924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse zorz. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har sammanställt en verksamhetsberättelse för zorz. Denna visar en samlad bild av verksamhet och ekonomi för det gångna året. Nettoutfallet blev rr5 S+6 tkr att jämföra med en budget pä rz6 29S tkr (inhusive räddningstjänst och KS OF). Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för zorz 2. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse zorz Expedieras till Akr Justerandes Justerandes Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS LARS ODELMARK SID 1/1 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har sammanställt en verksamhetsberättelse för. Denna visar en samlad bild av verksamhet och ekonomi för det gångna året. Nettoutfallet blev tkr att jämföra med en budget på tkr (inklusive räddningstjänst och KS OF). Handlingar 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten KLK:s chefsgrupp SBF:s chefsgrupp KOMMUNSTYRELSEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 Kommunstyrelsen Nämndens verksamhetsberättelse

4 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse nämndens mål... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö Styrkort Ekonomisk analys Sammanfattning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 2(30)

5 Nämnden i korthet Ordförande: Örjan Lid Bruttokostnad *: Tkr Antal ledamöter: 13 Nettokostnad: Tkr Förvaltningschef: Roland Beijer Budgetavvikelse: Tkr Antal årsarbetare: 156,5 Budgetavv. föregående år: Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: Leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Fullgöra kommunens uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvaret för exploatering och infrastruktur. Ansvara för översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering och energihushållning. Ansvar för strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor. Ansvara för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor Ansvara för, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. Vara kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 3(30)

6 Viktiga händelser under året Vallentuna kommun fick höga placeringar i två mätningar som utfördes under. Tidningen Fokus hade en ranking om "Bästa kommun att leva i" där Vallentuna kom på åttonde plats i hela landet och tredje plats i Stockholms län. I SKL:s rapport om "Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet " hamnade vi på åttonde plats i jämförelse med landets alla kommuner och en andra plats bland kommunerna i Stockholms län. Vallentuna kommun har byggt ett nytt kulturhus/bibliotek som blev klart under året och invigdes den 17 november. En stor ombyggnation av bomkorset i Vallentuna centrum pågår. Roslagsbanan och väg 268 blir planskilda. Under invigdes den första av två järnvägsbroar. Vallentuna kommun har tillsammans med övriga kommuner i nordost antagit en ny vision för Stockholm Nordost, En vision för tillväxt. Näringslivsdagen genomfördes i december i samarbete med företagsorganisationerna och Vallentuna gymnasium. Dagen lockade många besökare och gav stora möjligheter till utbyte av erfarenheter och kontakter. Det nya intranätet introducerades och Vallentuna kommun var en av fyra nominerade till Sveriges bästa intranät. Vallentuna var den enda kommunen som var nominerad. En ny telefoniplattform har skapats under året. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 4(30)

7 Verksamhetsförändringar Plan- och bygglagstiftningen förändrades under 2011 och har ställt nya krav på anpassning av verksamheten. Det nya vattendirektivet har förändrat kraven på planering och byggande avseende påverkan på yt- och grundvatten. Även de nya lagreglerna om tagande och givande av muta, införda 1 juli samt förändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) 2011 har ökat kraven på kommunstyrelsens verksamheter. Från årsskiftet blev samhällsbyggnadsförvaltningen organiserad under kommunstyrelsen vilket innebar att översiktsplanering, regional samverkan, näringslivs- och marknadsfrågor organiserades under förvaltningen. Under året har den nya organisationen satt sig och fokus har legat på att stärka och utveckla samarbetet mellan avdelningarna, för att skapa säkra och tydliga processer för en effektiv hantering av ärenden. Bland annat har en planeringsgrupp startats och arbete påbörjats med att inom ramen för kommunens projektmodell VAMOS, utveckla en projektmodell med målet att skapa en effektiv, rättssäker och välfungerande stadsbyggnadsprocess. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 5(30)

8 Framtiden Vallentuna kommun har sedan 1970-talet haft en jämn och hög befolkningstillväxt och under hösten var invånarantalet över Befolkningen beräknas öka med cirka personer (cirka 25 %) mellan Stockholmsregionen fortsätter vara en stark tillväxtmotor i landet och tillväxttakten tycks inte avta. Vallentuna kommun antog i maj 2010 en ny översiktsplan. I översiktsplanen anges att i Vision Stockholm Nordost är målet att Vallentuna kommun 2030 har invånare och arbetsplatser. För att nå detta behöver till exempel cirka bostäder byggas under perioden Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 6(30)

9 Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 12 Antal uppnådda: 7 Antal delvis uppnådda: 4 Antal ej uppnådda: 1 Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Uppnått Kommentar Målet följs upp via Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Under 2011 har tre stycken indexmätningar gjorts för Vallentuna kommun, nästa mätning görs Uppföljningen för 2011 visar värden över rikets snitt och därmed är målet uppnått. I Nöjd-Region-Index (NRI) blev Vallentunas resultat 65 av 100, vilket tillsammans med mätningen 2007 är det högsta resultatet kommunen erhållit hitintills. Snittet för de 128 deltagande kommunerna var 60 i förra årets undersökning. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) uppgick i 2011 års enkät till 56 av 100, det högsta betyget sedan starten av mätningarna. Snittet för deltagande kommuner var 54. Nöjd-Inflytande-Index (NII) för Vallentuna uppgick i 2011 års mätning till 43 av 100. Även i denna mätning blev värdet det högsta som erhållits. Snittet för deltagande kommuner var 41. Inom kategorierna information, påverkan och förtroende uppnåddes ett högre betyg än genomsnittet och i kategorin, kontakt, ett värde i nivå med de övriga kommunerna. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) värden över rikets snitt Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd -Region-Index (NRI) värden över rikets snitt Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Inflytande- Index (NII) värden över rikets snitt Index 56 Index ,7 % Index 65 Index ,33 % Index 43 Index ,88 % Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 7(30)

10 Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. Delvis uppnått Kommentar Alla nya webbredaktörer har fått en utbildning i klarspråk och särskilda kompetenshöjande insatser har gjorts för kommunikationssamordnarna. Den nya telefoniplattformen som är helt mobil kommer att minska driftsstörningarna. Virtuella servrar har gjort att tiden som systemen fungerar och är tillgängliga har ökat. Slutligen så har också tillgängligheten i nätverken förbättrats genom segmentering, det vill säga nätverken delas upp och avgränsas så att ingen aktivitet utnyttjar kapaciteten i nätverket till hundra procent och stänger ut annan aktivitet. Införande av bygglovtelefon har markant förbättrat tillgängligheten för de invånare som söker bygglov. Totalt har 6 aktiviteter för att öka tillgängligheten planerats och genomförts under året. Uppföljningen av de politiskt fattade besluten visar att av 155 beslut har 42 verkställts och 29 är pågående. Sedan förra mätningen är det fler beslut som ej är verkställda i förhållande till antalet beslut. Vilket borde tyda på att tiden från verkställighet till beslut har blivit längre. Uppföljningen av beslut redovisas regelbundet. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Ökad tillgänglighetsindikator 6 st minst 6 st 100 % Tid för beslut till verkställighet Nej Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet. Uppnått Kommentar En stor händelse under året var invigningen av nya kulturhuset lördagen den 17 november. Parken vid Hövdingavägen nära centrum håller på att ta form och skyltning ska utföras vid entréerna samt inne i parken. Utformningen av entrén till Angarnssjöängen har förbättrats och planer finns på att utöka antalet P-platser för besökare. I medborgarundersökning som SCB genomförde 2011 över Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området kultur fick kommunen ett resultat på 60 som motsvarar rikets genomsnitt men når dock inte upp till målvärdet på 61. Insatser görs för att nå målet värde över rikets snitt inför nästa mätning år Effekter av nya kulturhuset kommer att få genomslag först vid nästa mätning. I medborgarundersökning som SCB genomförde 2011 över Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området rekreation fick kommunen ett resultat på 66 som överstiger rikets snitt på 59, målet har nåtts med god marginal. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 8(30)

11 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området kultur. Värde över rikets snitt. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området fritid. Värde över rikets snitt. Index 60 Index 61 98,36 % Index 66 Index ,86 % Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. Uppnått Kommentar I en rapport skriven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) "Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet ", hamnar Vallentuna på åttonde plats, i jämförelse med landets alla kommuner. Bland kommunerna i Stockholms län blev det en andra plats. I senaste SCB-undersökningen från 2011 mäts medborgarnas upplevda trygghet i Nöjd-Region- Index (NRI). Vallentuna ligger här precis på riksgenomsnittet. Av den under 2011 genomförda LUPP-undersökningen bland ett urval av kommungens ungdomar, i grundskolans åk 8 och gymnasiets åk 2, framgår att situationen förbättrats när det gäller bruk av alkohol och tobak medan narkotikabruk ligger kvar på samma nivå som vid den närmaste föregående undersökningen. Ungdomarna upplever sig tämligen trygga även om också otrygga förhållanden och platser också redovisas, främst i Vallentuna centrum. Totalt sett har resultatet förbättrats jämfört med tidigare LUPPundersökningar och ligger bra i jämförelse med andra kommuner. Nya mötesplatser har bland annat skapats genom öppnande av nya fritidsgårdar i Bällstabergsskolan och Hammarbacksskolan samt genom socialnämndens verksamhet Träffpunkten på Allévägen 10. Under sommarmånaderna har ytterligare arenor för möten och social samvaro mellan de boende i ett område öppnats genom arrangerandet av loppmarknad respektive kulturfestival på Bällstabergs torg. Även det nyinvigda kulturhuset utgör i högsta grad en ny positiv mötesplats för kommunens invånare. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området trygghet. Värde över rikets snitt. LUPP, ungdomsenkät, kontinuerlig ökning. 4 st minst 1 st 400 % 61 % minst 63 % 96,83 % Ja Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 9(30)

12 God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Uppnått Kommentar Vallentuna kommuns bokslut för visar ett positivt ekonomiskt resultat. Resultatet har även varit positivt de senaste åren. Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen är positivt och det omfattar både kommunledningskontorets och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Positivt ekonomiskt resultat. 1,5 % minst 1 % 150 % Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Uppnått Kommentar 20 deltagare har gått årets ledarutvecklingsprogram, LUP12. Ett utbildningsprogram för kommunens chefer och ledare finns också, kallat CLP (chef-ledarprogrammet). 113 personer har deltagit i en eller flera av CLP-utbildningarna. En särskild satsning har gjorts när det gäller utbildning i lönesättning och lönesamtal. Sökande till chefstjänster och till vissa specialistbefattningar genomgår ett rekryteringstest hos HR-avdelningen, som ett led i kvalitetssäkringen av rekryteringsprocessen. 78 tester har genomförts under året. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram 75 % minst 75 % 100 % Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen 0 minst 0 Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Uppnått Kommentar Vallentuna är en av de snabbast växande kommunerna i landet och många olika projekt pågår inom samhällsbyggnadsområdet. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 10(30)

13 Kommunen deltar aktivt i samarbete kring utveckling av kommunerna inom Stockholm Nordost där en ny gemensam vision för samhällsplanering tagits fram. På lokal nivå sker samarbete med det lokala näringslivet för utveckling och förbättrade villkor för lokalt företagande. Samverkan har skett med grannkommuner om utbyggd kollektivtrafik med regional koppling till city och Arlanda, ny väg till E4 och om gemensam näringslivssamordnare för Stockholm Nordost för integrering av näringslivsfrågorna i samhällsplaneringen med blandbebyggelse. Nytt kulturhus/bibliotek stod klart och i november var det invigning liksom invigning av järnvägsbro för Roslagsbanan i september. Arbetet med trafikplatsen pågår och beräknas vara klart under hösten 2013 med ny planskild korsning och sociodukt. Arbete pågår med ett antal detaljplaner. Under året har detaljplanerna för Vallentuna centrum och Fornminnesvägen vunnit laga kraft. Ytterligare några detaljplaner, Roslagsbanan etapp 1 och Haga 3, har antagits men överklagats. Två nya detaljplaner för bostäder i Kårsta, Kårsta Rickeby och Grönlundsvägen, har påbörjats under året. Även för delar av Okvista arbetsområde har ett detaljplanarbete startat. Arbete pågår för att revidera strukturplanen för centrala Vallentuna vilket kan ge högre exploatering och småstadskaraktär i de mest centrala delarna. Arbete med strukturplaner pågår också för Södra Vallentuna och Karby-Brottby vilket ska leda till helhetsgrepp med snabbare detaljplaneprocesser och utbyggnadstakt. Pågående strukturplan för Karby-Brottby omfattar bland annat ett nytt arbetsområde med uppdrag att påbörja detaljplanearbetet när strukturplanen är klar. I övrigt inväntas inriktningsbeslut från kommunstyrelsen inför start med detaljplanering av nya verksamhetsområden. Beslut om fortsatt arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Gillinge har tagits och förvaltningen har därför genomfört ett antal utredningar som redovisats i näringslivs- och planutskottet i december. Ett beslut om uppdrag att påbörja en ny fördjupad översiktsplan för Ubby/Molnby/Lindholmen har också tagits. Bostadsbyggnadsprognosen för visade att det skulle byggas cirka 230 bostäder men resultatet blev 184. Anledningen beror på den allmänna nedgången i konjunkturen och exploatörernas osäkerhet inför marknaden. Kommunens planberedskap ger möjlighet till ca 500 nya bostäder. Det kommer att krävas ett kraftigt ökat bostadsbyggande från 2016 och framåt för att uppnå målen. Befolkningstillväxten för har nått uppsatt mål och motsvarar en årlig ökning på 2,1% Antalet arbetstillfällen blir enligt statistiken drygt + 4 %. Siffrorna i statistiken är dock från 2010, vilket kan göra denna siffra osäker med tanke på den allmänna nedgången i konjunkturen. Nordostvisionen räknar med ca 4 %. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antal byggda bostäder, 300 st i genomsnitt per år 184 st minst 300 st 61,33 % Årlig befolkningstillväxt + 2 % 2,1 % minst 2 % 105 % Årlig ökning av antal arbetstillfällen + 2 % 4 % minst 2 % 200 % Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun. Ej uppnått Kommentar Kommunen har tillsammans med övriga nordostkommuner antagit en vision där samhällsplaneringen inriktas mot tydligt förbättrade förutsättningar för företagande i allmänhet och i synnerhet kunskapsföretag. Vallentunas företagardag hölls för första gången den 29 november och cirka 65 företag deltog. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 11(30)

14 Nöjd-Kund-Index (NKI) i SBA;s mätning var 58 vid den senaste mätningen, år Målet är att det ska uppgå till 75 och nästa mätning genomförs år Antalet företag i Vallentuna har minskat med 1 stycken jämfört mot år Andelen kunskapsintensiva företag är cirka 24 % för jämfört med 23,1 % vid förra årsskiftet. Målet är en ökning till 30 % år Totalt antal företag i kommunen har minskat med 1 stycken mot förra årsskiftet. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse NKI (Nöjd-Kund-Index) enligt SBA ska minst uppgå till 75 (mäts 2013) Index 58 Index 75 77,33 % Antal nystartade företag Andelen kunskapsföretag i kommunen, årlig ökning (30% år 2014) 24 % minst 25,4 % 94,49 % Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Uppnått Kommentar Vallentuna kommun anordnade årets höstfest tillsammans med bland andra Centrumföreningen. Till de större händelserna under året tillhör en EXPO-mässa Nordost som har genomförts i samverkan med näringsliv och Nordostkommuner. En företagardag och mässa genomfördes i november. Trycksaker i form av "Välkommen till Vallentuna", turistkarta, Kulturhuspresentation med mera där offentligt och privat och föreningsutbud exponeras gemensamt tillhör årets aktiviteter. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Redovisning av samarbeten med avsikt att leda till ökad kundnytta 3 st minst 3 st 100 % Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar. Delvis uppnått Kommentar För att minska andelen akut underhåll har ronderingar genomförts på våra fastigheter. Det förebyggande arbetet kommer att öka med tätare ronderingar och långsiktiga underhållsplaner för våra fastigheter. Arbetet kommer att intensifieras under 2013 då tidigare vakanser som underhållsingenjör, servicetekniker och trädgårdsmästare har återbesatts. Målet är att sänka det akuta underhållet i kommunens fastighetsbestånd. På grund av oförutsedda skador på Karlbergsskolans gymnastiksal och Korallens bad så har målet inte nåtts. Det akuta underhållet har ökat 2 % jämfört mot år Arbete med en plan för markinnehav har inte tagits fram under året men kommer att påbörjas un- Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 12(30)

15 der Kommunen äger och förvaltar en stor del skog kommer arbete i huvudsak att innebära framtagande av en ny skogsbruksplan. En skogsbruksplan omfattar en inventering av skogen och planering av åtgärder. Planen beskriver även var speciella hänsyn ska tas på grund av till exempel natur och fornminnen. Arbete med att ta fram individuella affärsplaner för våra fastigheter har påbörjats och kommer att fortsätta under En mall för hur planerna ska utformas kommer presenteras utifrån ett urval av objekt för att stämma av hur man önskar att redovisningen ska utformas. En underhållsplan för 2013 är klar. Den är baserad på de mest akuta underhållsbehoven. Arbetet med att upprätta en långsiktig underhållsplan som sträcker sig fram till 2018 har påbörjats. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Framtagande av strategisk plan för Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav 0 st minst 1 st 0 % Individuella affärsplaner för samtliga byggnader Procentandel av den totala omslutningen för akut underhåll ska minska Långsiktiga underhållsplaner Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Delvis uppnått Kommentar Kommunen deltar i flera projekt för sjövård där restaureringsprojektet i Vallentunasjön med mål att öka möjligheterna för bad- och båtliv kan nämnas. Restaureringsprojektet i Vallentunasjön ska genom utfiske öka möjligheterna för bad- och båtliv samt uppnå en högre biologisk mångfald. Inom samverkan för Angarns- och Bogesundskilarna pågår arbete med att ta fram en karta för att locka fler att hitta ut i till de gröna kilarnas naturområden. Kartan beräknas vara klar till vårsäsongen Vallentuna kommun deltar i Oxundaåns vattensamverkan där man gemensamt arbetar för förbättrad dagvattenhantering inom Oxundaåns avrinningsområde. I arbete för att uppfylla miljökvalitetsnormerna påbörjas arbetet med en VA-plan där Roslagsvatten med deltagande från kommunen ska ta fram en plan. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat med 3,3 %. Målet att minska energiförbrukningen med 2% per år har uppnåtts med god marginal för år. Det finns inte längre några oljeeldade fastigheter i Vallentuna kommuns regi. Utredning om användning av vindkraftverk pågår. Arbetet med att planera och installera solfångare på Kvarnbadet och solceller på Granåsa beräknas bli klart under Plockanalys av hushållsavfall har genomförts genom SÖRAB. Källsortering i flerbostadshus respektive villor har ökat med 1,75 % respektive 0, 7 % mellan 2009 och. En undersökning av avfallshanteringen har utförts hos bostadsrättsföreningar, samfälligheter och utvalda verksamheter för att få en bild av hur många som har fastighetsnära insamling. Källsorteringen har ökat totalt med 2,45%. Det pågår arbete för att utöka antalet återvinningsstationer. Kostenheten på barn- och ungdomsenheten har arbetat med att minska matsvinnet i skolköken. Avfallsverksamheten har informerat om Gröna linjen för källsortering av matavfall. Förskolor ses Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 13(30)

16 över och utrustas så att källsortering kan ske. Arbetet med de lokala miljömålen är inte avslutat. Anledningen är att arbetet är beroende av att miljöpolicyn antas. En miljöpolicy har antagits av närings- och planutskottet och ska antas i kommunfullmäktige. Därefter kommer arbetet med de lokala miljömålen att fortsätta. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Källsorteringen av sopor ska öka 2,45 % minst 2 % 122,5 % Framtagen miljöpolicy, klart Framtagna lokala miljömål, klart Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minskas Nej Nej -3,3 % högst -2 % 165 % För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen. Delvis uppnått Kommentar En VA-plan ska tas fram och Roslagsvatten ansvarar för arbetet som enligt plan ska starta under Kommunen kommer att delta i arbetet när det startar. Enligt mål ska VA-planen vara framtagen Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse VA-plan ska tas fram och vara klar 2014 Nej Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 14(30)

17 Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Utfall Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 11,0 13,2 11,8 11,2 10,1 Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/m2 Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbrukning, kwh/m2 Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 Bostadsbyggnadsprogram, byggstart för antal bostäder 3,0 3,5 3,9 3,9 3,7 3,0 1,5 2,6 2,8 2,0 0,6 0,3 0,4 0,8 0,0 105,7 105,7 104,8 104,2 103,6 51,6 51,6 51,6 51,3 50,7 458 * 494 * 414 * 456 * 443 * ,8 100,5 95,3 120,2 107,7 104,2 102,9 106,4 108,7 114, Antal antagna detaljplaner Antal planremisser Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 15(30)

18 Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Budget Avvikelse Avvikelse 2011 Avvikelse 2010 Kommunstyrelsen- KLK Räddningstjänst KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda Kommunstyrelsen- SBF exkl resultatenheter Resultatenhet TunaFastigheter Resultatenhet avfallshantering Totalt kommunstyrelsen Avfallshanteringens resultat räknas ej in i kommunens totala resultat. Invånare/kund Mått Utfall Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Totalt för Nöjd-Region-Index*, Mål > Totalt för Nöjd-Medborgar-Index*, Mål > Totalt för Nöjd-Inflytande-Index*, Mål > Nöjd med kommunala gator och vägar*, Mål > Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar*, Mål > Nöjd med renhållning*, Mål > NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt * Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år, nästa mätning är år Medarbetare Mått Mål Utfall Utfall 2011 Utfall 2010 Sjukfrånvaro <5 4,5 % 5,5 % 6,8 % Könsfördelning, andel män 40,7 % 41,4 % 41,7 % Utfall 2009 Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 16(30)

19 Ekonomisk analys Sammanfattning Det samlade överskottet för kommunstyrelsens verksamheter blev tkr. Detta bestod av överskott inom kommunledningskontoret på tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen på tkr. Kommunledningskontoret omfattade kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) tkr, som inte blev utnyttjade under året. KLK:s verksamheter gav ett överskott på totalt tkr. Detta berodde främst på högre intäkter än budgeterat för flyktingverksamheten och lägre kostnader än beräknat inom IT- och kommunikation. Överskottet för Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna berodde främst på vakanta tjänster. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) Ing.värde sparande i eget kapital Budget Kommunledningskontorets verksamheter TOTALT Bokslut % Avvikelse mot budget Budget 2011 Bokslut 2011 K % % I % % N % % Politisk verksamhet K % % I N % % Samhällsskydd m.m. K % % I % % N % Flyktingservice K % % I % % N % % Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 17(30)

20 Verksamhet(tkr) Ing.värde sparande i eget kapital Arbetsmarknadsåtgärder Budget Bokslut Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 18(30) % Avvikelse mot budget Budget 2011 Bokslut 2011 K % % I % % N % % IKT-avdelning K % % I % % N % % HR-avdelningen K % % I % % N % % Ekonomiavdelningen K % % I % % N % % Kommunstyrelsens kansli K % % I % % N % % Övr kommungem verksamhet K % % I % % N % % Räddningstjänst K % % I % % N % % KSOF K % % I % % N % % Jämförelsestörande poster K % % I % % N % % * K = kostnad, I = intäkt, N = netto %

21 Kommentarer till avvikelse Utfallet för kommunledningskontorets samtliga verksamheter, inklusive KSOF, gav ett överskott på tkr för. Politisk verksamhet Lägre kostnader för administration knuten till politisk verksamhet, medförde ett överskott på 200 tkr under året. Arvodeskostnaderna för kommunfullmäktige blev också något lägre än beräknat. Samhällsskydd m.m. Kommunens nettobudget för samhällsskydd uppgick till 300 tkr och merparten av bruttokostnaden, på tkr, finansierades av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Konsultkostnader för genomlysning av kommunens säkerhetsskydd togs inte anspråk under året, vilket bidrog till en besparing för verksamheten på 100 tkr. Aktiviteten måste dock finnas med i 2013 års budget. Flyktingservice Kostnaderna för integrationen har stadigt minskat sedan den nya lagen om etablering trädde i kraft. De tidigare flyktingarna, har enligt lagen om Introduktion, fasats ut efterhand. års kostnader blev 194 tkr högre än lagd budget, på grund av olika insatser för utbildning. Utfallet för intäkterna hamnade på tkr och berodde på att det statliga stödet för flyktinghantering fördelades under en period på 42 månader. Kommunen fick alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades under 2010 och numera får arbetsförmedlingen och socialförvaltningen huvuddelen av ersättningen. Den kvarvarande verksamheten kommer att avslutas helt under 2013 år och föras över till socialförvaltningen. Arbetsmarknadsåtgärder En allmän återhållsamhet med utgifterna, främst materialkostnaderna, men även en del personalkostnader, medförde ett överskott på drygt 300 tkr. IKT-avdelningen IKT omfattade IT, kommunikation och reception/växel. IKT visade ett överskott på grund av minskade inköp av data- och telefonutrustning. Inköpen brukar vara ojämnt fördelade under året och mellan olika år. Intäkterna för datautrustningen är däremot jämnare fördelad över tid, eftersom månadshyran per dator i princip är oförändrad. HR avdelningen Personalavdelningens kostnader blev lägre än budgeterat för, vilket bland annat berodde på att inköpet av ett kompetensinventeringsverktyg flyttades fram till Personalvakanser under stora delar av året bidrog också till överskottet. Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningens utfall slutade med ett underskott jämfört med budget för. Mycket på grund av ökade licenskostnader och tillfällig personalförstärkning inom upphandlingsenheten. Kostnaderna för den tillfälliga personalförstärkningen rymdes inom den totala budgetramen för kommunledningskontoret men redovisades som ett underskott inom ekonomiavdelningen. Licenskostnaderna för scanning och elektronisk fakturahantering tillkom med ca 100 tkr och det gällde en kommunlicens som omfattade samtliga förvaltningarna. Ekonomiavdelningen tog också licenskostnaderna för det kommungemensamma uppföljningsverktyget Stratsys. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet förstärktes under delar av året. I samband med att kommunen växte så ökade också verksamheternas behov av inköp och stöd för att göra upphandlingar. Det som var speciellt under var upphandlingen av olika delar av inredningen och utrustningen för det nya kulturhuset. Det gällde till exempel nya möbler, utlåningsstation, scenteknik, caféentreprenad och flyttfirma. Kraven inom upphandlingsområdet har även ökat. Lagen om offentlig upphandling (LOU) har utökats med bestämmelser om upphandlingsskadeavgift. Tillsynsmyndighet är Konkurrensverket och flera kommuner har tilldömts skadeavgifter för felaktiga upphandlingar, från och med Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 19(30)

2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz. 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS. "ú' Ärendet i korthet. Handlingar. kommunikation.

2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz. 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS. ú' Ärendet i korthet. Handlingar. kommunikation. Ärendet i korthet Den samlade prognosen frir kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på ro 494 tkr. Detta består av överskott inom kommunledningskontoret på S 8S+ tkr och samhällsbyggnadsfürvaltningen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-04-08 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 67 Nämndernas verksamhetsberättelser (KS.522) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare... 6 God

Läs mer

2. Tertial r, zor3 KS. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter april zor3. llrendet i korthet. Handlingar. april zor3.

2. Tertial r, zor3 KS. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter april zor3. llrendet i korthet. Handlingar. april zor3. llrendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsfiirvaltningen har upprättat en tertialrapport efter april zor3. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

T E R T I AL 2 2013. Delårsrapport, januariaugusti

T E R T I AL 2 2013. Delårsrapport, januariaugusti T E R T I AL 2 Delårsrapport, januariaugusti Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 4 Måluppfyllelse nämndens mål... 4 Styrkort... 10 Ekonomisk analys... 12 Personalredovisning... 21 Barn- och ungdomsnämnden...

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -05-05 DNR KS.175 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-12-11 108 för trafiksäkerhetsåtgärder 2013 (KS 2013.364) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder Ärendet i korthet Ärendet föredras av ekonomichefen, Annika Hellberg. Bifogad skrivelse innehåller en överblick avbudget för zor3, utfall per april samt en årsprognos. Nämnderna lämnar sina prognoser den

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

1. Tertialuppföljningjanuari-augusti för kommunstyrelsen 2. Delårsrapport januari-augusti zol.5 (Kommunstyrelsen) g 136 VALLENTUNA KOMMUN

1. Tertialuppföljningjanuari-augusti för kommunstyrelsen 2. Delårsrapport januari-augusti zol.5 (Kommunstyrelsen) g 136 VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20 1 5-10- 13 6 (32) g 136 Tertialrapporter kommunstyrelsen (KS.052) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari-augusti, samtliga nämnder

Delårsrapport januari-augusti, samtliga nämnder Delårsrapport januari-augusti, samtliga nämnder Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 4 Måluppfyllelse nämndens mål... 4 Styrkort... 13 Ekonomisk analys... 15 Personalredovisning... 24 Barn- och ungdomsnämnden...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2072-06-14 1s (20) 9s7 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 20t2.279) Beslut Arbetsutskottets förslag:

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar 2012-05-16 SID 1/1 Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2012-05-21 Kompletterande handlingar Ärende 18 Miljötillstånd för verksamheten vid Arlanda (ny tjänsteskrivelse

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

ANTAGEN AV UN 2011-12-08 DNR UN 2011.195 2 0 1 2-2 0 1 4 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Verksamhetsplan

ANTAGEN AV UN 2011-12-08 DNR UN 2011.195 2 0 1 2-2 0 1 4 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Verksamhetsplan ANTAGEN AV UN 2011-12-08 DNR UN 2011.195. 2 0 1 2-2 0 1 4 UTBILDNINGSNÄMNDEN Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012-2014 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan... 1 1. Inledning... 1 2. Utbildningsnämndens

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

;& ', VALLENTUNA KOMMUN. 161 VaSaRu 2, 2012, för Kommunstyrelsen (KS )

;& ', VALLENTUNA KOMMUN. 161 VaSaRu 2, 2012, för Kommunstyrelsen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll -11-05 11 (34) 161 VaSaRu 2,, för Kommunstyrelsen (KS.435) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet Innehåll Verksamhetsplan 2015 Stadskansliet 1 Innehåll Köpings kommun Rapporten skriven av: Kajsa Landström Antagen av: Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-05-02 DNR KS 2013.213 KRISTINA DAHL SID 1/2 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Verksamhetsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden.

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesp roto kol I 201 5-1 1-30 L2 (2e) 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS 2015.393) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra till

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2015-03-13 DNR BUN 2015.115 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Projektrapportering-

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR BUN 2013.172 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utredning naturskola Förslag

Läs mer

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-ot-L7 6 (12) 94 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -05-12 DNR KS.226 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april,

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) BESLUT

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Ajournering Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-03-07 Plats och tid för sammanträdet ande Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.00 10.30 Jerker Sjögren (kd), ordförande

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Omorganisation kommunikation 2 KS

Omorganisation kommunikation 2 KS Omorganisation kommunikation 2 KS 2016.400 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2016-12-06 DNR KS 2016.400 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet En motion har inkommit från Demoex att ge kulturförvaltningen i uppdrag att rekonstruera Väsby Kvarn utvändigt i samråd med hembygdsföreningen

Läs mer

Omorganisation kommunikation 16 KS

Omorganisation kommunikation 16 KS Omorganisation kommunikation 16 KS 2016.400 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 218 Omorganisation kommunikation (KS 2016.400) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar

Läs mer