924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse zorz. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har sammanställt en verksamhetsberättelse för zorz. Denna visar en samlad bild av verksamhet och ekonomi för det gångna året. Nettoutfallet blev rr5 S+6 tkr att jämföra med en budget pä rz6 29S tkr (inhusive räddningstjänst och KS OF). Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för zorz 2. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse zorz Expedieras till Akr Justerandes Justerandes Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS LARS ODELMARK SID 1/1 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har sammanställt en verksamhetsberättelse för. Denna visar en samlad bild av verksamhet och ekonomi för det gångna året. Nettoutfallet blev tkr att jämföra med en budget på tkr (inklusive räddningstjänst och KS OF). Handlingar 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten KLK:s chefsgrupp SBF:s chefsgrupp KOMMUNSTYRELSEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 Kommunstyrelsen Nämndens verksamhetsberättelse

4 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse nämndens mål... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö Styrkort Ekonomisk analys Sammanfattning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 2(30)

5 Nämnden i korthet Ordförande: Örjan Lid Bruttokostnad *: Tkr Antal ledamöter: 13 Nettokostnad: Tkr Förvaltningschef: Roland Beijer Budgetavvikelse: Tkr Antal årsarbetare: 156,5 Budgetavv. föregående år: Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: Leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Fullgöra kommunens uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvaret för exploatering och infrastruktur. Ansvara för översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering och energihushållning. Ansvar för strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor. Ansvara för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor Ansvara för, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. Vara kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 3(30)

6 Viktiga händelser under året Vallentuna kommun fick höga placeringar i två mätningar som utfördes under. Tidningen Fokus hade en ranking om "Bästa kommun att leva i" där Vallentuna kom på åttonde plats i hela landet och tredje plats i Stockholms län. I SKL:s rapport om "Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet " hamnade vi på åttonde plats i jämförelse med landets alla kommuner och en andra plats bland kommunerna i Stockholms län. Vallentuna kommun har byggt ett nytt kulturhus/bibliotek som blev klart under året och invigdes den 17 november. En stor ombyggnation av bomkorset i Vallentuna centrum pågår. Roslagsbanan och väg 268 blir planskilda. Under invigdes den första av två järnvägsbroar. Vallentuna kommun har tillsammans med övriga kommuner i nordost antagit en ny vision för Stockholm Nordost, En vision för tillväxt. Näringslivsdagen genomfördes i december i samarbete med företagsorganisationerna och Vallentuna gymnasium. Dagen lockade många besökare och gav stora möjligheter till utbyte av erfarenheter och kontakter. Det nya intranätet introducerades och Vallentuna kommun var en av fyra nominerade till Sveriges bästa intranät. Vallentuna var den enda kommunen som var nominerad. En ny telefoniplattform har skapats under året. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 4(30)

7 Verksamhetsförändringar Plan- och bygglagstiftningen förändrades under 2011 och har ställt nya krav på anpassning av verksamheten. Det nya vattendirektivet har förändrat kraven på planering och byggande avseende påverkan på yt- och grundvatten. Även de nya lagreglerna om tagande och givande av muta, införda 1 juli samt förändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) 2011 har ökat kraven på kommunstyrelsens verksamheter. Från årsskiftet blev samhällsbyggnadsförvaltningen organiserad under kommunstyrelsen vilket innebar att översiktsplanering, regional samverkan, näringslivs- och marknadsfrågor organiserades under förvaltningen. Under året har den nya organisationen satt sig och fokus har legat på att stärka och utveckla samarbetet mellan avdelningarna, för att skapa säkra och tydliga processer för en effektiv hantering av ärenden. Bland annat har en planeringsgrupp startats och arbete påbörjats med att inom ramen för kommunens projektmodell VAMOS, utveckla en projektmodell med målet att skapa en effektiv, rättssäker och välfungerande stadsbyggnadsprocess. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 5(30)

8 Framtiden Vallentuna kommun har sedan 1970-talet haft en jämn och hög befolkningstillväxt och under hösten var invånarantalet över Befolkningen beräknas öka med cirka personer (cirka 25 %) mellan Stockholmsregionen fortsätter vara en stark tillväxtmotor i landet och tillväxttakten tycks inte avta. Vallentuna kommun antog i maj 2010 en ny översiktsplan. I översiktsplanen anges att i Vision Stockholm Nordost är målet att Vallentuna kommun 2030 har invånare och arbetsplatser. För att nå detta behöver till exempel cirka bostäder byggas under perioden Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 6(30)

9 Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 12 Antal uppnådda: 7 Antal delvis uppnådda: 4 Antal ej uppnådda: 1 Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Uppnått Kommentar Målet följs upp via Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Under 2011 har tre stycken indexmätningar gjorts för Vallentuna kommun, nästa mätning görs Uppföljningen för 2011 visar värden över rikets snitt och därmed är målet uppnått. I Nöjd-Region-Index (NRI) blev Vallentunas resultat 65 av 100, vilket tillsammans med mätningen 2007 är det högsta resultatet kommunen erhållit hitintills. Snittet för de 128 deltagande kommunerna var 60 i förra årets undersökning. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) uppgick i 2011 års enkät till 56 av 100, det högsta betyget sedan starten av mätningarna. Snittet för deltagande kommuner var 54. Nöjd-Inflytande-Index (NII) för Vallentuna uppgick i 2011 års mätning till 43 av 100. Även i denna mätning blev värdet det högsta som erhållits. Snittet för deltagande kommuner var 41. Inom kategorierna information, påverkan och förtroende uppnåddes ett högre betyg än genomsnittet och i kategorin, kontakt, ett värde i nivå med de övriga kommunerna. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) värden över rikets snitt Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd -Region-Index (NRI) värden över rikets snitt Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Inflytande- Index (NII) värden över rikets snitt Index 56 Index ,7 % Index 65 Index ,33 % Index 43 Index ,88 % Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 7(30)

10 Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. Delvis uppnått Kommentar Alla nya webbredaktörer har fått en utbildning i klarspråk och särskilda kompetenshöjande insatser har gjorts för kommunikationssamordnarna. Den nya telefoniplattformen som är helt mobil kommer att minska driftsstörningarna. Virtuella servrar har gjort att tiden som systemen fungerar och är tillgängliga har ökat. Slutligen så har också tillgängligheten i nätverken förbättrats genom segmentering, det vill säga nätverken delas upp och avgränsas så att ingen aktivitet utnyttjar kapaciteten i nätverket till hundra procent och stänger ut annan aktivitet. Införande av bygglovtelefon har markant förbättrat tillgängligheten för de invånare som söker bygglov. Totalt har 6 aktiviteter för att öka tillgängligheten planerats och genomförts under året. Uppföljningen av de politiskt fattade besluten visar att av 155 beslut har 42 verkställts och 29 är pågående. Sedan förra mätningen är det fler beslut som ej är verkställda i förhållande till antalet beslut. Vilket borde tyda på att tiden från verkställighet till beslut har blivit längre. Uppföljningen av beslut redovisas regelbundet. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Ökad tillgänglighetsindikator 6 st minst 6 st 100 % Tid för beslut till verkställighet Nej Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet. Uppnått Kommentar En stor händelse under året var invigningen av nya kulturhuset lördagen den 17 november. Parken vid Hövdingavägen nära centrum håller på att ta form och skyltning ska utföras vid entréerna samt inne i parken. Utformningen av entrén till Angarnssjöängen har förbättrats och planer finns på att utöka antalet P-platser för besökare. I medborgarundersökning som SCB genomförde 2011 över Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området kultur fick kommunen ett resultat på 60 som motsvarar rikets genomsnitt men når dock inte upp till målvärdet på 61. Insatser görs för att nå målet värde över rikets snitt inför nästa mätning år Effekter av nya kulturhuset kommer att få genomslag först vid nästa mätning. I medborgarundersökning som SCB genomförde 2011 över Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området rekreation fick kommunen ett resultat på 66 som överstiger rikets snitt på 59, målet har nåtts med god marginal. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 8(30)

11 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området kultur. Värde över rikets snitt. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området fritid. Värde över rikets snitt. Index 60 Index 61 98,36 % Index 66 Index ,86 % Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. Uppnått Kommentar I en rapport skriven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) "Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet ", hamnar Vallentuna på åttonde plats, i jämförelse med landets alla kommuner. Bland kommunerna i Stockholms län blev det en andra plats. I senaste SCB-undersökningen från 2011 mäts medborgarnas upplevda trygghet i Nöjd-Region- Index (NRI). Vallentuna ligger här precis på riksgenomsnittet. Av den under 2011 genomförda LUPP-undersökningen bland ett urval av kommungens ungdomar, i grundskolans åk 8 och gymnasiets åk 2, framgår att situationen förbättrats när det gäller bruk av alkohol och tobak medan narkotikabruk ligger kvar på samma nivå som vid den närmaste föregående undersökningen. Ungdomarna upplever sig tämligen trygga även om också otrygga förhållanden och platser också redovisas, främst i Vallentuna centrum. Totalt sett har resultatet förbättrats jämfört med tidigare LUPPundersökningar och ligger bra i jämförelse med andra kommuner. Nya mötesplatser har bland annat skapats genom öppnande av nya fritidsgårdar i Bällstabergsskolan och Hammarbacksskolan samt genom socialnämndens verksamhet Träffpunkten på Allévägen 10. Under sommarmånaderna har ytterligare arenor för möten och social samvaro mellan de boende i ett område öppnats genom arrangerandet av loppmarknad respektive kulturfestival på Bällstabergs torg. Även det nyinvigda kulturhuset utgör i högsta grad en ny positiv mötesplats för kommunens invånare. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området trygghet. Värde över rikets snitt. LUPP, ungdomsenkät, kontinuerlig ökning. 4 st minst 1 st 400 % 61 % minst 63 % 96,83 % Ja Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 9(30)

12 God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Uppnått Kommentar Vallentuna kommuns bokslut för visar ett positivt ekonomiskt resultat. Resultatet har även varit positivt de senaste åren. Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen är positivt och det omfattar både kommunledningskontorets och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Positivt ekonomiskt resultat. 1,5 % minst 1 % 150 % Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Uppnått Kommentar 20 deltagare har gått årets ledarutvecklingsprogram, LUP12. Ett utbildningsprogram för kommunens chefer och ledare finns också, kallat CLP (chef-ledarprogrammet). 113 personer har deltagit i en eller flera av CLP-utbildningarna. En särskild satsning har gjorts när det gäller utbildning i lönesättning och lönesamtal. Sökande till chefstjänster och till vissa specialistbefattningar genomgår ett rekryteringstest hos HR-avdelningen, som ett led i kvalitetssäkringen av rekryteringsprocessen. 78 tester har genomförts under året. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram 75 % minst 75 % 100 % Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen 0 minst 0 Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Uppnått Kommentar Vallentuna är en av de snabbast växande kommunerna i landet och många olika projekt pågår inom samhällsbyggnadsområdet. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 10(30)

13 Kommunen deltar aktivt i samarbete kring utveckling av kommunerna inom Stockholm Nordost där en ny gemensam vision för samhällsplanering tagits fram. På lokal nivå sker samarbete med det lokala näringslivet för utveckling och förbättrade villkor för lokalt företagande. Samverkan har skett med grannkommuner om utbyggd kollektivtrafik med regional koppling till city och Arlanda, ny väg till E4 och om gemensam näringslivssamordnare för Stockholm Nordost för integrering av näringslivsfrågorna i samhällsplaneringen med blandbebyggelse. Nytt kulturhus/bibliotek stod klart och i november var det invigning liksom invigning av järnvägsbro för Roslagsbanan i september. Arbetet med trafikplatsen pågår och beräknas vara klart under hösten 2013 med ny planskild korsning och sociodukt. Arbete pågår med ett antal detaljplaner. Under året har detaljplanerna för Vallentuna centrum och Fornminnesvägen vunnit laga kraft. Ytterligare några detaljplaner, Roslagsbanan etapp 1 och Haga 3, har antagits men överklagats. Två nya detaljplaner för bostäder i Kårsta, Kårsta Rickeby och Grönlundsvägen, har påbörjats under året. Även för delar av Okvista arbetsområde har ett detaljplanarbete startat. Arbete pågår för att revidera strukturplanen för centrala Vallentuna vilket kan ge högre exploatering och småstadskaraktär i de mest centrala delarna. Arbete med strukturplaner pågår också för Södra Vallentuna och Karby-Brottby vilket ska leda till helhetsgrepp med snabbare detaljplaneprocesser och utbyggnadstakt. Pågående strukturplan för Karby-Brottby omfattar bland annat ett nytt arbetsområde med uppdrag att påbörja detaljplanearbetet när strukturplanen är klar. I övrigt inväntas inriktningsbeslut från kommunstyrelsen inför start med detaljplanering av nya verksamhetsområden. Beslut om fortsatt arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Gillinge har tagits och förvaltningen har därför genomfört ett antal utredningar som redovisats i näringslivs- och planutskottet i december. Ett beslut om uppdrag att påbörja en ny fördjupad översiktsplan för Ubby/Molnby/Lindholmen har också tagits. Bostadsbyggnadsprognosen för visade att det skulle byggas cirka 230 bostäder men resultatet blev 184. Anledningen beror på den allmänna nedgången i konjunkturen och exploatörernas osäkerhet inför marknaden. Kommunens planberedskap ger möjlighet till ca 500 nya bostäder. Det kommer att krävas ett kraftigt ökat bostadsbyggande från 2016 och framåt för att uppnå målen. Befolkningstillväxten för har nått uppsatt mål och motsvarar en årlig ökning på 2,1% Antalet arbetstillfällen blir enligt statistiken drygt + 4 %. Siffrorna i statistiken är dock från 2010, vilket kan göra denna siffra osäker med tanke på den allmänna nedgången i konjunkturen. Nordostvisionen räknar med ca 4 %. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antal byggda bostäder, 300 st i genomsnitt per år 184 st minst 300 st 61,33 % Årlig befolkningstillväxt + 2 % 2,1 % minst 2 % 105 % Årlig ökning av antal arbetstillfällen + 2 % 4 % minst 2 % 200 % Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun. Ej uppnått Kommentar Kommunen har tillsammans med övriga nordostkommuner antagit en vision där samhällsplaneringen inriktas mot tydligt förbättrade förutsättningar för företagande i allmänhet och i synnerhet kunskapsföretag. Vallentunas företagardag hölls för första gången den 29 november och cirka 65 företag deltog. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 11(30)

14 Nöjd-Kund-Index (NKI) i SBA;s mätning var 58 vid den senaste mätningen, år Målet är att det ska uppgå till 75 och nästa mätning genomförs år Antalet företag i Vallentuna har minskat med 1 stycken jämfört mot år Andelen kunskapsintensiva företag är cirka 24 % för jämfört med 23,1 % vid förra årsskiftet. Målet är en ökning till 30 % år Totalt antal företag i kommunen har minskat med 1 stycken mot förra årsskiftet. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse NKI (Nöjd-Kund-Index) enligt SBA ska minst uppgå till 75 (mäts 2013) Index 58 Index 75 77,33 % Antal nystartade företag Andelen kunskapsföretag i kommunen, årlig ökning (30% år 2014) 24 % minst 25,4 % 94,49 % Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Uppnått Kommentar Vallentuna kommun anordnade årets höstfest tillsammans med bland andra Centrumföreningen. Till de större händelserna under året tillhör en EXPO-mässa Nordost som har genomförts i samverkan med näringsliv och Nordostkommuner. En företagardag och mässa genomfördes i november. Trycksaker i form av "Välkommen till Vallentuna", turistkarta, Kulturhuspresentation med mera där offentligt och privat och föreningsutbud exponeras gemensamt tillhör årets aktiviteter. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Redovisning av samarbeten med avsikt att leda till ökad kundnytta 3 st minst 3 st 100 % Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar. Delvis uppnått Kommentar För att minska andelen akut underhåll har ronderingar genomförts på våra fastigheter. Det förebyggande arbetet kommer att öka med tätare ronderingar och långsiktiga underhållsplaner för våra fastigheter. Arbetet kommer att intensifieras under 2013 då tidigare vakanser som underhållsingenjör, servicetekniker och trädgårdsmästare har återbesatts. Målet är att sänka det akuta underhållet i kommunens fastighetsbestånd. På grund av oförutsedda skador på Karlbergsskolans gymnastiksal och Korallens bad så har målet inte nåtts. Det akuta underhållet har ökat 2 % jämfört mot år Arbete med en plan för markinnehav har inte tagits fram under året men kommer att påbörjas un- Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 12(30)

15 der Kommunen äger och förvaltar en stor del skog kommer arbete i huvudsak att innebära framtagande av en ny skogsbruksplan. En skogsbruksplan omfattar en inventering av skogen och planering av åtgärder. Planen beskriver även var speciella hänsyn ska tas på grund av till exempel natur och fornminnen. Arbete med att ta fram individuella affärsplaner för våra fastigheter har påbörjats och kommer att fortsätta under En mall för hur planerna ska utformas kommer presenteras utifrån ett urval av objekt för att stämma av hur man önskar att redovisningen ska utformas. En underhållsplan för 2013 är klar. Den är baserad på de mest akuta underhållsbehoven. Arbetet med att upprätta en långsiktig underhållsplan som sträcker sig fram till 2018 har påbörjats. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Framtagande av strategisk plan för Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav 0 st minst 1 st 0 % Individuella affärsplaner för samtliga byggnader Procentandel av den totala omslutningen för akut underhåll ska minska Långsiktiga underhållsplaner Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Delvis uppnått Kommentar Kommunen deltar i flera projekt för sjövård där restaureringsprojektet i Vallentunasjön med mål att öka möjligheterna för bad- och båtliv kan nämnas. Restaureringsprojektet i Vallentunasjön ska genom utfiske öka möjligheterna för bad- och båtliv samt uppnå en högre biologisk mångfald. Inom samverkan för Angarns- och Bogesundskilarna pågår arbete med att ta fram en karta för att locka fler att hitta ut i till de gröna kilarnas naturområden. Kartan beräknas vara klar till vårsäsongen Vallentuna kommun deltar i Oxundaåns vattensamverkan där man gemensamt arbetar för förbättrad dagvattenhantering inom Oxundaåns avrinningsområde. I arbete för att uppfylla miljökvalitetsnormerna påbörjas arbetet med en VA-plan där Roslagsvatten med deltagande från kommunen ska ta fram en plan. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat med 3,3 %. Målet att minska energiförbrukningen med 2% per år har uppnåtts med god marginal för år. Det finns inte längre några oljeeldade fastigheter i Vallentuna kommuns regi. Utredning om användning av vindkraftverk pågår. Arbetet med att planera och installera solfångare på Kvarnbadet och solceller på Granåsa beräknas bli klart under Plockanalys av hushållsavfall har genomförts genom SÖRAB. Källsortering i flerbostadshus respektive villor har ökat med 1,75 % respektive 0, 7 % mellan 2009 och. En undersökning av avfallshanteringen har utförts hos bostadsrättsföreningar, samfälligheter och utvalda verksamheter för att få en bild av hur många som har fastighetsnära insamling. Källsorteringen har ökat totalt med 2,45%. Det pågår arbete för att utöka antalet återvinningsstationer. Kostenheten på barn- och ungdomsenheten har arbetat med att minska matsvinnet i skolköken. Avfallsverksamheten har informerat om Gröna linjen för källsortering av matavfall. Förskolor ses Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 13(30)

16 över och utrustas så att källsortering kan ske. Arbetet med de lokala miljömålen är inte avslutat. Anledningen är att arbetet är beroende av att miljöpolicyn antas. En miljöpolicy har antagits av närings- och planutskottet och ska antas i kommunfullmäktige. Därefter kommer arbetet med de lokala miljömålen att fortsätta. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Källsorteringen av sopor ska öka 2,45 % minst 2 % 122,5 % Framtagen miljöpolicy, klart Framtagna lokala miljömål, klart Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minskas Nej Nej -3,3 % högst -2 % 165 % För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen. Delvis uppnått Kommentar En VA-plan ska tas fram och Roslagsvatten ansvarar för arbetet som enligt plan ska starta under Kommunen kommer att delta i arbetet när det startar. Enligt mål ska VA-planen vara framtagen Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse VA-plan ska tas fram och vara klar 2014 Nej Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 14(30)

17 Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Utfall Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 11,0 13,2 11,8 11,2 10,1 Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/m2 Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbrukning, kwh/m2 Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 Bostadsbyggnadsprogram, byggstart för antal bostäder 3,0 3,5 3,9 3,9 3,7 3,0 1,5 2,6 2,8 2,0 0,6 0,3 0,4 0,8 0,0 105,7 105,7 104,8 104,2 103,6 51,6 51,6 51,6 51,3 50,7 458 * 494 * 414 * 456 * 443 * ,8 100,5 95,3 120,2 107,7 104,2 102,9 106,4 108,7 114, Antal antagna detaljplaner Antal planremisser Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 15(30)

18 Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Budget Avvikelse Avvikelse 2011 Avvikelse 2010 Kommunstyrelsen- KLK Räddningstjänst KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda Kommunstyrelsen- SBF exkl resultatenheter Resultatenhet TunaFastigheter Resultatenhet avfallshantering Totalt kommunstyrelsen Avfallshanteringens resultat räknas ej in i kommunens totala resultat. Invånare/kund Mått Utfall Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Totalt för Nöjd-Region-Index*, Mål > Totalt för Nöjd-Medborgar-Index*, Mål > Totalt för Nöjd-Inflytande-Index*, Mål > Nöjd med kommunala gator och vägar*, Mål > Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar*, Mål > Nöjd med renhållning*, Mål > NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt * Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år, nästa mätning är år Medarbetare Mått Mål Utfall Utfall 2011 Utfall 2010 Sjukfrånvaro <5 4,5 % 5,5 % 6,8 % Könsfördelning, andel män 40,7 % 41,4 % 41,7 % Utfall 2009 Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 16(30)

19 Ekonomisk analys Sammanfattning Det samlade överskottet för kommunstyrelsens verksamheter blev tkr. Detta bestod av överskott inom kommunledningskontoret på tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen på tkr. Kommunledningskontoret omfattade kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) tkr, som inte blev utnyttjade under året. KLK:s verksamheter gav ett överskott på totalt tkr. Detta berodde främst på högre intäkter än budgeterat för flyktingverksamheten och lägre kostnader än beräknat inom IT- och kommunikation. Överskottet för Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna berodde främst på vakanta tjänster. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) Ing.värde sparande i eget kapital Budget Kommunledningskontorets verksamheter TOTALT Bokslut % Avvikelse mot budget Budget 2011 Bokslut 2011 K % % I % % N % % Politisk verksamhet K % % I N % % Samhällsskydd m.m. K % % I % % N % Flyktingservice K % % I % % N % % Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 17(30)

20 Verksamhet(tkr) Ing.värde sparande i eget kapital Arbetsmarknadsåtgärder Budget Bokslut Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 18(30) % Avvikelse mot budget Budget 2011 Bokslut 2011 K % % I % % N % % IKT-avdelning K % % I % % N % % HR-avdelningen K % % I % % N % % Ekonomiavdelningen K % % I % % N % % Kommunstyrelsens kansli K % % I % % N % % Övr kommungem verksamhet K % % I % % N % % Räddningstjänst K % % I % % N % % KSOF K % % I % % N % % Jämförelsestörande poster K % % I % % N % % * K = kostnad, I = intäkt, N = netto %

21 Kommentarer till avvikelse Utfallet för kommunledningskontorets samtliga verksamheter, inklusive KSOF, gav ett överskott på tkr för. Politisk verksamhet Lägre kostnader för administration knuten till politisk verksamhet, medförde ett överskott på 200 tkr under året. Arvodeskostnaderna för kommunfullmäktige blev också något lägre än beräknat. Samhällsskydd m.m. Kommunens nettobudget för samhällsskydd uppgick till 300 tkr och merparten av bruttokostnaden, på tkr, finansierades av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Konsultkostnader för genomlysning av kommunens säkerhetsskydd togs inte anspråk under året, vilket bidrog till en besparing för verksamheten på 100 tkr. Aktiviteten måste dock finnas med i 2013 års budget. Flyktingservice Kostnaderna för integrationen har stadigt minskat sedan den nya lagen om etablering trädde i kraft. De tidigare flyktingarna, har enligt lagen om Introduktion, fasats ut efterhand. års kostnader blev 194 tkr högre än lagd budget, på grund av olika insatser för utbildning. Utfallet för intäkterna hamnade på tkr och berodde på att det statliga stödet för flyktinghantering fördelades under en period på 42 månader. Kommunen fick alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades under 2010 och numera får arbetsförmedlingen och socialförvaltningen huvuddelen av ersättningen. Den kvarvarande verksamheten kommer att avslutas helt under 2013 år och föras över till socialförvaltningen. Arbetsmarknadsåtgärder En allmän återhållsamhet med utgifterna, främst materialkostnaderna, men även en del personalkostnader, medförde ett överskott på drygt 300 tkr. IKT-avdelningen IKT omfattade IT, kommunikation och reception/växel. IKT visade ett överskott på grund av minskade inköp av data- och telefonutrustning. Inköpen brukar vara ojämnt fördelade under året och mellan olika år. Intäkterna för datautrustningen är däremot jämnare fördelad över tid, eftersom månadshyran per dator i princip är oförändrad. HR avdelningen Personalavdelningens kostnader blev lägre än budgeterat för, vilket bland annat berodde på att inköpet av ett kompetensinventeringsverktyg flyttades fram till Personalvakanser under stora delar av året bidrog också till överskottet. Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningens utfall slutade med ett underskott jämfört med budget för. Mycket på grund av ökade licenskostnader och tillfällig personalförstärkning inom upphandlingsenheten. Kostnaderna för den tillfälliga personalförstärkningen rymdes inom den totala budgetramen för kommunledningskontoret men redovisades som ett underskott inom ekonomiavdelningen. Licenskostnaderna för scanning och elektronisk fakturahantering tillkom med ca 100 tkr och det gällde en kommunlicens som omfattade samtliga förvaltningarna. Ekonomiavdelningen tog också licenskostnaderna för det kommungemensamma uppföljningsverktyget Stratsys. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet förstärktes under delar av året. I samband med att kommunen växte så ökade också verksamheternas behov av inköp och stöd för att göra upphandlingar. Det som var speciellt under var upphandlingen av olika delar av inredningen och utrustningen för det nya kulturhuset. Det gällde till exempel nya möbler, utlåningsstation, scenteknik, caféentreprenad och flyttfirma. Kraven inom upphandlingsområdet har även ökat. Lagen om offentlig upphandling (LOU) har utökats med bestämmelser om upphandlingsskadeavgift. Tillsynsmyndighet är Konkurrensverket och flera kommuner har tilldömts skadeavgifter för felaktiga upphandlingar, från och med Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 19(30)

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 113 Kommunplan 2014-2016 (KS 2012.478) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2012-06-18 10 (1s) g 10s Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Kommunstyrelsen fürslår fullmälitige 1 att anta kommunplan 2o1g-2o15 innehållande

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Ny kommunal organisation 2011

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson ÅRSREDOVISNING 2014 Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se KS-SA.2014.33 042 ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks kommuns

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer