Värdegrundsforum 16 september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdegrundsforum 16 september 2014"

Transkript

1 Värdegrundsforum 16 september 2014 Tema: Den professionella statstjänstemannen Socialdepartementet

2 Lena Marcusson ordförande Värdegrundsdelegationen Socialdepartementet

3 Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda de rättsliga grunderna: Demokrati Legalitet Objektivitet Fri åsiktsbildning Respekt för lika värde, frihet och värdighet Effektivitet och service Socialdepartementet

4 Värdegrundsdelegationen Uppdraget Genom aktiviteter, skrifter och andra utåtriktade insatser - verka för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen Målgruppen är myndighetschefer, fackliga företrädare och anställda vid statliga myndigheter Socialdepartementet

5 Värdegrundsdelegationen Lena Marcusson, professor, förvaltningsrätt, Uppsala universitet Erik Amnå, professor, statskunskap, Örebro universitet Tomas Brytting, professor, organisationsetik, Ersta Sköndal Högskola Annette Carnhede, f.d. förbundsordförande ST Rose-Marie Frebran, landshövding, Örebro län Lennart Koskinen, biskop Ann-Christin Nykvist, generaldirektör, SPV Anna Petre, jur kand, Vänersborg, Advokaterna Bernling, Boberg & Ceder, Anna Stellinger, generaldirektör, Kommerskollegium Mats Ericson, förbundsordförande, Sveriges universitetslärarförbund Socialdepartementet

6 Värdegrundsdelegationen Sekretariat: Robert Cloarec, Huvudsekreterare Marianne Kling, Ämnesråd Ingela Thorsson, Ämnessakkunnig, Utbildningsansvarig Tommi Riihonen, Departementsråd Socialdepartementet

7 Dagens tema: Den professionella statstjänstemannen Vilka särskild kompetenskrav ställer den statliga värdegrunden på oss som arbetar i staten? Inledande presentationer och samtal med Peter Ehn och Lennart Koskinen Presentation och diskussion med utgångspunkt i erfarenheter från Skolinspektionen och Migrationsverket Socialdepartementet

8 Peter Ehn utredare Statskontoret Socialdepartementet

9 I statens tjänst - en roll med många bottnar Tydliggöra den komplexa statstjänstemannarollen Ge underlag för diskussion om viktiga aspekter av rollen men också testa begreppsapparat

10 Hur gick jag tillväga? Intervjuer Fokusgruppssamtal Visioner Myndigheternas förord till årsredovisningarna Lönepolicyer Jobbannonser

11 Mina fem roller En modern klassiker En medborgarnas företrädare Experter i statens tjänst En statlig manager Normalbyråkraten

12 En stat i förvandling Från stor och expanderande till mindre och blandorganiserad. Privatisering, konkurrensutsättning, organisationsförändringar, renodling, marknadisering, delegering, decentralisering Trender just nu: granskning/tillsyn, kundnöjdhet/förtroende, processtyrning (Lean)

13 Konsekvenser av förändringarna Fokus på effektivitets-/ekonomivärden Minskad skillnad mellan privat och offentligt Värden riskerar försvinna i processen Det speciella med förvaltningen tonas ned att jobba som statlig tjänsteman är att som att jobba i vilken företag som helst

14 Några utmaningar för rollen En privatiserad statstjänsteman? En statstjänsteman med integritet? En rörligare statstjänsteman?

15 Lennart Koskinen Värdegrundsdelegationen Socialdepartementet

16 Statstjänstemannarollen då-nu-sedan Axel Oxenstierna Rikskansler 1612

17 Egenskaper Oväld Nit, skicklighet, driftighet, ärlighet, omutlighet, ojäv, opartiskhet objektivitet, rättvisa. Jämför det grekiska dikaiosyne rättrådighet Från lag 1734: Oväldigt hielpa var man til sin rätt

18 Kärnvärden i statlig verksamhet Demokrati Legalitet Objektivitet Mutor Jäv Bisysslor Fri åsiktsbildning Allmänna handlingar Yttrandefrihet Meddelarfrihet Rätten att påtala missförhållanden

19 Kärnvärden forts. Människovärdesprincipen Fri- och rättigheter Icke-diskriminering Integritet Effektivitet och service Lättillgänglighet Bemötande Arbetsmiljö Samarbete mellan myndigheter

20 Arbetsdefinition av värdegrund Organisationens värdegrund består av vissa kärnvärden, normer, regler och principer samt de människo- och samhällssyner som tillsammans formar den kultur som ligger till grund för förhållningssätt, bemötande, beslut och praktiskt handling.

21 Individ-Yrke-Kultur Yrkesetik Privat ideologi? Boverkets värdegrund

22 Värdeord från statliga författningar Demokrati Rättssäkerhet Objektivitet Yttrandefrihet Effektivitet Service Allas lika värde Integritet Ansvarstagande Fakta Vetenskaplig grund Hållbarhet Miljöhänsyn Flexibilitet Kreativitet Transparens Förändringsbenägenhet Kunskap Kommunikation Information Kostnadsmedvetenhet Samhällsansvar Långsiktighet Intuition Människokännedom Nytänkande Samarbete Ledarskap Medarbetarskap Traditioner Effektivitet Analys Logik Helhetssyn Detaljfokus Visioner Kompetens Professionalism Måluppfyllelse Hälsa och välbefinnande Arbetsmiljö Delaktighet Rättvisa Respekt Ärlighet Öppenhet Bekräftelse Frihet under ansvar Relationer Planering Reflektion Omsorg Närvaro Meningsfullhet Tydlighet Vänlighet Samtal/dialog Optimism Utveckling/stimulans Tillit Struktur Arbeta tillsammans Trygghet Problemlösning Hjälpsamhet Empati Tolerans Generositet Lojalitet Nyfikenhet Prestation Regler/policies

23 Peter Ekborg chef för inspektionsavdelningen i Göteborg och biträdande generaldirektör Skolinspektionen Socialdepartementet

24 Skolinspektionen Myndighetsperspektivet på den statliga värdegrunden

25 Skolinspektionen

26 Strategisk styrning genom. Rekrytering av olika kompetenser Kompetensutveckling Målbild Processorienterat arbetssätt Här har vi sidfoten

27 Här har vi sidfoten

28 Målbild 2015 Övergripande mål Målområden inkl mål Strategier

29

30 Processer Avdelningar Linköping Göteborg Lund Stockholm Umeå Rättsavd. Kärnprocesse r Anmälningsärenden Regelbunden tillsyn Kvalitetsgranskning Tillståndsprövning

31 Exempel på hur vi mäter våra strategier och mål Kontinuerliga mätningar: Verksamhetsstatistik och tidsredovisning Postinspektionsenkäter Förtroendemätningar Medarbetarundersökningar Tillfälliga mätningar: Processefterlevnad inom olika områden Här har vi sidfoten

32 Målbild 2015, exempel Skolinspektionen bidrar till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en stimulerande och trygg miljö. Alla elever når maximala resultat och de kunskapskrav som minst ska uppnås i alla ämnen. Målområde: RESULTAT Skolor och andra verksamheter som uppvisat brister och utvecklingsbehov ska vid uppföljning visa på tydliga förbättringar. Strategi: Vi har en effektiv verksamhet med korta handläggningstider och hög kvalitet i våra beslut.

33 Exempel på mått utifrån strategin korta handläggningstider Löp nr Namn Anmälningsärenden Handläggningstid per 1 anmälan,beslutade inom 5 månader Barn och elevombudet Göteborg Linköping Lund Sthlm Umeå Summa totalt Målvärde 95% 71% 83% 91% 66% 91% 80% 80% 100% 80% 60% 40% 20% 0% BEO Göteborg Linköping Lund Stockholm Umeå TOTALT

34 Exempel på mått utifrån upplevelse om effekter Andel som till stor del eller till viss del anser att Skolinspektionens arbete leder 100 till en förändring av skolan Vårdnadshavare Skolpersonal Förvaltning Totalt

35 Ulla Petersson Imnell Samordnare av värdegrundsarbetet Migrationsverket Socialdepartementet

36 Arbetet med en gemensam värdegrund i en snabbt växande verksamhet Värdegrundsforum, 16 september 2014 Ulla Petersson Imnell, samordnare värdegrundsarbetet

37 Människor i världen vår vardag

38 Snabbt växande verksamhet antalet anställda År 2011: 2012: 2013: Idag: personer personer personer personer

39 Värdegrund ömsesidigt förtroende Arbetsgivaren har gett mig ett förtroende och ett ansvar. Den statliga värdegrunden utvecklar vad det innebär. Jag ska bidra till att skapa förtroende för Migrationsverket och vårt arbete. Våra egna värdeord empati, tydlighet och mod ska vägleda mig.

40 Förankring av värdegrunden Byggt underifrån. Våra egna värdeord växte fram vid dialogseminarier med medarbetarna Uppdrag från GD till verksamheten att arbeta med förankringen Integrera den statliga värdegrunden och de egna värdeorden med varandra Fortsatt förankringsarbete.

41 Begripliga beslut Chefsprofil Introduktions-. utbildning Uppförandekod Synpunktshantering Casebank Kompetensutveckling Utvecklingsoch lönesamtal Statliga värdegrunden Demokrati Legalitet Objektivitet Fri åsiktsbildning Respekt för lika värde, frihet och värdighet Effektivitet och service

42 Värdegrunden en bas i HR-arbetet Chefsprofil Uppförandekod Kompetensutveckling Introduktions-. utbildning Utvecklingsoch lönesamtal

43 Lärande i det dagliga arbetet Begripliga beslut Casebanken Statliga värdegrunden

44

45

46

47 Caseövning INSPEL 1 Uttalande vid fikabordet Värdegrund: Fri åsiktsbildning, objektivitet, saklighet, likhetskrav. INSPEL 2 Kunden vill träffa chefen Värdegrund: Service och tillgänglighet. INSPEL 2 a Bemötande genom det skrivna ordet Värdegrund: Service och tillgänglighet.

48 Utvecklings- och kvalitetsarbetet Begriplighet i verkets beslut Förändring av språkbruk och attityder. Ta till vara synpunkter från sökande - Medarbetarnas attityder viktiga. - Kundansvarig. - Bemötandeombudsman. Begripliga beslut Synpunktshantering

49 Att leva upp till förtroendet vi fått Förebygga interna oegentligheter. Göra internutredningar. Tillsyn över verksamheten.

50 Bra ska bli bättre ny organisation 2015 Värdegrunden ingå i kommande verksamhetsstrategi. Värdegrunden vara en del i kvalitetsarbetet. Utveckla caselärandet i värdegrundsfrågor. Se till att det får konsekvenser om man agerar tvärt emot värdegrunden. Ständigt arbeta med att öka medvetenheten och kunskapen om värdegrundens betydelse.

51

52 Förslag till diskussionsfrågor Vilka reflektioner väckte myndigheternas erfarenheter? Vad kan din myndighet lära av dessa exempel? Hur stärker den statliga värdegrunden den professionella statstjänstemannen? Socialdepartementet

Värdegrundsforum 25 november 2014

Värdegrundsforum 25 november 2014 Värdegrundsforum 25 november 2014 Nyanställda i staten och den gemensamma värdegrunden Socialdepartementet Lena Marcusson ordförande Värdegrundsdelegationen Socialdepartementet Den gemensamma värdegrunden

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer