Ansökan Nordplus. Inlämnad 2005-feb-09. Senast ändrad 2005-feb-09, ansökt belopp är EUR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan Nordplus. Inlämnad 2005-feb-09. Senast ändrad 2005-feb-09, ansökt belopp är 94 048 EUR"

Transkript

1 Ansökan Nordplus Inlämnad 2005-feb-09 Senast ändrad 2005-feb-09, ansökt belopp är EUR Ansökan är lagrad i NORDPLUS databas, men är inte giltig förrän CIMO har mottagit detta dokument signerat av nätverkskoordinatorn. Inga ändringar kan göras i dokumentet. Den signerade ansökan ska skickas till Centret för internationellt personutbyte CIMO PB Helsingfors Finland 1. Nätverkets namn Nordman 2. Ansökan omfattar Studentstipendium Lärarstipendium Mobilitet Intensivkurs Nätverksstöd 3. Nätverkets tidigare ansökningar 112/2004, 112/2003, 112/ Koordinerande institution Universitet/Högskola MÄLARDALENS HÖGSKOLA Kod S VASTERA01 Institution Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap Adress Webbplats Sverige 5. Nätverkskoordinator Namn Åke Lennander Titel Universitetsadjunkt Adress Mälardalens högskola, IVF, Box ESKILSTUNA Sverige Telefon Fax E-post

2 6. NORDPLUS kontaktperson på MÄLARDALENS HÖGSKOLA Namn Salam Zandi Titel Internationell handläggare Adress Mälardalens högskola, Studentcentrum, Bo VÄSTERÅS Sverige Telefon Fax E-post 7. Ämnesområde 12.6 Vård, förlossningskonst, sjukgymnastik 8. Samarbetspartners ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA SOPHIAHEMMETS SJUKSKÖTERSKESKOLA VIBORG SYGEPLEJESKOLE (SYGEPLEJESKOLEN I VIBORG) SYGEPLEJESKOLEN I VESTSJÆLLANDS AMT Jyväskylän ammattikorkeakoulu Högskolan på Åland HØGESKOLEN I AGDER 9. Beskrivning av nätverket 9.1 Resumé Nordmannätverket består av åtta hälsovårdsutbildningar (främst sjuksköterskeutbildningar) som vill främja erfarenhets- och idéutbyte mellan våra nordiska utbildningar. Nätverket bedriver verksamhet med studentutbyten främst inom klinisk utbildning samt lärarutbyten. Två intensivkurser och ett lärarseminarium har arrangerats med goda utvärderingar. Nätverket strävar efter att utveckla andelen studentutbyten i teoretiska kurser. För den minsta skolan (Åland) är tillgången till kliniska praktikplatser via nätverket väsentlig. 9.2 Detaljerad beskrivning MÅL Nätverket har som mål att främja samarbetet mellan partnerskolorna genom student- och lärarutbyte med fokus på - att ur ett nordiskt perspektiv främja internationell förståelse för yrkes- och ämnesmässiga (faglige) likheter och skillnader - att främja yrkes- och ämnesmässigt idéutbyte för att höja kvaliteten på utbildningarna - att utveckla studenternas yrkes- och ämnesmässiga, kulturella och språkliga färdigheter - att främja utbyte av erfarenheter, yrkesmässig kompetens och kulturell utveckling VERKSAMHET * Årliga planerings- och kontaktmöten med avsikt att kontinuerligt följa upp och utveckla nätverkssamarbetet * Studentmobilitet, ett 25-tal studentutbyten sker årligen (168 veckor enligt redovisningen för 2003) främst som klinisk utbildning. Men det finns exempel på utbyten inom även inom teorikurser: En svensk "pionjärstudent" har hösten 2004 läst 75 % av terminen på en av de danska partnerskolorna. Efterfrågan på studentstipendier har ökat kraftigt och har de två åren senaste varit större än tilldelningen. * Lärarmobilitet, ett 10-tal lärarutbyten skedde Även för lärarstipendier har efterfrågan ökat. * Kurser; 1. Två intensivkurser har genomförts. Den senaste intensivkursen hölls 2001 i Viborg, Danmark.

3 2. Ett lärarseminarium/pedagogisk utvecklingskonferens genomfördes som veckokurs i september Kursen arrangerades av Högskolen i Agder i samarbete med Mälardalens högskola. 21 lärare deltog representerande samtliga skolor i nätverket. Konferensen hade en konsoliderande effekt genom att kunskapen ökade om de olika partnerskolorna. Flera goda idéer och förslag till utveckling av nätverket kom fram. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER - Mobiliteten bland lärare har ökat klart efter lärarseminariet hösten 2003 men den kan öka ytterligare eftersom efterfrågan på stipendier ökar. - Studentmobiliteten behöver öka även i de teoretiska kurserna för att kontakter och dialog mellan de nordiska studenterna ska bli mera påtaglig än vad som är fallet idag då studentmobiliteten framför allt sker i klinisk utbildning. Nätverket planerar därför ett Lärarseminarium till hösten 2005 (ansökan bifogas) som ska öka kännedomen om möjligheterna inom nätverket genom att 1. inventera befinliga elektiva kurser bland partnerskolorna 2. Undersöka förutsättningarna för att utveckla gemensamma kurser i nätverket - En ny intensivkurs "INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN - kulturell mångfald som utvecklingspotential" planeras till 2006 (ansökan bifogas). Kursen ska även kunna kombineras med en kursdel i distansform via IKT. - En hemsida för nätverket har etablerats på koordinerande institution, Mälardalens högskola. Hemsidan kan utvecklas ytterligare för att underlätta informationsspridning och kunskap om de möjligheter som finns inom nätverket. - En rapport om Nordmannätverket har poåbörjats, som syftar till att beskriva vad som åstadkommits under tio år och därigenom utgöra grund för självvärdering. Lektor och Ph. D. Sonia Bentling är projektledare och fyra lärare från Ersta & Sköndal högskola, Mälardalens högskola och Ålands högskola deltar. En preliminär version omfattande ett 20-tal sidor diskuterades på senaste nätverksmötet i Slagelse En del revideringsarbete plus genomgång av lärar- och studentrapporter samt avsnitt 5 "Slutsatser och diskussion" återstår att skriva. Innehållsförteckningen bifogas nedan: "TIO ÅR i ETT NORDPLUS-NÄTVERK" Inledning (IMB) 1. Nordplus och nätverket Nordman (ÅL) 1:1 Nordplusprogrammet, regler och definitioner 1:2 Nätverket 2. Partnerskolor (Sammanställning ÅL) strukturerat enligt följande: Högskolan, allmän beskrivning, Institutionen, allmän beskrivning (utbildningsprogram, examensrätt etcetera) Antal studenter totalt på högskolan och institution/program, Anställda (antal, kompetensprofil) Profil (det unika med skolan) 3. Nätverksaktiviteter 3:1 Nätverksmöten (ÅL) 3:2 Intensivkurser (LD, IIvS) 3:3 Lärarseminarium - Pedagogisk utvecklingskonferens (LD, IivS) 4. Utbyten lärare och studenter (IMB) 4:1 Lärarutbyten 4:2 Studentutbyten 4:3 Lärares och studenters rapportering

4 5. Slutsatser och diskussion BILAGA: Samarbetsavtal mellan åtta nordiska institutioner med hälsovårdsutbildning som ingår i nätverket Nordman. Oktober 2001 Författare: IMB Ing-Marie Backman, Mälardalens högskola LD Lena Delaplane, Ersta & Sköndal högskola IIvS Ingrid Isacsson von Schmalensee, Högskolan på Åland ÅL Åke Lennander, Mälardalens högskola Handledare: Sonia Bentling, Mälardalens högskola 10. Nätverksstöd Budget: Kostnader (EUR) Möten Korta besök 0 Information 0 Språkträning 0 Övrigt Totalt Intäkter (EUR) Egna medel Externa medel 0 Sökt belopp Balans 0 Beskrivning: LÄRARSEMINARIUM med syfte att utveckla och förbereda för samverkan med valbara/elektiva kurser mellan nätverkets åtta sjuksköterskeutbildningar 1. Lärarseminarium 2005 Nordmannätverket ansöker med stöd i nedanstående bakgrund och motiveringar om bidrag för att arrangera en veckas lärarseminarium hösten Syftet är att utveckla och förbereda för samverkan kring valbara/elektiva kurser mellan nätverkets åtta sjuksköterskeutbildningar. Kursutveckling av gemensam elektiv kurs via nätverket ska också avhandlas under veckan. Samtliga partners får i uppdrag att till kursen presentera befintliga valbara/elektiva kurser men också den egna skolans kompetenser, intressen & styrkor som skulle kunna ingå i en gemensam nätverkskurs. Kursveckan får därmed karaktären av workshops där alla deltagare förväntas vara aktiva. Arbetsdelning sker beträffande kursens planering och genomförande mellan Högskolen i Agder (kursadministration), Ersta & Sköndal högskola i samverkan med Mälardalens högskola (ämnesprogram/fagligt innehåll). Deltagare: Två lärare per partnerskola samt internationell koordinator plus 1 student/land ( för att bevaka studentperspektivet) = totalt 29 deltagare Tid och plats: Vecka 37/2005 på Dømmesmoen kurssenter, Grimstad, Norge 2. Bakgrund: Erfarenheter från tidigare genomförd lärarkurs; Nordmans pedagogiska utvecklingskonferens för lärare från 25 sep - 2 okt 2003 Utvecklingskonferensen verkar ha varit en viktig konsoliderande faktor i nätverket. En klart ökad aktivitet i nätverket märks genom att förbrukningen av lärar- och studentstipendier har gått upp betydligt. Alla tillgängliga stipendier har förbrukats under 2003/2004 (inklusive medel från 2002 års tilldelning som förts över till detta år). Tendensen verkar bestå även under 2004/2005 där

5 efterfrågan på stipendier hittills överstiger tillgången. Konferensen 2003 ledde till ökad kunskap bland deltagarna om nätverkets olika partners och deras unika profiler. Flera nya deltagare fick inblick i nätverket eftersom 21 lärare deltog mot normalt ett dussin deltagare på det årliga nätverksmötet. Samverkansförslag mellan skolorna gällande elektiva kurser/valgmoduler väcktes under konferensen. Detta tema är en klar utmaning eftersom de nationella styrmedlen ganska strikt preciserar hur sjuksköterskeutbildningarna ska utformas. Sverige avviker något där styrning sker via ett statligt examensmål plus indirekt styrning via återkommande evalueringar. Akademiseringen har tagit fart i samtliga nordiska sjuksköterskeutbildningar vilket ökar behovet av erfarenhetsutbyte. Samma akademiseringsprocess möjliggör också en ökad samverkan eftersom vi alltmer delar förutsättningar och utmaningar. I Norge lägger Rammeplanen från 2000/2001 ökad vikt vid utlandsstudier och 4 veckors (6 ECTS-poäng) valbar kurs är möjlig i den nya Bachelorprogrammet. I Danmark har Bekendtgörelsen från 2001 infört en professionsbachelor där den sjunde terminen (semestern) innehåller fyra veckor valbar kurs (valgmodule). Tidsmässigt är de danska kurserna låsta till veckorna 7-10 på vårterminen och under höstterminen till veckorna I Sverige omfattar de valbara kurserna vanligtvis 5 eller 10 veckor (7,5 respektive 15 ECTS-poäng). Att genomföra samarbete kring valbara kurser inrymmer alltså både möjligheter och utmaningar. 3. Nätverksmötet i Slagelse september 2004 Som en direkt fortsättning på föregående lärarkonferens hade Sygeplejeskolen i Slagelse på nätverksmötet 2004 en presentation av sina nya valgmoduler/kurser. Mötet diskuterade sedan nödvändigheten att inventera vilka kurser och kompetenser som finns på övriga skolor. Vad kan nätverket göra för att öka studentmobiliteten och överbrygga de hinder som finns? Nätverksmötet enades om att även ansöka om en intensivkurs för 2006 (intensivkursen beskrivs endast översiktligt här - se vidare nätverkets intensivkursansökan). Temat blir "Internationalisering på hemmaplan & kulturell mångfald som utvecklingspotential". Denna kurs skulle kunna läggas upp som en nätbaserad kurs med en avslutande intensivkurs förlagd till Mälardalen hösten BUDGET för lärarseminarium En veckas lärarkurs på Dømmesmoen kurssenter, Grimstad, med 24 deltagare 5 konferensdagar och 6 övernattningar (med ankomst från de nordiska grannländerna söndag eftermiddag och avresa lördag förmiddag) 1. Resekostnader enligt Nordplusschablonen 3 deltagare från Viborg till Grimstad, 3 x 400 EUR=1200 EUR 3 deltagare från Slagelse till Grimstad, 3 x 400 EUR =1200 EUR 3 deltagare från Jyväskylä till Grimstad, 3 x 450 EUR =1350 EUR 3 deltagare från Åland till Grimstad, 3 x 400 EUR= 1200 EUR 3 deltagare från Stockholm (Sophiahemmet) till Grimstad, 3 x 350 EUR= 1050 EUR 3 deltagare från Stockholm (Ersta & Sköndal) till Grimstad, 3 x 350 EUR= 1050 EUR 3 deltagare från Eskilstuna & Västerås (Mälardalen) till Grimstad, 3 x 350 EUR= 1050 EUR 3 deltagare från Arendal & Kristiansand (Agder) 0 1 student från Danmark, Slagelse/Viborg till Grimstad 400 EUR 1 student från Jyväskylä till Grimstad 450 EUR 1 Student från Sverige, Stockholm/Eskilstuna/Västerås till Grimstad 350 EUR 1 student från Arendal & Kristiansand 0 EUR Delsumma resor 9700 EUR 2. Mat och logi samt kurslokal 29 deltagare x 6 dygn á 920 NOK (se offert paket 5) = NOK = EUR 3. Planering och förberedelser (telebild-/videokonferens) 200 EUR 4. Material 400 EUR

6 SUMMA EUR Offererade priser enligt Dømmesmoens hemsida, nedladdat Dømmesmoen kurssenter Priser på tjenester Ta kontakt for ytterligere informasjon og tilbud Dagskurs:Dagskurs (1) Kaffe/te ved ankomst.enkel lunsj, kaffe/te.ettermiddagskaffe m. wienerbrød.kr 185,- Dagskurs (2) Kaffe/te ved ankomst.lunsjtallerken, kaffe/te.ettermiddagskaffe m. wienerbrød.kr 245,- Kurspakke med overnatting :Kurspakke (3) Kaffe/te ved ankomst.enkel lunsj, kaffe/te. Ettermiddagskaffe m. wienerbrød.middag - enkel tallerkenmat.frokost. Kr 665,- Kurspakke (4) Kaffe/te ved ankomst.enkel lunsj, kaffe/te. Ettermiddagskaffe m. wienerbrød.middag - Koldtbord 1.Frokost. Kr 795,- Kurspakke (5) Kaffe/te ved ankomst.lunsjtallerken, kaffe/te/brus.ettermiddagskaffe m. wienerbrød/frukt. Middag - Koldtbord 2.Frokost.Kr 920,- Priser på rom Enkeltrom Kr 340,- m.sengetøy Dobbeltrom Kr 530,- m.sengetøy Familierom Kr 685,- m.sengetøy for 4 senger Ekstra madrass Kr 50,- Frokost Kr 50,- pr.person ANSÖKAN OM STÖD FÖR PLANERINGS- OCH KONTAKTMÖTE 4. Planerings- och kontaktmöte i september 2005 Denna del av ansökan avser ett nätverksmöte som planeras att äga rum i Västerås som reservalternativ till ansökan om lärarseminarium (enligt punkt 1-3 ovan). På dagordningen för planeringsmötet står; - Frågan om eventuell utvidgning av nätverket med ytterligare en finsk respektive en norsk skola - Skandinaviska eller engelska som nätverksspråk? Finländarna önskar att engelska ska användas som första språk på

7 nätverksmötena - Vad kan vi lära av historierapporten Tio år i Nordmannätverket? - Planering av ny intensivkurs/gemensam elektivkurs - Nordplustilldelning 2004 och 2005 samt förberedelser inför kommande ansökan Deltagare: Cirka 15 personer. Nätverkskoordinator samt 1-2 kontaktpersoner från samtliga 8 skolor i nätverket Tidsåtgång: 2 mötesdagar samt 2 resdagar (torsdag respektive söndag) Arrangör: Mälardalens högskola, Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap Plats: Västerås BUDGET för planeringsmöte september 2005: 1. Resekostnader enligt Nordplusschablonen: 2 deltagare från Jyväskylä Yrkeshögskola, Finland; 2 x 350 EUR= 700 EUR 2 deltagare från Högskolan på Åland, Finland; 2 x 100 EUR = 200 EUR 1 deltagare från Sophiahemmets högskola, Sverige; 1 x 250 SEK= 28 EUR 1 deltagare från Ersta/Sköndal högskola, Sverige; 1 x 250 SEK= 28 EUR 3 deltagare från Mälardalens högskola, Sverige = 0 2 deltagare från Högskolen i Agder, Norge; 2 x 350 EUR = 700 EUR 2 deltagare från Sygeplejeskolen I Viborg Amt, Danmark 2 x 350 EUR =700 EUR 2 deltagare från Sygeplejeskolen Vestsjællands Amt 2 x 350 EUR = 700 EUR Summa resekostnader: 3056 EUR 2. Hotellkostnader och förplägnad Hotell i 3 nätter x 12 deltagare: 900 SEK x 3 x 12 = SEK = 3575 EUR Socialt program & förplägnad 3 dygn x 15 deltagare: 900 SEK x 15 = SEK = 1489 EUR SUMMA UTGIFTER: 8120 EUR 11. Mobilitetsstipendier 11.1 Studentstipendier Från Danmark till Sverige: 3 studenter i totalt 8 månader Från Danmark till Åland: 2 studenter i totalt 5 månader Från Danmark till Finland: 2 studenter i totalt 5 månader Från Danmark till Norge: 3 studenter i totalt 8 månader Från Finland till Norge: 1 studenter i totalt 2 månader Från Finland till Sverige: 2 studenter i totalt 5 månader Från Finland till Åland: 1 studenter i totalt 2 månader Från Finland till Danmark: 1 studenter i totalt 2 månader Från Norge till Finland: 1 studenter i totalt 2 månader Från Norge till Danmark: 2 studenter i totalt 5 månader Från Norge till Åland: 1 studenter i totalt 2 månader Från Norge till Sverige: 2 studenter i totalt 5 månader Från Sverige till Finland: 4 studenter i totalt 10 månader Från Sverige till Norge: 4 studenter i totalt 10 månader Från Sverige till Danmark: 4 studenter i totalt 10 månader Från Sverige till Åland: 4 studenter i totalt 10 månader Från Åland till Danmark: 1 studenter i totalt 2 månader Från Åland till Norge: 1 studenter i totalt 2 månader Från Åland till Sverige: 3 studenter i totalt 8 månader Från Åland till Finland: 2 studenter i totalt 5 månader Ansökt belopp: EUR

8 Beskrivning: Innehållet i mobilitetsprogrammet har framför allt inneburit att utbytesstudenter genomför kliniska studier vid värdskolan. Nätverket strävar efter att utveckla andelen studentutbyten även i teoretiska utbildningsavsnitt. Detta ställer krav på kännedom om studieupplägg hos övriga partner liksom på en fördjupad dialog mellan hemmainstitution och värdinstitution för utbytesstudierna. Med hänsyn till innehållet i studentens utbildning under utbytesperioden upprättas ett avtal mellan värdskolan och hemmainstitutionen. Utbytesstudenter har samma rättigheter och skyldigheter som den mottagande skolans egna studenter. Det betyder att utbytesstudenterna får tillgång till samma handledning/vägledning som värdskolans egna studenter Nätverket tillämpar Nordplusreglerna om att utbytesperioden skall tillgodoräknas i sin helhet vid hemmainstitutionen. Utbytesperioden planeras så att utbildningsinnehållet så långt som möjligt överensstämmer med det utbildningsinnehåll som studentens skulle ha studerat vid hemmainstitutionen. Eventuella kunskapsprov och tentamina avläggs i princip i enlighet med värdskolans regler, så vitt inget annat är avtalat. Nätverket använder sig av ECTS-poängsystemet i samband med en utbytesperiod. Vid avslutningen av utbytesstudierna utarbetar värdskolan ett "Nord-plusbevis" till studenten. Under 2003 skedde ett 25-tal studentutbyten omfattande 168 veckor (enligt redovisningen för 2003 års tilldelning) huvudsakligen som klinisk utbildning. Från hösten 2004 finns ett positivt exempel på studentutbyte i teorikurser. En svensk "pionjärstudent" läste 75 % av terminen i Viborg, Danmark. Kursen hon läste var "The International Study Unit in Public Health - a Nursing Perspective" och den omfattade 22,5 ECTS-poäng. Hennes erfarenheter är mycket positiva. Efterfrågan på studentstipendier har ökat kraftigt och har de två åren senaste varit större än tilldelningen. Under 2003 förbrukades även överskottet för 2002 vilket bland annat hjälpt till att täcka underskott för studenternas resor. Nätverket har haft svårigheter att få tilldelade resebidrag att räcka till - sannolikt på grund av att fler kortare studentresor har ägt rum (m = < 7 veckor) samtidigt som ansökan beräknats på en mobilitetsperiod på 10 veckor Lärarstipendier Från Danmark till Sverige: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Danmark till Åland: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Danmark till Finland: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Danmark till Norge: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Finland till Norge: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Finland till Sverige: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Finland till Danmark: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Norge till Finland: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Norge till Sverige: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Sverige till Finland: 2 lärare i totalt 4 veckor Från Sverige till Norge: 2 lärare i totalt 4 veckor Från Sverige till Danmark: 2 lärare i totalt 4 veckor Från Sverige till Åland: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Åland till Norge: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Åland till Sverige: 1 lärare i totalt 2 veckor Ansökt belopp: EUR Beskrivning: Enligt mobilitetsprogrammet skall lärarna fungera som gästlärare vid den mottagande institutionen vilket kan innebära såväl undervisningsuppgifter som handledning/vägledning liksom deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete. I anslutning till det enskilda lärarutbytet inom Nordman-nätverket skrivs ett konkret avtal om undervisningens innehåll och omfattning. I sammanhanget bör möjligheterna till ömsesidig inspiration uppmärksammas i samband med lärarutbytet. Likaså uppmärksammas den betydelsen som lärarmobilitet kan ha för den enskilda lärarens yrkes- och ämnesmässiga kompetensutveckling. Vidare bör utbytet vara en källa till ömsesidig inspiration till utveckling av kurs- och utbildningsplaner. Under 2003 skedde ett 10-tal lärarutbyten omfattande totalt 14 veckor (enligt redovisningen för 2003 års tilldelning). Efterfrågan på lärarstipendier har ökat inom nätverket under 2003 och 2004.

9 11.3 Reseersättning Ansökt belopp: EUR 12. Intensivkurser 12.1 INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN, 5 dagar Lärare: Danmark: 2 Finland: 2 Norge: 2 Sverige: 4 Åland: 1 Budget: Kostnader (EUR) Elever: Danmark: 6 Finland: 2 Norge: 2 Sverige: 8 Åland: 3 Intäkter (EUR) Arvoden Resor Kost och logi Material Övrigt Totalt Egna medel Externa medel 0 Sökt belopp Balans 0 Beskrivning: INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN - kulturell mångfald som utvecklingspotential 1. Intensivkurs Nordmannätverket ansöker med stöd i nedanstående bakgrund och motiveringar om bidrag för att genomföra en veckas intensivkurs med fokus på internationalisering på hemmaplan och kulturell mångfald blir en utvecklingspotential. Syftet med kursen är att med ett kulturkomparativt arbetssätt skapa medvetenhet och utveckla kunskap om hur kulturella variationerna "på hemmaplan" kan användas för att internationalisera utbildningen i klassrummet. Intensivkursveckan kan även kombineras med en nätburen distanskurs. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och workshops. Samtliga deltagare skall medverka aktivt med presentationer om förekommande kulturella variationer i det egna landet, professionen och/eller studentgrupper. Arbetsdelning sker mellan Mälardalens högskola som blir kursarrangör med Ersta/Sköndal högskola och Jyväskylä Yrkeshögskola som medverkande partner med ansvar för olika delar av programmet. Deltagare: 32 (= 4 deltagare/skola, vilket kan varieras; 1-2 lärare och 2-3 studenter) Tid och plats: Preliminärt en vecka i maj/sept 2006, vid Sätra Brunn, Sala, Sverige 2. Bakgrund: Nätverkets tidigare erfarenheter av intensivkurser samt lärarkurs Nordmannätverket har tidigare anordnat två intensivkurser (1998 och 2001) där feedback från deltagande lärare och studenter i huvudsak har varit mycket positiv. Dessa kurser behandlade klinisk handledning och sambandet mellan teori och praktik i sjuksköterskeutbildningen. Antalet deltagare var 34 respektive 37 och av dessa 71 var sammanlagt 43 studenter. I september 2003 genomförde nätverket en pedagogisk utvecklingskonferens där 21 lärare deltog. Kursen

10 gav bland annat en ökad förståelse för vikten av att arbeta med internationalisering också på hemmaplan framför allt för de 90 % av studenterna som inte deltar i något internationellt utbyte. Nödvändigheten av att internationalisera utbildningen för samtliga studenter har påtalats av EaIE, European Association of International Education, liksom betydelsen av att synliggöra vad man kallar det internationella klassrummet och den kulturella mångfalden på hemmaplan. På senaste nätverksmötet i september 2004 enades nätverket om att ansöka om stöd för att arrangera en intensivkurs för sjuksköterskestudenter och lärare med fokus på internationalisering på hemmaplan. 3. Utformning av intensivkursen Syftet med kursen är att öka vår kunskap och kompetens om kulturella variationer genom att lära av varandra utifrån de erfarenheter som finns vid de olika nordiska högskolorna inom nätverket. Kursen planeras vara elektiv och ska även kunna kombineras med en nätbaserad IKT-kurs och då totalt omfatta 7.5 ECTS-poäng. Kursen ska kunna tillgodoräknas i studenternas utbildningar. Målgruppen för kursen är studenter som ansökt om att delta i utlandsstudier men även övriga studenter eller lärare med intresse för ämnesområdet. Ett antal idéer för denna kurs är framtagna och sammanfattas nedan: Intensivkursveckan kan utgöra en fristående del på 3 ECTS-poäng (inklusive studieuppgifter och litteraturstudier) men den kan också vara introduktionsvecka till en efterföljande nätbaserad kurs till totalt 7.5 ECTS-poäng. Alternativt kan kursveckan avsluta hela kursen. Mälardalens högskola som blir ansvarig kursarrangör har erfarenheter från att bedriva sjuksköterskeprogrammet i distansform via IKT. Arbetsdelning innebär att Mälardalens högskola samverkar med två skolor i nätverket när det gäller kursens genomförande. Mälardalens högskola, Ersta/Sköndal högskola och Jyväskylä yrkeshögskola ansvarar för olika innehållsliga delar i programmet. Innehåll Kulturbegreppet och transkulturellt vårdande Kulturella variationer bland sjuksköterskestudenterna på de olika högskolorna Kulturella variationer bland sjuksköterskorna i våra respektive länder Kulturella variationer bland patienterna i de nordiska länderna Utformning av kursen Workshops, seminarier och föreläsningar. Intensivkursen ska främja ett lärande där samtliga deltagare, såväl studenter som lärare, aktivt deltar och lär av varandra. Samtliga deltagare förutsätts kunna medverka aktivt med presentationer om kulturella variationer i det egna landet, professionen eller studentgruppen. Genom att jämföra kunskaper och erfarenheter blir detta till ett komparativt arbetssätt som även innebär att lära om sig själv. Kursansvariga och lärare Kursadministrativt ansvarig; Åke Lennander, universitetsadjunkt i vårdpedagogik Ämnesansvarig/fagligt ansvarig: Sonia Bentling*, lektor i vårdpedagogik och Ph.D., Lärare: Kyllike Christensson**, professor i vårdvetenskap, samtliga Mälardalens högskola, Britt Ebbeskog, lektor i omvårdnadsvetenskap, Ersta/Sköndal högskola, Irmeli Katainen, lektor, Jyväskylä Yrkeshögskola. * har bland annat utvecklat den första masterutbildningen i Disaster Relief Nursing (Katastrofsjukvård) på Röda Korsets Högskola i samverkan med svenska, finska, nordirländska, irländska, engelska och spanska partners ** svensk koordinator i AMRN, African Midwifes Research Network

11 4. Översiktligt kursprogram Måndag Kl Kursintroduktion Kl Föreläsning: Kulturbegreppet samt transkulturella vårdmodeller Sonia Bentling, lektor, Mälardalens högskola kl Workshops med fokus på kulturella variationer bland befolkningen respektive bland sjuksköterskeprofessionen i Finland samt studentgrupper vid Jyväskylä yrkeshögskola och Högskolan på Åland Tisdag Kl Föreläsning: Experiences from implementing an International Nursing Programme in Finland Irmeli Katainen, lektor, Jyväskylä Yrkeshögskola kl Workshops med fokus på kulturella variationer bland befolkningen respektive bland sjuksköterskeprofessionen i Danmark samt studentgrupper vid Sygeplejeskolen i Slagelse (Vestsjællands Amt), Sygeplejeskolen i Viborg Amt, Ondag Kl Föreläsning: Immigrantkvinnors reproduktiva hälsa, Kyllike Christensson, professor, Mälardalens högskola kl Workshops med fokus på kulturella variationer bland befolkningen respektive bland sjuksköterskeprofessionen i Sverige samt studentgrupper vid Ersta & Sköndal högskola och Sophiahemmet Högskola, Stockholm samt Mälardalens högskola, Eskilstuna och Västerås Kl Föreläsning: Mötet med kvinnor med ett annat ursprung Kyllike Christensson Torsdag Kl Föreläsning: Implementering av internationalisering på hemmaplan Britt Ebbeskog, lektor Ersta & Sköndal högskola Kl Workshop med fokus på kulturella variationer bland befolkningen respektive bland sjuksköterskorna i Norge och studentpopulationen vid Högskolen i Agder, Arendal och Kristansand Fredag Kl Föreläsning: The meeting between Foreign Students and the Finnish Culture and Society Irmeli Katainen Kl Avslutande seminarium BUDGET En veckas intensivkurs på Sätra Brunn, Sala med 32 deltagare 5 kursdagar med 6 övernattningar (med ankomst från de nordiska grannländerna söndag eftermiddag och avresa lördag förmiddag) 1.Undervisararvoden (fördelat på Ersta/Sköndal 2800 SEK= 308 EUR, MdH 9006 SEK = 990 EUR samt Jyväskylä Polytechnic 5436 SEK = 598 EUR) Delsumma undervisningsarvoden SEK = 1897 EUR

12 2. Resekostnader Stockholm, Sverige till Västerås; tåg/8 x 250 SEK = 2000 SEK = 221 EUR Mariehamn, Åland till Västerås; färja+ tåg/4 x 100 EUR enligt Nordplusschablonen = 400 EUR Jyväskylä; Finland till Västerås; 4 x 350 EUR = 1400 EUR Kristiansand, Norge till Västerås; 4 x 350 EUR = 1400 EUR Slagelse, Danmark till Västerås; 4 x 350 EUR = 1400 EUR Viborg, Danmark till Västerås; 4 x 350 EUR = 1400 EUR Gemensam bussresa Västerås till Sätra Brunn (32 km x2), Sala; 3800 SEK = 419 EUR Delsumma resor 6640 EUR 3. Mat och logi för 32 deltagare varav 16 med del i dubbelrum x 1300 SEK x 6 dygn + 6 i enkelrum x 1550 SEK x 6 dygn (se offert) = SEK = EUR 4. Konferenslokal + materialkostnader SEK = 1324 EUR 5. Planeringsmöte i Västerås; resa Sthlm till Västerås 250 SEK = 28 EUR resa Jyväskylä till Västerås 350 EUR = 350 EUR hotellrum 2 nätter 2 x 900 SEK = 199 EUR Delsumma planeringsmöte 577 EUR 6. Planering av IKT-modul omfattning två arbetsveckor för två anställda inkl sociala avgifter; två veckors arbete för en lärare SEK = 2710 EUR två veckors arbete för en IT-tekniker SEK = 2315 EUR Delsumma IKT-modul 5025 EUR SUMMA EUR Offererade priser enligt Sätra Brunns hemsida, nedladdat Konferenspriser på Sätra Brunn Lekfullt. På Sätra Brunn får kreativiteten en chans. Rätt sak på rätt plats. Vi är noga med detaljerna. HELPENSION: Enkelrum kr/dygn Dubbelrum kr/dygn Kapacitet: 16 enkelrum och 36 dubbelrum Priset inkluderar: Logi med fri tillgång till Nya Badhusets bassäng, gym och bastu Frukost, två rätters konferenslunch med årgångsvatten och kaffe, tvårättersmiddag, kaffe med kaka/smörgås under fm och em DAGKONFERENSInklusive pauskaffe för- och eftermiddag, lunch. Lokal ingår. Per person 400 kr Priset inkluderar: Konferenslokal med fruktkorg, äkta Sätra Brunnsvatten, anteckningsblock och pennor Två rätters konferenslunch med årgångsvatten och kaffe, kaffe med kaka/smörgås under fm och em

Idé, ambition och verklighet Beskrivning och kritisk granskning av Nordmannätverket 1995-2004

Idé, ambition och verklighet Beskrivning och kritisk granskning av Nordmannätverket 1995-2004 NORDMANNÄTVERKET Koordinerande institution: MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap Idé, ambition och verklighet Beskrivning och kritisk granskning av Nordmannätverket 1995-2004

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling.

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag baksida: Houdini, Christoffer Ohlander, kandidatprogrammet

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12 Svar Direkt 2011:12 Studentrekrytering i USA Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer