Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder"

Transkript

1 PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum Vår referens/nr DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder Skanska Sverige AB Post GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4 Telefon Fax

2 Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark 1(4) Datum Ref. nr DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE, STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder 1 Allmänt På uppdrag av, Strömstad kommun, Miljö- och byggförvaltningen har Skanska Teknik i Göteborg utfört en geoteknisk undersökning för rubricerad fastighet. Det aktuella området är beläget i Skee söder om Hjältsgårdsvägen, och väster om Grålösvägen och omfattar en yta på ca 3,5 ha. Undersökningen skall utgöra geotekniskt underlag vid projekteringen för planerad nybyggnation av bostäder och för höjdsättning av markytan. Syftet med undersökningen var att bestämma jordlagerföljd samt jordens hållfasthets- och sättningsegenskaper. Samt att utgöra underlag för stabilitetsberäkningar ner mot Grålösbäcken som rinner i områdets södra del i västlig riktning. I föreliggande Tekniskt PM redovisas en utvärdering av jordlagerföljd och jordlagrens tekniska egenskaper samt rekommendationer och anvisningar för grundläggning, stabilitet, schakter och uppfyllning. Resultaten av den nu utförda geotekniska undersökningen redovisas i en separat handling benämnd Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder, Strömstad kommun, upprättad av Skanska Sverige AB, Teknik och projektledning i Göteborg och daterad

3 Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark 2(4) Datum Ref. nr Planerad byggnad Inom området planeras att uppföra småhus. Inom området skall även parkeringsytor, gator och VA anläggningar byggas. Byggnadernas läge och typ är ej framtaget i nuvarande projekteringsfas. 3 Topografi och markförhållanden Det undersökta området består av öppen åkermark. Marken är relativt plan inom det aktuella området med en nivåskillnad som är mindre än 4,0 m. I områdets södra del rinner Grålösbäcken parallellt med Rv Geotekniska förhållanden 4.1 Jordartsbeskrivning Enligt den utförda undersökningen består den naturligt lagrade jorden, under ett 0,15-0,3 lager siltig lerig mull av siltig torrskorpelera med en tjocklek på ca 0,8-1,0 m. Torrskorpeleran underlagras av lera med mycket låg till låg hållfasthet och en mäktighet från ca 1 m i den nord östra delen till ca 22 m i den västra delen av fastigheten. Leran underlagras av friktionsjord på berg, friktionsjordens mäktighet har ej bestämts. Sonderingarna har avbrutits vid stopp i fast lagrad friktionsjord eller mot sten/block eller berg på 2-8 m djup i nordöstra delen och på ca 25 djup under markytan i den västra delen av undersökningsområdet. Lerans egenskaper har bestämts på upptagna jordprover från borrhål 103 och borrhål 108. Lerans korrigerade skjuvhållfastheten, bestämd med fallkonförsök, i borrhål 103, är ca 15 kpa på 2 meters djup och ökar till 34 kpa 12m under markytan. I borrhål 108 är lerans korrigerade skjuvhållfastheten ca 12 kpa på 2 meters djup och ökar till 23 kpa, 7 m under markytan. Ner till 3 m djup är leran mellansensitiv, under 3 meter är leran kvick med sensitivitet mellan på 7-12 m djup. Densiteten är ca 1,55-1,7 t/m 3. Den naturliga vattenkvoten ca % och konflytgränsen för kvickleran är ca % lägre än den naturliga vattenkvoten. För leran i de ytligare jordlagren är konflytgränsen ca 0-20 % högre än den naturliga vattenkvoten. Enligt utförda CRS-försök bedöms leran vara överkonsoliderad med OCR på ca 1,7-2,0 i det övre skiktet, dvs. ner till ca 3 m djup. Därunder minskar OCR och utvärderade CRS-försök visar på OCR 1,5. Då har antagits att grundvattenytan är

4 Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark 3(4) Datum Ref. nr belägen i underkant torrskorpelera, dvs. på ca 1,5 m djup. Portrycket bedöms vara hydrostatiskt ner till 5 m djup. Lerans kompressionsmodul för effektivspänningar över förkonsolideringstrycket, M L, är kpa på 3-7 m djup. 4.2 Hydrologi I samband med den nu utförda undersökningen installerades ett grundvattenrör i borrpunkt 108, i friktionsjorden under leran på ca 11 m djup under markytan. Registrerat porvattentryck motsvarar en fri grundvattenyta 0,4 m under markytan. Grundvattennivån fluktuerar över året och vid avläsningstillfället var grundvattennivån enligt SGUs grundvattenobservationsnät generellt sett nära de normala för årstiden. 5 Stabilitet Enligt Skredkommissionens anvisningar är erforderlig säkerhetsfaktor för nyexploatering och befintlig bebyggelse/anläggning för odränerad analys F c 1,7 1,5 och för kombinerad analys F komb 1,45 1,35 vid en detaljerad utredning. Erforderlig säkerhetsfaktor för aktuella förhållanden är bedömt till F > 1,6 och F komb > 1,4. Då har bla hänsyn tagits till att delar av lerprofilen består av kvicklera. Vid stabilitetskontrollen är grundvattennivån antagen ligga i underkant torrskorpelera och i botten på Grålösbäcken. Stabilitetskontroll har utförts i områdets SÖ del ner mot Grålösbäcken, som rinner i västlig riktning i områdets södra del. Säkerhetsfaktor för befintliga förhållanden för sektion A är Fc= 1,61. Stabiliteten är acceptabel med en beräknad säkerhetsfaktor på F komb = 1,54-1,21 och Fc=1,69-1,61 då en ytlast på 15 kpa placeras mer än 10 m från släntkrön. Det lägre värdet på säkerhetsfaktorn för analyserna gäller en lokal glidyta närmast släntkrön. Se bilaga A för planskiss och utförda stabilitetsberäkningar. Erosionsskydd bedöms erfordras i del av bäckravinen (Se bilaga A) då det kan vara risk för erosion. Vidare skall en kompletterande geoteknisk undersökning utföras för en mer detaljerad stabilitetsutredning. Utflackning av slänten kan erfordras för att säkerställa den lokala stabiliteten. För övriga delar av området anses stabiliteten tillfredsställande med avseende på den relativt plana markyta som undersökningsområdet innefattar.

5 Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark 4(4) Datum Ref. nr Sättningar Då jordprofilen består av sättningskänslig lera innebär att pålastning på markytan att sättningar utbildas med tiden. Tillåten spänningsökning av last från byggnader, uppfyllnader mm för område A, (se bilaga B) på 2 meter under markytan är 15 kpa, 7 m under markytan är tillåten spänningsökning 15 kpa för att begränsa framtida sättningar. Tillåten spänningsökning av last från byggnader, uppfyllnader mm för område B, (se bilaga B) på 2 meter under markytan är 40 kpa och 7 m under markytan är tillåten spänningsökning 30 kpa för att begränsa framtida sättningar. Leran i området är således normalt sättningsbenägen och byggnaders utformning, grundläggningsmetod och höjdsättning samt planerade uppfyllnader och framtida grundvattensänkningar påverkar omfattningen på erforderliga förstärkningsåtgärder. 7 Rekommendationer och grundläggning Eventuella uppfyllnader påverkar belastningsökningen på jorden och bör begränsas för att undvika skadliga sättningar. De planerade husen kan grundläggas direkt i mark under förutsättning att effektivspänningen begränsas till givna restriktioner i kap 6. Alternativt grundläggningssätt om effektivspänningarna överskrids, är kompensationsgrundläggning alternativt en stödpålad grundkonstruktion med fribärande betongplatta. Vidare skall även påhängslaster på eventuella stödpålar beaktas. Det rekommenderas att det i detaljprojekteringsfasen kompletteras med undersökningar så att de olika tillåtna belastningsintensiteterna bestäms mer i detalj inom planområdet. För byggnation närmare än 10 m från Grålösbäcken skall geotekniker kontaktas för stabilitetskontroll 8 Markarbeten och schakter Om bottenplatta grundläggs direkt i mark skall eventuella erforderliga uppfyllnader under grundkonstruktionen utföras med packningsbart material och packas enligt anvisningar i Anläggnings AMA 07 kap CEB.21 Fyllning för grundläggning av byggnad.

6

7

8

9

10

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

Information 16. Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper

Information 16. Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper SVEN KNUTSSON ROLF LARSSON MARIUS TREMBLAY ANNA-LENA

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2004-11-29 Gullmarsstrand sett från väster. Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

TK Geo 11. Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner

TK Geo 11. Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner TK Geo 11 Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner Titel: TRV Geo, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner Publikationsnummer: 2011:047 ISBN: 978-91-7467-114-8 Utgivningsdatum: Juni

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-04-13 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 23 april 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26 1(14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-31 och lagakraftvunnen 2003-12-18 DETALJPLAN för BOSTÄDER MM I UDDARED, SÖDRA DELEN Partille kommun PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07,

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Säkerhet vid schaktning i jord Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Telefon 08-457 10 00 www.byggtjanst.se 2015 AB Svensk Byggtjänst och

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02

Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02 PIN-enheten Laila Nilsson Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02 Skriv brevtext här Med vänlig hälsning Åmåls kommun Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten.

Läs mer

Fem kommuner utmed Lagan, Laholm, Ljungby, Markaryd, Vaggeryd och Värnamo

Fem kommuner utmed Lagan, Laholm, Ljungby, Markaryd, Vaggeryd och Värnamo RÄDDNINGSVERKET Fem kommuner utmed Lagan, Laholm, Ljungby, Markaryd, Vaggeryd och Värnamo Förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i bebyggda områden, samt dokumentation av befintliga

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(4) Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inm Vännäs tätrt, Vännäs kmmun, Västerbttens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING Handlingar Planförslaget består av:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2011-12-19. Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun

SAMRÅDSHANDLING 2011-12-19. Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun 1 Postadress 835 80 KROKOM Telefon växel 0640-161 00 Telefax 0640-164 55 Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer