0 0,055 0,05 0,09 6 0,15 0,05 0,05 0,08 7 0,10 0,04 0,04 0,07 8 0,0 0,03 0,03 0,07 9 0,0 0,0 0,03 0, , ,040 7

8 Tabell. Standardavvikelser σ id för Större lokala bolag Utvecklingsår D Sjuk Hem villa Företag fastighet Motorfordon Trafik 0 1,35 0,09 0, 0,0 0,50 1 0,5 0,0 0,03 0,01 0,5 0,010 0,05 0, , 0,05 4 0,15 0,0 5 0,15 0,0 6 0,15 0,0 7 0,15 0,01 8 0,05 0, ,04 0,003 För ett enskilt bolag B ska standardavvikelsen s för avsättningen för verksamhetsgren i för skadeåret Å beräknas som σ id s = (1 c ) min u ; 0, 3 f a där c = bolagets uppskattade andel avgiven återförsäkring för försäkringsgren i skadeåret Å u = bolagets hittills gjorda utbetalningar för försäkringsgren i för skadeåret Å D = 004 Å σ id = standardavvikelsen enligt tabell ovan a = bolagets branschandel i sin bolagsgrupp för försäkringsgren i för skadeåret Å f = bolagets avsättning för oreglerade skador för försäkringsgren i för skadeåret Å Andelen avgiven återförsäkring kan uppskattas med kvoten mellan premie för avgiven återförsäkring total premie eller med kvoten mellan ersättningar från återförsäkringsbolag total ersättning. Branschandelen mäts med hjälp av premieandelen i bolagsgruppen som a p = max P iå 1 ; 9 där p = bolagets premie för försäkringsgren i för skadeåret Å P iå = total premie i bolagsgruppen för försäkringsgren i för skadeåret Å AFA har andelen 1 inom sin bolagsgrupp. De totala premierna P iå är givna i Tabell 3 Tabell 4. 8

9 Tabell 3. Total premie P iå i tkr för Riksbolag utom AFA Skadeår Å Sjuk Trygghet Hem- villa Företag fastighet Motorfordon Trafik Sjöfart Transpo rt Kredit borgen Avgångs -bidrag Husdjur * * * = medel av skadeåren Tabell 4. Total premie P iå i tkr för Större lokala bolag Skadeår Sjuk- Hem- Företag Motorfordon Trafik Å villa fastighet Standardavvikelsen s Bi(yngre) för bolagets avsättning för oreglerade skador för försäkringsgren i beräknas med kvadratrotsformel: s Bi = s ( yngre) Å där summeringen görs för de yngre skadeår för vilka standardavvikelser beräknats enligt ovan. Dessa år svarar inte för hela avsättningen för oreglerade skador, utan erfarenhetsmässigt finns en mindre avsättning för skadeår äldre än de särredovisade. Dessa äldre skadeår svarar för följande andelar b i av den totala avsättningen: 9

10 Tabell 5. Andel för äldre skadeår b i Riksbolag utom AFA Sjuk AFA 0,01 Trygghet Hem villa Företag fastighet Trafik Sjöfart Transport Kredit borgen Motorfordon Avgångsbidrag Husdjur 0,03 0,44 0,13 0,14 0,04 0,14 0,19 0,11 0,19 0,03 0,04 Större lokala bolag 0,1 0,16 0,05 0,05 0,00 Under antagande att den relativa standardavvikelsen för osäkerheten i avsättningen för dessa äldre skadeår är samma som för de nyare skadeåren är s Bi( äldre) = s Bi( yngre) bi 1 b i den totala standardavvikelsen blir då s = s + s Bi Bi( yngre) Bi( äldre) Ovanstående beräkningar kan göras endast för de försäkringsgrenar där Finansinspektionen har tillgång till tillförlitlig statistik. För grenarna Direkt utländsk försäkring Mottagen återförsäkring från svenska bolag Mottagen återförsäkring från utländska bolag ska i stället tillämpas följande schabloner: s B,utl = 0,06 avsättningen för oreglerade skador s B,mott sv åf = 0,15 avsättningen för oreglerade skador s B,mott utl åf = 0,0 avsättningen för oreglerade skador Standardavvikelsen s B för bolagets totala avsättning för oreglerade skador beräknas även den med kvadratrotsformel: s = s + s + s + s B i Bi B, utl B, mott sv åf B, mott utl åf Ökningen av bolagets avsättning för oreglerade skador (ÖOS) beräknas som 10

11 ÖOS = s B Stressad försäkringsteknisk avsättning Bolagets stressade försäkringstekniska avsättning SA blir SA = BS + ÖPR + ÖOS där BS är bolagets bästa skattning enligt aktsamhetsprincipen ÖPR ÖOS är definierade ovan. Kompletteringar I ovanstående beräkningar har inte tagits upp katastrofrisker. Bolaget kan genom simuleringar eller på annat sätt komplettera beräkningarna så att de på bästa möjliga sätt beskriver osäkerheten i bolagets totala affär. Bolaget kan också i samma syfte tillämpa andra värden på konstanter/parametrar än de som angivits ovan. Modifieringar ska motiveras. 11

Anvisning till Trafikljus

Anvisning till Trafikljus Datum 2014-06-30 Anvisning till Trafikljus Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisningen avser rapportering

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem 27 oktober 2005 Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Skandia Liv 103 50 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 44 Telefon vx 08-788 10 00 Risk Manager hos kapitalförvaltningen Axel Brändström, CFA Telefon

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor 18 NOVEMBER 2015 18 november 2015 Dnr 15-13038 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 RISKER TILL FÖLJD AV LÅNGVARIGT LÅGA RÄNTOR 5 Europeiska stresstest

Läs mer

Resultat av QIS5 Utfallet av den femte kvantitativa studien (QIS5) för svenska försäkringsbolag och försäkringsgrupper.

Resultat av QIS5 Utfallet av den femte kvantitativa studien (QIS5) för svenska försäkringsbolag och försäkringsgrupper. Resultat av QIS5 Utfallet av den femte kvantitativa studien (QIS5) för svenska försäkringsbolag och försäkringsgrupper. Finansinspektionen 14 mars 2011 DELTAGANDE I QIS5 STORA MEDEL SMÅ MARKNADS- ANDEL

Läs mer

Ansökan om undantag från Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2008:23

Ansökan om undantag från Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2008:23 2009-02-18 BESLUT SPP Livförsäkring AB FI Dnr 09-686 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm 105 39 STOCKHOLM [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

AGENDA 6 oktober 2005

AGENDA 6 oktober 2005 AGENDA 6 oktober 2005 10.35-10.40 Inledning, Ingrid Bonde, GD 10.40-10.50 Försäkringstillsynen, Eva Ekström 10.50-11.30 Trafikljusmodellen, Tomas Flodén 11.30-12.15 Frågor och diskussion Konsumentskyddet

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015 STOCKHOLMS UNIVERSITET MT7015 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015 Tentamen i Försäkringsredovisning 7,5 hp 09.00-14.00 onsdag den 27 maj 2015 Tillåtna hjälpmedel

Läs mer

Konkurrensverket FI Dnr 08-3656 (Anges alltid vid svar) 103 85 Stockholm Finansinspektionen

Konkurrensverket FI Dnr 08-3656 (Anges alltid vid svar) 103 85 Stockholm Finansinspektionen 2008-04-24 Konkurrensverket FI Dnr 08-3656 (Anges alltid vid svar) 103 85 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 Svar på Konkurrensverkets

Läs mer

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013 finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 213 26 september 213 Solvensen fortsatte att öka Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsordning för Finansinspektionen

Arbetsordning för Finansinspektionen I N T E R N T R E G E L V E R K Gäller från: 2015-05-18 FI Dnr 15-6817 Dokumentägare: Chefsjuristen (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

PENSIONS MYNDIGHETEN. Ink. 2016-0^1-OV. BOKFÖRINGSNÄ?\/iMDEN. Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

PENSIONS MYNDIGHETEN. Ink. 2016-0^1-OV. BOKFÖRINGSNÄ?\/iMDEN. Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet PENSIONS MYNDIGHETEN PM 2016-03-07 Dok.bet. 1 (13) Till Finansdepartementet BOKFÖRINGSNÄ?\/iMDEN Ink. 2016-0^1-OV Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet och allmänna utgångspunkter

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2011-02-10 BESLUT Björn Borg AB FI Dnr 10-12005 Götgatan 78 Delgivning nr 2 118 30 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (516401-6536)

Försäkringstekniska riktlinjer. för. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (516401-6536) för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (516401-6536) 1 Förevarande Försäkringstekniska riktlinjer är beslutade av styrelsen den 3 november 2011. De tillämpas när dessa tillställts Finansinspektionen.

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm 2013-03-08 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik

Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik 2015-12-21 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-12824 Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Betänkandet Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

Betänkandet Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68) 2016-01-29 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-14426 Skatte- och tullavdelningen (Anges alltid vid svar) Enheten för inkomstskatt och socialavgifter 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

ATT TA BORT FONDER I FONDFÖRSÄKRING

ATT TA BORT FONDER I FONDFÖRSÄKRING PROMEMORIA FI Dnr 06-2127-306 Datum 2006-06-27 Författare Björn Palmgren Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se ATT TA BORT

Läs mer

Internationell regelpåverkan Utvecklingen av FI:s tillsyn

Internationell regelpåverkan Utvecklingen av FI:s tillsyn Dagens program Internationell regelpåverkan Utvecklingen av FI:s tillsyn Lagar, föreskrifter och vägledningsdokument Redovisningsregler Rapportering till FI Paus Försäkringstekniska åtaganden Diskonteringsräntan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14)

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER 3 1 ALLMÄNT 3 1.1 F örsäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt

Läs mer

Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta

Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta PROMEMORIA Datum 2006-12-15 FI Dnr 06-10630-200 Författare Martin Blåvarg, Tomas Flodén, Katarina Höller Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113

Läs mer

Mäklarservice Frågor & Svar Förändrat sparerbjudande i Länsförsäkringar Senast uppdaterad 2011-10-13 13:45. Fråga Svar Anm Vad har hänt vad gör ni nu?

Mäklarservice Frågor & Svar Förändrat sparerbjudande i Länsförsäkringar Senast uppdaterad 2011-10-13 13:45. Fråga Svar Anm Vad har hänt vad gör ni nu? Mäklarservice Frågor & Svar Förändrat sparerbjudande i Länsförsäkringar Senast uppdaterad 2011-10-13 13:45 Fråga Svar Anm Vad har hänt vad gör ni nu? Vi slutar att sälja liv- och pensionsförsäkring med

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden

Den svenska bolånemarknaden Den svenska bolånemarknaden 14 APRIL 216 14 april 216 Dnr 16-3183 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Undersökningen beskriver bolånemarknaden 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgraderna är i stort oförändrade

Läs mer

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner!

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner! Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Sjukförsäkring Extra inkomst vid sjukskrivning Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:19) om mindre lokala svenska

Läs mer

Solvensen fortsätter förbättras FINANSINSPEKTIONEN Försäkringsbarometern HELÅRET 2013

Solvensen fortsätter förbättras FINANSINSPEKTIONEN Försäkringsbarometern HELÅRET 2013 Försäkringsbarometern HELÅRET 213 24 APRIL 214 Solvensen fortsätter förbättras Solvenssituationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna förbättrades även under det andra halvåret

Läs mer

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar SPP 2007-06-01 1 (7) Svar från SPP på frågor beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Omfattning av försäkringsavtalen 1.

Läs mer

Pensionsrisk P R O M E M O R I A. Datum FI Dnr Följande stresser föreslås för pensionsrisk:

Pensionsrisk P R O M E M O R I A. Datum FI Dnr Följande stresser föreslås för pensionsrisk: P R O M E M O R I A Pensionsrisk Datum 2017-05-22 FI Dnr 17-4640 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/088 Er referens: FI Dnr 14-14414 1 (8) 2015-01-30 finansinspektionen@fi.se FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 Generella kommentarer Finansinspektionen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-12-18 B E S L U T NP3 Fastigheter AB FI Dnr 15-9570 Box 12 Delgivning nr 2 851 02 Sundsvall Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag

Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag 2014-11-10 FI Dnr 14-5565 BESLUTSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

Finansinspektionens stresstester av storbankerna

Finansinspektionens stresstester av storbankerna PROMEMORIA Datum 2008-10-15 Finansinspektionen Författare Masih Yazdi Finansinspektionens stresstester av storbankerna Finansinspektionen gör inga egna makroekonomiska prognoser, utan använder i sina stabilitetsbedömningar

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Anpassade placeringsregler för vissa investeringsfonder

Anpassade placeringsregler för vissa investeringsfonder PROMEMORIA Datum 2007-08-31 Författare Charlotta Carlberg Anpassade placeringsregler för vissa investeringsfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2012-2014

Beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2012-2014 UNDERLAGSRAPPORT 2011-10-06 Regeringskansliet Miljödepartementet Vår referens: SSM2011-153-23 Vårt datum: 2011-09-19 103 33 Stockholm Beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2012-2014

Läs mer

1 Huvudsakligt innehåll

1 Huvudsakligt innehåll Innehållsförteckning 1 Huvudsakligt innehåll...2 2 Författningstext...3 2.1 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)...3 3 Ärendet och dess beredning...6 4 Överväganden...8 4.1

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Nya regler om villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett försäkringsföretag

Nya regler om villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett försäkringsföretag 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-9760 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya regler om villkor

Läs mer

Stresstestmetod för bedömning av kapitalplaneringsbuffert

Stresstestmetod för bedömning av kapitalplaneringsbuffert 2016-05-09 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-11526 Stresstestmetod för bedömning av kapitalplaneringsbuffert Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Flytträtt för sparande i pensionsförsäkring

Flytträtt för sparande i pensionsförsäkring RAPPORT DEN 24 oktober 2006 DNR 06-4007-699 2006 :16 Flytträtt för sparande i pensionsförsäkring kartläggning och förslag INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BEHOVET AV FLYTTRÄTT 2 Intressekonflikter, bolagsstyrning

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Test av kranspetsvågar i virkesfordon

Test av kranspetsvågar i virkesfordon Datum 2016-02-18 Författare Sven Gustafsson Test av kranspetsvågar i virkesfordon WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-01-22 BESLUT Zamgate Investments Ltd. FI Dnr 14-7606 c/o Katarina Lif Burren Kendris Ltd. Mühlemattstrasse 56 5001 Aarau Schweiz Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer PROMEMORIA Datum 2014-06-12 FI Dnr 14-8178 Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Beslut om förseningsavgift

Beslut om förseningsavgift 2014-03-17 B E S L U T Aktiva Fonder i Sverige AB FI Dnr 13 13272 Vendevägen 90 182 32 DANDERYD Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2007-10-04 BESLUT 24h Poker Holding AB FI Dnr 06-8289 Box 3108 Delgivning nr 2 169 03 SOLNA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser 2013-02-22 R E M I S S V A R Pensionsmyndigheten FI Dnr 12-13389 Box 38190 (Anges alltid vid svar) 100 64 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2009-11-30 BESLUT Lindab International AB FI Dnr 09-610 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 269 82 BÅSTAD Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-04-14 Preliminär bedömning till följd av IAS 1 (reviderad 2007) INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. NYA BENÄMNINGAR PÅ DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 3 2. NYTT

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna upplysning

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Beslut om förseningsavgift

Beslut om förseningsavgift 2014-10-22 B E S L U T B & P Fund Services Aktiebolag Att: Jan Henrik Paulsson FI Dnr 14 12414 Box 7030 103 8686 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Modell för diskontering av framtida kassaflöde att tillämpas för Trafikljuset

Modell för diskontering av framtida kassaflöde att tillämpas för Trafikljuset PROMEMORIA Datum 7-7- Författare Bengt von Bahr Modell för diskontering av framtida kassaflöde att tillämpas för Trafikluset Finansinspektionen P.O. Box 78 SE- 97 Stockholm [Brunnsgatan ] Tel 6 8 787 8

Läs mer

Livförsäkring och avkastning av kapital

Livförsäkring och avkastning av kapital Livförsäkring och avkastning NFT 4/2002 av kapital Livförsäkring och avkastning av kapital av Matti Ruohonen Matti Ruohonen matti.ruohonen@veritas.fi Många livförsäkringsbolag är numera dotterbolag i grupper,

Läs mer

Företagen står starkare finansinspektionen Försäkringsbarometern

Företagen står starkare finansinspektionen Försäkringsbarometern finansinspektionen Försäkringsbarometern ANDRa halvåret 21 28 april 211 Företagen står starkare Under andra halvåret 21 steg aktiemarknaderna världen över. Sveriges ekonomi utvecklades mycket starkt och

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-11-09 B E S L U T Avanza Bank Holding AB FI Dnr 15-11104 Verkställande direktören Martin Tiveus Delgivning nr 2 Box 1399 111 93 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-09-17 BESLUT Malmbergs Elektriska AB FI Dnr 14-11618 Verkställande direktör Jan Folke Delgivning nr 2 Box 144 692 23 Kumla Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-03-08 B E S L U T Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) FI Dnr 11-13071 Att: Nina Macpherson Delgivning nr 2 164 83 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Försäkringsföretagen väl rustade finansinspektionen Försäkringsbarometern

Försäkringsföretagen väl rustade finansinspektionen Försäkringsbarometern finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 21 15 oktober 21 Försäkringsföretagen väl rustade Under årets andra kvartal präglades den finansiella marknaden av oro. Aktiemarknaden var turbulent

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-15 BESLUT Handelsbanken Fonder AB FI Dnr 14-626 c/o Handelsbanken, HKDS-F Delgivning nr 2 Verkställande direktören Javiera Ragnartz 106 70 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-03-17 BESLUT Mason Hill Advisors LLC FI Dnr 09-4068 c/o Oreum Advokatbyrå Delgivning nr 2 Att. Anders Malm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm Kungsträdgårdsgatan 16 [Brunnsgatan

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-09-18 BESLUT Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh FI Dnr 12-3874 Mainzer Landstrasse 11-13 603 29 Frankfurt/Main Germany Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT FI Dnr 16-3153 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund 5 Typologier 7 Beställarbolag 7 Fakturaskrivande bolag 7 Finansiella

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Övergripande synpunkter och ställningstaganden

Övergripande synpunkter och ställningstaganden YTTRANDE 1 (6) MILJÖENHETEN Ann-Charlotte Duvkär Telefon 010-224 94 41 ann-charlotte.duvkar@lansstyrelsen.se m.registrator@regeringskansliet.se kopia till niclas.damm@regeringskansliet.se Yttrande över

Läs mer

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Ersättningar och ersättningspolicy nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-04-12 B E S L U T NAXS Nordic Access Buyout Fund AB FI Dnr 12-660 Grev Turegatan 10 114 46 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 T-24818 Kontaktpersoner: Aktiefrämjandet: Katja Lager info@aktieframjandet.se, tel: 08-24 33 85 Temo AB: Arne Modig, e-post: arne.modig@temo.se tel: 08 522 330 05 Anna-Karin

Läs mer

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden.

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. HEMSTÄLLAN 2015-04-29 Dnr: 12-2015/1151 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. Patent och registreringsverket

Läs mer

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar Med bilaga Riskanalys avseende rörliga ersättningar Fastställd av sparbankens styrelse 2014-03-19 1 Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas,

Läs mer

Beslut om förseningsavgift

Beslut om förseningsavgift 2007-12-07 BESLUT CIT Group (Nordic) AB FI Dnr 07-10884 Sveavägen 155 Delgivning nr 2 113 46 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-09-23 BESLUT AMF Pensionsförsäkring AB FI Dnr 09-3473 Finansinspektionen P.O. Box 7821 Klara Södra Kyrkogata 18 SE-103 97 Stockholm 113 88 STOCKHOLM [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-01 BESLUT Fingerprint Cards AB FI Dnr 14-399 att. Verkställande direktören Johan Carlström Delgivning nr 2 Box 2412 403 16 GÖTEBORG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Ossian Wennström SACO 2001 Tryck: SACO, Stockholm ISSN 1401-7849 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Definitioner och urval i arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden Datum 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling Sofia Eriksson, 070-0866201 Överförmyndarkontoret Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Utredningens

Läs mer