Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun"

Transkript

1

2 Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Januari 2015 Pernilla Lihnell, Malin Konkell, Linda Liljenvald, Marcus Carlsson

3 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Identifieringsfasen 6 3. Genomförandefasen 8 4. Trender och tendenser Slutsatser Förslag på utvecklingsområden 18 Bilaga 1 Resultat av stickprovskontroll 21

4 Sammanfattning Bakgrund Deloitte AB har av Härryda kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska upphandling av mindre entreprenadtjänster. Mindre entreprenadtjänster upphandlas framförallt av Sektorn för samhällsbyggnad (SHB) och Sektorn för teknik och försörjningsstöd (TOF). Sektorerna samarbetar i stor utsträckning med kommunens centrala upphandlingsenhet och sorterar under Sektorn för administrativt stöd (ADM). Sektorn för administrativt stöd stöttar sektorerna med upphandlingsexpertis i form av utbildning och praktisk stöttning med formalia-frågor vid behov. Kostnader för upphandling av mindre entreprenadtjänster uppgår årligen till stora summor inom Härryda kommun. Denna granskning syftar till att klargöra om det säkerställs att upphandlingen sker på ett ändamålsenligt sätt. Revisionsfråga Säkerställer kommunstyrelsen att upphandling av mindre entreprenadtjänster sker på ett ändamålsenligt sätt? Svar på revisionsfråga Vi anser att kommunstyrelsen till viss del säkerställer att upphandling av entreprenadtjänster sker på ett ändamålsenligt sätt. Vi har identifierat vissa förbättringsområden för att stärka rutinerna avseende upphandling av mindre entreprenadtjänster ytterligare, vilka presenteras i kapitel 6. Iakttagelser Majoriteten av upphandlingarna avseende mindre entreprenadtjänster hanteras i form av ramavtal och i det stora hela följs föreskrifterna i LOU. Ett antal förbättringsområden har dock identifierats. Vid vår granskning har vi noterat att det inte finns någon fastställd rutin kring uppföljning av tröskelvärdet vid direktupphandling. Vid stickprovsgranskningen identifierade vi att det i några fall avseende ramavtal med rangordning hade leverantör med rangordning 2 avropats istället för leverantören med rangordning 1. Avseende dessa avrop saknades skriftlig dokumentation med beskrivning av hur urvalsprocessen gått till och varför leverantör med rangordning 2 avropats istället för rangordning 1. Det sker utbildning av de personer inom kommunen som arbetar med upphandling samt är beställare i beställningssystemet i Winst. Dock finns det inte någon formaliserad utbildningsplan för respektive person avseende när och vilka utbildningar respektive person skall delta på. Vid vår granskning har vi noterat att det råder en viss osäkerhet avseende vem som ansvarar för vad i upphandlingsprocessen och uppföljning av ramavtal, dvs mellan upphandlingsenheten och sektorerna. Detta avser framförallt de ramavtal som hanteras på sektorerna. I samband med granskningen noterade vi att det inte finns några rutiner eller checklistor för att säkerställa att förfrågningsunderlagen kvalitetssäkras innan anbudsförfrågan skickas ut. Det finns ej heller några riktlinjer för när och i vilka delar vid upprättade av förfrågningsunderlaget som eventuell expertis (intern och extern) ska användas. 1

5 Det finns ingen strukturerad process på sektorerna för att följa upp att gällande avtal avseende mindre entreprenadtjänster efterlevs och att kommunen erhåller de tjänster och varor samt den kvalitet som har avtalats i ramavtal. Utifrån vår granskning kan vi konstatera att det ej sker någon uppföljning strohet avseende gällande ramavtal på de granskade sektorerna. I våra intervjuer framkom att det finns flera villkor i ramavtalen som kommunen önskar förändra inför nästa upphandling. Det framkom vidare att det idag inte finns någon formaliserad process för dokumentera identifierade problemområden i dagens avtal som kan användas som kunskap vid nästa upphandling. Till viss del sker detta på upphandlingsenheten, men bara avseende de kommunövergripande avtalen. Rekommendationer För rekommendationer och utvecklingsområde se kapitel 6. Göteborg den 30 januari DELOITTE AB Pernilla Lihnell Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor 2

6 1. Inledning Bakgrund Deloitte AB har av Härryda kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska upphandling av mindre entreprenadtjänster. Mindre entreprenadtjänster upphandlas framförallt av Sektorn för samhällsbyggnad (SHB) och Sektorn för teknik och försörjningsstöd (TOF). Sektorerna samarbetar i stor utsträckning med kommunens centrala upphandlingsenhet och sorterar under Sektorn för administrativt stöd (ADM). Sektorn för administrativt stöd stöttar sektorerna med upphandlingsexpertis i form av utbildning och praktisk stöttning med formaliafrågor vid behov. Kostnader för upphandling av mindre entreprenadtjänster uppgår årligen till stora summor inom Härryda kommun. Denna granskning syftar till att klargöra om det säkerställs att upphandlingen sker på ett ändamålsenligt sätt. Revisionsfråga De underliggande revisionsfrågorna har varit: Hur är upphandlingsverksamheten organiserad? Hur organiseras ett upphandlingsprojekt? Hur säkerställs efterlevnad av LOU? Hur förmedlas upphandlingskompetens ut i verksamheterna? Hur säkerställs kvaliteten i förfrågningsunderlagen? Vilken uppföljning sker avseende att leverans sker i enlighet med avtal? Hur säkerställs efterlevnad av eventuella ramavtal? Syfte och avgränsning Granskningens syfte är att bedöma om Härryda kommun har väl fungerande upphandlingsrutiner vid upphandling av entreprenadtjänster. Trafikverksamheten inom Härryda kommun definierar en entreprenadtjänst som: att en utförare inom en viss tid mot ett uppgjort pris utför ett specificerat fysiskt arbete som förändrar kommunens mark och anläggningar. Fastighetsverksamheten inom Härryda kommun definierar en entreprenadtjänst som: "att en extern utförare och utför arbete för kommunens räkning inom området mark, byggnader och installationer." Granskningen har avgränsats till att enbart omfatta mindre entreprenader, vilket entreprenader kopplade till driftbudgeten. Metod och granskningsinriktning Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda befattningshavare samt dokumentstudier. Granskningen har delats in i följande fem faser: identifiering, kartläggning av processer mm intervjuer och genomgång av material (genomförandefasen) 3

7 utvärdering av processer och eventuella förbättringsområden faktakontroll av iakttagelser och slutsatser avrapportering till revisorerna Revisionskriterier Revisionskriterier mot vilka bedömningarna i granskningen ställs är följande: Lagen om offentlig upphandling, LOU Härryda kommuns rutiner och riktlinjer för inköp Identifiera och kartlägga processer Granskningen har inletts med att vi identifierat de risker som påverkar upphandlingsprocessen inom sektorn. Vi har främst inriktat oss på risker förknippade med verksamheten (operations) och efterlevnad av riktlinjer och lagar (compliance) då risker förknippade med finansiell rapportering till största delen täcks in av redovisningsrevisionen. Vid denna riskidentifiering har vi identifierat väsentliga risker för utvärdering och bedömning av intern kontrollmiljö. Efter att riskidentifieringen har utförts har vi genomfört en riskklassificering. Vår utgångspunkt har varit att större upphandlingar har en högre riskklassificering än mindre upphandlingar. Andra faktorer som påverkat riskklassificeringen är verksamheternas erfarenhet av upphandling samt mängden transaktioner en upphandling genererar. Genomförandefasen Baserat på ovanstående moment har vi utfört en övergripande flödes-beskrivning av upphandlingsprocessen. Delmoment i flödesbeskrivningen har granskats utifrån dess riskklassificering. Granskningen består huvudsakligen av intervjuer. Intervjuer har skett med följande befattningar på SHB, TOF och ADM. Sektorn för samhällsbyggnad (SHB) Samhällsbyggnadschef Trafikchef Sektorsekonom Lokal upphandlingsansvarig trafikfunktionen Sektorn för teknik- och försörjningsstöd (TOF) Sektorschef T.f. Fastighetschef Projektledare, el, larm och säkerhet Sektorsekonom Sektorn för administrativt stöd (ADM) Upphandlingschef Utvärdering av processer och eventuella förbättringsområden Därefter har vi utvärderat samt testat den interna kontrollmiljön. Testningen har huvudsakligen bestått av stickprovsgranskning. I arbetet med att kontrollera om sektorns upphandlingar uppfyller LOU har ett stickprov gjorts av inköp gjorda under I stickprovet har fakturor från de tre största leverantörerna av mindre entreprenadtjänster för respektive sektor; SHB och TOF, tagits ut för kontroll. Vidare har ett 4

8 slumpmässigt urval av inköp mellan tkr kontrollerats med avseende på om upphandling är utförd samt om det finns giltiga avtal. Totalt har 30 fakturor tagits ut för kontroll. Faktakontroll/Avrapportering/Slutsatser Granskningsarbetet inklusive analys och slutsats sammanfattas i denna rapport samt avrapporteras skriftligt och muntligt till Härryda kommuns förtroendevalda revisorer. Rapportens innehåll har faktakontrollerats med berörda personer/verksamheter. 5

9 Väsentlighet 2. Identifieringsfasen Granskningen har inletts genom att vi identifierat ett antal risker som påverkar upphandlingsprocessen inom framförallt verksamheten och efterlevnad av riktlinjer och lagar. Efter riskidentifieringen har vi genomfört en riskklassificering. Nedan diagram belyser de risker med hög väsentlighet och sannolikhet som har noterats i samband med identifieringsfasen. Hög 1. Efterlevnad lagstiftning 2. Efterlevnad kommunens riktlinjer 5. Information och uppföljning av ramavtal 3. Kunskap om upphandling 4. Rutiner för upphandling 7. Val av leverantör 6. Attestinstruktioner 9. Ramavtal 8. Kvalitet i förfrågningsunderlag Sannolikhet Hög 1. Efterlevnad lagstiftning Risk att kommunen medvetet eller omedvetet inte följer tillämplig lagstiftning inom upphandling såsom Lagen om offentlig upphandling (LOU). 2. Efterlevnad kommunens riktlinjer Risk att kommunen medvetet eller omedvetet inte följer uppsatta riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamhet i Härryda kommun och bryter därmed mot Härryda kommuns uppsatta policys avseende upphandling och inköp. 3. Kunskap om upphandling Risk att kunskap om upphandling hos kommunen inte är tillräckligt stor vilket skulle kunna föranleda en risk att upphandlingarna inte håller en hög kvalitet och upphandlingen strider mot lagar och policys. 6

10 4. Rutiner för upphandling Om det inte finns formella och skriftliga processbeskrivningar finns en risk att anställdas roller och arbetssteg avseende inköp och upphandling ej tydligt kommuniceras, att vissa steg i upphandlingsprocessen ej utförs och att kunskap inom kommun försvinner då viss personal avslutar sin anställning. 5. Information och uppföljning av ramavtal Risk att upphandlingsenheten inte tillräckligt tydligt kommunicerar ut i verksamheten vilka ramavtal som gäller samt följer upp efterlevnaden av dessa vilket kan leda till att inköp inte sker enligt ramavtal. 6. Attestinstruktioner Risk att kommunen inte innehar formella och tillräckliga attestinstruktioner för att hindra att inköp görs av fel av leverantör eller tjänst. 7. Val av leverantör Risk att någon leverantör premieras före annan leverantör, framför allt vid direktupphandling. 8. Kvalitet i förfrågningsunderlag Risk att förfrågningsunderlaget i anbudsförfrågan inte håller tillräckligt hög kvalitet och är tillräckligt tydligt och genomtänkt vilket kan medföra att fel typ av leverantörer anlitas, lagar och regler inte efterlevs, felaktiga utvärderingsparametrar används och att sektorn inte erhåller den tjänst eller produkt som tänkt. 9. Ramavtal Risk för att behov av nya ramavtal samt förnyelse av befintliga ramavtal inte identifieras inom verksamheterna inom kommunen. 7

11 3. Genomförandefasen Utifrån den riskanalys som har utförts i kapitel 2 samt från utförda intervjuer och granskat material har en övergripande flödesbeskrivning av upphandlingsprocessen gjorts nedan. På nästkommande sidor kommer respektive steg i upphandlingsprocessen beskrivas mer i detalj. Där kommer också framgå vilken risk (som tidigare identifierats) som är kopplad till det specifika området för att se hur Härryda kommun hanterar denna/dessa risker i sin process för inköp av mindre entreprenadtjänster. Behovsanalys Upprättande av förfrågningsunderlag Implementering Uppföljning Exempel på de områden som kommer belysas mer i detalj framgår nedan: Exempel på områden som kommer att belysas t Behovsanalys Upprättande av förfrågningsunderlag Implementering Uppföljning Hur identifieras behovet att identifiera en ramavtalsupphandling alternativt en objektsupphandling? Efterlevs kommunens riktlinjer för upphandling? Vilka gränsvärden används för utförande av en direktupphandling? Vilken rutin återfinns vid upprättande av förfrågningsunderlag? Hur sker implementering et hos enheten? Hur säkerställs att erforderlig kunskap återfinns av lagstiftning och regler? Återfinns mål för avtalstrohet och hur sker uppföljning? Attestinstruktioner? Behovsanalys Upprättande av förfrågningsunderlag Implementering Uppföljning Övergripande behov Risker: Efterlevnad lagstiftning Ramavtal Kunskap om utbildning Entreprenadupphandlingar Enligt de intervjuade avser mindre entreprenadtjänster exempelvis asfaltering och ombyggnad av fastighet och upphandlas av Sektorn för samhällsbyggnad och Sektorn för Teknik- och försörjningsstöd. Den centrala upphandlingsenheten på Sektorn för administrativt stöd ansvarar för de sektorsövergripande ramavtalen men de sektorsspecifika avtalen ansvarar respektive sektor för. Den centrala enheten fungerar dock som stöd vid formaliafrågor. I dagsläget är samtliga ramavtal avseende mindre entreprenadtjänster sektorsspecifika och hanteras således av respektive sektor. Det innebär att sektorn ansvarar för att upphandlingen utförs i enlighet med LOU och kommunens riktlinjer samt att uppföljning av ramavtalen sker. Behov av nya sektorsspecifika ramavtal identifieras av respektive sektor. Ibland kommuniceras behov från sektorerna till den centrala upphandlingsenheten så att de kan starta en sektorsövergripande upphandling. Det finns dock ingen formaliserad process för när och hur detta skall ske. Sektorerna ansvarar för att sätta kravspecifikationen i förfrågningsunderlagen avseende sektorsspecifika upphandlingar. I flertalet av fallen anlitar de externa konsulter för att upprätta förfrågningsunderlagen. Sektorn annonserar sedan själva via en databas och den centrala upphandlingsenheten stöttar sektorerna vid behov. 8

12 De sektorsövergripande ramavtalen koordineras av den centrala upphandlingsenheten och referenspersoner från sektorerna kallas in till en projektgrupp för att bistå i upprättandet av förfrågningsunderlag enligt de intervjuade. Vid ramavtal med rangordning går det i dagsläget inte att följa upp om korrekt leverantör har anlitats då dokumentation kring val av leverantör saknas. Direktupphandling max kr Inköp under kr kan, enligt LOU, direktupphandlas av leverantör. Utifrån våra intervjuer framkom att det ej finns någon strukturerad process inom Härryda kommun för att säkerställa att gränsen för direktupphandling mot en leverantör inte överskrids i de fall direktupphandling sker från flera olika sektorer vid flera olika tillfällen under året. Utbildning Den centrala upphandlingssenheten arrangerar kontinuerliga utbildningar för beställare inom kommunen. För att bli beställare behöver man genomgå en utbildning i beställningssystemet Winst och få en certifiering. Det finns också utbildningar i upphandling specifikt för nya chefer. Det utförs även punktinsatser i form av utbildningsinsatser för en viss sektor eller för ledningsgrupp vid behov. Upphandlingsenheten skickar också ut regelbunden information via mail och publikationer på Intranätet. Kommunens riktlinjer Risker: Efterlevnad kommunens riktlinjer Val av leverantör Från intervjuerna framkom vidare att det är sektorerna som ansvarar för att deras projektledare har erforderlig kompetens inom LOU. Fastighetsfunktionen (TOF) skickar kontinuerligt sina projektledare som arbetar med upphandlingar på externa utbildningar i LOU. Det saknas dock en formaliserad utbildningsplan. På trafikfunktionen (SHB) ansvarar projektledarna för ca 5 7 projekt var per år. Inom denna sektor sker utbildningen framförallt så att kunskaper överförs från mer erfarna projektledare till mindre erfarna projektledare till dess att de har tillräckligt god kompetens att utföra upphandlingarna på egen hand. Om ramavtal finns Vid behov ska sektorn kontakta leverantör och göra inköpet Vid ramavtal med flera leverantörer ska rangordning alternativt förnyad konkurrensutsättning tillämpas Om ramavtal inte finns Vid inköp överstigande kr ska en specifik upphandling göras Direktupphandling Inköp under kr kan direktupphandlas av leverantör. Utifrån vår granskning har dock framkommit att få direktupphandlingar sker avseende mindre entreprenadtjänster. Enligt Härryda kommuns delegationsordning har beslutsattestant rätt att göra inköp upp till 5 prisbasbelopp; upp till 10 prisbasbelopp får verksamhetschefen utföra direktupphandlingen och över 10 prisbasbelopp har endast sektorchefen rätt att direktupphandla. På sektorn för samhällsbyggnad är det verksamhetschef eller sektorchef som utför eventuell direktupphandling. På Sektorn för Teknik- och försörjningsstöd sker endast direktupphandlingar avseende tjänster där det finns myndighetskrav, ex. myndighetskrav på revisionsbesiktning av brandlarm, RUS-anläggningar samt hissar. För dessa upphandlingar har leverantörerna en monopolställning och ingen uppföljning görs av tröskelvärden för direktupphandling eftersom kommunen inte har några alternativ än att anlita den leverantören som uppfyller de specifika kraven. Attest av fakturor Enligt Härryda kommuns attestreglemente ska externa fakturor attesteras i tre steg; en mottagnings/granskningsattestant kontrollerar fakturan mot leverans/prestation samt underlagets riktighet, en beslutsattestant kontrollerar mot underlag och villkor samt underlagets riktighet. Slutligen sker en behörighetsattest där systemet kontrollerar attest mot ansvarskod. Beslutsattestanten har endast rätt att attestera på angivna ansvar. Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter och en förteckning över utsedda beslutsattestanter finns på ekonomiavdelningen. 9

13 Behovsanalys Upprättande av förfrågningsunderlag Implementering Uppföljning Förfrågningsunderlag Risker: Efterlevnad lagstiftning Rutiner för upphandling Kvalitet i förfrågningsunderlaget Anlitande av expertis: Risker: Kunskap om upphandling Efterlevnad lagstiftning Ramavtal entreprenadupphandlingar Vid sektorsövergripande upphandlingar bildas en referensgrupp med sakkunniga personer inom det specifika upphandlingsområdet som utformar förfrågningsunderlaget. Vid sektorspecifika upphandlingar ansvarar sektorerna själva för upprättande av förfrågningsunderlag. I flertalet fall tar de hjälp av externa konsulter för att upprätta förfrågningsunderlag och kravspecifikation. Utifrån våra intervjuer framkom att de flesta förfrågningsunderlag kvalitetssäkras av den centrala upphandlingsenheten innan de publiceras. Det framgår dock ej tydligt av några skriftliga rutiner vilka riktlinjer som finns för kvalitetssäkring eller när intern och extern specialist skall involveras i upphandlingen. Behovsanalys Upprättande av förfrågningsunderlag Implementering Uppföljning Implementering Risker: Information och uppföljning Ramavtal entreprenadupphandlingar Alla kommunens sektorsövergripande ramavtal finns tillgängliga för medarbetarna i beställningssystemet Winst. I januari 2015 kommer även de sektorsspecifika avtalen att läggas upp i systemet. Det kommer därmed från och med januari 2015 att finnas en komplett sammanställning av kommunens samtliga ramavtal. Den centrala upphandlingsenheten kommer under första kvartalet 2015 att ha en samlad syn över kommunens ramavtal och direktupphandlingar men de specifika upphandlingarna som görs på sektornivå kommer fortfarande att hanteras av respektive sektor. Behovsanalys Upprättande av förfrågningsunderlag Implementering Uppföljning Avtalstrohet Risker: Efterlevnad lagstiftning Efterlevnad kommunens riktlinjer Information om uppföljning Ramavtal entreprenadupphandlingar Den centrala upphandlingsenheten genomför årligen en internrevision där avtalstroheten avseende de största ramavtal följs upp. Dessa omfattar områden så som livsmedel, kontorsmaterial och kontorsmöbler. Dock görs ingen uppföljning av de mindre avtalen exempelvis avseende ramavtal inom bygg- och anläggningsentreprenad. Vissa år har det även inkluderat fördjupade granskningar av andra områden så som konsulttjänster eller läromedel. Som ansvarsfördelningen ser ut idag är det respektive sektors ansvar att följa upp sina egna ramavtal. Det har förts diskussioner angående en internrevision av entreprenadtjänster men en sådan har ännu inte implementerats. Upphandlingsenheten ansvarar för att kontrollera när ett sektorsövergripande ramavtal löper ut och behöver förnyas. På trafikverksamheten vid sektorn för samhällsbyggnad finns en lokal upphandlingsansvarig som ansvarar för att följa upp löptider så att nya upphandlingar kan initieras i god tid innan aktuellt avtals utgång. Ett avtalsregister finns upprättat där avtalsinnehållet finns beskrivet, med vem det är tecknat, dess längd och kontaktperson på verksamheten. Genom länkar finns möjlighet att se pdf:er et. För varje avtal anges ett bevakningsdatum. Detta bevakningsdatum signalerar att något med avtalet skall göras. Exempel på detta är förlängning, att det löper ut, eller att en ny upphandling skall påbörjas. Den som är avtalsansvarig på trafikverksamheten kontrollerar bevakningsdatumen och meddelar kontaktpersonen när avtalet behöver upphandlas på nytt. 10

14 Uppföljning av ramavtal Risker: Efterlevnad lagstiftning På sektorn för teknik- och förvaltningsstöd finns en sammanställning över samtliga avtal och respektive projektledare ansvarar för att bevaka löptider och följa upp dessa. Under nästa år kommer den administrativa chefen på TOF att ta över ansvaret för överblick en i samband med att kommunens samtliga ramavtal ska läggas upp i Winst. Sektorerna ansvarar för att lägga in sektorsspecifika avtal här samt bevaka löptider för dessa. De sektorsövergripande avtalen ansvarar den centrala upphandlingsenheten för. Påminnelser om att nya avtal bör upphandlas skickas automatiskt från databasen. När databasen är komplett bedömer kommunen att de kommer att ha en god överblick över kommunens samlade ramavtal och när de behöver upphandlas på nytt. Vid godkännande och attest av faktura sker en kontroll mot ramavtalet. Det finns ingen ytterligare formaliserad process/skriftlig rutin för att följa upp att leverantörerna levererar sina åtaganden enligt upprättade ramavtal. I vissa fall när underentreprenörer som har anlitats har à conto-fakturering godkänns trots riktlinjerna i ramavtalet om att "Fakturering ska ske efter det att arbetet är avslutat och godkänt vid slutbesiktning". Det saknas riktlinjer för hur dessa avvikelser ska hanteras. Avseende de sektorsövergripande ramavtalen finns en strukturerad process för att säkerställa att sektorn identifierar och dokumenterar erfarenheter från nuvarande avtal som kan användas för att tillse att upphandlingen bättre anpassas till sektorns behov vid nästa upphandlingstillfälle. Den centrala upphandlingsenheten för en logg per ramavtal under avtalstiden för att dokumentera kommentarer som uppstår inför en upphandling och under avtalstiden för att kunna beakta dessa inför en nästkommande upphandling och vid beslut om ett ramavtal ska förlängas eller inte. På sektorerna är det respektive projektledare som ansvarar för att utvärdera avtalen och ta med sig förbättringsåtgärder in i nästa ramavtalsupphandling, detta är dock ej formaliserat. 11

15 4. Trender och tendenser Utifrån vår genomgång av material och intervjuer har vi identifierat ett antal trender och tendenser som vi vill belysa i följande kapitel. Efterlevnad av kommunens riktlinjer för direktupphandling Kommunen har inte implementerat några specifika riktlinjer för direktupphandling, andra än de som avspeglas i delegationsreglementet. Från och med 1 juli 2014 finns dock krav i LOU att organisationer ska ha riktlinjer för direktupphandling och att det ska finnas dokumentation på direktupphandlingar som överstiger kronor. Den centrala upphandlingsenheten kommer därför efter årsskiftet att införa nya rutiner för direktupphandlingar som innebär att ansvarig beställare ska fylla i en blankett med specifikation av syftet med upphandlingen, vilket belopp som upphandlats samt en beskrivning av hur de har konkurrensutsatt olika leverantörer. Blanketterna kommer att arkiveras centralt för kommunens samtliga direktupphandlingar. Kommunen bedömer att en sådan rutin kommer att skapa en god överblick över kommunens samtliga utförda direktupphandlingar. Vid vår granskning avseende efterlevnad av kommunens riktlinjer har vi noterat att direktupphandlingar är mycket sällan förekommande vid upphandling av mindre entreprenadtjänster. I vårt stickprov fanns inga direktupphandlingar inkluderade. Gällande ramavtal Härryda kommun har under granskningstiden 102 gällande ramavtal avseende mindre entreprenadtjänster, varav 16 har upphandlats av Sektorn för Samhällsbyggnad och 33 av Sektorn för Teknik- och förvaltningsstöd. Typ av ramavtal SHB TOF Totalt Ramavtal kommunen 53 Sektorsspecifikt ramavtal Totalt Vid våra intervjuer har det framkommit att det inte är en helt tydlig ansvarsfördelning mellan sektorerna och den centrala upphandlingsenheten avseende vem som ansvarar för vad i samband med upphandling och uppföljning av ramavtal. De flesta projektledare tar hjälp av den centrala upphandlingsenheten innan förfrågningsunderlag publiceras men det finns exempelvis ingen uttalad instruktion att alla förfrågningsunderlag ska kvalitetssäkras av den centrala upphandlingsenheten. Avsteg från lagstiftningen och interna policys vid upphandling Avsteg från lagstiftningen (LOU) och interna policys vid upphandling avser om det finns tillfällen då Härryda kommun har överskridit lagstiftningen och exempelvis upphandlat på ramavtal där utgångsdatum passerat. Diagrammet nedan visar att inga avsteg ifrån LOU och interna policys vid upphandling har noterats. 12

16 Avsteg från lagstiftning vid upphandling 100% Inga noterade avsteg Övriga kommentarer Vid våra intervjuer framkom att det finns en problematik avseende när ramavtalen är utformade med rangordning och det finns en risk att leverantör med rangordning 1 tar på sig för mycket uppdrag: Vi vet ungefär hur mycket vi beställer av leverantör med rangordning 1 och när vi bedömer att denna är fullbelagd frågar vi leverantör 2 i rangordningen. Om vi skulle fråga leverantör 1 först vid varje avrop så skulle de aldrig tacka nej men däremot skulle vi riskera att de inte kan leverera tjänsterna inom den tidsram som vi önskar och till den kvalitet vi förväntar oss. Detta är en problematik vi står inför när vi har rangordning i ramavtalen. Vid vissa större avrop går vi ut och frågar båda leverantörerna. I vissa fall saknades fakturaspecifikation för de stickprovsgranskade fakturorna. Vid efterfrågan kunde projektledaren komplettera med dessa. För att säkerställa att det finns fullständiga underlag när attest skall ske av faktura bör kommunen tillse att specifikation finns bifogad till fakturan. Attest av fakturor Kommunens attestreglemente kräver att två personer attesterar fakturor avseende externa transaktioner. Mottagnings/granskningsattestanten granskar fakturan mot leverans/prestation samt underlagets riktighet och beslutsattestanten kontrollerar i sin tur fakturan mot underlag/ beställning/beslut och villkor samt underlagets riktighet. Slutligen görs en behörighetsattest av systemet där en automatmatchning görs för att kontrollera att beslutsattestanten har rätt att attestera på det valda ansvaret. Attesterna kan utgöras av en elektronisk attest eller en manuell attest i form av namnteckning. I vårt stickprovsurval var samtliga fakturor elektroniska och korrekt attesterade enligt kommunens attestreglemente. Enligt uppgift från fastighetsfunktionen hanteras inga fakturor manuellt utan alla fakturor hanteras elektroniskt. Sektorn mottar inga manuella fakturor. Ekonomifunktionen ansvarar för rättigheterna avseende beslutsattestanter. 13

17 5. Slutsatser Uppföljning riskområden Utifrån ovanstående genomgång av upphandlingsprocessen avseende mindre entreprenadtjänster har vi identifierat vissa förbättringsområden. De risker som föreligger presenteras i nedan tabell med utgångspunkt från om risken anses omhändertagen i upphandlingsprocessen avseende mindre entreprenadtjänster på sektorerna eller inte. Uppföljningen kommer att delas upp i följande tre delar: HELT, dvs sektorn har goda interna kontroller samt formella rutiner varmed den identifierade risken ej anses kvarstå. DELVIS, dvs risken kvarstår i upphandlingsprocessen avseende mindre entreprenadtjänster på sektorn eller att risken delvis är hanterad i processen. Vad som inte är uppfyllt kommer beskrivas under kommentarer nedan. INTE ALLS, dvs risken anses ej omhändertagen i upphandlingsprocessen på sektorerna eller av upphandlingsenheten. Vad som inte är uppfyllt kommer presenteras under kommentarer nedan. 14

18 Identifierade riskområden (kap 2) Efterlevnad lagstiftning Risk omhändertagen i upphandlingsprocessen HELT Kommentar Inga avsteg från LOU har noterats. 15

19 Identifierade riskområden (kap 2) Efterlevnad kommunens riktlinjer Risk omhändertagen i upphandlingsprocessen DELVIS Kommentar De granskade upphandlingarna följer kommunens riktlinjer. I kommunens riktlinjer anges att sektorerna har ansvar för upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader. Vidare anges att den centrala upphandlingsfunktionen har ansvar för uppföljning och utvärdering av ramavtal. Det råder dock oklarheter kring vem som ansvarar för uppföljningen av ramavtal kopplade till bygg- och anläggningsentreprenader. I dagsläget görs ingen formaliserad uppföljning av dessa. Avseende direktupphandling finns inga särskilda riktlinjer, utöver de som regleras i attestreglementet. Kraven på dokumentation av direktupphandlingar har skärpts i LOU till följd av det ökade tröskelvärdet och lagstiftningen kräver dokumentationsplikt vid direktupphandlingar som överstiger kr samt att upphandlade myndigheter ska fatta beslut om riktlinjer för direktupphandling. Upphandlingsenheten kommer att införa rutiner som uppfyller kraven under första kvartalet Kunskap om upphandling DELVIS Den centrala upphandlingsenheten genomför löpande utbildningar och kommunicerar förändringar inom upphandlingsområdet till berörda parter på de olika sektorerna. För att bli beställare krävs dessutom en certifiering som erhålls genom att delta på utbildning i beställningssystemet Winst som upphandlingsenheten anordnar. Särskilda specifika utbildningsinsatser görs också vid behov. Projektledare på sektorerna som arbetar med upphandling går externa kurser i LOU på egen begäran. Det saknas dock en utbildningsplan för att säkerställa att samtliga projektledare som ansvarar för upphandlingar har erforderlig kompetens och uppdaterade kunskaper. 16

20 Risk omhändertagen i upphandlingsprocessen DELVIS DELVIS HELT DELVIS Identifierade riskområden (kap 2) Rutiner för upphandling Information och uppföljning av ramavtal Attestinstruktioner Val av leverantör Kommentar Sektorerna ansvarar för upphandlingen av de sektorsspecifika avtalen och den centrala upphandlingsenheten ansvarar för de sektorsövergripande avtalen. Den centrala upphandlingsenheten har en rutin dokumenterad för hur upphandlingen ska gå till för att säkerställa att lagar och interna policys efterlevs. Denna rutin använder sektorerna delvis. På sektornivå skulle rutinerna kunna specificeras ytterligare, exempelvis avseende rutiner för upprättande och kvalitetssäkring av förfrågningsunderlaget. Exempelvis saknas riktlinjer för när ett förfrågningsunderlag ska kvalitetsgranskas av den centrala upphandlingsenheten innan det publiceras. Sektorerna bör utveckla en struktur där det sker en löpande utvärdering om det är fler inköpsområden inom vilka det bör tecknas ramavtal. I dagsläget sker detta ad hoc genom att efterfrågan kommer från sektorerna till den centrala upphandlingsenheten. Det finns ingen strukturerad process på sektorerna för att följa upp att gällande avtal avseende mindre entreprenadtjänster efterlevs och att kommunen erhåller de tjänster och varor samt den kvalitet som har avtalats i ramavtal. I vissa fall när underentreprenörer som har anlitats har à conto-fakturering godkänns trots riktlinjerna i ramavtalet om att "Fakturering ska ske efter det att arbetet är avslutat och godkänt vid slutbesiktning". Det saknas riktlinjer för hur dessa avvikelser ska hanteras. Endast elektroniska fakturor accepteras och attesterna i stickprovsurvalet överensstämmer med attestreglementet. Vid ramavtal med rangordning går det i dagsläget inte att följa upp om korrekt leverantör har anlitats då dokumentation kring val av leverantör saknas. Ramavtal DELVIS Avseende de sektorsövergripande ramavtalen finns en logg som fylls i inför, under och efter en ramavtalsupphandling där man specificerar punkter att tänka på inför en kommande ramavtalsupphandling. Avseende de sektorsspecifika ramavtalen ansvarar respektive projektledare för att notera förbättringsåtgärder inför en kommande upphandling. Det finns en rutin för att bevaka vilka ramavtal som behöver förnyas men i stickprovsgranskningen framkom att det finns brister i rutinen avseende bevakning av löptider vilket medför att avrop ibland görs på avtal som har löpt ut. Rutinen bygger på Excel-listor där respektive projektledare har ansvar för att påbörja upphandlingen i tid. Denna rutin kan förfinas under 2015 då samtliga ramavtal samlas i Winst och man därmed får ett systemstöd för att bevaka dessa. 17

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning Landstinget Dalarna Januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 Iakttagelser och bedömningar... 1 Rekommendationer... 2 1. Inledning... 3 Uppdrag och bakgrund...

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund Direktionen 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Externa avtal Krokoms kommun 1 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Uppdrag och bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier... 2 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson

Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning Krokoms kommun juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar Östersunds kommun December 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Härjedalens Kommun 14 september 2016 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Granskning 5 3. Diskussion och bedömning 16 Sammanfattning Sammanfattningsvis

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten.

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten. FÖRSLAG Datum: 2017-01-27 Dnr: 740.2017.00101 Ida Asp ida.asp@ostersund.se Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag På uppdrag av

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 1 Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Solvens II ur ett IR-perspektiv

Solvens II ur ett IR-perspektiv Solvens II ur ett IR-perspektiv Internrevisionsdagarna 1 september 2011 Spår 6 Göran Engquist Anna Arrehed Bjurefeldt Agenda Solvens II ur ett IR-perspektiv Inledning och introduktion Tidslinje och status

Läs mer

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Februari 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden 2016-11-30 00 Innehåll Sammanfattning 2 Inledning 3 Resultat 4 Bedömning 7 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun granskat

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Tekniska nämndens

Läs mer

Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark

Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 3. Genomgång av lagstiftning vid

Läs mer

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Innehåll Revisionsfråga och underliggande frågeställningar Resultat och iakttagelser

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman Skattedagarna 2013 Fastighetsbeskattning Henrik Kaarme & Linnea Åman Agenda & Nyheter Fastighetstransaktioner Paketering av fastighet i KB var skatteflykt Fastighetsreglering och ny beskattningstidpunkt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp. Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Granskning av upphandling och inköp El ERNST & YOUNG 11111111110w =/J ERNST & YOUNG Innehäll Sammanfattning 3 1. Inledning

Läs mer

Borås Stad Granskning av upphandlingsprocessen i Borås Stad. Oktober 2010 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson

Borås Stad Granskning av upphandlingsprocessen i Borås Stad. Oktober 2010 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Borås Stad Granskning av upphandlingsprocessen i Borås Stad Oktober 2010 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Innehåll 1. Inledning 1 2. Identifieringsfasen 5 3. Genomförandefasen 7 4. Trender

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun [Double click to import picture] Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Härjedalens Kommun 11 november 2016 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun Vård- och omsorgsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vadstena

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

i ~~ Krokorns ~kommun ~ -,. KROKOMEN TJíElTE Revisorerna 2016-09-21 Kommunfullmäktige Ki /bjlq~... Utlåtande avseende delårsrapport 2016 Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 01 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Februari 2015 Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 Sammanfattning Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Jönköpings kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Joakim Ericson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun December 2015 Torbjörn Bengtsson, Viktor Mattsson och Sebastian Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens.

Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens. Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens. Härryda kommun Mars 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe t v HARRYDA KOÍ-.llr4UN Kommunens revisorer 2015-10-26 Kommunfullmäktige GRANSKNING AV KOMMUNENS DELÅRSNOTSLUT 2015 Kommunens revisorer beslutade den26 oktober 2015 att överlämna granskningen av delårsbokslutet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Granskning avseende kommunens efterlevnad av rese- och representationspolicy

Granskning avseende kommunens efterlevnad av rese- och representationspolicy Granskning avseende kommunens efterlevnad av rese- och representationspolicy Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Revisionskonsult Granskning av avtalshantering i Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Granskning av direktupphandling

Granskning av direktupphandling www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av direktupphandling Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Bo Thörn Region Halland Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 2.1. BAKGRUND 2 2.2. REVISIONSFRÅGA

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-10-06 Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Syfte 4 Avgränsning 4 Revisionskriterier 4 Ansvarig styrelse 4 Metod 5 Projektorganisation

Läs mer

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Pernilla Lihnell och Caroline Njie Dixon Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Härjedalens Kommun 24 mars 2017 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer