tobaksberoende Allmänna synpunkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tobaksberoende Allmänna synpunkter"

Transkript

1 Tobaksberoende tobaksberoende I första hand nikotinersättningsmedel I andra hand vareniklin Champix Allmänna synpunkter Tobaksberoende orsakat av rökning leder till komplikationer i flera olika organsystem. De största effekterna ses i andningsvägarna (t ex kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL], lungcancer) och i hjärt-kärlsystemet (arterioskleros, hjärtinfarkt, claudicatio intermittens). Det är därför viktigt att tobaksberoendet dokumenteras i journalanteckning. Primärpreventiva åtgärder exempelvis lagstiftning, olika policybeslut, forskningsinformation, utbildning, opinionsbildning, förebyggande stöd till barn och ungdomar är alla användbara i det tobakspreventiva arbete som bedrivs inom WHO, EU, på nationell, regional och lokal nivå samt av föräldrar. Sekundärprevention Att påverka vuxenrökning, d v s sekundärprevention, är dokumenterat den mest kostnadseffektiva åtgärden inom sjukvården. Det är klarlagt att rökstopp, också hos äldre personer, innebär en klart reducerad risk för nyinsjuknande i hjärt-kärl-, lung- och cancersjukdomar. År 2020 beräknas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Rökstopp är den enda åtgärden som har visats kunna påverka sjukdomsförloppet vid KOL. Några studier visar också på att rökstopp 1 3 månader före och efter operation både förbättrar operationsresultatet och minskar antalet postoperativa komplikationer. Rökningen har beräknats kosta samhället minst 26 miljarder kronor per år varav 2,2 miljarder i sjukvårdskostnader. 6 miljarder kronor är produktionsbortfall p g a dödsfall och förtidspensioner och 18 miljarder är kostnader för sjukskrivningar. Cirka 7000 personer i Sverige beräknas ha avlidit som följd av sin rökning under Rökning förkortar livet med 7 8 år. Vidare har rökare 8 sjukdagar mer per år än icke rökare. Det är dock svårt att sluta röka utan hjälp och endast några procent lyckas på egen hand. Patientenkäter visar att information från läkare om rökningens skadeverkningar mottas positivt hos 70%. Snus Tobaksberoende genom användande av snus är sedan många år mycket utbrett; år 2004 snusade 23% av männen och 3% av kvinnorna. Snus har en starkt 243

2 beroendeframkallande effekt bl a p g a sitt stora nikotininnehåll. De medicinska effekterna är dock otillräckligt kända och det behövs mer forskning. En studie har visat ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom. Snus innehåller även carcinogener. Snusavvänjning kan ske med samma metoder som används vid rökavvänjning även om det finns skillnader i beteendet. Ur medicinsk och hälsoekonomisk synpunkt har snusavvänjning låg prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Evidensbaserade metoder för behandling av tobaksberoende 2011 kom Socialstyrelsen med riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder där metoder för tobaksavvänjning ingår. Den rekommenderade metoden för tobaksavvänjning till vuxna som röker dagligen samt personer som ska genomgå operation är kvalificerat rådgivande samtal. Övriga högriskgrupper är personer med lungsjukdom, hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, diabetes, övervikt/fetma, cancer, depression, schizofreni men även gravida, ammande och förälder/annan vårdnadshavare är prioriterade grupper. Tobaksavvänjning kan med fördel kombineras med farmakologisk behandling, detta har visat sig ha god effekt i en alertbedömning från SBU Ungdomar som röker bör också få erbjudande om tobaksavvänjning. Läs mer om metoderna i Socialstyrelsens riktlinjer samt Region Skånes vårdprogram för systematiskt arbete med levnadsvanor. Erbjudande om tobaksavvänjning kan också vara en hänvisning till Sluta-Röka- Linjen som också har visat sig ge positiva resultat. En enkel intervention på mindre än tre minuters information från behandlande läkare har visats vara effektiv. En enkel intervention kan innehålla allmänna, standardiserade råd om att sluta använda tobak och om fördelar med tobaksfrihet utifrån den allmänna rekommendationen och/eller kopplat till det medicinska tillståndet. Detta kan kombineras med skriftlig information och/ eller webbaserad information om tobak på (sök på tobak). Rådgivningen bör också innehålla information om vart man kan vända sig om man senare skulle önska ytterligare stöd. Den enkla rådgivningen anpassas efter patientens reaktion på den information och de råd som ges. Läkemedel vid abstinens Enbart motivationsbehandling räcker dock oftast inte. Efter rökstoppet uppstår vanligtvis olika, svåra abstinensproblem. Detta beror bland annat på att dopaminfrisättningen minskar i hjärnans belöningscentrum (t ex nucleus accumbens), vilket kan ge exempelvis depressiva symtom. Användning av nikotinläkemedel är förstahandsval. Nikotinläkemedel finns i olika beredningsformer, har visats minska abstinensproblemen och vid behov kan flera läkemedel kombineras. Om nikotinläkemedel inte hjälper kan andra- 244

3 handsmedlet vareniklin (Champix) eller tredjehandsmedlet bupropion användas. En fördubblad chans för lyckat resultat fås med hjälp av dessa läkemedel. Förstahandsmedel Det är viktigt att bedöma hur stort behov av nikotin som föreligger, inte minst därför att risk för beroende av nikotinläkemedlen finns. Fagerströms skattningsskala är en bra hjälp. Antalet cigaretter som röks per dag visar grovt hur stort tobaksberoende som föreligger. I enstaka fall kan dock det kemiska nikotinberoendet vara relativt litet jämfört med ovanan. När första cigaretten röks på morgonen, d v s då det normalt finns mycket liten halt av nikotin i blodet, är ett bra mått på det kemiska beroendet. Flera beredningsformer av nikotinläkemedel som tuggummi, inhalator, nässpray, sugtabletter, resoribletter och plåster kan användas och kombineras. Munhålespray och munhålepulver är nya beredningsformer som tillkommit på marknaden. Det finns två munsprayer på marknaden; Zonnic och Nicorette, där Zonnic tycks ge högre plasmanivåer än Nicorette. Det finns även en portionspåse på marknaden och den tolereras troligen bättre än nikotintuggummi 4 mg d v s mindre GI-biverkningar. Nikotinplåster kan antas vara mindre beroendeframkallande än andra beredningsformer p g a långsammare upptag och bör därför vara en grundpelare i behandlingen. Val av nikotinplåster diskuteras närmare nedan. De andra beredningsformerna av nikotinläkemedel är lämpliga att kombinera med nikotinplåster men kan också vid mindre nikotinberoende användas som singelpreparat. Tuggummi har trots flera nya preparat fortfarande en viktig plats i behandlingen. Rätt tuggteknik är viktig. Biverkningar i mun och mage gör dock att många inte kan använda tuggummi. Sugtabletter eller resoribletter, som läggs under tungan, kan då användas istället. Inhalator (cigarettliknande) passar en del personer som behöver sysselsätta sig och sina händer. Man bör dock känna till att nikotinintaget via inhalator inte är så stort och snabbt som vid cigarettrökning. Nässpray är ett bättre val om man behöver ett snabbare tillslag vid starkt nikotinberoende. Det är viktigt att inte inhalera i samband med sprayningen då luftvägsirritation kan uppkomma. Val av nikotinplåster Det finns tre olika nikotinplåster i tre styrkor från var sin tillverkare på den svenska marknaden. Dessa är l Nicorette Novum depotplåster 10, 15, 25 mg/16 tim. l Nicotinell depotplåster 7, 14, 21 mg/24 tim. l Niquitin Clear depotplåster 7, 14, 21 mg/24 tim. Produkterna bygger på något olika teknologier. Det totala nikotininnehållet skiljer sig: 39 mg, 52 mg resp 114 mg i de starkaste plåstren enligt ovan. Alla plåstren ger ett långsamt upptag av nikotin, vilket är bra och borde innebära liten risk för läkemedelsberoende. Plåstren med högsta nikotininnehållet från alla 245

4 tillverkarna ger plasmakoncentrationer av nikotin strax över 25 ng/ml vilket är en vanlig halt hos personer som röker ett paket dagligen. Någon övertygande klinisk utvärdering av olika plåster finns ännu inte. Kontraindikationer är akuta fall av hjärtinfarkt eller arytmier. Här får individuella bedömningar göras. Detta innebär att rekommendationerna till förhållandevis friska individer i öppenvård kan skilja sig markant från de till slutenvårdspatienter. Slutsatsen är att innan ytterligare utvärdering föreligger har alla plåstren en plats i terapin. Nikotinläkemedel är sedan 2008 tillgängliga i allmän handel. Andrahandsmedel Om nikotinläkemedel inte hjälper finns vareniklin (Champix) som andrahandsmedel. Vareniklin har funnits sedan 2007 på marknaden och är receptbelagt. Rekommenderad dos är 1 mg två gånger dagligen efter en veckas titrering. Dag 1 3: 0,5 mg 1 x 1, dag 4 7: 0,5 mg 1 x 2, därefter således 1 mg 1 x 2. Patienten ska bestämma ett rökstoppsdatum och behandlingen startar 1 2 veckor före detta datum. Behandlingstiden är 12 veckor. För patienter som framgångsrikt har slutat röka efter 12 veckor kan eventuellt en extra 12-veckorsbehandling ges, värdet av detta tillägg för långsiktig rökfrihet är dock tveksamt. Detta kan vara indicerat där det medicinska behovet är särskilt stort exempelvis till en patient med svår KOL. En dubbel verkningsmekanism gör att den verksamma substansen, vareniklin, binder med hög affinitet till samma receptorer i hjärnan som nikotinet (a4ß2- nikotinerga acetylkolinreceptorer). Vareniklin tycks ha dels en svag agonistisk effekt som stimulerar men dels också en antagonistisk effekt som blockerar nikotinreceptorerna. Preliminära data visar att den vanligaste biverkan, mildmåttligt illamående, oftast är övergående vid fortsatt behandling. Andra biverkningar är huvudvärk och insomnia (sömnstörningar). Dessa biverkningar finns också med bupropion. Vareniklin påverkar inte cytokrom P450, utsöndras via njurarna och interagerar inte med andra läkemedel vilket bör vara en fördel. Vareniklin ingår i läkemedelsförmånen i kombination med motiverande stöd. En svensk jämförande studie mellan vareniklin och bupropion visade att båda var kostnadseffektiva med fördel för vareniklin. Rökstopp och psykiatriska symtom: Med anledning av massmedial debatt under 2008 kring eventuella biverkningar av vareniklin finns anledning att göra följande kommentar: FASS-texten har uppdaterats med information om att nedstämdhet inklusive suicidtankar och suicidförsök har rapporterats men att detta också kan vara symtom på nikotinabstinens. En ökad incidens är känd hos rökare och ex-rökare jämfört med icke-rökare. Då säkerheten och effekten av vareniklin hos patienter med svår psykisk sjukdom inte fastställts så föreslår vi ökad försiktighet vid behandling av denna grupp och noggrann uppföljning. Behandlingen ska avbrytas vid debut av psykiska besvär. I detta sammanhang kan påpekas att Hälsoenheten i Lund 246

5 systematiskt följer alla biverkningar hos sina patienter och i deras material på 204 patienter mellan år fann man inte någon förhöjd incidens av psykiatriska symtom. Tredjehandsmedel Bupropion (Zyban, Bupropion Paranova) dämpar röksug och abstinensbesvär genom återupptagshämning av noradrenalin och dopamin. Den exakta verkningsmekanismen är inte känd men hypotetiskt kan man tänka sig att stabilitet uppstår i de katekolaminerga systemen och att indirekt även en påverkan på serotonerga system samt nikotinreceptorblockad sker. Ett rökstoppsdatum sätts när den tobaksberoende patienten är motiverad. Bupropionbehandlingen påbörjas medan patienten fortfarande röker, 1 2 veckor före rökstopps-datum. Behandlingen fortgår i cirka 7 veckor med doshöjning under 7 veckor till 2 tabletter dagligen. Även vid bibehållen dos 1 tablett dagligen har studier visat signifikant rökavvänjningseffekt. Bupropionbehandlingen måste skötas mycket strikt, inte minst för att det är ett potent läkemedel med kontraindikationer, möjliga interaktioner och biverkningsrisker. Bupropion är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånen i kombination med motiverande stöd. Stefan Willers överläkare, docent Hälsoenheten och Lung- och allergikliniken, SUS Lund och Malmö Referenser Se 247

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson Statens folkhälsoinstitut R 2006:14 ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-442-9 Författare: Agneta Hjalmarson,

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:17 ISSN: 1651-8624 ISBN: 978-91-7257-729-9 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV!

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! genomgången av läkemedel Astma, mot astma, kol KOL, och hosta Hosta 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008 bytte vi namn till TLV,

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin Familj/vänner 36% Sjukvårdspersonal 26% Annons Affisch Förbud 12% 12% 15% Hälsoproblem 8% 1 672 rökare som försöker eller har försökt sluta röka under senaste året. Deltagarna fick ange mer än en orsak

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg.

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN CHAMPIX 0,5 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

EXAMENSARBETE. Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006

EXAMENSARBETE. Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006 EXAMENSARBETE 2007:003 HV Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006 Mari Karlsson, Anna-Karin Nilsson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer