Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, :

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04:"

Transkript

1 Malmö högskola / Fakulteten för Hälsa och samhälle Kansli Personalassistent 1(5) Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, : Närvarande: Tapio Salonen Ewa Strömsten Zoltan Blum Carin Alm-Roijer Petri Gudmundsson Anne-Marie Wangel Mona Olshed Henrik Steen Marianne Kisthinios Gergana Toseva 1) Sammanträdet öppnas 2) Val av justeringsperson: Justeringspersoner är Mona Olshed, Anne-Marie Wangel och Henrik Steen. 3) Dagordningen fastställs. Anne-Marie anmäler fråga om schemaläggning under övriga frågor. 4) Minnesanteckningar förda vid sammanträde är ute för justering. 5) Arbetsmiljöfrågor Marianne påminner om vikten av att göra en utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön. Hon undrar också om det kommer att göras en utvärdering av den som gjordes senast. Anne-Marie påpekar att man tidigare fått ta del av olika barometrar på ohälsa, information har gått ut från företagshälsovården till fakulteterna. Arbetsgivaren svarar att man skickat frågan om utvärdering av den tidigare undersökningen till centrala personalavdelningen, men att man inte fått något svar ännu. Vad gäller en ny utredning så måste fakulteten parera med vad som Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Jan Waldenströms gata 25 Fakulteten för Hälsa och samhälle S Malmö

2 2(5) sker centralt, och det måste passa den nya organisation vi står inför. Nästkommande läsår skulle kunna vara en bra tidpunkt för en psykosocial undersökning. Ett önskemål från de fackliga är att frågan läggs till på listan över öppna ärenden. 6. Anmälan om arbetsskada: Ingen arbetsskada har rapporterats. 7. Rapport från fakultetsstyrelse och ledningsgrupp: Fakultetens likabehandlingsplan är nu helt klar, innehållet är detsamma som tidigare tagits upp i samverkan men layouten har ändrats. Margareta Rämgård har fått i uppdrag att dra igång en förstudie av Hälsa och samhälles medverkan i kommande Hälsans hus på Dalaplan. Hon kommer att gå igenom alla institutioner och titta på vilka olika verksamheter som kan rymmas i den nya lokalen. Syftet med undersökningen är att stärka samarbetet med externa aktörer samt att hitta vägar för att nå malmöbor och studenter. 8. Verksamhets- och organisationsfrågor: a) Timtilldelningen till olika kurser (Saco-S) Facket påtalar att arbetsgivaren lovat vid förra samverkan att återkomma med ett förtydligande av det lokala arbetstidsavtalet. Man vill ha en förklaring till hur det ska användas, hur det nu används och hur det följs upp. Man vill ha mer transparens och kunna se hur många timmar varje kurs får. Facket menar att arbetsgivaren bör redovisa hur arbetstidsavtalet ska fyllas. Man ska kunna gå tillbaka och se hur det fungerat lika för alla. Ingen ska kunna åka snålskjuts när det blir övertalighet Arbetsgivaren svarar att ett nytt arbetstidsavtal är på gång. En redovisning av hur timmarna fördelas är en driftfråga. Institutionerna lägger bruttoramar för de olika kurserna och fördelar antal timmar per kurs. De ansvariga vet hur personalen är timfördelad. Eftersom förutsättningarna förändras löpande räknar ekonomerna ut nya ramar för kurserna. Zoltan påpekar att man räknar i schablonkostnader och inte i kronor. Man kan inte räkna på varje medarbetares lön, utan räknar i timmar och fördelar enligt det. När året är slut ska det gå jämt ut. Prefekten vet vad varje medarbetare gör i timmar, hur det sedan räknas om i undervisningstimmar är inte intressant. Anne-Marie menar att det tvärtom är intressant, det handlar om hälsa och förmåga att kunna utföra uppgifter. Facket vill se vad det är för tid som läggs på de enskilda kurserna eftersom det har att göra med hur medlemmarna upplever sin arbetstid. Det är inte relevant med andra nyckeltal för medlemmarna. Petri anser att pivå-verktyget fungerade förut eftersom man kunde se vad varje person gjorde och varje kurs. Det nuvarande arbetstidsavtalet är inte utformat att ge den

3 3(5) vägledningen. Nu kan man inte se om man gör för mycket, om kursen måste fördelas om. Carin delar upp frågan i två. Den ena handlar om att ta fram kursbudget i kronor. Den andra handlar om att alla får samma för sitt seminarium. Där går man efter arbetstidsavtalet. Varje person som går in en timme i seminarium får tre timmar. Arbetstidsavtalet täcker inte vad alla gör, utan det är en process. Vi måste komma överens om att det blir transparent och att alla får lika många timmar. Avtalet täcker inte heller att nya arbetstagare tar längre tid på sig. Erfarna kan göra det snabbare. Man måste komma överens om att samtliga institutioner gör likadant. Mona har önskemål om att pivåerna ska vara preciserade när det kommer. Det vore bra om nya medarbetare får fler timmar. Det finns ingenting i avtalet om hur man gör med all tid som läggs på diskussioner med studenthälsan om specialtentor eller på studieovana studenter, det finns ingen som kan svara på hur dessa timmar ska synas. Personalen kan inte lägga all administrativ tid på det. Facket vill ha ett förtydligande om hur vi ska hantera den frågan. Arbetsgivaren svarar att man kommer att se till att det nya avtalet blir väl genomarbetat och att det tillämpas på ett likartat sätt. Det finns anledning att lära av varandra. De detaljfrågor som tas upp måste vara en löpande driftfråga, det är ingenting som man på förhand alltid kan komma överens om. Det typen av flexibilitet måste få finnas. Dessa frågor kommer läggas under öppna ärenden när det nya avtalet kommer. b) Arbetet med delegationsordningen vid fakulteten (Saco-S) Arbetsgivaren svarar att arbetet precis påbörjats och att den bör vara klar i april. c) Diskriminerings- och likabehandlingsärenden; förhållningssätt och handläggning (Saco-S) Facket vill föra en diskussion om handläggningen av diskrimineringsärenden. Arbetsgivaren håller på att ta fram en blankett tillsammans med studentkåren och Anette Gjörloff Wingren. Man vill ha ett systematiskt sätt att behandla diskrimineringsärenden. Marianne påtalar vikten av att involvera skyddsombuden, vilket arbetsgivaren håller med om. Mona menar att det nu går en inflation i uttrycket kränkning och att det dokument om studenternas rättigheter och skyldigheter som ligger på Mah:s hemsida är otydligt. Man vill hitta ett sätt att förklara för studenterna vad kränkningar är, att känna sig kränkt på grund av att man blir underkänd på tentamen är inte att bli kränkt i vanlig mening. Som lärare är man utsatt för studenters kränkthet. Man vill också att prefekterna tar kontakt med berörd lärare då en student anmält kränkning innan drevet dras för långt. Man påpekar vikten av att höra vad läraren har för syn på saken. Anne-Marie påpekar att det är mycket fokus på studenters rättigheter, medarbetare behöver känna stöd ifrån sina chefer, något som kan ha falerat den senaste tiden. Det är viktigt att medarbetarens situation inte glöms bort.

4 4(5) Gergana informerar om att kåren har en ärendegång när det gäller kränkningar, man har dock aldrig varit med om att en student känt sig kränkt på grund av att denne blivit underkänd. Arbetsgivaren menar att Rådet för likabehandling är ett lämpligt forum att informera om diskriminering till både studenter och medarbetare för god samverkan. Detta skulle kunna ses som en förebyggande aktivitet. Det är viktigt att frågan lyfts, att man kan hitta lämpliga sammanhang där studenter och personal kan samarbeta kring detta. d) Intention med och tillämpningen av samverkansavtalet (Saco-S) Mona påpekar att det är viktigt att påminna om intentionerna med avtalet och strukturdagordningen. Det har inkommit indikationer om att det är stereotypt, man ska kunna ställa frågor kring informationspunkten. Arbetsgivaren svarar att man kommer att ta upp frågan på nästa ledningsgruppsmöte, man kommer att utvärdera hur det fungerat och klargöra vissa frågor. 9. Övergripande personalfrågor: Inga frågor anmälda 10. Anmälda frågor från arbetsplatsträffar Inga frågor anmälda 11. Övriga frågor Anne-Marie anser att det är beklagligt att det är så skräpigt i lokalerna. Arbetsgivaren svarar att man just nu för en diskussion med Avfallshanteringen om hur man ska göra papperskorgarna mer synliga. Rensning av studenternas kylskåp sker varje fredag. Då det är ovanligt smutsigt beställs extra städning. Anne-Marie undrar över det mail som gick ut från kansliet angående schemaläggningen, det anses orimligt att alla scheman ska läggas med så kort framförhållning. Många lärare är mitt i skiftet mellan två kurser och har redan en stor arbetsbelastning. Tidigare har deadline varit i mitten av maj. Varför behövs så mycket tid för kansliet att lägga scheman? Kansliet pratade i höstas om att se över sina rutiner och komma med en teknisk förbättring. Arbetsgivaren svarar att det i höstas fanns önskemål om att lägga terminen i två block, den rutinen har påbörjats nu. Scheman för november och framåt lämnas in först i augusti. Arbetsgivaren tar till sig att mailet kan ha gått ut någon för sent. Innan man tagit beslut om eventuell centralisering av lokalbokningen avvaktar man. Marianne påpekar att det är rörigt att det är olika personer som administrerar och som lägger scheman. Möjligen skulle lokalbokningen läggas ut på flera. Arbetsgivaren svarar att man inte tror att detta skulle bli mer effektivt.

5 5(5) Sekreterare Justeras: Tapio Salonen Ordförande Mona Olshed Saco-S Anne-Marie Wangel Lärarförbundet Henrik Steen ST

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer