Banbeskrivningar Godsstråket genom Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Banbeskrivningar Godsstråket genom Skåne"

Transkript

1 Banbeskrivningar Godsstråket genom Skåne

2 Ängelholm -Åstorp sträckningen mellan Ängelholm och Åstorp ingår i Godsstråket genom Skåne och är sista bandelen innan godsstråket går ihop med Västkustbanan och går in i Hallandsåstunnel n. sträckan är idag i princip enbart trafikerad av godståg. Nuläge 2012 Bandelen 822, som sträckan mellan Ängelholm och Åstorp benämns, hade under tåg per dygn. Denna siffra borde inte ändra sig innan tunneln genom Hallandsåsen öppnar. Alla tågen kan sägas vara godståg även om enstaka persontåg går sträcka n vid störningar mellan Änge lholm och Helsingborg. Skicket på banan är gott och inga investeringar eller större underhållsjobb är planerade. Hela sträckan är enkelspår utan möjlighet till möte. Det finns dock önskemål om att bygga ett mötesspår i Spannarp eller mellan Spannarp och Åstorp. största tillåtna axellast är 22,5 ton och största t illåtna hastighet är 130 km/h utom närmast Åstorp där den är något längre. Hela sträckan är elektrifierad och utrustad med modernt signalsäkerhetssystem. Gällande bulleråtgärder så har Trafikverket inte genomfört några åtgärder på linjen dock finns det en bullervall utmed sadelgatan som är uppförd av exp loatör. Behovet av bullerskydd är dock stort, framförallt när banan går in i Ängelholms tätort där den skär genom bebyggelse för att sluta upp med Västkustbanan vid Ängelholms station. Utsikt 2015 År 2015 beräknas järnvägstunnlarna genom Hallandsås kunna tas i drift. Därmed överflyttas godstågstrafik från Markarydsbanan- Södra Stambanan till Godsstråket genom Skåne och kommer därmed gå genom Ängelholm innan tågen går in i Hallandsåstunneln. Efter öppnandet av tunnlarna beräknas godstågstrafiken uppgå till tåg per dygn. Reda n idag är bullerproblematiken en angelägen fråga i Ängelholm och den kommer bli av ännu större vikt när Hallandsåstunneln tas i bruk. Eftersom godsspåret idag går genom bostadsområden, och nya bostadsområden planeras i anslutning till spåret, kommer det krävas någon form av åtgärd. Vad dessa åtgärder ska vara måste utredas och kan innebära allt från traditionellt bullerskydd till att kapsla in spåret liknande det man gör i Åkarp. Även ur ett säkerhetsperspektiv kommer denna fråga att vara viktig då spåret löper nära bostader, gator, gång- och cykelbanor. Utsikt Godsspåret går genom tätorten Ängelholm innan det leder in i Hallandsåstunneln och kommunen ser även att persontrafik på sträckan finns. Idag finns det inget bra sätt att ta sig från Ängelholm österut mot Hässleholm och Kristianstad utan att först ta sig söderut till Helsingborg. Lokaltrafik på spåret mellan Ängelholm och Åstorp skulle på ett t ids- och kostnadseffektivt sätt kunna bidra till att göra Skåne mer tillgängligt och möjliggöra en mer naturlig koppling mellan Skånes t illväxtcentra. Ytterligare omständigheter som kan vara bra att ta i beaktande när man planerar framtiden för Godsspåret genom Skåne, och i synnerhet på sträckan mellan Ängelholm och Åstorp, är planerna på en torrhamn i anslutning till Helsingborgs hamn, kommunala logistikcentraler och en möjlig fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

3 Söderåsbanan Söderåsbanan sträcker sig mellan Teckomatorp och Åstorp. Banan är totalt 35 km lång mellan Teckomatorp och Åstorp. Den del av banan som går genom Svalövs kommun startar från söder i Teckomatorp där det finns anslutningar till Rååbanan och till Marieholmsbanan och där Godsstråket genom Skåne fortsätter söderut mot Kävlinge. Från Teckomatorp går sedan Söderåsbanan norrut och passerar riksväg 17. Banan går sedan genom Svalöv där största delen av bebyggelsen ligger på den västra sidan av järnvägen. Vidare norrut passerar Söderåsbanan det gamla stationssamhället Kälistarp och det mindre samhället Axelvold. Nästa ort är Kågeröd där Söderåsbanan går genom ortens västra delar för att sedan vika av västerut mot B j uvs kommun och Billesholm. l B j uvs kommun går banan rakt genom Billesholm och passerar sedan cirka 2 km öster om centralorten Bjuv. Vida re norrut passeras samhället Norra Vram och sedan går banan längs söderåsens sydvästra gräns och in i Åsto rps kommun. Banan går in i Åstorp och ansluter där till Skånebanan. Godsstråket genom Skåne fortsätter norrut genom Åstorp och vidare in i Ängelholms kommun. säderåsbanan passerar dels Svalöv och Åstorp centralorter i respektive kommun banan går i direkt anslutning till de värdefulla natur- och rekreationsområdena på Söderåse n. Persontrafik på Söderåsbanan skulle ge många människor direkt tillgång till tågresande inom Skåne och det skulle stärka pendlingsmöjligheterna för de som bor utmed banan. Dessutom skulle persontågstrafik stärka de orter längs banan som idag saknar stopp fö r pågatåg. Persontågstrafik på Söderåsbanan skulle också öka möjligheterna att resa till söderåse n som är ett av Skånes mest värdefulla natur- och rekreationsområden. Som del av Godsstråket genom Skåne så kommer Söderåsbanan också att spela en viktig roll när det gäller att minska kapacitetsproblemen på järnväg. Nuläge, januari 2012 Redan 1997 fattades det beslut om att banan skulle börja trafikeras av persontåg och då fanns åtgärderna med i den då gällande infrastrukturplanen. Tanken var då att trafiken skulle börja rulla medentimmestrafik redan Söderåsbanan trafikeras idag enbart av godståg. Mellan Teckomatorp och Åstorp är banan enkelspårig utan mötesmöjligheter. l Billesholm finns utrymme för tåg att mötas men då stationen äroövervakad så omöjliggörs detta i praktiken. Idag trafikeras Söderåsbanan av ca 5 godståg/dygn och högsta tillåtna hastigheten är 90 km/h. Längs hela banans sträckning finns 28 öppna plankorsningar där flera av dem är oskyddade och endast utrustade med ljud- och ljus som varningssyst em. På senare tid har flera oskyddade plankorsningar byggt bort. Styrningen av banan sker enligt "System M" vilket innebär att banan saknar teknisk säkerhet mellan driftsplatserna. Trafikverket har nyligen genomfört den s.k. etapp 1 vad gäller Söderåsbanans upprustning vilket innebär att banan har fått nya kontaktledningar till en kostnad av ca 200 mkr. Även spåren har rustats upp och är i gott skick. Söderifrån går godsstråket in i Svalövs kommun från Kävlinge. Järnvägen passerar ett par mindre byar där det finns omkring 30 bostäder inom 100meter från spåren. l Teckomatorp är det framförallt ortens östra och norra delar som påverkas av järnvägen. Totalt finns omkring 100 bostadshus inom ett avstånd på 100meter från banan. Bullerskyddsåtgärder saknas här och sträckan fram till Teckomatorps station trafikeras idag av persontåg i entimmestrafik. Pågatågen genom Teckomatorp går mellan Ystad/Simrishamn och Helsingborg. Från Teckomatorp börjar den del av Godsstråket genom Skåne som kallas Söderåsbanan. Norrut går järnvägen under väg 17 och sedan vidare mot Svalöv. Längs banans sträckning genom Svalöv finns det ca 60 bostadshus som ligger inom100meter

4 från järnvägen. Det finns också en F-9 skola och ett dagis som ligger inom 100meter från banan. Norr om Svalöv passeras Kälistarp och Axelvald där 10 respektive 20 bostradshus ligger inom100meter från banan. l Kågeröd ligger ca 40 bostadshus inom 100meter från spåren. Efter Kågeröd viker järnvägen västerut mot Bjuvs kommun. På sträckningen genom Svalövs kommun finns också ca 20 bostadshus belägna på landsbygden som ligger inom 100meter från järnvägen. l Billesholm ligger 83 bebodda fastigheter närmare än 100meter från spåren och av dessa ligger 23 fastigheter närmare än 50 meter. Här ligger också en F-9 skola nära järnvägen. 1 Norra Vram är 17 fastigheter belägna inom100meter från järnvägen och av dessa ligger 7 fastigheter närmare spåren än 50 meter. Här ligger också delar av ett privat äldreboende närmare än 50 meter från järnvägen. Genom Åstorp passerar banan i syd-nordlig riktning i ortens östra delar. l söder ligger ett ridhus på den östra sidan i direkt anslutning till järnvägen. Vidare norrut går banan förbi 13 bostäder som ligger på ett avstånd på ca meter från banan. Innan järnvägen går in i de centrala delarna av Åstorp passeras hembygdsgården där det finns en större lekplats 60 meter från spåren. l centrum bedöms omkring 50 fastigheter med bostäder, kontor och verksamhetslokaler påverkas av tågtrafiken då de ligger mellan meter från banan. Järnvägen passerar också en högstadieskola på ett avstånd på ca meter. Norr om Åstorp går banan genom det mindre samhället Grytevad dä r ca 25 enfamiljshus ligger mellan meter från järnvägsspåret. Här passeras också ett koloniområde. Banan går sedan vidare norrut och in i Ängelholms kommun. Söderåsbanan saknar bullerskydd på många platser vilket gör att det finns många bostäder utmed banan som är utsatta för buller från tågtrafiken. Att det idag endast körs ett fåtal t åg på banan innebär däremot att detta problem inte är särskilt stort. l dagsläget saknas det mötesmöjligheter på säderåsbanan vilket kraftigt begränsar möjligheten att öka antalet tåg som trafikerar banan. De mötesspår som finns är i alldeles för dåligt skick för att det ska gå att använda dem. Mötesspåret i Billesholm är inte bevakat och kan inte användas i dagsläget. Projektering för mötesspår i Billesholm pågår och Trafikverket hoppas på att få medel för detta snarast. säderåsbanan saknar i dagsläget nödvändig stationsbebyggelse och plattformar för att det ska vara möjligt att trafikera banan med persontrafik. Dessa åtgärder finns med i en så kallad etapp 3 för Söderåsbanan. Etappen innebär att det byggs mötesstationer i Svalöv och i Kågeröd och att nya plattformar anläggs i Billesholm, Kågeröd, Svalöv och Teckomatorp. Etappen är beräknad att kosta omkring 300 mkr. Läget 2015 utifrån fattade beslut Tunneln genom Hallandsåsen är färdig och har börjat trafikeras av tåg. Detta leder till att fler godståg leds via Godsstråket genom Skåne. Från tidigare 5 tåg/dygn på Söderåsbanan går det nu istället mellan godståg/dygn på banan. Den ökade trafikmängden får vissa effekter för boende lä ngs med järnvägen i form av ökat buller. Det finns inte några beslut på bullerskyddsåtgärder längs med Söderåsbanan. Etapp 2 av upprustningen av Söderåsbanan är genomförd. Det innebär att mötesstation i Billesholm är klar samt att det installerats utrustning som möjliggör fjärrstyrning från DLC i Malmö. Detta gör att tågen på säderåsbanan nu kan köra med en maxhastighet på 140 km/h.

5 Etapp 3 av upprustningen av Söderåsbanan är ännu inte inledd då det inte finns medel för att genomföra denna etapp. Inga persontåg trafikerar sträckan mellan Teckomatorp och Åstorp. Läget 2020 utifrån fattade beslut En ligt nu gällande infrastrukturplan kommer persontågstrafik på säderåsbanan inte vara igång till Däremot finns det äldre beslut som säger att pågatåg ska trafikera sträckan Åstorp Teckomatorp och att det skulle varit verklighet för längesedan. Dessa beslut har inte förverkligats vilket har gjort att persontrafiken på säderåsbanan skjutits på framtiden. Enligt fattade beslut och en öppning av hallandsåstunneln är det sannolikt att anta att godstrafiken kommer att öka på Söderåsbanan. Ett stort antal bostadsfastigheter kommer påverkas av kraftigt ökat buller från järnvägen. Stora investeringar kommer att krävas i form av bullerskyddsåtgärder längs banan. Önskad utveckling 2020 Den önskade utvecklingen 2020 är att persontågstrafiken sätts igång redan tidigare än så. Mötesspår i Billesholm är åtgärdat sedan länge och mötesspår i Svalöv och i Kågeröd är byggda. Investering för byggande av plattformar för att möjliggöra persontrafik på banan har gjorts. De utredningar som redan gjorts för att göra detta möjligt ska vara tillräckliga för att denna tredje etapp av säderåsbanans upprustning ska kunna tidigareläggas. För att detta ska vara möjligt krävs det att satsningar på säderåsbanan omprioriteras körs sedan några år tillbaka både persontåg och godståg på Söderåsbanan. Trafikmängden uppskattas till godståg per dygn samt entimmestrafik i vardera riktning vad gäller pågatåg. Säkerheten på banan har stärkts genom att antal oskyddade plankorsningar minimerats. Det framgångsrika projektet säderåstrafiken där skolskjuts kombineras med regionbusstrafik fortsätter och samverkar med tågtrafiken. Önskad utveckling 2030 Resandet med tåg ökar stadigt vilket innebär att Söderåsbanan trafikeras med halvtimmestrafik under rusningstid och att det ska vara möjligt att resa utan byte mot Helsingborg och Malmö. Regionbusslinjer försörjer de delar i Åstorp, Bjuv och Svalöv som inte har direkt tillgång till pågatågsstationer och säderåsprojektets styrkor gör att det med stor framgång går att kombinera buss och tågtrafik. Önskad utveckling 2037 Utvecklingen som beskrivs för 2030 skulle innebära att säderåsbanan är utbyggd för att klara de trafikmängder som behövs vad gäller både person- och godstrafik. Med ökat reseunderlag sku lle banan 2037 även klara en ökad turtäthet för persontrafiken.

6 Lommabanan Lommabanan omfattar sträckningen Arlöv-Kävlinge och är 19 km lång. l söder börjar banan vid Arlövs gamla tågstation i Burlövs kommun och viker av norrut i in Lomma kommun. Banan passerar Alnarpsom rådet innan den kommer in i Lomma tätort. Banan fortsätter norrut och passerar genom Flädie by. strax norr om Flädie går den in i Kävlinge kommun och via stävie och Furulund når den så småningom stationsområdet i Kävlinge. l söder ansluter den således till Södra stambanan och i norr till Västkustbana n. l söder finns ett sä rskilt godsspår vilket är en fortsättning på Lommabanan in mot Malmö godsbangård. Lommabanan är en del i Godsstråket genom Skåne. 1 december 2008 slöt Banverket, Lomma kommun och skånetrafiken en avsiktsförklaring där parterna förbinder sig att verka för att persontrafik kan inledas på banan. Här beskrivs trafikens omfattning i olika avseenden samt parternas gemensamma syn på vilka åtgärder som parterna gemensamt eller var och en för sig behöver vidta för att uppnå målet. Trafikverket avser att presentera en järnvägsutredning för Lommabanan under Nuläge, januari 2012 Lommabanan utgörs av enkelspår med ett mötesspår på cirka 600 meter i Flädie. Detta kan ta emot maximalt 470 meter långa tåg. Mötesspår är idag normalt cirka 1050 meter långa för att kunna ta emot godståg av fulllängd (700 m). Spåret längs Lommabanan är skarvfritt och kontaktledningen är anpassad till en hastighet av 160 km/h. På grund av begränsningar i spårgeometrin är hastigheten på delar av banan reducerad till120 km/h. Idag kan förbipasserande godståg ha en hastighet av 90 km/h. Passerande persontåg kan ha en hastighet av högst 160 km/h. Banan är utrustad med tågstyrningssyst emet ATC, Automatic Train Contro l. Vid Lommabanan finns idag totalt 11 plankorsningar och 8 planskilda korsningar. Plankorsningarna är skyddade med bommar (7 hel- och 6 halvbomsanläggningar). Lommabanan trafikeras idag av enbart godståg (ca 15/dag). Ungefärligt antal bullerutsatta fastigheter över riktvärdet för miljökvalitet längs Lommabanan idag och med framtida trafikering framgår av tabellen nedan. Maximalnivåerna ökar endast marginellt eftersom de härrör från enskilda tågpassager (godståg). Omkring 30-40% av de störda bostäderna finns i Lomma respektive Furulund. Trafikverkets program för åtgärder i befintlig miljö är bara till del utfört. Idag Framtida trafik utan bullerskyqdsåtgärder Framtid trafik med buuerskyddsåtg11rder Ekv 60 dba ute vid fasad Max 45dBA Inomhus Max 70dBA uteplats Ekv 55dBA uteplats

7 Läget 2015 utifrån fattade beslut År 2015 beräknas järnvägstunnlarna genom Hallandsås kunna tas i drift. Därmed överflyttas godstågstrafik från Markarydsbanan - Södra stambanan till Godsstråket genom Skåne/Lommabanan. Efter öppnandet av t unnlarna beräknas godstågstrafiken på Lommabanan uppgå till tåg per dygn. På grund av ombyggnad av Södra stambanan mellan Malmö och Fla ckarp sker tidvis ytterligare trafik med persontåg och godståg på banan. Persontågen gör inga uppehåll på sträckan mellan Arlöv och Kävlinge. Läget 2020 utifrån fattade beslut Lommabanan trafikeras av godståg per dygn. Ingen persontrafik trafikerar banan. Önskad utveckling 2020 Persontågstrafi k har nyligen inletts med halvtimmestrafik under rusningstid och i övrigt entimmestrafik. Persontågstrafiken har möjliggjorts genom utbyggnad av nya mötesspår i Alnarpsamrådet och i Stävie. Persontågen gör uppehåll i Rinnebäck, Alnarp, Lomma, Flädie och Furulund. Planskilda bilvägskorsningar har byggts i Lomma {lndustrigatan ) och söder om Fläd ie by (väg 913). Dessutom har ett antal planskilda ko rsningar för gång- och cykelt rafik byggts bland annat i Alnarp, Lomma och Furulund. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att minska störningarna från buller och vibrationer. Önskad utveckling 2030 Resandeutvecklingen har lett till att halvtimmestrafiken är normal sta ndard huvuddelen av trafikdygnet. Vardagsmorgnar och- eftermiddagar trafikeras banan med persontåg var ls:e minut. Ytterligare utbyggnad av mötesspår har skett på bana n. Önskad utveckling 2037 Ett godstågsspå r utanför tätorterna har nyligen invigts. Detta innebär en klar förbättring av bulleroch vibrationsstörningarna längs Lomm aba na n, och att utrymme skapas för att ytterligare utöka persontrafiken.

8 Banbeskrivning för Kontinentalbanan mellan Malmö bangård och Fosieby (delvis hämtad ur pågående utredning om banan) Bakgrund Kontinentalbanan är en järnväg som går mellan Malmö och Trelleborg, via östra delen av Malmö. Banan räknas som en del av Godstråket genom Skåne. Banan byggdes Den var från böjjan tänkt att bli en förlängning av Södra stambanan söderut. Från Trelleborg gick sedan tågfårjor till Sassnitz i Tyskland for vidare fård till resten av den europeiska kontinenten. Sedan 1909, då banan forstatligades, har det gått tågfårjor mellan Trelleborg och Sassnitz, och direkta sovvagnar mellan Malmö och Berlin. Redan på 191 O-talet flyttades sträckan kring norra Malmö upp till det nuvarande läget intill Kirseberg med broar över flera gator för att inte hindra biltrafiken. Banan elektrifierades 1933, och fick anslutning från Hindby till den oelektrifierade Malmö-Ystads Järnväg år När Inre ringvägen byggdes 1973 flyttades anslutningen till Lockarp. Dubbelspår mellan Persborg och Fosieby togs i drift 1999 inf"or öppnandet av Öresundsf"orbindelsen år Delen mellan Fosieby och stockholmsvägen ägs gemensamt av Trafikverket och Svedab, Svensk-danska broförbindelsen. Högsta tillåtna hastighet på bandelen är 160 km/h. Trafik i dag Innan Citytunneln togs i bruk december 2010 gick samtliga persontåg mot Ystad och mot Danmark längs Kontinentalbanan. Banan trafikerades då av ca 200 persontåg och ca 60 godståg. Den del av Kontinentalbanan som går genom Malmö användes for tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn (Öresundsbanan) fram till öppnandet av Citytunneln, dvs i drygt tio år. Efter öppnandet av Citytunneln går det i princip inte längre några persontåg. Ä ven tågen till Y stad -Tomeliila Simrishamn går sedan 15 augusti 2011 via Citytunneln. Efter det att Citytunneln togs i bruk trafikeras banan av drygt 60 godståg/dygn, A v dessa fortsätter cirka 40% till hamnen i Trelleborg och 60% mot Danmark via Öresundsbron. Enstaka tåg, ca 4-5 går till hamnen i Ystad. Enstaka lokala godståg går till industrier i Malmö. För närvarande trafikeras Citytunneln med enkelspårsdrift några timmar nmt midnatt under vardagar. Enligt tidtabell trafikeras då Kontinentalbanan av två persontåg/dygn. Vid större driftsstörningar i Citytunneln kan Kontinentalbanan tillfålligt trafikeras av flera persontåg. Dispens ska sökas hos tillsynsmyndigheten vid dessa tillfållen. Banan trafikeras med hänsyn till ett regeringsbeslut från 1996 innehållande provisoriska bullervillkor och restriktioner för annat än godstågtrafik. Villkoren har lämnats mot bakgrund av att i princip all persontrafik skulle flytta från Kontinental-banan till Citytunneln. Innehåll i nuvarande regeringsbeslut

9 Regeringen lämnade den 16 juni J 994 tillstånd enligt 4 kap. naturresurslagen att bygga en fast förbindelse över Öresund. Regeringen föreskrev samtidigt att anslutningarna till bron skulle prövas av Koncessionsnämnden får miljöskydd. Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB och Banverket ansökte om tillstånd enligt miljöskyddslagen att bygga om och driva Kontinentalbanan. Koncessionsnämnden underställde frågan om tillstånd till utbyggnad och drift av Kontinentalbanan regeringens prövning. Ge110m beslut den 3 oktober 1996 lämnade regeringen Svedab och dåvarande Banverket tillstånd enligt miljöskyddslagen att bygga om och driva Kontinentalbanan i Malmö på sträckan mellan banans anslutning till Södra stambanan och Fosieby som en dubbelspårig järnväg. l beslutet anges att tillståndet till Kontinentalbanan meddelats mot bakgrund av att Kontinentalbanan kan avlastas från främst persontrafik. Vidare anges att i princip all persontrafik till och från Danmark samt huvuddelen av persontrafiken till och från Trelleborg respektive Ystad ska ledas genom Citytunneln. Av regeringsbeslutet framgår att mindre ändring får vidtas efter godkännande av tillsynsmyndigheten, dock får ändringen inte medföra ökad eller ny störning. I beslutet föreskrevs att sökanden senast när Öresundsförbindelsen togs i drift skulle ha vidtagit fasadåtgärder på intilliggande bostadshus och undervisningslokaler. Vidare föreskrevs att sökanden snarast efter ombyggnaden av Kontinentalbanan och senast vid idrifttagandet av Öresundsförbindelsen skulle ha uppfört bullerskärmar i enlighet med Malmö kommuns yrkande i ärendet. Åtgärder i form av bullerskärmar antogs kunna reducera utomhusbullret till 65 db(a) som ekvivalent ljudnivå. J regeringens beslut anges att frågan om slutliga villkor för bullerstörningar från verksamheten skjuts upp och att sökanden senast inom två år från det att Citytunneln tagits i drift ska redovisa den aktuella bullersituationen och möjligheterna att ytterligare minska miljöstärningarna (prövotidsredovisning). Sökandena ålades särskilt att redovisa hur man kunde nå 55 db(a) som ekvivalentnivå utomhus. Regeringen föreskrev följande provisoriska föreskrifter. Som sammanlagt resultat av bullerbegränsande åtgärder får bullret inomhus i bostadsrum eller motsvarande inte överstiga följande värden. Dygnsekvivalent ljudnivå, 35 db(a) Maximalljudnivå nattetid (kl 22-07), 50 db(a) Utredning om ändrad användning av bandelen Tågtrafiken har expanderat kraftigt och prognoser pekar på en fortsatt kraftig ökning i regionen. Öresundsbron och Citytunneln är viktiga element i trafiksystemet och får att klara en fortsatt expansion på lång sikt är det en fårutsättning att Kontinentalbanan får en ny roll i det fi amtida trafiksystemetjämfört med fårutsättningarna i ovan nämnda regeringsbeslut. För att klarlägga Kontinentalbanans framtida funktion beslutade Trafikverket och Svedab i mars att i en särskild studie utreda detta. I september tillkom Malmö stad och Skånetrafiken till projektgruppen. Parterna är överens om att det är utomordentligt angeläget att Trafikverket i framtiden kan få full rådighet över banan och att banan ska ha samma villkor som övriga banor och utan restriktioner för trafikering och tågtyper.

10 Persontågtrafik framöver Skånetrafiken och Malmö stad planerar för persontrafik med Pågatåg enligt trafikupplägg "Malmöringen" vilket innebär två turer per timme och riktning i en ringlinje längs Kontinentalbanan Öresundsbanan- Citytunneln. Första trafikstart kan vara december 2013 då en ny station Rosengård kan vara klar liksom tillståndsfrågor kring bullerskydd. Efter ytterligare ett antal år kan det bli aktuellt med ytterligare trafik med Pågatåg och/eller Öresundståg längs Kontinentalbanan genom Malmö. Godstrafik framöver En studie benämnd "PM Godstrafik i södra Sverige" daterad beskriver och analyserar godstrafiken i Södra Sverige med utgångspunkt i prognosen för 2020 och gör bedömningar i ett längre tidsperspektiv. Från dagens (2009) 52 godståg per dag fårdelade på Öresundsbron, 26 tåg, Trelleborgsbanan 24 tåg och Ystadbanan 2 tåg har antalet ökats till 63 i enlighet med Banverkets/Trafikverkets basprognos Studien gör följande bedömningar av den framtida godstrafiken på Kontinentalbanan. Ca 2020, 63 godståg/dygn Efter utbyggnad av Fehmarn Belt, ca 2025, 78 godståg/dygn Utan utbyggnad av fast BH-förbindelse, ca 2030, 80 godståg/dygn Med utbyggnad av fast HH-förbindelse, ca 2030,44 godståg/dygn l skånetrafikens tågstrategi 2037 har antagits samma ökningstakt för godstrafik som för regionala persontåg, d.v.s en ökning med en faktor 3,5 jämfört med nuläget. Tågstrategi 2037 förutsälter att år 2030 all godstrafik mot Danmark är överflyttad till BH-förbindelsen. Ingångna avtal/finansiering Malmö Stad och Region Skåne genom skånetrafiken har slutit avtal om Pågatågstrafik på Malmöringen. Avtalet innebär i korthet att Malmö Stad svarar för kapitalkostnaderna för två nya Pågatåg. Vidare bekostar Malmö stad de infrastrukturåtgärder som krävs vid Rosengård i form av nya plattformar mm och vid Östervärn i form av ny växelförbindelse från Rosendalsbron. Der finns även ett avtal mellan Traftkverket, Svedab och Malmö Stad. A v talet reglerar genomförandet av åtgärderna vid Östervärn och Rosengård. I Malmö stads översiktsplan finns stationer föreslagna vid Amiralsgatan i Rosengård och vid Fosieby och sedan 20 l finns en fastställd och lagakraftvunnen detaljplan för uppförande av ny station i Rosengård. Bygghandlingar för station Rosengård finns färdigställda. Erforderliga politiska beslut är fattade av Malmö Stad och av Region Skåne. Malmö stad har beslutat om erforderliga investeringar.

11 Trelleborgsbanan Trelleborgsbanan omfattar sträckningen Trelleborg-Lockarp och är cirka 25 km lång. 1 Trelleborg startar banan i färjeläget respektive centralstationen. Första delen av sträckningen går genom bangården i Trelleborg. Banan fortsätter i en vid sväng genom östra delarna av Trelleborgs tätort och passerar Skytts Vemmerlöv/Västra Vemmerlöv (stations- respektive ortsnamn L östra Grevie, Jordholmen/Västra lngelstad och Arrie innan den når Lockarp. Trelleborgsbanan är en viktig del i Godsstråket genom Skåne. Banan ansluter till Trelleborgs Hamn som är Östersjöns största järnvägshamn. Möjligheten för ökad godsvolym på järnväg genom Trelleborgs Hamn och vidare med färjetrafiken är stor varför det är av stor vikt att denna utveckling inte begränsas genom kapacitetsbrist på Trelleborgsbana n. Nuläge, januari 2012 Trelleborgsbanan utgörs av enkelspår med mötesstationer på 6SO meter i Västra Vemmerlöv och Västra lngelstad. Mötesspåren är av låg kvalitet med träsliprar och räls med skruvförband i skarvarna. Ingen av mötesstationerna medger samtidig infart. Banan är utrustad med tågstyrningssystemet ATC, Automatic Train Contro l. Hastigheten är begränsad till 110 km/h, för godståg 100 km/h. Banan trafikeras av 22 godst åg per dygn samt av persontrafik mellan Malmö och Berlin med som mest en dubbeltur per dag. Någon mer omfattande persontrafik är inte möjlig. Längs första delen av bangården finns bostäder som närmast 40 meter från järnvägen. Sista delen av bangården samt första delen av enkelspåret går på en sträcka av cirka 1,5 km genom bostadsområden respektive tangerar bostadsområden. Avståndet till närmaste bostäder är SO meter. Genom att tågen går med lägre hastighet den första delen av banan når inte bullernivåerna upp till normen för störande. Där banan tangerar bostadsområdet Fagerängen är bullernivåerna högre och kan eventuellt nå störande nivåer. l Västra Vemmerlöv ligger 8-10 bostäder i närheten av järnvägen medan avståndet till övrig bebyggelse är, som närmast, 200 meter. l Västra lngelstad passerar banan strax söder om samhället. Fem bostäder ligger i järnvägens omedelbara närhet och ytterligare några bostäder finns inom ett avstånd på 70 meter från järnvägen. l Östra Grevie finns fem bostäder i järnvägens omedelbara närhet. Inom SO meter från järnvägen finns ett 20-tal bostäder och inom 70 meter finns ytterligare ett 20-tal bostäder. Bullersituationen i Östra Grevie och Västra lngelstad har förbättrats genom Trafikverkets åtgärdsprogram steg 1 som inneburit att bostäder med maximal bullernivå över SS dba i sovrummet vid mer än fem tillfällen per natt fått fönsteråtgärder i sovrum. Trafikverket arbetar med steg 2 där bland annat bostäder som har mer än 70 dba som ekvivalentnivå erbjuds bullerskyddad uteplats. Arbetet med upprustning av banan har inletts med mötesstationen i Västra Vemmerlöv. Detta beräknas vara klart i maj Regionaltågsstationen i Västra lngelstad är tänkt att byggas juni 2012 till september 2014, l Östra Grevie augusti 2013 till december 2014 och Trelleborg C byggs om augusti 2014 till december 201S.

12 Läget 2015 utifrån fattade beslut Trelleborgsbanan ska börja trafikeras av persontåg i december 2015 då ombyggnadsarbetena beräknas vara klara. Banan har då mötesspår i Västra Vemmerlöv, Östra Grevie och Västra lngelstad, 750 meter långa och som medger samtidig infart. Regionaltågsstationer finns i Trelleborg, Östra Grevie och Västra lngelstad med260meter långa plattformar. Högsta hastighet på banan kommer att vara 160 km/h. Trafikverket räknar inte med ökad mängd godstrafik, prognosen ligger på godståg per dygn. Persontågstrafiken beräknas trafikera banan med halvtimmestrafik. säkerheten längs banan kommer att öka genom att tre nya planskilda korsningar byggs i Östra Grevie och två i Västra lngelstad. Tidigare plankorsningar stängs eller uppgraderas. Bullersituationen kommer att vara förbättrad i Östra Grevie och Västra lngelstad genom Trafikverkets åtgärdsprogram steg 2. l Östra Grevie kommer även ytterligare åtgärder att vara utförda eftersom mötesspåret här är nybyggt och omfattas av krav på andra bulleråtgärder genom detta. En klar förbättring av bullersituationen kommer därför att ha skett i Östra Grevie. Läget 2020 utifrån fattade beslut Ytterligare en regionaltågsstation är etablerad i Trelleborg. Antalet godståg förväntas ha ökat något och persontågen kör halvtimmestrafik. Totalt beräknar Trafikverket att drygt 90 tåg per dygn trafikerar Trelleborgsbanan vilket är relativt mycket för en enkelspårig bana. Önskad utveckling 2020 En trafikutveckling som överstiger bibehållen halvtimmestrafik med persontåg och en mycket måttfull utveckling av godstrafiken kommer att ställa krav på ökad kapacitet på Trelleborgsbanan. Någon form av uppgradering och banutbyggnad kommer san nolikt att vara nödvändig. Önskad utveckling 2030 Resandeutvecklingen med persontåg klaras inte längre genom förlängning av befintliga tåg. Godstrafiken bör ha fortsatt att öka. Dubbelspår på hela Trelleborgsbanan kommer att krävas. Önskad utveckling 2037 Dubbelspår borde fortfarande vara tillräckligt.

13 sträckor som förbinder banorna till ett sammanhängande stråk Teckomatorp-Kävlinge sträckan är enkelspårig och är 10 km lång. sträckan går i östra kanten av bebyggelsen i Teckomatorp, passerar Norrvidinge och södervidinge och når Kävlinge station mitt i samhället. Arlöv-Malmö sträckan är en del av Södra stambanan och är fem kilometer lång. Första delen är dubbelspår varefter sträckan övergår i bangården vid Malmö C. Fosieby-Lockarp sträckan är dubbelspårig och två kilometer lång. För närvarande passerar banan här industriområden, yttre ringväge n och ett mindre antal bostadshus. Trafiken på sträckan består i huvudsak av godståg mellan Trelleborgs hamn och Malmö, storleksordning godståg/dygn. Inga förändringar av sträckan är nu aktuell.

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Sammanställning av domar kring trafikbuller

Sammanställning av domar kring trafikbuller MILJÖSAMVERKAN 1 (26) 2010-01-12 Sammanställning av domar kring trafikbuller Denna sammanställning är framtagen av Miljösamverkan i Stockholms län 2009. En arbetsgrupp har gått igenom domar angående väg-

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg Ett gränsöverskridande, gemensamt trafikstyrningssystem för järnvägen och Europa behöver en konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade EU 1996 att ett

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

Bullerutredning, väg- och järnvägstrafik. Kilafors - Söderhamn Etapp 2: Marmaverken - Söderhamn. Trafikverket 2014-08-29

Bullerutredning, väg- och järnvägstrafik. Kilafors - Söderhamn Etapp 2: Marmaverken - Söderhamn. Trafikverket 2014-08-29 10193629 Trafikverket 2014-08-29 RAPPORT Marmaverken - Söderhamn Trafikverket Kund Trafikverket Konsult WSP Akustik, Göteborg Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: 010 722 50 00 www.wspgroup.se

Läs mer

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 SAMMANFATTNING Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 Skåne del av en växande storstadsregion Skåne är idag en del av Öresundsregionens 3,7 miljoner invånare. För att möta morgondagens

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Rapport Ärendenr: TRV 2011/ 66920 Trafikverket Tore Edbring Kapacitetscenter 2011-09-27 Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Remissversion Sammanfattning Kapacitetsbegränsningar uppkommer på de delar av

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. IC-förbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna Del 2 Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna En områdesbeskrivning har gjorts i syfte att inventera Östra Dalslundsområdet med dess planförutsättningar för geoteknik, trafi

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

Trelleborgsbanan, delen Skytts Vemmerlöv-Trelleborg Kapacitetsförstärkning för regionaltågstrafik. Banverket PM 2007-11-14

Trelleborgsbanan, delen Skytts Vemmerlöv-Trelleborg Kapacitetsförstärkning för regionaltågstrafik. Banverket PM 2007-11-14 Banverket PM 2007-11-14 Utställelsehandling Järnvägsutredning Trelleborgsbanan, delen Skytts Vemmerlöv-Trelleborg Kapacitetsförstärkning för regionaltågstrafik Beställare: Banverket Södra Banregionen Projektansvarig:

Läs mer

Öresundsbron ur Malmös synvinkel

Öresundsbron ur Malmös synvinkel Öresundsbron ur Malmös synvinkel Paket processer utveckling Med grova penseldrag Klas Nydahl Malmö stad NVF 15 okt 2010 Paket -byggen i en ständig utvecklingsprocess exempel Malmö Öresundsbron med anslutn.

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Karlsborgsbanan Förslag till återupptagen tågtrafik

Karlsborgsbanan Förslag till återupptagen tågtrafik Det är känt att goda tågförbindelser brukar ge orterna längs en bana ett uppsving och till och med kunna vända en avfolkningstrend. Men, tyvärr inser inte många styrande i Skövde med omgivning vilken fantastisk

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed Konferensöppning Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010 Kjell Windelhed Vi är samhällsutvecklaren som ansvarar för Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Vi ansvarar

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Innehåll 1 Banarbeten... 2 2 Förplanerade tåglägen för internationella korridorer... 3 3 Trångsektorsplaner... 3 3.1 Trångsektorsplan Mälardalen... 3 3.2 Trångsektorsplan

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Västerdalsbanan Förslag till återupptagen persontrafik

Västerdalsbanan Förslag till återupptagen persontrafik Det är känt att goda tågförbindelser brukar ge orterna längs en bana ett uppsving och till och med kunna vända en avfolkningstrend. I tabellen på nästa sida ser man att många orter längs den ursprungliga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Del 1. Beräkningsförutsättningar Tågtrafik Buller- och vibrationsutredning har genomförts med prognosår 2030. Dingersjö är då en förlängd mötesstation. 1.1 Antal tåg

Läs mer

Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg

Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg RIKTLINJE 1 (6) Dokumentdatum TDOK 2014:1021 2015-11-13 1.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Chef VO Planering 2016-01-01 [Ersätter] Skapat av Blidberg Karin PLkvh Ersatt av [Ersatt av] Buller och vibrationer

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning. Tvärbanans förlängning till Sickla. Rapport nummer: 2013-155 r01 Datum: 2014-02-03

Buller- och vibrationsutredning. Tvärbanans förlängning till Sickla. Rapport nummer: 2013-155 r01 Datum: 2014-02-03 Rapport nummer: 03- r0 Datum: 04-0-03 Buller- och vibrationsutredning Tvärbanans förlängning till Sickla L:\03\03- LE Tvärbanans förlängning till Sickla, AB Storstockholms Lokaltrafik\Rapporter\03- r0..docx

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

DOM 2013-06-27 Stockholm

DOM 2013-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2013-06-27 Stockholm Mål nr M 1472-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-24 i mål nr M 874-12, se bilaga

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår

Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår PM Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg

Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg PM Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

Eslöv den 20121020. Lagrummet som kommunen åberopar är, miljöbalken 9 kap 3, samt miljöbalken 26 kap 9. Se bifogat material.

Eslöv den 20121020. Lagrummet som kommunen åberopar är, miljöbalken 9 kap 3, samt miljöbalken 26 kap 9. Se bifogat material. Eslöv den 20121020 2012-10- 2 h Till Länsstyrelsen i Skåne. Vi, de boende på Rapsgatan i Eslöv, vill överklaga Eslövs Kommuns Gata Trafik och Parks beslut att inte fortsätta att bygga en vall som skydd

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter Vägalternativ 1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet Antal sidor: : 54 50 Göteborg, augusti

Läs mer

Ängelholm-Maria Järnvägsutredning Buller- och vibrationsutredning till MKB

Ängelholm-Maria Järnvägsutredning Buller- och vibrationsutredning till MKB Projekt: 20-04346 Rapport: 20-04346-06022700 Datum: 2006-02-27 Antal sidor: 34 Bilagor: Ängelholm-Maria Järnvägsutredning Buller- och vibrationsutredning till MKB Reviderad 2006-09-01 Uppdragsgivare: Tyréns

Läs mer

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns 2012-01-07 Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun Efter att ha tagit del av Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun, vill Sorundanet framföra

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning

Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning Flygvägsystemet avgör vilket geografiskt område som exponeras för buller och i vilken utsträckning. Möjligheterna till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen:

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen: Vid handelsområdet i Väla lokaliseras den norra ändhållplatsen av spårvägen mellan Väla centrum och IKEA, spårvägen lokaliseras söderut under Djurhagshusvägen och Ängelholmsleden (E4) till norra änden

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

1 SL:s svar på miljöprövningsdelegationens kompletteringskrav

1 SL:s svar på miljöprövningsdelegationens kompletteringskrav Till Länsstyrelsen i Stockholms län Miljöprövningsdelegationen Dnr. 5511-42384-2013 angående ansökan om frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6 tredje stycket miljöbalken för bedrivande av järnvägstrafik

Läs mer

BILAGA 6. ÖVERVÄGANDEN AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER

BILAGA 6. ÖVERVÄGANDEN AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER BILAGA 6. ÖVERVÄGANDEN AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER Del 1. Förutsättningar 1.1 Riktvärden och riktlinjer Ombyggnaden av väg och järnväg i Njurundabommen-Dingersjö klassas som Väsentlig ombyggnad. Därmed gäller

Läs mer

RAPPORT 15199 B 1 (10)

RAPPORT 15199 B 1 (10) RAPPORT 15199 B 1 (10) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer 15199 2016-01-25 Rapport B Oppeby Gård 1:5 m.fl., Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01 B05 Rapport 15199 B Oppeby

Läs mer