Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen. 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen. 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention"

Transkript

1 Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention

2 Våra olika roller i det tobaksförebyggande arbetet främja hälsa, förebygga, behandla motivera/åtgärda/följa upp lärare, handledare förebild opinionsbildare och ingen roll ersätter den andra

3 I Sverige Vetenskaplig belagd ökad risk för 58 olika sjukdomar. Flest dödsfall i cancer, hjärt-kärlsjukdom och lungor Varannan rökare dör i förtid Rökare förlorar 10 år av förväntad livstid Rökaren har 5-7 fler år av upplevd ohälsa jämfört med icke-rökaren Källor: Tobak och Avvänjning. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Rapport R 2009:17 Doll R et al. BMJ 2004 Jun 26;328(7455):1519

4 Rökningens effekter Årligt insjuknade av rökning Sverige personer Årligt avlidna Sverige personer Årlig samhällskostnad Sverige 30 miljarder kr Källa: Socialstyrelsen Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar. Bolin K. & Lindgren B. Rökning: Produktionsbortfall och sjukvårdskostnader. Rapport nr R 2004:3. Statens folkhälsoinstitut Stockholm

5 Innehållsdeklaration Tobaksrök innehåller mer än kemiska ämnen; oxidanter, fria radikaler, kväveoxid, kolmonoxid, nikotin, amoniak m m

6 Andel rökare i Sverige 2014 Dagligen: 10 procent, mest år Då och då: 10 procent, mest år Passiv rökning: 15 procent, mest år Daglig snusning: 4% kv, 18% m, mest år Källa: Hälsa på lika villkor. Nationella folkhälsoenkäten Tobaksvanor i Sverige Folkhälsomyndigheten

7 Ojämlikhet i rökning och därmed i hälsa Utbildning: 14/5% förgymn/eftergymn Sysselsättning: 25/9% arbetslös/yrkesarbetande Källa: Hälsa på lika villkor. Nationella folkhälsoenkäten Tobaksvanor i Sverige Folkhälsomyndigheten

8 Hur bygga motivation i patientkontakten? Kunskap, förståelse för problemet Bekymmer, oro för konsekvenserna Tron på att det finns lösningar (det kan bli bättre/det finns metoder) Tilltro att klara förändringen Veta, Vilja, Kunna

9 Förhållningssätt Skapa samarbetsklimat, visa intresse och omsorg Bekräfta: Hur känns det att ha kommit så här långt?, Du har funderat en hel del på detta Stimulera egna idéer: Hur skulle du kunna göra vilka idéer får du? Vem kan ge dig extra stöd i vardagen? Uppmärksamma framgångar och hjälp till med problemlösning

10 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Inom tobaksområdet finns evidens för alla nivåer Enkla råd viktig insats som en grund för alla Rådgivande samtal, gravida Kvalificerat rådgivande samtal, målet för våra ansträngningar då behov finns för denna insats. Källa: Socialstyrelsen 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Västerås

11 Enkla råd om tobaksvanor Kan erbjudas rökare (men mer kvalificerad rådgivning bör erbjudas) Mycket korta, standardiserade råd eller rekommendationer Ingen särskild uppföljning Kan kompletteras med skriftlig information Tar mindre än 5 minuter Exempel: Jag rekommenderar dig att sluta röka Känner du till kopplingen mellan (rökning och diabetes) (berätta)? Har du funderat på att sluta? det finns ju många bra sätt (berätta) Kan du tänka dig att sätta ett stopp-datum?

12 Information till motiverad patient Sätta ett stoppdatum, sluta helt Göra sig av med all tobak Nikotinläkemedel för den som behöver Erbjud alltid hjälp med tobaksavvänjning

13 Rådgivande samtal om tobak Bör erbjudas gravida rökare samt gravida och ammande snusare. Kan erbjudas andra snusare Mer av en dialog och anpassat till individen Kan inkludera motiverande strategier (MI) Kan kompletteras med läkemedel och andra hjälpmedel Kan kompletteras med uppföljning Tidsmässigt mer omfattande än enkla råd

14 Kvalificerad rådgivning/ tobaksavvänjning Bör erbjudas rökare (vuxna och ungdomar) Samtalet är strukturerat/teoribaserat KBT-inriktad metod Kan inkludera motiverande strategier (MI) Personalen särskilt utbildad Kan kompletteras med läkemedel och andra hjälpmedel Ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal Ofta särskild uppföljning

15 Avvänjningens tre faser + uppföljning Fas och besök Förberedelsefas Besök 1 förberedelse Aktiv stoppfas Besök 2 rök/snusstopp Besök 3 de första erfarenheterna Besök 4 fortsatt stöd och utveckling av strategier Vidmakthållandefas Besök 5 - återfallsprevention Besök 6 8 stöd och vidmakthållande Åtgärd Sätta stoppdatum Stärka motivationen Kartlägga tobaksbruket Utveckla strategier för nikotinsug att förebygga och hantera abstinens att bryta vanor Läkemedelsbehandling Utveckla strategier för högrisksituationer Hantera bakslag och återfall

16 Nikotinberoendet Bästa välbefinnandenivå (koncentrerad, stimulerad, lugn) Ca 1 tim Ca 1 tim Ca 1 tim Nikotinreceptorerna

17 Nikotinberoendet abstinensperioden Bästa välbefinnandenivå (koncentrerad, stimulerad, lugn) Ca 1 tim Ca 1 mån Nikotinreceptorerna

18 Abstinensbesvärens tidtabell 1-3 dygn > 3 veckor 3 månader kraftiga besvär måttliga besvär kvarstår tobakssug och viktökning Läkemedel vid tobaksavvänjning: Nikotinläkemedel Bupropion (Zyban) Varenikline (Champix)

19 Läkemedel för att sluta röka På marknaden idag finns: 1. Nikotinläkemedel (receptfria) 2. Zyban (receptbelagd) - Lindrar abstinens och röksug - Används 3 månader, ibland längre - Ta rekommenderad dos 3. Champix (receptbelagd), även för snusare Kombinationsbehandling med nikotinläkemedel eller champix är de läkemedelsbehandlingar som är effektivaste hittills

20 Alternativ till tobak Undvika t ex fest, alkohol, rökiga platser Förändra vanor och rutiner Avleda uppmärksamheten från sug och tankar på tobak genom att dricka vatten, byta aktivitet, en snabb promenad eller genom att tänka på något trevligt m m

21 Avvänjning med ungdomar Tidiga insatser Metoder som är lätt tillgängliga Inga pekpinnar Korta insatser (4 5 korta samtal) Uppföljning

22 Vattenpipa - hälsoeffekter Att använda vattenpipa för att röka tobak är farligt både för den som röker och andra Vattenpipa är inget säkert alternativ jämfört med rökning En session på 1 timme ger gånger mer rök jämfört med 1 cigarett Den passiva röken innehåller både ämnen från tobaken och bränslet Att dela munstycke innebär att smittorisk för överförbara sjukdomar inklusive tuberkulos och hepatit (WHO Study Group on TobReb 2005)

23 En ny nikotinprodukt Inhalationssystem för nikotin & kemikalier med hjälp av ett batteri Lysdiod Simulerar glöd Förångare Batteri/elektronik Inhalator/ vätskebehållare Batteriladdare USB och/eller 230 V Ampull Filter

24 Många olika typer

25 Slutsatser E-cigaretter ingen säker produkt. Kunden vet inte vad hon köper E-cig med nikotin ej tillåtet att sälja i Sverige, läkemedelsklassat Innehåller skadliga ämnen men mindre skadliga än cigaretter Vi vet inte om det hjälper människor sluta röka på lång sikt Tillvänjningsprodukt för ungdomar Viktigt att e-cig förbjuds i rökfria miljöer

26 Effekten kan tiodubblas Rökavvänjningsmetod På egen hand Kort rådgivning Kort rådgivning + nikotinläkemedel Andelen rökfria 1 år efter rökstoppet (procent) 2 3 % 5 % 10 % Behandling hos tobaksavvänjare + nikotinläkemedel % Källa: Tobak och avvänjning En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning. Statens folkhälsoinstitut R 2009:17

27 Tobaken i alla vårdprocesser Astma/KOL Diabetes Hjärt kärl sjuklighet Högt blodtryck I samband med operation I samband med andra behandlingar t ex strålbehandling Upprepade infektioner Graviditet/Föräldraskap Psykologiska/psykiatriska och sociala problem Stress Riskbruk av alkohol M fl

28 Rökfri operation Patientsäkerhet Vårdkvalitet Förbättrad behandlingseffekt Minskad läkemedelsbehandling Kortare vårdtider Kortare sjukskrivningstider Källa: Thomsen T, V. N Interventions for preoperative smoking cessation (Review) The Cochrane Library, Issue 3.

29 Komplikationer minskade Totala komplikationsfrekvensen från 52 % till 18 % (knä- och höftoperationer) Sårrelaterade komplikationer Hjärt-kärl komplikationer Risken att göra om operationen Lägre antal vårddagar Källa: Möller AM et al. Effect of preoperative smoking intervention om postoperative complications: A randomised clinical study. Lancet 2002;359:114-7.

30 Patientinformation i samband med operation När du blir opererad är det viktigt att du är rökfri Rökning påverkar operationsresultatet negativt Komplikationerna blir flera (50 %) och hälsoriskerna ökar När du slutar röka/snusa blir din operation säkrare Ditt hjärta och dina lungor mår bättre och ditt immunförsvar förbättras Sårläkningen blir bättre och du återhämtar dig snabbare Eftersom även snus försämrar blodcirkulationen så är det viktigt att vara helt tobaksfri

31 Att bli en lyckosam slutare innebär En omställningsperiod, c:a 1 mån samt beredskap för svårigheter under en längre period Att man måste förstå beroendet Att lära sig att hantera situationer och sinnesstämningar utan tobak Att förändra inställning/attityd till tobaken som sker genom höjd kunskapsnivå och nya erfarenheter

32 Självhjälpsmaterial Självhjälpsmaterial är ett komplement till rådgivningen

33 Informera om den hjälp som finns att få På vårdcentralen, mottagningen Sluta röka linjen, tel Kompletterar det lokala arbetet Webben Appar

34 Förebild Rökfri arbetstid förebild för andra arbetsplatser Rökfria entréer Inte röka i arbetskläder Inte sälja tobaksprodukter inom våra verksamheter Arbete pågår just nu med att förbättra vår policy

35 Opinionsbildande rollen WHO:s ramkonvention om tobakspreventivt arbete (den första inom hälsoområdet), Tobakskonventionen Effektiv lagstiftning Minska efterfrågan Minska tillgången Källa: Statens folkhälsoinstitut Tobakskonventionen R 2009:4

36 Tobacco Endgame 2025 En strategi för utfasningen av tobaksbruket i Sverige Mobilisering av alla inom hälso- och sjukvården Opinion för ett beslut om ett måldatum samt en handlingsplan enligt Tobakskonventionen Dold försäljning Neutrala paket Varningsbilder Ökad tobaksskatt Utvecklad tobaksavvänjning M m Källa:

37 Stödjande organisationer, nu 72 st Tobaksfaktas Vänner, t ex Non Smoking Generation, Cancerfonden m fl Svenska Läkaresällskapet Medicine Studerandes Förbund Kandidatföreningen KF Sveriges Yngre Läkares Förbund Svensk Sjuksköterskeförening Vårdförbundet Sveriges Tandläkarförbund, Tandhygienistföreningen, Tandsköterskeförbundet Sveriges Dietisters Riksförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård Jämtlands Läns Landsting DSF-Distriktssköterskeföreningen i Sverige

38 Våra olika roller i det tobaksförebyggande arbetet främja hälsa, förebygga, behandla motivera/åtgärda/följa upp lärare, handledare förebild opinionsbildare och ingen roll ersätter den andra

39 Tack för mig! Tel 018 /

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:17 ISSN: 1651-8624 ISBN: 978-91-7257-729-9 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis)

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Regeringen beslutade den 22 december 2010 propositionen En samlad

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN!

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Nr 3 NOVEMBER 2013 SLUTA RÖKA & SNUSA Missa inte TOBAKSAVVÄNJNING Få hjälp på traven via din vårdcentral 10 VIKTIGA STEG

Läs mer

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson Statens folkhälsoinstitut R 2006:14 ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-442-9 Författare: Agneta Hjalmarson,

Läs mer

Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet

Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet Tobaksfri kommun Tobak är fortfarande vårt enskilt största folkhälsoproblem, men det går att förebygga. Kommunen är en viktig aktör för att det lokala tobaksförebyggande arbetet ska bedrivas och fungera.

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

tobak ELLER hälsa Om att göra välgrundade val byggda på fakta! Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak

tobak ELLER hälsa Om att göra välgrundade val byggda på fakta! Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak tobak ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak #3 2014 Varje dag gör vi val i vår vardag, ibland stora ibland små. Ibland medvetet, ibland omedvetet men även ett ickebeslut är också ett val

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! Det ska vara lätt att göra rätt! LÄKARFÖRBUNDETS POLITIK FÖR ATT FRÄMJA HÄLSA OCH FÖREBYGGA OHÄLSA DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT! SID 1 Det ska vara lätt att göra rätt! Läkarförbundets politik för att

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus De flesta som röker eller snusar ångrar att de någonsin började. Är du en av dem? Du känner säkert många som redan har slutat och kanske frågar

Läs mer

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen Din hälsa ett livsstilsmagasin från din vårdcentral Livsstilsförändring gav lägre vikt Sömnskolan förbättrade sömnen Dricka lagom Ta gärna med tidningen hem! din hälsa primärvården, örebro läns landsting

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer