BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen"

Transkript

1 BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 6 / 2013 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Oenighet i riksdagen om EU-målen för energi och klimat 2030 De politiska partierna är oense om hur Sverige ska ställas sig till EU-målen för energi- och klimatpolitiken Regeringen ställer sig tills vidare bara bakom ett klimatmål och vill att förutsättningarna för de andra målen andel förnybar energi och energieffektivisering ska utredas vidare av kommissionen. Den rödgröna oppositionen vill ha mål för förnybar energi och energieffektivisering, precis som i de nu gällande 2020-målen. Sverigedemokraterna vill inte ha några mål alls. EU-kommissionen presenterade den 27 mars en grönbok om den framtida energi- och klimatpolitiken, och denna grönbok är nu ute på konsultation. Tiden för att lämna synpunkter går ut 2 juli. Regeringen har med anledning av grönboken skickat en skrivelse till riksdagen, och saken har behandlats i näringsutskottet, som avgivit ett yttrande. Av dokumenten kan man utläsa tydliga skiljelinjer. Regeringen ställer sig i skrivelsen tydligt bakom ett stärkt FORTS. s.2 4 Sedan 1980 har Sveriges BNP fördubblats. Samtidigt har energiförbrukningen legat stilla, och halverats per producerad enhet. Elintensiteten har minskat med 25 procent. Behandlingen av ILUC-förslaget i EU Europaparlamentet och rådet har under de gångna veckorna behandlat EU-kommissionens förslag om biodrivmedel, som presenterades i oktober förra året. SID 2 Energiindikatorer visar långsiktiga trender Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 2013 kom ut i början av juni. Energiindikatorer ges ut varje är och är en bra sammanfattning av långsiktiga trender i svensk energiförsörjning. SID 5. Innehållsförteckning Oenighet i riksdagen om EU målen 1 Behandlingen av ILUC-förslaget i EU 2 Andra generationens biodrivmedel ökade snabbt Vill avskaffa skatteundantaget för egenproducerad vindkraft - men säger nej till nettodebitering 4 Ecodesign kan slå ut många biobränslepannor 4 Energiindikatorer visar långsiktiga trender 5 IEA rita om energi-klimatkartan 5 Kritik mot EU:s skyddstullar 5 Samarbetsavtal med Minnesota 6 Riksrevisionen kritiserar svenskt exportstöd 6 Vattenfall köper mark vid Ringhals 6 Marknaderna 7 Låga elcertifikat något stigande utsläppsrätter 7 Oljepris som pendlar 7 Dörren öppnas för samarbete med Minnesota om bioenergi 7 Ny chans att få upp priset på utsläppsrätter 7 Pressmeddelanden 8 Bioenergi i pressen 9 BIOENERGINYTT utkommer med 11 nummer per år Ansvarig utgivare: Gustav Melin, redaktör: Kjell Andersson Redaktion och prenumerationer: SVEBIO, Holländargatan 17, Stockholm Tel , Manusstopp för detta nummer:

2 FORTS FRÅN SID 1. klimatmål. Man skriver följande: Regeringen anser att EU bör besluta om ett ambitiöst bindande mål för hur mycket unionens utsläpp av växthusgaser bör minska till Men längre fram skriver man: Ett eventuellt förslag om bindande mål för andelen förnybar energi och energieffektivisering för 2030 behöver analyseras vidare för att ett principiellt ställningstagande ska kunna göras. Man skriver om interaktionen med EU:s handel med utsläppsrätter, ändrade omvärldsförutsättningar mm. Den rödgröna oppositionen är starkt kritisk till att regeringen passar i frågan om mål för förnybar energi och effektivisering. I en gemensam reservation från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet tar man ställning både för ett nytt förnybartmål 2030 och ett nytt effektiviseringsmål. Man skriver också att man vill se ett fossilfritt samhälle, ett samhälle utan några utsläpp av växthusgaser och med 100 procent förnybar energi. Man vill förutom målen för 2030 också ha mål för 2040 för att kunna garantera att man kan nå EU:s ambitiösa mål 2050, att minska utsläppen med procent. Oppositionspartierna varnar också för att knyta för stor tilltro till kärnkraft och CCS-teknik. Sverigedemokraternas representant i näringsutskottet, Anna Hagwall, har skrivit en reservation som i alla avseenden skiljer sig från de rödgröna. Hon vill inte att Sverige ska agera som föregångsland i klimatpolitiken. Hon skriver att det är orimligt att Sverige, som redan idag har en näst intill koldioxidfri elproduktion, ska behöva axla ett mycket kostsamt och ineffektivt klimatok. Hon ser klimatomställningen främst som en kostnad för företag och enskilda. Hon vill avskaffa subventioner till intermittenta energislag som vindkraft och solenergi och satsa på baskraft, som kärnkraft. Hon vill inte heller att Sverige ska bygga ut elförbindelserna till kontinenten innan vår nationella kapacitet är fullt utbyggd. Svebio kommentar: Att regeringen passar i frågan om mål för förnybar energi 2030 kan säkert förklaras med att delar av regeringen vill hålla öppet för ny kärnkraft och för koldioxidlagring (CCS). Det är också sedan länge Svenskt Näringslivs linje att enbart arbeta med ett klimatmål. Tyvärr blir därmed den svenska linjen i EU mindre radikal och tydlig, trots att Sverige i praktiken ligger i täten i EU när det gäller omställning av energiförsörjningen. Det är ingen tvekan om att Sverige kan klara en 100 procent förnybar energiförsörjning. Vi har redan kommit halvvägs och de naturliga förutsättningarna är mycket gynnsamma. Behandlingen av ILUC-förslaget i EU Europaparlamentet och rådet har under de gångna veckorna behandlat EU-kommissionens förslag om biodrivmedel, som presenterades i oktober förra året, och som bland annat innehåller förslag om så kallade ILUC-faktorer, begränsningar av volymerna biodrivmedel från åkergrödor och införande av dubbel- och fyrdubbelräkningar för att stimulera biodrivmedel från cellulosa och avfall. Miljödepartementet beskrev förhandlingsläget på följande sätt i en kommentar inför miljöministermötet 18 juni: I den mer kontroversiella frågan om en restriktion för konventionella drivmedel (genom ett tak på t.ex. 5 procent), alternativt införandet av s k ILUC-faktorer (där biodrivmedlen tillskrivs en beräknad mängd ILUC-relaterade koldioxidutsläpp), är förhandlingsläget låst eftersom de synpunkter som framförts från olika medlemsländer är svåra att förena. Ordförandeskapet har föreslagit flera alternativ som innebär en mildare restriktion. Dessa kompromissförslag har inte fått en bredare acceptans varken av de länder som inte vill ha någon restriktion, eller av de länder som vill gå längre än kommissionens ursprungliga förslag genom att introducera ILUC-faktorer. I Europaparlamentet är utskottet för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) ansvarigt utskott och utskottet för Industrifrågor, forskning och energi (ITRE), bland flera andra utskott, avger yttranden. Förhandlingsläget i Europaparlamentet är ungefär detsamma som i rådet. Ordförandeskapet har därför föreslagit att restriktionen ersätts med en bindande kvot på 2 procent för avancerade biodrivmedel, vilket hittills stött på stort motstånd bland medlemsstaterna. Ordförandeland under våren har varit Irland, och man lyckades alltså inte ena rådets medlemmar om en gemensam linje. Frågan går därför vidare till Litauen, som är ordförandeland under hösten. Ryktet säger att den ansvariga ministern i Litauen inte kommer att prioritera frågan. Som framgår av artikeln om biodrivmedel i Sverige (nedan) exporterar Litauen stora mängder jordbruksråvaror till etanol- och biodieselindustrin, och har därför knappast intresse av att införa restriktioner för biodrivmedel från grödor. I EU-parlamentet har frågan behandlats av flera utskott, och de svenska EU-parlamentarikerna har lämnat in ändringsyrkanden. Omröstning i det ledande miljöutskottet genomförs 10 juli. Sedan kan det bli omröstning i plenum i september. Industriutskottet röstade redan den 24 juni och fastnade för ett tak på 6,5 procent för grödebaserade biodrivmedel istället för de 5 procent som EUkommissionen föreslagit. Man röstade också emot införandet av ILUC-faktorer. De svenska EU-parlamentarikerna har producerat tilläggsyrkanden i långa banor. Marit Paulsen (FP) vill sätta ett tak för grödebaserade biodrivmedel på 3 procent istället för de 5 procent som kommissionen föreslagit. Det är ungefär hälften av den nivå vi har i Sverige idag för grödebaserad etanol och biodiesel. Både Kent Johansson (C) och Marita Ulvskog (S) följer upp den linje som den svenska regeringen driver, nämligen att sätta tak för oljeväxtbaserad biodiesel. Kent Johansson föreslår 3 procents tak och Marita Ulvskog 4 procent. Det betyder att de båda har köpt kommissionens argumentation om indirekta effekter. Kent Johansson motsätter sig helt och hållet systemet med dubbel- och fyrdubbelräkning. 2

3 Andra generationens biodrivmedel ökade snabbt 2012 Användningen av så kallade andra generationens biodrivmedel, dvs biodrivmedel framställda av annat än jordbruksråvara, ökade kraftigt Det gäller både HVO från olika fettsyror och biogas. Totalt användes 7 TWh biodrivmedel 2012, en ökning med 1 TWh jämfört med året innan. Dessutom användes 4,6 TWh flytande biobränslen, främst tallolja och andra biooljor, vilket också var en ökning med 1 TWh. Det här framgår av rapporten Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2012 som publicerats av Energimyndigheten. Användningen av biodrivmedel minskade klimatgasutsläppen med 1,33 miljoner ton CO2, medan användningen av biooljor minskade utsläppen med 0,8 miljoner ton CO2. De här minskningarna är beräknade utifrån de faktiska eller beräknad utsläpp i hela livscykeln som redovisats för respektive bränsle. Utsläppsminskningarna kan jämföras med att Sverige rapporterade utsläpp av växthusgaser ligger kring 58 miljoner ton CO2. I enlighet med hållbarhetslagstiftningen och de hållbarhetskriterier som finns fastlagda i EU-direktiv ska företagen rapportera till Energimyndigheten, för att få del av skattebefrielse och andra förmåner. Sverige måste också rapportera användningen av hållbara drivmedel och flytande bränslen till EU-kommissionen. Det är den här rapporteringen som ligger till grund för Energimyndighetens sammanställning. Jämfört med 2011 var det framför allt användningen av HVOdiesel som ökade, från kubikmeter till kubikmeter (från 0,3 TWh till 1,4 TWh), dvs mer än en fyrdubbling. Råvaran för HVO var 44 procent råtallolja, 24 procent vegetabilisk eller animalisk avfallsolja, 21 procentavfall från slakteri och 10 procent palmolja. Den genomsnittliga utsläppsreduktionen för HVO var 84,5 procent. Användningen av biogas ökade från 75 miljoner kubikmeter till 94 miljoner kubikmeter, en ökning med 25 procent. För första gången redovisas biogas i flytande form. Råvaror för biogasen var 34 procent avloppsslam, 19 procent källsorterat hushållsavfall, 16 procent avfall från livsmedelsindustrier, men bara 3,5 procent från gödsel. Biogasens utsläppsminskning var 72,7 procent. Användningen av etanol låg i stort sett på samma nivå som året innan en svag minskning från kubikmeter till kubikmeter (från 2,27 TWh till 2,25 TWh). En tydlig trend var att sockerrörsetanolen minskade kraftigt medan spannmålsetanolen ökade. Främst ökade importen från europeiska länder som Ungern, Litauen och Tyskland. Konventionell biodiesel (FAME, i huvudsak RME) blev under året efter energiinnehåll det ledande biodrivmedlet, från 2,18 TWh till 2,48 TWh, från kubikmeter till kubikmeter. Under året blev Litauen ledande råvaruleverantör för raps och passerade Danmark. Stor import kommer också från Tyskland och Storbritannien, medan användningen av svensk råvara är obetydlig. När det gäller det som i EU:s förnybarhetsdirektiv kallas flytande biobränslen (bioliquids) ökade volymen hållbara bränslen från 3,3 till 4,3 TWh. Av detta var 64,9 procent tallbeckolja och råtallolja, medan 24,7 procent rubricerades MFA (Mixed Fatty Acid) och 6,5 procent var råmetanol. Alla andra bränslen utgjorde bara någon procent eller mindre. Utsläppsreduktionen låg för de flesta av dessa bränslen på procent. Utsläppsminskningen för biodrivmedel uppdelat på bränslekategori för år 2011 respektive Den totala utsläppsminskningen jämfört med den fossila motsvarigheten enligt förnybartdirektivet är drygt ton CO2ekv för I Tabell 2 redovisas utsläppsminskningen för samtliga kategorier rapporterade biodrivmedel för 2011 och

4 Vill avskaffa skatteundantaget för egenproducerad vindkraft - men säger nej till nettodebitering En statlig utredning kring beskattning av el lämnades 14 juni, och den innehåller ett par förslag som kan få stor betydelse för de fortsatta investeringarna i sol- och vindkraft, men indirekt även påverka biokraften. Utredningens huvuduppdrag var att undersöka möjligheterna att införa så kallad nettodebitering av småskalig elproduktion eller mikroproducerad el, som utredningen själv benämner småskalig el. Det handlar alltså om el som produceras i solcellsanläggningar av enskilda hushåll, fastighetsägare eller mindre företag, eller små vindkraftverk. Utredarna vill inte införa nettodebitering eftersom det anses strida mot EU:s mervärdesskattedirektiv. Istället föreslår man att mikroproducenterna ska få en skattereduktion som ungefär ska motsvara det belopp producenten skulle tjänat på nettodebitering. Skattereduktionen ska enligt förslaget gälla producenter med en säkring på maximalt 63 ampere och ges både till företag och till privatpersoner. Skattereduktionen skulle ges för maximalt kwh och vara cirka 60 öre/kwh, motsvarande elskatt och mervärdesskatt, dvs maximalt kr om året. Utredningen lämnar också en del andra förslag: Viktigast är att man vill stoppa det skatteundantag för egenproducerad el som idag gör att vissa fastighetsbolag och andra kan investera i vindkraft, så länge denna förbrukas inom det egna företaget och man inte yrkesmässigt producerar el. Den nu gällande regeln skapar en sund konkurrenssituation och gynnar särskilt vindkraftsinvesteringar på bekostnad av annan ny förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet. Enligt utredningens förslag ska skatteundantaget slopas redan från årsskiftet. Utredningen förslår också att det skatteundantag som redan idag finns för små produktionsanläggningar under 100 kw ska modifieras så att det för vindkraftverk hamnar på 250 kw och för solcellsanläggningar på 450 kw. Detta för att undantaget ska gälla samma årliga elproduktion. Utredarna vill också flytta skattskyldigheten för el från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. I den här delen finns det en reservation i utredningen. Utredningen heter Beskattning av mikroproducerad el mm och har nummer SOU 2013:46. Svebio kommentar: Det är bra att man vill täppa till den lucka i lagstiftningen som innebär att man kan bygga ut vindkraft utan beskattning så länge man förbrukar el i det egna företaget och inte yrkesmässigt producerar el. Den här skattefriheten kan ge märkliga effekter idag. En kommun kan exempelvis låta sitt kommunala fastighetsbolag bygga vindkraftverk för sin elförbrukning och slippa skatt, istället för att låta det kommunala energibolaget bygga samma vindkraftverk eller ta den förnybara elen från det egna biobränsleeldade kraftvärmeverket. Enbart organisationsformen styr hur man gör investeringarna, inte vad som blir billigast och mest rationellt. Mikroproducenter kan få skattereduktion, enligt förslaget. Men det är en ganska dyrbar hantering jämfört med miljövinsten. Det finns en mellankategori som kan hamna i kläm i det nya regelverket. Det gäller mindre produktionsanläggningar som inte är mikrokraftverk och som byggts i huvudsak för egen användning av el, och där produktionen sker på den egna platsen. Det kan vara vindkraftverk på lantbruk och skulle i framtiden kunna gälla både solkraft och småskalig biokraft. Ecodesign kan slå ut många biobränslepannor EU:s ecodesign-direktiv ska tillämpas också på biobränslepannor och det finns ett förslag till förordning som diskuterats bland annat vid ett möte på Energimyndigheten med branschens företrädare 31 maj. Avsikten med ecodesign-direktivet är att ställa högre krav på miljö- och energiprestanda på olika produktområden. Kraven regleras genom förordningar som medlemsländerna måste följa. När det gäller kraven på nya fastbränslepannor finns det stora osäkerheter om effekterna av de nya kraven och branschföretagens organisation SBBA (Swedish Heating Boilers and Burners Association) har lämnat ett papper med detaljerade synpunkter på kraven. SBBA skriver att man ställer sig bakom generellt skarpa krav på utsläppsgränser och verkningsgrader för fastbränslepannor. Men man anser att de krav som nu ställs är så skarpa att de kommer att få negativa marknadskonsekvenser. Biobränslepannorna kommer att bli så dyra att de får svårt att konkurrera med värmepumpar och gaspannor. SBBA menar att underlaget för regleringen verkar ha hämtats från vissa speciella marknader (läs: Österrike och Tyskland). Tolkningen av BAT (Best Available Technology) ifrågasätts också. Man har hämtat bästa värden från olika mätningar för olika faktorer, men att det är omöjligt att tillverka en kommersiell produkt utifrån dessa värden eftersom man måste göra en avvägning mellan olika parametrar. Man påstår i underlaget från EU att det går att uppnå ecodesign-kraven utan märkbara kostnadsökningar, men SBBA menar tvärtom att det kommer att krävas dyrbar extra utrustning som partikelfilter, lambdasonder, katalysatorer och rökgaskondensering. Det innebär extrakostnader på flera tal kronor. Huvuddelen av de produkter som idag finns på marknaden kommer att slås ut. SBBA pekar också på osäkerheten i den testning som görs och kommer att behövas. Testresultatetn från olika testinstitut i Europa varierar kraftigt, och med de låga utsläppsnivåer som föreslås kommer man att närma sig samma nivåer som mätosäkerheten. Svebio kommentar: Ved- och pelletspannor ska givetvis använda bästa möjliga teknik för att få så liten miljöpåverkan som möjligt. Men samtidigt är småskalig uppvärmning med biobränslen en mycket viktig del när vi ska uppnå ett helt förnybart och klimatneutralt energisystem till rimlig kostnad. Kraven får inte vara så hårda att biobränslealternativen slås ut från marknaden. Det bästa får inte bli det godas fiende. 4

5 Energiindikatorer visar långsiktiga trender Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 2013 kom ut i början av juni. Energiindikatorer ges ut varje är och är en bra sammanfattning av långsiktiga trender i svensk energiförsörjning. Man kan se hur den svenska energimixen blir gradvis allt mer förnybar, hur oljeberoendet hela tiden minskar och hur energianvändningen minskar i förhållande till BNP. Rapporten illustreras med 69 diagram över utvecklingen i en lång rad avseenden. Diagrammen gäller både tillförsel och användning av energi, liksom priser och andra marknadsfaktorer. Vi använder idag ungefär lika mycket energi som 1980, trots att BNP fördubblats. Det betyder att den svenska ekonomin blivit bara hälften så energiintensiv. En viktig förklaring är att den tunga industrin inte växt lika mycket som ekonomin i övrigt, och att energin används allt mer effektivt i de flesta sektorer. Av diagrammen ser man att transportsektorn under de senaste åren gått in i en period av snabb effektivisering och ökad andel förnybar energi. Men trots detta är transportsektorn fortfarande den del av ekonomin där användningen av fossila bränslen helt dominerar. Svebio kommentar: Tyvärr hamnar bioenergin i flera samman- hang i skymundan jämfört med sin betydelse i energibalansen. Det gäller exempelvis prisjämförelsetabellerna, både för industrin och för hushållen. Här saknas sifferserier för biobränslen. Det är anmärkningsvärt eftersom biobränsle är det största bränslet i industrin. För hushållens uppvärmningskostnader saknas pellets och ved, med förklaringen att det saknas officiell statistik. Det är en dålig bortförklaring, särskilt som Energimyndigheten är ansvarig myndighet för energistatistiken och därmed själv ansvarar för att det finns relevant statistik. När det gäller andelen förnybar energi i det svenska energisystemet finns det bara en siffra för 2011 medan det saknas en siffra för Det är en alldeles för långsam uppföljning av EU-målet. IEA vill rita om energi-klimatkartan IEA, International Energy Agency, som varje år ger ut boken World Energy Outlook, har kommit ut med en specialutgåva som heter Redrawing the Energy-Climate Map. IEA har en mycket tydlig verklighetsbeskrivning: Världen är inte på väg att klara målet att begränsa uppvärmningen till högst 2 graders ökad medeltemperatur. Med nuvarande trender och politiska styrmedel är det sannolikt att medeltemperaturen stiger med 3,6 5,3 grader Celsius jämfört med förindustriell tid. Koldioxidhalten har just passerat 400 ppm, för första gången på flera hundra tusen år. Även om man inte nu är på spåret är det fullt möjligt, men mycket utmanande, att klara 2-gradersmålet. Men det kräver omfattande åtgärder redan före 2020, det årtal då ett nytt globalt klimatavtal måste vara i kraft. Energisektorn är den helt avgörande sektorn om man ska lyckas. Energianvändningen står för två tredjedelar av klimatgasutsläppen, och energianvändningen är till 80 procent baserad på fossila bränslen. De energirelaterade klimatgasutsläppen steg med 1,4 procent 2012 till 31,6 miljarder ton CO2. Länderna utanför OECD står nu för 60 procent av utsläppen, en kraftig ökning sedan år 2000, då de stor för 45 procent. Kritik mot EU:s skyddstullar EU har infört tull på solceller från Kina och hotar att höja de här tullarna kraftigt i flera steg. Motivet är att Kina anses dumpa solcellerna på den europeiska marknaden till priser som ligger långt under tillverkningskostnaderna. EU vill ha till stånd förhandlingar med Kina. Energiminister Anna-Karin Hatt kritiserade i hårda ordalag beslutet i samband med Dagens Industris konferens om förnybar energi 13 juni. Hon sa att det är att skjuta sig i foten att införa strafftullar på solceller med tanke på EU:s höga mål för förnybar energi. Kommerskollegium gjorde samma dag ett utspel om EU:s tullpolitik och publicerade en rapport som kritiserar unionen för att Utvecklingen i de två största utsläppsländerna, Kina och USA, visar en del positiva tecken. Kina ökade visserligen utsläppen, men mindre än på tio år, främst tack vare snabbt ökad produktion av förnybar energi och effektivisering. USA:s utsläpp minskar främst på grund av skifte från kol till naturgas, och de amerikanska utsläppen ligger nu på samma nivå som vid mitten av 1990-talet. Vad tycker då IEA att man nu främst ska prioritera? Rapporten nämner fyra områden: Energieffektivisering, främst genom att tillämpa känd teknik för effektivare bilar, belysning och apparater, och tuffare standarder för byggnader. Stopp för ineffektiva nya kolkraftverk. Istället bör man satsa på förnybar elproduktion och gas. Minimera utsläppen av metan i gas- och oljeproduktionen. Det sker fortfarande mycket stora utsläpp främst i Mellanöstern och Ryssland, men även i USA och Afrika. Avskaffa subventionerna till fossila bränslen. De totala subventionerna låg 2011 på 523 miljarder dollar, sex gånger så mycket som det globala stödet till förnybar energi. På den senare punkten innehåller rapporten lista på länder där man redan avskaffat subventioner eller lagt fram förslag. Ur de senaste veckornas nyhetsflöde kan man notera att Zambia och Ghana under våren avskaffat subventioner på bensin och diesel. man lagt flera tullar inom förnybar energi. Vi citerar ur Kommerskollegiums pressmeddelande som rubricerades EU:s skyddstullar påverkar klimatet negativt : EU:s skyddstullar fördyrar förnyelsebar energi och minskar användningen av miljövänliga produkter. Klimatet kan därmed påverkas negativt och skyddstullarna går emot ambitionen i EU:s klimatstrategi, visar Kommerskollegium i en ny rapport. EU har under de senaste fem åren infört skyddstullar på olika sorters förnyelsebar energi, främst på biobränslen som biodiesel och bioetanol samt på solpaneler. Men även insatsvaror som glasfibrer, som används vid tillverkningen av vindturbiner, och solglas för tillverkningen av solpaneler omfattas av högre tullar. Skyddstullarna tenderar även att införas på stora importvärden. Tre av EU:s fem största skyddsåtgärder med avseende på import- FORTS 4 5

6 FORTS FRÅN SID 4. Samarbetsavtal med Minnesota värden är riktade mot förnyelsebara energikällor. De nyligen införda antidumpningstullarna på solpaneler från Kina omfattar ett importvärde på 11.5 miljarder euro och är den värdemässigt största skyddsåtgärden någonsin. Kommerskollegium konstaterar i rapporten att EU:s användning av skyddstullar mot förnyelsebar energi går emot ambitionen i EU:s klimatstrategi. Klimatstrategin har som målsättning att användningen av förnyelsebar energi inom EU ska öka till 20 procent av den totala energiförbrukningen år Den svenska regeringen tecknade 14 juni ett samarbetsavtal ett så kallat MoU, Memorandum of Understanding med Minnesota i samband med att delstatens guvernör Mark Dayton besökte Sverige. Från Sveriges sida undertecknades avtalet av statssekreterare Daniel Johansson. Syftet med pappret är att breda vägen för ökat samarbete kring en rad konkreta projekt, främst kring bioenergi. Svebio har sedan ett par år tillbaka ett konkret samarbete med BE- BAM Bioenergy Business Alliance of Minnesota. Inriktningen på projektet är att få till stånd investeringar inom små- och mellanskalig värmeproduktion med skogsbränslen. Se även Pressmeddelande sidan 8. Riksrevisionen kritiserar svenskt exportstöd Riksrevisionen har under de senaste åren gjort en omfattande granskning av svensk klimatpolitik. Senast med en rapport om energieffektivisering i industrin. Riksrevisionen har under de senaste åren gjort en omfattande granskning av svensk klimatpolitik. Senast med en rapport om energieffektivisering i industrin. Till samma kategori kan man också räkna granskningen av svenskt exportstöd, eftersom en betydande del av exportstödet gäller cleantech, som innefattar inte bara förnybar energiteknik utan även områden som miljövård, vattenrening, hållbart byggande mm. Riksrevisionen framför grundläggande kritik på flera punkter. Så här sammanfattar man själv slutsatserna: Granskningen visar att det saknas tillräcklig kunskap om företagens behov av insatser för att främja export. Det innebär att de insatser som erbjuds enbart delvis motsvaras av en efterfrågan hos företagen. De aktörer som erbjuder insatser med syfte att främja företags exportförmåga är inte heller tillräckligt samordnade och insatser som erbjuds är inte synliga för företagen. Det saknas också kunskap om insatsernas effekter. För att statens insatser ska vara motiverade bör de vara effektiva i den meningen att de är rätt utformade utifrån företagens behov, når fram till och används av företagen. Det förutsätter att aktörerna styrs utifrån tillräcklig kunskap om företagens behov och att verksamhetens inriktning och effekter följs upp. Svebio kommentar: I det åtföljande pressmeddelandet pekar Riksrevisionen att det särskilt är de mindre och medelstora företagen som har svårt att få del av statens exportfrämjande åtgärder. De vet inte vart de ska vända sig, och det är svårt att få överblick över alla de olika myndigheter och organisationer som ger exportstöd. Svebio arbetar idag med exportfrämjande projekt i Minnesota och ryska Karelen. Vi har tidigare varit engagerade i Baltikum och Polen. Det är lätt att känna igen sig i den bild som tecknas av Riksrevisionen. De olika myndigheterna gör var för sig goda insatser, men det saknas samordning och överblick. Det är inte lätt för ett mindre företag som vill ha stöd att orientera sig. Huvudansvaret ligger på regering och riksdag som måste se till att systemet är effektivt. Vattenfall köper mark vid Ringhals Vattenfall meddelar att man inlett en dialog med markägare för att köpa mark vid Ringhals. I pressmeddelandet avslöjar företaget också att man tidigast om åtta år kommer att ta eventuellt beslut om ersättningskraft, dvs beslut om att bygga en ny kärnkraftsreaktor på platsen. Enligt den nu gällande lagstiftningen får kraftföretagen bara uppföra nya reaktorer vid befintliga kärnkraftverk. Så här lyder pressmeddelandet: Vattenfall har inlett en dialog med fastighetsägare och hyresgäster intill Ringhals kärnkraftverk. Vattenfall gör bedömningen att mer mark kan behövas än vad vi idag äger vid Ringhals kärnkraftverk. Dialogen är en del av det pågående utredningsarbetet kring framtida kraftproduktion men beslut om eventuell ersättningskraft ligger långt fram i tiden. Marken som Vattenfall önskar köpa har flera möjliga användningsområden: i samband med den framtida avvecklingen av befintliga reaktorer som plats för eventuell ersättningskärnkraft eller för annan kraftproduktion, då området kring Ringhals är utpekat av staten som riksintresse för energiproduktion. Vattenfall är majoritetsägare i kärnkraftverken Forsmark och Ringhals där ersättningskärnkraft kan bli aktuell. Vattenfalls analysarbete strävar efter att klarlägga förutsättningarna för ett generationsskifte vid både Forsmark och Ringhals. Ambitionen är att säkerställa att det är en möjlighet att ersätta befintlig kraftproduktion på båda orterna. Analysarbetet består av flera delar och på alla dessa områden finns betydande utmaningar som kan innebära att investeringen till slut inte anses lönsam eller möjlig. Vattenfall inleder nu en dialog och erbjudandet om fastighetsköp är en del av en flerårig analysprocess. Det är en öppen fråga vilka slutsatser som kommer att dras i det pågående analysarbetet. Ett eventuellt beslut om ersättningskraft beräknas kunna fattas tidigast om åtta år. 6

7 Marknaderna Negativa elpriser när det blåser På den tyska elbörsen EEX (som ligger i Leipzig) noterades i mitten av juni negativa spotpriser på el. Så blir det när det blåser och solen skiner och man har mycket vindkraft och solceller i elsystemet. Sverige kunde också notera import av el både från Danmark och från Tyskland, trots att vi har en starkt egen produktionsbalans. Vårfloden har varit normal, men hade en kraftig topp vecka 21, varefter tillrinningen sjönk tillbaka. Magasinen var vecka 24 fyllda till omkring 60 procent, vilket är lite under normalt. Kraftföretagen drog under senvåren ner på vattenkraftsproduktionen. Kärnkraften fungerade onormalt bra under hela vintern, men från slutet av våren drogs produktionen ner kraftigt. Oskarshamns andra reaktor ska vara avställd under ett helt år för reinvesteringar och effekthöjning. Effekten ska höjas från 660 till 840 MW. Vindkraftsproduktionen närmar sig 8 TWh i årstakt - det motsvarar den produktion Barsebäcks båda reaktorer hade. Elanvändningen ligger, temperaturkorrigerat, en procent under förra året. Det finns en tydlig tendens att elanvändningen i industrin går tillbaka. Oljepris som pendlar Råoljepriset har pendlat upp och ner mellan 100 och 105 dollar/fat under de senaste tre månaderna. Bensin- och dieselpriserna ligger vid semesterstarten lite lägre än tidigare i vår och vinter. Priset på E85 ligger drygt 4 kr under bensinpriset, vilket räcker bra för att motivera flexifuelbilisterna att tanka E85. Detta till trots sjunker försäljningen av E85 kraftigt jämfört med samma tid Nedgången är på 29 procent hittills i år. Försäljningen av diesel har ökat med 2 procent, medan förbrukningen av bensin minskat med 6 procent. Ny chans att få upp priset på utsläppsrätter EU-parlamentets miljöutskott kom vid ett möte i mitten av juni fram till en kompromiss om hanteringen av utsläppsrätter, som kan ge ett nytt beslut om så kallad backloading inom ETS-systemet. Det tidigare förslaget förlorade oväntat i en omröstning i parlamentet 16 april. Den nya kompromissen kommer upp till omröstning i parlamentet i juli. Liksom i det tidigare förslaget ska man tillfälligt lyfta ut 900 miljoner utsläppsrätter ur systemet. Dessutom har man nu lagt in ett förslag om att intäkterna från 600 miljoner utsläppsrätter ska användas för innovationsstöd i industrin. Den svenska regeringen stödjer backloading, men trots det valde de fyra moderata EU-parlamentarikerna i april att rösta emot förslaget. Men nu säger de att de stödjer det nya förslaget. I en debattartikel i Europaportalen skriver Gunnar Hökmark och Chistofer Fjellner (båda M) att de stöttar förslaget eftersom man nu får en konsekvensanalys om risken för koldioxidläckage och stöd till grön teknikutveckling i energiintensiva industrier. Carl Schlyter (MP), som är vice ordförande i miljöutskottet, tycker däremot att kompromissen är urvattnad. Svebio kommentar: Backloading är bara en kortsiktig åtgärd för att få upp priset på utsläppsrätterna från den nuvarande nivå på endast ett per euro per ton. Men eftersom de indragna utsläppsrätterna ska släppas ut på marknaden vid ett senare tillfälle kan effekten bli att de relativt låga priserna består under lång tid. Därför borde man istället dra in utsläppsrätterna för gott, och erkänna att tilldelningen av utsläppsrätter varit för stor. Mycket viktigare än backloading är att få beslut om större utsläppsminskningar efter 2020, och ett skarpare utsläppsmål, som gör att industrin kan räkna med högre pris på utsläppen även på sikt. Priset på utsläppsrätterna måste upp till åtminstone euro/ton för att få effekt på investeringar och bränslebyte. Låga elcertifikat något stigande utsläppsrätter Elcertifikaten föll kraftigt under slutet av våren, från öre/ kwh till omkring öre/kwh. Tillsammans med svaga elpriser betyder det att producenterna av förnybar el får dåligt betalt just nu. Både spotpriser och terminspriser på el har också visat en tydligt nedåtgående trend de senaste veckorna. Priserna på utsläppsrätter har däremot återhämtat sig något efter den rekordlåga nivån i samband med EU-parlamentets beslut om att avvisa backloading 16 april. Marknadens aktörer hoppas på ett nytt och annorlunda beslut i juli. MISSA INTE! ÅRETS BIOENERGIDAGAR den 5-6 november, Göteborg, PELLETS 2014 den 4-5 februari, WORLD BIOENERGY 2014 den 3-5 juni 2014, Elmia, Jönköping, 7

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP EU-kommissionen vill begränsa användningen av biodrivmedel En läcka av ett dokument på cirkulation i EU-kommissionen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Dansk nytändning av förnybar energi När den nya danska vänsterregeringen under Helle Thorning-Schmidt tillträdde den

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Världsbanken varnar för en 4 grader varmare värld A power shift to emerging economies Världsbanken publicerade den

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 4 / 2012 Figur 2 Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken Figure 2 Share of renewable fuels in road traffic NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP VÅRPROPOSITIONEN:

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 2 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Riksrevisionen: Klimatskatterna orättvist fördelade Klimatskatter tas ut mycket olika av olika kategorier. Hushållen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP De svenska utsläppen minskar stadigt - 16 procent mellan 1990 och 2011 De svenska utsläppen av klimatgaser minskade

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmöte i New York med positiva signaler Den 22 september samlades många av världens ledare till klimattoppmöte

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Rummukainen m fl (2010, s. 23-24) fördee en kort diskussion om h konstaterades att även om den fysikaliska effekten

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Summary for Policymakers IPCC Fifth Assessment Synthesis Report BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Elöverskott på 37 TWh 2020 Överskottet på den svenska

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

1998 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Nr. 1

1998 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Nr. 1 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Årg. 26 Nr 1-2011 1998 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Nr. 1 I DETTA NUMMER bl.a: Småskalig vattenkraft under attack sid 4 Jas Gripens styrsystem

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Energiewende: Lärdomar för Sverige

Energiewende: Lärdomar för Sverige Energiewende: Lärdomar för Sverige Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Faktarutor 5 Energitermer 5 Tyska politiktermer 5 Bakgrund 6 Energimixen i Tyskland 6 Subventionerna av el från förnybara källor 6

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

& ENERGiEFFEKtiviSERiNG. Nummer 4/2013. tema:?

& ENERGiEFFEKtiviSERiNG. Nummer 4/2013. tema:? förnybar energi förnybar energi & ENERGiEFFEKtiviSERiNG Nummer 4/2013 tema:? Få makroekonomiska nyheter skapar lugn på marknaden. Att producera förnybar el kan tyckas svårt nog. Men utöver det gäller det

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Korsberga Hönseri producerar solägg

Korsberga Hönseri producerar solägg Särtryck ur tidningen Fjäderfä nummer 1-2014. Lars fångar solen Solceller på packeritaket Lars Gunnarsson på Korsberga Hönseri satsar på solel. Korsberga Hönseri producerar solägg Omställningen till det

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Dags för handel med effekt? klimatförbättrare under granskning. med fjärrvärme från kärnkraft. när tysk kärnkraft läggs ned

ELFORSKPerspektiv. Dags för handel med effekt? klimatförbättrare under granskning. med fjärrvärme från kärnkraft. när tysk kärnkraft läggs ned ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 2 2011 Dags för handel med effekt? Hur ska marknadsreglerna utformas för att säkerställa att det finns kraftverk när vi behöver dem. Sid 14 BIOBRÄNSLENAS

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer