Läkemedelsbulletinen Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsbulletinen Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne"

Transkript

1 nr 7 september 2012 Läkemedelsbulletinen Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne Nya riktlinjer för osteoporosbehandling De senaste åren har osteoporos och osteoporosfrakturer alltmer hamnat i fokus. Trots att Sveriges befolkning generellt sett är friskare och lever längre drabbas många äldre av osteoporosrelaterade benbrott med förödande konsekvenser för både hälsa och autonomi. Trots att vi har effektiva osteoporosläkemedel med bevisad frakturreducerande effekt visar Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser 2011 att endast 14 % av alla kvinnor med en osteoporosrelaterad fraktur hade någon form av farmakologisk osteoporosbehandling ett halvår efter frakturtillfället. Den rekommenderade behandlingsnivån för att undvika nya frakturer i denna patientgrupp ligger på procent. I Skåne är siffrorna ännu lägre, endast 13,2 % fick läkemedelsbehandling här, medan 19,2 % i Uppsala län fick behandling (högst i Sverige). Vad beror detta på? Negligerar vi problemet? Har patienterna svårt att tolerera behandling? Finns det andra förklaringar? I maj i år publicerade Socialstyrelsen nya riktlinjer för osteoporos-behandling (Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012) och dessa ska förhoppningsvis hjälpa oss att komma tillrätta med problemen. I riktlinjerna poängteras vikten av frakturriskbedömning och frakturförebyggande behandling, både farmakologiskt och i övrigt. Här följer en sammanfattning av de nya riktlinjerna samt rekommendationerna. Osteoporos Osteoporos definieras enligt WHO som en bentäthet som är mer än 2,5 standarddeviationer lägre än normal bentäthet för 20-åriga kvinnor/män. Bentätheten mäts med DXAteknik (Dual X-ray Absorptiometry), en apparat som använder svaga röntgenstrålar för att mäta bentäthet. Mätning av bentätheten i höften är the golden standard och har använts i studier under många år, och används också vid beräkning av frakturrisk. Orsaken till osteoporos kan vara idiopatisk, men ett flertal sjukdomar och tillstånd kan bidra till utvecklingen t ex reumatoid artrit, inflammatoriska tarmsjukdomar, njursjukdomar, hypogonadism, långvarig kortisonbehandling, behandling med cytostatika, alkoholöverkonsumtion, rökning, ärftlighet och mycket mera. Osteoporos är ovanligt i yngre år, men efter menopaus ökar frekvensen relativt snabbt. Osteoporos är vanligast hos kvinnor, men drabbar även män. Bland män är osteoporos orsakad av andra sjukdomar och tillstånd, så kallad sekundär osteoporos, relativt vanligt. Hög ålder är hos båda könen den starkaste riskfaktorn för osteoporos. Osteoporos är en tyst sjukdom och ger inga besvär förrän man drabbas av en fraktur, t ex spontan kotkompression eller höft-, handleds- eller axelfraktur vid fall i samma plan. Frakturer behandlas på sedvanligt sätt med stabilisering och smärtlindring, men det är viktigt att komma ihåg att frakturen kan vara en första indikation på att patienten har osteoporos. Frakturtillfället kan utnyttjas till att göra en individuell riskbedömning för forts. nästa sida Waran eller Warfarin Orion rekommenderas på Skånelistan Waran eller Warfarin Orion är de perorala antikoagulantia som rekommenderas på Skånelistan Warfarin Orion är vita tabletter och därmed ett alternativ för de patienter som är överkänsliga mot det blå färgämnet i Waran. På marknaden finns även tabletter Warfarin Nycomed vilka innehåller samma blåa färgämne som Waran. Dessa ingår dessutom inte i förmånen. Inget av ovanstående läkemedel byts automatiskt på apoteken. u u u Generiskt atorvastatin 10 mg ingår i högkostnadsskyddet Generiskt atorvastatin, i styrkan 10 mg, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 juni En del patienter tolererar inte höga doser statin och då kan 10 mg atorvastatin vara ett bra alternativ. Övriga styrkor av generiskt atorvastatin ingår sedan godkännandet i läkemedelsförmånen. Lipitor (atorvastatin) i lägsta styrkan, 10 mg, uteslöts ur förmånen efter en omprövning av TLV. I omprövningen konstaterades att de som använde Lipitor 10 mg skulle kunna få lika bra behandlingseffekt med generiskt simvastatin i styrkan 40 mg och det till en avsevärt lägre kostnad. Lipitor 10 mg ingår fortfarande inte i förmånen och byts därför inte med automatik till atorvastatin 10 mg på apoteket. Detta innebär att man som förskrivare aktivt måste skriva generiskt atorvastatin 10 mg på receptet. De rekommenderade preparaten på Skånelistan är generiskt simvastatin samt vid otillräcklig effekt atorvastatin. Crestor (rosuvastatin) är att betrakta som ett tredjehandsalternativ vid val av statin. För närvarande föreligger stora prisskillnader; simvastatin kostar runt 50 öre per tablett, atorvastatin 0,7 1,30 kr samt Crestor 8 17 kr per tablett.

2 forts. från föregående sida framtida frakturer, och preventiva åtgärder kan sättas in vid behov. Vårdprogram med dessa åtgärder finns redan på flera håll men är inte heltäckande för alla vårdnivåer. Osteoporos är inte den enda faktor som bidrar till frakturrisk, andra viktiga faktorer är fysisk inaktivitet, låg vikt, rökning, hög alkoholkonsumtion, fallbenägenhet, låg solexposition och kortisonbehandling. Ytterligare icke påverkbara riskfaktorer är kvinnligt kön, tidigare fraktur och ärftlighet. FRAX Eftersom frakturer är osteoporosens kliniska manifestation och dessa orsakar besvär, lidande och kostnader är det naturligt att försöka reducera antalet frakturer så mycket som möjligt. Detta kan bland annat göras genom att applicera preventiva åtgärder på individer som har speciellt hög risk att få frakturer. Att bedöma frakturrisk för en individ är inte alltid enkelt, men via WHO har ett hjälpmedel utvecklats. Vid misstanke om osteoporos kan frakturrisken bedömas med hjälp av FRAX-verktyget (WHO Facture Risk Assessment Tool) vilket är fritt tillgängligt via Internet och anpassat till förhållanden i varje land ( FRAX väger samman ett antal riskfaktorer för fraktur och beräknar den individuella risken för att få en fraktur inom de närmaste 10 åren. De inkluderade parametrarna är; ålder, kön, längd vikt, tidigare fraktur, hereditet, rökning, kortisonbehandling, reumatoid artrit, sekundär osteoporos, alkoholkonsumtion samt bentäthetsvärde i höften. FRAX kan användas för riskbedömning både med och utan bentäthetsmätning, men när det senare inkluderas blir riskbedömningen mer tillförlitlig. FRAX kan med fördel användas inom primärvården för att skilja ut högriskindividerna som kan vara aktuella för bentäthetsmätning med DXA. En svaghet med FRAX är att det inte inkluderar alla riskfaktorer, det tar t ex inte hänsyn till antalet frakturer som en individ haft, fallrisk, låg aktivitetsnivå eller längd och dignitet av kortisonbehandling. Detta gör att FRAX-bedömningen blir lite mindre specifik. Oavsett detta är det ett användbart hjälpmedel framför allt för den som inte är specialintresserad av osteoporos. Socialstyrelsen rekommenderar att: FRAX används för att beräkna frakturrisk, för att se om en bentäthetsmätning bör utföras, och om frakturrisken beräknad med FRAX överstiger 15 % ska en bentäthetsmätning utföras Om en bentäthetsmätning visar T-score -2 ska frakturrisk beräknas via FRAX och detta ligga till grund för eventuell farmakologisk behandling I undantagsfall kan en bentäthetsmätning utföras om FRAX-värdet är under 15 %, t ex om individen har riskfaktorer för osteoporosfraktur som inte ingår i FRAXverktyget (grav inaktivitet, falltendens, hypogonadism mm). Observera att också patienterna har tillgång till FRAX och därför ofta har frågor och funderingar angående sin frakturrisk. Generellt kan sägas att ju yngre individen är desto lägre risk och svagare indikation för farmakologisk behandling. FRAX är endast ett hjälpmedel, det är fortfarande den beprövade erfarenheten som har sista ordet. Behandling Socialstyrelsen rekommenderar att FRAX även används för att bedöma indikation för farmakologisk behandling. Individer med mycket hög frakturrisk, t ex kvinnor med osteoporos och och som har en 10-årsrisk för fraktur >30 procent bör behandlas med alendronsyra. Alendronsyra ges i veckodos och är ett väl beprövat och kostnadseffektivt läkemedel med lång uppföljningstid. För närvarande rekommenderas 5 års behandling därefter utvärdering angående behandlingseffekt och ny bedömning angående fortsatt behandlingsbehov. Om möjligt är det lämpligt med 1 2 års behandlingsuppehåll så att den egna benomsättningen normaliseras. Det kan också vara lämpligt ur patientsynvinkel då följsamhet vid långtidsbehandling brukar minska med tiden. Studier har visat att kanske så få som 20 % av alla patienter tar sitt läkemedel redan 1 år efter att det ordinerats för första gången. Detta är naturligtvis oroväckande då vi inte kan räkna med att få mer än en partiell effekt av förskriven behandling. Orsaken till behandlingssvikten är multifaktoriell, men i en del fall kan bisfosfonaternas ofördelaktiga effekt på mag-tarmkanalen bidra. Det är därför viktigt att kontrollera att patienterna tolererar sin behandling, och uppmuntra till fortsatt behandling vid förnyad förskrivning. De individer som har svårigheter att fullfölja behandlingen med alendronsyra bör i stället behandlas med zoledronsyra, en bisfosfonat som ges som intravenös infusion en gång årligen. Även detta preparat är väldokumenterat och har lång uppföljningstid. Dess bieffekter består framför allt av influensaliknande symtom (huvud- och muskelvärk, feber mm) i samband med infusionstillfället och som kan sitta några dagar. Dessa symtom ses hos mellan %, men är vanligen relativt lindriga och minskar i intensitet eller försvinner helt vid upprepade infusioner. För individer som inte är lämpliga för bisfosfonatbehandling i någon form är denosumab ett lämpligt tredjehandsalternativ. Preparatet ges som subkutan injektion 2 gånger årligen, och har likvärdig effekt på frakturrisk som bisfosfonater. Bieffekterna är få, den vanligaste är hudinfektioner. En ännu så länge mindre erfarenhet jämfört med bisfosfonater gör att detta preparat i nuläget är att betrakta som ett tredjehandspreparat. Övriga osteoporosläkemedel (strontiumranelat, raloxifen, PTH) används relativt sparsamt men kan komma i fråga i vissa behandlingssituationer. PTH är ett specialistvårdsläkemedel, medan både strontiumranelat och raloxifen kan användas inom primärvården. Vid funderingar föreslås kontakt med närmaste osteoporosspecialist för diskussion och råd. Vid låg frakturrisk bör hälso- och sjukvården endast i undantagsfall behandla med dessa läkemedel. Kalcium och D-vitamin är ämnen som behövs för att bygga upp skelettet, och alla individer som behandlas med osteoporosläkemedel ska ha tillskott av dessa ämnen. Rekommenderad daglig dos är för närvarande 400 mg kalcium och 800 IE D-vitamin. Det finns däremot ingen indikation för kalciumoch D-vitamintillskott som monoterapi vid osteoporos, undantaget våra biologiskt äldsta institutionsboende som får väldigt lite solexposition. Det finns inte heller något vetenskapligt stöd för en frakturförebyggande effekt vid monoterapi av kvinnor utan etablerad brist på kalcium och D-vitamin. Däremot finns visst vetenskapligt stöd för ökad risk för kardiovaskulära biverkningar vid behandling, varför man inte bör sätta in behandling för säkerhets skull. Sammanfattningsvis rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården bör: Behandla individer med mycket hög frakturrisk med alendronsyra Ge behandling med zoledronsyra till individer som har mycket hög frakturrisk och som har svårt att fullfölja behandling med alendronsyra Ge behandling med denosumab till indi 2

3 vider som har mycket hög frakturrisk och som har svårt att fullfölja behandling med bisfosfonater INTE behandla med kalcium och D-vitamin som monoterapi till postmenopausala kvinnor utan dokumenterad brist på dessa ämnen Man kan i undantagsfall behandla individer med låg frakturrisk med alendronsyra eller zoledronsyra. Övrig behandling De flesta frakturer inträffar efter ett fall i samma plan, och minskning av antalet fall kan påverka frakturfrekvensen. Det är därför viktigt med fysisk träning för att öka muskelstyrka, koordination och balans och minska fallriskerna. Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården bör: Erbjuda handledd fysisk träning till kvinnor med osteopeni, osteoporos eller osteoporosrelaterad kotfraktur Genomföra individanpassade fallpreventiva åtgärder för äldre individer i särskilt boende eller som befinner sig i sjukhusmiljö Ekonomiska konsekvenser Rekommendationerna innebär att betydligt fler individer än tidigare ska behandlas med osteoporosläkemedel. Detta genererar ökade kostnader både administrativt och faktiskt, men Socialstyrelsen beräknar att den ökade behandlingen vid mycket hög frakturrisk ger en sammanlagd kostnadsminskning på närmare 200 miljoner kronor per år. Kostnaden för behandling beräknas öka med cirka 70 miljoner kronor per år medan minskningen av antalet frakturer på sikt förväntas ge en kostnadsminskning med cirka 270 miljoner kronor per år. Antalet frakturer i slutenvård som skulle kunna undvikas per år uppskattas till ca 3200, varav 1900 lårbensbrott. Om vi sedan lägger till det individuella lidande som undviks när patienterna slipper frakturer står vi inför en situation där alla vinner på att vi försöker uppfylla rekommendationerna. Riktlinjerna innehåller även rekommendationer angående diagnostik av osteoporos, fysisk träning vid vissa tillstånd samt fallpreventiva åtgärder för äldre individer som befinner sig i särskilt boende eller på sjukhus. För dessa åtgärder har Socialstyrelsen inte gjort någon analys av konsekvenserna för hälso- och sjukvården, eftersom de bedöms vara antingen små eller svåra att beräkna. På individnivå ger starkare muskler, bättre balans och koordination en minskad fallrisk och en ökad livskvalitet, vilket är mycket positivt även om det inte är mätbart i kronor och ören. Utvärdering Socialstyrelsen kommer under att påbörja en öppen jämförelse och utvärdering av vårdens processer, resultat och kostnader för rörelseorganens sjukdomar. Denna uppföljning kommer att ha sin utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella indikatorer för god vård inom hälso- och sjukvården vid rörelseorganens sjukdomar, men även andra aspekter kan komma att belysas. För osteoporosområdet finns 3 specifika indikatorer; Förekomst av vårdprogram eller rutiner för osteoporosdiagnostik och frakturprofylax Förekomst av fragilitetsfrakturer i befolkningen Ny fragilitetsfraktur inom fem år Indikatorerna kommer att användas för att studera följsamheten med de generella rekommendationerna och kan också ligga till grund för bedömning av kvaliteten på vård och omsorg inom olika regioner. En medvetenhet om detta kan förhoppningsvis få oss att ytterligare fokusera på det preventiva arbetet inom osteoporosområdet. Det gäller för oss alla att komma ihåg att osteoporos finns, och att vi har utmärkta verktyg för att motverka dess effekter både farmakologiskt och i övrigt. En ökad medvetenhet angående osteoporos leder till att fler individer med hög risk för fraktur kommer att få adekvat behandling. Vårdprogram på alla nivåer inom vården leder också till ett förbättrat omhändertagande. Dessa åtgärder gör att vi på sikt kan minska antalet frakturer i befolkningen och därmed också kostnaderna. Resurser frigörs och kan appliceras på andra områden, våra patienter mår bättre och har en bättre livskvalitet. Fram för friska, rörliga och obrutna äldre kvinnor och män i Skåne! Anna Holmberg för Terapigrupp Osteoporos De nya rekommendationerna i kortformat; 1. Riskbedömning FRAX för varje individ med misstänkt hög frakturrisk 2. DXA vid FRAX >30 3. Analys av övriga riskfaktorer 4. Intervention mot påverkbara riskfaktorer 5. FRAX + DXA som beslutsstöd för ev. farmakologisk behandling 6. I första hand alendronsyra*, i andra hand zoledronsyra, i tredje hand denosumab 7. Kalcium- och D-vitamintillskott för alla med farmakologisk behandling, i övrigt endast till individer med dokumenterad brist 8. Fysisk aktivitet, gärna i grupp, med träning av muskelstyrka, koordination och balans 9. Intervention i vardagen för att minska fallrisk - ta bort mattor, sladdar, justera glasögon för bättre syn mm. * I Region Skåne rekommenderas alendronsyra och risedronsyra i första hand. 3

4 Äldresatsningen Under 2012 har Läkemedelsrådet och läkemedelsorganisationen lagt stort fokus vid att försöka förbättra läkemedelsbehandlingen för de äldre patienterna. I tidigare nummer av Läkemedelsbulletinen har statens äldresatsning beskrivits, med fokus på god läkemedelsbehandling till äldre. Området innehåller tre indikatorer; olämpliga läkemedel, olämpliga läkemedelskombinationer och läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre, (se faktaruta). 325 miljoner kronor kommer att fördelas till de län/regioner (70 % kommun och 30 % landsting/region) som minskar indikatorerna med minst 10 % i september 2012 jämfört med motsvarande nivå i september 2011, sammanvägt som medelvärde för de tre indikatorerna. Uppföljning totaltryck olämpliga läkemedel till äldre Förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre är högre i Skåne jämfört med riksgenomsnittet, men vi närmar oss riket. Den totala förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre har minskat med 8 % januari juni 2012 jämfört med motsvarande period Uppföljning läkemedelsindikatorerna I juni 2012 har Region Skåne minskat det sammanvägda medelvärdet för de tre indikatorerna med 0,72 %. Är du intresserad av att följa hur det gått i andra landsting eller i din kommun finns det möjlighet att kontinuerligt följa upp detta på: indikatorer_och_resultat, under utdataportalen. För att nå uppsatta mål krävs det att alla, både förskrivare och övrig vårdpersonal i kommun respektive landsting, hjälps åt för att nå målen! Genom att aktivt gå igenom patienternas läkemedelslistor efter olämpliga läkemedel och följa Skånelistans rekommendationer kan vi hjälpa våra äldre till en god läkemedelsbehandling. Hör gärna av er om ni har idéer om hur vi kan förbättra läkemedelsbehandlingen till äldre! Åsa Bondesson, Maj Carlsson, Läkemedelsenheten, Region Skåne Uppföljning läkemedelsindikatorerna Potentiellt olämpliga läkemedelsförskrivningar under perioden augusti 2011 augusti 2012 i Region Skåne För diagram med bättre upplösning, var vänlig använd länken i artikeln ovan. Utveckling olämpliga läkemedel till 75 år och äldre DDD/1000 inv Riket Skån e Faktaruta Olämpliga läkemedel 1 : Långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin (Propavan). Olämpliga läkemedelskombinationer: D-interaktioner (kombinationer som bör undvikas). Läkemedel mot psykos i särskilt boende: neuroleptika (ATC kod N05A utom litium) H H H H H H H H H1 Förskrivning av olämpliga läkemedel till 75år+ i Skåne. 1 Motsvarar Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger i Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen

5 Behandling av PMDS (PreMenstruellt Dysforiskt Syndrom) Premalex (escitalopram) har som första läkemedel godkänts för behandling av PMDS. I första hand rekommenderas dock behandling med generiskt paroxetin eller sertralin. PMDS är en allvarligare variant av det s k PMS-syndromet som drabbar kvinnor de sista fjorton dagarna av ovulationscykeln från dagen för beräknad ägglossning fram till menstruationen sätter in. Symtomatologins intensitet varierar kraftigt och prevalensen för behandlingskrävande symtom där daglig funktion påverkas påtagligt har i vissa undersökningar uppskattats till 3 8 %. Den mest effektiva och beprövade behandlingen har sedan några decennier varit antidepressiva läkemedel. Först på banan var tricykliska antidepressiva som senare ersattes av SSRI (serotoninåterupptagshämmare), vilka etablerat sig som effektivt symtomlindrande. Till skillnad från vid ångest- och depressionsbehandling fås ett prompt effektsvar redan dagen efter intag, vilket lett till att man ger sekventiell behandling endast 7 14 dagar under menscykelns senare del. Vanligen ges behandling från beräknad ovulationsdag till menstruationens ankomst. Dos och behandlingstid justeras enkelt från menscykel till menscykel efter symtomduration och upplevd effekt/biverkningar. Cochrane sammanställde 2009 en systematisk review-artikel där det konstaterades att det vetenskapliga underlaget visserligen var spretigt och heterogent metodologiskt men att den medicinska effekten av SSRI vid PMS/PMDS var oomtvistlig. Premalex är det första läkemedlet godkänt vid PMDS i Sverige. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har fram till dags dato godkänt totalt tre SSRI på indikationen PMDS; fluoxetin, paroxetin och sertralin. Doseringen har varit ungefär densamma som vid depression. TLV godkände nyligen att Premalex (escitalopram) ska ingå i förmånssystemet. Beslutet är baserat på placebokontrollerade studier (inga jämförande studier finns publicerade) trots att godkänd indikation finns för flera SSRI i bl a USA. Utifrån ovannämnda aspekter rekommenderas i första hand behandling med antingen paroxetin eller sertralin vid PMDS. Fluoxetin får anses som mindre lämpligt p g a lång halveringstid och Premalex rekommenderas inte p g a ett betydligt högre pris. Kostnaden för Premalex 20mg 98 st är 1415:50. Kostnaden för Sertralin Bluefish 100 mg 100 st är 67:00 samt Paroxetin Hexal 20 mg 100 st 95:50. Per Ekström för Terapigrupp Gynekologi Lars Schultz för Terapigrupp Psykiatri Pascal ordinationsverktyg Nu är Pascal ordinationsverktyg infört hos samtliga landsting, regioner och kommuner vilket innebär att landets cirka dospatienter får sina ordinationer via Pascal. Dosreceptinformation hämtar Pascal från det nationella registret hos Apotekens Service AB, dosproduktionen är det Apoteket AB som sköter. Så småningom kommer fler dosproducenter att finnas. Pascal ger ökad säkerhet genom att samtliga användare får tillgång till senaste versionen av dosreceptet. Målsättningen med Pascal är att användaren snabbt och enkelt ska kunna bilda sig en uppfattning om patientens läkemedelsbehandling och på ett smidigt sätt kunna ordinera, förlänga, ändra, sätta ut eller makulera. Får att få åtkomst till Pascal krävs stark autentisering med hjälp av inloggning med SITHS-kort eller engångslösenord via SMS, och ett registrerat medarbetaruppdrag i HSA-katalogen. Medarbetaruppdraget styr behörigheten till Pascal. Mottagandet av Pascal har varit blandat. De ansvariga organisationerna (Inera, Apoteket AB, Apotekens Service och CeHis) tar kritiken från engagerade och oroliga användare på största allvar. Kritiken och problemen har bland annat handlat om: Att inaktuell medicin samlas på listan över ordinationer Svårigheter att lägga upp ny patient Att det har varit krångligt att ändra i en ordination Seghet och långa svarstider Brister i support och utbildning Ett intensivt arbete pågår för att lösa problemen, och en del är avklarat. Supportstrukturen bygger på att majoriteten av frågorna ska hanteras i första linjens support, lokalt inom landsting, kommuner och hos privata vårdgivare. Av de ärenden som den nationella Pascalsupporten hanterat idag bedöms att en stor andel kan och bör hanteras av den lokala första linjens support. Uppföljning av hur det fungerar i Skåne med support, information, utbildning osv kommer att ske under hösten. Lill-Margreth Rosenlöf Funktionsområdesansvarig (FOA) Vård och Hälsa, Region Skåne För mer information, se dessa länkar: Aktuellt-lage1/ Tryptizol avregistreras Samtliga styrkor (10, 25 resp 50 mg) av det tricykliskt antidepressiva läkemedlet Tryptizol (amitriptylin) kommer att avregistreras 30 november Enligt företaget sker detta på grund av produktionssvårigheter i kombination med sortimentsrationalisering. Terapigrupp Smärta rekommenderar i första hand byte till Saroten vid smärtbehandling med Tryptizol. Saroten finns i styrkorna 10 resp 25 mg och byte kan ske rakt av till samma dos/tablettstyrka, trots att halten rent amitriptylin i Saroten är ca 13% högre vid samma styrkebenämning (styrkan angiven i saltform för Tryptizol). För de flesta smärtpatienter anses denna skillnad dock inte vara av klinisk betydelse. 5

6 B ADRESSÄNDRING Uppgifter sänds till Läkemedelsrådet se adress nedan. OBS! Ange även din gamla adress. Utbildning för sjuksköterskor hösten 2012 Utbildningsdagar hösten 2012 för sjuksköterskor arrangeras av Region Skånes Läkemedelsenhet i samarbete med SUS Läkemedelsenhet och Primärvården Skånes kompetenscentrum. Syftet med dessa utbildningar är att fokusera på sjuksköterskors kunskap och kompetens inom smärta och antikoagulantia. Målgrupp Sjuksköterskor inom kommun, primärvård samt slutenvård Program Hur ska vi behandla patienter med smärta? Smärtfysiologi, behandlingsmöjligheter, smärtskattning Fika Praktisk hantering av antikoagulantia Datum och plats: Fredagen 5/10: 13 16, Hanö, CSK Måndagen 8/10: 13 16, Aulan, SUS Lund Måndagen 15/10: 13 16, Jubileumsaulan, SUS Malmö Onsdagen 17/10: 13 16, Marina Plaza, Helsingborg Föreläsare Anna Gärdenfors, specialistläkare Smärtenheten, SUS Malmö samt medlem i Terapigrupp Smärta Camilla Nilsson, forskningssjuksköterska på koagulationsmottagningen, SUS Malmö Anmälan sker via Läkemedelsrådets hemsida: Utbildningen är godkänd för målrelaterad ersättning för fortbildning av anställda på vårdenheter i Hälsoval Skåne. Vi bjuder på eftermiddagsfika. Har du några frågor? Kontakta Lena Persson, apotekare, Läkemedelsenheten, Region Skåne. Tel: E-post: Välkomna! Favorit i repris Behandling av alkoholberoende från evidens till praxis i akut och förebyggande läkemedelsbehandling. Terapigrupp Psykiatri och Läkemedelsrådet i Region Skåne arrangerar en utbildningseftermiddag om behandling av alkoholberoende. Utbildningen är godkänd för målrelaterad ersättning för fortbildning av anställda på vårdenheter i Hälsoval Skåne. När? Onsdagen den 14 november 2012, kl Var? Grand Hotel i Lund (med inledande lunch/registrering) Målgrupp: förskrivare och annan sjukvårdspersonal som i sitt dagliga arbete, främst i öppenvård, behandlar alkoholberoende patienter, handhar läkemedel och sköter motivationsarbete etc (t ex distriktssköterskor, företagssköterskor) Anmälan senast den 1 november För mer information, anmälan samt program se Läkemedelsrådets hemsida: Antalet deltagare är begränsat, först till kvarn... Ansvarig utgivare: Bengt Ljungberg, Läkemedelsrådet, Region Skåne, Kristianstad. Tel: E-post: Hemsida: Redaktör: Lena Persson. Grafisk form: Åsa Annemark. Tryckeri: Holmbergs i Malmö AB

För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus

För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Karolina Engvall, Läkemedelsenheten, Region Skåne Beata Dudarenko, Rehabiliterings- och geriatriskt centrum,

Läs mer

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 DEFINITIONER AV OSTEOPOROS En reducerad mängd ben som

Läs mer

Sökord: osteoporos, frakturrisk, FRAX,

Sökord: osteoporos, frakturrisk, FRAX, Version: 1.0 Författare: Skapad: 2013-01- 09 Anna Holmberg Reviderad: 2013-05- 01 Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Gäller tv, längst tom: 2014-12- 15 Karl- Gustav Thorngren Ansvarig: Magnus Eneroth

Läs mer

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Sammanfattning Osteoporos kännetecknas av att skelettet blir skört och att skador i form av sprickor och brott (frakturer) lättare uppkommer.

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (6) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS

OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS Definition av Osteoporos Minskad mängd benmassa Förändrad mikroarkitektur i benet Detta leder till minskad hållfasthet och ökad risk för fraktur.

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 2014 02 06 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS Huddinge alternativ rubrik Vådan av att halka på ett

Läs mer

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel M Rörelseapparaten M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel Fysisk aktivitet och träning vid artros Vid artros ger fysisk träning, oberoende av artrosgrad, minskad smärta och förbättrad fysisk

Läs mer

Brottförebyggande verksamhet

Brottförebyggande verksamhet Brottförebyggande verksamhet Utredning, och behandling av osteoporos Danderyd 2014-10-24 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Incidens - konsekvenser Totalt 70000 osteoporosrelaterade frakturer

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Osteoporos. Allmänt. Definition. osteoporos

Osteoporos. Allmänt. Definition. osteoporos Osteoporos osteoporos Bisfosfonat I första hand alendronsyra 1) Alendronat* ) risedronsyra 1) Risedronat* ) I andra hand zoledronsyra Aclasta** ) Kalcium och kalciumkarbonat Calcichew-D3 Spearmint D-vitamin

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Vård vid rörelseorganens sjukdomar

Vård vid rörelseorganens sjukdomar Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Svar på skrivelse från M, FP, KD, C och V om vårdprogram vid benskörhet (Osteoporos) inom Stockholms läns landsting

Svar på skrivelse från M, FP, KD, C och V om vårdprogram vid benskörhet (Osteoporos) inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-15 1 (2) HSN 1402-0268 Handläggare: Jonas Hermansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 34 Svar på skrivelse från M, FP, KD, C och V om

Läs mer

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt?

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt? Kliniken för 201-0-05 2015-0-05 Vad är osteoporos? Osteoporos eller benskörhet är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad hållfasthet av skelettet och ökad risk för benbrott (fraktur).

Läs mer

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Women s Health Initiatve(WHI)-studien (primärpreventionsstudie) 36.282 friska postmenopausala kvinnor medelålder

Läs mer

REGISTER för SÄRSKILDA LÄKEMEDEL vid OSTEOPOROS START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA

REGISTER för SÄRSKILDA LÄKEMEDEL vid OSTEOPOROS START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA Följande formuläret utgör underlag för inmatning i den webbaserade databasen. 1) Formulär 1 - Start av behandling 2)

Läs mer

Livsstilens betydelse En del av ökningen kan tillskrivas en ökande andel äldre i befolkningen. En del beror sannolikt på vår ändrade livsstil.

Livsstilens betydelse En del av ökningen kan tillskrivas en ökande andel äldre i befolkningen. En del beror sannolikt på vår ändrade livsstil. Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen

Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen 1 (5) Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen Aktuellt läge Pascal ordinationsverktyg används hos 700 vårdgivare för cirka 185 000 dospatienter och antalet inloggningar från start är nu

Läs mer

Osteoporos och behandling

Osteoporos och behandling Osteoporos och behandling 2011-01-20 Kerstin Landin-Wilhelmsen Endokrinologisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ålder 30 år Ålder 60 år Trabekulärt ben i kota Ålder 30 år Ålder 60 år Ålder 90 år

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Rätt läkemedel, till rätt patient, vid rätt tillfälle! Hur kan vi hjälpa till?

Rätt läkemedel, till rätt patient, vid rätt tillfälle! Hur kan vi hjälpa till? Nr 4 2014 Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland Rätt läkemedel, till rätt patient, vid rätt tillfälle! Hur kan vi hjälpa till? I detta nummer Aktuellt från TLV

Läs mer

Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos

Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos Socialstyrelsens nationella riktlinjer om rörelseorganens relseorganens sjukdomar, 2012 Mattias Lorentzon Docent, specialistläkare Centrum för ben- och artritforskning,

Läs mer

Wåra läkemedel. (= frakturkedja) och läkemedelsbehandling. hög risk för framtida fraktur. Socialstyrelsen (SoS) ger rekommendationer

Wåra läkemedel. (= frakturkedja) och läkemedelsbehandling. hög risk för framtida fraktur. Socialstyrelsen (SoS) ger rekommendationer nr 2 2015 Rapport från terapiforum sid 6 Samlad vaccininformation sid 7 Spärrad journal sid 9 Krav på elektronisk licensmotivering från 1 oktober sid 11 ytt vårdprogram för osteoporos Ett nytt vårdprogram

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Indikatorer Bilaga Innehåll Generellt om indikatorerna 3 Förteckning över indikatorerna 5 Gemensamma indikatorer för rörelseorganens sjukdomar 9

Läs mer

Osteoporos. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Osteoporos. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Osteoporos Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 4 september 2014 Gäller: t.o.m.4 september 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

Regionalt vårdprogram. Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos

Regionalt vårdprogram. Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos 2016 Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos 2016 ISBN 91-976391-6-8

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

BESLUT. Datum 2008-06-25

BESLUT. Datum 2008-06-25 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-06-25 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Osteoporos. Reumatikerförbundet. - benskörhet. av Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin. utgiven av

Osteoporos. Reumatikerförbundet. - benskörhet. av Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin. utgiven av Osteoporos - benskörhet av Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin utgiven av Reumatikerförbundet Innehåll 2 Innehåll Vad är osteoporos? 3 Orsaker till osteoporos 4 När kan man misstänka osteoporos 6 Diagnos 7 Förebyggande

Läs mer

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling FAS-UT Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté Hur avsluta läkemedelsbehandling? Avsluta direkt Trappa

Läs mer

2012-03-05. AUP (SEK) XGEVA Injektionsvätska, 120 mg Injektionsflaska 537305 3115,50 3225,00. Namn Form Styrka Förp.

2012-03-05. AUP (SEK) XGEVA Injektionsvätska, 120 mg Injektionsflaska 537305 3115,50 3225,00. Namn Form Styrka Förp. 2012-03-05 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel ska

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT

Läs mer

Osteoporos. Aase Wisten Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1

Osteoporos. Aase Wisten Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1 Osteoporos Aase Wisten Överläkare Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1 Osteoporos den tysta epidemin Skandinaviska kvinnor har högst risk i världen för att drabbas av höftfraktur. I 50 årsåldern har

Läs mer

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom OSTEOPOROS / BENSKÖRHET En dold folksjukdom 1 EN FRAKTUR ÄR NOG! Är du över 50 år? Har du brutit ett ben efter lindrigt fall eller trauma? Då kan du ha drabbats av en osteoporosfraktur. Det är vanligare

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg Dokumentnamn: Osteoporos

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg Dokumentnamn: Osteoporos 200--3 Lokalt vårdprogram för personal i hälso- och sjukvården inom vårdsamverkan ReKo sjuhärads område Sidan av 200--3 Innehållsförteckning Inledning/Syfte... 4 Kapitel - Vårdstandard... 5 Definition

Läs mer

Ordinera dos kommer att kräva SITHS-kort. Marie-Louise Gefwert Inera AB

Ordinera dos kommer att kräva SITHS-kort. Marie-Louise Gefwert Inera AB Ordinera dos kommer att kräva SITHS-kort Marie-Louise Gefwert Inera AB Bakgrund elektroniska dos-ordinationer Från att vara en ren Apoteksfråga Till att vara en fråga för Apoteket, Apotekens Service och

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning 1368/2009 SÖKANDE Pharmachim AB Berga Allé 1 254 52 Helsingborg SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-12-17

BESLUT. Datum 2010-12-17 BESLUT 1 (6) Datum 2010-12-17 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-04 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET... 4 4. SYFTE... 4 5.

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie Jan mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82 81 71 yvonne.wismar-fransson@malmo.se

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling

Äldres läkemedelsbehandling Äldres läkemedelsbehandling - problemområden och lösningsstrategier Lydia Holmdahl Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats under de senaste 20 åren, huvudsakligen på grund av

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer

Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer Mattias Lorentzon Professor, specialistläkare Centrum för ben- och artritforskning, Sahlgrenska akademin och osteoporosmottagningen,sahlgrenska Mölndal,

Läs mer

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Förvaltning: Alla Verksamhet/division: Alla ID.nr Titel: Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Kategori: Skapat av: Granskad av: Reviderat av:

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Maj/juni 2009 Klinisk Farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll TLV-genomgång blodfetter. Tredaptive nytt läkemedel mot höga blodfetter.

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2010. stöd för styrning och ledning Preliminär version INAKTUELLT

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2010. stöd för styrning och ledning Preliminär version INAKTUELLT Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2010 stöd för styrning och ledning Preliminär version Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och

Läs mer

Testa dina kunskaper om fall

Testa dina kunskaper om fall Testa dina kunskaper om fall Genom att öka kunskapen om fall och fallskador minskar riskerna för att själv drabbas. Svara på frågorna nedan för att ta reda på hur mycket du vet om fall och fallskador.

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

M RÖRELSEAPPARATEN. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel

M RÖRELSEAPPARATEN. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel M RÖRELSEAPPARATEN M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel Icke-steroida antiinflammatoriska medel och acetylsalicylsyra (se avsnitt N02) är symtomatiska medel vid akut och kronisk smärta i rörelseorganen,

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 11/9 2012 Närvarande Familjeläkare Anna Janson, ordförande Överläkare Thomas Karlsson, vice ordförande Chefläkare Barbara Sedvallson Överläkare

Läs mer

Vårdprogram osteoporos

Vårdprogram osteoporos Vårdprogram osteoporos - prevention och behandling efter lågenergifraktur Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre

Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre RAPPORT februari 2015 Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre Sammanfattning 2014 är åttonde gången som öppna jämförelser skett inom äldreområdet och det femte året som SKL och socialstyrelsen

Läs mer

Att avsluta läkemedelsbehandling. Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset

Att avsluta läkemedelsbehandling. Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset Att avsluta läkemedelsbehandling Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset Summan av alla evidensbaserade interventioner kan, hos en enskild patient

Läs mer

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1b Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 rekommenderade läkemedel i SLL

Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 rekommenderade läkemedel i SLL Dokumentbeteckning: Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 Datum: 2015-06-10 Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Sten Landahl. m r. r e. ta r

Sten Landahl. m r. r e. ta r Äldres läkemedelsanvändning Sten Landahl ånga m r ö f ta r r e t n e i at Äldre p läkemedel rliga a f r ö f r a t r e t Äldre patien läkemedel Läkemedel gör i grunden nytta för patienten. men kan också

Läs mer

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk Dokumentnamn: emedelshantering i, MT-kliniken Utfärdande PE: Hjärt- och medicincentrum (HMC) Utfärdande enhet: MT-kliniken (Mag-tarmmedicinska kliniken) Framtagen av: (Namn, titel) Rikard Svernlöv, överläkare

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser I rapporten sammanfattas resultatet av SBU:s systematiska litteraturöversikt rörande möjligheter till förbättrad läkemedelsanvändning för äldre, sett ur ett patientperspektiv.

Läs mer

Osteoporos prevention, diagnostik och behandling En systematisk litteraturöversikt. SBUs slutsatser och sammanfattning

Osteoporos prevention, diagnostik och behandling En systematisk litteraturöversikt. SBUs slutsatser och sammanfattning Osteoporos prevention, diagnostik och behandling En systematisk litteraturöversikt. SBUs slutsatser och sammanfattning Osteoporos, benskörhet, är ett vanligt tillstånd i Sverige. Vid mätning av bentätheten

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Orifarm AB Box 50231 202 12 Malmö SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Läkemedelsrådet Dokumentet reviderat av Läkemedelsrådet 2014-01-16 Riktlinjerna giltiga t o m 2014-12-31 Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Uppdrag

Läs mer

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Läs mer

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa?

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Per Allard docent, överläkare Äldrepsykiatriska enheten, NUS och Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn Titel enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Nya läkemedel och rekommendationer Azitromycin (Azyter) vid purulent bakteriell konjunktivit.

Läs mer

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Slutrapport Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Bakgrund: Felanvändningen av läkemedel är ett problem i Sverige. Den grupp av befolkningen som drabbas värst av detta problem är de som

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Värmland. PM Komplettering ang läkemedel för äldre. Christel Eriksson. Februari 2012

Revisionsrapport. Landstinget i Värmland. PM Komplettering ang läkemedel för äldre. Christel Eriksson. Februari 2012 Revisionsrapport PM Komplettering ang läkemedel för äldre Landstinget i Värmland Christel Eriksson Innehåll 1 Bakgrund 1 2 Kompletterande granskning 1 2.1 Läkarmedverkan i särskilt boende 1 2.2 Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Men först detta Förr hade vi blå Waran till alla och alla visste att Waran var livsfarligt Vi hade rigorös kontroll

Läs mer

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg Nationella riktlinjer för god vård och omsorg åååå Socialstyrelsens riktlinjearbete för osteoporos Hur dela? Faktagruppens arbete Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Faktagruppsordförande

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

Ökad läkemedelsanvändning- sänkt kostnad efter anpassning till TLV:s rekommendationer

Ökad läkemedelsanvändning- sänkt kostnad efter anpassning till TLV:s rekommendationer Ökad läkemedelsanvändning- sänkt kostnad efter anpassning till TLV:s rekommendationer Projekt Utbyte VC Bäckaskog Vansbro sep 2008-aug 2010 Annika Braman Eriksson Distriktsläkare Vansbro, ordförande i

Läs mer

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin.

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin. 3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande Andel i befolkningen, 16 84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande Täljare: Antal individer i ett urval av

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Abstinensbehandling vid alkoholberoende

Abstinensbehandling vid alkoholberoende Abstinensbehandling vid alkoholberoende Alkoholberoende är en livslång, kronisk sjukdom, med återkommande skov. Den kräver samma förhållningssätt som andra kroniska sjukdomar jämför diabetes, reumatoid

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen.

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Kapitel 1 Inledning Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Det framhåller SBU i en omfattande kunskapssammanställning av de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga om diagnostik

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-07 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET...

Läs mer

LIKAMEDEL. När livet har gått i moln. FRÅGA EFTER. Information om depression och den hjälp du kan få.

LIKAMEDEL. När livet har gått i moln. FRÅGA EFTER. Information om depression och den hjälp du kan få. När livet har gått i moln. FRÅGA EFTER LIKAMEDEL Läkemedelsrådet i Region Skåne Box 1, 221 00 Lund. Tel 046-15 30 00. Fax 046-12 79 49. E-post: lakemedelsradet@skane.se www.skane.se/lakemedelsradet Information

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING. Kursinformation Översiktskurs i endokrina folksjukdomar diabetes, tyreoidea och osteoporos VT-15.

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING. Kursinformation Översiktskurs i endokrina folksjukdomar diabetes, tyreoidea och osteoporos VT-15. Schema 4 maj - 10.40 10.40-11.20 11.20-11.25 11.25-12.30 12.30-13.30 Registrering, kaffe, te Tyreoidea Välkommen och information Kerstin Brismar, Maria Sääf, Sigridur Björnsdottir Hypotyreos Prevalens,

Läs mer

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Indikatorer och underlag för bedömningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Osteoporos & Fragilitetsfrakturer Epidemiologi, utredning och behandling

Osteoporos & Fragilitetsfrakturer Epidemiologi, utredning och behandling Osteoporos & Fragilitetsfrakturer Epidemiologi, utredning och behandling Ortopedi Termin 8, december 2014 Kristina Åkesson Ortopediska kliniken SUS 1. Hur många osteoporosfrakturer sker varje år I Sverige?

Läs mer

Vårdprogram för Osteoporos

Vårdprogram för Osteoporos VÅRDPROGRAM 1 (10) VÅRDFLÖDE FÖR OSTEOPOROSUTREDNING Ingen lågeneregifraktur FRAX-beräkning Lågenergifraktur i handled, överarm eller bäcken samt övriga lågenergifrakturer FRAX-beräkning Lågenergifraktur

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011

Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011 Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011 Karl Arnberg Om mig Karl Arnberg Nationalekonom, utbildad vid Lunds universitet Jobbat som hälsoekonom på TLV sedan 2004 Jobbar huvudsakligen

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 140124 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 57 p Poängfördelning: Allmän-, system- och

Läs mer