Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan"

Transkript

1 Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

2 Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan Beställare: Kommunstyrelsens förvaltning Godsförvaltning Kungsbacka Kungsbacka Beställarens representant: Jonas Alborn Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box Göteborg Edina Smlatic Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\1 dokument\g\pm doc Bengt Askmar Norconsult AB

3 3 (12) Innehållsförteckning Objekt... 4 Syfte... 5 Underlag... 5 Geotekniska förhållanden... 5 Topografi... 5 Jordlager... 5 Hydrogeologi... 6 Stabilitet... 7 Förutsättningar... 7 Indata... 7 Beräkningsresultat... 8 Befintliga förhållanden... 8 Framtida förhållanden... 8 Bergras och blocknedfall... 8 Radon... 9 Sättningar... 9 Rekommendationer... 9 Stabilitet... 9 Bergras och blocknedfall... 9 Radon... 9 Grundläggning... 1 Område A... 1 Område B... 1 Markplanering Bilagor Sammanställd skjuvhållfasthet, valt värde Spänningsdiagram (konsolideringsförhållanden) Stabilitetsberäkningar Sektioner för stabilitetsberäkning, plan Sektion B-B, befintliga förhållanden Sektion B-B, framtida förhållanden Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning Områdesindelning, grundläggning Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D Bilaga E Bilaga F Bilaga G n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\1 dokument\g\pm doc Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

4 4 (12) Objekt På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult AB utfört en kompletterande geoteknisk undersökning för södra delen av detaljplan Duvehed 2:14 i Fjärås, Kungsbacka kommun. Tidigare har Norconsult AB utfört en geoteknisk undersökning för den norra delen, se bild nedan. Området ligger strax sydost om Fjärås station, öster om järnvägen och motorväg E6. Norra delen av Duvehed 2:14 Södra delen av Duvehed 2:14 Bild 1. Plangräns för Duvehed 2:14. Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna till att skapa verksamhetstomer inom området Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\1 dokument\g\pm doc

5 5 (12) Syfte Syftet med de kompletterande geotekniska undersökningarna är att utgöra underlag för byggbarhetsbedömning av området med avseende på grundläggning, markplanering mm för den södra delen av Duvehed 2:14. Underlag Underlaget för de i denna utredning redovisade utvärderingarna utgörs av: Duvehed 2:14, Fjärås Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, MUR/Geo utförd av Norconsult AB, daterad och med uppdragsnummer Detaljplan för del av Duvehed, Fjärås Rapport geoteknisk undersökning, RGeo, utförd av Norconsult AB med uppdragsnummer 12552, daterad Geotekniska förhållanden Topografi Området utgörs idag av jordbruksmark. I öster ansluter till ett område med berg i dagen och i söder till ett småhusbebyggt område. I väster avgränsas planområdet med järnvägsspår mot befintligt industriområde i Fjärås. Markytan sluttar svagt mot nordväst och nivån varierar mellan +9 och Höjdpunkterna finns inom området med berg i dagen där nivåerna som mest uppgår till ca +4. Jordlager Djupet till fast botten varierar mellan 1 och mer än 3 m. Djupet till fast botten ökar från öst mot väst. Jordlagren, under ca,2 m vegetationsjord, utgörs huvudsakligen av: Torrskorpelera Lera Friktionsjord på berg n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\1 dokument\g\pm doc Torrskorpelerans tjocklek varierar mellan och ca 2 m. Torrskorpeleran är siltig och ställvis förekommer sandkörtlar. Vattenkvoten varierar mellan 25 och 35 % Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

6 6 (12) Lerans mäktighet varierar mellan och mer än 28 m. Mäktigheten är som störst i den nordvästra delen av planområdet och minskar mot fastmarkspartiet. Lerans fasthet varierar och är mest lös i den centrala delen av området, närmast kraftledningen. Leran är huvudsakligen siltig och närmast fastmarkspartiet är leran skiktad med sand/silt/skalrester. Vattenkvoten varierar mellan 3 och 75 % och konflytgränsen mellan 4 och 65 %. Lerans tunghet varierar mellan 16 och 19 kn/m 3 och sensitiviteten mellan 1 och 25. Enligt tidigare utförda undersökningar är leran i den norra delen av planområdet högsensitiv/kvick mot djupet. Enligt utförda ving- och konförsök varierar lerans odränerade skjuvhållfasthet (okorrigerad) mellan 7 och 3 kpa. Lerans valda korrigerade skjuvhållfasthet, utifrån härledda värden, c u redovisas i nedanstående tabell samt i bilaga A. Tabell 1. Vald korrigerad hållfasthet, c u. Nivå [m] C u [kpa] Enligt utförda belastningsförsök (typ CRS) är leran överkonsoliderad med ca 4 kpa (OCR 2,) ner till ca 6 m djup inom område A (se bilaga G). Inom övriga planområdet (område B) minskar överkonsolideringen och leran är överkonsoliderad med ca 2 kpa (OCR 1,5 1,9) ner till ca 15 m djup. Vid utvärdering av lerans konsolideringsförhållanden har en hydrostatisk tryckfördelning använts för en grundvattenyta belägen 1 m under markytan. Lerans sättningsmodul, M L, har uppmätts och varierar mellan 3 och 4. Friktionsjord på berg utgörs, enligt en utförd provtagning, av ler- och siltskiktad finsand. Hydrogeologi Grundvatten- och/eller portrycksmätningar har ej utförts. Fria vattenytor observerades i skruvprovtagningshål mellan,5 och 1,5 m under befintlig markyta. Grundvattennivån i det övre grundvattenmagasinet (nollnivån för portryck) är normalt inte lägre än i underkant av torrskorpan och inte högre än Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\1 dokument\g\pm doc

7 7 (12) markytan. En möjlig bräddnivå i terrängen kan utgöras av bergspartier som angränsar till området och börjar på nivån ca +18. Detta innebär att grundvattentryck kan antas vara begränsade uppåt till följd av bräddnivån. Med ledning av detta kan grundvattennivå antas ligga ca 2 m under befintlig markyta med stigande övertryck mot djupet. Stabilitet Förutsättningar Stabilitetsberäkningarna för planområdet utfördes i 1 representativ sektion, sektion B (bilaga C). Beräkningarna är utförda i programmet Geosuite Stability 5..4 dels som odränerad analys, F c, och dels som kombinerad analys, F komb. För tillståndsbedömning av slänter har IEG s rapport 4:21 tillämpats i denna handling. Rekommenderade säkerhetsfaktorer vid nyexploatering/planläggning och för detaljerad utredning är för odränerad analys F c 1,7 1,5 och för kombinerad analys F komb 1,5 1,4. För aktuellt område har följande säkerhetsfaktorer valts för klassning av slänter som tillfredsställande stabila: F c 1,6 F komb 1,5 Val av ovanstående säkerhetsfaktorer har utförts med beaktning av faktorer enligt bilaga F där övervägande del av förutsättningar är gynnsamma. Indata n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\1 dokument\g\pm doc Beräkningarna har utförts med följande förutsättningar och indata: Geometrin har valts utifrån erhållen grundkarta (1 och,5 m nivåkurvor) Portryck har valts som hydrostatiskt från en grundvattenyta belägen 2 m under befintlig markyta Vid kombinerad analys har hållfasthetsparametrarna för leran valts till c =,1*cuk kpa och friktionsvinkel ϕ =3 Odränerad skjuvhållfasthet för lera och torrskorpelera enligt tabell 1 och bilaga A Tunghet för torrskorpelera har valts till 18 kn/m3 och för lera till 16 kn/m3 Antagen last för planerad nybyggnation har antagits till 2 kpa Antagen trafiklast har satts till 2 kpa Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

8 8 (12) Beräkningsresultat Befintliga förhållanden Utförda stabilitetsberäkningar för befintliga förhållanden visar att säkerheten mot skred är tillfredsställande för sektion B. Säkerheten mot skred har som lägst beräknats till 3,2 i odränerad analys och 3,1 i kombinerad analys. En sammanställning av beräknade säkerhetsfaktorer för befintliga förhållanden redovisas i tabell 2 och i bilaga D. Tabell 2. Beräknade säkerhetsfaktorer för befintliga förhållanden. Sektion F c F komb Bilaga Sektion B-B, kort glidyta 5,6 4,8 D:1 Sektion B-B, lång glidyta 3,2 3,1 D:2 Framtida förhållanden För framtida förhållanden har beräkningar utförts för en jämn utbredd last av 2 kpa (på pådrivande sidan av glidytan) samt en avschaktning av,5 m på mothållande sida inom en del av detaljplaneområdet. Utförda stabilitetsberäkningar för ovanstående förutsättning visar tillfredsställande stabilitet inom området. Säkerheten mot skred har som lägst beräknats till 1,8 i kombinerad analys för sektion B. Tabell 3. Beräknade säkerhetsfaktorer för framtida förhållanden. Sektion F c F komb Bilaga Sektion B-B, kort glidyta 2,8 2,5 E:1 Sektion B-B, lång glidyta 1,8 1,8 E:2 Bergras och blocknedfall Planområdet avgränsas av tät skog mot fastmarkspartiet/berg i dagen. Synligt berg i dagen ligger mellan 5 och mer än 1 m ifrån planområdets gräns. Risk för bergras och/eller blocknedfall mot planområdet bedöms ej föreligga Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\1 dokument\g\pm doc

9 9 (12) Radon Radonmätning har ej utförts för planområdet. Jordlagren inom planområdet bedöms vara så täta att marken kan klassas som lågradonmark. Sättningar Enligt utförda belastningsförsök (typ CRS) är leran överkonsoliderad (OCR 1,5 2,) för en grundvattenyta belägen 1 m under befintlig markyta. Överkonsolideringen är högre i området närmast fastmarkspartier och minskar mot nordväst och väst där lerdjupet ökar. Detta innebär att leran närmast fastmarkspartier kan påföras en belastning utan att långtidssättningar uppkommer. Leran med mindre överkonsolideringsgrad kan också påföras en mindre belastning utan att långtidssättningar uppkommer. För rekommendationer angående grundläggning/markplanering se kommande kapitel. Rekommendationer Syftet med detaljplanen är att pröva möjlighet att bebygga området med verksamheter. Planerad verksamhet är huvudsakligen transportinriktad verksamhet samt kontor. Stabilitet Stabiliteten inom planområdet är tillfredsställande för både befintliga och framtida exploatering av planområdet enligt antagna förutsättningar. Bergras och blocknedfall Risk för bergras och/eller blocknedfall mot planområdet bedöms ej föreligga. Radon I större delen av planområdet bedöms jorden vara så tät att marken kan klassas som lågradonmark. n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\1 dokument\g\pm doc Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

10 1 (12) För byggnader som planeras i anslutning till fastmark/berg samt där jordlagren utgörs av friktionsjord på berg (allra östligaste delen av planområdet) skall en radonmätning utföras vid detaljprojektering för de aktuella byggnaderna. Grundläggning Lerlagren har en varierande överkonsolideringsgrad inom planområdet vilket innebär att grundläggning kan utföras på olika sätt inom området. I bilaga G redovisas en ungefärlig avgränsning av två olika områden som beskrivs nedan. För slutlig val av grundläggningsmetod skall en kompletterande geoteknisk utredning och undersökning utföras för aktuella tomter/byggnader. Undersökningen skall ge svar på djupet till fast botten/berg, aktuella grundvatten/portrycksnivåer samt jordlagersammansättningen. Byggnadstekniska åtgärder som medför permanent grundvattensänkning bör ej utföras för att minimiera risken för sättningar. Område A Inom område är leran överkonsoliderad med ca 4 kpa. Grundläggning av planerade byggnader och övriga anläggningar, byggnadslast upp till ca 2 kpa, inom detta område bedöms kunna utföras med platta på mark. Byggnader och anläggningar med högre laster skall preliminärt grundläggas med pålar pga varierande djup till fast botten/berg. Eftersom djupet till fast botten/berg varierar inom detta område skall risken för differenssättningar beaktas vid detaljprojektering och kompletterande geoteknisk undersökning behöver utföras i flertalet fall. Område B Område B utgörs av det övriga planområdet. Leran inom detta område är överkonsoliderad med ca 2 kpa. Grundläggning av planerade byggnader och anläggningar inom detta område rekommenderas i första hand att utföras med pålar. Lättare och sättningskänsliga byggnader, byggnadslast upp till 1 kpa, kan grundläggas med platta på mark. Uppfyllnader i direkt anslutning till plattgrundlagda byggnader skall då minimeras enligt anvisningar under kapitel Markplanering Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\1 dokument\g\pm doc

11 11 (12) Markplanering Med hänsyn till lerans varierande sättningsegenskaper inom planområdet begränsas uppfyllnader till maximalt 1 kpa, dvs,5 m ifrån befintlig markyta. Inom område A kan eventuellt högre uppfyllnader tillåtas beroende på val av grundläggningsmetod samt nivåsättning av marken/byggnader. Detta skall i så fall utredas för varje enskild tomt/byggnad. Avschaktning inom planområdet begränsas till,5 m från befintlig markyta med hänsyn till stabilitetsförhållanden i anslutning till fastmarksområdet. Avschaktningar större än,5 m skall föregås av en geoteknisk stabilitetsutredning. Anslutande ledningar till byggnader som skall pålgrundläggas utförs med flexibla inkopplingar för att förhindra ledningsbrott vid eventuella marksättningar. Vid entréer och liknande kan någon form av grundförstärkning erfordras för att minimera differenssättningar. Norconsult AB Väg och Bana Geoteknik Edina Smlatic Bengt Askmar n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\1 dokument\g\pm doc Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

12 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

13 :16 2:3 2:9 2:43 2:17 2:17 6:1 2:1 2:33 2:34 2:22 1:15 1:28 1:24 1:21 1:9 2:14 1:16 DUVEHED DUVEHED Orrelundsvägen Orrelundsvägen Orrelundsvägen Orrelundsvägen Norconsult AB Box 8774, Göteborg Tfn

14 Bilaga F:1 Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning Förutsättningar (enligt IEG rapport 4:21) I samband med utförandet av tillståndsbedömningen (stabilitetsutredningen) ska en noggrann värdering av erforderlig säkerhetsfaktor göras och motiveras. Val av erforderlig säkerhetsfaktor sak baseras på ett antal olika gynnsamma respektive ogynnsamma faktorer som beror på undersökningens omfattning och osäkerheten i beräkningsantagandena. I bedömningen skall ett antal faktorer beaktas. Exempel på förutsättningar som ska beaktas redovisas nedan. Det ska observeras att de olika faktorerna är av olika vikt för olika slänter respektive utredningar. En subjektiv bedömning måste göras från fall till fall. Det krävs en högre säkerhetsfaktor om flera av nedanstående relevanta förutsättningar är ogynnsamma. En lägre säkerhetsfaktor kan tillåtas om de flesta relevanta förutsättningar är gynnsamma. I normalfallet ska störst vikt läggas vid tabell F.1 med nedåtgående viktning till tabell F.9. Tabell F.1 Konsekvenser av skred Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - Ingen risk för människoliv och ringa ekonomisk skada 1 Risk för människoliv eller stor ekonomisk skada Begränsad utbredning av skred 1 Risk för bakåt- eller framåtskridande skred Ingen risk för omgivningspåverkan eller sekundär påverkan 1 Risk för omgivningspåverkan eller sekundär påverkan Ej kvicklera Kvicklera 1 Summa 3 Summa 1 n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\4 beräkningar\g\ogynnsamma faktorer.docx Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning

15 Bilaga F:2 Tabell F.2 Släntens beständighet Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - Inga tecken på rörelser i slänten 1 Observerade rörelser i slänten, sprickbildning mm Ingen risk för ytvatten- och/eller yterosion Intakt gräs-, busk- eller trädvegetation 1 Risk för erosion/pågående ytvatten- och/eller yterosion 1 Vegetationsfria eller avverkade områden alt lutande och/eller nedfallna träd Summa 3 Summa Tabell F.3 Tidigare förändringar i slänten Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - Utlagda fungerande erosionsskydd Pågående erosion Utförda stabilitetsförbättrande åtgärder Ingrepp som försämrat stabiliteten Belastningsminskningar Belastningsökningar Ogynnsam reglering av Gynnsam reglering av vattendrag vattendrag Avverkning Summa Summa Tabell F.4 Jordens egenskaper Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - Friktionsjordar Kohesionsjordar 1 Låg sensitivitet Hög sensitivitet/kvicklera 1 Liten spridning i bestämda hållfasthetsegenskaper 1 Stor spridning i bestämda hållfasthetsegenskaper Homogen jord 1 Skiktade jordar Summa 2 Summa 2 n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\4 beräkningar\g\ogynnsamma faktorer.docx Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning

16 Bilaga F:3 Tabell F.5 Analys- och beräkningsarbetets tillförlitlighet Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - Stort antal beräknade glidytor Litet antal beräknade glidytor 1 Känslighetsanalys utförd på valda parametrar Samtidigt valda ogynnsammaste extremvärden för last, portryck och vattenstånd. Ringa sannolikhet för att vald kombination inträffar samtidigt Utförd känslighetsanalys av svårtolkade förutsättningar ger endast ringa förändringar på beräkningsresultatet Kritiska glidytan omfattar mycket stor jordvolym med ett stort antal hållfasthetsbestämningar och mindre glidytor har god beräkningsmässig säkerhet Förhållandena är enkla med små variationer i yta, jordlagerföljd eller hållfasthet Glidytans läge i plan vald i farligaste delen av slänten ur stabilitetssynpunkt Tvådimensionell analys (som regel något på säkra sidan) Ingen känslighetsanalys utförd på valda parametrar 1 Vald kombination för last, portryck och vattenstånd motsvarar normaltillståendet för slänten Utförd känslighetsanalys av svårtolkade förutsättningar ger betydelsefull förändring av beräkningsresultat Kritiska glidytan omfattar mindre jordvolymer med ett fåtal hållfasthetsbestämningar 1 Förhållandena är komplicerade med stora variationer i yta, jordlagerföljd eller hållfasthet 1 Glidytans läge i plan representerar släntens genomsnittliga geometri 1 Tredimensionell analys (begränsad erfarenhet för stora slänter) Summa 4 Summa n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\4 beräkningar\g\ogynnsamma faktorer.docx Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning

17 Bilaga F:4 Tabell F.6 Fält- och laboratorieundersökningens innehåll och omfattning Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - Tätt undersökt, dvs 1 Glest undersökt vilket kräver undersökningarna ger bra geotekniskt underlag av hela utredningsområdet antaganden som påverkar stabilitetsberäkningen CPT sonderingar är utförda 1 Endast sonderingar typ Tr, Vim är utförda Stort antal undersökta prover i lab 1 Litet antal undersökta prover i lab Kompressionsförsök utförda 1 Kompressionsförsök saknas Direkta skjuvförsök är utförda Direkta skjuvförsök saknas 1 Triaxalförsök är utförda Triaxialförsök saknas 1 In situ provning är utförd med vingförsök och/eller dilatometerförsök 1 Ingen eller ringa provning i fält (vingförsök och/eller dilatometerförsök) Summa 5 Summa 2 Tabell F.7 Släntens geometri Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - Välkänd geometri (bra 1 Glest avvägt och/eller lodat grundkarta, utförda avvägningar, lodningar etc) Flack slänt 1 Brant slänt Lokala branta partier finns ej i slänten Lokala branta partier finns i slänten 1 Summa 2 Summa 1 n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\4 beräkningar\g\ogynnsamma faktorer.docx Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning

18 Bilaga F:5 Tabell F.8 Grundvatten- och portrycksförhållanden Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - Känslighetsanalys med avseende Känslighetsanalys med avseende 1 på grundvatten- och portrycksförhållandena utförd på grundvatten- och portrycksförhållandena inte utförd Långtidsobservationer finns Långtidsobservationer saknas 1 Begränsade förväntade tryckvariationer Risk för stora tryckvariationer God kännedom om portrycksfördelning såväl mot djupet som i slänten som helhet Ringa kännedom om portrycksfördelningen i slänten Summa Summa 3 1 Tabell F.9 Ytvattenförhållanden Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - Karakteristiska vattenstånd är kända Karakteristiska vattenstånd är okända Små vattenståndsvariationer Stora vattenståndsvariationer Långsam förändring i vattenstånd Hastiga förändringar i vattenstånd Väldränerat och dikat område 1 Stor risk för lokala vattensamlingar Summa 1 Summa Tabell F.1 Summa Gynnsamma förhållanden 2 Ogynnsamma förhållanden 12 n:\14\4\14452\5 arbetsmaterial\4 beräkningar\g\ogynnsamma faktorer.docx Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning

19 ( ) Bilaga E:1

20 ( ) ( ) Bilaga E:2 τ τ ρ

21 ( ) Bilaga D:1

22 ( ) ( ) Bilaga D:2 τ τ ρ

23 :14 2:15 2:28 2:29 2:16 2:3 2:9 2:43 2:17 2:17 6:1 2:1 2:32 2:33 2:22 1:28 1:24 1:21 1:9 2:14 1:16 DUVEHED DUVEHED Orrelundsvägen Fjärås Industriväg Orrelundsvägen Fjärås Industriväg Orrelundsvägen Norconsult AB Box 8774, Göteborg Tfn

24 Bilaga B:1 Konsolideringsförhållanden, punkt NC6 (kpa) Djup (m) NC 6 Effektivspänning NC 6 8% av Förskonsolideringstryck NC 6 Förskonsolideringstryck NC 6 Gränstryck

25 Bilaga B:2 Konsolideringsförhållanden, punkt 4 (kpa) Djup (m) Effektivspänning 4 8% av Förskonsolideringstryck 4 Förskonsolideringstryck 4 Gränstryck

26 Bilaga A Sammanställning Odränerad skjuvhållfasthet, korrigerad (kpa) Nivå (m) Vb Tfu,korr 4 Kon, Tfu,korr 6 CPT Tfu,korr NC 1 CPT Tfu,korr NC 3 Vb Tfu,korr NC 4 CPT Tfu,korr NC 6 Kon, Tfu,korr NC 8 Vb Tfu,korr NC 9 CPT Tfu,korr NC 1 Vb Tfu,korr NC 14 CPT Tfu,korr Vald Tfu -2-25

Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning

Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning Bilaga G.1 (5) Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning Förutsättningar (enligt IEG rapport 4:21) I samband med utförandet av tillståndsbedömningen (stabilitetsutredningen) ska en noggrann

Läs mer

Detaljplan del av Duvehed, Fjärås Kungsbacka kommun Geoteknisk utredning

Detaljplan del av Duvehed, Fjärås Kungsbacka kommun Geoteknisk utredning Detaljplan del av Duvehed, Fjärås Detaljplan del av Duvehed, Fjärås Beställare: KUNGSBACKA KOMMUN 43481 KUNGSBACKA Beställarens representant: Rolf Enskog/Inger Gennerud Konsult: Uppdragsledare Norconsult

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn PM beträffande geotekniska förhållanden

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn PM beträffande geotekniska förhållanden Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Beställare: ICA Fastigheter Sverige AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Svenska McDonald s AB Beställarens representant: Jan-Anders Börjesson

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl.

Hamburgsund 3:220 m.fl. Hamburgsund 3:220 m.fl. Projekterings PM Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark Göteborg AB Uppdragsnummer: 4017-1201 Uppdragsansvarig: Jimmy

Läs mer

TEKNISK PM 1(7) KUNGÄLVS KOMMUN SLÄNTSTABILITETSUTREDNING DELOMRÅDE: HÄLJERÖD GEOTEKNIK. Göteborg 2003-10-27. Lars Hall FB ENGINEERING AB

TEKNISK PM 1(7) KUNGÄLVS KOMMUN SLÄNTSTABILITETSUTREDNING DELOMRÅDE: HÄLJERÖD GEOTEKNIK. Göteborg 2003-10-27. Lars Hall FB ENGINEERING AB 1(7) KUNGÄLVS KOMMUN SLÄNTSTABILITETSUTREDNING DELOMRÅDE: HÄLJERÖD TEKNISK PM GEOTEKNIK Göteborg 2003-10-27 Lars Hall FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG

Läs mer

Kv. Nithammaren 8. Munktellstaden. Eskilstuna kommun. Håkan Bohm Granskare

Kv. Nithammaren 8. Munktellstaden. Eskilstuna kommun. Håkan Bohm Granskare Eskilstuna kommun Munktellstaden Eskilstuna kommun Teknisk PM Geoteknik PLANERINGSUNDERLAG Geoteknik 004-M Tekniskt PM Geoteknik Utgåva 2, 2014-04-24 Uppdragsnummer: 10014644 Stockholm, 2014-12-12 Grontmij

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun.

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Grap Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-11-04 Åsa Bergh Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Lars Nilsson

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo)

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo) Götene kommun Företagsetablering Detaljplan Objektnummer 34070024 Teknisk PM Geoteknik (PMGeo) INNEHÅLL 1. Allmänt 2 2. Uppdragsbeskrivning 2 3. Utförda undersökningar 2 4. Utsättning och inmätning 2 5.

Läs mer

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik Falkenberg - detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Falkenbergs kommun Sabina Uzelac Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Mikael Lindström Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Rabbalshede Kraft AB Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede Beställarens representant: Hans Svensson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Cecilia

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Södergården, Näsby 4:311 mfl. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Södergården, Näsby 4:311 mfl. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane Planerad anläggning av flerbostadshus AB Abacus Bostad Tyresö kommun Uppdragsnummer: 10220819 Upprättad av: Maykel Birhane Granskad av: Joakim Alström Kund AB Acabus Bostad Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. Uppdragsnummer 2305 713 PM Geoteknik Göteborg 2015-04-24 Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084 Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084 Uddevalla 2011-11-03 Bohusgeo AB Tobias Thorén Uppdragsansvarig tobias@bohusgeo.se

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Beställare: Falkenbergs kommun Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan Beställare: KB Öarnas Mark Östra Hamnen 17 475 42 Hönö Beställarens representant: Magnus Hansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar David Rudebeck Uppdragsnr:

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13 Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla Kund Länsförsäkringar i Göteborg och

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2011-10-17

FILIPSTADS KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2011-10-17 FILIPSTADS KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 FILIPSTADS

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Härryda kommun, Förskola Önneröd PM beträffande geotekniska förhållanden

Härryda kommun, Förskola Önneröd PM beträffande geotekniska förhållanden Härryda kommun, Förskola Önneröd Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare: Härryda Kommun Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Lisa Pålsson Uppdragsnr: 103 24 54 Filnamn och sökväg:

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS. Geoteknisk utredning

TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS. Geoteknisk utredning TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och grundläggningsförutsättningar för planerade enbostadshus Projekteringsunderlag Göteborg 2008-07-04 Ärende nr. 08-069 Handläggare

Läs mer

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Ålands Landskapsregering Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Daniel Strandberg Uppdragsnr: 103 05 15 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck:

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM: Utrednings PM/Geoteknik Beställare Håbo kommun GRANSKNINGSHANDLING www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel 010-211 50 00 Fax 010-211

Läs mer

Härryda kommun Landvetter centrum, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden

Härryda kommun Landvetter centrum, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare 435 80 Mölnlycke Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Jimmy He Uppdragsnr: 03 2 82 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: N:\03\2\03282\G\Beskr-PM-Eurokod\PM_Jh-Euro-

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för fördjupad översiktsplan

Översiktlig geoteknisk utredning för fördjupad översiktsplan LAHOLMS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Planerat exploateringsområde söder om Lagan mellan Trulstorp och Åmot Översiktlig geoteknisk utredning för fördjupad översiktsplan Delrapport 2, Geoteknisk PM Datum:

Läs mer

PM GEOTEKNIK PÄR AXELSSON TOMAS NORDLANDER PLANERINGSUNDERLAG BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

PM GEOTEKNIK PÄR AXELSSON TOMAS NORDLANDER PLANERINGSUNDERLAG BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA PLANERINGSUNDERLAG BJC GROUP AB UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE TOMAS NORDLANDER GRANSKARE 1 (5) S w e co S we c o

Läs mer

PM GEOTEKNIK STRÖMSTADS KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV BASTEKÄRR 1:18 VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

PM GEOTEKNIK STRÖMSTADS KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV BASTEKÄRR 1:18 VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING BASTEKÄRR 1:18 Göteborg 2008-05-23 Reviderad och kompletterad 2009-05-29 FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 031-775 10 00 Telefax: 031-775 11 33

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Solgårdsterrassen Stenungsunds kommun Översiktlig geoteknisk utredning

Solgårdsterrassen Stenungsunds kommun Översiktlig geoteknisk utredning Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Ebbe Spjuth Edina Smlatic Uppdragsnr:

Läs mer

PM GEOTEKNIK TANUMS HAMN & TURISM AB GREBBESTADSBRYGGAN DETALJPLAN FÖR GREBBESTAD 2:1 M FL. Göteborg 2009-04-30. Handläggare: Kristin Sandberg

PM GEOTEKNIK TANUMS HAMN & TURISM AB GREBBESTADSBRYGGAN DETALJPLAN FÖR GREBBESTAD 2:1 M FL. Göteborg 2009-04-30. Handläggare: Kristin Sandberg DETALJPLAN FÖR GREBBESTAD 2:1 M FL PM Göteborg Handläggare: FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 010-850 10 00 Telefax: 010-850 11 33 Dokumentnr:

Läs mer

WSP 1 020 0413 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM VÄPPEBY ÄNG I BÅLSTA. Översiktlig geoteknisk undersökning. Örebro 2014-08-25

WSP 1 020 0413 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM VÄPPEBY ÄNG I BÅLSTA. Översiktlig geoteknisk undersökning. Örebro 2014-08-25 WSP 1 020 0413 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM VÄPPEBY ÄNG I BÅLSTA Översiktlig geoteknisk undersökning Örebro WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706-88 57 44 Handläggare: Jan-Eric Carlring

Läs mer

Hareslätt, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska och ingenjörsgeologiska förhållanden

Hareslätt, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska och ingenjörsgeologiska förhållanden PM beträffande geotekniska och ingenjörsgeologiska förhållanden Beställare: Kungälvs kommun Beställarens representant: Pauline Svensson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik MUNKEDALS KOMMUN Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm Göteborg 2012-02-10 Munkedals Kommun Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik Datum 2012-02-10 Uppdragsnummer

Läs mer

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation PM Geoteknik PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad 2010-05-28, reviderad 2010-05-31 Upprättad av: Mats Tidlund PM Geoteknik Kund Kungsängen Golf

Läs mer

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag i 2012-11-15 1 017 Upprättad av: Kund Standtec Ringblomsvägen 2523 33 Ulricehamn Lennart Standoft Tfn: 0321 137 88 Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande Beställare:

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik Objektnr: 114978 Tekniskt PM, Geoteknik Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Områdesbeskrivning... 3 2 Utförda undersökningar... 3 3 Bedömning av geotekniska förhållanden... 4 3.1 Topografi...

Läs mer

Trumtorp. Eskilstuna kommun. PM Geoteknik. Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-10-09

Trumtorp. Eskilstuna kommun. PM Geoteknik. Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-10-09 Trumtorp Eskilstuna kommun PM Geoteknik Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-10-09 Trumtorp, Eskilstuna kommun PM Geoteknik Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-10-09 Beställare: Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Flugsvampen 1 Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Kv. Flugsvampen 1 Lidköpings Kommun PM Geoteknik Kv. Flugsvampen 1 Lidköpings Kommun Datum: 2015-01-15 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-794 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde Kv. Flugsvampen

Läs mer

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ JÄRFÄLLA, VIKSJÖ Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 2012-05-28, rev 2012-12-22 PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars Henricsson/Mattias Hammarstedt

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN RAPPORT SBK VÄRMLAND AB Kil, Södra Hannäs 1:46 UPPDRAGSNUMMER 2335882000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN 2015-06-17 SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK EVA-LENA ERIKSSON repo002.docx

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby TEKNISKT PM GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Tekniskt PM Geoteknik Skapat

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Geoteknisk undersökning för detaljplan

Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Geoteknisk undersökning för detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare PM Villastad AB Odinslundsgatan 11 412 66 Göteborg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Jimmy He Uppdragsnr: 103 21 85 Filnamn och sökväg:

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK PM-GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder UPPDRAGSNUMMER 2335890 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MED AVSEEDNDE PÅ GRUNDLÄGGNING - PROJEKTERINGSUNDERLAG 2015-08-10 KARLSTAD

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

PD Startboxen, Solna. Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210. Översiktlig geoteknisk undersökning. Uppdragsnummer: 7178418-5000

PD Startboxen, Solna. Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210. Översiktlig geoteknisk undersökning. Uppdragsnummer: 7178418-5000 PD Startboxen, Solna Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210 PD Startboxen, Solna Översiktlig geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 7178418-5000 PM Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt

Läs mer

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning PM Skanska Sverige AB 2012-02-07 Vår referens/nr 136931.050 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Läs mer

Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Geoteknisk utredning för detaljplan

Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Geoteknisk utredning för detaljplan Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Beställare: Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Nina Hannula Konsult: Uppdragsledare Norconsult

Läs mer

Uppdrag nr. 54125. PM Geoteknik. Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54125. PM Geoteknik. Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola. www.bjerking.se PM Geoteknik Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola www.bjerking.se Sida 2 (5) PM Geoteknik Uppdragsnamn Til, Sigtuna Sigtuna kommun Nytt område för bostäder mm Sigtuna Kommun Thomas

Läs mer

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun Geoteknisk undersökning. PM Handläggare: Mats Granström WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-66 35 50 Fax: 026-66 35 60 WSP Sverige

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK Author Date Marcus Hardt 2015-04-01 Phone Project ID +46 10 505 46 62 705712 marcus.hardt@afconsult.com Client Örebro Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Kammarkollegiet. Göteborg 2009-02-10 SWECO Geoteknik, Göteborg. Uppdragsnummer 2305 248-000

Kammarkollegiet. Göteborg 2009-02-10 SWECO Geoteknik, Göteborg. Uppdragsnummer 2305 248-000 H Kammarkollegiet Hedefors KRV, erum Detaljerad stabilitetsutredning P Geoteknik (ersätter tidigare Detaljerad Stabilitetsutredning, daterad 2007-04-26, reviderad 2007-06-12 och 2008-07-25, uppdragsnummer

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Getabrohult 1:17 m fl, utredning för detaljplan, Bollebygds kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Getabrohult 1:17 m fl, utredning för detaljplan, Bollebygds kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Getabrohult 1:17 m fl, utredning för detaljplan, Bollebygds Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Bollebygds Beställarens representant: Marcel Abedini Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Sweco Infrastructure AB. Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Infrastructure AB. Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen ra04s 2011-02-17 PM GEOTEKNIK Partille kommun, Stadsbyggnadskontoret Detaljplaner längs Kvarnfallsvägen, Partille Geoteknisk utredning Uppdragsnummer 2305 468 FÖRHANDSKOPIA 2012-03-09 Göteborg 2012-03-09

Läs mer

DP kv Lappen 5 m fl, södra delen av Munksjö fabriksområde Geoteknisk utredning för detaljplan PM Geoteknik. Sweco Infrastructure AB

DP kv Lappen 5 m fl, södra delen av Munksjö fabriksområde Geoteknisk utredning för detaljplan PM Geoteknik. Sweco Infrastructure AB Tolust Exploaterings AB / Jönköpings kommun DP kv Lappen 5 m fl, södra delen av Munksjö fabriksområde Geoteknisk utredning för detaljplan PM Geoteknik Uppdragsnummer: 1300778-240 Göteborg 2013-09-30 Sweco

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik HJ Brinketorp, etapp 2 Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2007-05-11 SWECO VBB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 243 SWECO VBB Gullbergs Strandgata

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande

Läs mer

Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo)

Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) Nordviks gärde Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) 2007-10-30, rev 2008-06-27 reviderad text är markerat med ett streck i kanten. Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Partille, Bostäder vid Mimersvägen Geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Bostäder vid Mimersvägen Geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan Partille, Bostäder vid Mimersvägen Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie

Läs mer

Sweco Civil AB Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Civil AB Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för ny verksamhet, Jonsereds herrgård Översiktlig geoteknisk utredning inför detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2305 725 FÖR DETALJPLAN SWECO CIVIL AB GEOTEKNIK,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Datum Uppdragsnummer 2011-06-17 10 459 HALLSBERGS KOMMUN KOMMUNKANSLIET HALLSBERG RALA 1:19 o 13:2 M.FL. RALA INDUSTRIOMRÅDE ETAPP 3 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING HALLSBERG RALA 1:19 OCH 13:2 M.FL.

Läs mer

Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL

Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL PM Geoteknik Göteborg 2015-12-11 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Detaljplan Hallsås 4:1 m fl STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB Uppdragsansvarig:

Läs mer

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD Geoteknisk undersökning Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare:

Läs mer

Linköpings Kommun. Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors. Översiktlig geoteknisk undersökning.

Linköpings Kommun. Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors. Översiktlig geoteknisk undersökning. 1 Linköpings Kommun Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors Översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2006-08 22 D nr 1161 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

Kungsbacka, Särö centrum, detaljplan Geoteknisk PM

Kungsbacka, Särö centrum, detaljplan Geoteknisk PM Kungsbacka, Särö centrum, detaljplan Beställare: Kungsbacka kommun Plan & Bygg - Planavdelningen 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

BILAGA 3 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-30 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 3 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-30 SWECO Infrastructure AB BILAGA 3 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-30 SWECO Infrastructure AB Henrik Malmberg Anders Petersson Uppdragsnummer 2292762

Läs mer

Möe 1:14 - Korpåsvägen Översiktlig geoteknisk undersökning

Möe 1:14 - Korpåsvägen Översiktlig geoteknisk undersökning Förhandskopia Beställare: MUNKEDALS KOMMUN 45580 MUNKEDAL Beställarens representant: Ronny Larsson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Daniel Strandberg Uppdragsnr: 101 27 34

Läs mer

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2012-01-20 Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA PM Geoteknik 2011-12-19 Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall Fisksätra, Nacka kommun/nacka pir PM Geoteknik 2011-12-19 Kund Nacka

Läs mer

1 (10) ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan 4 Box 1094, 405 23 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se

1 (10) ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan 4 Box 1094, 405 23 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 FÖR DETALJPLAN GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg

Läs mer

PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken, Halmstad Nybyggnad flerbostadshus

PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken, Halmstad Nybyggnad flerbostadshus PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken, Halmstad Nybyggnad flerbostadshus 2008-05-26 uppdr nr 10105575 Upprättad av: Sven-Åke Öhman Granskad av: Ulf Possfelt Godkänd av: Sven-Åke Öhman PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken,

Läs mer

Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2011-03-18 Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2011-03-18 Beställare: Hökerum

Läs mer

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane. Granskad av: Joakim Alström

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane. Granskad av: Joakim Alström Planerad anläggning av flerbostadshus BoCenter Byggtjänst AB Södergården, Näsby 4:394-396 Tyresö kommun Uppdragsnummer: 10220758 Upprättad av: Maykel Birhane Granskad av: Joakim Alström Kund BoCenter Byggtjänst

Läs mer

SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG

SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG 2009-12-11 Upprättad av: Göran Bard WSP Uppdrag 10129907 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig

Läs mer

PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-163 Datum: 2012-09-27

PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-163 Datum: 2012-09-27 PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-163 Datum: 2012-09-27 INFÖR NY DETALJPLAN HEDVIGSBORG 1:2 BORÅS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Jörgen Jonasson Tel 031-723

Läs mer

Geoteknisk besiktning 1 Rossö 1:69, 3:15 m fl, Rossö, Strömstad kommun. Geoteknisk besiktning som underlag för detaljplan 2007-11-26 10076309

Geoteknisk besiktning 1 Rossö 1:69, 3:15 m fl, Rossö, Strömstad kommun. Geoteknisk besiktning som underlag för detaljplan 2007-11-26 10076309 Geoteknisk besiktning 1 Rossö 1:69, 3:15 m fl, Rossö, Strömstad kommun Geoteknisk besiktning som underlag för detaljplan 2007-11-26 10076309 Upprättad av: Sven-Åke Öhman Granskad av: Ulf Possfelt Godkänd

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN

Läs mer

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1, Färila Ljusdals kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2016-09-09

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Lysekils kommun. Torvemyr, etapp 2 Grundsund. Geoteknisk PM Underlag för detaljplan (11)

Lysekils kommun. Torvemyr, etapp 2 Grundsund. Geoteknisk PM Underlag för detaljplan (11) Torvemyr, etapp 2 Grundsund 8-8- 1(11) Beställare: Miljö och Stadsbyggnadskontoret 43 8 Lysekil Konsult: GF KONSULT AB Mikael Lindström Box 8774 42 76 Göteborg Uppdragsnr: 1 8 6 2(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Omholmens reningsverk

Omholmens reningsverk Sotenäs kommun Göteborg 2010-03-25 Datum 2010-03-25 Uppdragsnummer 61461038379 Tomas Trapp Tomas Trapp Jimmy Aradi Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV 2015-11-03 Uppdrag: 262825, Detaljplan för Lycke-Ryd 2:6 m.fl gällande Geoteknik och bergteknik Titel på rapport: PM Geoteknik, detaljplan Status: Slutrapport

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPLANDS-BRO KOMMUN KUNGSÄNGENS - TIBBLE 1:21 OCH 1:41 PLANERADE BOSTÄDER I GRÖNA DALEN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM NR 1 BETR. MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN PLANERINGSUNDERLAG Stockholm

Läs mer

Detaljerad stabilitetsutredning

Detaljerad stabilitetsutredning Eskilstuna kommun Mesta 6:40 m.fl. Eskilstuna kommun Teknisk PM Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB Samhällsbyggnad/Geoteknik Andreas Alpkvist Teknikansvarig eller Handläggare Axel Lehmann

Läs mer

Ronneby kommun KV. KILEN RONNEBY

Ronneby kommun KV. KILEN RONNEBY Geoteknisk PM KV. KILEN RONNEBY 2011-12-01 Dokumentinformation Objektnummer 108 451 Objektnamn KV. KILEN RONNEBY Filnamn Filtyp Programversion Projekteringssteg Statusbenämning Delområde Anläggningsdel

Läs mer