VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR. SRHR:s rapport 2009:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR. SRHR:s rapport 2009:2"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR 2008 SRHR:s rapport 2009:2

2 SRHR, Socialmedicinska enheten, UMAS, Region Skåne Tryckt hos Medicinsk Informationsteknik, Malmö mars 2009 Omslag Lotta Norstedt, grafisk-form.nu Foton baksida Hans Knutagård 2009

3 1. Inledning Detta är SRHRs första verksamhetsberättelse. I september 2007 inrättades SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter) som ett programområde vid Socialmedicinska enheten, UMAS, Region Skåne. SRHR finansieras via de statliga hiv/aidsmedlen som inom Region Skåne administreras av CFM (Centrum för folkhälsa och miljö). SRHR fungerar som regionens operativa enhet inom folkhälsoområdet sexuell och reproduktiv hälsa och arbetar framför allt med kunskapsutveckling, metodutveckling och kompetenshöjande arbete inom hiv/sti-prevention. I drygt 20 år har Region Skåne erhållit statliga hiv/aidsmedel för att arbeta med hiv/stiprevention. Under dessa år har organisationen för detta sett olika ut och omfattat olika områden. År 2008 har varit det första hela verksamhetsåret för SRHR. En del av arbetet under året har gått åt till att skapa en plattform för verksamheten samt bygga upp nätverk inom regionen. En annan och större del av arbetet har gått åt till utveckling av kunskap och metoder inom hiv/sti-prevention. Detta har inneburit att ny mark har brutits, bland annat genom projekt som Sexdata på data, Gaymap och utvecklingen och framtagandet av ett nytt och för Region Skåne eget preventionsmaterial. SRHR har dessutom författat en förstudie om kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning i Skåne till Socialstyrelsen. SRHR vill med denna verksamhetsberättelse visa på den bredd av aktiviteter och aktörer som vi har arbetat med under året och hoppas att vi även fortsättningsvis ska kunna visa på en lika hög grad av aktivitet och bredd i vår verksamhet. 1.1 Uppdrag för SRHR Enligt uppdraget från den 12 september 2007 är SRHR inrättat som ett programområde vid Socialmedicinska enheten, UMAS och finansierat med externa medel via de statliga hiv/aidsmedlen som administreras av Socialstyrelsen. Uppdraget är baserat på beslut i Hälsooch sjukvårdsnämnden (HSN) den 21 maj Där skrivs att Socialmedicinska enheten tillförs en budget på kronor på årsbasis, men på sikt bör en annan finansiering eftersträvas för att trygga SRHRs arbetsmiljö. I uppdraget framgår att SRHR, i nära samarbete med CFM, ska: inhämta, producera och förmedla ny kunskap inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. identifiera kunskapsluckor inom de arenor som bedöms vara betydelsefulla enligt Region Skånes strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och åtgärda dessa för att säkra kvalitet och inriktning av interventionsarbetet. genomföra kompetenshöjande arbete på olika områden, t ex utvärderingar, rapporter och studier kring målgrupperna i Region Skånes strategi för sexuell och reproduktiv hälsa. Resultaten av de olika studierna och dialogen med aktörer och målgrupper utgör 1

4 underlag för planering av interventioner. Utbildningarna genomförs genom t ex lunchseminarier, konferenser och seminarier, utspridda över regionen. Dessutom har SRHR under året fått ett uppdrag att genomföra en förstudie om regional kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. Förutom ovanstående uppdrag finns det följande styrande dokument för SRHR: Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne De nationella folkhälsomålen: målområde 7, Gott skydd mot smittspridning samt målområde 8, Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa Socialstyrelsens direktiv om hiv/sti Den vidare presentationen följer direktiven i vårt uppdrag. En del av punkterna i uppdraget går i vissa avseenden in i varandra men vi har i presentationen i möjligaste mån försökt placera in rätt aktivitet under rätt rubrik. 2

5 2. Inhämta, producera och förmedla ny kunskap inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Inom ramen för detta uppdrag har SRHR gjort ett flertal olika aktiviteter, vilka presenteras nedan. Här presenteras även studiebesök och konferenser som vi deltagit i under året. 2.1 Regionalt kunskapscentrum Socialstyrelsen har beviljat medel för uppbyggnad av regionala kunskapscentrum till Region Skåne och Malmö stad. På uppdrag av CFM, Region Skåne, har SRHR skrivit en förstudie om hur ett regionalt kunskapscentrum kan byggas upp i Skåne (se bilaga 1 för uppdrag). Arbetet med denna förstudie har bland annat inneburit en del resor för möten på Socialstyrelsen i Stockholm (26/2 och 30/9) samt ett flertal möten med Program för sexuell hälsa, Malmö stad. Arbetet med förstudien har skett på flera olika fronter. För det första har arbetet gått ut på att identifiera relevanta aktörer i Skåne som skulle kunna bidra med kunskaper inom hiv/stiprevention. Detta arbete har inneburit ett flertal möten och kontakter med personer och verksamheter i regionen som på något sätt arbetar med sexuell hälsa. För det andra har en enkät skickats ut till frivilligorganisationer som erhåller statliga hiv/aidsmedel, skolverksamheter inom Malmö stad och relevanta hälso- och sjukvårdsverksamheter inom Region Skåne. För det tredje har arbetet med förstudien inneburit diskussioner och presentationer för utvalda delar av målgruppen. I förstudien konstateras att det i Skåne finns många kommunala och regionala verksamheter som arbetar med hiv-prevention samt ett flertal frivilligorganisationer. Det finns således goda förutsättningar för en mer organiserad och långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning inom området. Förstudien undersöker tre olika former av samverkan kunskapscentrum, kunskapsnätverk och kunskapskluster som alla har sina för- och nackdelar. Vidare konstateras att det krävs någon form av samverkansavtal kring kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning mellan Region Skåne och Malmö stad för att uppnå en fördjupad samverkan. 2.2 Rapporter/undersökningar Swingers en riskgrupp för hiv/sti? Swingers är en grupp som sällan eller aldrig nämns i hiv/sti-preventiva sammanhang. För den sakens skull är den inte mindre viktig, snarare tvärtom. Därför har SRHR genomfört en studie om swingers med fokus på säkrare sex strategier. Resultat från studien har presenterats under året i olika sammanhang, bland annat på KÖSSA (Kön och sexualitet i socialt arbete, ett nätverk för forskare på Hälsa och samhälle, Malmö högskola) och på Noaks Arks årsmöte. Slutrapport från studien kommer under första halvåret Män som blir våldtagna av män Syftet med Män som blir våldtagna av män är att göra en undersökning av utsatta män och se våldtäkten utifrån så många perspektiv som möjligt. Den övergripande målsättningen för studien är att försöka förstå undersökningsgruppen bättre. Detta sker genom att de utsatta 3

6 männen ges en möjlighet att berätta sin historia, vad de upplever. Studien vänder sig i första hand till alla dem som kommer i kontakt med män som blivit våldtagna av män och har som mål att utveckla hjälp- och stödinsatser. Ett grundläggande perspektiv i undersökningen är hiv-prevention. Studien kommer att färdigställas under våren Studie om kondomen SRHR har genomfört en litteraturstudie över aktuell forskning kring kondomen. För att nå ökad kännedom om ungdomars/unga vuxnas kunskaper och attityder kring sexuell hälsa med fokus på kondom och sexuellt överförbara infektioner arbetar SRHR med projektet Sexdata på data, se nedan. Syftet med denna rapport är att belysa kondomen ur ett preventionsperspektiv samt att identifiera kunskapsluckor och kartlägga attityder/beteenden kring sexuell hälsa bland ungdomar/unga vuxna. Studien trycks i februari Sexdata på data Under hösten 2008 inledde SRHR ett arbete med att utveckla en ny metod för att snabbt och enkelt samla in kunskaper och attityder kring frågor som rör sexuell hälsa. Metoden går kortfattat ut på att information samlas in via en pekdator, dvs en dator där man svarar på frågor genom att trycka på skärmen. Fördelarna med att kunna ställa frågor direkt via en dator är bland annat att respondentens upplevelser och intryck kan fångas på ett mer direkt sätt än till exempel via en enkät. En annan fördel är att man enkelt kan använda och tolka resultatet och på så sätt få en snabb återkoppling. Det grundläggande syftet med projektet Sexdata på data är att utveckla metoden för olika arenor och olika målgrupper för att snabbt och enkelt kunna samla in kunskaper och attityder kring sexuell hälsa. Tanken är att vi, med denna nya kunskap i bagaget, på ett bättre sätt ska kunna utforma och genomföra ett mer adekvat hiv/sti-preventivt arbete gentemot olika målgrupper. I samband med arbetet med Sexdata på data har vi haft extra resurser till vår hjälp. För dem och oss själva har vi vid två tillfällen (17/4 och 10/9) haft utbildning i bland annat handhavande av pekdatorer och vad man ska tänka på när man är ute med dem. SRHR har samlat in material på följande platser: Kristianstad, utomhus centralt i samarbete med Ungdomsmottagningen lokalt (15/9) Ystad, utomhus centralt i samarbete med Ungdomsmottagningen lokalt (16/9) Helsingborg, utomhus centralt i samarbete med Ungdomsmottagningen lokalt (17/9) Malmö under European Social Forum (19/9) Malmö under Regnbågsfestivalen, under dagen i Folkets park och på kvällen på nattklubben Chokladfabriken i samverkan med RFSL Malmö (27/9) Helsingborg, på Campus Helsingborg i samarbete med studentföreningen P6 (3/11) Malmö, på Hälsa och samhälle, Malmö högskola i samarbete med studentföreningen UnI (4/11) Lund, på AF-borgen i samarbete med studentföreningen P6 (10/11) Alnarp, på Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med studentföreningen P6 (18/11) Ängelholm, på Rönnegymnasiet i samarbete med Ungdomsmottagningen lokalt (20/11) 4

7 I samband med undersökningarna har vi på plats delat ut ett konvolut, som innehåller två kondomer och en förpackning glidmedel samt lite fakta om klamydia, till de ungdomar som rör sig på plats. Detta för att skapa uppmärksamhet och intresse samt sprida ett preventivt budskap och kondomer. Totalt under hösten har vi delat ut konvolut. Så här kunde det se ut i samband med våra pekdatorundersökningar: Manual till pekdator Inom ramen för projektet Sexdata på data har vi börjat författa en manual för arbetet med pekdatorer. Anledningen till att vi vill skriva en sådan manual är att det är en ny metod som skulle kunna användas av många andra på ett tämligen enkelt sätt. Genom att vi i en manual sammanställer de erfarenheter som vi erhållit behöver inte andra börja från noll. Rapporten kommer att färdigställas under våren Transpersona Non Grata Ett av SRHRs uppdrag är att möjliggöra att ny kunskap, om bland annat riskutsatta målgrupper avseende hiv/sti, kommer fram. Transpersoner tillhör en sådan grupp och har under de senaste åren blivit allt mer synliga inom hälso- och sjukvården. Genom sin på många sätt utsatta situation, mycket på grund av den okunskap som råder, löper transpersoner risker på många olika plan. Därför har SRHR, i samarbete med Malmö högskola, bidragit till en mastersuppsats, Transpersona Non Grata, som sätter gruppen transpersoner inom vården i fokus. Uppsatsen lades fram under hösten 2008 och kommer att tryckas som en rapport inom Malmö högskola under våren Övriga aktiviteter Frågor i Region Skånes folkhälsoenkät Under året har SRHR arbetat för att få med några frågor kring sexuell hälsa i Region Skånes folkhälsoenkät som gick ut under Följande frågor kom med: En fråga kring sexuell läggning En fråga om personen använde kondom vid sitt senaste samlag 5

8 En fråga om personen någon gång under de senaste 12 månaderna testat sig för hiv eller någon annan sexuellt överförbar sjukdom. Om ja, i så fall vilken. Materialet från folkhälsoenkäten förväntas komma i mars 2009 och vi kommer att arbeta med det under år SRHRs hemsida Ett viktigt verktyg i vårt arbete med att sprida information inom området sexuell hälsa är vår hemsida, Vår målsättning är att hålla denna hemsida uppdaterad med information kring allt som sker inom området i Skåne. Hemsidan riktar sig framför allt till professionella som kommer i kontakt med hiv/sti-preventivt arbete samt testning och behandling. Studiebesök En viktig del i SRHRs arbete är att hålla oss uppdaterade inom området sexuell hälsa. Ett sätt att göra det på är att hålla kontakt med viktiga aktörer samt att initiera nya kontakter. Detta arbete resulterar bland annat i ett flertal studiebesök. Under året har vi varit på följande studiebesök, presenterade i kronologisk ordning: Hivenheten i Västra Götaland, Göteborg (25/3) Olika verksamheter inom Malmö stad som arbetar inom området sexuell hälsa: Linda Levau, Så Sant på Värner Rydénskolan och TV-Genant på Rosengårds satellitskola (8/4) Stop Aids, Köpenhamn (9/4 samt 5/11) KAST/FAST, Malmö stad (26/5) Klinisk mikrobiologi, UMAS, Region Skåne (27/8) LAFA, Stockholm (4/9) Arrangörer av Outgames, Köpenhamn (5/11) Konferenser/seminarier/workshops som vi deltagit i För att vi ska kunna hålla oss uppdaterade inom området sexuell hälsa, vad gäller såväl nationell som internationell ny kunskap, försöker vi delta i olika konferenser och seminarier. Under år 2008 har vi deltagit i följande konferenser/seminarier/workshops: Referensgrupp om informationsmaterial arrangerad av Socialstyrelsen (30/1) MSM-konferens arrangerad av Socialstyrelsen (11/2) CHAPS 11, internationell konferens om MSM och hiv (3 6/3) MSM-hearing arrangerad av Socialstyrelsen. På denna konferens föddes bland annat idén till Gaymap Skåne (14 15/4) Storstadskonferens i Simrishamn (15 16/5) Europride i Stockholm, deltagit i paneldebatt (28/7 3/8) Nationella utvärderingar av RFSU och RFSL, deltagit som informanter Konferens Prostitution i Norden (16 17/10) Konferens om verksamhetsteori, Nyborg, Danmark (7 9/11) Storstadskonferens i Smögen (6 7/11) Utöver dessa studiebesök och konferenser har SRHR under året deltagit i ett flertal möten arrangerade av Socialstyrelsen i Stockholm. 6

9 3. Identifiera kunskapsluckor inom de arenor som bedöms vara betydelsefulla enligt Region Skånes strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och åtgärda dessa för att säkra kvalitet och inriktning av interventionsarbetet Inom ramen för att identifiera och åtgärda kunskapsluckor inom området sexuell hälsa i Region Skåne har SRHR både genomfört utbildningar och tagit fram ett material som ska användas i preventivt syfte. 3.1 Utbildningar arrangerade av SRHR Att söka andra medel Under våren 2008 (26/3) arrangerade vi en utbildning riktad till frivilligorganisationer som erhåller statliga hiv/aidsmedel. Föreläsare på utbildningen var Ivar Scotte, konsulent på MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation) samt Stig Arne Bäckman, grundare och VD för Urkraft. Den främsta anledningen till att vi arrangerade utbildningen var att Socialstyrelsen, i samband med att de tagit över ansvaret för statsbidraget, har givit en tydligare inriktning mot att medlen ska användas till hivpreventiv verksamhet. Delar av de ideella organisationernas projekt faller utanför denna inriktning och kan således inte finansieras av statsbidraget. För att inte förlora denna mångfald av välfungerande projekt och verksamheter ville vi skapa förutsättningar för att detta arbete ska kunna fortsätta. Dagen innehöll allt från matnyttiga och konkreta tips om vad man ska tänka på och var man kan söka pengar till mer inspirerande tankar kring hur man kan skapa spännande projekt inom olika verksamheter. Hearing MSM Syftet med att anordna en hearing kring MSM (19/5) var att förbättra och utveckla det preventiva arbetet riktat till MSM i Skåne samt att fungera som en uppföljning till Socialstyrelsens MSM-dagar nationellt. Inbjudna till denna hearing var representanter från frivilligorganisationerna i Skåne, hälso- och sjukvården och Malmö stad. Materialet kommer att användas som underlag för en handlingsplan för hiv/sti-prevention som kommer att tas fram under våren Utbildning i LFA LFA, Logical Framework Approach, är en projektplanerings- och uppföljningsmetod som Socialstyrelsen rekommenderar i det hivpreventiva arbetet i Sverige. Utbildningen (6 7/10) varade i två dagar. Den leddes av Kari Östergren som arbetar som konsult för bl a Socialstyrelsen och SIDA. Utbildningen riktade sig till personal inom hälso- och sjukvården och frivilligorganisationer. I samarbete med Malmö stad erbjöd vi också en uppföljningsutbildning (8/10) i LFA för dem som redan hade gått grundutbildningen. MI-utbildning Under hösten har SRHR initierat och arrangerat utbildningar i Motiverande samtal, MI, riktade till personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med smittspårning. Utbildningen har getts i tre omgångar under hösten och ytterligare en omgång kommer att ges under tidig 7

10 vår (1 2/10, 12 13/11, 8 9/12 samt 20 21/1). Varje kurstillfälle innehåller också en uppföljningshalvdag. 3.2 Preventionsmaterial producerat av SRHR Sätt på i Skåne Under året har SRHR tagit fram ett nytt PR- och kampanjmaterial med ett preventivt budskap för alla skåningar, Sätt på i Skåne. Materialet har under året blivit föremål för en interpellation i Region Skånes Regionfullmäktige där regionråd Henrik Hammar ställde sig bakom materialet, se bilaga 2. Budskapet är framtaget som affischer, role-up samt som instickskort och ser ut så här: 8

11 Här kan du testa dig för hiv/sti i Skåne SRHR har tagit fram en enkel men informativ förteckning över alla ställen i Skåne där man kan testa sig för hiv och STI. Bakgrunden är en bild som går att variera beroende på vilken målgrupp man riktar sig till. Materialet är under året testat på MSM och ungdomar/unga vuxna. Bilden ser ut så här: Konvolut SRHR har under året tagit fram ett konvolut med budskapet Sätt på i Skåne på framsidan (se föregående sida). Konvolutet innehåller också informationen ovan om var man kan testa sig i Skåne samt två kondomer plus en förpackning med glidmedel. Till konvolutets baksida har det tagits fram två olika informationer, en om klamydia och en om hiv. Tanken är att baksidan ska kunna bytas ut efter behov. 9

12 10

13 Gaymap Skåne I samarbete QX och Malmö stad har SRHR tagit fram en gratis gaykarta med ett hivpreventivt budskap. Skånekartan trycktes i exemplar och spreds över hela Skåne via till exempel klubbar, barer och turistbyråer. Samarbetet kring gaykartan var ett pilotprojekt men blev så lyckosamt att QX nu har tagit över produktionen av kartan och kommer att med oss som samarbetspartner fortsätta att trycka och distribuera den nästa år. Så här ser kartans första sida ut: Preventionsmaterial riktat till personer som säljer sex I samarbete med Malmö stads prostitutionsenhet har SRHR bidragit till att ta fram ett unikt preventionsmaterial som riktar sig till personer som säljer sex. Preventionsmaterialet, i form av en necessär, har tagits fram tillsammans med säljare av sex. I paketet finns en 26-sidig guide om sex- och personsäkerhet. I paketet finns också kondomer, glidmedel, personlarm med mera. 11

14 3.3 Media SRHR har under året 2008 annonserat i Metro under Region Skånes klamydiakampanj (15 19/9). Annonsen innehöll information om var man kan testa sig för hiv/sti i Skåne. Utöver detta har vi deltagit i både radio och lokala tidningar i anslutning till vårt projekt Sexdata på data. Annonsen såg ut så här: 12

15 4. Genomföra kompetenshöjande arbete på olika områden, t ex utvärderingar, rapporter och studier kring målgrupperna i Region Skånes strategi för sexuell och reproduktiv hälsa I samband med verksamheter kring SRHRs kompetenshöjande arbete på olika områden har vi enligt uppdraget genomfört konferenser, seminarier och hearingar kring olika ämnen och målgrupper. 4.1 Konferenser/seminarier Lunchseminarier Ett sätt för SRHR att sprida kunskap och ny information till yrkesverksamma är att arrangera lunchseminarier på olika orter i Skåne. SRHR har under 2008 genomfört två serier med lunchseminarier. På våren var temat för lunchseminariet Köp och försäljning av sexuella tjänster hur ser det ut och vad kan vi göra? Lunchseminariet hölls på följande platser: Malmö (4/3), Hässleholm (11/3), Ystad (18/3) samt Landskrona (25/3). Höstens tema för lunchseminarie var Att leva med hiv och genomfördes i samarbete med Per Sander och Joakim Jonsson. Lunchseminariet under hösten hölls på följande platser: Lund (14/11), Helsingborg (27/11) samt Ystad (12/12). Kunskapsbaserad hivprevention riktad till ungdomar och MSM I samarbete med Socialstyrelsen arrangerade SRHR en heldagskonferens (20/5) om hivprevention riktad till ungdomar och MSM. Konferensen, som riktade sig till yrkesverksamma som på något sätt arbetar med hivprevention, besöktes av cirka 150 personer. Huvudtalare vid konferensen var Margareta Forsberg och Ronny Tikkanen som presenterade sina kunskapsöversikter. Vid konferensen presenterades även ett flertal olika lokala och regionala projekt. Att utvecklas genom att utveckla Under hösten 2008 arrangerade SRHR en halvdagskonferens (30/10) med Per Nygren under rubriken Att utvecklas genom att utveckla riktad till verksamheter som arbetar hiv/stipreventivt i Skåne. Per Nygren föreläste om hur man kan utveckla träffsäkra professionella kompetenser genom att utveckla sin egen professionella praktik. Per Nygren arbetar som professor i psykologi och socialt arbete vid Lillehammer University College. Säkrare sex i sexfrekventa lokaler Under Socialstyrelsens konferens Män, män, sex o hiv (11/2) presenterade SRHR en studie om Säkrare sex i sexfrekventa lokaler. Under seminariet lanserade föredragshållarna en idé om att säkrare sex-certifiera lokaler. Swingers en riskgrupp för hiv/sti? På ett av KÖSSAs seminarier (2/12) presenterade SRHR en sammanfattning av studien Swingers en riskgrupp för hiv/sti? 13

16 Hivprevention i Skåne Ett kluster för framtiden Under Noaks Arks kampanj Alla kan få hiv höll SRHR i en föreläsning om Region Skånes framtida arbete inom hivprevention. Åhörarna var entusiastiska över visionen med kluster för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. 4.2 Utbildningar Utbildning i kondomkunskap Region Skåne har tagit ett politiskt beslut att alla under 21 år ska ha tillgång till gratis preventivmedel. I detta ingår kondomer. Därför delar Region Skåne, via framför allt skolsköterskor och skolkuratorer, ut gratis kondomer till alla skolungdomar. I samband med detta är det viktigt att de personer som delar ut kondomer har bra kunskaper kring kondomer och hur de fungerar. Därför har SRHR vid tre tillfällen under året (22/5, 10/12 samt 11/12) arrangerat utbildningar för skolpersonal som delar ut kondomer. 4.3 Övriga aktiviteter Stöd och support till frivilligorganisationer SRHR fungerar som en resurs för de frivilligorganisationer som erhåller statliga hiv/aidsmedel. Under år 2008 har SRHR haft ett flertal möten med flera olika frivilligorganisationer och bland annat diskuterat arbete med evidensbaserade metoder, implementering av nya metoder och Region Skånes framtida arbete kring hivprevention. WAD World Aids Day På WAD (1/12) genomförde SRHR i samarbete med P6 en kampanj på Campus i Helsingborg. Uppsatser Ett av SRHRs uppdrag är att producera ny kunskap i form av rapporter och utvärderingar. Ett sätt att göra detta på är att låta studenter skriva sina C- respektive D-uppsatser om ämnen inom området. Därför har SRHR under året initierat ett arbete med att underlätta detta, till exempel genom att förmedla kontakter mellan studenter och frivilligorganisationer, upprätta en förteckning över aktuella ämnen samt sprida denna kunskap till högskolor och universitet. Representation RFSL Rådgivningen Skånes 20-årsjubileum (29/2) Malmö stads utställning om hivprevention (29/4) 14

17 5. Avslutande tankar Vi ser tillbaka på ett spännande och innehållsrikt år. Sedan SRHR inrättades som ett programområde vid Socialmedicinska enheten under 2007 har vi hunnit med en mängd olika aktiviteter och förhoppningsvis också kunnat påverka det hiv/sti-förebyggande arbetet i Skåne i en positiv riktning. Det hiv/sti-förebyggande arbetet i Region Skåne är något som sker inom flera olika verksamheter och på flera olika arenor. Därför är det också viktigt att SRHR får tid att bygga upp den plattform och de nätverk som behövs för att vi på bästa sätt ska kunna nå ut med vårt arbete. Ett arbete som vi hittills bara sett början på. Därför ser vi fram emot ett minst lika spännande och innehållsrikt SRHRs personal under 2008 har varit följande personer: Jakob Axelsson, programsekreterare Hans Knutagård, programsekreterare Lisa Wieslander, programsekreterare (från och med till och med ) SRHR har under året även haft extra hjälp under arbetet med framför allt pekdatorundersökningar, men även vid SRHRs egna konferenser och utbildningar. SRHRs crew har under året bestått av: Mahmoud Azzam Julius Eliasson Mikael Håkansson Malmö Jakob Axelsson Hans Knutagård 15

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter) är sedan september 2007 inrättat som ett programområde vid Socialmedicinska enheten, UMAS, Region Skåne. Verksamhetsberättelsen för 2008 visar att SRHR under året har genomfört ett flertal olika aktiviteter inom området sexuell hälsa och hiv/sti-prevention inom Region Skåne. För att nämna några av dessa har SRHR initierat och genomfört undersökningen Sexdata på data bland ungdomar och unga vuxna, arrangerat seminarier, utbildningar och konferenser inom området hiv/stiprevention samt författat en förstudie om kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning till Socialstyrelsen. SRHR Socialmedicinska enheten UMAS, CRC, Ingång Malmö

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark 2 Innehåll 1. Styrelsen berättar s. 3 2. Om Noaks Ark Skåne s. 4 2.1 Vår vision s. 4 2.2 Vår långsiktiga strategi

Läs mer

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund Enheten för hivprevention och sexuell hälsa torsten.berglund@smi.se MSM prioriterad målgrupp i Nationella

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet Sju webbsända seminarier med fokus

Läs mer

Klamydiakampanjen i Region Skåne 2005

Klamydiakampanjen i Region Skåne 2005 Klamydiakampanjen i Region Skåne 2005 En utvärdering Sara Benipoor Charlotta Holmström Rapport nr 2005:4 1 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Syfte... 5 1.2 Metod... 6 1.3 Disposition... 7 2.

Läs mer

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN. VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN. INLEDNING Västerbottens läns landsting upprättade ett

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar.

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar. Verksamhetsplan 2016 Aktivitet Värdegrundsarbete Hbtq-spektrat Intersektionellt perspektiv Funkisperspektiv Styrelsen Personal och organisatorisk samverkan Planering Dokumentation Kvalitetssäkring Intern

Läs mer

Hiv och Rättigheter. Rapport från Open Space om

Hiv och Rättigheter. Rapport från Open Space om Rapport från Open Space om Hiv och Rättigheter Inför Världsaidsdagen 2011 samlades en lång rad organisationer, offentliga verksamheter och privatpersoner för att hitta nya perspektiv och strategier i arbetet

Läs mer

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland 2009-02-25 (uppföljning gjord 141104) Övergripande mål för genomförandeplanen är att minska antal fall av STI i Värmland

Läs mer

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Aktivitet Har utfört Har ej utfört Kommentar Personal och organisatorisk samverkan 2015 har varit det första året som föreningen stått som avsändare

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 NOAKS ARK STOCKHOLM Förslag TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 Noaks Ark Stockholm Kunskap och stöd Noaks Arks förebyggande och stödjande arbete i Stockholmsregionen är av

Läs mer

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län December 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan inom folkhälsoområdet

Handlingsplan inom folkhälsoområdet Handlingsplan inom folkhälsoområdet SEXUELL HÄLSA 2012-2014 Målet med denna handlingsplan Det övergripande målet med handlingsplanen är att uppnå ett effektivt och verkningsfullt preventivt arbete som

Läs mer

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Ägare: Finansiering: Tomelilla Kommun 37-medel Länsstyrelsen Skåne Projekttid: 140101 141231 Processledare: Johan Larsson Start Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Genomförande Organisera

Läs mer

Katz, Olle, Enheten för Prevention och Utveckling, Social resursförvaltning, Göteborg, 2009.

Katz, Olle, Enheten för Prevention och Utveckling, Social resursförvaltning, Göteborg, 2009. Rapportdel 3. Material som används av skolor i sex och samlevnadsundervisning Katz, Olle, Enheten för Prevention och Utveckling, Social resursförvaltning, Göteborg, 2009. Inledning Sexualitet och samlevnad

Läs mer

KONDOM?! SRHR:s rapport 2009:1

KONDOM?! SRHR:s rapport 2009:1 KONDOM?! SRHR:s rapport 2009:1 Författaren och SRHR, Socialmedicinska enheten, UMAS, Region Skåne Tryckt hos Medicinsk Informationsteknik, Malmö januari 2009 Omslag Lotta Nordstedt, grafisk-form.nu Foton

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Vad gör en STI-samordnare? Samordning av det hiv/sti-preventiva arbetet i Uppsala län Kondomdistribution Utbildningar, omvärldsbevakning Folkhälsomyndighetens kontaktperson

Läs mer

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli PROTOKOLLSUTDRAG lnk- 2010-11- 0 3 PROTOKOLL nr 9/2010 2010-10-28 Justerat 2010-11-01 Karin Rågsjö och Christina Elffors-Sjödin

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

FDIU är en liten organisation. Bara i samarbete med partners nationellt och regionalt kan de regionala och länkade konferenserna bli verklighet.

FDIU är en liten organisation. Bara i samarbete med partners nationellt och regionalt kan de regionala och länkade konferenserna bli verklighet. Upprop för nationellt partnerskap: samverkan om SVIT04, länkade regionala konferenser den 2 november 2004 kring skapande och lärande med stöd av medier och IT Föreningen Datorn i Utbildningen (FDIU) inbjuder

Läs mer

Stödprogram för rehabilitering

Stödprogram för rehabilitering 1 (6) SKRIVELSE Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stödprogram för rehabilitering Länsstyrelsen i Stockholms län har ett nationellt regeringsuppdrag 1 att utveckla stödprogram för rehabilitering

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

HIV-SVERIGES VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2015

HIV-SVERIGES VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2015 HIV-SVERIGES VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2015 HIV-Sverige 2012 2 FÖRORD Hiv-Sveriges ansökan om verksamhetsbidrag för åren 2013-2016 utgår i från regeringens nationella strategi och är vårt bidrag till en

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län.

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. LAKO Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. Bakgrund Regeringen har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och

Läs mer

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer!

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer! Kunskapscentrum för sexuell hälsa SRHR Nytt Aktuellt juni 2013 Sommaren är här snart! Utanför mitt kontorsfönster skiner solen från en klarblå himmel och det känns som om sommaren äntligen har kommit till

Läs mer

RFSL LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS

RFSL LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS Kontaktuppgifter Den enklaste vägen till RFSL går via vår hemsida www.rfsl.se. Där finner du allt värt att veta om RFSL såsom principprogram, kommande

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 VERKSAMHETSPLAN 2015 17 Utkast inför årsmötet 23 mars 2015 Prevention och stöd Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för

Läs mer

Datum 2015-11-27 Dnr 1503428. Fördelning av extra folkhälsomedel 2015

Datum 2015-11-27 Dnr 1503428. Fördelning av extra folkhälsomedel 2015 Folkhälsoberedningen Mats Brandström Strateg folkhälsa 040-675 32 87 Mats.Brandstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-27 Dnr 1503428 1 (6) Folkhälsoberedningen Fördelning av extra folkhälsomedel 2015

Läs mer

Nyheter från Hivprevention i Västra Götaland

Nyheter från Hivprevention i Västra Götaland Nyheter från Hivprevention i Västra Götaland 2009-11-18 World Aids day, WAD World Aids Day 1/12 närmar sig med stormsteg och vi på Hivprevention uppmärksammar dagen på lite olika sätt. Tillsammans med

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv riktad till personer med utländsk bakgrund. Namn: Farhad Mazi Esfahani Datum: 2015-02-29

We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv riktad till personer med utländsk bakgrund. Namn: Farhad Mazi Esfahani Datum: 2015-02-29 We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv riktad till personer med utländsk bakgrund. Namn: Farhad Mazi Esfahani Datum: 2015-02-29 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Mål och syfte...

Läs mer

SRHR Nytt. Aktuellt november 2013. Händelserik höst. Aktuella utbildningar

SRHR Nytt. Aktuellt november 2013. Händelserik höst. Aktuella utbildningar Kunskapscentrum för sexuell hälsa SRHR Nytt Aktuellt november 2013 Händelserik höst Det började redan första dagen efter semestern när vi insåg att den nya förordningen, som ersätter förhandlingen om de

Läs mer

Subvention av icke hormonella preventivmedel

Subvention av icke hormonella preventivmedel I ~ Landstinget II DALARNA Medicinsk enhet O O O O 5 9 Datum 2013-09-23 1 (5) LD13/01766 Dnr Uppdnr 504 2013-08-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Subvention

Läs mer

2016-03-09. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. Maja Österlund. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. maja.osterlund@sll.se

2016-03-09. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. Maja Österlund. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. maja.osterlund@sll.se Maja Österlund maja.osterlund@sll.se Vikten av god sexuell hälsa En god grund för att komma igång Tips och metoder för att prata sexualitet, relationer och normer God sexuell och reproduktiv hälsa är en

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-09-26

Nyheter i korthet 2014-09-26 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 september. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Unga som köper & säljer sex - vad vet vi egentligen?

Unga som köper & säljer sex - vad vet vi egentligen? Unga som köper & säljer sex - vad vet vi egentligen? En inventering & metodutvecklingsprojekt Innehåll Sammanfattning... 2 Varför behövs det utvecklas metoder kring unga som köper/säljer sex?... 2 Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige

Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Verksamhetsberättelse 2011 Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige. Nätverket

Läs mer

Hyltenämnden. Bokslut 2013

Hyltenämnden. Bokslut 2013 Hyltenämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Ingegerd Torhall (FP) Kristina Johansson (S) Margareta Andersson (C) Jerzy Golowkin (M) tom juni månads sammanträde Desirée Hultberg

Läs mer

Avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum

Avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum Ledningsstaben MISSIV Henning Sand 2005-11-08 LiÖ 2005-835 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum Bakgrund Folkhälsovetenskapligt centrum är ett kunskapscentrum med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 7 Resultat- och balansräkning.. 8 Revisionsberättelse.. 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda

Läs mer

Uppföljning av Morskan med killmottagning

Uppföljning av Morskan med killmottagning Uppföljning av Morskan med killmottagning Mottagningen för unga vuxna i Sälenfjällen Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige.

Läs mer

Stärka unga och ungdomsorganisationers perspektiv. i uppföljningen av ungdomspolitiken GENOMFÖRANDE OCH UTVECKLING

Stärka unga och ungdomsorganisationers perspektiv. i uppföljningen av ungdomspolitiken GENOMFÖRANDE OCH UTVECKLING Stärka unga och ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen av ungdomspolitiken GENOMFÖRANDE OCH UTVECKLING Stärka unga och ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen av ungdomspolitiken

Läs mer

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete Ansökan om medel till en förstudie Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete - För framgångsrik samverkan mellan ideella organisationer och kommuner/landsting/regioner och Sveriges

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Migrationens relation till hälsa integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Katarina Carlzén INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Verksamhetsplan Adlon 2015. Reviderad 2015-03-11

Verksamhetsplan Adlon 2015. Reviderad 2015-03-11 Verksamhetsplan Adlon 2015 Reviderad 2015-03-11 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Förutsättningar för Adlons verksamhet... 1 Styrdokument för verksamheten... 2 Utgångspunkter för Adlons verksamhet...

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Maj 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Anders Wallner Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 30 Anders.Wallner@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-11 Dnr 1502672 1 (5) Beredningen för primärvård,

Läs mer

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 MSM-enkäten Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 Ansvarig: Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Handläggare: Maria Lindgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MSM-enkäten

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Verksamhetsberättelse Adlon 2014 2015-03-11

Verksamhetsberättelse Adlon 2014 2015-03-11 Verksamhetsberättelse Adlon 2014 2015-03-11 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse för ADLON år 2014... 1 Övergripande inriktning år 2012 2014... 1 Övergripande inriktning år 2014 och framåt... 1

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer

ATT FÖREBYGGA HIV OCH ANDRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER I VÄSTRA GÖTALAND

ATT FÖREBYGGA HIV OCH ANDRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER I VÄSTRA GÖTALAND ATT FÖREBYGGA HIV OCH ANDRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER I VÄSTRA GÖTALAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OM DEN GEMENSAMMA STRATEGIN 2 2. MÅLBESKRIVNING 3 3. RISKUTSATTA GRUPPER - ANALYS OCH INSATSER 4

Läs mer

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 1 (5) 5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 2 (5) 5.10 Ungdomsmottagningar 5.10.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen där landstinget

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Skapat den. Smittskyddsinstitutet Torsten Berglund

Skapat den. Smittskyddsinstitutet Torsten Berglund Skapat den Sveavägen 59, plan 2 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bufff Sverige (fd Bryggan) Organisationsnummer: 866001-3239

Verksamhetsplan 2015. Bufff Sverige (fd Bryggan) Organisationsnummer: 866001-3239 Verksamhetsplan 2015. Bufff Sverige (fd Bryggan) Organisationsnummer: 866001-3239 Verksamhetsplan 2015 Organisationens övergripande mål är att barn och ungdom med familjemedlem i fängelse, häkte och eller

Läs mer

Pekskärmen. - några erfarenheter kring pekskärmen som metod i offentlig miljö. SRHR:s rapport 2009:3

Pekskärmen. - några erfarenheter kring pekskärmen som metod i offentlig miljö. SRHR:s rapport 2009:3 Pekskärmen - några erfarenheter kring pekskärmen som metod i offentlig miljö SRHR:s rapport 2009:3 Några erfarenheter kring pekskärmen som metod i offentliga miljöer Ett samarbetsprojekt mellan SRHR (Sexuell

Läs mer

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick i regleringsbrevet för

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2015, kl. 16:00-18:00, lokal: Bornholm, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2015, kl. 16:00-18:00, lokal: Bornholm, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 september 2015 Näringslivsråd 8 september 2015, kl. 16:00-18:00, lokal: Bornholm, Visborg Deltagare: Björn Jansson (Region Gotland, S), Eva Nypelius (Region

Läs mer

ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA. Sex som självskadebeteende. Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127

ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA. Sex som självskadebeteende. Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127 ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA Sex som självskadebeteende Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127 Vilka är vi? Caroline Öhman Emma Svanholm Vi som arbetar på Tjej- och Killmottagningen är barnmorskor

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne Datum 2009-01-09 1 (5) Verksamhetsberättelse 2008 - Regional beredning för tillväxt och hälsa i Nordvästra Skåne Uppdrag och Organisation De regionala

Läs mer

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Titel/id Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 Projektägare LRF, Företag och samhälle Projekttid 2007-04-27 2007-12-05 1. Sammanfattning Projektet har haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

Dialogkonferens om hbt och idrott 26 augusti i Stockholm

Dialogkonferens om hbt och idrott 26 augusti i Stockholm Dialogkonferens om hbt och idrott 26 augusti i Stockholm Sammanställning av gruppdiskussioner DNR: 53-956/11 Behov Generella kompetenshöjande åtgärder behövs Synliggör heteronormen. Att göra det klart

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för insatser mot hivinfektion år 2015

Fördelning av statsbidrag för insatser mot hivinfektion år 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE -01-26 1 (3) HSN 1409-1141 Handläggare: Caroline Palo Hälso- och sjukvårdsnämnden -02-20, p 9 Fördelning av statsbidrag för insatser mot hivinfektion

Läs mer

Nyheter i korthet: Bättre tillgänglighet till dyslexi-utredningar Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent Region Skåne

Nyheter i korthet: Bättre tillgänglighet till dyslexi-utredningar Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 22 maj 2014. Vårdproduktionsutskottet- /beredningen bereder och

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte En skola på vetenskaplig grund 24 okt 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte En skola på vetenskaplig grund 24 okt 2012 Datum 2012-11-15 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte En skola på vetenskaplig grund 24 okt 2012 Närvarande: Eva Liljekvist-Borg, Kerstin Melén-Gyllensten, Åsa Melkersson,

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Venemalm Sofia Datum 2016-03-30 Rev 2016-04-13 Diarienummer SCN-2016-0127 SCN-2016-0068 Socialnämnden RFSU- ansökan om föreningsbidrag avseende utbildningsinsatser riktade

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer