Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex"

Transkript

1 Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Syfte... 4 Metod... 4 Definition risktagande... 5 Resultat... 5 Antal svarande och könstillhörighet... 5 Tabell 1. Antal svarande fördelat på studieform... 5 Diagram 1. Könstillhörighet fördelat på man, kvinna, annan könstillhörighet, vill ej definiera... 5 Alkohol, cannabis, annat berusningsmedel och dopingpreparat... 6 Diagram 2. Andel studenter som använder alkohol... 6 Tabell 2. Andel studenter som använder alkohol fördelat på programstudenter och utbytesstudenter... 6 Diagram 3. Andel studenter som använder cannabis (hasch, marijuana)... 7 Annat berusningsmedel... 7 Dopingpreparat... 7 Diagram 3. Andel som uppger att alkohol, narkotika, annat berusningsmedel eller doping har påverkat dem att ta sexuella risker Diagram 4. Andel studenter som bedömer hur stor risk de har att smittas av sexuellt överförbara infektioner, STI... 8 Diagram 5. Andel studenter som bedömer hur stor risk de har att smittas av hiv Testning av könssjukdomar... 9 Tabell 3. Andel och antal studenter som vet vart de skall vända sig för att testa sig för hiv och STI, fördelat på programstudenter och utbytesstudenter Tabell 4. Andel och antal studenter som testat sig för hiv och STI Kunskap och tillgång Tabell 5. Antal studenter som tycker de behöver mer kunskap om sexuell hälsa fördelat på olika frågor samt svenska och internationella studenter Tabell 6. Antal studenter som önskar tillgång till olika saker fördelat på svenska och internationella studenter Kommentarer Ökad kunskap Samtal och stöd Grupptryck och självbild Tillgänglighet Konkreta förslag Reflektioner Bilaga 1 Enkätfrågor

3 Sammanfattning Bakgrunden till projektet Studenter emellan var att sjuksköterskan slutade på skolan och att vi var flera parter som såg studenterna som en viktig målgrupp att nå när det gäller risktagande av AND och sexuell hälsa. För att veta vilka insatser som projektet ska fokusera på och om insatserna har någon effekt gjordes en baslinjemätning i form av en webbenkät till studenterna hösten Undersökningen Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex fick bra gensvar, drygt 1500 studenter svarade. Resultatet visar att av de som svarat har 15 procent uppgett att de dricker alkohol minst två gånger i veckan, sex procent använder cannabis minst en gång per månad, 16 personer använder annat berusningsmedel och tre personer dopingpreparat. Det är 44 procent som uppger att de tagit sexuella risker i samband med alkohol. Det är 18 procent som uppger att det finns stor eller mycket stor risk att de smittas av sexuellt överförbara infektioner. Motsvarande siffra när det gäller hur de bedömer risken att smittas av hiv är sex procent. Det är 29 procent som uppger att de inte vet vart de kan testa sig för sexuellt överförbara infektioner och hiv. Andelen som inte vet är betydligt högre hos utländska studenter jämfört med svenska studenter. Studenterna önskade mer kunskap om hur man får en relation att fungera bra, hur det är att leva med hiv och hur andra sexuellt överförbara infektioner smittar. De önskade också att det fanns en lättillgänglig mottagning för sexuell hälsa, gratis kondomutdelning på platser där man träffa samt på internet om hiv, andra könssjukdomar och säkrare sex. De finns behov hos studenterna av ökad kunskap inom olika områden kring AND och sexuell hälsa samt att de önskar stöd och samtal individuellt och i grupp om detta. Tillgänglighet till testning, information, stöd och rådgivning är viktigt. Att känna sig trygg i sig själv var en annan viktig del. Detta samverkansprojekt Studenter emellan har varit mycket värdefullt och det är en styrka att vi samverkan. 2

4 Inledning Hösten 2012 fick studenthälsan vid högskolan i Jönköping besked att de från och med årsskiftet 2012/2013 inte längre har någon egen sjuksköterskekompetens. Detta skapade oro utifrån perspektivet sexuell hälsa, eftersom sjuksköterskan arbetade mycket med förebyggande insatser på högskolan. Det går ca studenter vid högskolan i Jönköping, varav ca är internationella studenter. Det fanns en oro att de internationella studenterna skulle drabbas extra hårt av denna förändring eftersom de inte kan beställa klamydiatest via webben och debiteras för behandling och besök vid vårdcentralen. Samtidigt med denna förändring vid högskolan sänkte ungdomsmottagningen i Jönköping sin åldersgräns från 25 år till 22 år. Detta gjorde att många studenter som tidigare kunnat besöka mottagningen nu måste söka hjälp på annat sätt. Denna oro resulterade i att en samverkansgrupp 1 tillsattes för att finna andra vägar att arbeta förebyggande med sexuell hälsa. Samverkansgruppen kom i ett tidigt skede överens om att arbeta utifrån peer-to-peer metoden och med inriktning på frågor som rör både sexuell hälsa, alkohol, narkotika och doping. Peer-to-peer innebär att studenter lär studenter och det finns på olika högskolor och universitet i Sverige där det oftast heter P6. Dessa föreningar har endast fokus på den sexuella hälsan medan vi har valt ett bredare angreppssätt som även innefattar, framförallt, alkohol men även narkotika och doping. Syftet med samverkansprojektet var att tillsätta en studentgrupp som arbetar förebyggande vid Högskolan i Jönköping med frågor som rör sexuell hälsa, alkohol, narkotika och doping samt kopplingen däremellan. Långsiktigt mål är minskat risktagande vad gäller AND och sexuell hälsa. Målen med samverkansprojektet är: bättre samverkan mellan Folkhälsosektionen, STI 2 -mottagningen, Länsstyrelsen och högskolan utbilda en studentgrupp i förebyggande arbete med alkohol, narkotika, doping (AND) och sexuell hälsa studenterna ska kunna vända sig till studentgruppen med frågor som rör AND och sexuell hälsa och studentgruppen ska i sin tur veta vart studenten kan vända sig för att få hjälp Landstinget och Länsstyrelsen ska kunna nå fram med sina budskap till studenterna genom studentgruppen. Riskbeteende kan betraktas som ett beteende som ökar risken för sjukdom, ohälsa eller skada. 3 Begreppet riskbeteende kan här likställas med risktagande. Sexuellt risktagande kan t 1 Samverkansgruppen består av representanter från Studenthälsa, Studentkåren, Landstingets folkhälsosektion och STI-mottagning samt Länsstyrelsen. 2 STI står för sexually transmitted infections (sexuellt överförbara infektioner) 3

5 ex vara oregelbunden eller ingen kondomanvändning, oregelbunden eller ingen preventivmedelsanvändning, flera sexuella partners samt användande av alkohol eller droger innan eller under sexuell aktivitet. 4 Den allmängiltiga definitionen av riskbruk av alkohol innebär att en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka (standardglas 12 gram alkohol) och en man dricker mer än 14 standardglas per vecka. Riskbruk föreligger även vid intensivkonsumtion när en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle och en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle. 5 Projektet har haft två studenter anställda som projektledare under ett läsår som byggt upp verksamheten. De har bland annat rekryterat studenter, riggat för en fortsättning av projektet, tagit fram logotype samt projektet namngett projektet till Studenter emellan. Samverkangruppens första uppdrag var att ta fram en nulägesbild av studenternas kunskaper och attityder kring sexuell hälsa, alkohol, narkotika och doping. Detta gjordes genom att ställa frågor till studenterna i en enkät som gick ut via mail hösten 2013 Denna rapport innehåller syfte, metod, resultat, reflektion och sammanfattning. Syfte Syftet med denna enkät var att göra en baslinjemätning som innehöll tio frågor om sex, alkohol, narkotika och doping. Resultaten av enkäten ska finnas som grund till vilka insatser som ska prioriteras av studentgruppen Studenter emellan. Enkäten kommer också användas för att följa upp arbetet om ett år. Metod Undersökningen genomfördes som en enkätstudie med tio frågor (se bilaga 1) med möjlighet att välja språk mellan svenska och engelska. Det gjordes 6107 stycken utskick via mail till samtliga program- och utbytesstudenter som var registrerade höstterminen 2013 vid Högskolan i Jönköping. De studenter som läser enskilda kurser är exkluderade i denna undersökning. Två påminnelser skickades ut. Undersökningen genomfördes under oktober Flertalet av frågorna hade alternativ att kryssa i, några hade alternativet annat med fritext och de sista två frågorna var det enbart möjligt med fritextsvar. Endast en sammanfattning av svaren från fritextfälten redovisas i denna rapport. 3 Janlert U. Folkhälsovetenskapligt lexikon Natur och kultur i samarbete med Folkhälsoinstitutet, Stockholm 4 Forsberg M. Ungdomar och sexualitet en forskningsöversikt år Statens folkhälsoinstitut R2006:18. 5 Espman E, Allebeck P. Riskbruk av alkohol begrepp, gränsvärden och mätmetoder. Karolinska institutet; 2011:2 4

6 Definition risktagande I den här undersökningen har inga definitioner gjorts i enkäten kring alkohol, narkotika och doping samt sexuellt risktagande. Det är varje enskild individ som har svarat utifrån sin egen uppfattning av sitt eget risktagande och hur de bedömer sitt risktagande när det gäller alkohol, narkotika, annat berusningsmedel, doping, sex, hiv och STI. Resultat Nedan följer de resultat som framkom i undersökningen. Antal svarande och könstillhörighet Undersökningen skickades ut till 6107 mailadresser och av dessa öppnades 3106 stycken mail. Bland de som öppnat sitt mail svarade 1507 stycken på enkäten. Detta anses vara bra och ger ett underlag stort nog att kunna dra generella slutsatser, även om detta ska göras med en viss försiktighet. Det var både svenska och internationella programstudenter som besvarade frågorna samt utbytesstudenter. Tabell 1. Antal svarande fördelat på studieform Antal svar Antal Andel Svenska programstudenter % Internationella programstudenter % Utbytesstudenter 40 3% s:a 1507 På frågan om könstillhörighet fanns det fyra alternativ att fylla i kvinna, man, annan könstillhörighet och vill ej definiera. Bland de svarande svenska programstudenterna var det fler kvinnor än män som svarade medan det bland de internationella programstudenterna och utbytesstudenterna var det relativt jämnt fördelat. Totalt uppgav 0,3 procent annan könstillhörighet och 1,3 procent ville inte definiera sin könstillhörighet. Diagram 1. Könstillhörighet fördelat på man, kvinna, annan könstillhörighet, vill ej definiera KÖN 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Kvinna 68,1% Man 30,3 Annan könstillhörighet 0,3% Vill ej definiera 1,3% 5

7 Alkohol, cannabis, annat berusningsmedel och dopingpreparat I undersökningen ställdes frågor kring hur ofta personen använder alkohol, cannabis, annat berusningsmedel och dopingpreparat. Bland studenterna är det 15 procent som använder alkohol minst 2 gånger i veckan. Andelen är betydligt högre bland internationella programstudenter och utbytesstudenter. Högst andel har de studenter som använder alkohol 2-4 gånger per månad. Diagram 2. Andel studenter som använder alkohol Hur ofta använder du alkohol 50% 45% 46% 40% 35% 30% 25% 23% 20% 15% 15% 14% 10% 5% 0% Aldrig 1 gång i månaden 2-4 gånger i månaden 2-3 gånger per vecka 1% 4-7 gånger per vecka Tabell 2. Andel studenter som använder alkohol fördelat på programstudenter och utbytesstudenter Hur ofta använder du alkohol Aldrig 1 gång per månad 2-4 gånger per månad 2-3 gånger per vecka 4-7 gånger per vecka Antal svar Svenska programstudenter 16% 24% 46% 13% 1% 1296 Internationella programstudenter 8% 15% 50% 23% 3% 132 Utbytesstudenter 3% 10% 41% 38% 8% 39 15% 23% 46% 14% 1% 1467 Bland studenterna är det 6 procent som uppger att de använder cannabis (hasch och marijuana) minst en gång per månad. 6

8 Diagram 3. Andel studenter som använder cannabis (hasch, marijuana) CANNABIS (HASCH, MARIJUANA) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Använder 6 % Använder inte Annat berusningsmedel Det är 16 personer som uppger att de använder sig av annat berusningsmedel till exempel Amfetamin, GHB, Ecstasy, Kokain eller annat. Dopingpreparat Det är tre studenter som uppger att de använder sig av dopingpreparat minst en gång i månaden. Diagram 3. Andel som uppger att alkohol, narkotika, annat berusningsmedel eller doping har påverkat dem att ta sexuella risker. Har något av följande påverka dig att ta sexuella risker 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 44% 1% 1% Alkohol Cannabis Annat berusningsmedel Det är 44 procent som uppger att de tagit sexuella risker i samband med att de använt alkohol. Motsvarande siffra för dopingpreparat är noll. 7

9 Diagram 4. Andel studenter som bedömer hur stor risk de har att smittas av sexuellt överförbara infektioner, STI. Hur stor bedömer du risken vara att smittas av Sexuellt överförbara infektioner, STI 60% 50% 51% 40% 30% 20% 10% 16% 15% 13% 5% 0% 1=ingen risk =mycket stor risk Diagram 5. Andel studenter som bedömer hur stor risk de har att smittas av hiv. Hur stor bedömer du risken vara att smittas av HIV 70% 60% 62% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 8% 4% 2% 1=ingen risk =mycket stor risk Det är 18 procent som uppger att det finns stor eller mycket stor risk att de smittas av sexuellt överförbara infektioner. Medan hälften uppger att det inte finns någon risk. Motsvarande siffror när det gäller hur de bedömer risken att smittas av hiv är sex procent för mycket stor och stor risk samt 62 procent ingen risk. 8

10 Testning av könssjukdomar Ett led i det förebyggande arbetet med hiv/sti är att studenterna vet vart de kan vända sig för att testa sig för olika könssjukdomar. Därför ställdes frågor om de vet vart de kan vända sig och om de någon gång testat sig för några könssjukdomar. Tabell 3. Andel och antal studenter som vet vart de skall vända sig för att testa sig för hiv och STI, fördelat på programstudenter och utbytesstudenter. Vet du vart du skall vända dig om du skulle vilja testa dig för sexuellt överförbara infektioner (STI) och hiv? Ja Nej Antal svar Svenska programstudenter 75% 25% 1291 Internationella programstudenter 42% 58% 142 Utbytesstudenter 51% 49% 39 71% 29% 1472 Det är 29 procent som uppger att de inte vet vart de kan testa sig för sexuellt överförbara infektioner och hiv. Andelen som inte vet är betydligt högre hos utländska studenter jämfört med svenska studenter. Det är 68 procent som testat sig för STI och 22 procent har testat sig för hiv. Tabell 4. Andel och antal studenter som testat sig för hiv och STI. Har du någon gång testat dig för någon/några av följande könssjukdomar? Antal Andel STI % hiv %

11 Kunskap och tillgång För att veta vad studenterna vill ha mer kunskap om när det gäller sexuell hälsa och vad de önskar var mer tillgängligt ställdes ett par frågor. Topp tre när det gäller kunskap; var mer kunskap om hur man får en relation att fungera bra, hur det är att leva med hiv och hur andra sexuellt överförbara infektioner smittar. Tabell 5. Antal studenter som tycker de behöver mer kunskap om sexuell hälsa fördelat på olika frågor samt svenska och internationella studenter. Vad tycker du att du behöver mer kunskap om? Antal SV Antal INT Antal Hur man får en relation att fungera bra Hur det är att leva med hiv Hur andra sexuell överförbara infektioner (STI) smittar Hur man talar om risker för könssjukdomar med en sexpartner Hur man hittar någon att inleda en relation med Hur hiv smittar Hur man undviker att kondomen går sönder Hur man flirtar/raggar Säkrare sex Hur man undviker oönskade graviditeter En tredjedel av studenterna önskade att det fanns en lättillgänglig mottagning för sexuell hälsa. Kondomutdelning på platser där man träffas var också många som ansåg att de ville ha tillgång till. På tredje plats kom information på internet om hiv, andra könssjukdomar och säkrare sex. 10

12 Tabell 6. Antal studenter som önskar tillgång till olika saker fördelat på svenska och internationella studenter. Vad av följande vill du ha tillgång till? Antal SV Antal INT Antal Lättillgänglig mottagning för sexuell hälsa Kondomutdelning på platser där man träffas (t. ex. på festivaler) Information på internet om hiv, andra könssjukdomar och säkrare sex Samtalskontakt med någon professionell om sexualitet och hälsa Undervisning om hiv, andra könssjukdomar och säkrare sex Chatta med en rådgivare på internet om hiv, andra könssjukdomar och säkrare sex Broschyrer om hiv, andra könssjukdomar och säkrare sex Samtala med andra om frågor/problem kring sexualitet och hälsa Tala med rådgivare om hiv, andra könssjukdomar och säkrare sex Kommentarer De sista frågorna i enkäten var öppna frågor med möjlighet att ge fria kommentarer. Det kom in rikligt med olika kommentarer. Vi har valt att dela in dem i åtta olika områden: alkohol och droger, graviditet, information STI, kondomer, provtagning, relationer, studenthälsan samt övrigt. Utifrån dessa områden kunde vi sedan se gemensamma nämnare som återkom i flera av svaren och dela in det i olika kategorier. Dessa var ökad kunskap, samtal och stöd, tillgänglighet, grupptryck och självbild samt konkreta exempel. Här följer en sammanfattning och några exempel från kommentarerna utifrån de olika kategorierna. 11

13 Ökad kunskap Det var många som uppgav att de behövde ökad kunskap om olika saker även i kommentarsfälten. De lyfte fram bättre kunskap om vilka fysiska och psykiska konsekvenser som finns vid riskbruk av alkohol och droger. Hur de vet att de har ett riskbruk samt hur kopplingen mellan alkohol, droger och stress ser ut samt alkohol och sexuellt risktagande. Det är viktigt att information angående missbruk kommer ut då det är vanligt att ta droger då man är under press ex. uppgifter/tentor i skolan. Respondenterna önskar att en positiv bild av sex skulle förmedlas tydligare eftersom det är för mycket negativt fokus. Flera lyfter fram sexlivet med långvarig partner och vikten av hur de på bästa sätt ska vårda relationer. De vill också veta hur statistiken ser ut kring olika STI och hiv och om säker sex. Mer kunskap om hiv efterfrågas. Samtal och stöd Studenterna lyfter fram vikten av att kunna få stöd vid behov både vad gäller alkohol, droger och sexuell hälsa. De vill ha möjlighet att samtala med någon enskilt och i grupp. Många ser att studenthälsans uppdrag bör vara att ge detta stöd, ge information och att ge råd. De ska också vara länken till andra organisationer om studenten behöver annan form av hjälp och stöd. En annan viktig aspekt som kommer fram är att studenthälsan har en viktig roll när det gäller att verka för en drogfri miljö på högskolan. Studenthälsan bör erbjuda avvänjning, graviditetstest, hiv/sti test, preventivmedelsinformation samt vara ett bra stöd vid oplanerade graviditeter. Studenterna efterfrågar också mer stöd i hur de själva kan hjälpa sina vänner som till exempel har problem med alkohol. De önskar också gruppsamtal inom olika områden. studenthälsan ska finnas där för alla och alla olika sorters problem då man måste se hälsan i ett helhetsperspektiv för att en människa skall kunna fungera och må bra! stöttning och rådgivning Grupptryck och självbild Flera lyfter fram vikten av att kunna umgås och festa utan alkohol. Några menar att det handlar mycket om grupptrycket och självförtroende samt självbild. Det mesta handlar om självförtroende, de flesta blir berusade för att våga mer, detta leder ofta till "ohälsosamt sex" - väljer fel partner, kondom sitter inte fast osv.--så mycket mer om självförtroende skulle jag säga ;) Det är extremt mycket alkohol runt insparken. Men blev extremt taggad utav faddrana att köpa alkohol och man hade mötesplatser med klockslag för det Det framkommer också att trygghet är viktigt, att studenter känna sig trygga i sig själva. Sexuell läggning. Hjälpa studenter att känna sig trygga i sig själva, och inte fokusera på heteronormen. 12

14 Tillgänglighet I kommentarerna framkommer att studenterna önskar lättillgänglig information, att det ska vara lätt att testa sig, gratis kondomer, gratis preventivmedel upp till 25 år samt en mottagning för sex och samlevnad för de som inte får gå till ungdomsmottagningen. Behövs mer mottagningar som rör sex och kroppen förutom ung-mott och inte bara i storstäderna. Mycket av tillgängligheten handlar också om att många inte vet om vart de kan testa sig för hiv/sti och att det är gratis. De behöver information om det. Studenterna vill också kunna göra drogtester. Information om vad studenthälsan erbjuder samt tillgängliga öppettider efterfrågas också. Att enkelt kunna testa sig, både när det gäller könssjukdomar eller om man har någon sorts drog i kroppen. Det cirkulerar mycket droger på uteställen och det placeras ibland i drinkar. Om man misstänker att man blivit drogad kvällen innan kunde det vara bra om man kunde gå och ta ett test. En annan del är att flera önskar att det skapas en öppen atmosfär på högskolan kring att våga prata om och söka hjälp vid behov när det gäller sex, alkohol och narkotika. Konkreta förslag I svaren kom det in några konkreta förslag som högskolan kan arbeta vidare med och som är värda att lyfta upp lite särskilt. Drop-in på studenthälsan Föreläsningar inom flera områden Obligatorisk undervisning under kick-of veckan Studenthälsan skulle komma ut i klasserna och informera om AND och sexuell hälsa Riktade insatser till utbytesstudenter Lättillgänglig information om AND och sexuell hälsa på hemsidan (t ex var de kan få stöd, testning) Samtalsgrupper STI-ambassadörer Olika kurser Marknadsföra studenthälsan mer Spridning av gratis kondomer Aktivt och målinriktat arbete från hela högskolan för att minska alkoholkonsumtionen Jag skulle önska att Högskolan, inte bara genom studenthälsan skulle arbeta mer aktivt och målinriktat för att se alkoholkonsumtionen minska bland studenterna. 13

15 Reflektioner Sammantaget har den här undersökningen gett oss information om hur studenterna själva bedömer sitt eget risktagande när det gäller AND och sexuell hälsa. Vi har också ett bra underlag att utgå ifrån för att planera insatser som studenterna efterfrågar. Flera av de saker som efterfrågas ligger i linje med det uppdrag som studenthälsan och föreningen Studenter emellan har. Vissa saker går att utveckla och det finns också en utmaning till hela högskolan att ta ett mer samlat grepp kring AND och sexuell hälsa. De uppgifter som framkommit i våra resultat är i sig inte unika om vi jämför med andra nationella och regionala studier. Värdet är dock att vi har fått det bekräftat att vi inte avviker på Högskolan i Jönköping. Det framkom dessutom mycket intressant information i de fria kommentarerna som direkt går att omsätta och verkställa framöver. Några delar att lyfta fram är att alkoholkonsumtionen är hög bland studenter. Alltför många vet inte vart de kan testa sig gratis för hiv/sti. Det behövs riktade insatser till våra internationella programstudenter och utbytesstudenter. Flera konkreta exempel på insatser kom fram så som föreläsningar, gratis kondomer, vikten av en välfungerande och välkänd studenthälsa samt lättillgänglig information. För att kunna uppfylla många av de insatser som efterfrågan behövs det medicinskt kompetens i form av en sjuksköterska som finns lättillgänglig. Studenterna lever sitt liv på högskolan under flera år och då är hälsan en viktig del. Därför är det viktigt att jobba vidare med de resultat som framkommit i denna undersökningen. En stor styrka i hela projektet Studenter emellan är den goda samverkan och samarbetet som byggts upp mellan studenthälsan, studentkåren, projektledare, länsstyrelsen och landstinget. 14

16 Bilaga 1 Enkätfrågor 10 frågor om alkohol, droger, doping och sex 1. Bakgrundsfrågor Födelseår: Kön: Kvinna Man Vill ej definiera Annan könsidentitet 2. Hur ofta använder du? Alkohol Aldrig 1 gång i månaden 2-4 gånger i månaden 2-3 gånger per vecka 4-7 gånger per vecka Cannabis (Hasch, Marijuana) Aldrig 1 gång i månaden 2-4 gånger i månaden 2-3 gånger per vecka 4-7 gånger per vecka Annat berusningsmedel (t.ex. Amfetamin, GHB, Ecstasy, Kokain eller annat) Aldrig 1 gång i månaden 2-4 gånger i månaden 2-3 gånger per vecka 15

17 4-7 gånger per vecka Dopingpreparat Aldrig 1 gång i månaden 2-4 gånger i månaden 2-3 gånger per vecka 4-7 gånger per vecka 3. Har något av följande påverkat dig att ta sexuella risker? Alkohol Cannabis (hasch, marijuana) Annat berusningsmedel (t.ex. Amfetamin, GHB, Ecstasy, Kokain eller annat) Dopingpreparat 4. Hur stor bedömer du risken vara att smittas av något följande? Ange ditt svar med hjälp ett kryss (X) i lämplig ruta Sexuellt överförbara infektioner (STI) (klamydia, syfilis och gonorré) 1=ingen risk, 5=mycket stor risk Vet inte Jag har det Hiv 1=ingen risk, 5=mycket stor risk Vet inte Jag har det [Till dem som svarat ingen eller liten risk när det gäller STI.] Du har svarat att risken är liten eller ingen att du smittas av klamydia, syfilis och gonorré, beror det på att du: 16

18 Du kan välja flera alternativ. Aldrig har sex Har en fast partner Litar på att partnern berättar om ev. smitta Tycker dig kunna bedöma din partner Du och din partner har testat er och vet att ni inte har klamydia Alltid använder kondom Alltid använder slickskydd STI verkar inte särskilt vanligt Det har gått bra hittills Annat [Till dem som svarat ingen eller liten risk när det gäller hiv.] Du har svarat att risken är ingen eller liten att du smittas av hiv, beror det på att du: Du kan välja flera alternativ. Aldrig har sex Har en fast partner Litar på att partnern berättar om ev. smitta Tycker dig kunna bedöma din partner Du och din partner har testat er och vet att ni inte har hiv Alltid använder kondom Alltid använder slickskydd Hiv verkar inte särskilt vanligt Det har gått bra hittills Annat 5. Vet du vart du skall vända dig om du skulle vilja testa dig för sexuellt överförbara infektioner (STI) och hiv? Ja Om ja: Vart då? 17

19 Nej 6. Har du någon gång testat dig för någon/några av följande könssjukdomar: Här kan du markera flera svarsalternativ. Sexuellt överförbara infektioner STI (klamydia, gonorré, syfilis) Ja, under senaste 12 månaderna Ja, för mer än ett år sedan Nej aldrig Var testade du dig? Ungdomsmottagning Studenthälsan Vårdcentral STD-mottagning Annan mottagning, vilken På klamydiatest via webben Om via webben: Hur fick du reda på att du kunde beställa test via webben Skulle du vilja kunna beställa test för gonorré via webben? Ja nej hiv Ja, under senaste 12 månaderna Ja, för mer än ett år sedan Nej aldrig Var testade du dig? På en ungdomsmottagning På en vårdcentral På en STD-mottagning På annan mottagning, vilken 18

20 7. Vad tycker du att du behöver mer kunskap om? Här kan du markera flera svarsalternativ. Säkrare sex Hur hiv smittar Hur andra sexuell överförbara infektioner (STI) smittar Hur det är att leva med hiv Hur man talar om risker för könssjukdomar med en sexpartner Hur man undviker att kondomen går sönder Hur man undviker oönskade graviditeter Hur man hittar någon att inleda en relation med Hur man får en relation att fungera bra Hur man flirtar/raggar Riskfylld alkoholkonsumtion Risker med användning av narkotika Risker med användning av dopingpreparat Annat 8. Vad av följande vill du ha tillgång till? Här kan du markera flera svarsalternativ. Broschyrer om hiv, andra könssjukdomar och säkrare sex Information på internet om hiv, andra könssjukdomar och säkrare sex Chatta med en rådgivare på internet om hiv, andra könssjukdomar och säkrare sex Tala med rådgivare om hiv, andra könssjukdomar och säkrare sex Undervisning om hiv, andra könssjukdomar och säkrare sex Samtalskontakt med någon professionell om sexualitet och hälsa Samtala med andra om frågor/problem kring sexualitet och hälsa Kondomutdelning på platser där man träffas (t. ex. på festivaler) Lättillgänglig mottagning för sexuell hälsa 19

21 Annat 9. Vad tycker du studenthälsan ska hjälpa till med när det gäller frågor som rör sexuell hälsa, alkohol, narkotika och doping? 10. Övriga kommentarer: 20

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet Sju webbsända seminarier med fokus

Läs mer

Uppföljning av Morskan med killmottagning

Uppföljning av Morskan med killmottagning Uppföljning av Morskan med killmottagning Mottagningen för unga vuxna i Sälenfjällen Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige.

Läs mer

På väg Enkät för föräldrar

På väg Enkät för föräldrar På väg Enkät för föräldrar För dig som är förälder till en placerad ungdom Den unge har rätt att få det stöd hon eller han behöver, både innan och efter det att hon eller han har flyttat från sitt familjehem

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Innehållsansvarig: Maria Lagergren, Kurator, Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus (marfo39)

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län December 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

UngKAB09. Varför en studie om unga och sex? UNGASS Följa upp klamydiahandlingsplanen 11-06- 02. Kunskap A/tyder Beteende (sexuella handlingar)

UngKAB09. Varför en studie om unga och sex? UNGASS Följa upp klamydiahandlingsplanen 11-06- 02. Kunskap A/tyder Beteende (sexuella handlingar) UngKAB09 Kunskap A/tyder Beteende (sexuella handlingar) Laddas ned via: www.ungkab.se Beställs via: www.socwork.gu.se/forskning/ publika@oner/ Följ UngKAB på: Varför en studie om unga och sex? UNGASS Följa

Läs mer

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007 Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 METOD 4 RESULTAT

Läs mer

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland 2009-02-25 (uppföljning gjord 141104) Övergripande mål för genomförandeplanen är att minska antal fall av STI i Värmland

Läs mer

ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA. Sex som självskadebeteende. Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127

ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA. Sex som självskadebeteende. Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127 ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA Sex som självskadebeteende Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127 Vilka är vi? Caroline Öhman Emma Svanholm Vi som arbetar på Tjej- och Killmottagningen är barnmorskor

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Vad gör en STI-samordnare? Samordning av det hiv/sti-preventiva arbetet i Uppsala län Kondomdistribution Utbildningar, omvärldsbevakning Folkhälsomyndighetens kontaktperson

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 6 JUNI 2011 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Förskolan Dagsländan fick Ungdomens naturstipendium

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 FOLKHÄLSOPLAN För Emmaboda kommun 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 Hållbar och Hälsa Miljö tog initiativ till att en lokal folkhälsoprofil skulle tas fram, och

Läs mer

Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm

Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm Author's response to reviews Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm Authors: Karin Edgardh (karin.edgardh-stanggren@karolinska.se)

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Förebyggande psykosocialt arbete på Carl Wahren Gymnasium

Förebyggande psykosocialt arbete på Carl Wahren Gymnasium Förebyggande psykosocialt arbete på Ansvarig: Sofia Lind, skolkurator Det förebyggande psykosociala arbetet pågår dagligen på, men vi har även valt att arbeta extra med specifika områden, vilket går att

Läs mer

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2014/15 I SAMARBETE MED UNGDOMSBAROMETERN

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2014/15 I SAMARBETE MED UNGDOMSBAROMETERN UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2014/15 I SAMARBETE MED UNGDOMSBAROMETERN INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. SAMMANFATTNING 5 3. SEXUALITET 8 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 28 5. PREVENTIVMEDEL 43 6. INFORMATION

Läs mer

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på LJUNGBY Handlingsplanen upprättad 6 maj 2013 Reviderad 20140811 Inledning Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol-

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

- risker och konsekvenser

- risker och konsekvenser Filmfakta Ämne: Idrott och hälsa, Biologi, ANDT Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: 17 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Producent: Kunskapsmedia AB, 2012 Inlärningsmål - Att ungdomarna lär

Läs mer

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen 2013-06-19 Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt.

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt. Fallbeskrivning 1 Karl Andersson född 1980 Lilla gatan 32 i Nyköping Är provtagen för klamydia och är positiv. Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Maj 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET STUDIEPLAN FÖR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET ALKOHOLENS ANDRAHANDSSKADOR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET Åsa Jinder om att växa upp i missbruk Alkohol är den femte största orsaken till sjukdom och död TEMA 2015/2016:

Läs mer

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län - Resultatredovisning från AUDIT - undersökning om småbarnsföräldrars alkoholvanor inom barnhälsovården i Kronobergs län vecka 45-46, 2009 Eva Åkesson & Helena

Läs mer

Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm

Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm RFSU Stockholm vill se en ambitiös sexualpolitik i Stockholms stad och län. Vi vill att Stockholms kommun och landsting satsar på det förebyggande arbetet och

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass

Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass RFSU Katrineholms kolinformatör kommer gärna till er grundskola, gymnasieskola eller annan verksamhet för ungdomar och håller i ett 90-minuterspass kring

Läs mer

Ersängskolans förebyggande arbete mot droger

Ersängskolans förebyggande arbete mot droger Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 83 Ersängskolans förebyggande arbete mot droger Författare: Sammanfattning Ungdomars inställning till droger

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- SAMHETER P ROSTITUTIONSENHETEN KLIENTUNDERSÖKNING på Prostitutionsenheten september november 2005 1 Förord Prostitutions- och Spiralenheten är i sin

Läs mer

Gotlands Ungdomsmottagning

Gotlands Ungdomsmottagning Gotlands Kommun Gotlands Ungdomsmottagning Vi, barnmorskorna Annelie Grindefjord och Åsa Hedqvist, anhåller om att få knoppa av ungdomsmottagningen på Gotland och driva den i egen regi. Vi vill skapa en

Läs mer

Drogpolicy. StorsjöGymnasiet 0 (6)

Drogpolicy. StorsjöGymnasiet 0 (6) Drogpolicy StorsjöGymnasiet 0 (6) Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Definition... 2 Målsättning... 3 Handlingsplan... 3 Förebyggande åtgärder... 3 Direkta åtgärder... 3 Tecken och symtom... 5

Läs mer

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning 2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN Verksamhetsbeskrivning INLEDNING Uppdragsbeskrivningen syftar till att ge en samlad bild av förebyggargruppens verksamhet som utförs på olika nivåer och samverkanskonstellationer.

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Handledning Diskussionsfilmer ANDT

Handledning Diskussionsfilmer ANDT Handledning Diskussionsfilmer ANDT Svenska Dövidrottsförbundet 2015 Mejerivägen 4 117 43 Stockholm info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Välkommen 2 Riksidrottsförbundets ANDT policy

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person.

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person. Årskurs 9 & Årskurs 2 2006 Vad är Liv och Hälsa ung 2006? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och Hälsa ung 2006. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår,

Läs mer

Elevernas Researcharbete Biologi Utdrag ur kursplanen för biologi

Elevernas Researcharbete Biologi Utdrag ur kursplanen för biologi Elevernas Researcharbete Elevernas researcharbete är det moment som särskiljer Film For Real metoden från alla tidigare informationsinsatser om droger. För deltagande skolor i kommunerna innebär detta

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Lotsen LIVS. Lotsen IVS. Lotsen. Många kriser klarar man av själv, men ibland LIVS. Lotsen. LIVS Lotsen

Lotsen LIVS. Lotsen IVS. Lotsen. Många kriser klarar man av själv, men ibland LIVS. Lotsen. LIVS Lotsen Många kriser klarar man av själv, men ibland känner man sig ganska ensam med sin oro och sina frågor. Det är inte säkert att man har vänner eller släktingar på nära håll som kan hjälpa till och finnas

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN. VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN. INLEDNING Västerbottens läns landsting upprättade ett

Läs mer

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2015-03-25 VLL 82-2015 i Umeåregionen

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2015-03-25 VLL 82-2015 i Umeåregionen 1 (9) Underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2016 1 Inledning Nämnden lämnar årligen ett underlag till landstingsstyrelsen inför budget och planering för kommande år. I underlaget sammanfattas

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Remissvar om förslag till folkhälsoprogram

Remissvar om förslag till folkhälsoprogram Administrativa avdelningen Östermalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Christina Johansson Tfn: 08-508 10 076 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-04-03 Dnr 2006-007-258 Östermalms stadsdelsnämnd Remissvar

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Venemalm Sofia Datum 2016-03-30 Rev 2016-04-13 Diarienummer SCN-2016-0127 SCN-2016-0068 Socialnämnden RFSU- ansökan om föreningsbidrag avseende utbildningsinsatser riktade

Läs mer

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga? Ulf Guttormsson CAN

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga? Ulf Guttormsson CAN Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga? Ulf Guttormsson CAN ANDT-Samordning Nätverksträff, Stockholm 21 maj 2014 Upplägg CAN:s cannabis-pm - Konsumtionsdata Fråga på! (Spice) (Utbudssidan) www.can.se

Läs mer

Subvention av icke hormonella preventivmedel

Subvention av icke hormonella preventivmedel I ~ Landstinget II DALARNA Medicinsk enhet O O O O 5 9 Datum 2013-09-23 1 (5) LD13/01766 Dnr Uppdnr 504 2013-08-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Subvention

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

2016-03-09. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. Maja Österlund. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. maja.osterlund@sll.se

2016-03-09. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. Maja Österlund. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. maja.osterlund@sll.se Maja Österlund maja.osterlund@sll.se Vikten av god sexuell hälsa En god grund för att komma igång Tips och metoder för att prata sexualitet, relationer och normer God sexuell och reproduktiv hälsa är en

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 Ett aktivt folkhälsoarbete har bedrivits i Filipstad under en längre tid. Sedan år 2004 är det Lokala folkhälsorådet (LFHR) direkt underställt kommunstyrelsen.

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

2012-04-27 Deltagaruppföljning SHK v.51, 2011 v.17, 2012

2012-04-27 Deltagaruppföljning SHK v.51, 2011 v.17, 2012 2012-04-27 Deltagaruppföljning SHK v.51, 2011 v.17, 2012 1 Bakgrund och syfte Länsstyrelsen i Skåne län driver sedan 2008 i samverkan med statliga myndigheter, kommuner och organisationer ett utvecklingsarbete

Läs mer

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund Enheten för hivprevention och sexuell hälsa torsten.berglund@smi.se MSM prioriterad målgrupp i Nationella

Läs mer

Donnergymnasiets ANTD-plan

Donnergymnasiets ANTD-plan Donnergymnasiets ANTD-plan ANTDPLAN VID MISSTÄNKT DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK ANTD=Alkohol, narkotika, tobak och doping Donnergymnasiets vision Vår vision med det drogförebyggande arbetet är att

Läs mer

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07 1 Folkhälsorapporten 2011 2011-12-07 2 Invånarna i länet mår bättre men utmaningar finns kvar Folkhälsan blir allt bättre i länet dödligheten i hjärt- kärlsjukdom minskar, alkoholkonsumtionen minskar och

Läs mer

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 1 (5) 5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 2 (5) 5.10 Ungdomsmottagningar 5.10.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen där landstinget

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

Stockholmsenkäten 2008

Stockholmsenkäten 2008 SIDAN 1 Stockholmsenkäten 2008 Ungdomars drogvanor, psykiska hälsa och upplevelse av skolan. Stockholmsenkäten Utgör underlag för planering av och beslut om preventiva insatser. Mäter normbrytande beteende,

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

LIVS Lotsen. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd

LIVS Lotsen. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd LIVS Lotsen Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd 2013 HHär hittar du tips om vart du som bor i Mölndals stad kan vända dig när livet gungar och du behöver råd och stöd. Välkommen att

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008.

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 011-15 22 68 2009-04-16 SN-124/2009 Narkotikakartläggning för 2008 Förslag till beslut tar del av narkotikartläggning för

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Vem kan man lita på? Droger på nätet Västerås/ Eskilstuna 23-24 September

Vem kan man lita på? Droger på nätet Västerås/ Eskilstuna 23-24 September Vem kan man lita på? Droger på nätet Västerås/ Eskilstuna 23-24 September Om undersökningen Attitydundersökning kring ungas förtroende för olika källor. Genomfördes genom telefonintervjuer i mars 2014.

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

Det Fria Sällskapet Länkarna. Tillbaka till livet!

Det Fria Sällskapet Länkarna. Tillbaka till livet! Det Fria Sällskapet Länkarna Tillbaka till livet! Länkarna bildades av och för alkoholister år 1945 Förutsättningen för medlemskap är att vederbörande har en egen önskan om ett drogfritt liv. Från begynnelsen

Läs mer

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete 100 % ren hårdträning Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete Förord Antidopningsprojektet 100 % ren hårdträning i Östergötland vänder sig till gymbranschen vilka

Läs mer