Förbundsstyrelsens sammanträde Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 Plats och tid Studiefrämjandet, Linköping, kl Tjänstgörande Övriga deltagare Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Christer Pettersson, Kanslichef Fredrik Bonander, Förbundssekreterare Mikael Enmalm, Distriktsrepresentant Nils Eliasson Petra Malmgren Björn von Knorring Paragrafer Underskrifter Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Fredrik Bonander, Förbundssekreterare ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sveroks Förbundsstyrelse Sammanträdesdatum Tid för anslag Fr o m t o m Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sveroks kansli, Linköping Christer Pettersson, Kanslichef Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLL 2 FS 47 RAPPORTER OCH DELGIVNINGAR Karl Nissfeldt rapporterar angående förbundsordförandens arbete. Karl Nissfeldt rapporterar rapporterar angående samarbetet med Historiska Museet (HM). Petra Malmgren rapporterar angående distriktsarbetet. Petra Malmgren rapporterar angående skrevslaget. Christer Pettersson rapporterar angående kansliets arbete. Christer Pettersson rapporterar angående förbundets ekonomi. Nils Eliasson rapporterar angående LSU. Nils Eliasson rapporterar angående årsmötesformer. Handlingar i ärendet, Rapport angående förbundsordföranden Rapport angående samarbetet med Historiska Museet (HM) Rapport angående distriktsarbetet Rapport angående skrevslaget Rapport från kansliet Mycket kortfattad ekonomisk rapport Rapport angående LSU Rapport angående årsmötesformer BESLUT Styrelsen beslutar att lägga Rapport angående förbundsordföranden, Rapport angående samarbetet med Historiska Museet (HM), Rapport angående distriktsarbetet, Rapport angående skrevslaget, Rapport från kansliet, Mycket kortfattad ekonomisk rapport , Rapport angående LSU och Rapport angående årsmötesformer till handlingarna. Handlingarna i ärendet bilägges protokollet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL 3 FS 48 RATIFICERING AV ANTAGNA FÖRENINGAR Handlingar i ärendet, Antagna föreningar BESLUT Styrelsen beslutar godkänna ratificera antagna föreningar i enlighet med Antagna föreningar Antagna föreningar bilägges protokollet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL 4 FS 49 RATIFICERING AV BESLUT TAGNA AV ARBETSUTSKOTTET Arbetsutskottet, bestående av Karl Nissfeldt, Björn von Knorring, Jon Heinpalu och Fredrik Bonander, rapporterar tagna beslut. Arbetsutskottet har haft två möten, den 15 september och den 13 oktober. Styrelsen diskuterar arbetsutskottets beslut. Handlingar i ärendet, BU angående Ratificering av arbetsutskottsbeslut BESLUT Styrelsen beslutar att: Angående informatörens anställningstid 1) Annullera FS 36 punkt 1), förbundsstyrelsens sammanträde ) Informatörens anställningstid ska vara till och med ) Karl Nissfeldt får i uppdrag att skriva en platsannons. 4) Platsannonsen sprids till arbetsförmedlingen, Sverox, Sveroks åtta distrikt samt läggs upp på nätet. Angående informatören 5) Anta bifogad arbetsbeskrivning för informatörstjänsten. 6) Karl Nissfeldt ansvarar för fortsatt utvärdering och utveckling av arbetsbeskrivningen. 7) Christer Pettersson ansvarar för arbetsledning av informatören. 8) Karl Nissfeldt ansvarar för det fortsatta arbetet med att tillsätta den tidsbegränsade informatörstjänsten. 9) Informatören ska vara stationerad i Linköping. 10) Inget traktamente utgår för arbete i Linköping eller i personens bostadsort. 11) Informatören får ta del av Fitness 2000i. Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL 5 12) Fastställa bifogat förslag till budget för den tidsbegränsade informatörstjänsten. Angående kanslisternas arbetsuppgifter 13) Fredrik Bonander ansvarar för att uppdatera kanslisternas arbetsbeskrivningar. 14) Kanslisterna uppdras inlämna beskrivning av vad de faktiskt arbetar med idag. 15) Kanslisterna uppdras inlämna önskemål av framtida arbetsuppgifter. Angående rapporter från kansliet 16) Kanslisternas nuvarande självständiga rapportsystem avskaffas. 17) Kansliet varje vecka sätter upp mål för den kommande arbetsveckan. 18) Kanslichefen får i uppdrag att rapportera vilka mål som sattes under veckan, vilken måluppfyllelse som skedde och vilka eventuella arbetsuppgifter som ligger i den omedelbara framtiden. 19) Kanslichefen får i uppdrag att rapportera vilka mål som sattes under veckan, vilken måluppfyllelse som skedde och vilka eventuella arbetsuppgifter som ligger i den omedelbara framtiden. 20) Fredrik Bonander uppdras utvärdera rapportsystemet samt utveckla det tillsammans med kanslichefen. Angående kanslisternas löneförhandling 21) Karl Nissfeldt ansvarar för löneförhandlingen med kanslisterna. Angående delegationsordning 22) Björn von Knorring ansvarar för hopsättandet av ett förslag på delegationsordning för Sverok. Övrigt 23) Avslå arbetsutskottets sjunde att-sats "Sverok står för en tur och returresa varje vecka". 24) BU angående Ratificering av arbetsutskottsbeslut bilägges protokollet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL 6 FS 50 DISKUSSION KRING ANSTÄLLNINGEN AV EN CENTRAL DISTRIKTSKANSLIST Styrelsen diskuterar möjligheterna att anställa en kanslist för att serva distrikten. Dessutom förs resonemang kring möjliga motiv för distrikten att betala för den anställdes lön. En anställd med distriktsservice som inriktning på tjänsten kan tänkas ha flera ansvarsområden, dels att ge service till redan fungerande distrikt, dels att starta igång de distrikt som inte fungerar än. Handlingar i ärendet, DU angående en centralt anställd distriktskanslist. BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Bordlägga frågan till nästa förbundsstyrelsesammanträde ) Uppdra till Fredrik Bonander och Nils Eliasson att utarbeta var sitt förslag till förbundsstyrelsesammanträdet ) Lägga DU angående en centralt anställd distriktskanslist till handlingarna. 4) DU angående en centralt anställd distriktskanslist bilägges protokollet Expedieras - Nils Eliasson, vice Förbundsordförande - Fredrik Bonander, Förbundssekreterare Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL 7 FS 51 DISKUSSION ANGÅENDE FÖRBUNDETS PR-SATSNING Styrelsen diskuterar förbundets framtida PR-satsning. Handlingar i ärendet, Diskussionsunderlag angående förbundets PR-satsning. BESLUT Styrelsen beslutar att lägga Diskussionsunderlag angående förbundets PRsatsning till handlingarna. Diskussionsunderlag angående förbundets PRsatsning bilägges protokollet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL 8 FS 52 DISKUSSION ANGÅENDE FÖRBUNDETS FRAMTIDA VÄRDEGRUND Styrelsen höll en givande diskussion angående förbundets framtida värdegrund. Handlingar i ärendet, DU om Värdegrund BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Ett förslag till värdegrunddokument ska konstrueras till nästa styrelsesammanträde ) Ge i uppdrag till Karl Nissfeldt och Nils Eliasson att tillsammans, utifrån styrelsens diskussion, konstruera ett förslag till värdegrund. 3) Lägga DU om Värdegrund till handlingarna. 4) DU om Värdegrund bilägges protokollet Expedieras - Karl Nissfeldt, Förbundsordförande - Nils Eliasson, vice Förbundsordförande Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL 9 FS 53 DISKUSSION KRING DET FRAMTIDA BILDANDET AV STUDIEFÖRBUND Styrelsen diskuterar kring strategi och interna problem vid det fortsatta arbetet. Förbundsstyrelsen diskuterar om skrivandet av ett historiskt dokument som tar upp argument och arbetet under ärendets gång. Handlingar i ärendet, DU om studieförbund BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Ge i uppdrag till Karl Nissfeldt att skriva en historik över arbetet med att bilda studieförbund. Ett utkast ska vara färdigt till nästa slag. 2) Lägga DU om studieförbund till handlingarna. 3) DU om studieförbund bilägges protokollet Expedieras - Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL 10 FS 54 VÄNDISTRIKT Styrelsen diskuterar möjligheten att stödja distrikt att besöka varandras sammanträden och kontaktmöten. Anledningen är att distrikten ska kunna lära av varandra och kunna umgås mera. Handlingar i ärendet, DU angående vändistrikt BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Betala vänresor mellan Sveroks distrikt. 2) Avsätta kronor för vänresorna under år ) Hanna Jonsson ges ansvaret och uppdraget att besluta vilka vänresor som kan komma ifråga. 4) Kostnaderna för vänresorna belastar resultatenheten distrikt. 5) DU angående vändistrikt bilägges protokollet Expedieras - Hanna Jonsson, Distriktsrådgivare - Samtliga Sveroks distrikt Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL 11 FS 55 BOK OM LAJVHOBBYN Förbundet har blivit erbjuden produktion av en bok om lajvhobbyn. Styrelsen finner att det är nödvändigt att producera informationsmaterial kring förbundets olika hobbygrenar. Frågan är vem som är bäst att producera detta material, en extern eller intern kraft? Handlingar i ärendet, BU - Bok om lajvhobbyn BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Avslå förslaget med hänvisning till att informationsmaterial istället kan produceras av förbundets informatör. 2) BU - Bok om lajvhobbyn bilägges protokollet Expedieras - Holger Jacobsson Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL 12 FS 56 NYTRYCK AV INFORMATIONSHÄFTET "VAD ÄR..." Generellt informationmaterial är bra att ha, men det tryckta materialet är tyvärr slut. Kansliet har inhämtat en offert över vad ett nytryck av informationshäftet "Vad är..." kostar. För 5000 exemplar är kostnaden kronor. Handlingar i ärendet, BU angående tryck av Vad är... BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Sverok trycker 5000 ex av "Vad är..."-häftet. 2) Kostnaden belastar reslutatenhet PR/Marknadsföring. 3) Kansliet ansvarar för arbetets genomförande. 4) BU angående tryck av Vad är... bilägges protokollet Expedieras - Förbundskansliet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL 13 FS 57 REKLAM PÅ SVEROKS HEMSIDA Förbundsstyrelsen beslöt under 1999 att förbundet inte ska sälja reklam på Sveroks hemsida. Dock har aldrig förbundet varit främmande för att tjäna en hacka på uppenbara möjligheter. Det bör därför finnas möjligheter för Sverok att sälja reklamplats på hemsidan. Handlingar i ärendet, BU angående reklam på Sverok hemsida BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Annullera beslut 7.2 från förbundsstyrelsemöte ) Mot ersättning tillåta reklam på Sveroks hemsida. 3) Arbetsutskottet fattar beslut i varje enskilt reklamfall. 4) BU angående reklam på Sverok hemsida bilägges protokollet Expedieras - Sveroks IT-grupp, SIT Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL 14 FS 58 REFORMERING AV RIKSMÖTESVALET Idag är riksmötesvalet krångligt. För att underlätta för demokratin i förbundet är ett nytt system för hantering av valet önskvärt. Handlingar i ärendet, BU om system för webbröstning av riksmötesombud samt vilka inkomna röster som godkänns. BESLUT Styrelsen beslutar att: Datum för godkännande 1) Sista valdag är 31 december. 2) Röst avsänd efter 31 december är ogiltigförklarad. 3) Röst inkommen efter 7 januari klockan är ogiltigförklarad. Tillvägagångssätt för röstning 4) Postad originalvalsedel är godkänd. 5) Röst som inkommer via Sveroks webbsystem är godkänd. 6) Röst på originalvalsedel vilken faxas till kansliet är godkänd. 7) Röst på originalvalsedel vilken scannas och därefter sänds via e-post till e-postadressen är godkänd. 8) På övrigt sätt till kansliet inlämnad originalvalsedel är godkänd. Övrigt 9) Om Sveroks webbsystem inte är godkänt senast den 13 november rivs attsats 5 upp. 10) Förbundsstyrelsens arbetsutskott delegeras rätten att godkänna Webbsystemet. 11) Om förening röstar mer än en gång räknas den röst som är gjord på originalvalsedel. Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL 15 12) Om förening röstar mer än en gång och ej skickat in originalvalsedeln och rösterna ej är likalydande är rösterna ogiltigförklarade. 13) Föreningar som får sina röster ogiltigförklarade på grund av för många inskickade röster deltar i riksmötesvalslotteriet. 14) En förening vars röst inte godkänns på grund av att lösenordet vid webbröstning var felaktig deltar inte i riksmötesvalslotteriet. 15) BU om system för webbröstning av riksmötesombud samt vilka inkomna röster som godkänns bilägges protokollet Expedieras - Förbundskansliet - Sveroks IT-Grupp, SIT Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL 16 FS 59 LARS O. JOHANSSONS ANSTÄLLNINGSTITEL Styrelsen diskuterar hur Lars O. Johanssons anställningstitel kan svara mot dennes nuvarande tjänsteinriktning. Handlingar i ärendet, BU angående Lars O. Johanssons anställningstitel BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Lars O. Johanssons tjänstetitel ändras från kanslichef till utvecklingschef. 2) BU angående Lars O. Johanssons anställningstitel bilägges protokollet Expedieras - Lars O. Johansson, utvecklingschef Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL 17 FS 60 REPRESENTATION PÅ LSU REPRESENTANTSKAP Sverok är medlem i LSU. Därför är det vår demokratiska skyldighet att vara representerade på LSUs representantskap. Handlingar i ärendet, Beslutsunderlag angående vår representation i LSU BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Michael Bjurshagen utses till representera Sverok på LSUs representantskap år ) Sverok nominerar Carl Heath och Emma Wieslander till LSUs styrelse. 3) Beslutsunderlag angående vår representation i LSU bilägges protokollet Expedieras - Michael Bjurshagen, Förbundstyrelsen - Carl Heath, Förbundsstyrelsen - Emma Wieslander Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL 18 FS 61 ANSTÄLLNING AV INFORMATÖR Sverok ska anställa en informatör. Tjänsten har utlysts via arbetsförmedlingen, Sverox, nätet och distrikten. Det inkom c:a 20 ansökningar till tjänsten. Av dessa togs 7 ut till en intervju. Handlingar i ärendet, Beslutsunderlag angående anställning av informatör. JÄV Petra Malmgren och Fredrik Bonander anmäler jäv i frågan. Petra Malmgren, Fredrik Bonander och Mikael Enmalm lämnar sammanträdet. Nils Eliasson utses till sekreterare för frågan. BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Anställa Mikael Enmalm som informationschef. 2) Karl Nissfeldt utses att ansvara för anställningen. 3) Kostnaden för anställningen belastar resultatenheten övrigt. 4) Beslutsunderlag angående anställning av informatör bilägges protokollet Expedieras - Mikael Enmalm, informationschef - Förbundskansliet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL 19 FS 62 DATORINVESTERING TILL KANSLIET En nyanställd informatör betyder att kansliet expanderar. Därför behöver vissa investeringar förläggas till kansliet. Handlingar i ärendet, Beslutsunderlag angående datorinvestering till kansliet BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Genomföra en investering för att uppföra en arbetsplats för informationschefen. 2) Ge arbetsutskottet i uppdrag att fastställa budget för investeringen. 3) Christer Pettersson ansvarar för investeringen. 4) Kostnaden för investeringen belastar resultatenhet övrigt. 5) Beslutsunderlag angående datorinvestering till kansliet bilägges protokollet Expedieras - Förbundskansliet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL 20 FS 63 INSKOLNING AV EN TILLTRÄDANDE STYRELSEARVODERAD En tillträdande styrelsearvoderad kan behöva inskolning. Därför kan det tänkas vara en god ide att den avgående styrelsearvoderade stannar på sin post ytterligare en tid, så att en inskolning kan komma till stånd. Handlingar i ärendet, Beslutsunderlag angående inskolning för nästa förbundsordförande JÄV Karl Nissfeldt anmäler jäv. Karl Nissfeldt lämnar sammanträdet. Nils Eliasson utses till sammanträdesordförande i frågan. BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Som praxis antaga att om möjligt anställa den avgående styrelsearvoderade en månad efter att dennes ordinarie anställning gått ut, i syfte att ge den tillträdande styrelsearvoderade inskolning. 2) Fredrik Bonander ansvarar för anställningen. 3) Beslutsunderlag angående inskolning för nästa förbundsordförande bilägges protokollet Expedieras - Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Sverok - Fredrik Bonander, Förbundsstyrelsen Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

21 Linköping RAPPORT Sveroks förbundsstyrelse Rapport angående förbundsordföranden Förbundsstyrelsesammanträde Sedan sist, alltså styrelsesammanträdet i augusti, har jag jobbat framförallt med visionsarbetet. Visionsarbete I styrelsen hade vi vår andra träff kring visionen. Efter det började jag på allvar att besöka distrikt och föra ut våra tankar samt ta in distriktens tankar. I skrivandets stund har jag besökt Sverok SkuD och Sverok Svealand. Båda besöken var lyckade men själva genomförandet kan självklart göras bättre. Förutom det vettiga i att förbundsaktiva besöker distrikten kändes det väldigt välbehövligt att föra ut ett framtidstänkande som till stor del saknas i distrikten. Nu till helgen kommer även Sverok Övre Norrland att få ett besök. Studieförbund Jag har tillsammans med Molle arbetet med studieförbundsstartandet och det börjar lossna. Tidigare planer på att starta ett studieförbund under Mittslaget har vi lämnat då vi dels fick kritik från distrikten för det och dels eftersom det känns som om det lossnat lite på folkbildningsrådsfronten. Den 2:e november kommer vi tillsammans med LSU att hålla en träffpunkt kring att starta studieförbund. Förhoppningen är att fler riksförbund kommer att se möjligheterna och själva börja arbete för egen studieverksamhet. På träffpunkten har vi även lyckats få Folkbildningsrådet att närvara. Vi har dessvärre återigen märkt hur sega studiefrämjandet är. Det då vi var mycket nära att köra igång ett väldigt bra projekt men då studiefrämjandet valde att snåla så har vi kommit fram till att det är lika bra att skippa det. Att köra något halvdant är ingen idé. Informatörstjänsten Anställandet av en informatör har tagit mycket tid. Vi har fått in ca 20 ansökningar och sju av dem har kallats till intervju. Intervjuerna kommer att ske under vecka 43. Förhoppningen är att tjänsten kommer vara tillsatt till styrelsemötet. Historiska Museet I slutet av augusti fick vi besked från Stiftelsen Framtidens Kultur om att projektet Historiska Världar som Historiska Museet tillsammans med oss ska driva har blivit tilldelat

22 kr. Jag har arbetat med att få ihop folk till en expertgrupp. Läs mer på separat rapport. Löneförhandlingar Under vecka 42 hade AU löneförhandlingar med våra kanslister. Det var lyckat och inte alls konfliktdrabbat som tidigare lönediskussioner har varit. Vi har numera välbetalda kanslister som inte har fog att klaga på sin lön under några år framöver. Å andra sidan så är det faktiskt värda det också. Till sist kan nämnas att jag nu trivs bra med min arbetssituation. Jag kände i början av september att jag jobbat mycket (blev bl.a. sjuk) och vilade då upp mig genom att inte besöka Skrevslaget. Den senaste perioden har jag mest varit i Lidköping. Har ändå känt att jag skött mina arbetsuppgifter. Det tråkiga är att man tappar kontakten med kansliet och kanslisterna. Karl Nissfeldt Förbundsordförande

23 Lidköping RAPPORT Sveroks förbundsstyrelse Rapport angående samarbetet med Historiska Museet (HM) Förbundsstyrelsesammanträde Sveroks samarbete med HM har nu lossnat på allvar. Stiftelsen Framtidens Kultur beviljade projektet Historiska Världar kr. Historiska Museets egna anteckningar om projektet: Målet med projektet är att skapa en webbplats där rollspelare (i åldern 15 till 25 år) kan finna information och kunskap om livet förr. I det första steget är målet att skapa en grund för förståelse av tiden 800 till 1500 e. Kr. För att lyckas krävs ett ordentligt arbete med att köra samman flera databaser som ska kunna nås från ett interface. Det grafiska gränssnittet ska få användaren att känna sig hemma i en modern miljö som nära överensstämmer med motsvarande sajter för spel mm. Interfacet bör bestå av två huvuddelar. Den ena är rent grafisk och ska ge miljöer, den andra är databaser som visar de föremål som fanns i dessa miljöer. Databaserna består både av text och bild. Det ska också finnas källhänvisningar till texterna. Ett studierum i anslutning till webbplatsen kommer att behövas. När nätbesökarna har lockats av cybervärlden ska de in och se de verkliga föremålen. --- Sveroks del i projektet kommer vara att tillsätta en expertgrupp som hjälper HM att få rätt och intressant information upplagd. Arbetet med att hitta personer till gruppen är i stort sett färdigt och de som nu är med är: Hanna Jonsson, Andreas Nyström, David Palm, Nina Åhlmans, Niklas Nilsson. Karl Nissfeldt Förbundsordförande

24 Linköping RAPPORT Sveroks förbundsstyrelse Rapport angående distriktsarbetet Förbundsstyrelsesammanträde De som främst arbetar med distriktsfrågor är i nuläget Petra, Karl och Hanna. Karl i egenskap av ordförande och som ansvarig för att föra ut och förankra visionstankarna hos distriktsstyrelserna. Hanna och Petra som kontaktpersoner i övriga frågor samt ansvariga för slagen. Nästa slag, Mittslaget, är under planering. Sverok Ost har tagit på sig ansvaret att hjälpa till med föreberedelser och logistik. Som det ser ut nu kommer slaget hållas helgen den november någonstans i Jönköpingstrakten. Nu på tisdag skall Petra träffa representanter från distriktsstyrelsen för att planera och lägga schema inför helgen. De distrikt som tagit del av planerna rörande "Vändistrikt" (se separat DU) har ställt sig positiva till iden. Dessa är hittills Sverok Svealand, Sverok Övre Norrland Sverok Stockholm samt Sverok GävleDala. Observera att detta ännu ligger på planeringsstadiet och bara är ett löst förslag. Förhoppningsvis kommer det tas upp till vidare diskussion under nästkommande slag. Även de ännu mycket vaga funderingarna kring en centralt anställd distriktskanlist har mötts av positiva reaktioner. Dessa är hittills Sverok Övre Norrland samt Sverok Svealand som ser det som något mycket användbart för distriktet de kommande åren. I övrigt börjar distriktsarbetet i stort komma igång. GävleDala som missade det ordinarie årsmötet tidigare i höstas har kallat till nytt den 11 november i Gävle. Sverok Västra Götaland är upptagna av Kontakt 2000 projektet och sparkar på de övriga distrikten som verkar tycka att det är en bra idé, men är lite tröga på att höra av sig. Hanna Jonsson Distriktsrådgivare

25 Linköping RAPPORT Sveroks förbundsstyrelse Rapport angående Skrevslaget Förbundsstyrelsesammanträde Skrevslaget hölls andra helgen i september på Elsas Hus i Linköping. Medarrangör till detta slag var Sverok Svealand, de deltog vid planeringen av slaget samt bidrog med en del hjäp på plats. Andra delar som att ordna lokaler och mat gick det lite sämre med och dessa hamnade på Riks bord. Helgen inleddes med ett rollspel, "Projekt Gul Kula", som visade helges tema - bidragsansökningar. Under lördagen jämförde de närvarande distrikten sina olika bidragsregler för diverse projektfonder, och förde en diskussion runt eventuell samkörning av dessa. I korthet kan sägas att de flesta distrikten (de som har en projektfond vill säga) har regler som mycket liknar varandra. De skillnader som finns och även den största anledningen till att det skulle vara svårt att likrikta reglerna beror till största delen på att de olika Landstingen i sin tur ställer olika krav. Det som tog upp störst del av tiden var diskussionerna som följde efter Molles presentation av Studieförbundstankarna. Distrikten kände sig överraskade och tyckte att det hela gått fram i lite väl rask takt. Frågor som Sveroks existensberättigande och vart vi vill diskuterades och som ett direkt resultat av detta framkom ett brev i vilket distrikten efterfrågar ett värdegrundsdokument. I övrigt avlöpte det hela utan några problem eller svårigheter. I utvärderingen efterlystes högre närvaro och delaktighet av förbundsstyrelsens medlemmar. Hanna Jonsson Distriktsrådgivare

26 Rapport från kansliet till styrelsemöte Av Chrisp Kansliet har börjat lämna in en ny typ av arbetsrapport till styrelsen. Denna kanslirapport bygger på innehållet i dessa arbetsrapporter. V36-42 (i ungefärlig viktighetsordning) * Vi har hjälpt KPMG med kontroll av uppgifter inför rekvisitionen av statsbidrag för 2001 och sedan lämnat in rekvisitionen till Ungdomsstyrelsen. Det lutar åt ett statsbidrag på cirka 4,8 MSEK. Dock har det varit problem med kontroll av cirka sammankomster, som vi delvis kommer att återta från ansökan vilket kan minska den uppskattade summan med max cirka kr. Problemet har lett fram till nya rutiner i kontrolladministrationen. * Vi har åt Riksmötet skickat ut information och blanketter för nomineringar. Det går att nominera på dessa, på webben, per fax, per epost och i praktiken också per telefon. För tillfället har vi fått in 87 nomineringar, varav endast 15 har tackat ja. Efter kritik från förra året är det nytt för i år att man räknas som nominerad endast om man kontaktar oss och tackar ja. Vi fick även kritik för att vi ansåg personer som blivit valda att ha accepterat även om de inte hörde av sig. Detta kräver nya rutiner för att lösa. Jag tror egentligen att alla valda behöver kontaktas personligen. I samband med utskicket skickade vi också ut medlemskort och bidragsblanketter. * Vi har haft medarbetarsamtal med arbetsutskottet enligt en enkät från Fredrik Bonander. Det var väldigt trevligt och utvecklande. Under samtalet framförde vi ett stort behov på kansliet att utöka personalen, förhoppningsvis en investering som inte minskar förbundets ekonomiska resultat. Därefter följde löneförhandlingar. Vi kom överens om att arbetsutskottet ska skriva såväl nya löneavtal som anställningsavtal. Vi kom också överens om att då en viss betalning är självklar, t ex betalning för pressklipp, så behövs ingen betalningsförfrågan. * Vi har, som nämndes ovan, utvecklat nya rutiner för kontroll av de underlag föreningarna skickar in. Rutinerna är inriktade på bidragansökningsunderlagen. Vi har också startat en genomgång av de kontroller vi redan inlett, men inte avslutat för 1999 och Databasen är delvis uppdaterad för att klara de nya rutinerna, men det behövs lite mer för att automatisera en del sökningar. * VD-rapporten är tryckt. Den har dessutom skickats ut till styrelsen och en del andra intressenter, inklusive Ungdomsstyrelsen. När Molle lämnade in rapporten till Ungdomsstyrelsen hade han också möte där med Inger Ashing angående riksförbundens utbildningsmodeller. Enligt henne gillade Ungdomsstyrelsen våra ansträngningar att få fungera som studieförbund. * Riksmötesprotokollet är inlämnat till tryck och kommer att skickas ut till intresserade så snart den är klar. Detta är senare än vi tänkt och till nästa år planerar vi att trycka protokollet omgående efter riksmötet utan att invänta beställningar. Anledningen att det ändå inte gör så värst mycket att protokollet är sent är att det funnits på webben sedan någon vecka efter riksmötet. * Bokföringen är klar och avstämd till och med september. Ekonomiarbetet tar 25-50% av arbetstiden.

27 * Alla inkomna föreningsrapporter och bidragsansökningar från i somras är nu inmatade sedan några veckor tillbaka. * Vi har fått besök från Skånes Studiefrämjande som var i Linköping på kurs. Molle tog hand om dem. De verkar vara imponerade av Sveroks slimmade organisation. De vill gärna inleda ett närmare samarbete i regionen. Ett av Stockholms tre Studiefrämjandedistrikt har också hört av sig med samma tankar. * Vi har antagit en ny praxis, nämligen att föreningar ska antas samma dag som ansökan kommer in. Dessvärre har vi inte lyckats hålla denna praxis, men antagningstiden har i alla fall minskat till cirka en vecka. * Molle har hjälpt Karl i samarbetet med studiefrämjandet. * En annan ny praxis är att föreningar som avregistrerades för så länge sedan att deras uppgifter inte användes i den senaste statsbidragsrekvisitionen och inte kan användas i framtida rekvisitioner flyttas över till svarta pärmar med avregistrerade föreningar. Fördelen med detta är att föreningsregitret får plats på kansliet. * Det kom plötsligt mäktigt imponerande sex ton spel till gatan utanför kontoret. Vi flyttade spelen själva till ett temporärts lager och sedan definitivt med hjälp av en flyttfirma till ett för ändamålet nyhyrt förråd. Vi har också flyttat med en del saker som stod i kanslilagret till det nya förrådet.

28 Närmaste framtiden * Det finns en stor arbetsuppgift inför årsskiftet, som kan delas in i flera mindre uppgifter, och det är ett utskick till alla föreningar i Sverok som främst ska innehålla kallelsen till riksmötet, valsedel till riksmötesvalet, föreningsmatrikel (länsvis), reklam för vallotteriet och valinformation (ett häfte om demokratin i Sverok, vilket kräver lite info om möjligheter att lämna in rösterna). Samtidigt kommer vi att skicka med bidragsblanketter för 2001 (om vi får säkra bidragsnivåer) och årets andra och sista föreningsrapport. Har vi tid skickar vi ett julkort också. Vi tänkte trycka kuvert och blanketter på ett tryckeri för att göra dessa lite färglada och lockande. * En annan stor arbetsuppgift är utvecklingen av den nya databasen. Tråkigt nog har det arbetet fått stå tillbaka för mer pressande uppgifter. Hur som helst kommer Staffan Ericsson till Linköping om någon vecka för att vi ska kunna ägna oss åt detta lite mer koncentrerat. * Molle med Karl Nissfeldt till Stockholm under V44 för ett möte på LSU om att starta studieförbund. Intressenter från Folkbildningsrådet och flera andra förbund kommer att vara där. Eventuellt kommer det någon från Ungdomsstyrelsen också.

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan En väl fungerande skola bygger på ett ömsesidigt ansvar mellan skolan, elever och vårdnadshavare. För att Landsbygdsenhetens skolor ska ha en trygg och

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning UR 4/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150509 10 i Kärrtorp Närvarande: Malin Broman, ordförande Matilda Svensson, vice ordförande Sara Svanberg Anna Letfors Elisabeth

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Ordförande Kristian Hjertén förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de nya ledamöterna välkomna och genomförde en kort presentationsrunda

Ordförande Kristian Hjertén förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de nya ledamöterna välkomna och genomförde en kort presentationsrunda STYRELSEN FÖR PROTOKOLL SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT 2013-04-07 1(8) TID: Söndag den 7 april 2013 PLATS: Flämslätt : 1-25 KLOCKAN: 14.00-16.45 NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: ADJUNGERADE: Kristian Hjertén,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer