AlA HANINGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM... BEDÖMD... REGLERAD...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AlA HANINGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM... BEDÖMD... REGLERAD..."

Transkript

1 AlA 5 HANINGE KMMUN M-511 SKGS EKEBY og-d I-n INKM.... BEDÖMD..... REGLERAD

2 Produion Kund nr: Fakturaunderlag bj.nrlegetfakt.nr: T-20'07-04=''- Datum: Vår ref: Ted lindberg rg nr kund: Er ref: Peler KnutssonIHenrik S\oensson Kund: Adross: Posladr: NeG Conslruction Sverige AB Malmö Övr uppl: AvstAngning Skogs Ekeby bjeklsnitlnr.nr Kö M.d I Eho' '-p'. J kii m''''''' 'm fun ' 000< 'I. k m 'm 90' dog d ' L = Summa kr exkl. Moms Morna si... tom.uskl av llalkanlo Attest: Konto bjekt Aktivitet Anliggning I 3011\

3 i ; s j i ii ; i / I ) - i8l - C8l \. - I

4 Sida I av 1 Kennerth Persson Från: Till: Svensson Henrik (Gons SE) Kennerth Persson Skickat: den 22 januari :16 Ämne: SV: ATA skogs ekeby Ja langsl ner där det finns dagvatten. Henrik Svensson Entreprenad ingenjör NCC Construction Sverige AB/Region Stockholm/Mälardalen Solna Tel: Fax: Mob: Webb: Bolagets sate: Solna E-post: rg.nr: Frän: Kennerth Persson Skickat: den 21 januari :51 Till: Svensson Henrik (Cons SE) Ämne : ÄTA skogs ekeby Hej ATA 5 satte vi kupol brunn på gångvägen längs Södertäljevägen och i så fall var? /I Kennerth

5

6

7

8 Underrättelse nr: 5 Nec Construction Sverige AB Projekt Skogs-Ekeby Projeklnummer rt Beställarens telefon Datum I-laninge kommun Nec underrättar I frågar om följande omsländigheuer av betydelse för entreprenaden: Extra beställning av ge-väg längst med Södertäljevägen Ise bilaga: mständigheten innebär/medför: tt ÄTA måste/bör utföras i form av (förslag på åtgärd/er): ÄTAn bedöms kosta I avgå med kr pkompletterande projektering krävs. P AB 04) ÄTA:n bed.öms hamna över gränsbeloppet. Nec måste avvakta beställarens synpunkter innan ATA utförs. p TA:n orsakar väsentlig rubbning av de kalkylerade förutsättningarna för den övriga entreprenadens utförande. Kostnadsreglering skall ske. pta:n/hindret påverkar tid plan / försenar entreprenaden (tidsförlängning). Senast Datum måste NCC ha beställarens svar/beställning annars uppstår hinder. Signatur Beställarens svar: Arbetet beställs. '- UAnnat: Svar lämnas i PM. - Anbud skalllamnas. Datum Signatur NCC VerksarnhelSSYSlern

9 ÄTA nr: 5 Nec Construction Sverige AB Projekt Skogs-Ekeby Projeklnummer rt Beställarens telefon Datum Haninge kommun Tungelsta Beskrivrling Ny gångbana längst med Södetäljevägen Övrig tid avser flytt avel + VSslang vid brunn samt rasering av 2st j ämtrummor. Flytt och ombyggnad av dagvatten. Dirigering av gångtrafikanter. Påslag Typ av påslag % sats l AB92 kae6 1 moms 12% 2 AB92 kae6 7 mlti9 10% 3 4 Kod I Specifikation I Mängd I I Eoh PrislEnh I Nettobelopp I il Bruttobelopp Mänodförteckning l st Yrkesarbetare 400 lim Lastbil 80 lim Hjull astare 60 lim Skyltar och tungavslängnino l st l BonforslinJ? av häck riscontainer 30 st Hjulgrävare 24 0 lim KRNR ' FilfCr. ' F/JrhP_<J-' 00. '. Moms 25% SUMMA KRNR Nec Verksamhetssystem

10 Nec Construction Sverige AB ÄTA nr: 5 Projekt Skogs-Ekeby Projektnurnmer Beställarens telefon Haninge kommun \ ) rt Datum Beskrivning \ 'I. '}s Ny gångbana längst med ä ljevägen / Påslag Kod \ Typ av påslag % sats 1 AB92 kap6 7 moms 12% 2 AB92 kap6 7 mom9-10% Specifikation / I / \ 1 1 Mängd Eh 1 f i Eh 1 I fl Nettobelopp Bruttobelopp Mängdförteckning \ 10 st Yrkesarbetare \ 400 {im/ Lastbil \ 80 t) H'ullastare D lim SJ...-yltar och tungavstängning ;;' l Bortforsling av häck riscontainer / 30 st \ Hju[grävare / ) 240 tim 0_ f\ f-/ V \ 0..\'\ / \ '\:jj / \ \\ j \ / \ \ 1/ \ \ / / \ '---I \ --- \ KRN Moms 25% F!lrNIT.. SUMMA KRNR F-... NCC Verksamhetssystem

11 Produion VÄGVERKET PRDUKTIN Box VÄXJÖ Er referens P KNUTSSN Vår referens TED LINDBERG Peuonupp!;ifler Mranvands endast Ibr ekonomiska trat\s3j(tioner. Ni harnltt att beglra inrormalion eller råltelse hos VAgw:rkel. Momsreg.nr SE202!Q63901 SpeclfikaUon LlTTRA AVSTÄGNING SKGS-EKEBY ENL BIF UNDERLAG BJ FAKTURA Dat1 Nummer /3129 NCC CNSTRUCTIN SVERIGE AB 20579MALMÖ Dröjsmålsränta FörfaUodag Utgår enligt lag Antal å-pris Belopp _. _. [ el l. - -l L_ :. o....' o _. _ w.- -- j =====---o=o=----==---- Momspliktigt belopp Moms % Moms Alt betala m m== Postadress Bankgiro PIuSgiro VÄXJÖ FakluranrJRefeten5nr. Betalningsref: /3129 INBETALNING/GIRERING A TIll PIusGirokonto ' Betalningsmottagare (endast namn) Kod 1 F-skattnununer: SE I Avsändare (namn oci!.p.ostadressl NCC CNSTRUCTIN SVERIGE AB ö!!:f 1. Mddeland kan Inte lämnas på baksidan Från PIusGiroIpersonkonto (vid girering) * # MALMÖ Svenska. kronor #04#

12 m'f\5 Projekt: Skogs - Ekeby Äta nr 5.1 9ö liogal'lde RiVning av belysningsstolpe - traslolpar med armatur (Avser markarbeten) Ist I v e. _.. avser lin mellan Skolvägen och Södertarjevägen vag plan!!..-' L ] ---- ( 1/0 '- f--..- <>0 'R.. för elsk.l!p. Fall A fr telekabelbl'unn. Fall A FallA H=S50 Fall A H550. FallA av jord- och ytblock m3 av jord- och ytblock >20-50 m _ yla h=<1.0 m. ppel berg Fan 8 Bergs veryta 1'1>1.0 m. öppet berg FaJl B ergschakt katcl9'i B och C för väg. plan o_d sam! sammansatt yta. FaR I I Bergschaktlr betysningsfundament FaD A... u kategori B efter schakt Ir utskiftning utspetsning och utjamning.. B av berglerrass fr vllg plan o_d samt v 0- u. S- \> R- c..?...s '- -.

13 lager av geotextil kring ledningshlidd och kring fyllning i m gi v m _= '-.._... = m fabrikatspecifika markavloppsrör i ledningsgrav. m' V m2 S m' ' m :lo ' m2 to 895 m2 'os Priset avser Smm tjocklek m2 m2 26 ' m v i m_m I ' < ( lokal gator) I 1100 m 2030 m 15 m V ' ' m m m =110/100 m 60 7S P 3500 o_d Fall A m' 230 o_d Fall B m' m2 ' 80 m. tedn ingsberg m2 m2 225 m' samtliga ledningar plaströr m2 ' m' 'S Fall A m' 'il kring ledningshlidd och kring fyllning i i jord m2 termisk isolering med isoterskivor av rörledning i mark m2 255 I termisk isotering med isoterskivor av rörledning i mark avser m2 255 skylt för röranlaggning m_m 5 för skylt för röranläggning m_m ' 2

14 EF.222 Stolpe fr skylllr brandpostanordnin g EF.2311 Skylt lör brunn avstängningsanordning m_m EF2312 Skylt lör brandpostanordning 700 Ledning av segjämsrtir. tryckrtir. i ledningsgrav vallen. DN IS i PBB.121 idrottsvågen m 122 PBB42IA Ledning av belongrtir. normalavloppsrr. 0:300 m 1 PBB.42IB Trumöga 4300 PBB.SI2IA Ledning av PE-rör slandardiserade tryckrör. PN 10. DN 32 vattenledning m 2201 PBB.SI2IB Ledning av PE-rr slandardiserade tryckrör. PN 10. DN 50 vattenledning m 290 PBB.5121C Ledning av PE-rtir. standardiserade tryckför. PN 10. DN 63 vattenledning m 315 PBB5121D Ledning av PE-rr slandardiserade tryckr6r. PN 10 DN 75. vattenledning m 35' Ledning av PE-rr standardiserade tryck rör. PN 10 DN 110. PBB.5121E vauenledning Ledning av PE-ror. standardiserade tryck rör. PN 63 DN 40. m 36 1 PBB.5121F Tryckspilledning m 265 Ledning av PE-fÖr. standardiserade tryckrör. PN 63 DN 63. PBB.5121 Tryckspillednin g Im 3251 Ledning av PE-fÖr. standardiserade tryckrar. PN 63. DN 110 PBB.5121H Tryckspilledning Im Ledning av PVC-rtir fabrikatspecifika markavloppsrr i ledningsgrav. PBB.5215A 0=110 Im 3101 Ledning av PVC-rtir. fabrikalspecifika marl<.avloppsrr i ledningsgrav PBB.52!58 0 : 160 Im 3201 Ledning av PVC-fÖr. fabrikalspecifika marl<.avloppsrör i ledningsgrav PBB.5215C 0:0200 Im 3751 Ledning av?vc-för. fabrikalspecifka markavloppsrör i ledningsgrav PBB :315 m 92' PCB.1A Anslutning av tryckledning 0:075 PE ti ll befintl ig ledning 0=100. segjäm 6460 Pca.18 Anslutning av Iryckledning 0:110 PE lill befintlig ledning 0:100 segjåm 7865 PCB.1C Anslutning av tryckledning 0:01 10 PE till befintlig ledning 0150 segjäm 9500 Anslutning av tryckledning 0:0150 segjäm till befintlig ledning 0::150. PCB.I segjäm PCB.1E Anslulning av Iryckledning 0:110 PE Iryckspill befintlig NB 2920 PCB.1F AnslUlnin9 av självfallsledning 0::160 PVC till befintlig NB 3825 PCB.1G Anslutnin9 av sjä lvfallsledning 0:200 PVC till befintlig NB 4355 PCB.1H Anslulning av självfallsledning 0 =315 PVC till befinllig NB 6100 PCB.II Ny TB ansluts på befintlig 0:0160 PVC 8345 PCB.1J Ny TB ansluts på befintlig 0:0200 PVC 6345 PCBIK Ny NB ansluts p.å befinllig 0=225 betong PB!11 NedstTgningsbrunn av betong normal utförande PB22 Tillsynsbrunn av plast 7300 PDB.32 Rensbrunn av plast 4030 PEB.l1l1 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning. DN Avstängningsanordning med kilslidsvenlil anslutning med koppling för PEB.1111 Idy=40 I I ' o

15 Avst/lngningsanordning med kilslidsventil anslutning med koppling för PES.ll11 dy= I Avst/lngnlngsanordning med kilstidsventil anslutning med koppling föl PES.llll dy= Avst/lngningsanordning med kilslidsventil anslutning med koppling föl PES.Hl1 d)75 S165 PES.1I11 Avslllngningsanordning med klislidsventil på vattenledning N l l PES. Avst/lngningsanordning med klislidsventil på vattenledning N 'S PES.3 Spotpost i mark enligt Harunge kommuns typritning T PES.42 Srandpost med ling trumma PES.S SeMsavsattning markering m. PEC.9l AvlopP$pUlTlpstation utan ÖVerbyggnad. PumpSlalion 57A PEC.92 Avloppspompslatlon utan vefbyggnad. Pumpslation la Stamledning komp! inkl bfumlsom m 37'0 ServistIck Inkl btvnn ventil Mlngdrll &l;knfnlllhllv-nlnll SE.I54A Rivning BV belysningsstolpe - Ilastolpar med armatur 1530 SSC.21A Selysningntolpe SI '5500 SaC.21S Selysnlngntolpo S sac.21c Belysningsstolpe S SCS.1A Kabel SE N1XV 4Gt Gul m 8S Summa

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

Inköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

Inköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Inköp i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag.

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag. Ad Manus Manual för fakturering med ROT-avdrag. Upprättad den 14 September 2009 Vid halvårsskiftet infördes den nya fakturamodellen som innebär att skattereduktionen för hushållsnära tjänster och arbete

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Gå in via www.tolkformedlingvast.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kontakta tolkförmedlingskontoret om du inte

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Verifikationsregistrering

Verifikationsregistrering Verifikationsregistrering Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Verifikationsregistrering. Välj vilket år du vill registrera i. 3. Du får upp en tom verifikation

Läs mer

Verifikationsregistrering

Verifikationsregistrering Verifikationsregistrering Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Verifikationsregistrering. Välj vilket år du vill registrera i. 3. Du får upp en tom verifikation

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Sidan 1 av 5 Allmänna avtalsvillkor Allmänt 1. Följande avtalsvillkor i sin aktuella version gäller för samtliga tjänster utförda av QI CONSTRUCTION AB och dess underleverantörer. Villkoren är en del av

Läs mer

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca 1 450 nöjda

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation,

DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation, 31. Mars 29 1:29 Dagan AB Nr. 713 8. 15 DAGON KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6 1111hbi kro akontrekt nr.---r-rw gl Ian 926-411$ - Västerbotten 44 FigepOrd Donzelle AS Hyrespägt Liber

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

BRÖLLOP. Beställningsdatum. Välj vilken layout eller textstil du vill ha. textstil nr: Välj hur du vill att vi ska trycka dina kort.

BRÖLLOP. Beställningsdatum. Välj vilken layout eller textstil du vill ha. textstil nr: Välj hur du vill att vi ska trycka dina kort. Beställningssedel BRÖLLOP Skicka er order till: Calligraphen AB, Box 133, 684 23 Munkfors Telefon 0563-531 10, Fax 0563-531 11 E-post brollop@calligraphen.se Internet www.calligraphen.se/brollop Läs instruktionen

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och spillvattennätet

Läs mer