Förbundsstyrelsens sammanträde Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 Plats och tid Studiefrämjandet, Linköping, kl Tjänstgörande Övriga deltagare Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Christer Pettersson, Kanslichef Fredrik Bonander, Förbundssekreterare Mikael Enmalm, Distriktsrepresentant Nils Eliasson Petra Malmgren Björn von Knorring Paragrafer Underskrifter Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Fredrik Bonander, Förbundssekreterare ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sveroks Förbundsstyrelse Sammanträdesdatum Tid för anslag Fr o m t o m Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sveroks kansli, Linköping Christer Pettersson, Kanslichef Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLL 2 FS 47 RAPPORTER OCH DELGIVNINGAR Karl Nissfeldt rapporterar angående förbundsordförandens arbete. Karl Nissfeldt rapporterar rapporterar angående samarbetet med Historiska Museet (HM). Petra Malmgren rapporterar angående distriktsarbetet. Petra Malmgren rapporterar angående skrevslaget. Christer Pettersson rapporterar angående kansliets arbete. Christer Pettersson rapporterar angående förbundets ekonomi. Nils Eliasson rapporterar angående LSU. Nils Eliasson rapporterar angående årsmötesformer. Handlingar i ärendet, Rapport angående förbundsordföranden Rapport angående samarbetet med Historiska Museet (HM) Rapport angående distriktsarbetet Rapport angående skrevslaget Rapport från kansliet Mycket kortfattad ekonomisk rapport Rapport angående LSU Rapport angående årsmötesformer BESLUT Styrelsen beslutar att lägga Rapport angående förbundsordföranden, Rapport angående samarbetet med Historiska Museet (HM), Rapport angående distriktsarbetet, Rapport angående skrevslaget, Rapport från kansliet, Mycket kortfattad ekonomisk rapport , Rapport angående LSU och Rapport angående årsmötesformer till handlingarna. Handlingarna i ärendet bilägges protokollet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL 3 FS 48 RATIFICERING AV ANTAGNA FÖRENINGAR Handlingar i ärendet, Antagna föreningar BESLUT Styrelsen beslutar godkänna ratificera antagna föreningar i enlighet med Antagna föreningar Antagna föreningar bilägges protokollet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL 4 FS 49 RATIFICERING AV BESLUT TAGNA AV ARBETSUTSKOTTET Arbetsutskottet, bestående av Karl Nissfeldt, Björn von Knorring, Jon Heinpalu och Fredrik Bonander, rapporterar tagna beslut. Arbetsutskottet har haft två möten, den 15 september och den 13 oktober. Styrelsen diskuterar arbetsutskottets beslut. Handlingar i ärendet, BU angående Ratificering av arbetsutskottsbeslut BESLUT Styrelsen beslutar att: Angående informatörens anställningstid 1) Annullera FS 36 punkt 1), förbundsstyrelsens sammanträde ) Informatörens anställningstid ska vara till och med ) Karl Nissfeldt får i uppdrag att skriva en platsannons. 4) Platsannonsen sprids till arbetsförmedlingen, Sverox, Sveroks åtta distrikt samt läggs upp på nätet. Angående informatören 5) Anta bifogad arbetsbeskrivning för informatörstjänsten. 6) Karl Nissfeldt ansvarar för fortsatt utvärdering och utveckling av arbetsbeskrivningen. 7) Christer Pettersson ansvarar för arbetsledning av informatören. 8) Karl Nissfeldt ansvarar för det fortsatta arbetet med att tillsätta den tidsbegränsade informatörstjänsten. 9) Informatören ska vara stationerad i Linköping. 10) Inget traktamente utgår för arbete i Linköping eller i personens bostadsort. 11) Informatören får ta del av Fitness 2000i. Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL 5 12) Fastställa bifogat förslag till budget för den tidsbegränsade informatörstjänsten. Angående kanslisternas arbetsuppgifter 13) Fredrik Bonander ansvarar för att uppdatera kanslisternas arbetsbeskrivningar. 14) Kanslisterna uppdras inlämna beskrivning av vad de faktiskt arbetar med idag. 15) Kanslisterna uppdras inlämna önskemål av framtida arbetsuppgifter. Angående rapporter från kansliet 16) Kanslisternas nuvarande självständiga rapportsystem avskaffas. 17) Kansliet varje vecka sätter upp mål för den kommande arbetsveckan. 18) Kanslichefen får i uppdrag att rapportera vilka mål som sattes under veckan, vilken måluppfyllelse som skedde och vilka eventuella arbetsuppgifter som ligger i den omedelbara framtiden. 19) Kanslichefen får i uppdrag att rapportera vilka mål som sattes under veckan, vilken måluppfyllelse som skedde och vilka eventuella arbetsuppgifter som ligger i den omedelbara framtiden. 20) Fredrik Bonander uppdras utvärdera rapportsystemet samt utveckla det tillsammans med kanslichefen. Angående kanslisternas löneförhandling 21) Karl Nissfeldt ansvarar för löneförhandlingen med kanslisterna. Angående delegationsordning 22) Björn von Knorring ansvarar för hopsättandet av ett förslag på delegationsordning för Sverok. Övrigt 23) Avslå arbetsutskottets sjunde att-sats "Sverok står för en tur och returresa varje vecka". 24) BU angående Ratificering av arbetsutskottsbeslut bilägges protokollet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL 6 FS 50 DISKUSSION KRING ANSTÄLLNINGEN AV EN CENTRAL DISTRIKTSKANSLIST Styrelsen diskuterar möjligheterna att anställa en kanslist för att serva distrikten. Dessutom förs resonemang kring möjliga motiv för distrikten att betala för den anställdes lön. En anställd med distriktsservice som inriktning på tjänsten kan tänkas ha flera ansvarsområden, dels att ge service till redan fungerande distrikt, dels att starta igång de distrikt som inte fungerar än. Handlingar i ärendet, DU angående en centralt anställd distriktskanslist. BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Bordlägga frågan till nästa förbundsstyrelsesammanträde ) Uppdra till Fredrik Bonander och Nils Eliasson att utarbeta var sitt förslag till förbundsstyrelsesammanträdet ) Lägga DU angående en centralt anställd distriktskanslist till handlingarna. 4) DU angående en centralt anställd distriktskanslist bilägges protokollet Expedieras - Nils Eliasson, vice Förbundsordförande - Fredrik Bonander, Förbundssekreterare Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL 7 FS 51 DISKUSSION ANGÅENDE FÖRBUNDETS PR-SATSNING Styrelsen diskuterar förbundets framtida PR-satsning. Handlingar i ärendet, Diskussionsunderlag angående förbundets PR-satsning. BESLUT Styrelsen beslutar att lägga Diskussionsunderlag angående förbundets PRsatsning till handlingarna. Diskussionsunderlag angående förbundets PRsatsning bilägges protokollet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL 8 FS 52 DISKUSSION ANGÅENDE FÖRBUNDETS FRAMTIDA VÄRDEGRUND Styrelsen höll en givande diskussion angående förbundets framtida värdegrund. Handlingar i ärendet, DU om Värdegrund BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Ett förslag till värdegrunddokument ska konstrueras till nästa styrelsesammanträde ) Ge i uppdrag till Karl Nissfeldt och Nils Eliasson att tillsammans, utifrån styrelsens diskussion, konstruera ett förslag till värdegrund. 3) Lägga DU om Värdegrund till handlingarna. 4) DU om Värdegrund bilägges protokollet Expedieras - Karl Nissfeldt, Förbundsordförande - Nils Eliasson, vice Förbundsordförande Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL 9 FS 53 DISKUSSION KRING DET FRAMTIDA BILDANDET AV STUDIEFÖRBUND Styrelsen diskuterar kring strategi och interna problem vid det fortsatta arbetet. Förbundsstyrelsen diskuterar om skrivandet av ett historiskt dokument som tar upp argument och arbetet under ärendets gång. Handlingar i ärendet, DU om studieförbund BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Ge i uppdrag till Karl Nissfeldt att skriva en historik över arbetet med att bilda studieförbund. Ett utkast ska vara färdigt till nästa slag. 2) Lägga DU om studieförbund till handlingarna. 3) DU om studieförbund bilägges protokollet Expedieras - Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL 10 FS 54 VÄNDISTRIKT Styrelsen diskuterar möjligheten att stödja distrikt att besöka varandras sammanträden och kontaktmöten. Anledningen är att distrikten ska kunna lära av varandra och kunna umgås mera. Handlingar i ärendet, DU angående vändistrikt BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Betala vänresor mellan Sveroks distrikt. 2) Avsätta kronor för vänresorna under år ) Hanna Jonsson ges ansvaret och uppdraget att besluta vilka vänresor som kan komma ifråga. 4) Kostnaderna för vänresorna belastar resultatenheten distrikt. 5) DU angående vändistrikt bilägges protokollet Expedieras - Hanna Jonsson, Distriktsrådgivare - Samtliga Sveroks distrikt Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL 11 FS 55 BOK OM LAJVHOBBYN Förbundet har blivit erbjuden produktion av en bok om lajvhobbyn. Styrelsen finner att det är nödvändigt att producera informationsmaterial kring förbundets olika hobbygrenar. Frågan är vem som är bäst att producera detta material, en extern eller intern kraft? Handlingar i ärendet, BU - Bok om lajvhobbyn BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Avslå förslaget med hänvisning till att informationsmaterial istället kan produceras av förbundets informatör. 2) BU - Bok om lajvhobbyn bilägges protokollet Expedieras - Holger Jacobsson Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL 12 FS 56 NYTRYCK AV INFORMATIONSHÄFTET "VAD ÄR..." Generellt informationmaterial är bra att ha, men det tryckta materialet är tyvärr slut. Kansliet har inhämtat en offert över vad ett nytryck av informationshäftet "Vad är..." kostar. För 5000 exemplar är kostnaden kronor. Handlingar i ärendet, BU angående tryck av Vad är... BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Sverok trycker 5000 ex av "Vad är..."-häftet. 2) Kostnaden belastar reslutatenhet PR/Marknadsföring. 3) Kansliet ansvarar för arbetets genomförande. 4) BU angående tryck av Vad är... bilägges protokollet Expedieras - Förbundskansliet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL 13 FS 57 REKLAM PÅ SVEROKS HEMSIDA Förbundsstyrelsen beslöt under 1999 att förbundet inte ska sälja reklam på Sveroks hemsida. Dock har aldrig förbundet varit främmande för att tjäna en hacka på uppenbara möjligheter. Det bör därför finnas möjligheter för Sverok att sälja reklamplats på hemsidan. Handlingar i ärendet, BU angående reklam på Sverok hemsida BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Annullera beslut 7.2 från förbundsstyrelsemöte ) Mot ersättning tillåta reklam på Sveroks hemsida. 3) Arbetsutskottet fattar beslut i varje enskilt reklamfall. 4) BU angående reklam på Sverok hemsida bilägges protokollet Expedieras - Sveroks IT-grupp, SIT Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL 14 FS 58 REFORMERING AV RIKSMÖTESVALET Idag är riksmötesvalet krångligt. För att underlätta för demokratin i förbundet är ett nytt system för hantering av valet önskvärt. Handlingar i ärendet, BU om system för webbröstning av riksmötesombud samt vilka inkomna röster som godkänns. BESLUT Styrelsen beslutar att: Datum för godkännande 1) Sista valdag är 31 december. 2) Röst avsänd efter 31 december är ogiltigförklarad. 3) Röst inkommen efter 7 januari klockan är ogiltigförklarad. Tillvägagångssätt för röstning 4) Postad originalvalsedel är godkänd. 5) Röst som inkommer via Sveroks webbsystem är godkänd. 6) Röst på originalvalsedel vilken faxas till kansliet är godkänd. 7) Röst på originalvalsedel vilken scannas och därefter sänds via e-post till e-postadressen är godkänd. 8) På övrigt sätt till kansliet inlämnad originalvalsedel är godkänd. Övrigt 9) Om Sveroks webbsystem inte är godkänt senast den 13 november rivs attsats 5 upp. 10) Förbundsstyrelsens arbetsutskott delegeras rätten att godkänna Webbsystemet. 11) Om förening röstar mer än en gång räknas den röst som är gjord på originalvalsedel. Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL 15 12) Om förening röstar mer än en gång och ej skickat in originalvalsedeln och rösterna ej är likalydande är rösterna ogiltigförklarade. 13) Föreningar som får sina röster ogiltigförklarade på grund av för många inskickade röster deltar i riksmötesvalslotteriet. 14) En förening vars röst inte godkänns på grund av att lösenordet vid webbröstning var felaktig deltar inte i riksmötesvalslotteriet. 15) BU om system för webbröstning av riksmötesombud samt vilka inkomna röster som godkänns bilägges protokollet Expedieras - Förbundskansliet - Sveroks IT-Grupp, SIT Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL 16 FS 59 LARS O. JOHANSSONS ANSTÄLLNINGSTITEL Styrelsen diskuterar hur Lars O. Johanssons anställningstitel kan svara mot dennes nuvarande tjänsteinriktning. Handlingar i ärendet, BU angående Lars O. Johanssons anställningstitel BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Lars O. Johanssons tjänstetitel ändras från kanslichef till utvecklingschef. 2) BU angående Lars O. Johanssons anställningstitel bilägges protokollet Expedieras - Lars O. Johansson, utvecklingschef Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL 17 FS 60 REPRESENTATION PÅ LSU REPRESENTANTSKAP Sverok är medlem i LSU. Därför är det vår demokratiska skyldighet att vara representerade på LSUs representantskap. Handlingar i ärendet, Beslutsunderlag angående vår representation i LSU BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Michael Bjurshagen utses till representera Sverok på LSUs representantskap år ) Sverok nominerar Carl Heath och Emma Wieslander till LSUs styrelse. 3) Beslutsunderlag angående vår representation i LSU bilägges protokollet Expedieras - Michael Bjurshagen, Förbundstyrelsen - Carl Heath, Förbundsstyrelsen - Emma Wieslander Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL 18 FS 61 ANSTÄLLNING AV INFORMATÖR Sverok ska anställa en informatör. Tjänsten har utlysts via arbetsförmedlingen, Sverox, nätet och distrikten. Det inkom c:a 20 ansökningar till tjänsten. Av dessa togs 7 ut till en intervju. Handlingar i ärendet, Beslutsunderlag angående anställning av informatör. JÄV Petra Malmgren och Fredrik Bonander anmäler jäv i frågan. Petra Malmgren, Fredrik Bonander och Mikael Enmalm lämnar sammanträdet. Nils Eliasson utses till sekreterare för frågan. BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Anställa Mikael Enmalm som informationschef. 2) Karl Nissfeldt utses att ansvara för anställningen. 3) Kostnaden för anställningen belastar resultatenheten övrigt. 4) Beslutsunderlag angående anställning av informatör bilägges protokollet Expedieras - Mikael Enmalm, informationschef - Förbundskansliet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL 19 FS 62 DATORINVESTERING TILL KANSLIET En nyanställd informatör betyder att kansliet expanderar. Därför behöver vissa investeringar förläggas till kansliet. Handlingar i ärendet, Beslutsunderlag angående datorinvestering till kansliet BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Genomföra en investering för att uppföra en arbetsplats för informationschefen. 2) Ge arbetsutskottet i uppdrag att fastställa budget för investeringen. 3) Christer Pettersson ansvarar för investeringen. 4) Kostnaden för investeringen belastar resultatenhet övrigt. 5) Beslutsunderlag angående datorinvestering till kansliet bilägges protokollet Expedieras - Förbundskansliet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL 20 FS 63 INSKOLNING AV EN TILLTRÄDANDE STYRELSEARVODERAD En tillträdande styrelsearvoderad kan behöva inskolning. Därför kan det tänkas vara en god ide att den avgående styrelsearvoderade stannar på sin post ytterligare en tid, så att en inskolning kan komma till stånd. Handlingar i ärendet, Beslutsunderlag angående inskolning för nästa förbundsordförande JÄV Karl Nissfeldt anmäler jäv. Karl Nissfeldt lämnar sammanträdet. Nils Eliasson utses till sammanträdesordförande i frågan. BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Som praxis antaga att om möjligt anställa den avgående styrelsearvoderade en månad efter att dennes ordinarie anställning gått ut, i syfte att ge den tillträdande styrelsearvoderade inskolning. 2) Fredrik Bonander ansvarar för anställningen. 3) Beslutsunderlag angående inskolning för nästa förbundsordförande bilägges protokollet Expedieras - Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Sverok - Fredrik Bonander, Förbundsstyrelsen Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

21 Linköping RAPPORT Sveroks förbundsstyrelse Rapport angående förbundsordföranden Förbundsstyrelsesammanträde Sedan sist, alltså styrelsesammanträdet i augusti, har jag jobbat framförallt med visionsarbetet. Visionsarbete I styrelsen hade vi vår andra träff kring visionen. Efter det började jag på allvar att besöka distrikt och föra ut våra tankar samt ta in distriktens tankar. I skrivandets stund har jag besökt Sverok SkuD och Sverok Svealand. Båda besöken var lyckade men själva genomförandet kan självklart göras bättre. Förutom det vettiga i att förbundsaktiva besöker distrikten kändes det väldigt välbehövligt att föra ut ett framtidstänkande som till stor del saknas i distrikten. Nu till helgen kommer även Sverok Övre Norrland att få ett besök. Studieförbund Jag har tillsammans med Molle arbetet med studieförbundsstartandet och det börjar lossna. Tidigare planer på att starta ett studieförbund under Mittslaget har vi lämnat då vi dels fick kritik från distrikten för det och dels eftersom det känns som om det lossnat lite på folkbildningsrådsfronten. Den 2:e november kommer vi tillsammans med LSU att hålla en träffpunkt kring att starta studieförbund. Förhoppningen är att fler riksförbund kommer att se möjligheterna och själva börja arbete för egen studieverksamhet. På träffpunkten har vi även lyckats få Folkbildningsrådet att närvara. Vi har dessvärre återigen märkt hur sega studiefrämjandet är. Det då vi var mycket nära att köra igång ett väldigt bra projekt men då studiefrämjandet valde att snåla så har vi kommit fram till att det är lika bra att skippa det. Att köra något halvdant är ingen idé. Informatörstjänsten Anställandet av en informatör har tagit mycket tid. Vi har fått in ca 20 ansökningar och sju av dem har kallats till intervju. Intervjuerna kommer att ske under vecka 43. Förhoppningen är att tjänsten kommer vara tillsatt till styrelsemötet. Historiska Museet I slutet av augusti fick vi besked från Stiftelsen Framtidens Kultur om att projektet Historiska Världar som Historiska Museet tillsammans med oss ska driva har blivit tilldelat

22 kr. Jag har arbetat med att få ihop folk till en expertgrupp. Läs mer på separat rapport. Löneförhandlingar Under vecka 42 hade AU löneförhandlingar med våra kanslister. Det var lyckat och inte alls konfliktdrabbat som tidigare lönediskussioner har varit. Vi har numera välbetalda kanslister som inte har fog att klaga på sin lön under några år framöver. Å andra sidan så är det faktiskt värda det också. Till sist kan nämnas att jag nu trivs bra med min arbetssituation. Jag kände i början av september att jag jobbat mycket (blev bl.a. sjuk) och vilade då upp mig genom att inte besöka Skrevslaget. Den senaste perioden har jag mest varit i Lidköping. Har ändå känt att jag skött mina arbetsuppgifter. Det tråkiga är att man tappar kontakten med kansliet och kanslisterna. Karl Nissfeldt Förbundsordförande

23 Lidköping RAPPORT Sveroks förbundsstyrelse Rapport angående samarbetet med Historiska Museet (HM) Förbundsstyrelsesammanträde Sveroks samarbete med HM har nu lossnat på allvar. Stiftelsen Framtidens Kultur beviljade projektet Historiska Världar kr. Historiska Museets egna anteckningar om projektet: Målet med projektet är att skapa en webbplats där rollspelare (i åldern 15 till 25 år) kan finna information och kunskap om livet förr. I det första steget är målet att skapa en grund för förståelse av tiden 800 till 1500 e. Kr. För att lyckas krävs ett ordentligt arbete med att köra samman flera databaser som ska kunna nås från ett interface. Det grafiska gränssnittet ska få användaren att känna sig hemma i en modern miljö som nära överensstämmer med motsvarande sajter för spel mm. Interfacet bör bestå av två huvuddelar. Den ena är rent grafisk och ska ge miljöer, den andra är databaser som visar de föremål som fanns i dessa miljöer. Databaserna består både av text och bild. Det ska också finnas källhänvisningar till texterna. Ett studierum i anslutning till webbplatsen kommer att behövas. När nätbesökarna har lockats av cybervärlden ska de in och se de verkliga föremålen. --- Sveroks del i projektet kommer vara att tillsätta en expertgrupp som hjälper HM att få rätt och intressant information upplagd. Arbetet med att hitta personer till gruppen är i stort sett färdigt och de som nu är med är: Hanna Jonsson, Andreas Nyström, David Palm, Nina Åhlmans, Niklas Nilsson. Karl Nissfeldt Förbundsordförande

24 Linköping RAPPORT Sveroks förbundsstyrelse Rapport angående distriktsarbetet Förbundsstyrelsesammanträde De som främst arbetar med distriktsfrågor är i nuläget Petra, Karl och Hanna. Karl i egenskap av ordförande och som ansvarig för att föra ut och förankra visionstankarna hos distriktsstyrelserna. Hanna och Petra som kontaktpersoner i övriga frågor samt ansvariga för slagen. Nästa slag, Mittslaget, är under planering. Sverok Ost har tagit på sig ansvaret att hjälpa till med föreberedelser och logistik. Som det ser ut nu kommer slaget hållas helgen den november någonstans i Jönköpingstrakten. Nu på tisdag skall Petra träffa representanter från distriktsstyrelsen för att planera och lägga schema inför helgen. De distrikt som tagit del av planerna rörande "Vändistrikt" (se separat DU) har ställt sig positiva till iden. Dessa är hittills Sverok Svealand, Sverok Övre Norrland Sverok Stockholm samt Sverok GävleDala. Observera att detta ännu ligger på planeringsstadiet och bara är ett löst förslag. Förhoppningsvis kommer det tas upp till vidare diskussion under nästkommande slag. Även de ännu mycket vaga funderingarna kring en centralt anställd distriktskanlist har mötts av positiva reaktioner. Dessa är hittills Sverok Övre Norrland samt Sverok Svealand som ser det som något mycket användbart för distriktet de kommande åren. I övrigt börjar distriktsarbetet i stort komma igång. GävleDala som missade det ordinarie årsmötet tidigare i höstas har kallat till nytt den 11 november i Gävle. Sverok Västra Götaland är upptagna av Kontakt 2000 projektet och sparkar på de övriga distrikten som verkar tycka att det är en bra idé, men är lite tröga på att höra av sig. Hanna Jonsson Distriktsrådgivare

25 Linköping RAPPORT Sveroks förbundsstyrelse Rapport angående Skrevslaget Förbundsstyrelsesammanträde Skrevslaget hölls andra helgen i september på Elsas Hus i Linköping. Medarrangör till detta slag var Sverok Svealand, de deltog vid planeringen av slaget samt bidrog med en del hjäp på plats. Andra delar som att ordna lokaler och mat gick det lite sämre med och dessa hamnade på Riks bord. Helgen inleddes med ett rollspel, "Projekt Gul Kula", som visade helges tema - bidragsansökningar. Under lördagen jämförde de närvarande distrikten sina olika bidragsregler för diverse projektfonder, och förde en diskussion runt eventuell samkörning av dessa. I korthet kan sägas att de flesta distrikten (de som har en projektfond vill säga) har regler som mycket liknar varandra. De skillnader som finns och även den största anledningen till att det skulle vara svårt att likrikta reglerna beror till största delen på att de olika Landstingen i sin tur ställer olika krav. Det som tog upp störst del av tiden var diskussionerna som följde efter Molles presentation av Studieförbundstankarna. Distrikten kände sig överraskade och tyckte att det hela gått fram i lite väl rask takt. Frågor som Sveroks existensberättigande och vart vi vill diskuterades och som ett direkt resultat av detta framkom ett brev i vilket distrikten efterfrågar ett värdegrundsdokument. I övrigt avlöpte det hela utan några problem eller svårigheter. I utvärderingen efterlystes högre närvaro och delaktighet av förbundsstyrelsens medlemmar. Hanna Jonsson Distriktsrådgivare

26 Rapport från kansliet till styrelsemöte Av Chrisp Kansliet har börjat lämna in en ny typ av arbetsrapport till styrelsen. Denna kanslirapport bygger på innehållet i dessa arbetsrapporter. V36-42 (i ungefärlig viktighetsordning) * Vi har hjälpt KPMG med kontroll av uppgifter inför rekvisitionen av statsbidrag för 2001 och sedan lämnat in rekvisitionen till Ungdomsstyrelsen. Det lutar åt ett statsbidrag på cirka 4,8 MSEK. Dock har det varit problem med kontroll av cirka sammankomster, som vi delvis kommer att återta från ansökan vilket kan minska den uppskattade summan med max cirka kr. Problemet har lett fram till nya rutiner i kontrolladministrationen. * Vi har åt Riksmötet skickat ut information och blanketter för nomineringar. Det går att nominera på dessa, på webben, per fax, per epost och i praktiken också per telefon. För tillfället har vi fått in 87 nomineringar, varav endast 15 har tackat ja. Efter kritik från förra året är det nytt för i år att man räknas som nominerad endast om man kontaktar oss och tackar ja. Vi fick även kritik för att vi ansåg personer som blivit valda att ha accepterat även om de inte hörde av sig. Detta kräver nya rutiner för att lösa. Jag tror egentligen att alla valda behöver kontaktas personligen. I samband med utskicket skickade vi också ut medlemskort och bidragsblanketter. * Vi har haft medarbetarsamtal med arbetsutskottet enligt en enkät från Fredrik Bonander. Det var väldigt trevligt och utvecklande. Under samtalet framförde vi ett stort behov på kansliet att utöka personalen, förhoppningsvis en investering som inte minskar förbundets ekonomiska resultat. Därefter följde löneförhandlingar. Vi kom överens om att arbetsutskottet ska skriva såväl nya löneavtal som anställningsavtal. Vi kom också överens om att då en viss betalning är självklar, t ex betalning för pressklipp, så behövs ingen betalningsförfrågan. * Vi har, som nämndes ovan, utvecklat nya rutiner för kontroll av de underlag föreningarna skickar in. Rutinerna är inriktade på bidragansökningsunderlagen. Vi har också startat en genomgång av de kontroller vi redan inlett, men inte avslutat för 1999 och Databasen är delvis uppdaterad för att klara de nya rutinerna, men det behövs lite mer för att automatisera en del sökningar. * VD-rapporten är tryckt. Den har dessutom skickats ut till styrelsen och en del andra intressenter, inklusive Ungdomsstyrelsen. När Molle lämnade in rapporten till Ungdomsstyrelsen hade han också möte där med Inger Ashing angående riksförbundens utbildningsmodeller. Enligt henne gillade Ungdomsstyrelsen våra ansträngningar att få fungera som studieförbund. * Riksmötesprotokollet är inlämnat till tryck och kommer att skickas ut till intresserade så snart den är klar. Detta är senare än vi tänkt och till nästa år planerar vi att trycka protokollet omgående efter riksmötet utan att invänta beställningar. Anledningen att det ändå inte gör så värst mycket att protokollet är sent är att det funnits på webben sedan någon vecka efter riksmötet. * Bokföringen är klar och avstämd till och med september. Ekonomiarbetet tar 25-50% av arbetstiden.

27 * Alla inkomna föreningsrapporter och bidragsansökningar från i somras är nu inmatade sedan några veckor tillbaka. * Vi har fått besök från Skånes Studiefrämjande som var i Linköping på kurs. Molle tog hand om dem. De verkar vara imponerade av Sveroks slimmade organisation. De vill gärna inleda ett närmare samarbete i regionen. Ett av Stockholms tre Studiefrämjandedistrikt har också hört av sig med samma tankar. * Vi har antagit en ny praxis, nämligen att föreningar ska antas samma dag som ansökan kommer in. Dessvärre har vi inte lyckats hålla denna praxis, men antagningstiden har i alla fall minskat till cirka en vecka. * Molle har hjälpt Karl i samarbetet med studiefrämjandet. * En annan ny praxis är att föreningar som avregistrerades för så länge sedan att deras uppgifter inte användes i den senaste statsbidragsrekvisitionen och inte kan användas i framtida rekvisitioner flyttas över till svarta pärmar med avregistrerade föreningar. Fördelen med detta är att föreningsregitret får plats på kansliet. * Det kom plötsligt mäktigt imponerande sex ton spel till gatan utanför kontoret. Vi flyttade spelen själva till ett temporärts lager och sedan definitivt med hjälp av en flyttfirma till ett för ändamålet nyhyrt förråd. Vi har också flyttat med en del saker som stod i kanslilagret till det nya förrådet.

28 Närmaste framtiden * Det finns en stor arbetsuppgift inför årsskiftet, som kan delas in i flera mindre uppgifter, och det är ett utskick till alla föreningar i Sverok som främst ska innehålla kallelsen till riksmötet, valsedel till riksmötesvalet, föreningsmatrikel (länsvis), reklam för vallotteriet och valinformation (ett häfte om demokratin i Sverok, vilket kräver lite info om möjligheter att lämna in rösterna). Samtidigt kommer vi att skicka med bidragsblanketter för 2001 (om vi får säkra bidragsnivåer) och årets andra och sista föreningsrapport. Har vi tid skickar vi ett julkort också. Vi tänkte trycka kuvert och blanketter på ett tryckeri för att göra dessa lite färglada och lockande. * En annan stor arbetsuppgift är utvecklingen av den nya databasen. Tråkigt nog har det arbetet fått stå tillbaka för mer pressande uppgifter. Hur som helst kommer Staffan Ericsson till Linköping om någon vecka för att vi ska kunna ägna oss åt detta lite mer koncentrerat. * Molle med Karl Nissfeldt till Stockholm under V44 för ett möte på LSU om att starta studieförbund. Intressenter från Folkbildningsrådet och flera andra förbund kommer att vara där. Eventuellt kommer det någon från Ungdomsstyrelsen också.

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-11-12--13 Föregående möte: 2005-10-15--16 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03 (Föregående möte var 2004-07-24--25) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-10-28 Föregående möte: 2006-09-30--10-01 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer