Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda"

Transkript

1 Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

2 Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration, foto: Jonas Ekströmer/TT Skyltar, foto: Rolf Höjer/TT Artikelnr: S

3 Förord Du som arbetar i staten ska känna till och förstå statsförvaltningens grundläggande värden och vad rollen som statstjänsteman innebär. Inom statsförvaltningen är vi skyldiga att alltid handla med utgångspunkt i de konstitutionellt grundade principerna om alla människors lika värde, rättssäkerhet och god service till medborgarna. Det ska sitta i ryggmärgen, annars är det risk att vi som medarbetare glömmer bort vilka vi är till för när vi uppslukas av interna processer. Denna skrift är en kortfattad redovisning av den gemensamma statliga värdegrunden och har utarbetats på uppdrag av Värdegrundsdelegationen av f. byråchefen Lars Ångström. Den bygger på skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda grundläggande rättsliga principer som går att finna på vår hemsida*. Stockholm den 15 mars 2014 Lena Marcusson Ordförande Värdegrundsdelegationen Robert Cloarec Huvudsekreterare Värdegrundsdelegationen *www.värdegrundsdelegationen.se 1

4 Innehåll Inledning Demokrati Legalitet Objektivitet Mutor Jäv Bisyssla Fri åsiktsbildning Allmänna handlingar Yttrandefrihet Meddelarfrihet Påtala missförhållanden Respekt för lika värde, frihet och värdighet Fri- och rättigheter Icke-diskriminering Integritet Effektivitet och service Värdegrunden och verkligheten Källor och litteraturhänvisningar Några aktuella författningar...19 Litteratur

5 Inledning Den statliga förvaltningen och därmed även du som statstjänsteman verkar på medborgarnas uppdrag. Medborgarnas representanter i riksdagen har i demokratisk ordning beslutat de lagar som reglerar din myndighets uppdrag och som sätter ramarna för dina arbetsuppgifter. Regeringens förordningar och myndighetens egna föreskrifter förtydligar ytterligare vad som ska gälla. Regleringen av din myndighets verksamhet bygger på de rättsliga grunder som gäller för alla statliga myndigheter. De kan sammanfattas i sex principer som tillsammans utgör den gemensamma värdegrunden för den statliga verksamheten: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket. Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Fri åsiktsbildning - den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Respekt för lika värde, frihet och värdighet - den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Effektivitet och service - effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. 3

6 Principerna, som är fastlagda i grundlag och lag, lägger en professionell plattform för dig som statligt anställd. De ska vara vägledande för allt ditt handlande i tjänsten. Principerna är med nödvändighet övergripande formulerade. Du och din ledning måste sedan konkretisera och exemplifiera vad de innebär i just din verksamhet. Olika principer kan ibland stå i konflikt med varandra. Då gäller det att göra avvägningar som håller sig inom lagen och inte åsidosätter viktiga värden. Statligt anställda har ofta en hög grad av självständighet i sitt arbete. Du kan många gånger upptäcka att lagen eller anvisningarna ger dig ett tolkningsutrymme. Det är då, när du är hänvisad till ditt eget omdöme, som den statliga värdegrunden blir särskilt betydelsefull som vägledning. I denna skrift får du en kortfattad introduktion till den statliga värdegrundens sex rättsliga principer. Om du vill fördjupa dina kunskaper finns läsanvisningar på slutet. Ett bra sätt att hålla förståelsen för värdegrunden levande är att återkommande diskutera inslag i den på din arbetsplats. Värdegrunden är med få undantag gemensam för alla offentligt anställda. Denna skrift kan därför även läsas med behållning av anställda i kommuner, landsting och regioner, i relevanta delar även av politiskt förtroendevalda. Regerings formen slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Foto: Scanpix 4

7 1 Demokrati Regeringsformen är en av våra grundlagar. Den slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. I vår representativa demokrati är riksdagen med sina valda ledamöter medborgarnas främsta företrädare. Riksdagen fattar besluten om landets styrning. Regeringen verkställer besluten genom bl.a. uppdrag till de statliga myndigheterna. Som statligt anställd är du verksam i den demokratiska rättsstatens tjänst. Du har medborgarna som dina yttersta uppdragsgivare. Din verksamhet finansieras av medel som de ställer till förfogande genom skatter och avgifter. Enligt regeringsformen ska myndigheterna verka för att demokratins idéer blir vägledande inom alla områden av samhället. Anställning i den offentliga förvaltningen är en viktig demokratifråga. Vid anställningen av statliga tjänstemän ska hänsyn enbart tas till sakliga grunder som förtjänst och skicklighet. Skickligheten ska sättas främst. Inga ovidkommande faktorer eller privata intressen får påverka anställningsbesluten. Viktigaste lagarna: Regeringsformen, lagen om offentlig anställning 5

8 2 Legalitet Regeringsformen slår fast att den offentliga makten utövas under lagarna. En myndighet kan enbart vidta åtgärder när den har stöd i lagen. Det gäller alla verksamheter. Rättssäkerheten kräver att du alltid överväger vilket rättsligt stöd du har för de åtgärder du tänker vidta. Regeringsformen skiljer på myndighetsutövning och andra ärenden. Myndighetsutövning är när myndigheten fattar beslut om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller liknande för en enskild eller en organisation. Om du handlägger eller beslutar i ett ärende som innebär myndighetsutövning ska du utgå från aktuell lagtext och tolka den. Vid myndighetsutövning har inget överordnat eller sidoordnat organ rätt att påverka det enskilda beslutet. Här ger lagen dig som tjänsteman stor professionell självständighet och stort ansvar. Om t.ex. ett myndighetsbeslut visar sig felaktigt kan myndigheten i vissa fall bli skadeståndsansvarig. Om någon eller några av de involverade tjänstemännen haft ont uppsåt eller varit försumliga kan de straffas för tjänstefel. I andra ärenden ska du både ta hänsyn till lagen och gällande direktiv och anvisningar. Viktigaste lagarna: Regeringsformen, brottsbalken, lagen om offentlig anställning 6

9 3 Objektivitet Med objektivitet avses att domstolar, myndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. Rättvisa och förutsägbarhet ska prägla den statliga verksamheten. Lika fall ska bedömas lika. Beslut ska grundas på sakskäl. Myndighetens åtgärder eller krav på medborgaren ska stå i rimlig proportion till det saken gäller. Att leva upp till kraven på objektivitet, saklighet och likabehandling förutsätter att du inte låter dina personliga åsikter påverka ditt arbete, inte heller dina sympatier eller antipatier. Professionalitet, d.v.s. kunskap i förening med oberoende, opartiskhet och integritet, ska prägla tjänsteutövningen. Du får aldrig agera så att förtroendet för dig eller för din myndighets saklighet och opartiskhet rubbas. Du måste också undvika att sätta dig i situationer som kan äventyra förtroendet. Allvarligare än så, du får inte ens ge anledning till misstanke om att påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn. Det skulle inte bara rubba tilltron till dig utan även till myndigheten och den verksamhet som du företräder. 3.1 Mutor Var ytterst försiktig med gåvor eller förmåner från personer eller företag som du har att göra med i tjänsten. Risken för mutbrott är stor. Enligt brottsbalken tar den muta som för egen eller annans 7

10 räkning tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av sin anställning eller sitt uppdrag. Domstolarnas syn på mutbrott är särskilt strikt när det gäller offentligt anställda. De flesta myndigheter har interna regler som sätter ännu striktare gränser. Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska hanteras ska du fråga ansvarig chef. Om praxis är otydlig på din arbetsplats ska du alltid ta upp frågan oavsett hur obetydligt erbjudandet verkar. 3.2 Jäv Du ska undvika att hamna i intressekonflikter. Förvaltningslagens jävsregler gäller all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka utgången av ett ärende. Du är jävig om avgörandet är till avsevärd nytta eller skada för dig själv eller en nära släkting eller för en organisation som du har ett avgörande inflytande i. Om ett ärende överklagas till en högre instans kan du inte delta i beslutet om du haft beröring med det i den lägre instansen. Du är också jävig om det finns någon annan omständighet som kan rubba förtroendet för din opartiskhet. Det kan röra sig om vänskap/ovänskap med eller ekonomiskt beroende av någon part eller intressent i ärendet. Du kan också anses jävig om du är så engagerad i en sak att du kan bli misstänkt för att inte vara opartisk. Om du är jävig eller misstanke om jäv kan uppkomma ska du avstå från beröring med ärendet. Du är skyldig att självmant anmäla förhållanden som kan bedömas som jäv. 8

11 3.3 Bisyssla Som statligt anställd får du inte bedriva någon verksamhet vid sidan om anställningen som konkurrerar med myndighetens verksamhet eller som på något annat sätt kan rubba förtroendet för din opartiskhet eller myndighetens anseende, s.k. förtroendeskadlig bisyssla. Du får inte heller ha en bisyssla som gör att du inte förmår sköta dina uppgifter. Viktigaste lagarna: Regeringsformen, brottsbalken, förvaltningslagen, lagen om offentlig anställning, 9

12 4 Fri åsiktsbildning Medborgarnas rätt till fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och tillgång till information är avgörande för att det demokratiska samhällssystemet ska fungera. Varje medborgare har enligt regeringsformen rätt att fritt uttrycka sig i tal, skrift eller bild eller på annat sätt. Inskränkningarna är få och lagbaserade. Offentlighetsprincipen är en hörnsten i den demokratiska processen. Principen kommer bland annat till uttryck i reglerna om allmänna handlingars offentlighet och i reglerna om meddelarfrihet. Syftet är att den offentliga verksamheten ska kunna följas och granskas utifrån. Det underlättar en fri samhällsdebatt och åsiktsbildning. Det bidrar till att maktmissbruk och oegentligheter kan avslöjas. 4.1 Allmänna handlingar En allmän handling är en text eller någon annan form av information som kommit in till eller utarbetats på myndigheten och som förvaras där. Allmänna handlingar är offentliga. Det innebär att enskilda personer kan vända sig till myndigheten och begära att få läsa dem. Inskränkningar i en handlings offentlighet får bara göras om det krävs av hänsyn till rikets säkerhet, brottsbekämpning, skydd av enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden eller annan omständighet som framgår av grundlag. Detaljerade regler om sekretess återfinns i offentlighets- och sekretesslagen. 10

13 Den som begär ut en allmän handling behöver inte säga sitt namn eller vad den ska användas till. Om du medverkar vid utlämnandet ska du agera skyndsamt. 4.2 Yttrandefrihet Yttrandefriheten för statligt anställda ger dig rätt att offentligt uttrycka synpunkter och kritiska reflektioner, även på den egna myndighetens verksamhet. Utgångspunkten är reglerna om yttrandefrihet i grundlagarna. Om du yttrar dig offentligt bör det tydlig framgå om du ger uttryck för dina personliga uppfattningar. Myndigheten får inte vidta några särskilda åtgärder mot den som uttalat sig kritiskt. Den som begär ut en allmän handling behöver inte säga sitt namn eller vad det ska användas till. Om du medverkar vid utlämnandet ska du agera skyndsamt. Foto: Scanpix 11

14 4.3 Meddelarfrihet Meddelarfrihet är en rätt att lämna uppgifter till media för publicering. Rätten gäller med vissa undantag även sekretessbelagda uppgifter. Vilka slags media som avses och vilka begränsningar som det gäller framgår av yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Den journalist som tagit emot uppgifterna får inte röja sin källa och myndigheten får inte forska efter den. 4.4 Påtala missförhållanden Du bör inte tveka att rapportera till din chef eller annan lämplig överordnad om du skulle upptäcka någon form av missförhållanden, oegentligheter eller brott på din arbetsplats eller i någon annan del av offentlig verksamhet. Du har också möjlighet att vända dig till myndighetens ledning, internrevisionen, polis eller åklagare. Viktigaste lagarna: Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, offentlighets- och sekretesslagen 12

15 5 Respekt för lika värde, frihet och värdighet I en demokratisk rättsstat är myndigheternas respekt för medborgarnas rättigheter och integritet en självklarhet. Som statstjänsteman har du ansvar för att inte kränka eller tumma på de mänskliga fri- och rättigheterna i din verksamhet. Du får inte heller göra dig skyldig till diskriminering. 5.1 Fri- och rättigheter Alla medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter oavsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för fri- och rättigheterna finns främst i regeringsformen som framhåller att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Reglerna gäller med få undantag även utländska medborgare i Sverige. Bland de grundläggande fri- och rättigheterna märks yttrandefrihet, informationsfrihet (bl.a. frihet att inhämta och motta upplysningar), mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. De s.k. positiva opinionsfriheterna syftar till att främja ett fritt meningsutbyte och därmed främja demokratin. 13

16 Regeringsformen ger medborgarna skydd mot tvång att uppge var de står politiskt, religiöst eller kulturellt och slår fast att dödsstraff, kroppsstraff och tortyr är förbjudet. 5.2 Icke-diskriminering Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Handlingar som direkt eller indirekt innebär trakasserier eller diskriminering är också förbjudna. Regeringsformen säger att myndigheter och andra offentliga organ ska motverka diskriminering. 5.3 Integritet Enligt Europakonventionen, som är lag i Sverige, har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Elektronisk kommunikation räknas numera in i begreppet korrespondens. En myndighet kan bara inskränka dessa rättigheter med stöd av lag och under vissa speciella villkor. Myndigheter får inte fritt registrera och bearbeta uppgifter om enskilda. Detta regleras i personuppgiftslagen. De uppgifter som hanteras av en myndighet får inte alltid förmedlas till andra myndigheter eller forskare. Viktigaste lagarna: Regeringsformen, Europakonventionen, brottsbalken, diskrimineringslagen, personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen 14

17 6 Effektivitet och service Hög effektivitet och god resurshushållning ska förenas med god service och hög tillgänglighet. Genom skatter och avgifter finansierar medborgarna den statliga verksamheten. Detta ställer stora krav på en effektiv verksamhet och hushållning med resurserna. Det ställer också krav på service. Förvaltningslagen säger att varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Kravet på legalitet att agera inom lagens gränser får aldrig åsidosättas. Det är myndighetsledningens ansvar att organisera och leda verksamheten så att den uppfyller kraven på effektivitet och service. Myndigheten ska fortlöpande utveckla sin verksamhet. Det är ditt ansvar att under de givna förutsättningarna fullgöra dina uppgifter på bästa möjliga sätt och att påpeka brister och möjligheter till förbättringar i verksamheten. Effektivitet och god hushållning med resurserna förenas med bra service och hög tillgänglighet. Foto: Scanpix 15

18 Myndigheten ska aktivt informera medborgarna om deras förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du ska alltid vara beredd att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda som söker dig i tjänsten. Hjälpen ska avvägas så att inte du eller myndigheten kan uppfattas som partiska. Frågor från enskilda ska du besvara skyndsamt. Den som vänt sig till fel myndighet ska visas rätt. Språklagens krav på klarspråk innebär att du ska bemöda dig om att använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk i muntliga och skriftliga kontakter med enskilda. Språket måste ibland anpassas till mottagarens förutsättningar. Vid behov bör tolk eller översättare anlitas. Förvaltningslagen säger att varje myndighet ska lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för sin egen verksamhet. Redan 1809 års regeringsform slog fast att myndigheterna skola räcka varandra handen. Viktigaste lagarna: förvaltningslagen, budgetlagen, myndighetsförordningen, språklagen 16

19 7 Värdegrunden och verkligheten Den statliga värdegrunden innehåller många krav och principerna är allmänt hållna. Hur påverkar då ett enskilt krav olika delar av din verksamhet? Det är något som måste konkretiseras och exemplifieras för att bli förståeligt. Exempelvis: Vilka av våra dokument är allmän handling? Hur långt sträcker sig den rådgivning vi bör ge? Vad innebär det i praktiken att vi ska behandla alla lika? Står våra åtgärder mot enskilda i rimlig proportion till ärendenas betydelse och karaktär? Här finns också mål- eller värdekonflikter. Värdegrundens olika krav kan ibland stå mot varandra och genomtänkta avvägningar måste till. En klassisk balansgång är mellan resurshushållning och servicenivå. Andra exempel: En saklig ärendehandläggning kräver att vi hämtar in utförliga uppgifter om enskilda personer, men det måste vi väga mot individernas rätt till integritet. Våra former för samarbete med utomstående ska vara effektiva, men de få inte övergå i umgängesformer som innebär risk för otillbörlig påverkan. Exemplen kan mångfaldigas. Vilka exempel från din egen verksamhet har du kommit att tänka på när du läst detta? Har du haft lösningarna på dem eller måste du söka svar? För att du ska få en genuin förståelse för värdegrundens intentioner och hur de ska förverkligas i din tjänst måste både myndigheten och du bidra. Det är myndighetens ansvar att informera sina anställda om gällande lagar och hur de ska tillämpas. Det är ditt ansvar att sätta dig in i lagarna och de riktlinjer som 17

20 gäller. I diskussion med chef och kolleger löser du sedan uppkommande frågor. De konstitutionella principer som utgör den gemensamma värdegrunden är en professionell plattformför dig som statligt anställd. De vägleder dig i ditt handlande som allmänhetens tjänare. Hur långt sträcker sig den rådgivning vi bör ge? Vad innebär det i praktiken att vi ska behandla alla lika? Foto: Scanpix 18

21 Källor och litteraturhänvisningar Några aktuella författningar Regeringsformen 1-2 och kap. Europakonventionen 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Tryckfrihetsförordningen 1-3, 7 och 14 kap. Yttrandefrihetsgrundlagen 1, 2 och 5 kap. Brottsbalken 4, 10, 12, 16, 19 och 29 kap Förvaltningslagen Lagen om anställningsskydd Lagen om offentlig anställning Personuppgiftslagen Diskrimineringslagen 1, 3-5 kap. Offentlighets- och sekretesslagen 1, 3, 6, 8, 10, 13 och 44 kap. Språklagen Budgetlagen 1 kap. Myndighetsförordningen Litteratur Värdegrundsdelegationen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda, Regeringskansliet 2013 Axberger Yttrandefrihetsgrundlagarna, Norstedts Juridik 2012 Danelius Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Norstedts Juridik 2007 Eka, m.fl. Regeringsformen med kommentarer, Karnov 2012 Hellners-Malmqvist Förvaltningslagen med kommentar, Norstedts Juridik

22 Hinn & Aspegren Offentlig arbetsrätt, Norstedts Juridik 2009 Lundquist I demokratins tjänst, SOU 1997:28 Marcusson (red.) Offentligrättsliga principer, Iustus förlag 2012 Wennergren Offentlig förvaltning i arbete, Norstedts Juridik

23 Den statliga värdegrunden lägger en professionell plattform för dig som är statstjänsteman. Den är vägledande för allt ditt agerande i tjänsten. Den kan sammanfattas i sex principer av konstitutionell art. Du måste känna till dem och veta hur de påverkar din verksam het. De presenteras kortfattat i denna skrift. Värdegrundens principer gäller med få undantag för alla offentliga tjänstemän. Skriften kan därför läsas med behållning även av an ställda i kommuner, landsting och regioner, i relevanta delar även av politiskt förtroendevalda. Skriften är utarbetad av Värdegrundsdelegationen inom Regeringskansliet. Delegationen ska främja och stärka värdegrundsarbetet i statsförvaltningen och vara ett stöd för myndigheterna i deras värdegrundsarbete. Delegationen samarbetar med såväl myndigheter som statens arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna i staten. Värdegrundsdelegationen Regeringskansliet Stockholm Socialdepartementet Stockholm

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Offentligt etos en god förvaltningskultur Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Innehåll Förord 2 Inledning 4 Demokrati 6 Legalitet 7 Objektivitet, saklighet och likhetskrav 10 Fri åsiktsbildning

Läs mer

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Författare Sören Öman är vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers RÄTTEN ATT SLÅ LARM. EN HANDBOK OM YTTRANDEFRIHETEN PÅ JOBBET RÅD FÖR WHISTLEBLOWERS Foto: Maria Annas/Scanpix Bildhuset RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Privat på jobbet. Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst

Privat på jobbet. Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst Privat på jobbet Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst Krus är en stabsmyndighet som ger regeringen stöd i frågor som rör statsförvaltningens

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter i Sverige 2 3 Detta utbildningshäfte innehåller information om mänskliga rättigheter i Sverige. Här ges en beskrivning av hur internationella förpliktelser införlivas

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning?

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Markus Karlsson & Rickard Lindstedt Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Ur ett internt komparativt perspektiv To openly criticize your employer - Just cause for termination?

Läs mer

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen Ett material från projektet

Läs mer

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 2 (92) Förord Frågan om uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän har varit en av de prioriterade frågor som SKL:s styrelse

Läs mer

Att värna den demokratiska rättsstaten

Att värna den demokratiska rättsstaten Att värna den demokratiska rättsstaten 2 MSB:s kontaktperson: Anna Dubaric Norling, 010-240 42 87 Publikationsnummer MSB706 - maj 2014 ISBN 978-91-7383-455-1 3 Förord Arbetet med samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer