Ansökan Nordplus. Inlämnad 2005-feb-09. Senast ändrad 2005-feb-09, ansökt belopp är EUR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan Nordplus. Inlämnad 2005-feb-09. Senast ändrad 2005-feb-09, ansökt belopp är 94 048 EUR"

Transkript

1 Ansökan Nordplus Inlämnad 2005-feb-09 Senast ändrad 2005-feb-09, ansökt belopp är EUR Ansökan är lagrad i NORDPLUS databas, men är inte giltig förrän CIMO har mottagit detta dokument signerat av nätverkskoordinatorn. Inga ändringar kan göras i dokumentet. Den signerade ansökan ska skickas till Centret för internationellt personutbyte CIMO PB Helsingfors Finland 1. Nätverkets namn Nordman 2. Ansökan omfattar Studentstipendium Lärarstipendium Mobilitet Intensivkurs Nätverksstöd 3. Nätverkets tidigare ansökningar 112/2004, 112/2003, 112/ Koordinerande institution Universitet/Högskola MÄLARDALENS HÖGSKOLA Kod S VASTERA01 Institution Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap Adress Webbplats Sverige 5. Nätverkskoordinator Namn Åke Lennander Titel Universitetsadjunkt Adress Mälardalens högskola, IVF, Box ESKILSTUNA Sverige Telefon Fax E-post

2 6. NORDPLUS kontaktperson på MÄLARDALENS HÖGSKOLA Namn Salam Zandi Titel Internationell handläggare Adress Mälardalens högskola, Studentcentrum, Bo VÄSTERÅS Sverige Telefon Fax E-post 7. Ämnesområde 12.6 Vård, förlossningskonst, sjukgymnastik 8. Samarbetspartners ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA SOPHIAHEMMETS SJUKSKÖTERSKESKOLA VIBORG SYGEPLEJESKOLE (SYGEPLEJESKOLEN I VIBORG) SYGEPLEJESKOLEN I VESTSJÆLLANDS AMT Jyväskylän ammattikorkeakoulu Högskolan på Åland HØGESKOLEN I AGDER 9. Beskrivning av nätverket 9.1 Resumé Nordmannätverket består av åtta hälsovårdsutbildningar (främst sjuksköterskeutbildningar) som vill främja erfarenhets- och idéutbyte mellan våra nordiska utbildningar. Nätverket bedriver verksamhet med studentutbyten främst inom klinisk utbildning samt lärarutbyten. Två intensivkurser och ett lärarseminarium har arrangerats med goda utvärderingar. Nätverket strävar efter att utveckla andelen studentutbyten i teoretiska kurser. För den minsta skolan (Åland) är tillgången till kliniska praktikplatser via nätverket väsentlig. 9.2 Detaljerad beskrivning MÅL Nätverket har som mål att främja samarbetet mellan partnerskolorna genom student- och lärarutbyte med fokus på - att ur ett nordiskt perspektiv främja internationell förståelse för yrkes- och ämnesmässiga (faglige) likheter och skillnader - att främja yrkes- och ämnesmässigt idéutbyte för att höja kvaliteten på utbildningarna - att utveckla studenternas yrkes- och ämnesmässiga, kulturella och språkliga färdigheter - att främja utbyte av erfarenheter, yrkesmässig kompetens och kulturell utveckling VERKSAMHET * Årliga planerings- och kontaktmöten med avsikt att kontinuerligt följa upp och utveckla nätverkssamarbetet * Studentmobilitet, ett 25-tal studentutbyten sker årligen (168 veckor enligt redovisningen för 2003) främst som klinisk utbildning. Men det finns exempel på utbyten inom även inom teorikurser: En svensk "pionjärstudent" har hösten 2004 läst 75 % av terminen på en av de danska partnerskolorna. Efterfrågan på studentstipendier har ökat kraftigt och har de två åren senaste varit större än tilldelningen. * Lärarmobilitet, ett 10-tal lärarutbyten skedde Även för lärarstipendier har efterfrågan ökat. * Kurser; 1. Två intensivkurser har genomförts. Den senaste intensivkursen hölls 2001 i Viborg, Danmark.

3 2. Ett lärarseminarium/pedagogisk utvecklingskonferens genomfördes som veckokurs i september Kursen arrangerades av Högskolen i Agder i samarbete med Mälardalens högskola. 21 lärare deltog representerande samtliga skolor i nätverket. Konferensen hade en konsoliderande effekt genom att kunskapen ökade om de olika partnerskolorna. Flera goda idéer och förslag till utveckling av nätverket kom fram. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER - Mobiliteten bland lärare har ökat klart efter lärarseminariet hösten 2003 men den kan öka ytterligare eftersom efterfrågan på stipendier ökar. - Studentmobiliteten behöver öka även i de teoretiska kurserna för att kontakter och dialog mellan de nordiska studenterna ska bli mera påtaglig än vad som är fallet idag då studentmobiliteten framför allt sker i klinisk utbildning. Nätverket planerar därför ett Lärarseminarium till hösten 2005 (ansökan bifogas) som ska öka kännedomen om möjligheterna inom nätverket genom att 1. inventera befinliga elektiva kurser bland partnerskolorna 2. Undersöka förutsättningarna för att utveckla gemensamma kurser i nätverket - En ny intensivkurs "INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN - kulturell mångfald som utvecklingspotential" planeras till 2006 (ansökan bifogas). Kursen ska även kunna kombineras med en kursdel i distansform via IKT. - En hemsida för nätverket har etablerats på koordinerande institution, Mälardalens högskola. Hemsidan kan utvecklas ytterligare för att underlätta informationsspridning och kunskap om de möjligheter som finns inom nätverket. - En rapport om Nordmannätverket har poåbörjats, som syftar till att beskriva vad som åstadkommits under tio år och därigenom utgöra grund för självvärdering. Lektor och Ph. D. Sonia Bentling är projektledare och fyra lärare från Ersta & Sköndal högskola, Mälardalens högskola och Ålands högskola deltar. En preliminär version omfattande ett 20-tal sidor diskuterades på senaste nätverksmötet i Slagelse En del revideringsarbete plus genomgång av lärar- och studentrapporter samt avsnitt 5 "Slutsatser och diskussion" återstår att skriva. Innehållsförteckningen bifogas nedan: "TIO ÅR i ETT NORDPLUS-NÄTVERK" Inledning (IMB) 1. Nordplus och nätverket Nordman (ÅL) 1:1 Nordplusprogrammet, regler och definitioner 1:2 Nätverket 2. Partnerskolor (Sammanställning ÅL) strukturerat enligt följande: Högskolan, allmän beskrivning, Institutionen, allmän beskrivning (utbildningsprogram, examensrätt etcetera) Antal studenter totalt på högskolan och institution/program, Anställda (antal, kompetensprofil) Profil (det unika med skolan) 3. Nätverksaktiviteter 3:1 Nätverksmöten (ÅL) 3:2 Intensivkurser (LD, IIvS) 3:3 Lärarseminarium - Pedagogisk utvecklingskonferens (LD, IivS) 4. Utbyten lärare och studenter (IMB) 4:1 Lärarutbyten 4:2 Studentutbyten 4:3 Lärares och studenters rapportering

4 5. Slutsatser och diskussion BILAGA: Samarbetsavtal mellan åtta nordiska institutioner med hälsovårdsutbildning som ingår i nätverket Nordman. Oktober 2001 Författare: IMB Ing-Marie Backman, Mälardalens högskola LD Lena Delaplane, Ersta & Sköndal högskola IIvS Ingrid Isacsson von Schmalensee, Högskolan på Åland ÅL Åke Lennander, Mälardalens högskola Handledare: Sonia Bentling, Mälardalens högskola 10. Nätverksstöd Budget: Kostnader (EUR) Möten Korta besök 0 Information 0 Språkträning 0 Övrigt Totalt Intäkter (EUR) Egna medel Externa medel 0 Sökt belopp Balans 0 Beskrivning: LÄRARSEMINARIUM med syfte att utveckla och förbereda för samverkan med valbara/elektiva kurser mellan nätverkets åtta sjuksköterskeutbildningar 1. Lärarseminarium 2005 Nordmannätverket ansöker med stöd i nedanstående bakgrund och motiveringar om bidrag för att arrangera en veckas lärarseminarium hösten Syftet är att utveckla och förbereda för samverkan kring valbara/elektiva kurser mellan nätverkets åtta sjuksköterskeutbildningar. Kursutveckling av gemensam elektiv kurs via nätverket ska också avhandlas under veckan. Samtliga partners får i uppdrag att till kursen presentera befintliga valbara/elektiva kurser men också den egna skolans kompetenser, intressen & styrkor som skulle kunna ingå i en gemensam nätverkskurs. Kursveckan får därmed karaktären av workshops där alla deltagare förväntas vara aktiva. Arbetsdelning sker beträffande kursens planering och genomförande mellan Högskolen i Agder (kursadministration), Ersta & Sköndal högskola i samverkan med Mälardalens högskola (ämnesprogram/fagligt innehåll). Deltagare: Två lärare per partnerskola samt internationell koordinator plus 1 student/land ( för att bevaka studentperspektivet) = totalt 29 deltagare Tid och plats: Vecka 37/2005 på Dømmesmoen kurssenter, Grimstad, Norge 2. Bakgrund: Erfarenheter från tidigare genomförd lärarkurs; Nordmans pedagogiska utvecklingskonferens för lärare från 25 sep - 2 okt 2003 Utvecklingskonferensen verkar ha varit en viktig konsoliderande faktor i nätverket. En klart ökad aktivitet i nätverket märks genom att förbrukningen av lärar- och studentstipendier har gått upp betydligt. Alla tillgängliga stipendier har förbrukats under 2003/2004 (inklusive medel från 2002 års tilldelning som förts över till detta år). Tendensen verkar bestå även under 2004/2005 där

5 efterfrågan på stipendier hittills överstiger tillgången. Konferensen 2003 ledde till ökad kunskap bland deltagarna om nätverkets olika partners och deras unika profiler. Flera nya deltagare fick inblick i nätverket eftersom 21 lärare deltog mot normalt ett dussin deltagare på det årliga nätverksmötet. Samverkansförslag mellan skolorna gällande elektiva kurser/valgmoduler väcktes under konferensen. Detta tema är en klar utmaning eftersom de nationella styrmedlen ganska strikt preciserar hur sjuksköterskeutbildningarna ska utformas. Sverige avviker något där styrning sker via ett statligt examensmål plus indirekt styrning via återkommande evalueringar. Akademiseringen har tagit fart i samtliga nordiska sjuksköterskeutbildningar vilket ökar behovet av erfarenhetsutbyte. Samma akademiseringsprocess möjliggör också en ökad samverkan eftersom vi alltmer delar förutsättningar och utmaningar. I Norge lägger Rammeplanen från 2000/2001 ökad vikt vid utlandsstudier och 4 veckors (6 ECTS-poäng) valbar kurs är möjlig i den nya Bachelorprogrammet. I Danmark har Bekendtgörelsen från 2001 infört en professionsbachelor där den sjunde terminen (semestern) innehåller fyra veckor valbar kurs (valgmodule). Tidsmässigt är de danska kurserna låsta till veckorna 7-10 på vårterminen och under höstterminen till veckorna I Sverige omfattar de valbara kurserna vanligtvis 5 eller 10 veckor (7,5 respektive 15 ECTS-poäng). Att genomföra samarbete kring valbara kurser inrymmer alltså både möjligheter och utmaningar. 3. Nätverksmötet i Slagelse september 2004 Som en direkt fortsättning på föregående lärarkonferens hade Sygeplejeskolen i Slagelse på nätverksmötet 2004 en presentation av sina nya valgmoduler/kurser. Mötet diskuterade sedan nödvändigheten att inventera vilka kurser och kompetenser som finns på övriga skolor. Vad kan nätverket göra för att öka studentmobiliteten och överbrygga de hinder som finns? Nätverksmötet enades om att även ansöka om en intensivkurs för 2006 (intensivkursen beskrivs endast översiktligt här - se vidare nätverkets intensivkursansökan). Temat blir "Internationalisering på hemmaplan & kulturell mångfald som utvecklingspotential". Denna kurs skulle kunna läggas upp som en nätbaserad kurs med en avslutande intensivkurs förlagd till Mälardalen hösten BUDGET för lärarseminarium En veckas lärarkurs på Dømmesmoen kurssenter, Grimstad, med 24 deltagare 5 konferensdagar och 6 övernattningar (med ankomst från de nordiska grannländerna söndag eftermiddag och avresa lördag förmiddag) 1. Resekostnader enligt Nordplusschablonen 3 deltagare från Viborg till Grimstad, 3 x 400 EUR=1200 EUR 3 deltagare från Slagelse till Grimstad, 3 x 400 EUR =1200 EUR 3 deltagare från Jyväskylä till Grimstad, 3 x 450 EUR =1350 EUR 3 deltagare från Åland till Grimstad, 3 x 400 EUR= 1200 EUR 3 deltagare från Stockholm (Sophiahemmet) till Grimstad, 3 x 350 EUR= 1050 EUR 3 deltagare från Stockholm (Ersta & Sköndal) till Grimstad, 3 x 350 EUR= 1050 EUR 3 deltagare från Eskilstuna & Västerås (Mälardalen) till Grimstad, 3 x 350 EUR= 1050 EUR 3 deltagare från Arendal & Kristiansand (Agder) 0 1 student från Danmark, Slagelse/Viborg till Grimstad 400 EUR 1 student från Jyväskylä till Grimstad 450 EUR 1 Student från Sverige, Stockholm/Eskilstuna/Västerås till Grimstad 350 EUR 1 student från Arendal & Kristiansand 0 EUR Delsumma resor 9700 EUR 2. Mat och logi samt kurslokal 29 deltagare x 6 dygn á 920 NOK (se offert paket 5) = NOK = EUR 3. Planering och förberedelser (telebild-/videokonferens) 200 EUR 4. Material 400 EUR

6 SUMMA EUR Offererade priser enligt Dømmesmoens hemsida, nedladdat Dømmesmoen kurssenter Priser på tjenester Ta kontakt for ytterligere informasjon og tilbud Dagskurs:Dagskurs (1) Kaffe/te ved ankomst.enkel lunsj, kaffe/te.ettermiddagskaffe m. wienerbrød.kr 185,- Dagskurs (2) Kaffe/te ved ankomst.lunsjtallerken, kaffe/te.ettermiddagskaffe m. wienerbrød.kr 245,- Kurspakke med overnatting :Kurspakke (3) Kaffe/te ved ankomst.enkel lunsj, kaffe/te. Ettermiddagskaffe m. wienerbrød.middag - enkel tallerkenmat.frokost. Kr 665,- Kurspakke (4) Kaffe/te ved ankomst.enkel lunsj, kaffe/te. Ettermiddagskaffe m. wienerbrød.middag - Koldtbord 1.Frokost. Kr 795,- Kurspakke (5) Kaffe/te ved ankomst.lunsjtallerken, kaffe/te/brus.ettermiddagskaffe m. wienerbrød/frukt. Middag - Koldtbord 2.Frokost.Kr 920,- Priser på rom Enkeltrom Kr 340,- m.sengetøy Dobbeltrom Kr 530,- m.sengetøy Familierom Kr 685,- m.sengetøy for 4 senger Ekstra madrass Kr 50,- Frokost Kr 50,- pr.person ANSÖKAN OM STÖD FÖR PLANERINGS- OCH KONTAKTMÖTE 4. Planerings- och kontaktmöte i september 2005 Denna del av ansökan avser ett nätverksmöte som planeras att äga rum i Västerås som reservalternativ till ansökan om lärarseminarium (enligt punkt 1-3 ovan). På dagordningen för planeringsmötet står; - Frågan om eventuell utvidgning av nätverket med ytterligare en finsk respektive en norsk skola - Skandinaviska eller engelska som nätverksspråk? Finländarna önskar att engelska ska användas som första språk på

7 nätverksmötena - Vad kan vi lära av historierapporten Tio år i Nordmannätverket? - Planering av ny intensivkurs/gemensam elektivkurs - Nordplustilldelning 2004 och 2005 samt förberedelser inför kommande ansökan Deltagare: Cirka 15 personer. Nätverkskoordinator samt 1-2 kontaktpersoner från samtliga 8 skolor i nätverket Tidsåtgång: 2 mötesdagar samt 2 resdagar (torsdag respektive söndag) Arrangör: Mälardalens högskola, Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap Plats: Västerås BUDGET för planeringsmöte september 2005: 1. Resekostnader enligt Nordplusschablonen: 2 deltagare från Jyväskylä Yrkeshögskola, Finland; 2 x 350 EUR= 700 EUR 2 deltagare från Högskolan på Åland, Finland; 2 x 100 EUR = 200 EUR 1 deltagare från Sophiahemmets högskola, Sverige; 1 x 250 SEK= 28 EUR 1 deltagare från Ersta/Sköndal högskola, Sverige; 1 x 250 SEK= 28 EUR 3 deltagare från Mälardalens högskola, Sverige = 0 2 deltagare från Högskolen i Agder, Norge; 2 x 350 EUR = 700 EUR 2 deltagare från Sygeplejeskolen I Viborg Amt, Danmark 2 x 350 EUR =700 EUR 2 deltagare från Sygeplejeskolen Vestsjællands Amt 2 x 350 EUR = 700 EUR Summa resekostnader: 3056 EUR 2. Hotellkostnader och förplägnad Hotell i 3 nätter x 12 deltagare: 900 SEK x 3 x 12 = SEK = 3575 EUR Socialt program & förplägnad 3 dygn x 15 deltagare: 900 SEK x 15 = SEK = 1489 EUR SUMMA UTGIFTER: 8120 EUR 11. Mobilitetsstipendier 11.1 Studentstipendier Från Danmark till Sverige: 3 studenter i totalt 8 månader Från Danmark till Åland: 2 studenter i totalt 5 månader Från Danmark till Finland: 2 studenter i totalt 5 månader Från Danmark till Norge: 3 studenter i totalt 8 månader Från Finland till Norge: 1 studenter i totalt 2 månader Från Finland till Sverige: 2 studenter i totalt 5 månader Från Finland till Åland: 1 studenter i totalt 2 månader Från Finland till Danmark: 1 studenter i totalt 2 månader Från Norge till Finland: 1 studenter i totalt 2 månader Från Norge till Danmark: 2 studenter i totalt 5 månader Från Norge till Åland: 1 studenter i totalt 2 månader Från Norge till Sverige: 2 studenter i totalt 5 månader Från Sverige till Finland: 4 studenter i totalt 10 månader Från Sverige till Norge: 4 studenter i totalt 10 månader Från Sverige till Danmark: 4 studenter i totalt 10 månader Från Sverige till Åland: 4 studenter i totalt 10 månader Från Åland till Danmark: 1 studenter i totalt 2 månader Från Åland till Norge: 1 studenter i totalt 2 månader Från Åland till Sverige: 3 studenter i totalt 8 månader Från Åland till Finland: 2 studenter i totalt 5 månader Ansökt belopp: EUR

8 Beskrivning: Innehållet i mobilitetsprogrammet har framför allt inneburit att utbytesstudenter genomför kliniska studier vid värdskolan. Nätverket strävar efter att utveckla andelen studentutbyten även i teoretiska utbildningsavsnitt. Detta ställer krav på kännedom om studieupplägg hos övriga partner liksom på en fördjupad dialog mellan hemmainstitution och värdinstitution för utbytesstudierna. Med hänsyn till innehållet i studentens utbildning under utbytesperioden upprättas ett avtal mellan värdskolan och hemmainstitutionen. Utbytesstudenter har samma rättigheter och skyldigheter som den mottagande skolans egna studenter. Det betyder att utbytesstudenterna får tillgång till samma handledning/vägledning som värdskolans egna studenter Nätverket tillämpar Nordplusreglerna om att utbytesperioden skall tillgodoräknas i sin helhet vid hemmainstitutionen. Utbytesperioden planeras så att utbildningsinnehållet så långt som möjligt överensstämmer med det utbildningsinnehåll som studentens skulle ha studerat vid hemmainstitutionen. Eventuella kunskapsprov och tentamina avläggs i princip i enlighet med värdskolans regler, så vitt inget annat är avtalat. Nätverket använder sig av ECTS-poängsystemet i samband med en utbytesperiod. Vid avslutningen av utbytesstudierna utarbetar värdskolan ett "Nord-plusbevis" till studenten. Under 2003 skedde ett 25-tal studentutbyten omfattande 168 veckor (enligt redovisningen för 2003 års tilldelning) huvudsakligen som klinisk utbildning. Från hösten 2004 finns ett positivt exempel på studentutbyte i teorikurser. En svensk "pionjärstudent" läste 75 % av terminen i Viborg, Danmark. Kursen hon läste var "The International Study Unit in Public Health - a Nursing Perspective" och den omfattade 22,5 ECTS-poäng. Hennes erfarenheter är mycket positiva. Efterfrågan på studentstipendier har ökat kraftigt och har de två åren senaste varit större än tilldelningen. Under 2003 förbrukades även överskottet för 2002 vilket bland annat hjälpt till att täcka underskott för studenternas resor. Nätverket har haft svårigheter att få tilldelade resebidrag att räcka till - sannolikt på grund av att fler kortare studentresor har ägt rum (m = < 7 veckor) samtidigt som ansökan beräknats på en mobilitetsperiod på 10 veckor Lärarstipendier Från Danmark till Sverige: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Danmark till Åland: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Danmark till Finland: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Danmark till Norge: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Finland till Norge: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Finland till Sverige: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Finland till Danmark: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Norge till Finland: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Norge till Sverige: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Sverige till Finland: 2 lärare i totalt 4 veckor Från Sverige till Norge: 2 lärare i totalt 4 veckor Från Sverige till Danmark: 2 lärare i totalt 4 veckor Från Sverige till Åland: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Åland till Norge: 1 lärare i totalt 2 veckor Från Åland till Sverige: 1 lärare i totalt 2 veckor Ansökt belopp: EUR Beskrivning: Enligt mobilitetsprogrammet skall lärarna fungera som gästlärare vid den mottagande institutionen vilket kan innebära såväl undervisningsuppgifter som handledning/vägledning liksom deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete. I anslutning till det enskilda lärarutbytet inom Nordman-nätverket skrivs ett konkret avtal om undervisningens innehåll och omfattning. I sammanhanget bör möjligheterna till ömsesidig inspiration uppmärksammas i samband med lärarutbytet. Likaså uppmärksammas den betydelsen som lärarmobilitet kan ha för den enskilda lärarens yrkes- och ämnesmässiga kompetensutveckling. Vidare bör utbytet vara en källa till ömsesidig inspiration till utveckling av kurs- och utbildningsplaner. Under 2003 skedde ett 10-tal lärarutbyten omfattande totalt 14 veckor (enligt redovisningen för 2003 års tilldelning). Efterfrågan på lärarstipendier har ökat inom nätverket under 2003 och 2004.

9 11.3 Reseersättning Ansökt belopp: EUR 12. Intensivkurser 12.1 INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN, 5 dagar Lärare: Danmark: 2 Finland: 2 Norge: 2 Sverige: 4 Åland: 1 Budget: Kostnader (EUR) Elever: Danmark: 6 Finland: 2 Norge: 2 Sverige: 8 Åland: 3 Intäkter (EUR) Arvoden Resor Kost och logi Material Övrigt Totalt Egna medel Externa medel 0 Sökt belopp Balans 0 Beskrivning: INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN - kulturell mångfald som utvecklingspotential 1. Intensivkurs Nordmannätverket ansöker med stöd i nedanstående bakgrund och motiveringar om bidrag för att genomföra en veckas intensivkurs med fokus på internationalisering på hemmaplan och kulturell mångfald blir en utvecklingspotential. Syftet med kursen är att med ett kulturkomparativt arbetssätt skapa medvetenhet och utveckla kunskap om hur kulturella variationerna "på hemmaplan" kan användas för att internationalisera utbildningen i klassrummet. Intensivkursveckan kan även kombineras med en nätburen distanskurs. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och workshops. Samtliga deltagare skall medverka aktivt med presentationer om förekommande kulturella variationer i det egna landet, professionen och/eller studentgrupper. Arbetsdelning sker mellan Mälardalens högskola som blir kursarrangör med Ersta/Sköndal högskola och Jyväskylä Yrkeshögskola som medverkande partner med ansvar för olika delar av programmet. Deltagare: 32 (= 4 deltagare/skola, vilket kan varieras; 1-2 lärare och 2-3 studenter) Tid och plats: Preliminärt en vecka i maj/sept 2006, vid Sätra Brunn, Sala, Sverige 2. Bakgrund: Nätverkets tidigare erfarenheter av intensivkurser samt lärarkurs Nordmannätverket har tidigare anordnat två intensivkurser (1998 och 2001) där feedback från deltagande lärare och studenter i huvudsak har varit mycket positiv. Dessa kurser behandlade klinisk handledning och sambandet mellan teori och praktik i sjuksköterskeutbildningen. Antalet deltagare var 34 respektive 37 och av dessa 71 var sammanlagt 43 studenter. I september 2003 genomförde nätverket en pedagogisk utvecklingskonferens där 21 lärare deltog. Kursen

10 gav bland annat en ökad förståelse för vikten av att arbeta med internationalisering också på hemmaplan framför allt för de 90 % av studenterna som inte deltar i något internationellt utbyte. Nödvändigheten av att internationalisera utbildningen för samtliga studenter har påtalats av EaIE, European Association of International Education, liksom betydelsen av att synliggöra vad man kallar det internationella klassrummet och den kulturella mångfalden på hemmaplan. På senaste nätverksmötet i september 2004 enades nätverket om att ansöka om stöd för att arrangera en intensivkurs för sjuksköterskestudenter och lärare med fokus på internationalisering på hemmaplan. 3. Utformning av intensivkursen Syftet med kursen är att öka vår kunskap och kompetens om kulturella variationer genom att lära av varandra utifrån de erfarenheter som finns vid de olika nordiska högskolorna inom nätverket. Kursen planeras vara elektiv och ska även kunna kombineras med en nätbaserad IKT-kurs och då totalt omfatta 7.5 ECTS-poäng. Kursen ska kunna tillgodoräknas i studenternas utbildningar. Målgruppen för kursen är studenter som ansökt om att delta i utlandsstudier men även övriga studenter eller lärare med intresse för ämnesområdet. Ett antal idéer för denna kurs är framtagna och sammanfattas nedan: Intensivkursveckan kan utgöra en fristående del på 3 ECTS-poäng (inklusive studieuppgifter och litteraturstudier) men den kan också vara introduktionsvecka till en efterföljande nätbaserad kurs till totalt 7.5 ECTS-poäng. Alternativt kan kursveckan avsluta hela kursen. Mälardalens högskola som blir ansvarig kursarrangör har erfarenheter från att bedriva sjuksköterskeprogrammet i distansform via IKT. Arbetsdelning innebär att Mälardalens högskola samverkar med två skolor i nätverket när det gäller kursens genomförande. Mälardalens högskola, Ersta/Sköndal högskola och Jyväskylä yrkeshögskola ansvarar för olika innehållsliga delar i programmet. Innehåll Kulturbegreppet och transkulturellt vårdande Kulturella variationer bland sjuksköterskestudenterna på de olika högskolorna Kulturella variationer bland sjuksköterskorna i våra respektive länder Kulturella variationer bland patienterna i de nordiska länderna Utformning av kursen Workshops, seminarier och föreläsningar. Intensivkursen ska främja ett lärande där samtliga deltagare, såväl studenter som lärare, aktivt deltar och lär av varandra. Samtliga deltagare förutsätts kunna medverka aktivt med presentationer om kulturella variationer i det egna landet, professionen eller studentgruppen. Genom att jämföra kunskaper och erfarenheter blir detta till ett komparativt arbetssätt som även innebär att lära om sig själv. Kursansvariga och lärare Kursadministrativt ansvarig; Åke Lennander, universitetsadjunkt i vårdpedagogik Ämnesansvarig/fagligt ansvarig: Sonia Bentling*, lektor i vårdpedagogik och Ph.D., Lärare: Kyllike Christensson**, professor i vårdvetenskap, samtliga Mälardalens högskola, Britt Ebbeskog, lektor i omvårdnadsvetenskap, Ersta/Sköndal högskola, Irmeli Katainen, lektor, Jyväskylä Yrkeshögskola. * har bland annat utvecklat den första masterutbildningen i Disaster Relief Nursing (Katastrofsjukvård) på Röda Korsets Högskola i samverkan med svenska, finska, nordirländska, irländska, engelska och spanska partners ** svensk koordinator i AMRN, African Midwifes Research Network

11 4. Översiktligt kursprogram Måndag Kl Kursintroduktion Kl Föreläsning: Kulturbegreppet samt transkulturella vårdmodeller Sonia Bentling, lektor, Mälardalens högskola kl Workshops med fokus på kulturella variationer bland befolkningen respektive bland sjuksköterskeprofessionen i Finland samt studentgrupper vid Jyväskylä yrkeshögskola och Högskolan på Åland Tisdag Kl Föreläsning: Experiences from implementing an International Nursing Programme in Finland Irmeli Katainen, lektor, Jyväskylä Yrkeshögskola kl Workshops med fokus på kulturella variationer bland befolkningen respektive bland sjuksköterskeprofessionen i Danmark samt studentgrupper vid Sygeplejeskolen i Slagelse (Vestsjællands Amt), Sygeplejeskolen i Viborg Amt, Ondag Kl Föreläsning: Immigrantkvinnors reproduktiva hälsa, Kyllike Christensson, professor, Mälardalens högskola kl Workshops med fokus på kulturella variationer bland befolkningen respektive bland sjuksköterskeprofessionen i Sverige samt studentgrupper vid Ersta & Sköndal högskola och Sophiahemmet Högskola, Stockholm samt Mälardalens högskola, Eskilstuna och Västerås Kl Föreläsning: Mötet med kvinnor med ett annat ursprung Kyllike Christensson Torsdag Kl Föreläsning: Implementering av internationalisering på hemmaplan Britt Ebbeskog, lektor Ersta & Sköndal högskola Kl Workshop med fokus på kulturella variationer bland befolkningen respektive bland sjuksköterskorna i Norge och studentpopulationen vid Högskolen i Agder, Arendal och Kristansand Fredag Kl Föreläsning: The meeting between Foreign Students and the Finnish Culture and Society Irmeli Katainen Kl Avslutande seminarium BUDGET En veckas intensivkurs på Sätra Brunn, Sala med 32 deltagare 5 kursdagar med 6 övernattningar (med ankomst från de nordiska grannländerna söndag eftermiddag och avresa lördag förmiddag) 1.Undervisararvoden (fördelat på Ersta/Sköndal 2800 SEK= 308 EUR, MdH 9006 SEK = 990 EUR samt Jyväskylä Polytechnic 5436 SEK = 598 EUR) Delsumma undervisningsarvoden SEK = 1897 EUR

12 2. Resekostnader Stockholm, Sverige till Västerås; tåg/8 x 250 SEK = 2000 SEK = 221 EUR Mariehamn, Åland till Västerås; färja+ tåg/4 x 100 EUR enligt Nordplusschablonen = 400 EUR Jyväskylä; Finland till Västerås; 4 x 350 EUR = 1400 EUR Kristiansand, Norge till Västerås; 4 x 350 EUR = 1400 EUR Slagelse, Danmark till Västerås; 4 x 350 EUR = 1400 EUR Viborg, Danmark till Västerås; 4 x 350 EUR = 1400 EUR Gemensam bussresa Västerås till Sätra Brunn (32 km x2), Sala; 3800 SEK = 419 EUR Delsumma resor 6640 EUR 3. Mat och logi för 32 deltagare varav 16 med del i dubbelrum x 1300 SEK x 6 dygn + 6 i enkelrum x 1550 SEK x 6 dygn (se offert) = SEK = EUR 4. Konferenslokal + materialkostnader SEK = 1324 EUR 5. Planeringsmöte i Västerås; resa Sthlm till Västerås 250 SEK = 28 EUR resa Jyväskylä till Västerås 350 EUR = 350 EUR hotellrum 2 nätter 2 x 900 SEK = 199 EUR Delsumma planeringsmöte 577 EUR 6. Planering av IKT-modul omfattning två arbetsveckor för två anställda inkl sociala avgifter; två veckors arbete för en lärare SEK = 2710 EUR två veckors arbete för en IT-tekniker SEK = 2315 EUR Delsumma IKT-modul 5025 EUR SUMMA EUR Offererade priser enligt Sätra Brunns hemsida, nedladdat Konferenspriser på Sätra Brunn Lekfullt. På Sätra Brunn får kreativiteten en chans. Rätt sak på rätt plats. Vi är noga med detaljerna. HELPENSION: Enkelrum kr/dygn Dubbelrum kr/dygn Kapacitet: 16 enkelrum och 36 dubbelrum Priset inkluderar: Logi med fri tillgång till Nya Badhusets bassäng, gym och bastu Frukost, två rätters konferenslunch med årgångsvatten och kaffe, tvårättersmiddag, kaffe med kaka/smörgås under fm och em DAGKONFERENSInklusive pauskaffe för- och eftermiddag, lunch. Lokal ingår. Per person 400 kr Priset inkluderar: Konferenslokal med fruktkorg, äkta Sätra Brunnsvatten, anteckningsblock och pennor Två rätters konferenslunch med årgångsvatten och kaffe, kaffe med kaka/smörgås under fm och em

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Ansökan Nordplus. Inlämnad 2007-jan-30. Senast ändrad 2007-jan-30, ansökt belopp är 48 653 EUR

Ansökan Nordplus. Inlämnad 2007-jan-30. Senast ändrad 2007-jan-30, ansökt belopp är 48 653 EUR Ansökan Nordplus Inlämnad 2007-jan-30 Senast ändrad 2007-jan-30, ansökt belopp är 48 653 EUR Ansökan är lagrad i NORDPLUS databas, men är inte giltig förrän CIMO har mottagit detta dokument signerat av

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Idé, ambition och verklighet Beskrivning och kritisk granskning av Nordmannätverket 1995-2004

Idé, ambition och verklighet Beskrivning och kritisk granskning av Nordmannätverket 1995-2004 NORDMANNÄTVERKET Koordinerande institution: MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap Idé, ambition och verklighet Beskrivning och kritisk granskning av Nordmannätverket 1995-2004

Läs mer

Hästskötarkurs med profil trav, monté eller islandshäst - pdf

Hästskötarkurs med profil trav, monté eller islandshäst - pdf Hästskötarkurs med profil trav, monté eller islandshäst - pdf Är du redo för en förändring i livet? Hästskötarkursen är en utbildning för dig som vill lära dig mer om hästar. Efter avslutad utbildning

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Programbeskrivning läsåret 2005/06

Programbeskrivning läsåret 2005/06 Nordiskt program för studenter, lärare och administratörer inom högre utbildning Nordplus Programbeskrivning läsåret 2005/06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Det nordiska samarbetet 2 Principen om nordisk

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Programbeskrivning läsåret 2007/08

Programbeskrivning läsåret 2007/08 Nordiskt program för studenter, lärare och administratörer inom högre utbildning Nordplus Programbeskrivning läsåret 2007/08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Det nordiska samarbetet... 3 Principen om

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Kursen 2012 vid FN-palatsets flaggborg i Genève är en fyra veckors kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld möter hela världens

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET i samarbete ASIH Sundsvall INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET Datum: 19-20 september 2012 Plats: Kostnad: Anmälan: Resa: Hotell Knaust Konferens, Sundsvall 1400 kr exkl moms, lunch

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

Offert Kontur Konferens/Praktikertjänst

Offert Kontur Konferens/Praktikertjänst Vi på Hotel Riverton ser framemot möjligheten att få hälsa Er välkomna! Hotel Riverton är ett fyrstjärnigt affärs- och konferenshotell och hos oss finner du en av Göteborgs största konferensanläggningar

Läs mer

Prislista Vinter 2015-2016 Vi har öppet för boende året om Restaurangen öppnar den 20/12 till 10/4

Prislista Vinter 2015-2016 Vi har öppet för boende året om Restaurangen öppnar den 20/12 till 10/4 Prislista 2015-2016 Vi har öppet för boende året om Restaurangen öppnar den 20/12 till 10/4 Period A V 1-6 (3/1-13/2), V 15-26 (10/4-29/6) Period B V 52-53 (20/12-2/1), V 7-11(14/2-19/3) Period C V 12-14

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

HOTELLKATALOGEN 2013. Weekendpriser för

HOTELLKATALOGEN 2013. Weekendpriser för HOTELLKATALOGEN 2013 Weekendpriser för Foto: Bildbyrån skånska förbund och föreningar SE HIMMAPREMIÄR PÅ SWEDBANK STADION TILLSAMMANS MED SKÅNEIDROTTEN OCH SPECIALDISTRIKSTFÖRBUNDEN I SKÅNE. QUALITY HOTEL

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Handledning för arrangör av Regionslägret

Handledning för arrangör av Regionslägret Handledning för arrangör av Regionslägret Förord Grundiden med Regionslägret är att det skall vara ett socialt läger med kvalificerad träning för respektive distrikts 5 bästa killar respektive tjejer det

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE PROJEKT NÄTPEDAGOGIK SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE ÅLANDS HOTELL OCH RESTARUANGSKOLA 19 MARS 2009 Projekt Nätpedagogik är delfinansierat av Europeiska Socialfonden och Ålands landskapsregering Program

Läs mer

3rd Wonca Africa Conference

3rd Wonca Africa Conference 3rd Wonca Africa Conference Victoria Falls, Zimbabwe 17 23 november 2012 KursprWonca12 1(5) KONGRESSRESA TILL 3rd Wonca Africa Conference Victoria Falls, Zimbabwe Hälsotillståndet i ett land påverkas av

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Offert Ciffra Ekonomi & Konsult AB

Offert Ciffra Ekonomi & Konsult AB Logi för 300 personer Logi på Hotel Riverton Pris: 1395 SEK / rum och natt 20 enkelrum 80 dubbelrum 54 Superior Twin (2 x 910cm säng) 26 Superior Queen (1x säng 160cm & 1 x bäddsoffa 140cm) hotellrum fördelat

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Kurs: Hälsa, livsvillkor och miljö 7.5 hp, VT 2014

Kurs: Hälsa, livsvillkor och miljö 7.5 hp, VT 2014 MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR!!!! Kurs: Hälsa, livsvillkor och miljö 7.5 hp, VT 2014 Vecka 14 Ämnesområde Föreläsare/ansvarig lärare Lokal Måndag 31 mars Kl. 10.00-12.00 Sal 202 (hela dagen)

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Prislista Vinter 2014-15 Vi öppnar 20/12 och stänger 12/4

Prislista Vinter 2014-15 Vi öppnar 20/12 och stänger 12/4 Prislista 2014-15 Vi öppnar 20/12 och stänger 12/4 Priser per Person Period A V 2-6 (4/1-7/2) Period B V 52-1 (20/12-3/1), V 7-11(8/2-14/3) Period C V 12-15 (15/3-12/4) Vid boende hos oss ingår alltid

Läs mer

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Känner du att du vill kunna använda mer funktioner i Kapster eller Nextep? Vi hjälper dig att använda programmet för att du ska kunna få mer tid över till

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

I Kundens Huvud Berghs School of Communication

I Kundens Huvud Berghs School of Communication I Kundens Huvud En utbildning i kommunikation, varumärken, marknad och kreativitet. Presenteras av Zellout Reklambyrå i samarbete med Berghs School of Communication Se till att vara där affärerna avgörs.

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Motiverande samtal. Mål

Motiverande samtal. Mål Varför behöver vi en samtalsmetod i tandvården? Det kommer fortfarande in patienter på våra kliniker med destruerade tänder och stödjevävnader, trots att orsakerna till tandsjukdomarna karies, parodontit

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Välkommen till Postmästerskap Boule 2015

Välkommen till Postmästerskap Boule 2015 Välkommen till Postmästerskap Boule 2015 Vi i Göteborg är glada att få anordna det 27:e Postmästerskapet i Boule. Det har gått i Göteborg två gånger tidigare, 1992 och 1999 och vi tyckte det var dags igen.

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) från företag Denna broschyr har framtagits för att

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer