924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse zorz. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har sammanställt en verksamhetsberättelse för zorz. Denna visar en samlad bild av verksamhet och ekonomi för det gångna året. Nettoutfallet blev rr5 S+6 tkr att jämföra med en budget pä rz6 29S tkr (inhusive räddningstjänst och KS OF). Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för zorz 2. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse zorz Expedieras till Akr Justerandes Justerandes Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS LARS ODELMARK SID 1/1 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har sammanställt en verksamhetsberättelse för. Denna visar en samlad bild av verksamhet och ekonomi för det gångna året. Nettoutfallet blev tkr att jämföra med en budget på tkr (inklusive räddningstjänst och KS OF). Handlingar 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten KLK:s chefsgrupp SBF:s chefsgrupp KOMMUNSTYRELSEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 Kommunstyrelsen Nämndens verksamhetsberättelse

4 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse nämndens mål... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö Styrkort Ekonomisk analys Sammanfattning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 2(30)

5 Nämnden i korthet Ordförande: Örjan Lid Bruttokostnad *: Tkr Antal ledamöter: 13 Nettokostnad: Tkr Förvaltningschef: Roland Beijer Budgetavvikelse: Tkr Antal årsarbetare: 156,5 Budgetavv. föregående år: Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: Leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Fullgöra kommunens uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvaret för exploatering och infrastruktur. Ansvara för översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering och energihushållning. Ansvar för strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor. Ansvara för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor Ansvara för, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. Vara kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 3(30)

6 Viktiga händelser under året Vallentuna kommun fick höga placeringar i två mätningar som utfördes under. Tidningen Fokus hade en ranking om "Bästa kommun att leva i" där Vallentuna kom på åttonde plats i hela landet och tredje plats i Stockholms län. I SKL:s rapport om "Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet " hamnade vi på åttonde plats i jämförelse med landets alla kommuner och en andra plats bland kommunerna i Stockholms län. Vallentuna kommun har byggt ett nytt kulturhus/bibliotek som blev klart under året och invigdes den 17 november. En stor ombyggnation av bomkorset i Vallentuna centrum pågår. Roslagsbanan och väg 268 blir planskilda. Under invigdes den första av två järnvägsbroar. Vallentuna kommun har tillsammans med övriga kommuner i nordost antagit en ny vision för Stockholm Nordost, En vision för tillväxt. Näringslivsdagen genomfördes i december i samarbete med företagsorganisationerna och Vallentuna gymnasium. Dagen lockade många besökare och gav stora möjligheter till utbyte av erfarenheter och kontakter. Det nya intranätet introducerades och Vallentuna kommun var en av fyra nominerade till Sveriges bästa intranät. Vallentuna var den enda kommunen som var nominerad. En ny telefoniplattform har skapats under året. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 4(30)

7 Verksamhetsförändringar Plan- och bygglagstiftningen förändrades under 2011 och har ställt nya krav på anpassning av verksamheten. Det nya vattendirektivet har förändrat kraven på planering och byggande avseende påverkan på yt- och grundvatten. Även de nya lagreglerna om tagande och givande av muta, införda 1 juli samt förändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) 2011 har ökat kraven på kommunstyrelsens verksamheter. Från årsskiftet blev samhällsbyggnadsförvaltningen organiserad under kommunstyrelsen vilket innebar att översiktsplanering, regional samverkan, näringslivs- och marknadsfrågor organiserades under förvaltningen. Under året har den nya organisationen satt sig och fokus har legat på att stärka och utveckla samarbetet mellan avdelningarna, för att skapa säkra och tydliga processer för en effektiv hantering av ärenden. Bland annat har en planeringsgrupp startats och arbete påbörjats med att inom ramen för kommunens projektmodell VAMOS, utveckla en projektmodell med målet att skapa en effektiv, rättssäker och välfungerande stadsbyggnadsprocess. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 5(30)

8 Framtiden Vallentuna kommun har sedan 1970-talet haft en jämn och hög befolkningstillväxt och under hösten var invånarantalet över Befolkningen beräknas öka med cirka personer (cirka 25 %) mellan Stockholmsregionen fortsätter vara en stark tillväxtmotor i landet och tillväxttakten tycks inte avta. Vallentuna kommun antog i maj 2010 en ny översiktsplan. I översiktsplanen anges att i Vision Stockholm Nordost är målet att Vallentuna kommun 2030 har invånare och arbetsplatser. För att nå detta behöver till exempel cirka bostäder byggas under perioden Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 6(30)

9 Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 12 Antal uppnådda: 7 Antal delvis uppnådda: 4 Antal ej uppnådda: 1 Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Uppnått Kommentar Målet följs upp via Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Under 2011 har tre stycken indexmätningar gjorts för Vallentuna kommun, nästa mätning görs Uppföljningen för 2011 visar värden över rikets snitt och därmed är målet uppnått. I Nöjd-Region-Index (NRI) blev Vallentunas resultat 65 av 100, vilket tillsammans med mätningen 2007 är det högsta resultatet kommunen erhållit hitintills. Snittet för de 128 deltagande kommunerna var 60 i förra årets undersökning. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) uppgick i 2011 års enkät till 56 av 100, det högsta betyget sedan starten av mätningarna. Snittet för deltagande kommuner var 54. Nöjd-Inflytande-Index (NII) för Vallentuna uppgick i 2011 års mätning till 43 av 100. Även i denna mätning blev värdet det högsta som erhållits. Snittet för deltagande kommuner var 41. Inom kategorierna information, påverkan och förtroende uppnåddes ett högre betyg än genomsnittet och i kategorin, kontakt, ett värde i nivå med de övriga kommunerna. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) värden över rikets snitt Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd -Region-Index (NRI) värden över rikets snitt Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Inflytande- Index (NII) värden över rikets snitt Index 56 Index ,7 % Index 65 Index ,33 % Index 43 Index ,88 % Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 7(30)

10 Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. Delvis uppnått Kommentar Alla nya webbredaktörer har fått en utbildning i klarspråk och särskilda kompetenshöjande insatser har gjorts för kommunikationssamordnarna. Den nya telefoniplattformen som är helt mobil kommer att minska driftsstörningarna. Virtuella servrar har gjort att tiden som systemen fungerar och är tillgängliga har ökat. Slutligen så har också tillgängligheten i nätverken förbättrats genom segmentering, det vill säga nätverken delas upp och avgränsas så att ingen aktivitet utnyttjar kapaciteten i nätverket till hundra procent och stänger ut annan aktivitet. Införande av bygglovtelefon har markant förbättrat tillgängligheten för de invånare som söker bygglov. Totalt har 6 aktiviteter för att öka tillgängligheten planerats och genomförts under året. Uppföljningen av de politiskt fattade besluten visar att av 155 beslut har 42 verkställts och 29 är pågående. Sedan förra mätningen är det fler beslut som ej är verkställda i förhållande till antalet beslut. Vilket borde tyda på att tiden från verkställighet till beslut har blivit längre. Uppföljningen av beslut redovisas regelbundet. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Ökad tillgänglighetsindikator 6 st minst 6 st 100 % Tid för beslut till verkställighet Nej Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet. Uppnått Kommentar En stor händelse under året var invigningen av nya kulturhuset lördagen den 17 november. Parken vid Hövdingavägen nära centrum håller på att ta form och skyltning ska utföras vid entréerna samt inne i parken. Utformningen av entrén till Angarnssjöängen har förbättrats och planer finns på att utöka antalet P-platser för besökare. I medborgarundersökning som SCB genomförde 2011 över Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området kultur fick kommunen ett resultat på 60 som motsvarar rikets genomsnitt men når dock inte upp till målvärdet på 61. Insatser görs för att nå målet värde över rikets snitt inför nästa mätning år Effekter av nya kulturhuset kommer att få genomslag först vid nästa mätning. I medborgarundersökning som SCB genomförde 2011 över Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området rekreation fick kommunen ett resultat på 66 som överstiger rikets snitt på 59, målet har nåtts med god marginal. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 8(30)

11 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området kultur. Värde över rikets snitt. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området fritid. Värde över rikets snitt. Index 60 Index 61 98,36 % Index 66 Index ,86 % Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. Uppnått Kommentar I en rapport skriven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) "Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet ", hamnar Vallentuna på åttonde plats, i jämförelse med landets alla kommuner. Bland kommunerna i Stockholms län blev det en andra plats. I senaste SCB-undersökningen från 2011 mäts medborgarnas upplevda trygghet i Nöjd-Region- Index (NRI). Vallentuna ligger här precis på riksgenomsnittet. Av den under 2011 genomförda LUPP-undersökningen bland ett urval av kommungens ungdomar, i grundskolans åk 8 och gymnasiets åk 2, framgår att situationen förbättrats när det gäller bruk av alkohol och tobak medan narkotikabruk ligger kvar på samma nivå som vid den närmaste föregående undersökningen. Ungdomarna upplever sig tämligen trygga även om också otrygga förhållanden och platser också redovisas, främst i Vallentuna centrum. Totalt sett har resultatet förbättrats jämfört med tidigare LUPPundersökningar och ligger bra i jämförelse med andra kommuner. Nya mötesplatser har bland annat skapats genom öppnande av nya fritidsgårdar i Bällstabergsskolan och Hammarbacksskolan samt genom socialnämndens verksamhet Träffpunkten på Allévägen 10. Under sommarmånaderna har ytterligare arenor för möten och social samvaro mellan de boende i ett område öppnats genom arrangerandet av loppmarknad respektive kulturfestival på Bällstabergs torg. Även det nyinvigda kulturhuset utgör i högsta grad en ny positiv mötesplats för kommunens invånare. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare. Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar- Index (NMI) inom området trygghet. Värde över rikets snitt. LUPP, ungdomsenkät, kontinuerlig ökning. 4 st minst 1 st 400 % 61 % minst 63 % 96,83 % Ja Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 9(30)

12 God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Uppnått Kommentar Vallentuna kommuns bokslut för visar ett positivt ekonomiskt resultat. Resultatet har även varit positivt de senaste åren. Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen är positivt och det omfattar både kommunledningskontorets och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Positivt ekonomiskt resultat. 1,5 % minst 1 % 150 % Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Uppnått Kommentar 20 deltagare har gått årets ledarutvecklingsprogram, LUP12. Ett utbildningsprogram för kommunens chefer och ledare finns också, kallat CLP (chef-ledarprogrammet). 113 personer har deltagit i en eller flera av CLP-utbildningarna. En särskild satsning har gjorts när det gäller utbildning i lönesättning och lönesamtal. Sökande till chefstjänster och till vissa specialistbefattningar genomgår ett rekryteringstest hos HR-avdelningen, som ett led i kvalitetssäkringen av rekryteringsprocessen. 78 tester har genomförts under året. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram 75 % minst 75 % 100 % Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen 0 minst 0 Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Uppnått Kommentar Vallentuna är en av de snabbast växande kommunerna i landet och många olika projekt pågår inom samhällsbyggnadsområdet. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 10(30)

13 Kommunen deltar aktivt i samarbete kring utveckling av kommunerna inom Stockholm Nordost där en ny gemensam vision för samhällsplanering tagits fram. På lokal nivå sker samarbete med det lokala näringslivet för utveckling och förbättrade villkor för lokalt företagande. Samverkan har skett med grannkommuner om utbyggd kollektivtrafik med regional koppling till city och Arlanda, ny väg till E4 och om gemensam näringslivssamordnare för Stockholm Nordost för integrering av näringslivsfrågorna i samhällsplaneringen med blandbebyggelse. Nytt kulturhus/bibliotek stod klart och i november var det invigning liksom invigning av järnvägsbro för Roslagsbanan i september. Arbetet med trafikplatsen pågår och beräknas vara klart under hösten 2013 med ny planskild korsning och sociodukt. Arbete pågår med ett antal detaljplaner. Under året har detaljplanerna för Vallentuna centrum och Fornminnesvägen vunnit laga kraft. Ytterligare några detaljplaner, Roslagsbanan etapp 1 och Haga 3, har antagits men överklagats. Två nya detaljplaner för bostäder i Kårsta, Kårsta Rickeby och Grönlundsvägen, har påbörjats under året. Även för delar av Okvista arbetsområde har ett detaljplanarbete startat. Arbete pågår för att revidera strukturplanen för centrala Vallentuna vilket kan ge högre exploatering och småstadskaraktär i de mest centrala delarna. Arbete med strukturplaner pågår också för Södra Vallentuna och Karby-Brottby vilket ska leda till helhetsgrepp med snabbare detaljplaneprocesser och utbyggnadstakt. Pågående strukturplan för Karby-Brottby omfattar bland annat ett nytt arbetsområde med uppdrag att påbörja detaljplanearbetet när strukturplanen är klar. I övrigt inväntas inriktningsbeslut från kommunstyrelsen inför start med detaljplanering av nya verksamhetsområden. Beslut om fortsatt arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Gillinge har tagits och förvaltningen har därför genomfört ett antal utredningar som redovisats i näringslivs- och planutskottet i december. Ett beslut om uppdrag att påbörja en ny fördjupad översiktsplan för Ubby/Molnby/Lindholmen har också tagits. Bostadsbyggnadsprognosen för visade att det skulle byggas cirka 230 bostäder men resultatet blev 184. Anledningen beror på den allmänna nedgången i konjunkturen och exploatörernas osäkerhet inför marknaden. Kommunens planberedskap ger möjlighet till ca 500 nya bostäder. Det kommer att krävas ett kraftigt ökat bostadsbyggande från 2016 och framåt för att uppnå målen. Befolkningstillväxten för har nått uppsatt mål och motsvarar en årlig ökning på 2,1% Antalet arbetstillfällen blir enligt statistiken drygt + 4 %. Siffrorna i statistiken är dock från 2010, vilket kan göra denna siffra osäker med tanke på den allmänna nedgången i konjunkturen. Nordostvisionen räknar med ca 4 %. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antal byggda bostäder, 300 st i genomsnitt per år 184 st minst 300 st 61,33 % Årlig befolkningstillväxt + 2 % 2,1 % minst 2 % 105 % Årlig ökning av antal arbetstillfällen + 2 % 4 % minst 2 % 200 % Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun. Ej uppnått Kommentar Kommunen har tillsammans med övriga nordostkommuner antagit en vision där samhällsplaneringen inriktas mot tydligt förbättrade förutsättningar för företagande i allmänhet och i synnerhet kunskapsföretag. Vallentunas företagardag hölls för första gången den 29 november och cirka 65 företag deltog. Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 11(30)

14 Nöjd-Kund-Index (NKI) i SBA;s mätning var 58 vid den senaste mätningen, år Målet är att det ska uppgå till 75 och nästa mätning genomförs år Antalet företag i Vallentuna har minskat med 1 stycken jämfört mot år Andelen kunskapsintensiva företag är cirka 24 % för jämfört med 23,1 % vid förra årsskiftet. Målet är en ökning till 30 % år Totalt antal företag i kommunen har minskat med 1 stycken mot förra årsskiftet. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse NKI (Nöjd-Kund-Index) enligt SBA ska minst uppgå till 75 (mäts 2013) Index 58 Index 75 77,33 % Antal nystartade företag Andelen kunskapsföretag i kommunen, årlig ökning (30% år 2014) 24 % minst 25,4 % 94,49 % Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Uppnått Kommentar Vallentuna kommun anordnade årets höstfest tillsammans med bland andra Centrumföreningen. Till de större händelserna under året tillhör en EXPO-mässa Nordost som har genomförts i samverkan med näringsliv och Nordostkommuner. En företagardag och mässa genomfördes i november. Trycksaker i form av "Välkommen till Vallentuna", turistkarta, Kulturhuspresentation med mera där offentligt och privat och föreningsutbud exponeras gemensamt tillhör årets aktiviteter. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Redovisning av samarbeten med avsikt att leda till ökad kundnytta 3 st minst 3 st 100 % Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar. Delvis uppnått Kommentar För att minska andelen akut underhåll har ronderingar genomförts på våra fastigheter. Det förebyggande arbetet kommer att öka med tätare ronderingar och långsiktiga underhållsplaner för våra fastigheter. Arbetet kommer att intensifieras under 2013 då tidigare vakanser som underhållsingenjör, servicetekniker och trädgårdsmästare har återbesatts. Målet är att sänka det akuta underhållet i kommunens fastighetsbestånd. På grund av oförutsedda skador på Karlbergsskolans gymnastiksal och Korallens bad så har målet inte nåtts. Det akuta underhållet har ökat 2 % jämfört mot år Arbete med en plan för markinnehav har inte tagits fram under året men kommer att påbörjas un- Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 12(30)

15 der Kommunen äger och förvaltar en stor del skog kommer arbete i huvudsak att innebära framtagande av en ny skogsbruksplan. En skogsbruksplan omfattar en inventering av skogen och planering av åtgärder. Planen beskriver även var speciella hänsyn ska tas på grund av till exempel natur och fornminnen. Arbete med att ta fram individuella affärsplaner för våra fastigheter har påbörjats och kommer att fortsätta under En mall för hur planerna ska utformas kommer presenteras utifrån ett urval av objekt för att stämma av hur man önskar att redovisningen ska utformas. En underhållsplan för 2013 är klar. Den är baserad på de mest akuta underhållsbehoven. Arbetet med att upprätta en långsiktig underhållsplan som sträcker sig fram till 2018 har påbörjats. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Framtagande av strategisk plan för Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav 0 st minst 1 st 0 % Individuella affärsplaner för samtliga byggnader Procentandel av den totala omslutningen för akut underhåll ska minska Långsiktiga underhållsplaner Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Delvis uppnått Kommentar Kommunen deltar i flera projekt för sjövård där restaureringsprojektet i Vallentunasjön med mål att öka möjligheterna för bad- och båtliv kan nämnas. Restaureringsprojektet i Vallentunasjön ska genom utfiske öka möjligheterna för bad- och båtliv samt uppnå en högre biologisk mångfald. Inom samverkan för Angarns- och Bogesundskilarna pågår arbete med att ta fram en karta för att locka fler att hitta ut i till de gröna kilarnas naturområden. Kartan beräknas vara klar till vårsäsongen Vallentuna kommun deltar i Oxundaåns vattensamverkan där man gemensamt arbetar för förbättrad dagvattenhantering inom Oxundaåns avrinningsområde. I arbete för att uppfylla miljökvalitetsnormerna påbörjas arbetet med en VA-plan där Roslagsvatten med deltagande från kommunen ska ta fram en plan. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat med 3,3 %. Målet att minska energiförbrukningen med 2% per år har uppnåtts med god marginal för år. Det finns inte längre några oljeeldade fastigheter i Vallentuna kommuns regi. Utredning om användning av vindkraftverk pågår. Arbetet med att planera och installera solfångare på Kvarnbadet och solceller på Granåsa beräknas bli klart under Plockanalys av hushållsavfall har genomförts genom SÖRAB. Källsortering i flerbostadshus respektive villor har ökat med 1,75 % respektive 0, 7 % mellan 2009 och. En undersökning av avfallshanteringen har utförts hos bostadsrättsföreningar, samfälligheter och utvalda verksamheter för att få en bild av hur många som har fastighetsnära insamling. Källsorteringen har ökat totalt med 2,45%. Det pågår arbete för att utöka antalet återvinningsstationer. Kostenheten på barn- och ungdomsenheten har arbetat med att minska matsvinnet i skolköken. Avfallsverksamheten har informerat om Gröna linjen för källsortering av matavfall. Förskolor ses Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 13(30)

16 över och utrustas så att källsortering kan ske. Arbetet med de lokala miljömålen är inte avslutat. Anledningen är att arbetet är beroende av att miljöpolicyn antas. En miljöpolicy har antagits av närings- och planutskottet och ska antas i kommunfullmäktige. Därefter kommer arbetet med de lokala miljömålen att fortsätta. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Källsorteringen av sopor ska öka 2,45 % minst 2 % 122,5 % Framtagen miljöpolicy, klart Framtagna lokala miljömål, klart Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minskas Nej Nej -3,3 % högst -2 % 165 % För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen. Delvis uppnått Kommentar En VA-plan ska tas fram och Roslagsvatten ansvarar för arbetet som enligt plan ska starta under Kommunen kommer att delta i arbetet när det startar. Enligt mål ska VA-planen vara framtagen Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse VA-plan ska tas fram och vara klar 2014 Nej Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 14(30)

17 Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Utfall Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 11,0 13,2 11,8 11,2 10,1 Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/m2 Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbrukning, kwh/m2 Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 Bostadsbyggnadsprogram, byggstart för antal bostäder 3,0 3,5 3,9 3,9 3,7 3,0 1,5 2,6 2,8 2,0 0,6 0,3 0,4 0,8 0,0 105,7 105,7 104,8 104,2 103,6 51,6 51,6 51,6 51,3 50,7 458 * 494 * 414 * 456 * 443 * ,8 100,5 95,3 120,2 107,7 104,2 102,9 106,4 108,7 114, Antal antagna detaljplaner Antal planremisser Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 15(30)

18 Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Budget Avvikelse Avvikelse 2011 Avvikelse 2010 Kommunstyrelsen- KLK Räddningstjänst KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda Kommunstyrelsen- SBF exkl resultatenheter Resultatenhet TunaFastigheter Resultatenhet avfallshantering Totalt kommunstyrelsen Avfallshanteringens resultat räknas ej in i kommunens totala resultat. Invånare/kund Mått Utfall Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Totalt för Nöjd-Region-Index*, Mål > Totalt för Nöjd-Medborgar-Index*, Mål > Totalt för Nöjd-Inflytande-Index*, Mål > Nöjd med kommunala gator och vägar*, Mål > Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar*, Mål > Nöjd med renhållning*, Mål > NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt * Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år, nästa mätning är år Medarbetare Mått Mål Utfall Utfall 2011 Utfall 2010 Sjukfrånvaro <5 4,5 % 5,5 % 6,8 % Könsfördelning, andel män 40,7 % 41,4 % 41,7 % Utfall 2009 Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 16(30)

19 Ekonomisk analys Sammanfattning Det samlade överskottet för kommunstyrelsens verksamheter blev tkr. Detta bestod av överskott inom kommunledningskontoret på tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen på tkr. Kommunledningskontoret omfattade kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) tkr, som inte blev utnyttjade under året. KLK:s verksamheter gav ett överskott på totalt tkr. Detta berodde främst på högre intäkter än budgeterat för flyktingverksamheten och lägre kostnader än beräknat inom IT- och kommunikation. Överskottet för Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna berodde främst på vakanta tjänster. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) Ing.värde sparande i eget kapital Budget Kommunledningskontorets verksamheter TOTALT Bokslut % Avvikelse mot budget Budget 2011 Bokslut 2011 K % % I % % N % % Politisk verksamhet K % % I N % % Samhällsskydd m.m. K % % I % % N % Flyktingservice K % % I % % N % % Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 17(30)

20 Verksamhet(tkr) Ing.värde sparande i eget kapital Arbetsmarknadsåtgärder Budget Bokslut Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 18(30) % Avvikelse mot budget Budget 2011 Bokslut 2011 K % % I % % N % % IKT-avdelning K % % I % % N % % HR-avdelningen K % % I % % N % % Ekonomiavdelningen K % % I % % N % % Kommunstyrelsens kansli K % % I % % N % % Övr kommungem verksamhet K % % I % % N % % Räddningstjänst K % % I % % N % % KSOF K % % I % % N % % Jämförelsestörande poster K % % I % % N % % * K = kostnad, I = intäkt, N = netto %

21 Kommentarer till avvikelse Utfallet för kommunledningskontorets samtliga verksamheter, inklusive KSOF, gav ett överskott på tkr för. Politisk verksamhet Lägre kostnader för administration knuten till politisk verksamhet, medförde ett överskott på 200 tkr under året. Arvodeskostnaderna för kommunfullmäktige blev också något lägre än beräknat. Samhällsskydd m.m. Kommunens nettobudget för samhällsskydd uppgick till 300 tkr och merparten av bruttokostnaden, på tkr, finansierades av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Konsultkostnader för genomlysning av kommunens säkerhetsskydd togs inte anspråk under året, vilket bidrog till en besparing för verksamheten på 100 tkr. Aktiviteten måste dock finnas med i 2013 års budget. Flyktingservice Kostnaderna för integrationen har stadigt minskat sedan den nya lagen om etablering trädde i kraft. De tidigare flyktingarna, har enligt lagen om Introduktion, fasats ut efterhand. års kostnader blev 194 tkr högre än lagd budget, på grund av olika insatser för utbildning. Utfallet för intäkterna hamnade på tkr och berodde på att det statliga stödet för flyktinghantering fördelades under en period på 42 månader. Kommunen fick alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades under 2010 och numera får arbetsförmedlingen och socialförvaltningen huvuddelen av ersättningen. Den kvarvarande verksamheten kommer att avslutas helt under 2013 år och föras över till socialförvaltningen. Arbetsmarknadsåtgärder En allmän återhållsamhet med utgifterna, främst materialkostnaderna, men även en del personalkostnader, medförde ett överskott på drygt 300 tkr. IKT-avdelningen IKT omfattade IT, kommunikation och reception/växel. IKT visade ett överskott på grund av minskade inköp av data- och telefonutrustning. Inköpen brukar vara ojämnt fördelade under året och mellan olika år. Intäkterna för datautrustningen är däremot jämnare fördelad över tid, eftersom månadshyran per dator i princip är oförändrad. HR avdelningen Personalavdelningens kostnader blev lägre än budgeterat för, vilket bland annat berodde på att inköpet av ett kompetensinventeringsverktyg flyttades fram till Personalvakanser under stora delar av året bidrog också till överskottet. Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningens utfall slutade med ett underskott jämfört med budget för. Mycket på grund av ökade licenskostnader och tillfällig personalförstärkning inom upphandlingsenheten. Kostnaderna för den tillfälliga personalförstärkningen rymdes inom den totala budgetramen för kommunledningskontoret men redovisades som ett underskott inom ekonomiavdelningen. Licenskostnaderna för scanning och elektronisk fakturahantering tillkom med ca 100 tkr och det gällde en kommunlicens som omfattade samtliga förvaltningarna. Ekonomiavdelningen tog också licenskostnaderna för det kommungemensamma uppföljningsverktyget Stratsys. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet förstärktes under delar av året. I samband med att kommunen växte så ökade också verksamheternas behov av inköp och stöd för att göra upphandlingar. Det som var speciellt under var upphandlingen av olika delar av inredningen och utrustningen för det nya kulturhuset. Det gällde till exempel nya möbler, utlåningsstation, scenteknik, caféentreprenad och flyttfirma. Kraven inom upphandlingsområdet har även ökat. Lagen om offentlig upphandling (LOU) har utökats med bestämmelser om upphandlingsskadeavgift. Tillsynsmyndighet är Konkurrensverket och flera kommuner har tilldömts skadeavgifter för felaktiga upphandlingar, från och med Kommunstyrelsen, Nämndens verksamhetsberättelse 19(30)

2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz. 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS. "ú' Ärendet i korthet. Handlingar. kommunikation.

2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz. 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS. ú' Ärendet i korthet. Handlingar. kommunikation. Ärendet i korthet Den samlade prognosen frir kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på ro 494 tkr. Detta består av överskott inom kommunledningskontoret på S 8S+ tkr och samhällsbyggnadsfürvaltningen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-04-08 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 67 Nämndernas verksamhetsberättelser (KS.522) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare... 6 God

Läs mer

2. Tertial r, zor3 KS. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter april zor3. llrendet i korthet. Handlingar. april zor3.

2. Tertial r, zor3 KS. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter april zor3. llrendet i korthet. Handlingar. april zor3. llrendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsfiirvaltningen har upprättat en tertialrapport efter april zor3. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder Ärendet i korthet Ärendet föredras av ekonomichefen, Annika Hellberg. Bifogad skrivelse innehåller en överblick avbudget för zor3, utfall per april samt en årsprognos. Nämnderna lämnar sina prognoser den

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Delårsrapport januari-augusti, samtliga nämnder

Delårsrapport januari-augusti, samtliga nämnder Delårsrapport januari-augusti, samtliga nämnder Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 4 Måluppfyllelse nämndens mål... 4 Styrkort... 13 Ekonomisk analys... 15 Personalredovisning... 24 Barn- och ungdomsnämnden...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -05-12 DNR KS.226 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april,

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-ot-L7 6 (12) 94 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) BESLUT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076)

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2012-05-03 7 (16) s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-03 139 Dokumentnamn MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Fastställd Version 0 1 (10) Innehåll Kommunstyrelsen... 3 Mål, ekonomi och resultatplan

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Kristina Gewers, chef plan och exploatering

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Kristina Gewers, chef plan och exploatering Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-08-29 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdag den 29

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014

Södertörns nyckeltal 2014 Södertörns nyckeltal 2014 Parkskötsel SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens Petra Lindvall 08-606 84 95 petra.lindvall@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Roland Beijer, tf kommundirektör Kristina Dahl, tf ekonomichef Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Roland Beijer, tf kommundirektör Kristina Dahl, tf ekonomichef Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-16 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, tf kommundirektör Kristina Dahl, tf ekonomichef Victor Kilén, kanslichef

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-t2-73 13 (1s) 5 181 Färdtjänstens nämndstillhörighet (KS 201 1.396) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2012

Ekonomisk rapport efter september 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer