DETALJPLAN FÖR ERIKSTORP 1:4, BOLLEBYGD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR ERIKSTORP 1:4, BOLLEBYGD"

Transkript

1 JUNI 2017 BOLLEBYGDS KOMMUN DETALJPLAN FÖR ERIKSTORP 1:4, BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK

2

3 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box Göteborg Sverige TEL FAX WWW cowi.se JUNI 2017 BOLLEBYGDS KOMMUN DETALJPLAN FÖR ERIKSTORP 1:4, BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A PME-001 VERSION 1.0 UTGIVNINGSDATUM UTARBETAD Jesper Nordén GRANSKAD Christina Edström GODKÄND Jesper Nordén

4

5 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK 5 INNEHÅLL 1 Uppdrag 7 2 Utförda undersökningar 8 3 Planförslag 9 4 Topografiska förhållanden 10 5 Geotekniska förhållanden Jordlagerföljd Hydrogeologiska förhållanden 12 6 Stabilitetsanalys Beräkningssektion Gynnsamma och ogynnsamma förutsättningar Erforderliga krav för stabilitetsberäkningar Sammanställning av beräkningsparametrar Resultat stabilitetsanalys Slutsats stabilitetsanalys 17 7 Rekommendationer till detaljplan Stabilitet Sättningar Grundläggning 18 Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

6 6 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Valda värden Stabilitetsanalys, sektion A Spänningsanalys Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

7 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK 7 1 Uppdrag COWI AB har på uppdrag av Bollebygds kommun utfört en detaljerad geoteknisk utredning, enligt IEG:s Rapport 4:2010, i samband med att Bollebygds kommun planerar att detaljplanelägga området Erikstorp 1:4. Detaljplanen ska möjliggöra för exploatering av bostäder i form av LSS-boenden. Det aktuella området ligger utmed Erikstorpsvägen, strax norr om Bollebygd centrum och ca 200 m från Töllsjövägen som löper parallellt med området. Området avgränsas av Erikstorpvägen i norr, Sockelvägen i väst och söder och av Kuttervägen i öst, se figur 1. Figur 1. Översiktsbild, aktuellt område markerat med vit-streckat i figur, (Lantmäteriet, ). Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att utgöra underlag för beskrivning av de geologiska, geotekniska samt hydrogeologiska förhållandena för området. Resultaten av den geotekniska undersökningen har utgjort underlag för stabilitetsanalys samt beskrivning av grundläggningsförutsättningar. Denna PM Geoteknik syftar till att användas som utredningsunderlag och ska inte ingå som del av ett förfrågningsunderlag eller annan bygghandling. Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

8 8 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK 2 Utförda undersökningar COWI AB har under april månad år 2017 utfört geotekniska undersökningar inom rubricerat område. Laboratorieundersökningar har utförts på WSPs geotekniska laboratorium i Göteborg. Undersökningen redovisas i koordinatsystem Sweref och höjdsystem RH Undersökningsresultaten har sammanställts i en separat handling benämnd "Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)/Geoteknik, Erikstorp 1:4 Bollebygd", daterad och med dokumentnamn A RAP Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

9 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK 9 3 Planförslag Bollebygd kommun planerar att detaljplanelägga området vid fastighet Erikstorp 1:4 för att möjliggöra för exploatering för bostäder. Ett genomförande av detaljplanen skulle medföra att det området som idag till större del utgörs av ängsmark blir ett nytt bostadsområde. Vid tidpunkten för den geotekniska utredningen fanns ett planförslag framtaget av Bollebygds kommun, dock utan planlägen för byggnaderna. Planområdet föreslår bebyggas med bostäder i form av LSS, med reglering om byggnadshöjd till 8,5 meter, vilket motsvarar cirka 2 till 2,5 våning. Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

10 10 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK 4 Topografiska förhållanden Det aktuella området består i den sydvästliga delen av området av ängsmark som till större del är gräsbeväxt, se figur 2. Området avgränsas av vägar, cykelvägar samt ett vattendrag, se figur 3. I närheten finns även befintliga bostadshus. Figur 2. Den sydvästligaste delen av området sett från syd mot norr, (COWI, ). Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

11 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK 11 Figur 3. Vattendrag väster om detaljplaneområdet, (COWI, ). Området är relativt flackt och markytan lutar generellt mot ett lågområde i områdets sydliga delar, marken är här våtare än i det övriga området. Markytans nivå varierar i området mellan ca +67 och +70 där de högsta nivåerna återfinns i området nordöstlig del. Väster om det aktuella området sträcker sig ett vattendrag där markytan ligger betydligt lägre än det aktuella detaljplaneområdet, med nivåer på ca Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

12 12 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK 5 Geotekniska förhållanden 5.1 Jordlagerföljd Jordlagerföljden består generellt av ett tunt lager mulljord följt av ett lager sand eller silt. Under silten och sanden följer ett lager lera som överlagrar friktionsjord ovan berg. Djup till fast botten varierar inom området mellan ca 19 och 29 m där det generellt är grundare till fast botten i områdets östliga delar. Mulljorden har generellt en mäktighet på ca 0,1 m. Sand och silt är relativt inhomogent med inslag av mulljord, växtdelar och lera. Tjockleken på sand- och siltlagret varierar mellan ca 3,5 och 7 m. Sanden och silten har generellt en vattenkvot på ca 25 %. Utförda CPT-sonderingar visar på en friktionsvinkel mellan ca 32 och 36 Leran är siltig och innehåller siltskikt. Lerans mäktighet är ca 10 m. Lerans skrymdensitet har utvärderats från ostörda provtagningar och uppgår till ca 19,6 kn/m³. Den naturliga vattenkvoten i leran varierar mellan ca 25 och 30 % och konflytgränsen varierar mellan ca 30 och 55 %. Sensitiviteten i leran varierar mellan ca 6 och 9. Utförda CPT-sonderingar och ostörd provtagning visar på en uppmätt odränerad korrigerad skjuvhållfasthet på ca 60 kpa. Leran är överkonsoliderad med en överkonsolideringsgrad (OCR) på ca 1,5-6, Hydrogeologiska förhållanden I samband med den geotekniska undersökningen installerades ett grundvattenrör och en portrycksspets. Avläsning av grundvattenröret visar på en fri grundvattenyta ca 1 meter under markytan och avläsning av portrycksspetsen visar på ett vattentryck motsvarande en fri grundvattenyta ca 5,5 m under markytan. Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

13 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK 13 6 Stabilitetsanalys Stabilitetsanalysen är utförd med programmet Slope/W Geostudio Krav på säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott är framtagna i enlighet med IEG Rapport 4:2010, Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter, vägledning för tillämpning av Skredkommissionens rapporter 3:95 och 2:96 (delar av). 6.1 Beräkningssektion För det aktuella utredningsområdet har de generella stabilitetsförhållandena analyserats i en sektion, se Figur 4 nedan. Sektion A representerar de brantaste förhållandena inom området där mäktigheten på jordlagerföljden bedöms som mest ogynnsam. Sektion A Figur 4. Översiktsbild beräkningssektion, (Lantmäteriet, ). I beräkningsmodellen är markytans nivå mellan undersökningspunkternas lägen tagen från av Bollebygds kommun tillhandahållen grundkarta med nivåkurvor om 1,0 meters ekvidistans. Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

14 14 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK 6.2 Gynnsamma och ogynnsamma förutsättningar En bedömning av områdets gynnsamma och ogynnsamma förutsättningar har gjorts och resultatet redovisas i tabell 1 nedan. Tabell 1 Gynnsamma och ogynnsamma förutsättningar för området Förutsättning Gynnsamma Ogynnsamma Konsekvens av skred Ej kvicklera. Risk för människoliv eller stor ekonomisk skada. Fältundersökningens innehåll och omfattning Kvalificerade (CPTsondering, ostörd provtagning). Kompressionsförsök är utförda. Laboratorieundersökningens innehåll och omfattning Kvalificerade laboratorieanalyser har utförts. Enbart en kvalificerad punkt är utförd Områdets beständighet Inga tecken på rörelser i slänten. Intakt gräs-, busk- eller trädvegetation. Möjligheter till erosion finns Områdets geometri Flack slänt. Områdets geometri är hämtat från grundkarta Grundvatten- och portrycksförhållanden Enbart 1 punkt Jordens egenskaper Analys- och beräkningsarbetets innehåll och omfattning. Konservativ bedömning av jormaterialparametrar. Tvådimensionell analys (resultat på säkra sidan). Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

15 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK Erforderliga krav för stabilitetsberäkningar Beräkningarna har utförts med totalsäkerhetsanalys. I enlighet med IEG Rapport 4:2010 för nyexploatering/planläggning detaljerad utredning, ligger intervallet på erforderlig säkerhetsfaktor på Fc 1,7-1,5 (odränerad analys), Fkomb 1,5-1,4 (kombinerad analys) och Fϕ 1,3 (friktionsjordar). Säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott har valts med hänsyn till gynnsamma och ogynnsamma förhållanden i Tabell 1. Erforderlig säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott har valts till: Fc 1,60 (odränerad analys) Fkomb 1,45 (kombinerad analys) Fϕ 1,3 (friktionsjordar) 6.4 Sammanställning av beräkningsparametrar Jordmaterialparametrar Valda beräkningsparametrar redovisas i tabell 2 nedan. Skjuvhållfasthetsdiagram för leran och friktionsvinkel för friktionsmaterial redovisas som bilaga, se bilageförteckningen. Vid kombinerad analys har lerans friktionsvinkel ansatts till 30 och lerans kohesionsintercept till 10 % av den odränerade skjuvhållfastheten. Tabell 2 Sammanställning av härledda värden för aktuellt område Jordmaterial Jordparameter Valt värde Sand/silt Tunghet ( ) 18 kn/m 3 Effektiv tunghet ( ') 10 kn/m 3 Inre friktionsvinkel ( ') 36 Lera Tunghet ( ) 19,7 kn/m 3 Effektiv tunghet ( ') 9,7 kn/m 3 Odränerad skjuvhållfasthet, (cu) 60 kpa Friktionsjord Tunghet ( ) 18 kn/m 3 Effektiv tunghet ( ') 10 kn/m 3 Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

16 16 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK Jordmaterial Jordparameter Valt värde Inre friktionsvinkel ( ') Portryck- och grundvatten I stabilitetsberäkningarna för sektion A har en nolltrycksnivå för grundvattentrycket ansatts till 1,0 m under markytan. Portrycksfördelningen mot djupet har antagits hydrostatiskt till 10 kpa/m Laster Sektion A har beräknats med karakteristiska laster enligt TK Geo det medför en utbredd last om 20 kn/m² på ytor som utgörs av vägar. Laster motsvarande ett 2-planshus har antagits till 20 kpa som en utbredd last på befintlig markyta. För den nya detaljplanen har sektionen kontrollerats med avseende på utbredd last om 100 kpa för att simulera en höjning av markytan med 5,0 m alternativt en höjning om 3,0 m och hus på 2 våningar Känslighetsanalys I beräkningsskedet har känslighetsanalys utförts där grundvattennivån har höjts till 0,5 m under markytan. Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

17 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK Resultat stabilitetsanalys Stabilitetsberäkningar ger värdet på säkerhetsfaktorn Fc (odränerad analys), Fϕ (dränerad analys) samt Fkomb (kombinerad analys). Beräkningsresultaten framgår av Tabell 3 nedan samt i Bilaga 2. Tabell 3 Beräknade säkerhetsfaktorer med avseende på stabilitetsbrott. Sektion, beskrivning F c F komb Fφ Bilaga Sektion A, Befintliga förhållanden 3,10 2,41 1,48 2:1-2:3 Sektion A, Utbyggda förhållanden, 20 kpa, grundvattenytan 1 m under markytan 3,10 2,41 1,48 2:4-2:6 Sektion A, Utbyggda förhållanden, känslighetsanalys, grundvattenytan 0,5 m under mark 2,88 2,15 1,30 2:7-2:9 Sektion A, Utbyggda förhållanden, maximal last på 100 kpa 2,09 2,06 1,48 2:10-2: Slutsats stabilitetsanalys Stabilitetsanalysen visar för sektion A att beräknade säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott för befintliga förhållanden i området är tillfredställande enligt gällande krav och normer. För utbyggda förhållanden med en utbredd last om 100 kpa i odränerad och kombinerad analys visar att beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott är tillfredställande i sektion A. Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

18 18 ERIKSTORP 1:4 BOLLEBYGD PM GEOTEKNIK 7 Rekommendationer till detaljplan 7.1 Stabilitet Totalstabiliteten för befintliga förhållanden bedöms som tillfredställande och uppfyller gällande krav enligt IEG rapport 4:2010. Stabilitetsanalysen för området vid sektion A har utförts för att kontrollera maximal last som kan påföras samtidigt som gällande krav och normer uppfylls. Säkerheten mot stabilitetsbrott klaras för laster upp till 100 kpa. Vid lokala schakter ska stabilitetsförhållandena kontrolleras. 7.2 Sättningar Leran är överkonsoliderad, och mindre laster kan påföras utan att sättning uppstår. Sand i markytan är rekommenderad att behållas så långt som möjligt för ökad bärighet och lastspridning. Laster eller grundvattensänkningar som kan orsaka sättningar i leran ska undvikas. 7.3 Grundläggning Organisk jord ska schaktas bort innan grundläggning. Lättare byggnader (1 till 2 våningar) bedöms kunna grundläggas på platta på mark på sand. För större byggnader ska det övervägas om de ska grundläggas på pålar till fast botten för att undvika skadliga sättningar (främst differenssättningar). Jordlagerföljden innehåller silt, vilket ska beaktas vid schakt och slänter då jorden kan vara flytbenägen, särskilt vid riklig nederbörd. Geoteknik/Original word/a g-pme-001.docx

19 BILAGA 1

20 PM Geoteknik: Bilaga 1:1(2) SKJUVHÅLLFASTHETSDIAGRAM Uppdragsnummer: Projekt: A Erikstorp 1:4 Bollebygd τfu (kpa) CW01 [CPT] CW01 [Kv] CW05 [CPT] Vald skjuvhållfasthet Djup (m)

21 PM Geoteknik: Bilaga 1:2(2) FRIKTIONSVINKELSDIAGRAM Uppdragsnummer: Projekt: A Erikstorp 1:4 Bollebygd ϕ' ( ) CW01 [CPT] CW05 [CPT] Vald friktionsvinkel Djup (m)

22

23 BILAGA 2

24 PM Geoteknik: Bilaga 2:1(12) Title: Erikstorp 1:4 Bollebygd Directory: \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a096967\documents\4-projektering\03-beräkningar\g\stabilitet\ Last Solved Date: Name: Befintliga förhållanden, Odränerad analys Description: Sektion A Method: Morgenstern-Price Name: Sand 1 Phi': ,976 1,876 1,776 1,676 Name: Sand 2 Phi': 32 1,576 Trafiklast 20 kpa Name: Lera O Model: Undrained (Phi=0) Unit Weight: 19,7 kn/m³ Cohesion: 60 kpa Piezometric Line: ,097 Nivå :300

25 PM Geoteknik: Bilaga 2:2(12) Title: Erikstorp 1:4 Bollebygd Directory: \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a096967\documents\4-projektering\03-beräkningar\g\stabilitet\ Last Solved Date: Name: Befintliga förhållanden, Kombinerad analys Description: Sektion A Method: Morgenstern-Price 1,976 1,876 Name: Sand 1 Phi': 36 Name: Sand 2 Phi': ,776 1,676 1,576 2,412 Trafiklast 20 kpa Name: Lera K Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: 19,7 kn/m³ Phi': 30 C-Top of Layer: 6 kpa C-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m Cu-Top of Layer: 60 kpa Cu-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m C/Cu Ratio: 0,1 Piezometric Line: 1 70 Nivå :300

26 PM Geoteknik: Bilaga 2:3(12) Title: Erikstorp 1:4 Bollebygd Directory: \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a096967\documents\4-projektering\03-beräkningar\g\stabilitet\ Last Solved Date: Name: Befintliga förhållanden, Dränerad analys Description: Sektion A Method: Morgenstern-Price 1,976 1,876 Name: Sand 1 Phi': 36 Name: Sand 2 Phi': ,776 1,676 1,576 1,476 Trafiklast 20 kpa Name: Lera K Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: 19,7 kn/m³ Phi': 30 C-Top of Layer: 6 kpa C-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m Cu-Top of Layer: 60 kpa Cu-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m C/Cu Ratio: 0,1 Piezometric Line: 1 70 Nivå :300

27 PM Geoteknik: Bilaga 2:4(12) Title: Erikstorp 1:4 Bollebygd Directory: \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a096967\documents\4-projektering\03-beräkningar\g\stabilitet\ Last Solved Date: Name: Utbyggda förhållanden, 20 kpa, grundvattenytan 1 m under markytan, Odränerad analys Description: Sektion A Method: Morgenstern-Price Name: Sand 1 Phi': ,976 1,876 1,776 1,676 Name: Sand 2 Phi': 32 1,576 Trafiklast 20 kpa Huslast 20 kpa Name: Lera O Model: Undrained (Phi=0) Unit Weight: 19,7 kn/m³ Cohesion: 60 kpa Piezometric Line: ,097 Nivå :300

28 PM Geoteknik: Bilaga 2:5(12) Title: Erikstorp 1:4 Bollebygd Directory: \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a096967\documents\4-projektering\03-beräkningar\g\stabilitet\ Last Solved Date: Name: Utbyggda förhållanden, 20 kpa, grundvattenytan 1 m under markytan, Kombinerad analys Description: Sektion A Method: Morgenstern-Price 1,976 1,876 Name: Sand 1 Phi': 36 Name: Sand 2 Phi': ,776 1,676 1,576 2,412 Trafiklast 20 kpa Huslast 20 kpa Name: Lera K Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: 19,7 kn/m³ Phi': 30 C-Top of Layer: 6 kpa C-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m Cu-Top of Layer: 60 kpa Cu-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m C/Cu Ratio: 0,1 Piezometric Line: 1 70 Nivå :300

29 PM Geoteknik: Bilaga 2:6(12) Title: Erikstorp 1:4 Bollebygd Directory: \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a096967\documents\4-projektering\03-beräkningar\g\stabilitet\ Last Solved Date: Name: Utbyggda förhållanden, 20 kpa, grundvattenytan 1 m under markytan, Dränerad analys Description: Sektion A Method: Morgenstern-Price 1,976 1,876 Name: Sand 1 Phi': 36 Name: Sand 2 Phi': ,776 1,676 1,576 1,476 Trafiklast 20 kpa Huslast 20 kpa Name: Lera K Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: 19,7 kn/m³ Phi': 30 C-Top of Layer: 6 kpa C-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m Cu-Top of Layer: 60 kpa Cu-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m C/Cu Ratio: 0,1 Piezometric Line: 1 70 Nivå :300

30 PM Geoteknik: Bilaga 2:7(12) Title: Erikstorp 1:4 Bollebygd Directory: \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a096967\documents\4-projektering\03-beräkningar\g\stabilitet\ Last Solved Date: Name: Utbyggda förhållanden, känslighetsanalys, grundvattenytan 0,5m under mark, Odränerad analys Description: Sektion A Method: Morgenstern-Price Name: Sand 1 Phi': ,795 1,695 Name: Sand 2 Phi': 32 1,495 1,395 1,595 2,875 Trafiklast 20 kpa Huslast 20 kpa Name: Lera O Model: Undrained (Phi=0) Unit Weight: 19,7 kn/m³ Cohesion: 60 kpa Piezometric Line: 1 70 Nivå :300

31 PM Geoteknik: Bilaga 2:8(12) Title: Erikstorp 1:4 Bollebygd Directory: \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a096967\documents\4-projektering\03-beräkningar\g\stabilitet\ Last Solved Date: Name: Utbyggda förhållanden, känslighetsanalys, grundvattenytan 0,5m under mark, Kombinerad analys Description: Sektion A Method: Morgenstern-Price 1,795 Name: Sand 1 Phi': 36 Name: Sand 2 Phi': ,695 1,495 1,395 1,595 2,152 Trafiklast 20 kpa Huslast 20 kpa Name: Lera K Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: 19,7 kn/m³ Phi': 30 C-Top of Layer: 6 kpa C-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m Cu-Top of Layer: 60 kpa Cu-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m C/Cu Ratio: 0,1 Piezometric Line: 1 70 Nivå :300

32 PM Geoteknik: Bilaga 2:9(12) Title: Erikstorp 1:4 Bollebygd Directory: \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a096967\documents\4-projektering\03-beräkningar\g\stabilitet\ Last Solved Date: Name: Utbyggda förhållanden, känslighetsanalys, grundvattenytan 0,5m under mark, Dränerad analys Description: Sektion A Method: Morgenstern-Price 1,795 Name: Sand 1 Phi': 36 Name: Sand 2 Phi': ,695 1,495 1,395 1,595 1,295 Trafiklast 20 kpa Huslast 20 kpa Name: Lera K Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: 19,7 kn/m³ Phi': 30 C-Top of Layer: 6 kpa C-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m Cu-Top of Layer: 60 kpa Cu-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m C/Cu Ratio: 0,1 Piezometric Line: 1 70 Nivå :300

33 PM Geoteknik: Bilaga 2:10(12) Title: Erikstorp 1:4 Bollebygd Directory: \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a096967\documents\4-projektering\03-beräkningar\g\stabilitet\ Last Solved Date: Name: Utbyggda förhållanden, maximal last på 100 kpa, Odränerad analys Description: Sektion A Method: Morgenstern-Price Name: Sand 1 Phi': ,976 1,876 1,776 1,676 2,087 Huslast 100 kpa Name: Sand 2 Phi': 32 1,576 Trafiklast 20 kpa Name: Lera O Model: Undrained (Phi=0) Unit Weight: 19,7 kn/m³ Cohesion: 60 kpa Piezometric Line: 1 70 Nivå :300

34 PM Geoteknik: Bilaga 2:11(12) Title: Erikstorp 1:4 Bollebygd Directory: \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a096967\documents\4-projektering\03-beräkningar\g\stabilitet\ Last Solved Date: Name: Utbyggda förhållanden, maximal last på 100 kpa, Kombinerad analys Description: Sektion A Method: Morgenstern-Price 1,976 1,876 2,056 Name: Sand 1 Phi': 36 Name: Sand 2 Phi': ,776 1,676 1,576 Trafiklast 20 kpa Huslast 100 kpa Name: Lera K Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: 19,7 kn/m³ Phi': 30 C-Top of Layer: 6 kpa C-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m Cu-Top of Layer: 60 kpa Cu-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m C/Cu Ratio: 0,1 Piezometric Line: 1 70 Nivå :300

35 PM Geoteknik: Bilaga 2:12(12) Title: Erikstorp 1:4 Bollebygd Directory: \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a096967\documents\4-projektering\03-beräkningar\g\stabilitet\ Last Solved Date: Name: Utbyggda förhållanden, maximal last på 100 kpa, Dränerad analys Description: Sektion A Method: Morgenstern-Price 1,976 1,876 Name: Sand 1 Phi': 36 Name: Sand 2 Phi': ,776 1,676 1,576 1,476 Trafiklast 20 kpa Huslast 100 kpa Name: Lera K Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: 19,7 kn/m³ Phi': 30 C-Top of Layer: 6 kpa C-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m Cu-Top of Layer: 60 kpa Cu-Rate of Change: 0 (kn/m²)/m C/Cu Ratio: 0,1 Piezometric Line: 1 70 Nivå :300

36

37 BILAGA 3

38 PM Geoteknik: Bilaga 3:1(1) SPÄNNINGSDIAGRAM Uppdragsnummer: Projekt: A Erikstorp 1:4 Bollebygd Spänningsanalys (in situ spänning / förkonsolideringstryck) [kpa] σ'0 CW01 [CPT] σ'c CW01 [CPT] σ'c CW01 [Kv] Hansbo σ'0 CW05 [CPT] σ'c CW05 [CPT] vald σ'c 0,8*σ'c Djup (m)

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK MUNKEDALS KOMMUN DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON Göteborg 2013-10-15 DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK Datum 2013-10-15 Uppdragsnummer 1320002376

Läs mer

Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund

Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund PM GEOTEKNIK Borealis AB Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Gategårdsvägen, stabilitet Göteborg 2014-02-21 Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Gategårdsvägen,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK MUNKEDALS KOMMUN DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON Rev. 2014-03-07 Göteborg 2013-10-15 DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK Datum 2013-10-15 Rev. 2014-03-07

Läs mer

ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN

ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN OKTOBER 2017 TROLLHÄTTANS STAD ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se OKTOBER 2017 TROLLHÄTTANS STAD

Läs mer

DETALJPLAN FÖR HÄLLTORPS GÅRD NORRA

DETALJPLAN FÖR HÄLLTORPS GÅRD NORRA OKTOBER 2014, REV B: MARS 2015 TROLLHÄTTANS STAD DETALJPLAN FÖR HÄLLTORPS GÅRD NORRA PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SÖRMARKEN, BANKBUDET 5, BORÅS STAD

DETALJPLAN FÖR SÖRMARKEN, BANKBUDET 5, BORÅS STAD DECEMBER 2017 BORÅS STAD DETALJPLAN FÖR SÖRMARKEN, BANKBUDET 5, BORÅS STAD ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DECEMBER 2017 BORÅS

Läs mer

DETALJPLAN FÖR HULTA 4:1, BULTASTENSPARKEN, BORÅS STAD

DETALJPLAN FÖR HULTA 4:1, BULTASTENSPARKEN, BORÅS STAD DECEMBER 2017 BORÅS STAD DETALJPLAN FÖR HULTA 4:1, BULTASTENSPARKEN, BORÅS STAD ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DECEMBER 2017

Läs mer

BOGESUND 1:77 (DELAR AV), ULRICEHAMN

BOGESUND 1:77 (DELAR AV), ULRICEHAMN MARS 2019 ULRICEHAMNS KOMMUN BOGESUND 1:77 (DELAR AV), ULRICEHAMN PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FLÄSSJUM 4:97 ODINSLUNDSVÄGEN, BOLLEBYGD

DETALJPLAN FÖR DEL AV FLÄSSJUM 4:97 ODINSLUNDSVÄGEN, BOLLEBYGD AUGUSTI 2017 BOLLEBYGDS KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV FLÄSSJUM 4:97 ODINSLUNDSVÄGEN, BOLLEBYGD ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

KRÄMAREN 4 OCH NORRA AMERIKA 1 & 2, ULRICEHAMNS KOMMUN

KRÄMAREN 4 OCH NORRA AMERIKA 1 & 2, ULRICEHAMNS KOMMUN FEBRUARI 2018 ULRICEHAMNS KOMMUN KRÄMAREN 4 OCH NORRA AMERIKA 1 & 2, ULRICEHAMNS KOMMUN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se FEBRUARI

Läs mer

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman -12-18 102093 Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun PM Geoteknik Handläggare: Carmen Fontes Borg Granskare: David Stenman WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 Gävle Tel: 010-722 50 00 Fax: 010-722 52 14

Läs mer

Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset

Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK, KOMPLETTERING Munkedals kommun Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset Göteborg 2014-05-23 Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR HÅBY SÖDRA

DETALJPLAN FÖR HÅBY SÖDRA PM GEOTEKNIK MUNKEDALS KOMMUN DETALJPLAN FÖR HÅBY SÖDRA Rev. 0-11-8 Göteborg 0-09-09 DETALJPLAN FÖR HÅBY SÖDRA PM GEOTEKNIK Datum 0-09-09 Rev. 0-11-8 Uppdragsnummer 130007 Utgåva/Status Slutversion Robin

Läs mer

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl.

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. BOHUSGEO AB Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. Grundsund, Lysekils kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Antal sidor: 16 FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD DETALJPLAN FÖR OMRÅDET VID ERIKSBERGSMOTET OCH INLANDSGATAN. Göteborg

PM GEOTEKNIK. Antal sidor: 16 FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD DETALJPLAN FÖR OMRÅDET VID ERIKSBERGSMOTET OCH INLANDSGATAN. Göteborg Antal sidor: 16 FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD PM GEOTEKNIK Göteborg 2012-02-24 COWI AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 010-850 10 00 Dokumentnr: A023724-03-PME-001

Läs mer

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Foss 12:8 Rikets Sal Munkedal Detaljplan och grundläggning PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 005 Datum -03-16

Läs mer

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl PM Geoteknik

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl PM Geoteknik Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Beställare: Kungsbacka kommun Miljö & Hälsoskydd 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Peter Reneby Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402

Läs mer

BILAGA 3. Stabilitet. Karakteristiska materialegenskaper. Uppdragsnr: (14) Bilaga 3

BILAGA 3. Stabilitet. Karakteristiska materialegenskaper. Uppdragsnr: (14) Bilaga 3 Uppdragsnr: 10153510 1 (14) Bilaga 3 BILAGA 3 Stabilitet I denna bilaga redovisas bl.a. geoteknisk klass, säkerhetsklass, partialkoefficienter och jordens karakteristiska- och dimensionerade materialegenskaper

Läs mer

Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset

Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK, KOMPLETTERING Munkedals kommun Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset Göteborg 2014-05-23,rev 2014-11-14 Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna,Tungenäset PM

Läs mer

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun.

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun. Projektnummer: Dokumentbeteckning: 9531 Utlåtande-1 : : F Forslund 9-11-3 Revidering: 11-- Handläggare: Charlotte Andersson Granskare: Jonas Axelsson Tanums kommun Utlåtande kring stabilitetsförhållandet

Läs mer

GEOTEKNISK PM. Karlstad. Kv. Sälgen 6 NEWTOR SÄLGEN AB KARLSTAD GEOTEKNIK DETALJPLANEÄNDRING GEOTEKNISK PM UPPDRAGSNUMMER

GEOTEKNISK PM. Karlstad. Kv. Sälgen 6 NEWTOR SÄLGEN AB KARLSTAD GEOTEKNIK DETALJPLANEÄNDRING GEOTEKNISK PM UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK PM NEWTOR SÄLGEN AB Karlstad. Kv. Sälgen 6 UPPDRAGSNUMMER 127017 DETALJPLANEÄNDRING GEOTEKNISK PM 2017-12-12 KARLSTAD GEOTEKNIK TOMAS NORDLANDER repo001.docx 2015-10-05 repo001.docx 2015-10-05

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås PM Geoteknik Göteborg 2019-02-15 Uppdrag nr. 18.220 Handläggare Jani Nieminen Granskad av Marcus Dahlström Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...

Läs mer

Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19. Innehållsförteckning

Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19. Innehållsförteckning Uppdragsnr: 10218835 1 (6) Nya Kungälvs sjukhus Proj.nr: 10169 Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19 Innehållsförteckning Uppdrag... 2

Läs mer

Barkarbystaden II, Järfälla kommun

Barkarbystaden II, Järfälla kommun Bilaga 2.4 Barkarbystaden II, Järfälla kommun Underlag för miljödomsansökan Beräknings PM Geoteknik Släntstabilitet Stockholm 17--19 Beställare: Järfälla kommun Beställarens projektnummer: - Structor Geoteknik

Läs mer

APRIL 2015 TROLLHÄTTANS STAD GÅNGBRO VID SPIKÖN PM GEOTEKNIK

APRIL 2015 TROLLHÄTTANS STAD GÅNGBRO VID SPIKÖN PM GEOTEKNIK APRIL TROLLHÄTTANS STAD GÅNGBRO VID SPIKÖN PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 176 2 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se APRIL TROLLHÄTTANS STAD GÅNGBRO VID SPIKÖN

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Detaljplan för fjärrkyleanläggning, Mölndals kommun

Detaljplan för fjärrkyleanläggning, Mölndals kommun JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI Detaljplan för fjärrkyleanläggning, Mölndals kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se JULI 2015

Läs mer

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION MAJ 2016 AKZONOBEL AB PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION PM AVSEENDE STABILITET FÖR RIVNING AV SPONT VID KAJEN I PROJEKT TERRA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010

Läs mer

Detaljplan för Lerdal 15:32, Rättvik

Detaljplan för Lerdal 15:32, Rättvik FYRKLÖVERNS STUGBY AB Detaljplan för Lerdal 15:32, Rättvik PM Geoteknik 2018-02-08 DETALJPLAN FÖR LERDAL 15:32, RÄTTVIK PM Geoteknik KUND Fyrklöverns Stugby AB Vålsvedvägen 41 795 35 Rättvik KONSULT WSP

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Beställare:

Läs mer

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden 13-02-06 Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden 13-02-06 Beställare: Kungälvs kommun Beställarens

Läs mer

PM Geoteknik. Detaljplan Åsen. Radar Arkitektur AB. Göteborg

PM Geoteknik. Detaljplan Åsen. Radar Arkitektur AB. Göteborg PM Geoteknik Radar Arkitektur AB Detaljplan Åsen Göteborg 2011-10-26 Detaljplan Åsen PM Geoteknik Datum 2011-10-26 Uppdragsnummer 61461144522-01 Tomas Trapp Tomas Trapp Jimmy Aradi/Daniel Strandberg Uppdragsledare

Läs mer

Norrtälje Skridskon 54 Projekterings PM geoteknik avs. detaljplan

Norrtälje Skridskon 54 Projekterings PM geoteknik avs. detaljplan Norrtälje Skridskon 54 Projekterings PM geoteknik avs. detaljplan 2017-05-11 Norrtälje Skridskon 54 Projekterings PM geoteknik avs. detaljplan 2017-05-11 Beställare: Norrtälje kommun Estunavägen 14 761

Läs mer

1 (10) ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan 4 Box 1094, 405 23 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se

1 (10) ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan 4 Box 1094, 405 23 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 FÖR DETALJPLAN GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg

Läs mer

Kv Ängshöken 1 Lilla Edet Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Ängshöken 1 Lilla Edet Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Kv Ängshöken 1 Lilla Edet Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan 2015-03-10 Kv Ängshöken 1 Lilla Edet Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan 2015-03-10 Beställare: Beställarens ombud: Konsult:

Läs mer

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden 2014-04-11 reviderad 2016-04-11 Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning:

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Översiktlig stabilitetsbedömning och rekommendation. Carlson och Fernberg Arkitektkontor AB Karlfeldtsgatan.

PM GEOTEKNIK. Översiktlig stabilitetsbedömning och rekommendation. Carlson och Fernberg Arkitektkontor AB Karlfeldtsgatan. Carlson och Fernberg Arkitektkontor AB Karlfeldtsgatan Översiktlig stabilitetsbedömning och rekommendation UPPDRAGSNUMMER 2305744 FÖR DETALJPLAN GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg 1 (10) ra04s

Läs mer

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV 2015-11-03 Uppdrag: 262825, Detaljplan för Lycke-Ryd 2:6 m.fl gällande Geoteknik och bergteknik Titel på rapport: PM Geoteknik, detaljplan Status: Slutrapport

Läs mer

Detaljplan Lerdal 13:6, Rättvik

Detaljplan Lerdal 13:6, Rättvik FAT ARKITEKTER AB Detaljplan, Rättvik PM Geoteknik 218-2-8 DETALJPLAN LERDAL 13:6, RÄTTVIK PM Geoteknik KUND FaT Arkitekter AB Ankargränd 5 111 29 Stockholm KONSULT WSP Samhällsbyggnad Bergmästaregatan

Läs mer

Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar

Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar 2013-11-29 Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar 2013-11-29 Beställare: Göteborgs

Läs mer

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå RAPPORT ÖSTRAND HELIOS SCA Geoteknisk undersökning, västra området, Timrå UPPDRAGSNUMMER 21180 BERÄKNINGS PM/GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG BERÄKNINGS PM/GEOTEKNIK 16-07-01 SWECO CIVIL AB HÄRNÖSAND/SUNDSVALL

Läs mer

Kv Hållplatsen, Älvängen, Ale kommun Geoteknisk utredning: PM beträffande geotekniska förhållanden

Kv Hållplatsen, Älvängen, Ale kommun Geoteknisk utredning: PM beträffande geotekniska förhållanden Kv Hållplatsen, Älvängen, Ale kommun Kv Hållplatsen, Älvängen, Ale kommun Beställare: Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare SEFA AB 417 56 Göteborg Daniel Ericsson Norconsult AB

Läs mer

Projekterings-PM/Geoteknik

Projekterings-PM/Geoteknik BOHUSGEO AB Hogdal 2:22, Dyne 1:1 Lilla Hogdal, Strömstads Kommun. Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Henrik Lundström Uppdragsnr.

Läs mer

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden 2014-04-11 Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska

Läs mer

Kobbegården 151:2 PM GEOTEKNIK

Kobbegården 151:2 PM GEOTEKNIK Kobbegården 151:2 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, SE-412 63 Göteborg, Registered office: Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, Org nr 556185-2103 Kompletterande PM geoteknik

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. Uppdragsnummer 2305 713 PM Geoteknik Göteborg 2015-04-24 Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan

Läs mer

Geoteknisk utredning för Styrsö Skäret Detaljplan Radar arkitektur & planering AB. Kompletterande PM Geoteknik. Göteborg

Geoteknisk utredning för Styrsö Skäret Detaljplan Radar arkitektur & planering AB. Kompletterande PM Geoteknik. Göteborg Geoteknisk utredning för Styrsö Skäret Detaljplan Radar arkitektur & planering AB Kompletterande PM Geoteknik Göteborg 216-1-7 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Kungsbacka Kommun Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VERKSAMHETER VID CISTERNGATAN, GÖTEBORG

DETALJPLAN FÖR VERKSAMHETER VID CISTERNGATAN, GÖTEBORG DECEMBER 213 GO 4 LNG / GÖTEBORGS HAMN AB DETALJPLAN FÖR VERKSAMHETER VID CISTERNGATAN, GÖTEBORG PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 1276 42 41 Göteborg Sverige TEL 1 8 1 FAX

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Norra Älvstranden Utveckling AB Box 171 831 22 Östersund Beställarens

Läs mer

Järnbrott 76:1, Göteborg, Göteborgs Kommun. Geoteknisk PM, projekteringsunderlag

Järnbrott 76:1, Göteborg, Göteborgs Kommun. Geoteknisk PM, projekteringsunderlag Järnbrott 76:1, Göteborg, Göteborgs Kommun Geoteknisk PM, projekteringsunderlag Järnbrott 76:1, Göteborg, Göteborgs Kommun Beställare: Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 Göteborg Beställarens

Läs mer

Detaljerad stabilitetsutredning del av Kärna 67:1

Detaljerad stabilitetsutredning del av Kärna 67:1 Detaljerad stabilitetsutredning del av Kärna 67:1 Göteborg 2007-05-04 Rev. 1, 2007-05-29 Jonas Karlsson Tyréns AB Detaljerad stabilitetsutredning 2 (10) Innehållsförteckning 1 UPPDRAG... 3 2 PLANERAD BYGGNATION...

Läs mer

Träleberg 1:138. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Träleberg 1:138. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Träleberg 1:138 Lysekil Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Tobias Thorén Uppdragsnr. 16189 Datum 217-9-12 Revision

Läs mer

På uppdrag av Lars Samuelsson har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk bedömning inför nybyggnad av bostadshus.

På uppdrag av Lars Samuelsson har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk bedömning inför nybyggnad av bostadshus. 115-228 KÅHÖG 106:8, PARTILLE KOMMUN På uppdrag av Lars Samuelsson har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk bedömning inför nybyggnad av bostadshus. Platsen besöktes 2015-09-18. Inom den sydöstra

Läs mer

PM GEOTEKNIK. EKERÖ CENTRUM TAPPSTRÖM 1:40 M.FL. Ekerö, Stockholm UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG

PM GEOTEKNIK. EKERÖ CENTRUM TAPPSTRÖM 1:40 M.FL. Ekerö, Stockholm UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG EKERÖ CENTRUM TAPPSTRÖM 1:40 M.FL. Ekerö, Stockholm UPPDRAGSNUMMER 2112126 GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG 2017-04-06 REV 2017-04-18 FADI HALABI SWECO CIVIL AB STOCKHLM GEOTEKNIK repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

BILAGA 1 6640300 Kobbegården 6:4 A A och B B 0 Skjuvhållfasthet, korrigerad (kpa) 0 30 40 50 60 Grund 30 kpa K1 0,00 2 K2 #### K3 1,50 2 [vb] 4 3 [kv] 6 2 [CPT] Djup (m) 3 [CPT] 8 Vald fu V:\46\\6640300\3_Teknik\G\Proj\Tau_sammanställning.xls

Läs mer

Vena 1:3 Kompletterande utredning för planerade avschaktningars påverkan på stabiliteten mot planerade fastigheter

Vena 1:3 Kompletterande utredning för planerade avschaktningars påverkan på stabiliteten mot planerade fastigheter PM GEOTEKNIK Kungälvs kommun Vena 1:3 Kompletterande utredning för planerade avschaktningars påverkan på stabiliteten mot planerade fastigheter Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan (Vena 1:3

Läs mer

PM - Stabilitet vid Kajen, Västra Eriksberg

PM - Stabilitet vid Kajen, Västra Eriksberg Uppdragsgivare Sid. 1 av 2 Sign. DSv Ktr. BGE Datum 21412 Datum 2141216 Älvstranden Utveckling AB Uppdrag Kontroll av stabilitet för detaljplan med utförd fyllning i Göta älv Uppdragsnr. 3233 PM - Stabilitet

Läs mer

Detaljerad stabilitetsutredning

Detaljerad stabilitetsutredning Eskilstuna kommun Mesta 6:40 m.fl. Eskilstuna kommun Teknisk PM Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB Samhällsbyggnad/Geoteknik Andreas Alpkvist Teknikansvarig eller Handläggare Axel Lehmann

Läs mer

BORÅS STAD. Sandared 1:81 Geoteknisk utredning inför detaljplan PM GEOTEKNIK Rev A Rev B

BORÅS STAD. Sandared 1:81 Geoteknisk utredning inför detaljplan PM GEOTEKNIK Rev A Rev B BORÅS STAD Sandared 1:81 Geoteknisk utredning inför detaljplan PM GEOTEKNIK 2014-09-26 Rev A 2014-10-03 Rev B ÅF-Infrastructure AB Grafiska Vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00.

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 2018-07-06 Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 Beställare Beställares

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2/4 Innehållsförteckning sida 1. Objekt och ändamål 3 2. Underlag för Släntstabilitet PM Geoteknik 3 3. Geotekniska förhållanden 3 4. Geohydrologiska förhållanden 3 5. Säkerhetsfaktor 3 6. Befintlig bebyggelse

Läs mer

Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL

Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL PM Geoteknik Göteborg 2015-12-11 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Detaljplan Hallsås 4:1 m fl STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB Uppdragsansvarig:

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl.

Hamburgsund 3:220 m.fl. Hamburgsund 3:220 m.fl. Projekterings PM Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark Göteborg AB Uppdragsnummer: 4017-1201 Uppdragsansvarig: Jimmy

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2011-05-10 Ärendenr. 10-169 Handläggare

Läs mer

Ulricehamns kommun. BOGESUND 1:40 M.FL., HANDELSTRÄDGÅRDEN Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan TEKNISK PM, GEOTEKNIK. Göteborg

Ulricehamns kommun. BOGESUND 1:40 M.FL., HANDELSTRÄDGÅRDEN Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan TEKNISK PM, GEOTEKNIK. Göteborg 32 Ulricehamns kommun, HANDELSTRÄDGÅRDEN Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan, Göteborg ELU Konsult AB Avd. Geoteknik, Göteborg Handläggare: Therese Hedman Granskare: Fredrik Olsson : : idering:

Läs mer

Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen Partille kommun, Samhällsbyggnadskontoret Tilläggs PM - Partille 2:14 m.fl. (Gymnasietomten) Fördjupad stabilitetsutredning för detaljplan PM Geoteknik Uppdragsnummer: 2305 769 Göteborg 2016-07-07 Sweco

Läs mer

Bostäder vid Gibraltarvallen Göteborg Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Bostäder vid Gibraltarvallen Göteborg Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Akademiska Hus Annie Hallman Norconsult AB Box 8774 402 76 Bengt Askmar Araz Ismail Uppdragsnr: 103 29 85 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Beställare: Kommunstyrelsens förvaltning

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Kungsbacka, Hede 6:5, detaljplan Geoteknisk PM - underlag för detaljplan

Kungsbacka, Hede 6:5, detaljplan Geoteknisk PM - underlag för detaljplan Beställare: Kungsbacka kommun Plan & Bygg 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Helén Eliasson/ Karl Gustav Larsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Mikael

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

Getabrohult 1:17 m fl, utredning för detaljplan, Bollebygds kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Getabrohult 1:17 m fl, utredning för detaljplan, Bollebygds kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Getabrohult 1:17 m fl, utredning för detaljplan, Bollebygds Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Bollebygds Beställarens representant: Marcel Abedini Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Detaljplan för del av Sörred 7:3, Göteborg , reviderad Reviderad text är markerat med ett streck i kanten

Detaljplan för del av Sörred 7:3, Göteborg , reviderad Reviderad text är markerat med ett streck i kanten PM beträffande geotekniska förhållanden Reviderad text är markerat med ett streck i kanten PM beträffande geotekniska förhållanden Beställare: Volvo Group Real Estate Avd. 30, ARA, Arendal 405 08 Göteborg

Läs mer

Lysekils kommun. Torvemyr, etapp 2 Grundsund. Geoteknisk PM Underlag för detaljplan (11)

Lysekils kommun. Torvemyr, etapp 2 Grundsund. Geoteknisk PM Underlag för detaljplan (11) Torvemyr, etapp 2 Grundsund 8-8- 1(11) Beställare: Miljö och Stadsbyggnadskontoret 43 8 Lysekil Konsult: GF KONSULT AB Mikael Lindström Box 8774 42 76 Göteborg Uppdragsnr: 1 8 6 2(11) Innehållsförteckning

Läs mer

PM Detaljplan Östra Kålltorp, komplettering Uppdragsnummer

PM Detaljplan Östra Kålltorp, komplettering Uppdragsnummer pm01s 008-04-30 PM 015-09-11 Detaljplan Östra Kålltorp, komplettering Uppdragsnummer 305 7 Detaljplan Östra Kålltorp Tilläggs-PM Geoteknik - Komplettering med känslighetsanalys med förhöjd grundvattenyta/portryck

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Detaljplan Björnmossevägen Södra, Kälvesta, Stockholms Kommun Projekt nr: 18 13 80 2018-12-19 Geoteknisk PM Detaljplan Detaljplan Björnmossevägen Södra, Kälvesta, Stockholms Kommun

Läs mer

2 (21) PM GEOTEKNIK

2 (21) PM GEOTEKNIK 2 (21) 1 Inledning 4 1.1 Syfte 4 2 Tidigare utförda undersökningar och utredningar 5 3 Utförda undersökningar 6 4 Laboratorieundersökningar 7 5 Topografiska förhållanden 7 6 Geotekniska förhållanden 8

Läs mer

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb. Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-10-21 Arb.nr: U10064-4 Uddevalla 2011-10-21 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 Varbergs Kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 Ändrad detaljplan Geoteknisk PM 2014-11-28 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2 A, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VADHOLMEN, MUNKEDAL KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VADHOLMEN, MUNKEDAL KOMMUN PM GEOTEKNIK DETALJPLAN FÖR VADHOLMEN, MUNKEDAL KOMMUN SLUTRAPPORT 216-4-15 SAMMANFATTNING Föreliggande PM behandlar förutsättningar avseende geoteknik för rubricerat objekt. Sammanställning av utförda

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Del av Grästorp 1:8 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 2018-07-06 Geoteknisk PM Detaljplan Del av Grästorp 1:8 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 Beställare

Läs mer

GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANARBETE, PLANPROGRAM INOM TULLHOLMSSÅGEN 4 MFL

GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANARBETE, PLANPROGRAM INOM TULLHOLMSSÅGEN 4 MFL PM-GEOTEKNIK 1 KARLSTADS KOMMUN Tullholmssågen 4, mfl UPPDRAGSNUMMER 2337281 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANARBETE, PLANPROGRAM INOM TULLHOLMSSÅGEN 4 MFL 2017-09-13 KARLSTAD GEOTEKNIK HENRIK FALCH

Läs mer

Mölndal, Stiernhielm 6 & 7, detaljplan Geoteknisk PM - underlag för detaljplan

Mölndal, Stiernhielm 6 & 7, detaljplan Geoteknisk PM - underlag för detaljplan Mölndal, Stiernhielm 6 & 7, detaljplan Beställare: Mölndals Stad 431 82 Mölndal Beställarens representant: Magnus Björned Konsult: Uppdragsledare: Norconsult AB Box 8774 404 27 Göteborg Mikael Lindström

Läs mer

Geoteknisk utredning för detaljplan Floda 8:1 m fl

Geoteknisk utredning för detaljplan Floda 8:1 m fl PM GEOTEKNIK Floda Missionsförsamling Geoteknisk utredning för detaljplan Floda 8:1 m fl Göteborg 2015-06-23, rev 2016-02-15 Geoteknisk utredning för detaljplan Floda 8:1 m fl PM GEOTEKNIK Datum 2015-06-23,

Läs mer

Rörtången. Utökad undersökning, Geoteknik

Rörtången. Utökad undersökning, Geoteknik Rörtången Utökad undersökning, Geoteknik Beställare: Kungälvs kommun Uppdragsnummer: 206319 Göteborg 2004-06-04 Handläggare: Birgitta Pettersson Tyréns AB UTÖKAD UNDERSÖKNING, GEOTEKNIK 2 (10) Birgitta

Läs mer

Tanums kommun. Detaljplan för Grebbestad 2:116 m fl Geotekniska förutsättningar - parameterbilaga. Göteborg

Tanums kommun. Detaljplan för Grebbestad 2:116 m fl Geotekniska förutsättningar - parameterbilaga. Göteborg Tanums kommun Detaljplan för Grebbestad 2:116 m fl Geotekniska förutsättningar - parameterbilaga Göteborg 2011-03-22 WSP Samhällsbyggnad Avdelning Geoteknik, Göteborg Lennart Svensson Uppdragsansvarig:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplanen för del av Mörrum 73:1 & 73:4 m.fl. Översiktlig geoteknisk utredning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplanen för del av Mörrum 73:1 & 73:4 m.fl. Översiktlig geoteknisk utredning KARLSHAMNS KOMMUN 2015-09-30 Uppdragsnummer: 10216922 Upprättad av: Lars Marboe Granskad av: Evelina Nilsson KARLSHAMNS KOMMUN 73:4 m.fl. KUND Karlshamns kommun Anna Terning KONSULT WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Kungsbacka, Särö centrum, detaljplan Geoteknisk PM

Kungsbacka, Särö centrum, detaljplan Geoteknisk PM Kungsbacka, Särö centrum, detaljplan Beställare: Kungsbacka kommun Plan & Bygg - Planavdelningen 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

1. Uppdrag Planerat villaområde 1

1. Uppdrag Planerat villaområde 1 Tanums kommun Fjällbacka, Slänten c:\jens\ramboll\projekt\fjällbacka\tan536\text\pm_rev1\pm_geo_fjallbacka_slänten_rev_2007 04 25.doc Datum 2007 03 01 Uppdragsnummer 540270 01 Utgåva/Status Reviderad 2007

Läs mer

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik MUNKEDALS KOMMUN Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm Göteborg 2012-02-10 Munkedals Kommun Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik Datum 2012-02-10 Uppdragsnummer

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Mölndal stad

PM Planeringsunderlag Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Mölndal stad stad Mölndal stad 2014-12-05 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdragsnr: 10204627 Stretered 1:191 Mölndal stad Kund Mölndal Stad Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Konsult WSP

Läs mer

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Kåhög 2:36 m.fl. detaljplan för förskola Geoteknisk undersökning Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 2305 727 GÖTEBORG SWECO CIVIL AB GÖTEBORG GEOTEKNIK Sweco

Läs mer

PM GEOTEKNIK SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, VARBERGS KOMMUN VATTENTORN, VARBERG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER /

PM GEOTEKNIK SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, VARBERGS KOMMUN VATTENTORN, VARBERG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER / SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, VARBERGS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER 12701971 / 2351324 SWECO CIVIL AB HALMSTAD GEOTEKNIK UPPDRAGSLEDARE: ANDREAS STÖLLMAN HANDLÄGGARE: ANDREAS

Läs mer

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. BOHUSGEO AB Kv Porfyren 2 Kartåsen, Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Mats Falck Uppdragsnr. 15126 Datum 2016-01-05 Revision

Läs mer

PM/GEOTEKNIK - PLANERINGSUNDERLAG

PM/GEOTEKNIK - PLANERINGSUNDERLAG SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, LAHOLMS KOMMUN Mellbystrand Centrum, Laholm UPPDRAGSNUMMER: 2351262 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING OCH UTREDNING FÖR DETALJPLAN SWECO CIVIL AB HALMSTAD GEOTEKNIK HANDLÄGGARE:

Läs mer

FRIDHEMS FÖRSKOLA, KUNGÄLVS KOMMUN

FRIDHEMS FÖRSKOLA, KUNGÄLVS KOMMUN PM GEOTEKNIK FRIDHEMS FÖRSKOLA, KUNGÄLVS KOMMUN SLUTRAPPORT 217-7-21 SAMMANFATTNING Föreliggande PM utgör underlag avseende geoteknik för ändring av gällande detaljplan för Tveten ungdomsbostäder mm,

Läs mer

Kungsbacka, Aranäs sporthall, Detaljplan

Kungsbacka, Aranäs sporthall, Detaljplan Kungsbacka kommun Kungsbacka, Aranäs sporthall, Detaljplan Uppdragsnr: 106 04 63 Version: 1.1 1 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Kungsbacka kommun Ida

Läs mer

PM PLANERINGSUNDERLAG. Geoteknisk utredning för detaljplan Hövik 5:1 m. fl. Tjörns kommun

PM PLANERINGSUNDERLAG. Geoteknisk utredning för detaljplan Hövik 5:1 m. fl. Tjörns kommun PM PLANERINGSUNDERLAG 2009-12-04 Revidering A: 2010-02-08 Revidering B: 2010-09-29 Upprättad av: Johan Bengtsson Granskad av: Lars Hall Godkänd av: Lars Hall PM PLANERINGSUNDERLAG Revidering A: 2010-02-08

Läs mer