Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fri från tobak i samband med operation. Information för personal"

Transkript

1 Fri från tobak i samband med operation Information för personal

2 Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan 11 behandling av rökare i samband med operation 12 mer information 14 Regional och lokal information 15 Egna anteckningar Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och Statens folkhälsoinstitut. STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: omslagsfoto: shutterstock.com FOTO INLAGA: s. 6 Photosindia, s. 10 Magnus Westerborn/MATTON, s. 12 mikael dubois/johnér GRAFISK PRODUKTION: ab typoform TRYCK: tabergs tryckeri ab, taberg, 2010

3 INLEDNING Den här broschyren är en introduktion för vårdpersonal som vill stödja patienter att vara tobaksfria i samband med sin operation. Broschyren kan användas vid arbetsplatsträffar eller liknande tillsammans med powerpointpresentationen Fri från tobak i samband med operation. Med begreppet tobak menar vi här tobak i alla former: röktobak, tuggtobak, snus och tobak som man andas in via vattenpipa.

4 Tobak eller hälsa Rökning dödar Att sluta röka ger en stor hälsovinst. De som fimpar i tid förlänger livet med i genomsnitt 10 år. Trots att rökningen har minskat i Sverige röker fortfarande en miljon människor dagligen och rökningen dödar cirka människor i Sverige varje år. Risken att drabbas av någon eller några av cirka 40 olika sjukdomar ökar, med sämre livskvalitet, ökat vårdbehov och för tidig död som följd. Den som börjar röka i tonåren löper tre gånger större risk än icke-rökare att dö redan när de är år. Lungsjukdomar, cancer, hjärtinfarkt, hjärnblödning, impotens, ryggont och tandlossning är betydligt vanligare hos rökare än hos icke-rökare. Kostnaderna för individen, arbetsgivaren, sjukvården och samhället är enorma. Dessutom är sexton procent av den vuxna befolkningen utsatta för passiv rökning, vilket har en väldokumenterad negativ effekt på hälsan. En majoritet av de vuxna som röker idag (70 procent) och närmare hälften av snusarna (45 procent) vill sluta, var tredje av dem vill ha hjälp. Chansen att lyckas ökar också upp till tio gånger om man får professionellt stöd. 4

5 Snusning är ingen ofarlig ersättare för rökning Snusningens effekter på kroppen är inte lika väl undersökta som rökningens men tillräckliga för att avråda från användning. Även om snusningen är mindre skadlig ökar snusningen risken för: cancer i bukspottkörteln dödlig infarkt och dödlig stroke förhöjt blodtryck permanenta och irreparabla förändringar i munslemhinnan. Det finns inget vetenskapligt stöd för att använda snus vid rökavvänjning. Om man ersätter rökning med snusning kvarstår nikotinberoendet. 5

6 Värdet av att slippa tobak Det är sedan länge känt att rökare löper större risk för komplikationer i samband med operationer. Oftast är det sårinfektioner och försenad sårläkning som kan tvinga patienten till antibiotikabehandling, förlängd sjukhusvård och längre sjukskrivning. Det förekommer också allvarligare komplikationer som utebliven benläkning och livshotande försämring av hjärt-lungfunktionen. studier har visat att Avvänjningsstöd i samband med operation är möjligt och framgångsrikt. Rökstopp sex till åtta veckor före en planerad kirurgi normaliserar risken för komplikationer efter operationen. Rökstopp fyra veckor före operation halverar risken för postoperativa komplikationer. Rökavvänjning direkt efter akuta operationer minskar det totala antalet komplikationer. 6

7 Rökning ger kroppen syrebrist Kolmonoxid och nikotin orsakar syrebrist i kroppens vävnader. Kolmonoxid hindrar de röda blodkropparna från att ta upp syre i lungorna. Ju mer en person röker och därmed andas in kolmonoxid, desto fler blodkroppar blockeras, vilket orsakar större syrebrist. Nikotinet drar ihop blodkärlen, till exempel i huden, och orsakar även förtjockning av blodet på grund av att trombocyterna blir klibbiga och lättare klumpar ihop sig. Risken för blodproppar ökar. Kolmonoxid, nikotin och andra ämnen i röken man andas in (ett bloss innehåller drygt ämnen) bidrar till försämrad genomblödning i samtliga vävnader i kroppen. Dessutom bidrar en minskad bildning av kollagen till försämrad sårläkning, och en försämring av immunförsvaret ger ökad infektionsrisk. Generellt kan man säga att ju längre en person har rökt, desto större är risken för att dessa bakomliggande mekanismer är rubbade och därmed ökar risken för att rökaren drabbas av komplikationer. Andra former av tobak Eftersom nikotinet drar samman de små blodkärlen och försämrar genomblödningen är det alltid bäst att sluta med alla sorters tobak i samband med operation. Det är ett utmärkt tillfälle att stödja tobaksstopp i samband med att patienten ska genomgå operation! För personer som inte klarar av att börja leva nikotinfritt kan nikotinläkemedel trots allt rekommenderas. Likaså kan recept på de nikotinfria läkemedlen bupoprion (Zyban ) eller vareniklin (Champix ) förskrivas. 7

8 Du kan vara en förebild och ett stöd Tobaksbruk är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Avvänjningsstöd har en central roll för att förbättra hälsan hos individer och befolkning. För att vi ska kunna ge bästa möjliga vård med trovärdighet är det nödvändigt att all personal inom hälso- och sjukvården ger samma budskap och är ett stöd. De flesta uppdragsgivare (landsting etc.) har beslutat om en rökfri eller tobaksfri sjukvårdsorganisation, även om omfattning och efterlevnaden av beslutet varierar. Du som medarbetare förväntas följa organisationens tobakspolicy. Du är en förebild och ambassadör för det tobakspreventiva arbetet. detta kan exempelvis innebära att inte använda tobak under betald arbetstid inte använda tobak inom sjukvårdsområdet eller i arbetskläder se varje operationstillfälle som en viktig och lämplig anledning att hjälpa patienten att sluta med tobak. Du som anställd medarbetare i vården bör få utbildning i ämnet så att du kan stödja patienten att bli tobaksfri. Både du och dina arbetskamrater gynnas av er gemensamma tobaksfria arbetstid. 8

9 Visst kan du ta upp frågan! Så snart det är bestämt att en patient ska genomgå en operation är det viktigt att ta upp frågan om tobak, och att koppla den till patientsäkerheten. i primärvården Fråga alla patienter om de använder tobak och dokumentera det i journalen. Uppmuntra patienter som använder tobak att sluta. Lämna över broschyren Fri från tobak i samband med operation och rekommendera patienten att läsa den. Bedöm motivationen hos patienten. Erbjud stöd och hänvisa till tobaksavvänjare om patienten önskar hjälp. Följ alltid upp frågan om tobaksvanor vid varje besök. Följ alltid upp hur det går för de patienter som beslutar sig för att sluta eller som nyligen slutat. vid inskrivningen på sjukhus Fråga alla patienter om de använder tobak och dokumentera det i journalen. Uppmuntra patienter som använder tobak att sluta. Lämna över broschyren Fri från tobak i samband med operation och rekommendera patienten att läsa den. Uppmuntra patienten att ta emot råd och stöd av dig eller någon av dina arbetskamrater. 9

10 under patientens tid på sjukhuset Uppmuntra patienten att göra sig av med alla tobaksprodukter. Berätta att nikotinet lämnar kroppen inom ett par dygn men att suget efter nikotin kan sitta kvar betydligt längre. Berätta att tobaksbegäret kan dämpas med nikotinersättningsmedel, men att beslutet att sluta och det personliga stödet alltid är det viktigaste för att lyckas. vid utskrivningen från sjukhuset Berätta att de första dagarna efter hemkomsten kan vara kritiska. Tobaksbegäret känns ofta extra starkt när man kommer tillbaka till de vanliga rutinerna i hemmet. Berätta att de flesta klarar stoppet utan nikotinersättningsmedel. Tala om för patienter som använt nikotinersättningsmedel under vårdtiden att man kan köpa dem receptfritt på apotek. Uppmuntra patienten att städa undan sådant som kan påminna om tobaksbruket, till exempel askkoppar och tändare och att slänga all tobak som finns kvar hemma. Diskutera om patienten behöver en stödperson i närheten av hemmet. Skriv gärna remiss så att uppföljningen och stödet verkligen blir av! 10

11 Behandling av rökare i samband med operation Behandling av vuxna dagligrökare Socialstyrelsen har gett ut rekommendationer för vilken typ av råd man bör använda för att påverka dagligrökare att sluta röka i samband med operation. Det aktuella kunskapsläget talar mycket starkt för att behandlingen av rökande patienter som opereras ska bestå av kvalificerad rådgivning om rökstopp tillsammans med läkemedelsbehandling. Kvalificerad rådgivning tar oftast längre tid än 30 minuter. Den är patientcentrerad, teoribaserad och strukturerad och genomförs av särskilt utbildad personal. Exempel på teorier som används är MI (motiverande samtal) och KBT (kognitiv beteendeterapi). Inför operation sker rådgivningen vanligen individuellt. Rådgivningen ska åtföljas av läkemedelsbehandling där nikotinläkemedlen är de som hittills studerats. Utöver kvalificerad rådgivning har också läkares enkla råd, d.v.s. kortfattad information om riskerna som vanligen tar 2 3 minuter studerats. Kort rådgivning gav ingen effekt. Råd om andra sorters tobak Socialstyrelsen ger inga särskilda rekommendationer om råd för annat tobaksbruk i samband med operation. 11

12 Mer information Webbplatser Cancerfonden, Hjärt-lungfonden, Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS), Råd om vård på webb och telefon, Sluta-röka-linjen, tel

13 Statens folkhälsoinstitut, Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot tobak, Tips om material som kan beställas eller laddas ned 1. Att hjälpa rökare och snusare att sluta. Enkla råd (personal) 2. Rådgivning om tobak (personal) 3. Har du funderat på att sluta röka eller snusa? Folder och ställ (patient) 4. Expertens bästa råd för att bli rök- och snusfri (patient) 5. Vad vi vet om snus (personal/patient) 6. Sluta-röka-linjens ställ med kort (patient och handledning för personal) Materialet finns att beställa eller laddas ned på 7. Samtala om levnadsvanor (personal) 8. Har du funderingar kring dina levnadsvanor? (patient) Materialet finns att ladda ned på

14 Referenser Brodstock M. (2007) Systematic review of the health effects of modified smokeless tobacco products. (New Zealand Health Technology Assessment Report 10:1). Christchurch: New Zealand Health Technology Assessment. Cnattingius S, et.al. (2005) Hälsorisker med svenskt snus. (Statens folkhälsoinstitut Rapport A nr. 2005:15). Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, Karolinska institutet. Lindström D. (2008) The impact of tobacco use on postoperative complications. Doktorsavhandling. Stockholm, Karolinska institutet, Södersjukhuset. Møller, AM, Villebro, N, Pedersen, T, Tønnesen, H. Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications: a randomised clinical trial. Lancet 2002;359: Socialstyrelsen (2010). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor Stöd för styrning och ledning 2010 Preliminär version. Statens folkhälsoinstitut (2004) Tobak och avvänjning. En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning. (R nr. 2004:29) Sandviken: Statens folkhälsoinstitut. Thomsen T., Villebro N., & Møller AM. (2010) Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 7. DOI: / CD pub3. World Health Organisation (2008) WHO report on the global tobacco epidemic, 2008: The MPOWER package. Geneva: World Health Organisation. 14

15 EGNA ANTECKNINGAR 15

16 Du kan hjälpa till att bilda ringar på vattnet. Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och Statens folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut Distributionstjänst Stockholm ISBN

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Att sälja tobak. titel. Undertitel

Att sälja tobak. titel. Undertitel Att sälja tobak titel Undertitel Innehåll 1 ATT SÄLJA TOBAK 4 Vilka regler gäller när man säljer tobaksvaror? 10 Vilka kontrollerar att tobakslagen tillämpas SOM den ska? 12 Vad händer om man bryter mot

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Ditt nej gör storskill n ad Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Du är betydelsefull! Den här skriften har främst ett syfte att hjälpa dig som förälder med argument när du ska prata

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! Det ska vara lätt att göra rätt! LÄKARFÖRBUNDETS POLITIK FÖR ATT FRÄMJA HÄLSA OCH FÖREBYGGA OHÄLSA DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT! SID 1 Det ska vara lätt att göra rätt! Läkarförbundets politik för att

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården Frågan om alkohol och föräldraskap är viktig. Vår förhoppning är att du i ditt arbete ska känna dig bekväm med att ta upp frågan om alkohol med föräldrar.

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

En rökfri arbetsplats. en viktig del av välbefinnandet i arbetslivet

En rökfri arbetsplats. en viktig del av välbefinnandet i arbetslivet En rökfri arbetsplats en viktig del av välbefinnandet i arbetslivet Innehåll En rökfri arbetsplats 2 En rökfri arbetsplats 3 Hur får man en rökfri arbetsplats? 5 Arbetsplatsen är rökfri 6 Renhet i enlighet

Läs mer

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp

Läs mer