Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet."

Transkript

1 Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning tillgodogjort sig minst 180 hp inom huvudsakligen beteendevetenskapliga ämnen, samt ekonomi och/eller arbetsrätt 2.2 företräda medlemsföreningarnas intressen 2.3 verka för högre utbildningskvalitet inom personalvetarutbildningar 2.4 verka för gemenskap, samverkan och nätverksbyggande mellan medlemsföreningarna 2.5 genom aktiv marknadsföring, aktiviteter och samarbeten öka allmänhetens kännedom om personalvetarutbildningar, som en akademisk kandidat examen 3 Förbundet är en allmännyttig, ideell, fackligt och partipolitiskt obunden studerandeorganisation. 4 Förbundet verkar i enlighet med demokratiska principer. 5 Vid tvist om tolkning av stadgarna, i samband med medlemsföreningsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Den klargörande ändringen skall grunda sig på den tolkning som det för frågan aktuella medlemsföreningsmötet gjort. Vid tvist av stadgarna i vart annat fall äger förbundsstyrelsen tolkningsföreträde tills klargörande ändring införs. 6 Vid tolkning av dessa stadgar skall stadgeparagraf ett till och med tio (1-10 ) ges överordnad betydelse gentemot varje annan paragraf. Ändring av stadgar 7 För ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ett till och med tio (1-10 ) krävs likalydande beslut, med två tredjedels (2/3) majoritet, av två på varandra följande medlemsföreningsmöten. För ändring av, eller tillägg till, varje annan stadgeparagraf krävs beslut, med två tredjedels (2/3) majoritet, av medlemsföreningsmöte. 8 För att ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ska kunna behandlas på medlemsföreningsmöte ska förslag därom uttryckligen ha angivits i möteshandlingarna, i form av motion, eller om medlemsföreningsmöte enhälligt beslutar uppta förslaget. Upplösning 9 Förslag om förbundets upplösning kan endast behandlas på ordinarie medlemsföreningsmöten. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen till mötet. Förbundet kan inte upplösas så länge minst två (2) medlemsföreningar, på mötet där frågan behandlas, motsätter sig upplösningen. För att verkställa förbundets upplösande krävs likalydande beslut vid två (2) på varandra följande medlemsföreningsmöten. 10 Vid förbundets upplösande skall tillgångar realiseras och skulder betalas. Resterande tillgångar skall delas lika mellan medlemsföreningarna eller gå till annat ändamål som bestäms av det upplösande årsmötet och som är i enlighet med förbundets syfte. Till likvidatorer bör förbundets revisorer utses. Likvidation sker i samband med förbundets upplösning. Verksamhetsår 11 Förbundets verksamhetsår är kalenderår. Medlemsföreningar

2 12 Förening som efter ansökan om medlemskap antagits av medlemsföreningsmöte som medlem, benämns i dessa stadgar som medlemsförening. 13 För att antas som medlemsförening krävs att föreningen har stadgar och en styrelse samt att föreningen har en verksamhet vilken ska vara förenlig med paragraferna två till och med fyra (2-4 ) i dessa stadgar. 14 Medlemsförening utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar. 15 Det åligger medlemsförening att tillmötesgå krav på lämnande av uppgifter som förbundsstyrelsen behöver för att bedriva förbundets centrala verksamhet. 16 Förbundet har rätt att ta ut en, av årsmötet bestämd, terminsavgift av varje medlemsförening. Beslut om ändrad terminsavgift kräver två tredjedelars (2/3) majoritet. Terminsavgiften ska betalas senast fyra (4) veckor efter ordinarie årsmötet på våren, respektive Riksmötet på hösten, annars kan medlemsföreningen åläggas en påminnelseavgift. Påminnelseavgiftens storlek bestäms av den sittande förbundsstyrelsen men skall vara skälig. 17 En medlemsförening kan avskrivas om den inte uppfyller kraven för medlemskap under minst ett (1) års tid, enligt paragraf tretton (13 ) i dessa stadgar, eller om den ej betalat terminsavgift under minst ett (1) års tid, enligt paragraf sexton (16 ) i dessa stadgar. 18 Medlemsförening som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Nästkommande ordinarie årsmöte beslutar om uteslutning av avstängd medlemsförening. Uteslutning kräver två tredjedels (2/3) majoritet av mötet. Avstängning påverkar inte medlemsförenings stadgereglerade rättigheter i samband med ordinarie årsmöte. Medlemsföreningsmöten 19 Medlemsföreningsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Årsmöte och Riksmötet är medlemsföreningsmöte. 20 Ordinarie årsmöte skall hållas varje år tidigast första (1) oktober och senast trettioförsta (31) november, på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen, i samråd med medlemsföreningarna. Beslut om att hålla riksmöte eller inte fattas på Årsmöte. Beslutet angående att hålla riksmöte kräver två tredjedelars (2/3) majoritet. Vid beslut att genomföra riksmöte skall detta hållas tidigast första (1) februari och senast trettioförsta (31) mars, på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen, i samråd med medlemsföreningarna. 21 Ordinarie årsmöte samt Riksmötet är beslutsmässigt: då kallelse utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast åtta (8) veckor före medlemsföreningsmötet, med uppgift om tid och plats för mötet. då möteshandlingar sänts ut till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast två (2) veckor före mötet. då minst två tredjedelar (2/3) av medlemsföreningarna är representerade. 22 Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie årsmöte: 1) Mötets öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Yttrande och närvarorätt 4) Val av mötesordförande

3 5) Val av mötessekreterare 6) Val av två (2) justerare tillika rösträknare 7) Fastställande av dagordning 8) Styrelsen rapporterar om innevarande verksamhetsår 9) Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för innevarande verksamhetsår 10) Val av förbundsstyrelse 11) Val av valberedning 12) Val av internrevisorer 13) Val av revisor 14) Fastställande av reviderad verksamhetsplan för året samt fastställande av verksamhetsplanen för nästkommande år 15) Fastställande av reviderad budget för året samt fastställande av budget för nästkommande år 16) Fastställande huruvida riksmöte skall genomföras kommande verksamhetsår. 17) Propositioner 18) Motioner 19) Övriga frågor 20) Mötets avslutande 23) Följande ärenden skall alltid behandlas av Riksmötet: 1) Mötets öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Yttrande och närvarorätt 4) Val av mötesordförande 5) Val av mötessekreterare 6) Val av två (2) justerare tillika rösträknare 7) Fastställande av dagordning 8) Verksamhetsplan för innevarande år 9) Budget för innevarande år 10) Propositioner 11) Motioner 12) Övriga frågor 13) Mötets avslutande 24 Inför medlemsföreningsmöte har medlemsföreningar, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer rätt att inkomma med förslag, uttalanden och nomineringar. 25 Anställd av förbundet som också är föreningsmedlem i förbundet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på medlemsföreningsmöte. 26 Person vald i stadgemässiga val på årsmöte har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på medlemsföreningsmöte. 27 Varje medlemsförening äger (1) rösträtt på mötet. Övriga representanter från medlemmarna har närvaro, yttrande och förslagsrätt 28 Varje medlemsförening har rätt att skicka en (1) reservrepresentant till medlemsföreningsmöte vilken har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet. Skulle representant, vilken reservrepresentant representerar, så önska, eller skulle representant vara frånvarande, äger reservrepresentant dennes rösträtt.

4 29 Varje medlemsförening har rätt att skicka sin ordförande, alternativt annan föreningsmedlem som medlemsföreningen utser, till medlemsföreningsmöte vilken har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet samt närvaro- och yttranderätt på ordförandemöte i samband med medlemsföreningsmöte. 30 Nominerad till stadgemässiga val eller person som för talan för viss motion har på medlemsföreningsmöte närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i berörda frågor. 31 Förslag till medlemsföreningsmöte som är förbundsstyrelsen tillhandla fyra (4) veckor före medlemsföreningsmöte är en motion. Förslag inkommet efter ordinarie motionstid betraktas som motion vilken kan behandlas med samtliga föreningars vetorätt. Nyttjas veto bordläggs frågan till nästa medlemsföreningsmöte. För motioner inkomna efter ordinarie motionstid krävs kvalificerad majoritet (3/4) för bifall. Nominering till stadgemässiga val förrättade på medlemsföreningsmöte skall vara valberedningen tillhanda senast sex (6) veckor före medlemsföreningsmöte. 32 Årsmötet väljer förbundsstyrelse, valberedning, internrevisorer och revisorer bland de nominerande till respektive val, om så inte kan ske får ytterligare nomineringar ske på mötet. 33 Vid omröstning på medlemsföreningsmöte fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har förbundsstyrelsen utslagsröst. Personval sker med sluten votering. 34 Övriga frågor kräver två tredjedels (2/3) majoritet för bifall på medlemsföreningsmöte. 35 Medlemsförening kan, efter omröstning på medlemsföreningsmötet, fråntas sin rösträtt i specifik fråga om en kvalificerad majoritet (tvåtredje delar) av medlemsföreningsmötet funnit att medlemsföreningen befinner sig i jävsituation i den aktuella frågan. 36 Protokoll från medlemsföreningsmöte skall anslås, i justerad version, på förbundets hemsida senast tio (10) arbetsdagar efter mötets avslut. 37 Vid beslut om förändring av stadgan är förbundsstyrelsen ansvarig för att stadgan revideras samt att revideringen är genomförd senast tjugo (20) arbetsdagar efter avslutat medlemsföreningsmöte. Extra årsmöte 38 Extra årsmöte får endast behandla de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. 39 Om förbundsstyrelsen så beslutar, eller om revisor eller minst hälften av medlemsföreningarna så kräver, skall extra årsmöte utlysas av förbundsstyrelsen eller revisor. 40 Extra årsmöte är beslutsmässigt då kallelse och årsmöteshandlingar utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast fyra (4) veckor före mötet, med uppgift om tid och plats för det extra årsmötet. Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

5 42 Förbundsstyrelsen har sitt säte i Nacka kommun, Stockholms län. 43 Förbundsstyrelsen utses av årsmöte och tillträder därefter vid årsskiftet (1 januari). Årsmötet utser sju (7) ledamöter varav en är förbundsordförande, en vice förbundsordförande, en ekonomiansvarig ledamot, en näringslivsansvarig ledamot, en kommunikationsansvarig ledamot, en utbildningsansvarig ledamot och en projektansvarig ledamot. 44 Förbundsstyrelsens mandatperiod sträcker sig över kalenderår (1 januari- 31 december). Från årsmötet fram till årsskiftet har den gamla styrelsen fullt ansvar samtidigt som den nya styrelsen åtar sig att närvara för att underlätta överlämning. Under överlappningsperioden kan skriftlig såväl som muntlig överlämning ske. 45 Valbar till förbundsstyrelsen är personalvetare som studerar, med avsikt att fullgöra sina studier, eller vilken för högst 3 år sedan avslutat en personalvetarutbildning om minst 180 högskolepoäng inom beteendevetenskapliga ämnen samt ekonomi och/eller arbetsrätt. 46 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade före förbundsstyrelsemötet och minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna är närvarande varav en skall vara förbundsordföranden eller vice förbundsordföranden. Sammankallande är ledamot i förbundsstyrelsen. 47 Vid omröstning i förbundsstyrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas förbundsordförandens utslagsröst. 48 Förbundsstyrelsen utser förbundets firmatecknare vilka skall vara minst två (2). 49 Vid vakant förbundsstyrelsepost kan fyllnadsval göras av förbundsstyrelsen på förbundsstyrelsemöte då detta utlysts skriftligen, till medlemsföreningar, förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer och valberedning, senast fyra (4) veckor före mötet, med förfrågan om nomineringar till den vakanta posten. Om vakansen gäller förbundsordförande intar vice förbundsordförande den posten och fyllnadsvalet gäller istället ny vice förbundsordförande. Förbundsstyrelsen tar emot nomineringar som måste vara inkomna senast en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet. Beslut skall ratificeras under nästa medlemsföreningsmöte eller rivas upp. 50 Medlem i förbundet skall kontinuerligt kunna ta del av beslut fattade av förbundsstyrelsen. På alla möten ska protokoll föras. Dessa protokoll skall anslås, i justerad version, på förbundets hemsida senast tio (10) arbetsdagar efter mötets avslut. Revisorer 51 Revisorerna granskar förbundets räkenskaper och handlingar samt upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om avgående förbundsstyrelses ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen skall vara förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast fyra (4) veckor före ordinarie årsmöte. Om ingen av förbundets revisorer är auktoriserad revisor kan utomstående revisor behöva anlitas för att granska förbundet löpande och inför årsmöte. Då detta är fallet väljs denne auktoriserade revisor in som en utav förbundets två (2) revisorer (se 55 ) men behöver ej en personlig ersättare. 52 Årsmötet utser två (2) revisorer jämte en (1) personlig ersättare, alternativt två (2) då auktoriserad revisor ej finns.

6 53 Valbar till revisor och ersättare till revisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är invald i förbundsstyrelsen eller anställd av förbundet. Alternativt en utomstående auktoriserad revisor. Valberedning 54 Valberednings uppgift är att nominera komplett förbundsstyrelse, komplett valberedning, revisorer samt revisorers personliga ersättare samt rekryterings-/webbansvarig. Senast tre (3) veckor före ordinarie årsmöte ska valberedningen skriftligen meddela förbundsstyrelsen vilka som kandiderar till förbundsstyrelse, valberedning, revisor, revisors personliga ersättare samt rekryterings-/webbansvarig. 55 Valberedningen utses av det ordinarie årsmötet och tillträder därefter. Årsmötet utser tre (3) valberedare. 56 Valbar till valberedningen är föreningsmedlem bosatt i Sverige. 57 Valberedningen utser inom sig sin ordförande. Hela valberedningen är sammankallande. Stadgekommentarer Stadgekommentarer är beslutade tolkningar av stadgar. Medlemsföreningsmöte, förbundsstyrelse och stadgeändringar kan ändra kommentarerna. 1. Rubrikerna i stadgarna och numreringen (utöver 1-10 ) ingår ej i stadgarna, utan är till för att det ska vara lättare att hitta i dem. 2. Med "anställd" i 25 menas anställd i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att han eller hon ej är valbar till representant för medlemsförening. 3. Angående 3 : Med allmännyttig avser P-riks att förbundets funktion och roll är sådan att det är till gagn för allmänheten, t.ex. genom bättre personalvetare vilka i sin tur skapar bättre arbetsförhållanden och villkor i samhället, men även t.ex. att organisationen är demokratiskt fostrande, främjar nätverksbyggande samt andra allmännyttiga funktioner. 4. Angående 4 : P-riks anser att jämställdhet och jämlikhet ingår i begreppet demokratiska principer. 5. Begreppet årsmöte hänvisar både till ordinarie årsmöte och extra årsmöte.

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR STADGAR 1. ORGANISATIONENS NAMN OCH SÄTE 1.1. Serbernas Riksförbund i Sverige. Савез Срба у Шведској. 1.2. Serbernas Riksförbund i Sverige (vidare benämnt SRF) har

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring

PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring Under de senaste åren har det snarare varit mer regel än undantag att års- och höstmötet beslutat om stadgeändringar eller i vart fall tagit ställning till

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO Antagna vid föreningens konstituerande årsmöte den 26 september 2010. NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Pareto - Uppsalas samhällsekonomiska förening (hädanefter Pareto) med

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer