Förbundsstyrelsens sammanträde Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 Plats och tid Studiefrämjandet, Linköping, kl Tjänstgörande Övriga deltagare Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Christer Pettersson, Kanslichef Fredrik Bonander, Förbundssekreterare Mikael Enmalm, Distriktsrepresentant Nils Eliasson Petra Malmgren Björn von Knorring Paragrafer Underskrifter Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Fredrik Bonander, Förbundssekreterare ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sveroks Förbundsstyrelse Sammanträdesdatum Tid för anslag Fr o m t o m Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sveroks kansli, Linköping Christer Pettersson, Kanslichef Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLL 2 FS 47 RAPPORTER OCH DELGIVNINGAR Karl Nissfeldt rapporterar angående förbundsordförandens arbete. Karl Nissfeldt rapporterar rapporterar angående samarbetet med Historiska Museet (HM). Petra Malmgren rapporterar angående distriktsarbetet. Petra Malmgren rapporterar angående skrevslaget. Christer Pettersson rapporterar angående kansliets arbete. Christer Pettersson rapporterar angående förbundets ekonomi. Nils Eliasson rapporterar angående LSU. Nils Eliasson rapporterar angående årsmötesformer. Handlingar i ärendet, Rapport angående förbundsordföranden Rapport angående samarbetet med Historiska Museet (HM) Rapport angående distriktsarbetet Rapport angående skrevslaget Rapport från kansliet Mycket kortfattad ekonomisk rapport Rapport angående LSU Rapport angående årsmötesformer BESLUT Styrelsen beslutar att lägga Rapport angående förbundsordföranden, Rapport angående samarbetet med Historiska Museet (HM), Rapport angående distriktsarbetet, Rapport angående skrevslaget, Rapport från kansliet, Mycket kortfattad ekonomisk rapport , Rapport angående LSU och Rapport angående årsmötesformer till handlingarna. Handlingarna i ärendet bilägges protokollet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL 3 FS 48 RATIFICERING AV ANTAGNA FÖRENINGAR Handlingar i ärendet, Antagna föreningar BESLUT Styrelsen beslutar godkänna ratificera antagna föreningar i enlighet med Antagna föreningar Antagna föreningar bilägges protokollet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL 4 FS 49 RATIFICERING AV BESLUT TAGNA AV ARBETSUTSKOTTET Arbetsutskottet, bestående av Karl Nissfeldt, Björn von Knorring, Jon Heinpalu och Fredrik Bonander, rapporterar tagna beslut. Arbetsutskottet har haft två möten, den 15 september och den 13 oktober. Styrelsen diskuterar arbetsutskottets beslut. Handlingar i ärendet, BU angående Ratificering av arbetsutskottsbeslut BESLUT Styrelsen beslutar att: Angående informatörens anställningstid 1) Annullera FS 36 punkt 1), förbundsstyrelsens sammanträde ) Informatörens anställningstid ska vara till och med ) Karl Nissfeldt får i uppdrag att skriva en platsannons. 4) Platsannonsen sprids till arbetsförmedlingen, Sverox, Sveroks åtta distrikt samt läggs upp på nätet. Angående informatören 5) Anta bifogad arbetsbeskrivning för informatörstjänsten. 6) Karl Nissfeldt ansvarar för fortsatt utvärdering och utveckling av arbetsbeskrivningen. 7) Christer Pettersson ansvarar för arbetsledning av informatören. 8) Karl Nissfeldt ansvarar för det fortsatta arbetet med att tillsätta den tidsbegränsade informatörstjänsten. 9) Informatören ska vara stationerad i Linköping. 10) Inget traktamente utgår för arbete i Linköping eller i personens bostadsort. 11) Informatören får ta del av Fitness 2000i. Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL 5 12) Fastställa bifogat förslag till budget för den tidsbegränsade informatörstjänsten. Angående kanslisternas arbetsuppgifter 13) Fredrik Bonander ansvarar för att uppdatera kanslisternas arbetsbeskrivningar. 14) Kanslisterna uppdras inlämna beskrivning av vad de faktiskt arbetar med idag. 15) Kanslisterna uppdras inlämna önskemål av framtida arbetsuppgifter. Angående rapporter från kansliet 16) Kanslisternas nuvarande självständiga rapportsystem avskaffas. 17) Kansliet varje vecka sätter upp mål för den kommande arbetsveckan. 18) Kanslichefen får i uppdrag att rapportera vilka mål som sattes under veckan, vilken måluppfyllelse som skedde och vilka eventuella arbetsuppgifter som ligger i den omedelbara framtiden. 19) Kanslichefen får i uppdrag att rapportera vilka mål som sattes under veckan, vilken måluppfyllelse som skedde och vilka eventuella arbetsuppgifter som ligger i den omedelbara framtiden. 20) Fredrik Bonander uppdras utvärdera rapportsystemet samt utveckla det tillsammans med kanslichefen. Angående kanslisternas löneförhandling 21) Karl Nissfeldt ansvarar för löneförhandlingen med kanslisterna. Angående delegationsordning 22) Björn von Knorring ansvarar för hopsättandet av ett förslag på delegationsordning för Sverok. Övrigt 23) Avslå arbetsutskottets sjunde att-sats "Sverok står för en tur och returresa varje vecka". 24) BU angående Ratificering av arbetsutskottsbeslut bilägges protokollet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL 6 FS 50 DISKUSSION KRING ANSTÄLLNINGEN AV EN CENTRAL DISTRIKTSKANSLIST Styrelsen diskuterar möjligheterna att anställa en kanslist för att serva distrikten. Dessutom förs resonemang kring möjliga motiv för distrikten att betala för den anställdes lön. En anställd med distriktsservice som inriktning på tjänsten kan tänkas ha flera ansvarsområden, dels att ge service till redan fungerande distrikt, dels att starta igång de distrikt som inte fungerar än. Handlingar i ärendet, DU angående en centralt anställd distriktskanslist. BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Bordlägga frågan till nästa förbundsstyrelsesammanträde ) Uppdra till Fredrik Bonander och Nils Eliasson att utarbeta var sitt förslag till förbundsstyrelsesammanträdet ) Lägga DU angående en centralt anställd distriktskanslist till handlingarna. 4) DU angående en centralt anställd distriktskanslist bilägges protokollet Expedieras - Nils Eliasson, vice Förbundsordförande - Fredrik Bonander, Förbundssekreterare Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL 7 FS 51 DISKUSSION ANGÅENDE FÖRBUNDETS PR-SATSNING Styrelsen diskuterar förbundets framtida PR-satsning. Handlingar i ärendet, Diskussionsunderlag angående förbundets PR-satsning. BESLUT Styrelsen beslutar att lägga Diskussionsunderlag angående förbundets PRsatsning till handlingarna. Diskussionsunderlag angående förbundets PRsatsning bilägges protokollet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL 8 FS 52 DISKUSSION ANGÅENDE FÖRBUNDETS FRAMTIDA VÄRDEGRUND Styrelsen höll en givande diskussion angående förbundets framtida värdegrund. Handlingar i ärendet, DU om Värdegrund BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Ett förslag till värdegrunddokument ska konstrueras till nästa styrelsesammanträde ) Ge i uppdrag till Karl Nissfeldt och Nils Eliasson att tillsammans, utifrån styrelsens diskussion, konstruera ett förslag till värdegrund. 3) Lägga DU om Värdegrund till handlingarna. 4) DU om Värdegrund bilägges protokollet Expedieras - Karl Nissfeldt, Förbundsordförande - Nils Eliasson, vice Förbundsordförande Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL 9 FS 53 DISKUSSION KRING DET FRAMTIDA BILDANDET AV STUDIEFÖRBUND Styrelsen diskuterar kring strategi och interna problem vid det fortsatta arbetet. Förbundsstyrelsen diskuterar om skrivandet av ett historiskt dokument som tar upp argument och arbetet under ärendets gång. Handlingar i ärendet, DU om studieförbund BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Ge i uppdrag till Karl Nissfeldt att skriva en historik över arbetet med att bilda studieförbund. Ett utkast ska vara färdigt till nästa slag. 2) Lägga DU om studieförbund till handlingarna. 3) DU om studieförbund bilägges protokollet Expedieras - Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL 10 FS 54 VÄNDISTRIKT Styrelsen diskuterar möjligheten att stödja distrikt att besöka varandras sammanträden och kontaktmöten. Anledningen är att distrikten ska kunna lära av varandra och kunna umgås mera. Handlingar i ärendet, DU angående vändistrikt BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Betala vänresor mellan Sveroks distrikt. 2) Avsätta kronor för vänresorna under år ) Hanna Jonsson ges ansvaret och uppdraget att besluta vilka vänresor som kan komma ifråga. 4) Kostnaderna för vänresorna belastar resultatenheten distrikt. 5) DU angående vändistrikt bilägges protokollet Expedieras - Hanna Jonsson, Distriktsrådgivare - Samtliga Sveroks distrikt Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL 11 FS 55 BOK OM LAJVHOBBYN Förbundet har blivit erbjuden produktion av en bok om lajvhobbyn. Styrelsen finner att det är nödvändigt att producera informationsmaterial kring förbundets olika hobbygrenar. Frågan är vem som är bäst att producera detta material, en extern eller intern kraft? Handlingar i ärendet, BU - Bok om lajvhobbyn BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Avslå förslaget med hänvisning till att informationsmaterial istället kan produceras av förbundets informatör. 2) BU - Bok om lajvhobbyn bilägges protokollet Expedieras - Holger Jacobsson Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL 12 FS 56 NYTRYCK AV INFORMATIONSHÄFTET "VAD ÄR..." Generellt informationmaterial är bra att ha, men det tryckta materialet är tyvärr slut. Kansliet har inhämtat en offert över vad ett nytryck av informationshäftet "Vad är..." kostar. För 5000 exemplar är kostnaden kronor. Handlingar i ärendet, BU angående tryck av Vad är... BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Sverok trycker 5000 ex av "Vad är..."-häftet. 2) Kostnaden belastar reslutatenhet PR/Marknadsföring. 3) Kansliet ansvarar för arbetets genomförande. 4) BU angående tryck av Vad är... bilägges protokollet Expedieras - Förbundskansliet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL 13 FS 57 REKLAM PÅ SVEROKS HEMSIDA Förbundsstyrelsen beslöt under 1999 att förbundet inte ska sälja reklam på Sveroks hemsida. Dock har aldrig förbundet varit främmande för att tjäna en hacka på uppenbara möjligheter. Det bör därför finnas möjligheter för Sverok att sälja reklamplats på hemsidan. Handlingar i ärendet, BU angående reklam på Sverok hemsida BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Annullera beslut 7.2 från förbundsstyrelsemöte ) Mot ersättning tillåta reklam på Sveroks hemsida. 3) Arbetsutskottet fattar beslut i varje enskilt reklamfall. 4) BU angående reklam på Sverok hemsida bilägges protokollet Expedieras - Sveroks IT-grupp, SIT Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL 14 FS 58 REFORMERING AV RIKSMÖTESVALET Idag är riksmötesvalet krångligt. För att underlätta för demokratin i förbundet är ett nytt system för hantering av valet önskvärt. Handlingar i ärendet, BU om system för webbröstning av riksmötesombud samt vilka inkomna röster som godkänns. BESLUT Styrelsen beslutar att: Datum för godkännande 1) Sista valdag är 31 december. 2) Röst avsänd efter 31 december är ogiltigförklarad. 3) Röst inkommen efter 7 januari klockan är ogiltigförklarad. Tillvägagångssätt för röstning 4) Postad originalvalsedel är godkänd. 5) Röst som inkommer via Sveroks webbsystem är godkänd. 6) Röst på originalvalsedel vilken faxas till kansliet är godkänd. 7) Röst på originalvalsedel vilken scannas och därefter sänds via e-post till e-postadressen är godkänd. 8) På övrigt sätt till kansliet inlämnad originalvalsedel är godkänd. Övrigt 9) Om Sveroks webbsystem inte är godkänt senast den 13 november rivs attsats 5 upp. 10) Förbundsstyrelsens arbetsutskott delegeras rätten att godkänna Webbsystemet. 11) Om förening röstar mer än en gång räknas den röst som är gjord på originalvalsedel. Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL 15 12) Om förening röstar mer än en gång och ej skickat in originalvalsedeln och rösterna ej är likalydande är rösterna ogiltigförklarade. 13) Föreningar som får sina röster ogiltigförklarade på grund av för många inskickade röster deltar i riksmötesvalslotteriet. 14) En förening vars röst inte godkänns på grund av att lösenordet vid webbröstning var felaktig deltar inte i riksmötesvalslotteriet. 15) BU om system för webbröstning av riksmötesombud samt vilka inkomna röster som godkänns bilägges protokollet Expedieras - Förbundskansliet - Sveroks IT-Grupp, SIT Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL 16 FS 59 LARS O. JOHANSSONS ANSTÄLLNINGSTITEL Styrelsen diskuterar hur Lars O. Johanssons anställningstitel kan svara mot dennes nuvarande tjänsteinriktning. Handlingar i ärendet, BU angående Lars O. Johanssons anställningstitel BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Lars O. Johanssons tjänstetitel ändras från kanslichef till utvecklingschef. 2) BU angående Lars O. Johanssons anställningstitel bilägges protokollet Expedieras - Lars O. Johansson, utvecklingschef Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL 17 FS 60 REPRESENTATION PÅ LSU REPRESENTANTSKAP Sverok är medlem i LSU. Därför är det vår demokratiska skyldighet att vara representerade på LSUs representantskap. Handlingar i ärendet, Beslutsunderlag angående vår representation i LSU BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Michael Bjurshagen utses till representera Sverok på LSUs representantskap år ) Sverok nominerar Carl Heath och Emma Wieslander till LSUs styrelse. 3) Beslutsunderlag angående vår representation i LSU bilägges protokollet Expedieras - Michael Bjurshagen, Förbundstyrelsen - Carl Heath, Förbundsstyrelsen - Emma Wieslander Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL 18 FS 61 ANSTÄLLNING AV INFORMATÖR Sverok ska anställa en informatör. Tjänsten har utlysts via arbetsförmedlingen, Sverox, nätet och distrikten. Det inkom c:a 20 ansökningar till tjänsten. Av dessa togs 7 ut till en intervju. Handlingar i ärendet, Beslutsunderlag angående anställning av informatör. JÄV Petra Malmgren och Fredrik Bonander anmäler jäv i frågan. Petra Malmgren, Fredrik Bonander och Mikael Enmalm lämnar sammanträdet. Nils Eliasson utses till sekreterare för frågan. BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Anställa Mikael Enmalm som informationschef. 2) Karl Nissfeldt utses att ansvara för anställningen. 3) Kostnaden för anställningen belastar resultatenheten övrigt. 4) Beslutsunderlag angående anställning av informatör bilägges protokollet Expedieras - Mikael Enmalm, informationschef - Förbundskansliet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL 19 FS 62 DATORINVESTERING TILL KANSLIET En nyanställd informatör betyder att kansliet expanderar. Därför behöver vissa investeringar förläggas till kansliet. Handlingar i ärendet, Beslutsunderlag angående datorinvestering till kansliet BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Genomföra en investering för att uppföra en arbetsplats för informationschefen. 2) Ge arbetsutskottet i uppdrag att fastställa budget för investeringen. 3) Christer Pettersson ansvarar för investeringen. 4) Kostnaden för investeringen belastar resultatenhet övrigt. 5) Beslutsunderlag angående datorinvestering till kansliet bilägges protokollet Expedieras - Förbundskansliet Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL 20 FS 63 INSKOLNING AV EN TILLTRÄDANDE STYRELSEARVODERAD En tillträdande styrelsearvoderad kan behöva inskolning. Därför kan det tänkas vara en god ide att den avgående styrelsearvoderade stannar på sin post ytterligare en tid, så att en inskolning kan komma till stånd. Handlingar i ärendet, Beslutsunderlag angående inskolning för nästa förbundsordförande JÄV Karl Nissfeldt anmäler jäv. Karl Nissfeldt lämnar sammanträdet. Nils Eliasson utses till sammanträdesordförande i frågan. BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Som praxis antaga att om möjligt anställa den avgående styrelsearvoderade en månad efter att dennes ordinarie anställning gått ut, i syfte att ge den tillträdande styrelsearvoderade inskolning. 2) Fredrik Bonander ansvarar för anställningen. 3) Beslutsunderlag angående inskolning för nästa förbundsordförande bilägges protokollet Expedieras - Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Sverok - Fredrik Bonander, Förbundsstyrelsen Styrelseordförandens signatur Förbundssekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

21 Linköping RAPPORT Sveroks förbundsstyrelse Rapport angående förbundsordföranden Förbundsstyrelsesammanträde Sedan sist, alltså styrelsesammanträdet i augusti, har jag jobbat framförallt med visionsarbetet. Visionsarbete I styrelsen hade vi vår andra träff kring visionen. Efter det började jag på allvar att besöka distrikt och föra ut våra tankar samt ta in distriktens tankar. I skrivandets stund har jag besökt Sverok SkuD och Sverok Svealand. Båda besöken var lyckade men själva genomförandet kan självklart göras bättre. Förutom det vettiga i att förbundsaktiva besöker distrikten kändes det väldigt välbehövligt att föra ut ett framtidstänkande som till stor del saknas i distrikten. Nu till helgen kommer även Sverok Övre Norrland att få ett besök. Studieförbund Jag har tillsammans med Molle arbetet med studieförbundsstartandet och det börjar lossna. Tidigare planer på att starta ett studieförbund under Mittslaget har vi lämnat då vi dels fick kritik från distrikten för det och dels eftersom det känns som om det lossnat lite på folkbildningsrådsfronten. Den 2:e november kommer vi tillsammans med LSU att hålla en träffpunkt kring att starta studieförbund. Förhoppningen är att fler riksförbund kommer att se möjligheterna och själva börja arbete för egen studieverksamhet. På träffpunkten har vi även lyckats få Folkbildningsrådet att närvara. Vi har dessvärre återigen märkt hur sega studiefrämjandet är. Det då vi var mycket nära att köra igång ett väldigt bra projekt men då studiefrämjandet valde att snåla så har vi kommit fram till att det är lika bra att skippa det. Att köra något halvdant är ingen idé. Informatörstjänsten Anställandet av en informatör har tagit mycket tid. Vi har fått in ca 20 ansökningar och sju av dem har kallats till intervju. Intervjuerna kommer att ske under vecka 43. Förhoppningen är att tjänsten kommer vara tillsatt till styrelsemötet. Historiska Museet I slutet av augusti fick vi besked från Stiftelsen Framtidens Kultur om att projektet Historiska Världar som Historiska Museet tillsammans med oss ska driva har blivit tilldelat

22 kr. Jag har arbetat med att få ihop folk till en expertgrupp. Läs mer på separat rapport. Löneförhandlingar Under vecka 42 hade AU löneförhandlingar med våra kanslister. Det var lyckat och inte alls konfliktdrabbat som tidigare lönediskussioner har varit. Vi har numera välbetalda kanslister som inte har fog att klaga på sin lön under några år framöver. Å andra sidan så är det faktiskt värda det också. Till sist kan nämnas att jag nu trivs bra med min arbetssituation. Jag kände i början av september att jag jobbat mycket (blev bl.a. sjuk) och vilade då upp mig genom att inte besöka Skrevslaget. Den senaste perioden har jag mest varit i Lidköping. Har ändå känt att jag skött mina arbetsuppgifter. Det tråkiga är att man tappar kontakten med kansliet och kanslisterna. Karl Nissfeldt Förbundsordförande

23 Lidköping RAPPORT Sveroks förbundsstyrelse Rapport angående samarbetet med Historiska Museet (HM) Förbundsstyrelsesammanträde Sveroks samarbete med HM har nu lossnat på allvar. Stiftelsen Framtidens Kultur beviljade projektet Historiska Världar kr. Historiska Museets egna anteckningar om projektet: Målet med projektet är att skapa en webbplats där rollspelare (i åldern 15 till 25 år) kan finna information och kunskap om livet förr. I det första steget är målet att skapa en grund för förståelse av tiden 800 till 1500 e. Kr. För att lyckas krävs ett ordentligt arbete med att köra samman flera databaser som ska kunna nås från ett interface. Det grafiska gränssnittet ska få användaren att känna sig hemma i en modern miljö som nära överensstämmer med motsvarande sajter för spel mm. Interfacet bör bestå av två huvuddelar. Den ena är rent grafisk och ska ge miljöer, den andra är databaser som visar de föremål som fanns i dessa miljöer. Databaserna består både av text och bild. Det ska också finnas källhänvisningar till texterna. Ett studierum i anslutning till webbplatsen kommer att behövas. När nätbesökarna har lockats av cybervärlden ska de in och se de verkliga föremålen. --- Sveroks del i projektet kommer vara att tillsätta en expertgrupp som hjälper HM att få rätt och intressant information upplagd. Arbetet med att hitta personer till gruppen är i stort sett färdigt och de som nu är med är: Hanna Jonsson, Andreas Nyström, David Palm, Nina Åhlmans, Niklas Nilsson. Karl Nissfeldt Förbundsordförande

24 Linköping RAPPORT Sveroks förbundsstyrelse Rapport angående distriktsarbetet Förbundsstyrelsesammanträde De som främst arbetar med distriktsfrågor är i nuläget Petra, Karl och Hanna. Karl i egenskap av ordförande och som ansvarig för att föra ut och förankra visionstankarna hos distriktsstyrelserna. Hanna och Petra som kontaktpersoner i övriga frågor samt ansvariga för slagen. Nästa slag, Mittslaget, är under planering. Sverok Ost har tagit på sig ansvaret att hjälpa till med föreberedelser och logistik. Som det ser ut nu kommer slaget hållas helgen den november någonstans i Jönköpingstrakten. Nu på tisdag skall Petra träffa representanter från distriktsstyrelsen för att planera och lägga schema inför helgen. De distrikt som tagit del av planerna rörande "Vändistrikt" (se separat DU) har ställt sig positiva till iden. Dessa är hittills Sverok Svealand, Sverok Övre Norrland Sverok Stockholm samt Sverok GävleDala. Observera att detta ännu ligger på planeringsstadiet och bara är ett löst förslag. Förhoppningsvis kommer det tas upp till vidare diskussion under nästkommande slag. Även de ännu mycket vaga funderingarna kring en centralt anställd distriktskanlist har mötts av positiva reaktioner. Dessa är hittills Sverok Övre Norrland samt Sverok Svealand som ser det som något mycket användbart för distriktet de kommande åren. I övrigt börjar distriktsarbetet i stort komma igång. GävleDala som missade det ordinarie årsmötet tidigare i höstas har kallat till nytt den 11 november i Gävle. Sverok Västra Götaland är upptagna av Kontakt 2000 projektet och sparkar på de övriga distrikten som verkar tycka att det är en bra idé, men är lite tröga på att höra av sig. Hanna Jonsson Distriktsrådgivare

25 Linköping RAPPORT Sveroks förbundsstyrelse Rapport angående Skrevslaget Förbundsstyrelsesammanträde Skrevslaget hölls andra helgen i september på Elsas Hus i Linköping. Medarrangör till detta slag var Sverok Svealand, de deltog vid planeringen av slaget samt bidrog med en del hjäp på plats. Andra delar som att ordna lokaler och mat gick det lite sämre med och dessa hamnade på Riks bord. Helgen inleddes med ett rollspel, "Projekt Gul Kula", som visade helges tema - bidragsansökningar. Under lördagen jämförde de närvarande distrikten sina olika bidragsregler för diverse projektfonder, och förde en diskussion runt eventuell samkörning av dessa. I korthet kan sägas att de flesta distrikten (de som har en projektfond vill säga) har regler som mycket liknar varandra. De skillnader som finns och även den största anledningen till att det skulle vara svårt att likrikta reglerna beror till största delen på att de olika Landstingen i sin tur ställer olika krav. Det som tog upp störst del av tiden var diskussionerna som följde efter Molles presentation av Studieförbundstankarna. Distrikten kände sig överraskade och tyckte att det hela gått fram i lite väl rask takt. Frågor som Sveroks existensberättigande och vart vi vill diskuterades och som ett direkt resultat av detta framkom ett brev i vilket distrikten efterfrågar ett värdegrundsdokument. I övrigt avlöpte det hela utan några problem eller svårigheter. I utvärderingen efterlystes högre närvaro och delaktighet av förbundsstyrelsens medlemmar. Hanna Jonsson Distriktsrådgivare

26 Rapport från kansliet till styrelsemöte Av Chrisp Kansliet har börjat lämna in en ny typ av arbetsrapport till styrelsen. Denna kanslirapport bygger på innehållet i dessa arbetsrapporter. V36-42 (i ungefärlig viktighetsordning) * Vi har hjälpt KPMG med kontroll av uppgifter inför rekvisitionen av statsbidrag för 2001 och sedan lämnat in rekvisitionen till Ungdomsstyrelsen. Det lutar åt ett statsbidrag på cirka 4,8 MSEK. Dock har det varit problem med kontroll av cirka sammankomster, som vi delvis kommer att återta från ansökan vilket kan minska den uppskattade summan med max cirka kr. Problemet har lett fram till nya rutiner i kontrolladministrationen. * Vi har åt Riksmötet skickat ut information och blanketter för nomineringar. Det går att nominera på dessa, på webben, per fax, per epost och i praktiken också per telefon. För tillfället har vi fått in 87 nomineringar, varav endast 15 har tackat ja. Efter kritik från förra året är det nytt för i år att man räknas som nominerad endast om man kontaktar oss och tackar ja. Vi fick även kritik för att vi ansåg personer som blivit valda att ha accepterat även om de inte hörde av sig. Detta kräver nya rutiner för att lösa. Jag tror egentligen att alla valda behöver kontaktas personligen. I samband med utskicket skickade vi också ut medlemskort och bidragsblanketter. * Vi har haft medarbetarsamtal med arbetsutskottet enligt en enkät från Fredrik Bonander. Det var väldigt trevligt och utvecklande. Under samtalet framförde vi ett stort behov på kansliet att utöka personalen, förhoppningsvis en investering som inte minskar förbundets ekonomiska resultat. Därefter följde löneförhandlingar. Vi kom överens om att arbetsutskottet ska skriva såväl nya löneavtal som anställningsavtal. Vi kom också överens om att då en viss betalning är självklar, t ex betalning för pressklipp, så behövs ingen betalningsförfrågan. * Vi har, som nämndes ovan, utvecklat nya rutiner för kontroll av de underlag föreningarna skickar in. Rutinerna är inriktade på bidragansökningsunderlagen. Vi har också startat en genomgång av de kontroller vi redan inlett, men inte avslutat för 1999 och Databasen är delvis uppdaterad för att klara de nya rutinerna, men det behövs lite mer för att automatisera en del sökningar. * VD-rapporten är tryckt. Den har dessutom skickats ut till styrelsen och en del andra intressenter, inklusive Ungdomsstyrelsen. När Molle lämnade in rapporten till Ungdomsstyrelsen hade han också möte där med Inger Ashing angående riksförbundens utbildningsmodeller. Enligt henne gillade Ungdomsstyrelsen våra ansträngningar att få fungera som studieförbund. * Riksmötesprotokollet är inlämnat till tryck och kommer att skickas ut till intresserade så snart den är klar. Detta är senare än vi tänkt och till nästa år planerar vi att trycka protokollet omgående efter riksmötet utan att invänta beställningar. Anledningen att det ändå inte gör så värst mycket att protokollet är sent är att det funnits på webben sedan någon vecka efter riksmötet. * Bokföringen är klar och avstämd till och med september. Ekonomiarbetet tar 25-50% av arbetstiden.

27 * Alla inkomna föreningsrapporter och bidragsansökningar från i somras är nu inmatade sedan några veckor tillbaka. * Vi har fått besök från Skånes Studiefrämjande som var i Linköping på kurs. Molle tog hand om dem. De verkar vara imponerade av Sveroks slimmade organisation. De vill gärna inleda ett närmare samarbete i regionen. Ett av Stockholms tre Studiefrämjandedistrikt har också hört av sig med samma tankar. * Vi har antagit en ny praxis, nämligen att föreningar ska antas samma dag som ansökan kommer in. Dessvärre har vi inte lyckats hålla denna praxis, men antagningstiden har i alla fall minskat till cirka en vecka. * Molle har hjälpt Karl i samarbetet med studiefrämjandet. * En annan ny praxis är att föreningar som avregistrerades för så länge sedan att deras uppgifter inte användes i den senaste statsbidragsrekvisitionen och inte kan användas i framtida rekvisitioner flyttas över till svarta pärmar med avregistrerade föreningar. Fördelen med detta är att föreningsregitret får plats på kansliet. * Det kom plötsligt mäktigt imponerande sex ton spel till gatan utanför kontoret. Vi flyttade spelen själva till ett temporärts lager och sedan definitivt med hjälp av en flyttfirma till ett för ändamålet nyhyrt förråd. Vi har också flyttat med en del saker som stod i kanslilagret till det nya förrådet.

28 Närmaste framtiden * Det finns en stor arbetsuppgift inför årsskiftet, som kan delas in i flera mindre uppgifter, och det är ett utskick till alla föreningar i Sverok som främst ska innehålla kallelsen till riksmötet, valsedel till riksmötesvalet, föreningsmatrikel (länsvis), reklam för vallotteriet och valinformation (ett häfte om demokratin i Sverok, vilket kräver lite info om möjligheter att lämna in rösterna). Samtidigt kommer vi att skicka med bidragsblanketter för 2001 (om vi får säkra bidragsnivåer) och årets andra och sista föreningsrapport. Har vi tid skickar vi ett julkort också. Vi tänkte trycka kuvert och blanketter på ett tryckeri för att göra dessa lite färglada och lockande. * En annan stor arbetsuppgift är utvecklingen av den nya databasen. Tråkigt nog har det arbetet fått stå tillbaka för mer pressande uppgifter. Hur som helst kommer Staffan Ericsson till Linköping om någon vecka för att vi ska kunna ägna oss åt detta lite mer koncentrerat. * Molle med Karl Nissfeldt till Stockholm under V44 för ett möte på LSU om att starta studieförbund. Intressenter från Folkbildningsrådet och flera andra förbund kommer att vara där. Eventuellt kommer det någon från Ungdomsstyrelsen också.

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 SVEROK PROTOKOLL 1 Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 Närvarande Hanna Jonsson, förbundsordförande Petra Malmgren, förbundssekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander Peter

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Ansökan om tillgång till Nacka kommunala skolors skoldatanät edu.nacka.se

Ansökan om tillgång till Nacka kommunala skolors skoldatanät edu.nacka.se Ansökan om tillgång till Nacka kommunala skolors skoldatanät edu.nacka.se Jag (barn/elev) ansöker om att få tillgång till: ett personligt användarkonto. en egen e-postadress. personligt lagringsutrymme.

Läs mer

Demokratiplan. Sånnaskolan. Senast uppdaterad

Demokratiplan. Sånnaskolan. Senast uppdaterad Demokratiplan Sånnaskolan Senast uppdaterad 2012-11-15 Innehållsförteckning 1. Syfte 2. Lagstiftning (skollag och Lgr11) 3. Skolans övergripande mål (Lgr11) 3.1 Normer och värden 3.2 Kunskaper 3.3 Elevernas

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-06-12

Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-06-12 PROTOKOLL 1 Plats och tid Studiefrämjandet, Linköping, kl 09.00-13.00 Tjänstgörande Övriga deltagare Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Karin Persson, Jumsi 19-29 Fredrik Bonander, Förbundssekreterare

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Demokrati på skolgården och i klassrummet

Demokrati på skolgården och i klassrummet Demokrati på skolgården och i klassrummet Dr. Lovisa Bergdahl Lektor i pedagogik, Södertörns högskola Dagsaktuella debatter Muslimska flickors bärande av slöja Sikhers bärande av turban Matregler och faste

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

Lärarhandledning för ett arbete med integritet på nätet

Lärarhandledning för ett arbete med integritet på nätet Lärarhandledning för ett arbete med integritet på nätet ett diskussionsunderlag för åk 1-3 ÅK 1-3 Lärarhandledning för ett arbetet med integritet på nätet ett diskussionsunderlag för åk 1-3 Version 1.0

Läs mer

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-06-27

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-06-27 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Styrelsemötesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-27 Sida 1 (4) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 27 juni 2015 9.00 16.05 Närvarande: IS

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

INNEHÅLL SVEROK PROTOKOLL 1. Förbundsstyrelsesammanträde 2001-04-08. Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-04-08

INNEHÅLL SVEROK PROTOKOLL 1. Förbundsstyrelsesammanträde 2001-04-08. Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-04-08 PROTOKOLL 1 INNEHÅLL Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-04-08 6 Rapporter Ordförandens rapport Distriktsarbetet Historiska världar LSU Ideell Arena Möte med ideell Arena Kansliets arbetsuppgifter Ekonomisk

Läs mer

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan En väl fungerande skola bygger på ett ömsesidigt ansvar mellan skolan, elever och vårdnadshavare. För att Landsbygdsenhetens skolor ska ha en trygg och

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Ansvarig för planen Carina Hägglund, Nina Edgren och Rasha Karim Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan vilar på demokratins

Läs mer

Lärarhandledning för ett arbete med integritet på nätet

Lärarhandledning för ett arbete med integritet på nätet Lärarhandledning för ett arbete med integritet på nätet ett diskussionsunderlag för gymnasiet. webbstjärnan.se Lärarhandledning för ett arbetet med integritet på nätet ett diskussionsunderlag Version 1.0

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Adjunkt i interkulturell pedagogik, Södertörns högskola. Blåsenhus onsdag 12 december 2011

Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Adjunkt i interkulturell pedagogik, Södertörns högskola. Blåsenhus onsdag 12 december 2011 Hassan Sharif Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet Adjunkt i interkulturell pedagogik, Södertörns högskola Blåsenhus onsdag 12 december 2011 Kl. 10.15-12.00 Lokal: Eva Netzeliussalen Målgrupp:

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Protokoll från förtroenderådet för AA i Sverige 2007-05-12 13 vid Servicekontoret (0703).

Protokoll från förtroenderådet för AA i Sverige 2007-05-12 13 vid Servicekontoret (0703). Protokoll från förtroenderådet för AA i Sverige 2007-05-12 13 vid Servicekontoret (0703). Närvarande: Jan B., Sten H., Gunnar L. och Sven R. Inbjudna: * Tillträdande FR-representanter: Helen W., Mellersta

Läs mer

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt. Lillsjöskolan har närhet till Odensalabäcken, skog, grönområden och fotbollsplan/skridskobana. Personalen på skolan är kunnig, engagerad och arbetar för elevernas bästa. Lillsjöskolans anda skall präglas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

1 Grundval och uppgift

1 Grundval och uppgift EFS stadgar antagna vid årsmöte 1874, med åren 1904, 1911, 1921, 1922, 1923, 1942, 1949, 1958, 1962, 1964, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1986, 1994, 1997, 2002, 2006, 2008, 2010 och 2012 beslutade ändringar

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 1 12 a) Datum 2017-04-21 Till förbundsstämman Förslag till Riktlinjer för valberedning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta förslaget till Riktlinjer för valberedning förbundsstyrelsen

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer