Göteborgs Stad Fastighetskontoret. Detaljplan Billdals gård, Askim PM Planeringsunderlag. Göteborg WSP Samhällsbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs Stad Fastighetskontoret. Detaljplan Billdals gård, Askim PM Planeringsunderlag. Göteborg WSP Samhällsbyggnad"

Transkript

1 Göteborgs Stad Fastighetskontoret Detaljplan Billdals gård, Askim Planeringsunderlag Göteborg WSP Avd. Geoteknik, Göteborg Uppdragsansvarig: Lars Hall (LHL) Handläggare: Charlotte Andersson () Utredare, bergteknik: Sven Devert (SDT) Redovisning: Maria Trapp (MTP) Granskning: Lars Hall (LHL) Uppdragsnummer: : idering: WSP Box Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 PERINGSUNDERLAG GÖTEBORGS STAD DETALJP KRING LERUMS CENTRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Uppdragsnummer 2 (6) 1 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR GEOTEKNISKA FÖRHÅLDEN Topografi Jordlagerföljd Lerans egenskaper Berg Geohydrologiska förhållanden Sättningsförhållanden Stabilitetsförhållanden Befintliga byggnader GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER Allmänt Mark Berg... 6 L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\.docMall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR Topografi och jordlagerföljd...a1 Utvärdering av jordegenskaper...b1 Släntstabilitets utredning...c1 Stabilitetsberäkningar...C2 Bergteknisk utredning...d1

3 Orientering PERINGSUNDERLAG GÖTEBORGS STAD DETALJP KRING LERUMS CENTRUM Kapitel Uppdragsnummer 3 (6) Fastighetskontoret i Göteborg utreder detaljplaneområdet för Billdals gård i Askim, Göteborg. Området är beläget i Billdals park och planarbetets syfte är att säkerställa kvarlevandet av Billdals gård. Huvudbyggnaden, Billdals gård, samt några mindre byggnader är belägna i södra delen av planområdet. Inom området kommer en tillbyggnad på huvudbyggnadens östra fasad att uppföras och i den sydvästra delen av området är en grusparkering planerad. På uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborg har WSP i Göteborg utfört en geoteknisk och bergteknisk utredning för detaljplanearbetet. Utredningen syftar till att fastställa områdets geotekniska förhållanden och förutsättningar för grundläggning, samt till att lokalisera platser med risk för blocknedfall och bergras. Eventuella åtgärder och restriktioner i markanvändning ska föreslås. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\.docMall: Rapport Advanced 2010.dot ver GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR En geoteknisk undersökning har utförts av WSP i augusti Fält- och laboratorieundersökningar redovisas i separat handling benämnd Rapport Geotekniska undersökningar (RGeo), daterad. I rapporten redovisas även en tidigare undersökning i områdets närhet som använts i utredningen. Detaljplaneområdet bergbesiktigades av bergtekniker Sven Devert Vid besiktningen noterades bergart, huvudsprickriktning och stabilitet i slänter angränsande till detaljplaneområdet. 2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLDEN 2.1 Topografi Planområdet är beläget i Billdals park i Askim och utgörs av en dalgång som sträcker sig i nord-sydlig riktning. I öst och väst begränsas området av branta bergspartier, och i söder av Billdals ridklubb. I sydväst sträcker sig området strax väster om Letsegårdsvägen. Områdets omfattning framgår av A1. Längs med områdets östra del rinner en bäck, och på vissa ställen finns en gammal stenmur anlagd längs med bäckravinen. Bäcken rinner i en, jämfört med omgivande mark, ca 2,5 m bred och 1 m djup bäckravin. Marken inom området består av ängsmark med träd och buskar, och sluttar åt öster och söder, i närheten av bäcken sluttar marken lite brantare. Marknivån i nordvästra delen av området varierar mellan +18 och +22, och i områdets södra del mellan +14 och +16. Samtliga nivåer är angivna i Göteborgs lokala höjdsystem. 2.2 Jordlagerföljd Jordlagren består av ett ytlager av mulljord som underlagras av sand och lera ovan friktionsjord som vilar på berg. Utförda trycksonderingar har stoppat mot fast botten på ca 20 m djup invid huvudbyggnaden och på ca 28 m djup i den södra delen av om-

4 PERINGSUNDERLAG GÖTEBORGS STAD DETALJP KRING LERUMS CENTRUM Kapitel Uppdragsnummer 4 (6) rådet. I den norra delen av området stoppade trycksonderingen på sten, block eller berg på ca 0,5 m djup. Mulljorden är sandig och har en tjocklek på ca 0,4 m. Sanden är siltig och innehåller enstaka gruskorn. Tjockleken för sandlagret bedöms vara endast ca 0,5 m invid huvudbyggnaden och ca 1 m i södra delen av området, vattenkvoten är omkring 20 %. Leran invid huvudbyggnaden är sandig och siltig och innehåller rikligt med skalrester. Dess mäktighet uppgår här, enligt sonderingar, till ca 20 m. Det översta lagret av leran utgörs av torrskorpelera, som har en tjocklek av ca 0,5 m. I den södra delen av området är leran sulfidhaltig och innehåller enstaka skalrester. Leran har här en mäktighet, enligt sonderingar, på ca 25 m. Lerans överkant ligger kring +18 invid huvudbyggnaden och omkring +13 i södra delen av området. Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Inom området varierar friktionsjordens överkant (lerans underkant) från en nivå kring ca -2 (djup ca 21 m) invid huvudbyggnaden upp till -13 (djup ca 26 m) i södra delen av området. I A1 redovisas jordlagerföljd för en sektion. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\.docMall: Rapport Advanced 2010.dot ver Lerans egenskaper Leran har en naturlig vattenkvot, w N, som varierar mellan 20 och 70 %, och en konflytgräns, w L, kring 50 á 60 %. Lerans benämns lågsensitiv med en sensitivitet varierande mellan 1 och 10. Leran är lös till halvfast med en odränerad korrigerad skjuvhållfasthet kring 20 kpa ned till nivå +13 och som därunder ökar i hållfasthet mot djupet med ca 1,5 kpa/m för att vid nivån +3 ligga kring 35 kpa. 2.3 Berg Berget i den östra delen av området sluttar i brant trappstegsformation ned mot detaljplaneområdet. Bergområdet mot detaljområdets västsida sluttar betydligt flackare, men lokala branta partier förekommer i de nordvästra och sydöstra delarna. Bergarten i området är en medelkornig rödaktig gnejs. Huvudsprickriktningarna varierar mellan den östliga och västliga sidan, se ritning B i RGeo. 2.4 Geohydrologiska förhållanden Grundvattenytan har observerats i två öppna grundvattenrör vars spetsar är placerade nere i friktionsjorden under leran. Grundvattentrycket i friktionsjorden under leran är hydrostatiskt, med en grundvattenyta motsvarande nivå +18 invid huvudbyggnaden respektive nivå +14,2 i södra delen av området. 2.5 Sättningsförhållanden Utgående från empiriska samband mellan lerans odränerade skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck bedöms leran vara svagt överkonsoliderad (OCR=1,1-1,4). Se utvärdering av lerans spänningsförhållande i B1.

5 GÖTEBORGS STAD DETALJP KRING LERUMS CENTRUM 2.6 Stabilitetsförhållanden Jord PERINGSUNDERLAG Kapitel Uppdragsnummer 5 (6) Föreliggande stabilitetskontroll inom aktuellt område har utförts enligt Skredkommisionens riktlinjer för en detaljerad stabilitetsutredning. Resultaten visar att stabiliteten är tillfredsställande enligt både odränerad och kombinerad analys. Lokalt (<1 m) kan dock erosion förekomma närmast bäckravinen. Det är dock inget som påverkar totalstabiliteten i området. För vidare detaljer över stabiliteten och utförd stabilitetskontroll, se C. Bergteknik Blockutfall ifrån branterna öster om detaljplaneområdet förväntas inte nå detaljplaneområdet. Det samma gäller för branten i detaljplaneområdet nordvästra hörn. Vad gäller branten i områdets sydvästra hörn kan blockutfall ske på den uppställningsyta som är belägen nedanför branten. 2.7 Befintliga byggnader Huvudbyggnaden, Billdals gård, samt några mindre byggnader är belägna i södra delen av planområdet. Huvudbyggnaden är enligt undersökningen; Grundläggning avseende Billdals gård av Kjessler & Mannerstråle AB 1990, grundlagd med källare. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\.docMall: Rapport Advanced 2010.dot ver GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER 3.1 Allmänt I detta kapitel ges preliminära geotekniska rekommendationer för mark och grundläggning av planerade tillbyggnad och parkering. 3.2 Mark Totalstabiliteten i området är sådan att planerad bebyggelse kan utföras utan några restriktioner. I området kan dock belastningar orsaka sättningar och kompletterande undersökningar för bestämning av sättningsförhållanden rekommenderas för tillbyggnaden. Vid grundläggning med platta på mark kan den ytterliggare belastning tillbyggnaden innebär, kräva att lastkompensation med lättfyllning krävs för att inte sättningsskillnader ska uppstå mellan befintlig byggnad och tillbyggnaden. Inga undersökningar för bestämning av markgasförhållanden har utfört på befintlig friktionsjord och eventuell fyllning invid huvudbyggnaden. Undersökningar för bestämning av markradon bör kompletteras i detaljprojekteringen för bestämning om radonsäker grundläggning krävs för byggnaden. Tills resultatet från dessa undersökningar medger annat gäller att planerad utbyggnad, där människor stadigvarande kommer att vistas, skall utföras med radonsäker grundläggning. För överbyggnadsdimensionering av väg och parkeringsyta kan materialtyp 3B förutsättas för undergrunden med siltig sandig, samt material typ 5A för undergrund med siltig lera.

6 3.3 Berg PERINGSUNDERLAG GÖTEBORGS STAD DETALJP KRING LERUMS CENTRUM Kapitel Uppdragsnummer 6 (6) För bergslänten i områdets sydvästra del finns risk för blockutfall som kan påverka detaljplaneområdet. I samband med nybyggnation inom aktuellt område rekommenderas att bergslänten besiktas av bergteknisk sakkunnig för beslut om eventuell skrotning och bultning. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\.docMall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

7 Projektnummer A1. 1 (3) Topografi och jordlagerföljd GÖTEBORGS STAD C A B Figur A1.1 Plan över området, streck anger läget för sektion A, B och C. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_A1 (Topografi och jordlagerföljd).doc

8 Projektnummer Sand Torrskorpa A1. 2 (3) Topografi och jordlagerföljd 25 GÖTEBORGS STAD Lera 1 Bh 104 Bh 105 Erosion Elevation 5 Lera 2-5 Friktionsjord Distance Figur A1.2 Topografi och jordprofil vid sektion B. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_A1 (Topografi och jordlagerföljd).doc

9 GÖTEBORGS STAD Fotografi från bäckfåra vid sektion A respektive sektion B. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_A1 (Topografi och jordlagerföljd).doc Figur A1.3. Projektnummer Topografi och jordlagerföljd A1 3 (3)

10 B1 1 (7) GÖTEBORGS STAD Projektnummer Utvärderade jordegenskaper Tabell B1.1 Antagna materialegenskaper Jordlager Egenskap Karakteristiskt värde Fyllning Tunghet k = 19 kn/m³ mk = 22 kn/m³ Inre friktionsvinkel k =35 o Sand Tunghet k = 18 kn/m³ mk = 20 kn/m³ Inre friktionsvinkel k =30 o Torrskorpa Tunghet k = 18 kn/m³ mk = 18 kn/m³ Odränerad skjuvhållfasthet c uk =30 kpa Lera Tunghet k = 17 kn/m³ mk = 17 kn/m³ Odränerad skjuvhållfasthet Ned till nivå +13 c uk =20 kpa Odränerad skjuvhållfasthet Från nivå +13 (d=0 vid nivå +13) c uk = ,5 d kpa L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_B1 (Jordegenskaper).doc

11 B1 2 (7) GÖTEBORGS STAD Projektnummer Utvärderade jordegenskaper Densitet (t/m 3 ) 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2, Nivå (m) Antagen p 12 Emperi (Larsson, 2007) 11 Bh 28 (VIAK 1966) L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_B1 (Jordegenskaper).doc

12 B1 3 (7) GÖTEBORGS STAD Projektnummer Utvärderade jordegenskaper Vattenkvot, w (%) Nivå (m) Antagen w Bh 105 Bh 103 Bh 28 (VIAK 1966) L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_B1 (Jordegenskaper).doc

13 B1 4 (7) GÖTEBORGS STAD Projektnummer Utvärderade jordegenskaper Konflytgräns, w L (%) Lågplastisk Mellanplastisk Högplastisk Mycket högplastisk Antagen WL Bh 105 Bh 103 Nivå (m) L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_B1 (Jordegenskaper).doc

14 B1 5 (7) GÖTEBORGS STAD Projektnummer Utvärderade jordegenskaper Sensitivitet, S t (-) Lågsensitiv Mellansensitiv Högsensitiv Kvicklera 18 Bh 103 Bh Bh 28 (VIAK 1966) 16 Nivå (m) L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_B1 (Jordegenskaper).doc

15 B1 6 (7) GÖTEBORGS STAD Projektnummer Utvärderade jordegenskaper Odränerad skjuvhållfasthet, c uk (kpa) Mycket lös Lös Halvfast Fast Antagen Cu 13 Nivå (m) Emperi (Larsson, 1984) Cu Bh Bh Bh 28 (VIAK 1966) L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_B1 (Jordegenskaper).doc

16 B1 7 (7) GÖTEBORGS STAD Projektnummer Utvärderade jordegenskaper Effektivspänningar (kpa) Nivå (m) Antagen v Emperi (Hansbo, 1957) c L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_B1 (Jordegenskaper).doc

17 C1 1 (3) GÖTEBORGS STAD Projektnummer Släntstabilitetsutredning C1.1 ALLMÄNT I denna bilaga redovisas underlag till släntstabilitetsberäkningarna, valda erforderliga säkerhetsfaktorer för bedömning av tillfredställande stabilitet, beräkning av släntstabilitet under befintliga förhållanden, samt beräkning av släntstabilitet för framtida förhållanden. Läget för de analyserade sektionerna redovisas i A1. Släntstabilitetsberäkningar har utförts i såväl odränerade som kombinerade analyser. Beräkningarna har utförts i datorprogrammet Slope/W version 7.16 i Geo- Studio 2007, som är ett program som använder jämviktsteorier för att beräkna säkerhetsfaktorer mot skred och ras i jordslänter. I de aktuella analyserna har cirkulärcylindriska och sammansatta glidytor beräknats med Morgenstern-Price's lamellmetod. Denna beräkningsmetod tar hänsyn till både moment och kraftjämvikt i beräkning av säkerhetsfaktorer mot brott. C1.2 VAL AV MATERIALEGENSKAPER, GEOMETRI OCH LASTER Materialegenskaper Materialegenskaper har utvärderats från utförda geotekniska fält- och laboratorieundersökningar. För kohesionsjord har odränerad skjuvhållfasthet (c u ) och densitet ( ) utvärderats direkt från sammanställning av bestämda jordegenskaper, se B1. Den dränerade skjuvhållfastheten för kohesionsjord har beskrivits enligt praxis (Skredkommissionens riktlinjer) med hjälp av en friktionsvinkel på =30, samt med en dränerad kohesion som är 10 % av den utvärderade odränerade skjuvhållfastheten (c =0.1 c u ). För friktionsjord har materialegenskaperna (hållfasthet och densitet) valts enligt praxis (VV TKGeo, Jords hållfasthets- och deformationsegenskaper), utifrån trycksonderingsresultat samt jordprover klassificerade i laboratorium och fält. Antagna jordegenskaper använda i beräkningarna redovisas i tabell B1.1 i B1. Geohydrologiska förhållanden Vald portrycksfördelning utgår från de grundvattenmätningar som utförts inom området, nivå +18 invid huvudbyggnaden och nivå +14,2 invid parkeringen. Grundvattenmätningarna redovisas i G1. Portrycket i leran är hydrostatiskt från grundvattenytan, och beräkningar i Sektion A (invid huvudbyggnaden) har utförts med en grundvattentryck motsvarande nivå +19 i friktionsjorden, d.v.s. ett högre grundvattentryck än vad som uppmättes. Geometri och materialgränser Geometri och materialgränser har bestämts utifrån marknivåer, samt utvärderade jordarter, lagertjocklekar och egenskaper från de geotekniska undersökningarna. De färdiga modellerna för stabilitetsberäkningarna redovisas i A1. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C1 (Släntstabilitetsutredning).doc

18 C1 2 (3) GÖTEBORGS STAD Projektnummer Släntstabilitetsutredning Laster Då huvudbyggnaden är grundlagd med källare har en utbredd last på 10 kpa antagits för huset och den planerade tillbyggnaden. För den planerade parkeringen har en utbredd last på 5 kpa använts. C1.3 VAL AV ERFORDERLIGA SÄKERHETSFAKTORER Analyserna och utförda undersökningar i utredningen har utförts enligt Skredkommissionens riktlinjer för en detaljerad utredning. Aktuellt område klassas som Nyexploatering och Befintliga bebyggelseområden. Tabell C.1 Bedömning av gynnsamma och ogynnsamma förutsättningar för slänt för sektion. Förutsättning Gynnsam Ogynnsam 1. Fältundersökningens innehåll och omfattning 2. Laboratorieundersökningens innehåll och omfattning 3. Släntens beständighet Vingförsök Inga synbara rörelser i slänt Intakt gräs och trädvegetation Inga avancerade undersökningar 4. Släntens geometri Relativt flack Lokalt brant vid bäckravin 5. Grundvatten- och portrycksförhållanden 6. Ytvattenförhållanden Dränerad ytjordlager 7. Jordens egenskaper 8. Tidigare förändringar i slänten 9. Nuvarande och förväntade verksamheter i området 10. Konsekvens av ett skred 11. Analys- och beräkningsarbetets innehåll och omfattning Låg sensitivitet Liten spridning i bestämda hållfasthetsegenskaper Gammal stenmur på vissa ställen i bäckfåran Begränsad utbredning av skred Tvådimensionell analys (resultat på säkra sidan) Långtidsobservationer saknas Kohesionsjord Nyexploatering Slänt med kohesionsjord vid nyexploatering och befintliga bebyggelseområden kan klassas som tillfredställande stabil om säkerhetsfaktorn mot skred i odränerad analys är större än 1,5-1,7 (F c >1,5-1,7), samtidigt som säkerhetsfaktorn mot skred i kombinerad analys är större än 1,35-1,45 (F Komb >1,35-1,45). Erforderlig säkerhetsfaktor inom spannen bedöms enligt aktuella förutsättningar med hänsyn till gynnsamma och ogynnsamma förhållanden. Motsvarande för slänt med material som endast har dränerade egenskaper klassas slänt som tillfredställande stabil om säkerhetsfaktorn i dränerad analys är större än 1,3 (F >1.3). L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C1 (Släntstabilitetsutredning).doc

19 C1 3 (3) GÖTEBORGS STAD Projektnummer Släntstabilitetsutredning Bedömning av gynnsamma och ogynnsamma förhållanden utförs i Tabell C.1. Utvärderade erforderliga säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell C.2. Tabell C.2 Valda erforderliga säkerhetsfaktorer för att aktuell slänt skall kunna bedömas som tillfredställande stabil. Förhållanden Nyexploatering och Befintliga bebyggelseområden Erforderlig säkerhetsfaktorer Kohesionsjord F c F Komb 1,5 1,35 Slänt med beräknade säkerhetsfaktorer som inte uppfyller erforderliga säkerhetsfaktorer bedöms vara otillfredsställande stabil. På motsvarande sätt bedöms slänt med beräknade säkerhetsfaktorer som uppfyller kraven vara tillfredställande stabil. C1.4 BERÄKNINGSRESULTAT Släntstabilitetskonttroll Beräkningssektionernas läge framgår av Figur A.1 i A1. Beräkningarna har utförts i både kombinerad och odränerad analys, samt med dimensionerande hydrologiska förhållanden i samtliga fall. Resultatet från beräkningarna redovisas i C2 och sammanfattas i Tabell C.3 nedan. Stabiliteten bedöms som tillfredsställande både under befintliga och framtida förhållanden. Tabell C.3 Beräknade säkerhetsfaktorer mot skred. Sektion Sektion A Förhållande Beräknad lägsta säkerhetsfaktor F c F Komb Befintliga förhållanden, last 10 kpa Med tillbyggnad, last 10 kpa Befintliga förhållanden Sektion B Med parkering, fyllning och last 5 kpa Sektion C Befintliga förhållanden C1.5 SLUTSATSER OCH KOMMENTARER Slutsatser och kommentarer över utförd släntstabilitetsutredning ges i huvuddokumentet. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C1 (Släntstabilitetsutredning).doc

20 C2. 1 (10) Släntstabilitetsberäkningar: Billdals gård, Sektion A GÖTEBORGS STAD, Charlotte Andersson Projektnummer Kombinerad analys, befintliga förhållanden Last 10 kpa Elevation File Name: Sektion_A.gsz Date: Name: Kombinerad befintlig Method: Morgenstern-Price PWP Conditions Source: Pressure Head Spatial Function Name: Torrskorpa Unit Weight: 18 kn/m³ Fk = 1.43 Cu-Top of Layer: 30 kpa Bh 102 Bh 103 Torrskorpa Lera 1 Lera Erosion Name: Lera 1 Cu-Top of Layer: 20 kpa Name: Lera 2 Cu-Top of Layer: 20 kpa C/Cu Ratio: 0 0 Friktionsjord Name: Friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) Distance Figur C2.1 Beräkningsreultat från kombinerad analys av befintliga förhållanden för sektion A. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C2 (Stabilitetsberäkning-befintliga förhållanden).doc

21 C2. Name: Torrskorpa Unit Weight: 18 kn/m³ Cu-Top of Layer: 30 kpa Name: Lera 1 odränerad Model: Undrained (Phi=0) Cohesion: 20 kpa Name: Lera 2 odränerad Model: S=f(depth) Limiting C: 0 kpa Name: Friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) 2 (10) Släntstabilitetsberäkningar: Billdals gård, Sektion A GÖTEBORGS STAD, Odränerad analys, befintliga förhållanden Last 10 kpa Charlotte Andersson Projektnummer 25 File Name: Sektion_A.gsz Date: Name: Odränerad befintlig Method: Morgenstern-Price PWP Conditions Source: Pressure Head Spatial Function Bh 102 Bh 103 Fc = 1.65 Torrskorpa Lera 1 odränerad Erosion Elevation 10 5 Lera 2 odränerad 0 Friktionsjord Distance Figur C2.2 Beräkningsresultat från odränerad analys av befintliga förhållanden för sektion A. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C2 (Stabilitetsberäkning-befintliga förhållanden).doc

22 C2 Name: Lera 1 Cu-Top of Layer: 20 kpa Name: Lera 2 Cu-Top of Layer: 20 kpa C/Cu Ratio: 0. Name: Friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) 3 (10) Släntstabilitetsberäkningar: Billdals gård, Sektion A 25 GÖTEBORGS STAD, Kombinerad analys med tillbyggnad Last 10 kpa File Name: Sektion_A.gsz Date: Name: Kombinerad tillbyggnad Method: Morgenstern-Price PWP Conditions Source: Pressure Head Spatial Function Charlotte Andersson Projektnummer Name: Torrskorpa Unit Weight: 18 kn/m³ Cu-Top of Layer: 30 kpa 1.50 Fk = Bh 102 Bh 103 Torrskorpa Lera 1 Erosion Elevation 10 5 Lera 2 0 Friktionsjord Distance Figur C2.3 Beräkningsresultat från kombinerad analys av framtida förhållanden för sektion A. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C2 (Stabilitetsberäkning-befintliga förhållanden).doc

23 C2. Name: Lera 1 odränerad Model: Undrained (Phi=0) Cohesion: 20 kpa Name: Lera 2 odränerad Model: S=f(depth) Limiting C: 0 kpa 4 (10) Name: Friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) Släntstabilitetsberäkningar: GÖTEBORGS STAD, Charlotte Andersson Projektnummer Billdals gård, Sektion A Odränerad analys med tillbyggnad Last 10 kpa 25 File Name: Sektion_A.gsz Date: Name: Odränerad med tillbyggnad Method: Morgenstern-Price PWP Conditions Source: Pressure Head Spatial Function Name: Torrskorpa Unit Weight: 18 kn/m³ Cu-Top of Layer: 30 kpa 1.70 Fc = Bh 102 Bh 103 Torrskorpa Lera 1 odränerad Erosion Elevation 10 Lera 2 odränerad 5 0 Friktionsjord Distance Figur C2.4 Beräkningsresultat från odränerad analys av framtida förhållanden för sektion A. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C2 (Stabilitetsberäkning-befintliga förhållanden).doc

24 C2. 5 (10) Släntstabilitetsberäkningar: GÖTEBORGS STAD, Billdals gård, Sektion B Kombinerad analys, befintliga förhållanden Charlotte Andersson Projektnummer 25 File Name: Sektion_B.gsz Date: Name: Kombinerad befintlig Method: Morgenstern-Price PWP Conditions Source: Piezometric Line Name: Sand Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kn/m³ Unit Wt. Above Water Table: 18 kn/m³ Elevation 5-5 Lera 1 Lera 2 Bh 104 Bh Fk=1.52 Erosion Sand Torrskorpa Name: Torrskorpa Unit Weight: 18 kn/m³ Cu-Top of Layer: 30 kpa Name: Lera 1 C-Top of Layer: 0 kpa C-Rate of Change: 0 kpa/m Cu-Top of Layer: 20 kpa Cu-Rate of Change: 0 kpa/m Name: Lera 2 C-Top of Layer: 0 kpa C-Rate of Change: 0 kpa/m Cu-Top of Layer: 20 kpa Cu-Rate of Change: 1.5 kpa/m Friktionsjord Distance Figur C2.5 Beräkningsresultat från kombinerad analys av befintliga förhållanden för sektion B. Name: Friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C2 (Stabilitetsberäkning-befintliga förhållanden).doc

25 C2. 6 (10) Släntstabilitetsberäkningar: GÖTEBORGS STAD, Billdals gård, Sektion B Odränerad analys, befintliga förhållanden Charlotte Andersson Projektnummer File Name: Sektion_B.gsz Date: Name: Odränerad befintlig Method: Morgenstern-Price PWP Conditions Source: Piezometric Line Bh Fc=1.62 Lera 1 Bh 105 Erosion Sand Torrskorpa Name: Sand Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kn/m³ Unit Wt. Above Water Table: 18 kn/m³ Elevation 5 Lera 2 Name: Torrskorpa Unit Weight: 18 kn/m³ Cu-Top of Layer: 30 kpa -5 Friktionsjord Distance Figur C2.6 Beräkningsresultat från odränerad analys av befintliga förhållanden för sektion B. Name: Lera 1 odränerad Model: Undrained (Phi=0) Cohesion: 20 kpa Name: Lera 2 odränerad Model: S=f(depth) C-Top of Layer: 20 kpa C-Rate of Change: 1.5 kpa/m Name: Friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C2 (Stabilitetsberäkning-befintliga förhållanden).doc

26 C2. 7 (10) Släntstabilitetsberäkningar: Billdals gård, Sektion B GÖTEBORGS STAD, Charlotte Andersson Projektnummer 25 Kombinerad analys med parkering Fyllning och last 5 kpa File Name: Sektion_B.gsz Date: Name: Kombinerad parkering Method: Morgenstern-Price PWP Conditions Source: Piezometric Line Lera 1 Bh Bh Fk=1.52 Erosion Sand Torrskorpa Name: Fyllning Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kn/m³ Phi: 35 Name: Sand Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kn/m³ Unit Wt. Above Water Table: 18 kn/m³ Name: Torrskorpa Unit Weight: 18 kn/m³ Cu-Top of Layer: 30 kpa Elevation 5 Lera 2 Name: Lera 1 Cu-Top of Layer: 20 kpa -5 Friktionsjord Distance Figur C2.7 Beräkningsresultat från kombinerad analys av framtida förhållanden för sektion B. Name: Lera 2 Cu-Top of Layer: 20 kpa Cu-Rate of Change: 1.5 kpa/m Name: Friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C2 (Stabilitetsberäkning-befintliga förhållanden).doc

27 C2. 8 (10) Släntstabilitetsberäkningar: Billdals gård, Sektion B 25 GÖTEBORGS STAD, Odränerad analys med parkering Fyllning och last 5 kpa File Name: Sektion_B.gsz Date: Name: Odränerad parkering Method: Morgenstern-Price PWP Conditions Source: Piezometric Line Charlotte Andersson Projektnummer Name: Fyllning Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kn/m³ Phi: 35 Lera 1 Bh 104 Bh Erosion Fc=1.55 Sand Torrskorpa Name: Sand Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kn/m³ Unit Wt. Above Water Table: 18 kn/m³ Elevation 5 Lera 2 Name: Torrskorpa Unit Weight: 18 kn/m³ Cu-Top of Layer: 30 kpa Name: Lera 1 odränerad Model: Undrained (Phi=0) Cohesion: 20 kpa -5 Name: Lera 2 odränerad Model: S=f(depth) C-Top of Layer: 20 kpa C-Rate of Change: 1.5 kpa/m Friktionsjord Distance Figur C2.8 Beräkningsresultat från odränerad analys av framtida förhållanden för sektion B. Name: Friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C2 (Stabilitetsberäkning-befintliga förhållanden).doc

28 C2. 9 (10) Släntstabilitetsberäkningar: Billdals gård, Sektion C GÖTEBORGS STAD, Kombinerad analys, last 10 kpa File Name: Sektion_C.gsz Date: Name: Kombinerad Method: Morgenstern-Price PWP Conditions Source: Piezometric Line Name: Sand Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kn/m³ Name: Torrskorpa Unit Weight: 18 kn/m³ Cu-Top of Layer: 30 kpa Charlotte Andersson Projektnummer Name: Le 1 Cu-Top of Layer: 20 kpa Elevation Torrskorpa Lera 1 Lera 2 Friktionsjord Name: Le 2 Cu-Top of Layer: 20 kpa Name: Friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) Figur C2.9 Beräkningsresultat från kombinerad analys för sektion C. Distance Sand 3.60 Fk= L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C2 (Stabilitetsberäkning-befintliga förhållanden).doc

29 C2. 10 (10) Släntstabilitetsberäkningar: Billdalas gård, Sektion C GÖTEBORGS STAD, Odränerad analys, last 10 kpa File Name: Sektion_C.gsz Date: Name: Odränerad Method: Morgenstern-Price PWP Conditions Source: Piezometric Line Name: Sand Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 20 kn/m³ Name: Torrskorpa Unit Weight: 18 kn/m³ Cu-Top of Layer: 30 kpa Charlotte Andersson Projektnummer Name: Le 1 odränerad Model: Undrained (Phi=0) Cohesion: 20 kpa Name: Le 2 odränerad Model: S=f(depth) C-Top of Layer: 20 kpa C-Rate of Change: 1.5 kpa/m Elevation Torrskorpa Lera 1 odränerad Lera 2 odränerad Friktionsjord Name: Friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) Figur C2.10 Beräkningsresultat från odränerad analys för sektion C. Distance Sand 3.90 Fc=3.57 L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C2 (Stabilitetsberäkning-befintliga förhållanden).doc

30 D1 1 (1) GÖTEBORGS STAD Projektnummer Bergbesiktning 1 UPPDRAG WSP samhällsbyggnad har på uppdrag av fastighetskontoret utfört en bergbesiktning inför tillbyggnad av Billdals gård i Askim, Göteborg. Bergbesiktningen syftar till att lokalisera platser med risk för block- och bergras. 2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Området okulärbesiktigades av bergtekniker Sven Devert Vid tillfället noterades bergart, huvudsprickriktning och stabilitet i bergslänter angränsande till detaljplaneområdet. 3 GEOLOGI Planområdet utgörs av en dalgång som sträcker sig ifrån Billdals ridklubb i nordlig riktning. Den östra sidan av dalgången har flera branta partier i trappstegsformation med en total höjdskillnad på 35 meter. I planområdets sydvästra hörn förekommer en brant, ställviss med överhäng. Den totala höjdskillnaden för denna brant är 10 m. I detaljplaneområdets nordvästra hörn återfinns en brant som ej bedöms kunna ge upphov till block eller bergras som kan nå detaljplaneområdet. Bergarten i området är en medelkornig gnejs. Huvudsprickriktningarna på den östra sidan av detaljplaneområdet är relativt lika, men skiljer sig ifrån sprickriktningar på den västra sidan. Sprickriktningarna redovisas på ritning B1. 4 STABILITETET Det finns en viss risk för block nedfall i på ritning B utmarkerade områden. På den östra sidan är risken liten att dessa når detaljplaneområdet. För den sydvästra sidan finns det risk för blockutfall på den uppställningsyta som återfinns i detaljplaneområdets västra hörn. För branten i detaljplaneområdets nordvästra hörn är risken för blockutfall liten och dessa bedömms ej nå detaljplaneområdet. Några problem med totalstabiliteten föreligger ej. 5 BERGTEKNISKA REKOMMENDATIONER Blockutfall ifrån branterna öster om detaljplaneområdet förväntas inte nå detaljplaneområdet. Det samma gäller för branten i detaljplaneområdets nordvästra hörn. Vad gäller branten i områdets sydvästra hörn kan blockutfall ske på den uppställningsyta som är belägen nedanför branten. L:\5250\Fastighetskontoret_Gbg\ (Billdals Gård)\3_Dokument\36_\_BILAGA_C1 (Släntstabilitetsutredning).doc

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun.

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun. Projektnummer: Dokumentbeteckning: 9531 Utlåtande-1 : : F Forslund 9-11-3 Revidering: 11-- Handläggare: Charlotte Andersson Granskare: Jonas Axelsson Tanums kommun Utlåtande kring stabilitetsförhållandet

Läs mer

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Foss 12:8 Rikets Sal Munkedal Detaljplan och grundläggning PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 005 Datum -03-16

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK MUNKEDALS KOMMUN DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON Göteborg 2013-10-15 DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK Datum 2013-10-15 Uppdragsnummer 1320002376

Läs mer

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl.

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. BOHUSGEO AB Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. Grundsund, Lysekils kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg

Läs mer

Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset

Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK, KOMPLETTERING Munkedals kommun Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset Göteborg 2014-05-23 Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK,

Läs mer

BILAGA 3. Stabilitet. Karakteristiska materialegenskaper. Uppdragsnr: (14) Bilaga 3

BILAGA 3. Stabilitet. Karakteristiska materialegenskaper. Uppdragsnr: (14) Bilaga 3 Uppdragsnr: 10153510 1 (14) Bilaga 3 BILAGA 3 Stabilitet I denna bilaga redovisas bl.a. geoteknisk klass, säkerhetsklass, partialkoefficienter och jordens karakteristiska- och dimensionerade materialegenskaper

Läs mer

Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19. Innehållsförteckning

Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19. Innehållsförteckning Uppdragsnr: 10218835 1 (6) Nya Kungälvs sjukhus Proj.nr: 10169 Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19 Innehållsförteckning Uppdrag... 2

Läs mer

Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund

Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund PM GEOTEKNIK Borealis AB Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Gategårdsvägen, stabilitet Göteborg 2014-02-21 Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Gategårdsvägen,

Läs mer

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman -12-18 102093 Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun PM Geoteknik Handläggare: Carmen Fontes Borg Granskare: David Stenman WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 Gävle Tel: 010-722 50 00 Fax: 010-722 52 14

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK MUNKEDALS KOMMUN DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON Rev. 2014-03-07 Göteborg 2013-10-15 DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK Datum 2013-10-15 Rev. 2014-03-07

Läs mer

PM PLANERINGSUNDERLAG. Geoteknisk utredning för detaljplan Hövik 5:1 m. fl. Tjörns kommun

PM PLANERINGSUNDERLAG. Geoteknisk utredning för detaljplan Hövik 5:1 m. fl. Tjörns kommun PM PLANERINGSUNDERLAG 2009-12-04 Revidering A: 2010-02-08 Revidering B: 2010-09-29 Upprättad av: Johan Bengtsson Granskad av: Lars Hall Godkänd av: Lars Hall PM PLANERINGSUNDERLAG Revidering A: 2010-02-08

Läs mer

Geoteknisk utredning för Styrsö Skäret Detaljplan Radar arkitektur & planering AB. Kompletterande PM Geoteknik. Göteborg

Geoteknisk utredning för Styrsö Skäret Detaljplan Radar arkitektur & planering AB. Kompletterande PM Geoteknik. Göteborg Geoteknisk utredning för Styrsö Skäret Detaljplan Radar arkitektur & planering AB Kompletterande PM Geoteknik Göteborg 216-1-7 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset

Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK, KOMPLETTERING Munkedals kommun Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset Göteborg 2014-05-23,rev 2014-11-14 Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna,Tungenäset PM

Läs mer

Detaljplan för del av Sörred 7:3, Göteborg , reviderad Reviderad text är markerat med ett streck i kanten

Detaljplan för del av Sörred 7:3, Göteborg , reviderad Reviderad text är markerat med ett streck i kanten PM beträffande geotekniska förhållanden Reviderad text är markerat med ett streck i kanten PM beträffande geotekniska förhållanden Beställare: Volvo Group Real Estate Avd. 30, ARA, Arendal 405 08 Göteborg

Läs mer

Barkarbystaden II, Järfälla kommun

Barkarbystaden II, Järfälla kommun Bilaga 2.4 Barkarbystaden II, Järfälla kommun Underlag för miljödomsansökan Beräknings PM Geoteknik Släntstabilitet Stockholm 17--19 Beställare: Järfälla kommun Beställarens projektnummer: - Structor Geoteknik

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2011-05-10 Ärendenr. 10-169 Handläggare

Läs mer

Tanums kommun. Detaljplan för Grebbestad 2:116 m fl Geotekniska förutsättningar - parameterbilaga. Göteborg

Tanums kommun. Detaljplan för Grebbestad 2:116 m fl Geotekniska förutsättningar - parameterbilaga. Göteborg Tanums kommun Detaljplan för Grebbestad 2:116 m fl Geotekniska förutsättningar - parameterbilaga Göteborg 2011-03-22 WSP Samhällsbyggnad Avdelning Geoteknik, Göteborg Lennart Svensson Uppdragsansvarig:

Läs mer

Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar

Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar 2013-11-29 Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar 2013-11-29 Beställare: Göteborgs

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Södra hamnen 6:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Uppdragsnr.

Södra hamnen 6:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Uppdragsnr. BOHUSGEO AB Södra hamnen 6:1 m.fl. Lysekil Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Frida Lundin Daniel Lindberg Uppdragsnr. 18093 Datum 2018-11-09

Läs mer

TK PROJEKT AB / HSB AB DETALJPLAN RYTTMÄSTAREGATAN SÖDER OM SÄVEÅN TEKNISK PM, GEOTEKNIK. Göteborg , Rev A

TK PROJEKT AB / HSB AB DETALJPLAN RYTTMÄSTAREGATAN SÖDER OM SÄVEÅN TEKNISK PM, GEOTEKNIK. Göteborg , Rev A TK PROJEKT AB / HSB AB DETALJPLAN RYTTMÄSTAREGATAN SÖDER OM SÄVEÅN TEKNISK PM, GEOTEKNIK Göteborg 2016-03-18, Rev A 2016-05-27 WSP Samhällsbyggnad Avd. Geoteknik, Göteborg Ulrika Isacsson Uppdragsansvarig:

Läs mer

Träleberg 1:138. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Träleberg 1:138. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Träleberg 1:138 Lysekil Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Tobias Thorén Uppdragsnr. 16189 Datum 217-9-12 Revision

Läs mer

Projekterings-PM/Geoteknik

Projekterings-PM/Geoteknik BOHUSGEO AB Hogdal 2:22, Dyne 1:1 Lilla Hogdal, Strömstads Kommun. Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Henrik Lundström Uppdragsnr.

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Mölndal stad

PM Planeringsunderlag Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Mölndal stad stad Mölndal stad 2014-12-05 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdragsnr: 10204627 Stretered 1:191 Mölndal stad Kund Mölndal Stad Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Konsult WSP

Läs mer

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb. Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-10-21 Arb.nr: U10064-4 Uddevalla 2011-10-21 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås PM Geoteknik Göteborg 2019-02-15 Uppdrag nr. 18.220 Handläggare Jani Nieminen Granskad av Marcus Dahlström Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...

Läs mer

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden 13-02-06 Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden 13-02-06 Beställare: Kungälvs kommun Beställarens

Läs mer

PM - Stabilitet vid Kajen, Västra Eriksberg

PM - Stabilitet vid Kajen, Västra Eriksberg Uppdragsgivare Sid. 1 av 2 Sign. DSv Ktr. BGE Datum 21412 Datum 2141216 Älvstranden Utveckling AB Uppdrag Kontroll av stabilitet för detaljplan med utförd fyllning i Göta älv Uppdragsnr. 3233 PM - Stabilitet

Läs mer

På uppdrag av Lars Samuelsson har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk bedömning inför nybyggnad av bostadshus.

På uppdrag av Lars Samuelsson har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk bedömning inför nybyggnad av bostadshus. 115-228 KÅHÖG 106:8, PARTILLE KOMMUN På uppdrag av Lars Samuelsson har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk bedömning inför nybyggnad av bostadshus. Platsen besöktes 2015-09-18. Inom den sydöstra

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Beställare:

Läs mer

Detaljplan för Bogesund 1:143 Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Detaljerad stabilitetsutredning PM Planeringsunderlag 20110230 Uppdragsnummer: 1 014 7584 Upprättad av: Johan Bengtsson, JBN Granskad

Läs mer

Kv Ängshöken 1 Lilla Edet Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Ängshöken 1 Lilla Edet Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Kv Ängshöken 1 Lilla Edet Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan 2015-03-10 Kv Ängshöken 1 Lilla Edet Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan 2015-03-10 Beställare: Beställarens ombud: Konsult:

Läs mer

PM Geoteknik. Detaljplan Åsen. Radar Arkitektur AB. Göteborg

PM Geoteknik. Detaljplan Åsen. Radar Arkitektur AB. Göteborg PM Geoteknik Radar Arkitektur AB Detaljplan Åsen Göteborg 2011-10-26 Detaljplan Åsen PM Geoteknik Datum 2011-10-26 Uppdragsnummer 61461144522-01 Tomas Trapp Tomas Trapp Jimmy Aradi/Daniel Strandberg Uppdragsledare

Läs mer

Göteborg Stad. Detaljplan Tolered, Gårdsten Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag Upprättad av: Jonas Axelsson

Göteborg Stad. Detaljplan Tolered, Gårdsten Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag Upprättad av: Jonas Axelsson Göteborg Stad Detaljplan Tolered, Gårdsten Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag 2010-10-15 Upprättad av: Jonas Axelsson Uppdragsnr: 10136583 Daterad: 2010-10-15 Reviderad: Handläggare: Sven Devert

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Översiktlig stabilitetsbedömning och rekommendation. Carlson och Fernberg Arkitektkontor AB Karlfeldtsgatan.

PM GEOTEKNIK. Översiktlig stabilitetsbedömning och rekommendation. Carlson och Fernberg Arkitektkontor AB Karlfeldtsgatan. Carlson och Fernberg Arkitektkontor AB Karlfeldtsgatan Översiktlig stabilitetsbedömning och rekommendation UPPDRAGSNUMMER 2305744 FÖR DETALJPLAN GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg 1 (10) ra04s

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ERIKSTORP 1:4, BOLLEBYGD

DETALJPLAN FÖR ERIKSTORP 1:4, BOLLEBYGD JUNI 2017 BOLLEBYGDS KOMMUN DETALJPLAN FÖR ERIKSTORP 1:4, BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se JUNI

Läs mer

TEKNISK PM 1(7) KUNGÄLVS KOMMUN SLÄNTSTABILITETSUTREDNING DELOMRÅDE: HÄLJERÖD GEOTEKNIK. Göteborg 2003-10-27. Lars Hall FB ENGINEERING AB

TEKNISK PM 1(7) KUNGÄLVS KOMMUN SLÄNTSTABILITETSUTREDNING DELOMRÅDE: HÄLJERÖD GEOTEKNIK. Göteborg 2003-10-27. Lars Hall FB ENGINEERING AB 1(7) KUNGÄLVS KOMMUN SLÄNTSTABILITETSUTREDNING DELOMRÅDE: HÄLJERÖD TEKNISK PM GEOTEKNIK Göteborg 2003-10-27 Lars Hall FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

DETALJPLAN FÖR HÄLLTORPS GÅRD NORRA

DETALJPLAN FÖR HÄLLTORPS GÅRD NORRA OKTOBER 2014, REV B: MARS 2015 TROLLHÄTTANS STAD DETALJPLAN FÖR HÄLLTORPS GÅRD NORRA PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV 2015-11-03 Uppdrag: 262825, Detaljplan för Lycke-Ryd 2:6 m.fl gällande Geoteknik och bergteknik Titel på rapport: PM Geoteknik, detaljplan Status: Slutrapport

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik MUNKEDALS KOMMUN Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm Göteborg 2012-02-10 Munkedals Kommun Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik Datum 2012-02-10 Uppdragsnummer

Läs mer

Järnbrott 76:1, Göteborg, Göteborgs Kommun. Geoteknisk PM, projekteringsunderlag

Järnbrott 76:1, Göteborg, Göteborgs Kommun. Geoteknisk PM, projekteringsunderlag Järnbrott 76:1, Göteborg, Göteborgs Kommun Geoteknisk PM, projekteringsunderlag Järnbrott 76:1, Göteborg, Göteborgs Kommun Beställare: Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 Göteborg Beställarens

Läs mer

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Hövik 3:23 Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: David Palmquist Henrik Lundström Uppdragsnr. 15061 Datum

Läs mer

BILAGA 1 6640300 Kobbegården 6:4 A A och B B 0 Skjuvhållfasthet, korrigerad (kpa) 0 30 40 50 60 Grund 30 kpa K1 0,00 2 K2 #### K3 1,50 2 [vb] 4 3 [kv] 6 2 [CPT] Djup (m) 3 [CPT] 8 Vald fu V:\46\\6640300\3_Teknik\G\Proj\Tau_sammanställning.xls

Läs mer

Fjällbacka 187:44 och 187:47 Geoteknisk undersökning PM Geoteknik

Fjällbacka 187:44 och 187:47 Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Sweco Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg; 2010-01-05 10:46 Göteborg Sweco Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg Uppdragsnummer 2305 389 Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Kåhög 2:36 m.fl. detaljplan för förskola Geoteknisk undersökning Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 2305 727 GÖTEBORG SWECO CIVIL AB GÖTEBORG GEOTEKNIK Sweco

Läs mer

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl PM Geoteknik

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl PM Geoteknik Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Beställare: Kungsbacka kommun Miljö & Hälsoskydd 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Peter Reneby Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402

Läs mer

Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL

Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL PM Geoteknik Göteborg 2015-12-11 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Detaljplan Hallsås 4:1 m fl STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB Uppdragsansvarig:

Läs mer

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå RAPPORT ÖSTRAND HELIOS SCA Geoteknisk undersökning, västra området, Timrå UPPDRAGSNUMMER 21180 BERÄKNINGS PM/GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG BERÄKNINGS PM/GEOTEKNIK 16-07-01 SWECO CIVIL AB HÄRNÖSAND/SUNDSVALL

Läs mer

1 (10) ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan 4 Box 1094, 405 23 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se

1 (10) ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan 4 Box 1094, 405 23 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 FÖR DETALJPLAN GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg

Läs mer

Kv Hållplatsen, Älvängen, Ale kommun Geoteknisk utredning: PM beträffande geotekniska förhållanden

Kv Hållplatsen, Älvängen, Ale kommun Geoteknisk utredning: PM beträffande geotekniska förhållanden Kv Hållplatsen, Älvängen, Ale kommun Kv Hållplatsen, Älvängen, Ale kommun Beställare: Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare SEFA AB 417 56 Göteborg Daniel Ericsson Norconsult AB

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Norra Älvstranden Utveckling AB Box 171 831 22 Östersund Beställarens

Läs mer

Göteborg Stad. Detaljplan Tolered, Gårdsten och Angered Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag Rev

Göteborg Stad. Detaljplan Tolered, Gårdsten och Angered Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag Rev Göteborg Stad Detaljplan Tolered, Gårdsten och Angered Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag 2010-10-15 Rev 2012-08-08 Upprättad av: Jonas Axelsson, reviderad av Magnus Lundgren Uppdragsnr: 10136583

Läs mer

BOGESUND 1:77 (DELAR AV), ULRICEHAMN

BOGESUND 1:77 (DELAR AV), ULRICEHAMN MARS 2019 ULRICEHAMNS KOMMUN BOGESUND 1:77 (DELAR AV), ULRICEHAMN PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW

Läs mer

Kärr 1:8 Stenungsund. Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag

Kärr 1:8 Stenungsund. Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag Kärr 1:8 Stenungsund Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag 10093648 2007-08-30 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Per Riise Godkänd av: Magnus Lundgren 1 009 3648 Kärr 1:8 Stenungsund Geoteknisk

Läs mer

Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM Arb.nr: U10031

Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM Arb.nr: U10031 Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM 2011-06-15 Arb.nr: U10031 Uddevalla 2011-06-15 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. BOHUSGEO AB Kv Porfyren 2 Kartåsen, Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Mats Falck Uppdragsnr. 15126 Datum 2016-01-05 Revision

Läs mer

Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. PM/Geoteknik. Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. PM/Geoteknik. Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. Strömstad kommun Detaljplan PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 15043 Datum

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. Uppdragsnummer 2305 713 PM Geoteknik Göteborg 2015-04-24 Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan

Läs mer

PM GEOTEKNIK. EKERÖ CENTRUM TAPPSTRÖM 1:40 M.FL. Ekerö, Stockholm UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG

PM GEOTEKNIK. EKERÖ CENTRUM TAPPSTRÖM 1:40 M.FL. Ekerö, Stockholm UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG EKERÖ CENTRUM TAPPSTRÖM 1:40 M.FL. Ekerö, Stockholm UPPDRAGSNUMMER 2112126 GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG 2017-04-06 REV 2017-04-18 FADI HALABI SWECO CIVIL AB STOCKHLM GEOTEKNIK repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Nordviks gärde. Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan , rev reviderad text är markerat med ett streck i kanten.

Nordviks gärde. Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan , rev reviderad text är markerat med ett streck i kanten. Nordviks gärde Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan 28-3-2, rev 28-6-27 reviderad text är markerat med ett streck i kanten. Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 8 Skärhamn

Läs mer

Ulricehamns kommun. BOGESUND 1:40 M.FL., HANDELSTRÄDGÅRDEN Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan TEKNISK PM, GEOTEKNIK. Göteborg

Ulricehamns kommun. BOGESUND 1:40 M.FL., HANDELSTRÄDGÅRDEN Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan TEKNISK PM, GEOTEKNIK. Göteborg 32 Ulricehamns kommun, HANDELSTRÄDGÅRDEN Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan, Göteborg ELU Konsult AB Avd. Geoteknik, Göteborg Handläggare: Therese Hedman Granskare: Fredrik Olsson : : idering:

Läs mer

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden 2014-04-11 reviderad 2016-04-11 Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning:

Läs mer

Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB. Varbergsgatan 12A, Göteborg Tel Fax Org nr

Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB. Varbergsgatan 12A, Göteborg Tel Fax Org nr PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-102 Datum: 2012-07-03 INFÖR TILLÄGG TILL STADSPLAN ÖNNERED 97:5 m fl Rev: Datum: GÖTEBORGS STAD TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Thomas Östergren

Läs mer

Lindens Park Stabilitetskontroll för detaljplan

Lindens Park Stabilitetskontroll för detaljplan Beställare: Lindbäcks Bygg AB Beställarens representant: Johan Lundell Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Katarina Engerberg Tommy Pap Uppdragsnr: 105 12 33-01 Filnamn

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl.

Hamburgsund 3:220 m.fl. Hamburgsund 3:220 m.fl. Projekterings PM Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark Göteborg AB Uppdragsnummer: 4017-1201 Uppdragsansvarig: Jimmy

Läs mer

Flerbostadshus i kvarteret Spinnaren Strömstads kommun Geoteknisk och bergteknisk utredning PM Planeringsunderlag Reviderad

Flerbostadshus i kvarteret Spinnaren Strömstads kommun Geoteknisk och bergteknisk utredning PM Planeringsunderlag Reviderad Strömstads kommun Geoteknisk och bergteknisk utredning PM Planeringsunderlag 2013-10-02 Reviderad 2013-10-09 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Per Friberg Uppdragsnr: 10184624 PM Planeringsunderlag

Läs mer

GEOTEKNISK PM. Karlstad. Kv. Sälgen 6 NEWTOR SÄLGEN AB KARLSTAD GEOTEKNIK DETALJPLANEÄNDRING GEOTEKNISK PM UPPDRAGSNUMMER

GEOTEKNISK PM. Karlstad. Kv. Sälgen 6 NEWTOR SÄLGEN AB KARLSTAD GEOTEKNIK DETALJPLANEÄNDRING GEOTEKNISK PM UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK PM NEWTOR SÄLGEN AB Karlstad. Kv. Sälgen 6 UPPDRAGSNUMMER 127017 DETALJPLANEÄNDRING GEOTEKNISK PM 2017-12-12 KARLSTAD GEOTEKNIK TOMAS NORDLANDER repo001.docx 2015-10-05 repo001.docx 2015-10-05

Läs mer

Detaljplan för Lerdal 15:32, Rättvik

Detaljplan för Lerdal 15:32, Rättvik FYRKLÖVERNS STUGBY AB Detaljplan för Lerdal 15:32, Rättvik PM Geoteknik 2018-02-08 DETALJPLAN FÖR LERDAL 15:32, RÄTTVIK PM Geoteknik KUND Fyrklöverns Stugby AB Vålsvedvägen 41 795 35 Rättvik KONSULT WSP

Läs mer

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb.

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb. Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM 2011-11-09 Arb.nr: U11086 Uddevalla 2011-11-09 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Uddevalla Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg Uppdragsnr. 16072 Datum 2016-07-01 Revision Bohusgeo AB Tel.

Läs mer

Göteborgs kommun Stora Holm Säteri, Tuve,

Göteborgs kommun Stora Holm Säteri, Tuve, TEKNISK PM GEOTEKNIK 1 (9) Handläggare Roger Oscarsson Tel +46(0)10 505 47 73 roger.oscarsson@afconsult.com Datum 2011-11-01 Rev 2012-05-11 Er referens Jan Nyblom Göteborgs kommun Stora Holm Säteri, Tuve,

Läs mer

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Kungsbacka Kommun Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Alingsås kommun Bostäder vid Skårsvägen 117 mfl, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden

Alingsås kommun Bostäder vid Skårsvägen 117 mfl, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden Alingsås kommun Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden Alingsås kommun Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Alingsås kommun Plan- och byggkontoret 441 81 Alingsås Norconsult

Läs mer

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning PM Skanska Sverige AB 2012-02-07 Vår referens/nr 136931.050 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Läs mer

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden 2014-04-11 Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska

Läs mer

Lysekils kommun. Torvemyr, etapp 2 Grundsund. Geoteknisk PM Underlag för detaljplan (11)

Lysekils kommun. Torvemyr, etapp 2 Grundsund. Geoteknisk PM Underlag för detaljplan (11) Torvemyr, etapp 2 Grundsund 8-8- 1(11) Beställare: Miljö och Stadsbyggnadskontoret 43 8 Lysekil Konsult: GF KONSULT AB Mikael Lindström Box 8774 42 76 Göteborg Uppdragsnr: 1 8 6 2(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum:

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum: Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad PM Geoteknik Datum:2009-06-26 Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Uppdragsbeskrivning...3 3. Underlag...3 4 Mark, vegetation och topografi...3 5 Geotekniska förhållanden...3

Läs mer

Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen Partille kommun, Samhällsbyggnadskontoret Tilläggs PM - Partille 2:14 m.fl. (Gymnasietomten) Fördjupad stabilitetsutredning för detaljplan PM Geoteknik Uppdragsnummer: 2305 769 Göteborg 2016-07-07 Sweco

Läs mer

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Beställare: Kommunstyrelsens förvaltning

Läs mer

Uppdragsnummer

Uppdragsnummer Tyresö kommun MÅSVÄGEN, TYRESÖ Geoteknisk stabilitetsutredning Stockholm 2007-10-08 SWECO VBB AB Stockholm, Geoteknik Per Engström Uppdragsnummer 211156 ra02s 2005-11-11 SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Kungsbacka, Särö centrum, detaljplan Geoteknisk PM

Kungsbacka, Särö centrum, detaljplan Geoteknisk PM Kungsbacka, Särö centrum, detaljplan Beställare: Kungsbacka kommun Plan & Bygg - Planavdelningen 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

FRIDHEMS FÖRSKOLA, KUNGÄLVS KOMMUN

FRIDHEMS FÖRSKOLA, KUNGÄLVS KOMMUN PM GEOTEKNIK FRIDHEMS FÖRSKOLA, KUNGÄLVS KOMMUN SLUTRAPPORT 217-7-21 SAMMANFATTNING Föreliggande PM utgör underlag avseende geoteknik för ändring av gällande detaljplan för Tveten ungdomsbostäder mm,

Läs mer

Bro över Stora ån, Kobbegården 153:2

Bro över Stora ån, Kobbegården 153:2 Göteborg SWECO VBB Uppdragsnummer 2300 485-400 SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Teknisk beskrivning bro geoteknik (TBb/geo) INNEHÅLL

Läs mer

PM Planeringsunderlag. Detaljplan för bostäder på Skalåsberget Geoteknik

PM Planeringsunderlag. Detaljplan för bostäder på Skalåsberget Geoteknik PM Planeringsunderlag Detaljplan för bostäder på Geoteknik 11-06- Rev 12-10- Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Magnus Lundgren PM Geo RAPPORT Detaljplan för bostäder på Geoteknik Kund Exark arkitekter

Läs mer

GEOTEKNISK UTREDNING: PM FÖR DETALJPLAN

GEOTEKNISK UTREDNING: PM FÖR DETALJPLAN HÄRRYDA KOMMUN LANDVETTERS-BACKA 3:1 M FL, BJÖRKÅSEN DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING: PM FÖR DETALJPLAN BILAGDA HANDLINGAR Flygfoto Bilaga 1 Fotosamling Bilaga 2 Plan med geoteknik Ritning 101 2006-05-31

Läs mer

WSP 1 018 5029 DEGERFORS KOMMUN PLANOMRÅDET VÄSTRA MÖCKELSTRANDEN. Geoteknisk undersökning. Örebro 2014-02-14

WSP 1 018 5029 DEGERFORS KOMMUN PLANOMRÅDET VÄSTRA MÖCKELSTRANDEN. Geoteknisk undersökning. Örebro 2014-02-14 WSP 1 018 5029 DEGERFORS KOMMUN PLANOMRÅDET VÄSTRA MÖCKELSTRANDEN Geoteknisk undersökning Örebro WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare: Jan-Eric Carlring WSP 1 018 5029

Läs mer

OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING VÄG, GEOTEKNIK OTBv/geo

OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING VÄG, GEOTEKNIK OTBv/geo Kontraktshandling 11.4 Förfrågningshandling 11.4 Revideringar under anbudstiden Rev.datum Avsnitt Sida nr VÄG 44 TORP - UDDEVALLA DELEN TAVLEGATAN - FRÖLANDSVÄGENS VÄSTRA GÖTALANDS LÄN OBJEKTNR 428257

Läs mer

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp Bergums Prästgårdsväg, Göteborg 2012-05-25 Uppdrag nr. 12.208 Handläggare Jani Nieminen Granskad av Marcus Dahlström Innehållsförteckning 1 UPPDRAG... 3 2 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 3 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN

ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN OKTOBER 2017 TROLLHÄTTANS STAD ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se OKTOBER 2017 TROLLHÄTTANS STAD

Läs mer

Del av Ertseröd 1:3. Projekterings-PM/Geoteknik. Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Del av Ertseröd 1:3. Projekterings-PM/Geoteknik. Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Del av Ertseröd 1:3 Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13115 Datum 2013-10-14

Läs mer

Tjörns kommun Detaljplan för bostäder på Tångeröd 2:18 m fl

Tjörns kommun Detaljplan för bostäder på Tångeröd 2:18 m fl Tjörns kommun Detaljplan för bostäder på Tångeröd 2:18 m fl PM Geoteknik Planeringsunderlag Göteborg 2017-06-28 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Tångeröd 2:18 m fl Uppdragsansvarig: Jimmy Aradi

Läs mer

Detaljplan, Södra Stockevik. Lysekils kommun Geoteknik, bergteknik och markradon PM Planeringsunderlag 2012-10-30

Detaljplan, Södra Stockevik. Lysekils kommun Geoteknik, bergteknik och markradon PM Planeringsunderlag 2012-10-30 Geoteknik, bergteknik och markradon PM Planeringsunderlag -0- Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 07 Daterad: -0- PM PLANERINGSUNDERLAG Geoteknik, bergteknik och markradon

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Detaljplan Björnmossevägen Södra, Kälvesta, Stockholms Kommun Projekt nr: 18 13 80 2018-12-19 Geoteknisk PM Detaljplan Detaljplan Björnmossevägen Södra, Kälvesta, Stockholms Kommun

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer