Granskning av upphandling och inköp

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av upphandling och inköp"

Transkript

1 Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Metod Kommunens styrande dokument och organisation för inköp och upphandling Lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) Nya beloppsgränser m. m. fr o m halvårsskiftet Styrande dokument Reglemente Delegationsordning Inköpspolicy Organisation Avtal om gemensam inköpscentral Attestreglemente Iakttagelser Roll- och ansvarsfördelning Bedömning Hantering av avtal och rutiner för att säkerställa att avtal finns inom väsentliga inköpsområden Bedömning Finns rutiner avseende intern kontroll Bedömning Inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden Upphandling av större investeringsprojekt Inköp i förhållande till ramavtal Bedömning Sammanfattande revisionell bedömning Revisionsfrågan Revisionskriterier... 14

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Vimmerby kommun gör årligen inköp av varor och tjänster till betydande belopp. Upphandlingen regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU) och den lagstiftning som reglerar den s k försörjningssektorn (LUF). Kommunens samordning och stöd i upphandlings- och inköpsfrågor låg till och med utgången av 2012 under teknik- och servicenämnden. Nämnden har upphört och sedan 2013 sorterar dessa frågor under kommunstyrelsen och inom den administrativa avdelningen. Under 2013 beslutades om att ingå i en gemensam inköpscentral med Västerviks kommun som värdkommun. Kommunens revisorer har efter en väsentlighets- och riskbedömning beslutat genomföra en granskning av kommunstyrelsens hantering av upphandling och inköp Revisionsfråga Hanterar kommunstyrelsen upphandling och inköp ändamålsenligt? 1.3. Revisionskriterier Har kommunstyrelsen en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp? Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden? Finns rutiner för att säkerställa en god intern kontroll? Sker inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med lagkrav och beslutade riktlinjer? 1.4. Metod Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och stickprover. Intervjuer har genomförts med kommunchef, ekonomichef, administrativ chef, kommunens inköpssamordnare, samhällsbyggnadschef, fastighetschef, samt med upphandlingschefen för inköpscentralen i Västervik. Granskningen har avgränsats till att upphandling och inköp under 2013 och Granskningen har skett utifrån kommunstyrelsens ansvar för central upphandlingsfunktion och rådgivning i inköpsfrågor. 1 av 16

4 2. Kommunens styrande dokument och organisation för inköp och upphandling 2.1. Lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU) Kommuner och flertalet av kommunala bolag omfattas av skyldigheten att handla upp enligt LOU. Syftet med upphandlingsreglerna är att på bästa sätt använda konkurrensen på marknaden, samt att ge leverantörerna möjlighet att på lika villkor konkurrera om kontrakten. Vidare förebygger och förhindrar tillämpningen av lagstiftningen korruption. Konkurrensverket utövar tillsyn och kan föra talan om upphandlingsskadeavgift i domstol. Offentlig upphandling genomförs för att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal för att under avtalstiden löpande göra avrop. Ett ramavtal kan avse varor, tjänster eller byggnadsentreprenader. Ramavtalets värde beräknas genom de kontrakt som planeras under ramavtalets löptid. Bild: Upphandlingsreglerna en introduktion, Konkurrensverket, december Angivna värden i ovanstående gäller fr o m 2014 till och med av 16

5 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) För upphandling inom försörjningssektorerna gäller en separat lagstiftning. Med försörjningssektorerna menas områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Till stora delar är regelverket för upphandlingen samma som för LOU. Om en upphandling görs som avser verksamheter inom både LOU och LUF tillämpas en överviktsprincip och om detta inte låter sig göras sker upphandlingen enligt LOU. Som framgår av nedanstående bild hämtad från konkurrensverkets skrift är beloppsgränserna avseende tröskelvärdet högre för varor och A-tjänster jämfört med LOU. Även gränsen för direktupphandling är högre. Bild: Upphandlingsreglerna en introduktion, Konkurrensverket, december Angivna värden i ovanstående gäller fr o m 2014 till och med Nya beloppsgränser m. m. fr o m halvårsskiftet Riksdagen har beslutat om förändringar i lagstiftningen fr o m halvårsskiftet innebärande att direktupphandling enligt LOU får göras om kontraktets värde uppgår till högst 28% av tröskelvärdet, f n innebärande kr. Direktupphandling får enligt LUF användas om kontraktets värde uppgår till högst 26% av tröskelvärdet, f n innebärande kr. 3 av 16

6 Vid direktupphandling vars värde överstiger kronor ska skälen och annat av betydelse för beslutet antecknas. Vidare ska de upphandlande myndigheterna/enheterna anta riktlinjer för direktupphandling. I propositionen framgår vikten av konkurrensutsättning. Formerna för detta har den upphandlade myndigheten/enheterna att hantera i riktlinjerna Styrande dokument Reglemente I reglementet för kommunstyrelsen, gällande fr o m , framgår under Ekonomisk förvaltning att kommunstyrelsen ansvarar för central upphandlingsfunktion och rådgivning i inköpsfrågor Delegationsordning I delegationsordningen, gällande fr o m , behandlas upphandling under ekonomifrågor. Delegationen för upphandling har bestämts enligt följande: Inköpspolicy Teknik- och servicenämnen tog under 2010 fram ett förslag till policy som remitterades till övriga nämnder. Policyn har inte underställts kommunfullmäktige för beslut. Policyn behandlar bland annat ett antal begrepp som affärsetik, 4 av 16

7 miljöhänsyn, etiska krav, social hänsyn och ekologiska krav. Vidare beskrivs rutiner, där bland annat följande framgår: - Upphandlingar bör utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen - Kommunens bolag bör ha en helhetssyn på upphandlingar och ta till vara de vinster som följer av en samordning av kommunens olika enheters behov - Ansvaret för upphandling ligger på respektive nämnd/förvaltning. Vid likartade behov ska samordning av upphandling ske genom kommunens inköpscentral - Hela kommunen ska ha en gemensam hållning utåt när det gäller upphandlingsfrågor - Aktuell förteckning över kommunens avtal bör finnas på kommunens inköpscentral - Checklistor kan kommunens inköpscentral hjälpa till med - Upphandlingar över tröskelvärden annonseras på kommunens hemsida och i kommunens föreskrivna databas. I vissa fall även i ortstidningarna. Direktupphandlingar annonseras på kommunens webb. Samordning bör ske genom nätverk med representanter för de olika förvaltningarna med syfte att sprida information och vikten av avtalstrohet. I samband med behandling i kommunstyrelsen av ärende om Inköpssamverkan, januari 2013, framgår i ärendets beredning behovet av en upphandlingspolicy beslutad av kommunfullmäktige. Policyn ska sedan kompletteras med riktlinjer och anvisningar. Vidare framgår exempel på identifierade utvecklingsområden; beställarkompetensen, rutiner, intern kontroll, gemensam avtalskatalog, e-handel, samt att kunna erbjuda det lokala och regionala näringslivet fler intressanta upphandlingar Organisation Sedan ingången av 2013 ligger ansvaret för inköpsfrågor på kommunstyrelsen (tidigare på teknik- och servicenämnden, som upphörde vid utgången av 2o12). Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har att hantera kommunstyrelsens uppdrag avseende ansvar för central upphandlingsfunktion och rådgivning i inköpsfrågor. För att administrera samordningen finns motsvarande 0,1 tjänst på ekonomiavdelningen (del av ekonomiassistents tjänst). Samordningen utgörs huvudsakligen av att förmedla information från och till den gemensamma inköpscentralen som kommunen ingår i sedan av 16

8 Avtal om gemensam inköpscentral Västerviks kommun är värdkommun för inköpscentralen. Vimmerby, Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ingår i samarbetet genom avtal. Syftet med avtalet är bland annat kompetens, effektivitet och kvalité i upphandlingsarbetet. Inköpscentalens uppgift är att i nära samråd och med underlag från de samverkande kommunerna svara för upphandlingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps frekvent svara för specifika upphandlingar ansvara för utbildning och information kring offentlig upphandling inventera behovet av nya upphandlingar samordna, om möjligt, upphandlingar och avtalstider ansvara för att en avtalsdatabas utvecklas för respektive kommun ansvara för arkivering av originalhandlingar i genomförda upphandlingar att ta fram mallar och andra dokument som stöd för inköp och avrop Därutöver ska inköpscentralen ge råd, stöd och juridisk kompetens, årligen informera kommunstyrelsen om sin verksamhet, anordna informations- och utbildningsdagar för företagen, samt årligen upprätta en gemensam plan över de avtal som ska upphandlas. Inom ramen för avtalet och samverkan förbinder sig respektive kommun för att det finns en kontaktperson i respektive kommun, som fångar upp och samordnar upphandlingar internt i varje kommun och tillsammans med inköpscentralen ansvarar för avtalskatalogen och medverkar i spridningen av information kring nya avtal. En referensgrupp bestående av tre representanter från respektive kommun ska finnas. En gemensam upphandlingspolicy förutsätts bli antagen av respektive kommuns fullmäktige Attestreglemente Kommunens attestreglemente antogs av kommunfullmäktige i juni Av attestreglementet framgår två obligatoriska attester, mottagningsattest och beslutsattest. 6 av 16

9 Mottagningsattesten innebär bland annat att leverans skett och att fakturan är formellt korrekt. Beslutsattestanten har det övergripande ansvaret för den ekonomiska transaktionen och det slutliga godkännandet så att betalning kan ske. Varje nämnd har att upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter och dess ersättare. 7 av 16

10 3. Iakttagelser 3.1. Roll- och ansvarsfördelning Kommunstyrelsen har det övergripande samordnande ansvaret för inköpsfrågorna. Respektive nämnd bär ytterst ansvar för sina upphandlingar och inköp, d v s att separata upphandlingar kommer till stånd när så erfordras och att löpande inköp sker genom ingångna ramavtal. Någon övergripande styrande policy beslutad av kommunfullmäktige finns inte. Ett förslag till gemensam policy för de kommuner som ingår i den gemensamma inköpcentralen är under beredning och beslut förväntas under hösten I samband med detta arbete kommer enligt uppgift även den nya lagstiftningens krav på riktlinjer för direktupphandling att behandlas. Vem som har rätt att fatta beslut i ett enskilt upphandlingsärende regleras av delegationsordningen. Kommunstyrelsens delegationsordning framgår under avsnitt I samband med intervjuerna framkommer att delegationsordningen inte fullt ut är styrande inom samhällsbyggnadsavdelningen i enlighet med hur den är formulerad. Tjänstemannaorganisationen fattar i vissa fall beslut om förfrågningsunderlag och tilldelning oavsett beloppsgräns, under förutsättning att beslut om budget finns. Det saknas rutiner för hur anbudsöppnare utses, samt dokumentation över utsedda anbudsöppnare. Löpande inköp kan praktiskt genomföras av många i den decentraliserade organisationen, men det är formellt beslutsattestanten som är ansvarig. I tjänstemannaorganisationen är upphandlings- och inköpsfrågorna organiserade under kommunstyrelseförvaltningen och dess ekonomiavdelning. Se avsnitt och Inom ramen för inköpssamverkan är kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören med i referensgruppen. Av intervjuerna framgår att frågan om kommunens deltagande i ramavtal kanaliseras genom kommunchefens ledningsgrupp. Vidare framgår att denna ledningsgrupp tagit en aktiv roll i strategiska frågor kring upphandling. Även i kommunens så kallade Ledarforum (där samtliga kommunens chefer deltar) har upphandlingsfrågorna varit prioriterade. Inköpscentralen har medverkat med information kring upphandling och inköp. Inköpscentralen har utöver detta genomfört andra typer av informations- och utbildningsinsatser i kommunen. Vid genomförande av ramavtalsupphandlingar och andra specifika upphandlingar är det respektive berörd verksamhet som har att lämna synpunkter till inköpscentralen på kravspecifikation och annat av vikt för upphandlingen. I intervjuerna framkommer att kommunen i vissa fall borde vara mer aktiv i att 8 av 16

11 lämna synpunkter på kravspecifikationerna innan annonsering av upphandlingen sker. Vidare framgår av intervjuerna behov av mer framförhållning i den planering som ska ske av kommande kommunspecifika upphandlingar Bedömning Inköpscentralens roll som kommunens stöd i upphandlingsfrågor har tydligt lyfts fram i organisationen. Upphandlingsfrågornas betydelse har betonats i chefsgrupp och i Ledarforum. Inköpscentralen har varit delaktig i olika aktiviteter, vilket främjat kunskaperna om upphandling och den nya inköpscentralens roll i organisationen. Det är en brist att det saknas övergripande policy och riktlinjer för inköp och upphandling. Av granskningen framgår dock att beslut om ett sådant dokument planeras till hösten Innebörden av kommunstyrelsens delegationsordning för upphandling bör klargöras och kommuniceras i organisationen. I samband med detta rekommenderas även att klargöra/ta ställning till om förfrågningsunderlaget vid vissa belopp ska underställas högre beslutsinstans. Rutinerna för att utse anbudsöppnare behöver klargöras. Det bör också dokumenteras vem som har rätt att öppna anbud. Även rätt att anmäla kommunens deltagande till ramavtal bör ses över utifrån delegationsordningen. Vem i organisationen som via inköpssamordnaren ansvarar för att ge upphandlingscentralen respons på föreslagna kravspecifikationer bör tydliggöras. Detta för att säkerställa kommunens intressen i ramavtalsupphandlingarna. Vidare behöver rutinerna utvecklas för att med framförhållning inventera vilka specifika upphandlingar som kommunen står inför utifrån den gemensamma inköpscentralens behov av planering. Roller- och ansvar i övrigt bedöms som relativt tydliga Hantering av avtal och rutiner för att säkerställa att avtal finns inom väsentliga inköpsområden Sedan 2013 finns en avtalsdatabas som administreras av inköpscentralen i Västervik. Databasen finns tillgänglig via kommunens intranät. Inköpscentralen bevakar avtalstiderna och svarar för att ny upphandling sker innan de gamla avtalen löper ut. Inköpscentralen svarar också för arkivering av originalhandlingar i genomförda upphandlingar. För upphandlingar genomförda före samverkan har arkivering skett 9 av 16

12 i respektive nämnd/förvaltning. Av granskningen framkommer att tidigare arkivering till delar inte alltid skett systematiskt och stringent. Av intervjuerna framgår att det sedan en tid tillbaka varit fokus på att utifrån leverantörsreskontran identifiera områden där ramavtal saknas. Kommunchefen har med sin ledningsgrupp arbetat med frågorna, samtidigt som inköpscentralen ger ett löpande stöd i ett inventera kommunens behov. I samband med granskningen framkommer att en rad områden identifierats där behov av ramavtal föreligger och att upphandling för närvarande pågår, exempelvis avseende en rad hantverkstjänster Bedömning Med de insatser som genomförts för att identifiera behoven genom analys av leverantörsreskontra och stöd av inköpscentralen bedömer vi att det för närvarande finns en bra grund för att successivt täcka behovet av ramavtal. Vi bedömer även att samverkan i inköpscentralen ger en bra grund för att fortlöpande säkerställa att avtal finns inom väsentliga inköpsområden. Vi bedömer att det behöver säkerställas att enhetlig arkivering sker av de handlingar som hör till upphandlingsverksamheten Finns rutiner avseende intern kontroll Avtalsdatabasen med ingångna ramavtal och dess villkor finns tillgänglig i hela organisationen. Kommunen har ett reglemente för intern kontroll beslutat i kommunfullmäktige år Det finns utifrån detta reglemente ingen särskild internkontrollplan upprättad, ej heller något annat dokumenterat system för att löpande och systematiskt kontrollera upphandling och inköp. Av intervjuerna framgår att förvaltningen sedan en tid tillbaka arbetar med uppföljningar för att identifiera brister, genom att kontrollera inköp på vissa kontoslag mot avtalsdatabasen. Viss redovisning har även skett till kommunstyrelsen. Inköpscentralen uppger att de vid vissa tillfällen genomför kontroller av att rätt avtalsvillkor tillämpas. Ekonomiavdelningen arbetar för närvarande med att upprätta ett systemstöd för att löpande kunna följa köptroheten gentemot ramavtalen. Systemstödet beräknas vara i drift före halvårskiftet. Av attestreglementet framgår två obligatoriska attester, mottagningsattest och beslutsattest. Båda attesterna genomförs och är nödvändiga för att betalning ska kunna ske. 10 av 16

13 Genom inköpscentralen i Västervik ingår kommunen i ett e-handelsprojekt. Vid eventuell e-handel sker hela processen från beställning till betalning elektroniskt Bedömning Det finns i organisationen en lättillgänglig avtalsdatabas som stärker den interna kontrollen genom att avstämning enkelt kan ske av vem som är avtalspart och vilka villkor som gäller. Vi bedömer att avsaknaden av en interkontrollplan i enlighet med reglementet är en brist. Det bör komma till stånd en formaliserad och systematisk rapportering av hur rutinerna för upphandling och inköp fungerar. Ett antal väsentliga områden för uppföljning av köptrohet i förhållande till ingångna ramavtal borde identifieras och ingå i en dokumenterad uppföljning som rapporteras till kommunstyrelsen. Även stickprov avseende att rätt avtalsvillkor tillämpas borde ingå i kontrollen. Den pågående planeringen med att tillämpa ett systemstöd för löpande uppföljning av köptrohet kommer att stärka den interna kontrollen och på ett enklare sätt ge underlag för analys och eventuell åtgärd i organisationen Inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden Upphandling av större investeringsprojekt Ett antal av kommunens större investeringsprojekt under 2013 och 2014 har särskilt granskats avseende dokumentation; 1) protokoll från anbudsöppning, 2) utvärdering och 3) tilldelningsbeslut. De större projekt som avses är följande: Nr Objekt Exploatering Krönsmon/Ceos Infrastruktur för fiber Äldreboende, ny- till och ombyggnad Ny förskola, Vimmerby Gruppboende, Villekulla Ceosvallen, idrottsanläggning Hur olika typer av tillkommande köp inom ramen för projekten förhåller sig till ursprungligt genomförd upphandling har ej varit föremål för granskning. I samtliga fall har dokumentation av genomförda upphandlingsprocesser redovisats. De senast genomförda upphandlingarna arkiveras hos inköpscentralen, medan rutinerna för arkivering av tidigare genomförda upphandlingar inte följer någon central rutin. Upphandling för infrastruktur fiber har för kommunens räkning gemomförts av kommunalförbundet ITSAM med tilldelningsbeslut i april För denna 11 av 16

14 upphandling har inte undertecknade originaldokument kunnat redovisas. Särskild delegation avseende tilldelningsbeslut och upphandlande enhets beslut om anbudsöppnare saknades. Rutinerna har nu ändrats Inköp i förhållande till ramavtal Kommunens leverantörslista har jämförts med kommunens avtalsdatabas för ramavtal. Från leverantörsreskontran valdes 30 leverantörer, där inköpsvolymen per leverantör översteg ca 400 tkr. Av dessa återfanns 20 i avtalsdatabasen. Tio leverantörer saknades således i avtalsdatabasen. Från dessa leverantörer har kontroll av upphandlingsform skett genom uppföljning av två fakturor vardera. Köp från sju av leverantörerna hade skett genom konkurrensutsatt, företrädesvis förenklad upphandling enligt LOU. Från tre av leverantörerna hade inköp skett genom direktupphandling på område där ramavtal saknas eller vid sidan om ingångna ramavtal. Ett i kommunen uppmärksammat och identifierat område där ramavtal helt har saknats är hanterverkstjänster. För nio områden har helt nyligen upphandlingar genomförts. Inom ramen för denna granskning har inte någon djupgranskning av leveransernas innehåll i förhållande till gränsvärdena för direktupphandling genomförts. Genomförda intervjuer, stickprov och genomgång av leverantörsreskontran visar dock på behov av att ramavtal upprättas och att inköp sker genom ingångna ramavtal. Det handlar både om att säkerställa att ramavtal finns utifrån kommunens behov, men också att säkerställa att kännedom finns om ingångna avtal så att köptrohet kan upprätthållas mot ingångna avtal Bedömning Granskningen visar att det finns rutiner för att genomföra upphandling enligt LOU för de större investeringsprojekten. Tillkommande arbeten har inte särskilt granskats. Granskningen visar att rutinerna för arkivering av upphandlingsunderlagen behöver ses över, samt vikten av att säkerställa rutinerna för upphandling när den överlåts till en annan part. Vi bedömer, baserat på granskningens stickprov och vad som framkommit under intervjuerna, att det i ej oväsentlig omfattning har saknats ramavtal, men att behoven i allt väsentligt nu har kartlagts och att upphandling inom väsentliga områden pågår. För en rad hantverkstjänster har upphandling helt nyligen genomförts. Vidare bedömer vi att det finns en medvetenhet om att inom vissa områden öka köptroheten mot ingångna avtal och att ett aktivt arbete för att uppnå detta pågår. 12 av 16

15 13 av 16

16 4. Sammanfattande revisionell bedömning 4.1. Revisionsfrågan Hanterar kommunstyrelsen upphandling och inköp ändamålsenligt? Vi bedömer att kommunstyrelsens hantering av upphandling och inköp till delar är ändamålsenlig, men att det vid granskningstillfället föreligger brister. Detta grundar vi på nedanstående bedömningar: Inköpscentralens roll har tydligt lyfts fram i organisationen och gett tillgång till en för upphandlingsfrågor specialiserad organisation. Behovet av att utveckla kommunens upphandling och inköp har uppmärksammats och bidragit till olika aktiviteter som inventering av behov av ramavtal, samt fokus på frågorna i olika chefsgrupperingar. Det finns i organisationen en lättillgänglig avtalsdatabas vilken stärker den interna kontrollen genom att avstämning enkelt kan ske av avtalspart och vilka villkor som gäller. Vi har konstaterat att det vid granskningstillfället saknats ramavtal inom väsentliga områden, men att kartläggning genomförts och att en rad hantverkstjänster upphandlats helt nyligen. Avsaknad av en interkontrollplan i enlighet med reglementet med en formaliserad och systematisk genomgång och rapportering av hur rutinerna för upphandling och inköp fungerar bedöms vara en brist. Vi rekommenderar att, inom ramen för internkontrollplanerna, årligen följa upp köptroheten mot ett antal utvalda ramavtal, samt att stickprovsvis följa upp att avstämning sker mot avtalens villkor. Policy och riktlinjer för upphandling och inköp behöver komma till stånd. Vidare visar granskningen att innebörden av kommunstyrelsens delegationsordning för upphandling behöver klargöras och kommuniceras i organisationen, vad avser beloppsgränser, fastställande av förfrågningsunderlag samt rätten att anmäla kommunens deltagande till ramavtal. Även rutiner för att utse anbudsöppnare behöver fastställas Revisionskriterier Har kommunstyrelsen en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp? Vi bedömer att roll- och ansvarsfördelningen är relativt tydlig. De aktiviteter som genomförts visar att inköpscentralens roll som kommunens stöd i upphandlingsfrågor tydligt lyfts fram i organisationen. 14 av 16

17 Vi anser att policy- och riktlinjer behöver upprättas som ett viktigt instrument i rolloch ansvarsfrågan. Vidare visar granskningen att innebörden av kommunstyrelsens delegationsordning för upphandling behöver klargöras och kommuniceras i organisationen, vad avser beloppsgränser, fastställande av förfrågningsunderlag samt rätten att anmäla kommunens deltagande till ramavtal. Även rutiner för att utse anbudsöppnare behöver fastställas. Finns en ändamålsenlig avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden? Vi bedömer att det med de rutiner som nu har utvecklats genom samverkan i en inköpscentral och de insatser som genomförts för att identifiera behoven genom analys av leverantörsreskontra ger en bra grund för löpande avtalshantering och att det upprättas avtal inom väsentliga inköpsområden. Vi anser att rutinerna för arkivering av dokument från tidigare genomförda upphandlingar behöver ses över för att skapa enhetlighet och enkel åtkomst. Finns rutiner för att säkerställa en god intern kontroll? Vi bedömer att en mer systematisk uppföljning av upphandling och inköp behöver komma till stånd. Det finns i organisationen en lättillgänglig avtalsdatabas vilken stärker den interna kontrollen genom att avstämning enkelt kan ske av avtalspart och vilka villkor som gäller. Avsaknad av en interkontrollplan i enlighet med reglementet med en formaliserad och systematisk genomgång och rapportering av hur rutinerna för upphandling och inköp fungerar bedöms vara en brist. Köptrohet mot ingångna avtal och att rätt avtalsvillkor tillämpas borde ingå i kontrollen. Sker inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med lagkrav och beslutade policyer och riktlinjer? Granskningen visar att det finns rutiner för att genomföra upphandling enligt LOU för de större investeringsprojekten. Vi har konstaterat att det vid granskningstillfället saknats ramavtal inom väsentliga områden, men att kartläggning genomförts och att en rad hantverkstjänster upphandlats helt nyligen. 15 av 16

18 September, Jörn Wahlroth Projektledare Caroline Liljebjörn Uppdragsledare 16 av 16

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljande granskning av inköpsrutin och köptrohet inom kommunen. Mönsterås kommun

Uppföljande granskning av inköpsrutin och köptrohet inom kommunen. Mönsterås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljande granskning av inköpsrutin och köptrohet inom kommunen Jur.kand. Fredrik Andrén Certifierad kommunal revisor April 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamheten. Sandvikens kommun

Granskning av upphandlingsverksamheten. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamheten Nina Törling Erika Brolin September 2018 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Granskning av direktupphandling

Granskning av direktupphandling www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av direktupphandling Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Bo Thörn Region Halland Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 2.1. BAKGRUND 2 2.2. REVISIONSFRÅGA

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

POLICY INKÖP & UPPHANDLING ORSA KOMMUN

POLICY INKÖP & UPPHANDLING ORSA KOMMUN POLICY INKÖP & UPPHANDLING ORSA KOMMUN Policy för Orsa kommuns inköps- och upphandlingsverksamhet Daterad 2015-09-16 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-11-23 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Revisionsrapport Ramavtal Sundsvalls kommun Linda Marklund, Revisionskonsult Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Ramavtal Sundsvalls kommun Linda Marklund, Revisionskonsult Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund, Revisionskonsult Ramavtal Sundsvalls kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, ekonomienheten Peter Johansson, 0531-52 60 31 peter.johansson@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(5) KSN 2016-000915 94/2017 Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2017\ekonomichef\upphandlingspolicy.docx

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Kommunfullmäktige POLICY 2015-05-20 Antagen av Kommunfullmäktige 1(9) Paragraf 2015-09-28 108 Upphandlings- och inköpspolicy 2(9) Innehåll 1 Upphandlings- och inköpspolicy... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Intern

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Granskning av avtalsefterlevnad

Granskning av avtalsefterlevnad Granskning av avtalsefterlevnad Granskningsrapport Olofströms kommun KPMG AB 2017-03-14 Antal sidor 11 Antal bilagor 0 Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Olofströms kommun Granskning av avtalsefterlevnad

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet Katrineholms kommun

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Flodin Nina Törling Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet September 2018 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Åstorps kommuns Upphandlings- och inköpspolicy

Åstorps kommuns Upphandlings- och inköpspolicy Åstorps kommuns Upphandlings- och inköpspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2017-04-24 44 Dnr 2017 / 109 Upplaga 1 2 (6) Inledning Upphandling ska göras vid köp av varor och tjänster. Lagen om offentlig

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Revisionskonsult Granskning av avtalshantering i Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 infördes en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera omständigheter av betydelse om upphandlingen

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för inköp och upphandling

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för inköp och upphandling Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för inköp och upphandling Fastställt av: Datum: För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp. Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Granskning av upphandling och inköp El ERNST & YOUNG 11111111110w =/J ERNST & YOUNG Innehäll Sammanfattning 3 1. Inledning

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Kommunstyrelsen Skolnämnden Samhällsnämnden Revisionsrapport Grundläggande granskning 2018

Kommunstyrelsen Skolnämnden Samhällsnämnden Revisionsrapport Grundläggande granskning 2018 Kommunstyrelsen Skolnämnden Samhällsnämnden Revisionsrapport 2018-10-09 Grundläggande granskning 2018 Sammanfattning I denna rapport sammanfattas resultatet av granskning av leverantörskontroller. Kommunen

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor. Mora kommun

Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor. Mora kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor Mora kommun Leif Karlsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2019-113 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: antagen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer upphandling

Riktlinjer upphandling 1 (1) 1 Inledning... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet... 2 3 Ansvar... 2 4 Samordning... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer... 3 5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet... 3 5.2 Krav på

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011 Huddinge kommun Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av köptrohet Mjölby Kommun Markus Zackrisson Felix Miranda Thyrén

Revisionsrapport Granskning av köptrohet Mjölby Kommun Markus Zackrisson Felix Miranda Thyrén www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av köptrohet Markus Zackrisson Mjölby Kommun Felix Miranda Thyrén December/2016 Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 1.1. Rekommendationer...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Granskning av direktupphandling och följsamhet mot kommunens egna riktlinjer

Granskning av direktupphandling och följsamhet mot kommunens egna riktlinjer Granskning av direktupphandling och följsamhet mot kommunens egna riktlinjer Revisionsrapport Varbergs kommun KPMG AB 2017-09-06 Varbergs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Syfte och revisionsfrågor

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2017-397 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

HKF 9420 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 9420 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Antagen av kommunfullmäktige 1995-06-12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996-12-02, 271, med ändring i kommunfullmäktige 2001-10-08, 147, 2003-01-20, 5, 2005-10-24, 20, 2008-12-08, 213, 2013-06-11,

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Revisionsrapport Upphandlingsverksamhet inom Teknikoch servicenämnden Marks kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Innehållsförteckning INLEDNING 1 BAKGRUND 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26 Information om upphandling Kristdala 2014-08-26 Inköpscentralen Gemensam inköpscentral sedan våren 2013 för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, ÖSK samt en del av kommunernas

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingsverksamheten

Riktlinjer för upphandlingsverksamheten Riktlinjer för upphandlingsverksamheten Fastställd av kommunstyrelsen 1 juni 2009, 74 Reviderad av kommunstyrelsen den 9 augusti 2011, 95 Reviderad av kommunstyrelsen den 2 december 2014, 171 Riktlinjer

Läs mer

Upphandlingspolicy. Dokumentet gäller för: Karlsborgs kommunkoncern. Dokumentansvar: Ekonomichef

Upphandlingspolicy. Dokumentet gäller för: Karlsborgs kommunkoncern. Dokumentansvar: Ekonomichef Upphandlingspolicy Dokumenttyp: Policy Diarienummer: xx.åååå Beslutande: Kommunfullmäktige Antaget: 2018-xx-xx Gäller fr.o.m. Tre veckor efter justering Gäller t.o.m. Tillsvidare Dokumentet gäller för:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103, Dnr 2016/0075 KS.150 Reviderad av fullmäktige 2018-05-17, 67, Dnr

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN Denna inköps- och upphandlingspolicy gäller för Höörs kommuns samtliga nämnder och är en vägledning till förtroendevalda och tjänstemän i upphandlingsfrågor.

Läs mer

Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling PM 2014:107 RI (Dnr 125-845/2014) Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Föreskrifter för inköp vid Lunds universitet

Föreskrifter för inköp vid Lunds universitet BESLUT 1 (3) 2013-12-12 Dnr EK 2012/103 Rektor Föreskrifter för inköp vid Lunds universitet Bakgrund Lunds universitet beslutade 2010-09-30 Dnr EK 2010/26 om Föreskrifter för inköp. Inköpspolicy Universitetsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred nya arbetsformer för en effektivare upphandling i Karlstadsregionen

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred nya arbetsformer för en effektivare upphandling i Karlstadsregionen Dnr KS-2012-255 Dpl 14 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2013-03-28 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Utred

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bollebygds kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (9) 2015-02-09 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014-12-11 178 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2013/331-9 Upphandlings- och inköpspolicy

Läs mer

Förslag till riktlinjer för upphandling i Högsby kommun Antagna av kommunstyrelsen , 36

Förslag till riktlinjer för upphandling i Högsby kommun Antagna av kommunstyrelsen , 36 1 Inledning... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet... 2 3 Ansvar... 2 4 Samordning... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer... 3 5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet... 3 5.2 Krav på villkor

Läs mer