BILAGEFÖRTECKNING. Förslag till åtgärder och kostnader vid rivning av banan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGEFÖRTECKNING. Förslag till åtgärder och kostnader vid rivning av banan"

Transkript

1 BILAGEFÖRTECKNING Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Utredningsdirektiven Förslag till åtgärder och kostnader vid rivning av banan Nora Bergslagen veteranjärnväg, Östra Södermanlands järnväg och Uppsala - Lenna järnväg KTH yttrande över rapport om Dellenbanans kulturhistoriska värde Tillståndsbedömning av banan och fordon Nödvändiga åtgärder för iståndsättning Personer som utredningen träffat

2 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 1(1) BILAGA UTREDNING AV DELLENBANAN, HÄLSINGLAND, GÄVLEBORGS LÄN INLEDNING Dellenbanan, den 6 mil långa järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall, är sedan en tid nedlagd, men ännu i stort sett intakt. Kontaktledningstråden är nedmonterad eller stulen på vissa sträckor. Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner bedriver idag dressinuthyrning på hela banan och öppnade sommaren 2006 sträckan Delsbo - Fredriksfors för museitrafik, tills vidare med dieseldrivet motorvagnståg. Föreningens långsiktiga mål är att hela banan ska utvecklas till en elektrifierad museijärnväg, gärna i kombination med kommersiell godstrafik i form av virkestransporter. BAKGRUND Länsmuseet Gävleborg har tidigare på uppdrag av Banverket utrett banans kulturhistoriska värden, och mot bakgrund av denna rapport konstaterade Riksantikvarieämbetet att anläggningen är av riksintresse ur ett kultur- och industrihistoriskt perspektiv. Även Delegationen för industrisamhällets kulturarv har pekat ut banan som särskilt intressant genom att ekonomiskt stödja Dellenbanans Vänners verksamhet. Från Sveriges Järnvägsmuseum har man betonat vikten av att bevara till eftervärlden åtminstone en av de tre banor, som fortfarande har en relativt intakt karaktär från 1950-talet. Dellenbanan är en av dessa. Bansträckningen ägs av Banverket, som förklarat sig positivt till ett bevarande. Förutsättningen är dock att huvudmannaskapet för ett bevarande av Dellenbanan ligger hos en organisation som har möjlighet att kunna ta ett långsiktigt ansvar. UTREDNING Dellenbanans Vänner anordnade i oktober 2006 ett seminarium om banans framtid, med bl.a. representanter för Banverket, Hudiksvalls kommun, länsstyrelsen, länsmuseet, Sveriges Järnvägsmuseum och Riksantikvarieämbetet. På seminariet väcktes förslaget att låta göra en utredning om hur en museibanesatsning skulle kunna genomföras. Sedan dess har en informell arbetsgrupp arbetat vidare med frågan. Gruppen består av bitr. landsantikvarie Peder Mellander från Länsmuseet Gävleborg, chefen för Sveriges Järnvägsmuseum Robert Sjöö, ordföranden för Dellenbanans Vänner Sigurd Melin samt förra länsrådet vid Länsstyrelsen Gävleborg Monica Robin Svensson. Till gruppen har även Anders Strandberg, Banverket knutits. ORGANISATION OCH FINANSIERING Arbetsgruppen har undersökt hur en utredning kan organiseras och finansieras, vem som lämpligen kan ansvara för den, samt vilka direktiv den skulle ges. Arbetsgruppen har kommit fram till att: Länsmuseet Gävleborg har det administrativa ansvaret för utredningen. utredningen genomförs under 6 månader, med start våren medel har sökts och beviljats från Banverket, Riksantikvarieämbetet, Sparbanksstiftelsen Nya, Intryck Hälsingland och Länsstyrelsen Gävleborg.

3 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN DIREKTIV Utredaren ska undersöka hur Dellenbanan som museijärnväg kan organiseras så att förutsättningar skapas för en stabil och långsiktig verksamhet. Utredningen bör ske i etapper, med avstämning efter varje etapp. I ett tidigt skede ska utredaren ta ställning till huruvida Dellenbanan lämpar sig som elektrifierad museijärnväg i förhållande till andra bevarandevärda banor i landet. Utredaren ska identifiera olika alternativ och ambitionsnivåer. Dessa kan t.ex. vara någon av följande: Hela Dellenbanan som elektrifierad och kulturminnesskyddad museijärnväg, med anslutningar till ostkustbanan i öster och till norra stambanan i väster. Sträckan Hudiksvall Näsviken Delsbo (alt. Näsviken - Delsbo - Ljusdal) som elektrifierad och kulturminnesskyddad museijärnväg, med anslutning till ostkustbanan (alt. norra stambanan). Sträckan Näsviken Delsbo som elektrifierad och kulturminnesskyddad museijärnväg, med spåranslutning till antingen ostkustbanan eller norra stambanan. För samtliga alternativ kan andra verksamheter utredas som dressinuthyrning, chartertåg, tjänster till andra järnvägsmuseala organisationer mm, som kan komplettera museitrafiken. Utredaren ska utifrån identifierade alternativ undersöka de ekonomiska förutsättningarna och föreslå finansiering, dels för uppbyggnadsfasen, dels för den löpande driften i ett långsiktigt perspektiv. Utredaren ska även belysa Dellenbanan som en tillväxtfaktor, såväl ur kulturturistiskt perspektiv som ur ett mer generellt perspektiv genom synergieffekter med andra verksamheter i området. Utredaren behöver inte fördjupa sig i frågan om banans kulturhistoriska värde, eftersom den frågan redan får anses vara besvarad genom länsmuseets utredning.

4 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 1(5) BILAGA 2 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH KOSTNADER VID RIVNING AV BANAN UNDERLAG FÖR UPPSKATTNING AV ÅTGÄRDER OCH KOSTNADER VID RIVNINGEN AV DELLENBANAN MÅLBILDEN MOT VILKEN UPPSKATTNINGARNA HAR GJORT Det som kommer att finnas kvar efter rivningen är en avjämnad banvall med dränering där alla övriga järnväganläggningar ovan jord är borttagna. Osäkerheten i uppskattningen är stor. En osäkerhetsfaktor är vad t.ex. vad angränsade markägare och övriga framför som kommer att få tillfälle att yttra sig i remissen av utredningen. Blir resultatet av provtagningen att det finns en stor miljöbelastning på någon bangård så kommer saneringskostnader att öka väsentligt. Totalkostnaden för rivningen av Dellenbanans 60 km järnväg bedöms till Mkr. Räknas skrotvärdet av bedöms rivningskostnaden ligga mellan Mkr.

5 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 2(5) BILAGA 2 FÖRBEREDELSER Bedömd kostnad: 5-8 Mkr ÅTGÄRDER Underlagsframtagning för remisshanteringen Miljötekniska undersökningar av 4 bangårdar (Hybo, Delsbo, Forsa, Näsviken) och 2 stationsområde Långbacka och Fredriksfors. Mellan 5 och 10 provpunkter per bangård och 1 provpunkt per kilometer dvs. 55 provtagningar. Inventering och provtagning i befintliga brunnar längs sträcka. Utredning om framtida användning av broar som överfart för gångtrafik alternativt enskild väg. Projektering och framtagning av bygghandling för rivningen. Upphandling av totalentreprenad. OSÄKERHETER Inlösen av fastigheter p.g.a. miljöbelastningar. Behövs deponitillstånd, markavvattningstillstånd mm. BANÖVER- OCH BANUNDERBYGGNAD Bedömd kostnad: 41 Mkr FÖRUTSÄTTNINGAR Av de ca sliprar är bedömningen att 30 % är arseniksliprar och övriga kreosot. Uppskattning utgår ifrån erfarenheten av slipersbytet mellan Delsbo och Fredriksfors som DELLENBANANS VÄNNER gjorde Miljödom krävs inte då inga arbeten utförs i vatten under förutsättning att stöd i vatten blir kvar. Inga förorenade massor på linjesträckorna.

6 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 3(5) BILAGA 2 ÅTGÄRDER Tunnlarna kommer att sättas igen. Skogsröjning och slyrensning. Vad som krävs för att kunna riva anläggningen Etablering av arbetsplatser med tillhörande vägar längs med banan. Rivning av sliprar. Inkluderat transporter till godkänd destruktionsanläggning och destruktion. 70 % kreosotsliprar och 30 % arseniksliprar. Rivning av räler och växlar. Avbefästning, skrotskärning. Inkluderat transportkostnader. Bergsskrotning och förstärkning av stängsel av bergskärningarna vid tunnlarna. Dikning och återställning av trasiga trummor. Broarna. Rivning av samtliga stålöverbyggnader nedskärning till skrot, borttransporter, schaktarbeten, uppsättning av skyddsräcken. Vid vägportar/viadukter tas stålöverbyggnaden och landfästena bort. Avjämning av banvallen med väghyvel. Innefattar även påförande av nya massor längs linjesträckorna. Mängden skot som innehar ett värde beräknas till 6000 ton. Rälen på sträckan uppskattas till 4800 ton (40 kg/meter räl) och 1200 ton är växlar och rälen på bangårdarna samt övrig skrotvärd material. Kilopriset på denna typ av skrot styrs ju av marknadens behov, men har Banverket fått 1400 kr per ton. Det innebär att skrotvärdet på Dellenbanan uppskattas till 8,4 miljoner kronor. OSÄKERHETER Om inte den gamla banvallen kan nyttiggöras t.ex. till cykelbana kan kvarlämnandet av banvallen komma att betraktas som en sorts deponi. Detta kan bli fallet om banvallen innehåller mycket föroreningar. Banverket kommer då att få ett förvaltningsansvar för deponin då det förutsätts att ingen annan vill överta ansvaret för deponin. BANGÅRDSANLÄGGNINGAR Bedömd kostnad: 5 Mkr ÅTGÄRDER Rivning av 4 bangårdar innefattande bangårdsbelysning, plattformar och lastkajer, lindraget ställverk, stoppbockar mm.

7 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 4(5) BILAGA 2 OSÄKERHETER Förorenade områden i Hybo och Näsviken som innebär saneringskostnader för förorenade massor med tillståndskrav för deponering av massor och kostnader för nya massor. Intilliggande fastigheter kan vara förorenade, t.ex. gamla sågverk eller industrier. Om vi måste göra intrång på andras förorenade fastigheter för åtgärder innebär det att vi övertar ansvaret för andras föroreningar på de delar av fastigheten där Banverket har bedrivet verksamhet. ELANLÄGGNINGAR Bedömd kostnad: 7 Mkr FÖRUTSÄTTNINGAR Det finns ett visst skrotvärde i de elanläggningar som finns kvar, ca 0,2 Mkr. ÅTGÄRDER Rivning av kvarvarande kontakt- och återledning och av kontaktledningsstolpar inklusive hängverk och konsoler. Transformatorer. En sugtransformator finns kvar. Analys av miljöpåverkan och destruktion mm. SIGNALANLÄGGNINGAR Bedömd kostnad: 4 Mkr ÅTGÄRDER Borttagning och sanering av vägskydd inkluderat signalskåp. Avveckling av signal- och elkablar vid vägskyddsanläggningar och på bangårdsanläggning. Upptagning av kablarna måste troligen göras då dessa bedöms sönderplöjda vid nedläggning av optokabeln. Markarbeten i och omkring väggskydd inkluderat återställning av körytor. OSÄKERHETER Räcker det med att ändförsluta kablarna och låta dem ligga kvar eller måste de tas upp?

8 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 5(5) BILAGA 2 TELEANLÄGGNINGAR Bedömd kostnad: 1 Mkr FÖRUTSÄTTNINGAR Optiska fiberkabeln är i bruk och kommer att ligga kvar. ÅTGÄRDER Borttagning och skrotning av avgreningar, terminalpunkter och telefonposterna längs med banan. Avgreningarna kan inte dras upp då det kan skada optokablen. Kopparkabeln ändförsluts. Den kommer att ligga kvar i banvallen. Dokumenteras i Nätboken. OSÄKERHETER Är kopparkabeln sönderplöjd på många ställen så kan det bli dyrt att ändförsluta den eller så kan det bli nödvändigt att ta upp kabeln av miljömässiga orsaker. Skulle det senare alternativet bli verklighet så stiger avvecklingskostnaderna mycket. Det kostar omkring 100 kr/metern att ta bort MOK-kabeln och för hela sträckan med avgreningar och terminalpunkter blir kostnaden då cirka 6 Mkr. Avräkning för skrotvärdet minskar givetvis kostnaden. Skrotvärdet på kabeln är idag 5000 kr/ton. Då en meter kabel väger 5 kg blir skrotvärdet ca 1,5 Mkr, dvs. en nettokostnad på ca 4,5 Mkr. SAMMANSTÄLLNING AV BEDÖMDA RIVNINGSKOSTNADER Aktiviteter och omfattning Kostnad (Mkr) Förberedelser 5-8 Banöver- och banunderbyggnad 41 Bangårdsanläggningar 5 Elanläggningar 7 Signalanläggningar 4 Teleanläggningar 1-5 Totalt 63-70

9 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 1(7) BILAGA 3 NORA BERGSLAGEN VETERANJÄRNVÄG, ÖSTRA SÖDERMANLANDS JÄRNVÄG OCH UPPSALA- LENNA JÄRNVÄG NORA BERGSLAGS VETERANJÄRNVÄG HISTORIA Museiföreningen Stockholm - Westerås - Bergslagens Jernvägar i Västerås beslöt hösten 1978, att flytta sin verksamhet till Nora och att byta föreningens namn till Nora Bergslags Veteran-Järnväg, NBVJ. Föreningen NBVJ bildades formellt vid ett möte i Nora den 20 januari Den 17 december 1981 bildades stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg; NJOV. Stiftare var Örebro läns landsting, Nora och Örebro Kommuner, NBVJ, och några byalag och hembygdsföreningar. SJ överlät i januari 1986 utan ersättning till NJOV fast egendom, spårmateriel mm på linjen Nora - Ervalla. Museitrafiken började i maj samma år. NBVJ och SJ tecknade 1986 ett nyttjanderättsavtal för bandelen Nora - Gyttorp övergick bandelen till NJOV ägo. Bandelen Gyttorp Bofors ägs av Banverket och där har NBVJ ett nyttjanderättsavtal sedan 1994.

10 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 2(7) BILAGA 3 Projektet Dåtid Nutid Framtid vars EU-finansiering kommer från strukturfonden, Mål 2 Västra - startade i början av milj. kr var EU-medel och bland övriga finansiärer kan nämnas Banverket 5,5 milj. kr och Sparbankstiftelsen 1,5 milj. kr. Den del av projektet som hanterade pendlingsfrågan mellan Nora och Örebro flyttades över till Nora kommun Resultatet av detta blev att projektet kunde koncentrera sig på renoveringen av banan och unika miljöer. Projektet var indelat i två delar, turismjärnväg och upprustning av unika miljöer vid veteranjärnvägen. Sedan 2006 finns det en enhet vid Örebro läns museum, Bergs- och järnvägshistoriskt centrum (BJC) som är lokaliserad i Nora. Bergs- och Järnvägshistoriskt Centrum som nu har tagit över förvaltningen av NJOV banor och fastigheter på uppdrag av Örebro länsmuseum. I den gruppen finns det personal som sköter fastigheterna och driften av Sveriges äldsta järnvägsarkiv som också finns i Nora.

11 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 3(7) BILAGA 3 MÅL OCH ORGANISATION Verksamhetens övergripande mål är att skapa att bevara och visa upp den helt unika järnvägsmiljön i Nora med omnejd. Grunden är att bevara den unika miljön komplett och levande inte i form av en steril museimiljö, utan i form av en aktiv verksamhet som hela tiden utvecklas. NBVJ är en ideell förening som kör tåg på Jernets bana och underhåller lok och vagnar samt banan. Det är entreprenörer som svarar för de olika attraktionerna utmed banan och vid stationerna, t.ex. tåghemmet i Nora. Förenings har en liten styrelse vars medlemmar till stor del är engagerade i föreningens operativa avdelningar. Ledningsgruppen samordnar verksamheten mellan staben, trafikavdelningen och de två driftavdelningarna Ervalla och Bofors. Föreningen har 1200 medlemmar varav ca 120 är aktiva. Av de 120 är kärnan i de aktivas gäng. Stiftelsen NJOV äger fastigheterna och bandelar Nora Ervalla och Nora - Gyttorp. Förutom det som är knutit till järnvägen äger stiftelsen också andra fastigheter, t.ex. gruvområdet i Perhyttan. Ordförandeposten innehas av Örebro landsting och övriga medlemmar är företrädare för stiftarna. EKONOMI NBVJ Intäkter 2006 (Redovisningen är inte fullständig och siffrorna avrundade) Intäkter Mkr Trafikintäkter 0,6 Medlemsavgifter 0,2 Försäljning 0,2 Summa intäkter 1,0 Utgifter Mkr Fastighetskostnader (el, värme) 0,2 Underhåll fordonspark och bana 0,4 Marknadsförning 0,05 Tidskriften Förstlingen 0,05 Räntor 0,01 Summa utgifter 0,7 Årsomsättning är på ca 1 milj. kr. Cirka 7000 resande på ett år. NBVJ erhåller inga driftbidrag från någon part. Medlemmar kör tågen utan betalning men får sina resekostnader ersatta

12 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 4(7) BILAGA 3 NJOV Stiftelsens stora bidragsgivare är Örebros landsting och Nora kommun (ca kkr. under 2006) Örebro kommun ger också bidrag till stiftelsen men inte alls i samma storleksordning. ÖSTRA SÖDERMANLANDS JÄRNVÄG HISTORIA Föreningen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ) bildas skänkte/sålde SJ tre km nerlagd normalspårig elektrifierad järnväg mellan Mariefred och Läggesta med mark och fastigheter till ÖSlJ för en krona. Detta fodrade ett riksdagsbeslut. Föreningen byggde om banan till 600 mm spårvidd som från invigningen 1968 har förändrats och utökats i olika etapper. Förening har fått överta stationshuset i Läggesta men har också köpt in mark i området var Läggesta station och banan ner till Mariefred av som samma omfattning som det är idag. Trafiken med rälsbuss mellan Läggesta Nedre och Taxinge-Näsby startade sommaren Föreningen fick disponera banan genom ett arrendeavtal och hyrde in en rälsbuss för att bedriva trafik sålde Banverket banan och Taxinge station till Strängnäs kommun för en symbolisk summa med avsikten att kommunen skulle överlåta banan till ÖSlJ. Avsikten är att föreningen med i huvudsak ideella krafter skall riva det 7 km långa normalspåret och sedan bygga om till smalspår. En stark opinion hos vissa av de kringboende har emellertid förhindrat vidareöverlåtelsen varvid hela ombyggnadsprojektet för närvarande är ovisst.

13 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 5(7) BILAGA 3 MÅL OCH ORGANISATION Verksamhetens mål är att skapa ett levande museum i form av en fungerande enskild järnväg från 1900-talets början. Det övergripande målet har sedan brutits ner i tre delmål trafik-, musei-, och hobbymål. Detta gör att föreningen kan tillfredsställa många olika intresseinriktningar och genom att balansera delmålet mot verksamhetens övergripande mål har föreningen lyckats skapa en väl fungerande museijärnväg. Formen för verksamheten är en ideell förening och leds av en styrelse mellan årsmötena. Den har 1000 medlemmar varav ca 140 aktiva Förening är funktionsindelad i 8 åtta avdelningar. Ingen extern representant finns i styrelsen. Det löpandet underhållet av banan och fastigheterna genomförs av 3 anställda med lönebidrag. För medlemmarna som jobbar står föreningen för boendet men i övrigt får medlemmarna själva bekosta resor till och från Mariefred och övriga omkostnader. EKONOMI Intäkter 2006 (Redovisningen är inte fullständig och siffrorna avrundade) Intäkter Mkr Trafikintäkter 1,0 Medlemsavgifter 0,2 Försäljning 0,4 Finansiella intäkter 0,1 Summa intäkter 1,7 Utgifter Mkr Löner 0,3 Fastighetsdrift 0,5 Underhåll fordonspark och bana 0,2 Marknadsförning 0,1 Tidskriften ÖsSlJ-nytt 0,1 Räntor 0,1 Summa utgifter 1,3 Resultatet år 2006 var 22 kkr. efter avskrivning och förändringar av reserverna (totalt 0,4 Mkr) vilket var en klar förbättring jämfört med de 3 senaste åren. Resandet har ökat. Föreningen har de senaste åren lyckats vända en neråtgående trend. De största intäktskällorna är trafiken, medlemsavgifterna och försäljning i caféverksamheten och vid mässor och speciella. Antalet trafikdagar är ca 100 per år och år 2006 var det ca resenärer. Caféverksamheten, utställningslokalen och försäljningen av grejor med järnvägsanknytning ger ett bra tillskott till föreningen. Föreningen har hyresgäster i stationshusen i Taxinge och Läggesta. Föreningen får inga kommunala medel. Utgiftssidans stora post förutom lönekostnaderna står fastighetsavdelningen för. Ca 25 % av föreningens utgifter består av energikostnader där merparten består av kostnader för uppvärmningen av stationer och verkstäder. Andra större utgiftsposter är underhållet av fordonsparken, marknadsföring och tidskriften ÖSIJ-nytt.

14 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 6(7) BILAGA 3 Vid större reinvesteringar och investeringar så har föreningen finansierat åtgärderna antingen med lån eller sålt aktier. Medel har också sökts från länsstyrelsen, t.ex. för målning av stationshuset i Mariefred. UPPSALA-LENNA JÄRNVÄG HISTORIA Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJmf) bildades De kör musiejärnvägstrafik under namnet Uppsala-Lenna Jernväg (ULJ). Verksamhet fram till 1974 bestod huvudsakligen av att bevara och iståndsätta järnvägsmaterial företrädelsevis från trakten samt att köra utflyktståg på annans anläggning. ULJ i sin nuvarande form startade 1974 som ett projekt med målet att överta den 32 km långa järnvägen mellan Uppsala och Faringe. I projektet fanns kommunpolitiker med. Regeringen fattade 1979 beslut att SRJmf tillsammans med Uppsala kommun kunde överta banan. MÅL OCH ORGANISATION Verksamhetens övergripande mål är att förvalta ett kulturarv genom att bevara en järnväg med sin miljö och förvandla den till levande historia. Målsättningarna för utvecklingen av museijärnvägen har sitt ursprung utifrån medlemmars vilja. Formen för verksamheten är en ideell förening och leds av en styrelse på uppdrag av årsstämman. Styrelsens huvuduppgift är att skapa resurser. I styrelsen finns två representanter från Uppsala kommun. De ser järnvägen ses som ett reservat för framtida kollektivtrafiklösningar. Det gör att en kulturminnesmärkning av banan inte eftersträvas. Samordningen av föreningens verksamhet sker genom en direktion med en egen budget. Utöver det finns avdelningar inom föreningen som svarar för drift och underhåll av banan och det rullande materialet. Det finns en marknadsföringsgrupp som bland annat jobbar med att knyta till sig organisationer och entreprenörer utmed banan. Framtidsgruppen tar fram förslag till nya målsättningar. Rallarklubben är en sponsorklubb som är fristående och som bidrar till föreningens verksamhet på många olika sätt. Föreningen har cirka 160 medlemmar varav hälften är aktiva. Föreningen har inga anställda. Kommunen äger bana och föreningen har ett arrendekontrakt. Föreningen äger det rullande materialet och stationshusen. EKONOMI Intäkterna 2006 var ca 1 milj. kr. Antalet enkeltursresenärer var år 2006 ca Föreningen får tre typer av årligt stöd/bidrag från kommunen

15 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 7(7) BILAGA 3 Driftbidrag Tilläggsbidrag (ca kr) OSA-lag som genomför viss del av banunderhållet ULJ har en entreprenadverksamhet som genererar medel till föreningen. Kommunen anlitar ULJ vid byggande av vägskyddsanläggningar. ULJ kan även gå in som underentreprenörer i projekt där järnvägen mellan Uppsala och Faringe berörs på något sätt. Vid större reinvesteringar och för specifika projekt så söker föreningen medel ur sparbanksstiftelsens regionala fond och medel från Länsstyrelsens s.k. utvecklingspengar

16

17

18

19 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 1(4) BILAGA 5 TILLSTÅNDSBEDÖMNING AV BANAN OCH FORDON BANANS NUVARANDE TILLSTÅND ALLMÄNT Underhållet på Dellenbanan upphörde 1987, sedan banan stängts för all trafik. Dellenbanans Vänner genomförde under 1988 en viss upprustning, och kunde därigenom öppna banan för trafik detta år. Därefter har under 20 års tid mycket få åtgärder vidtagits på huvuddelen av den 6 mil långa järnvägen. Dellenbanans Vänner har förutom slyrensning för att möjliggöra dressintrafik på hela sträckan också låtit rusta sträckan Delsbo Fredriksfors för att kunna bedriva rälsbusstrafik. Stor osäkerhet råder om hela anläggningens kondition då den inte varit i drift under 20 år. BANÖVERBYGGNAD Spårläget (rälernas höjd-, sidläge, skevning, rälsförhöjning och spårvidd) ser relativt bra ut men vid en trafikering förändras det snabbt till det sämre. BANUNDERBYGGNAD Banken, trummor, tunnlar och broar, har skiftande tillstånd. Bankfyllningen har längs lösmarkssträckorna hunnit tränga ner till fast botten. Statusen på huvuddelen (minst 90 %) av stentrummor är bra. Kapaciteten för att ta hand om tillkommande vatten är tillräcklig så inga nya avvattningsanläggningar behöver byggas men däremot krävs det smärre åtgärder på de existerande. De två tunnlar som finns på sträckan Delsbo Näsviken, etapp 2, är i ett bra tillstånd. Skärningarna har inte tillståndsbedömts i nuläget. Rostskyddet på broarna är förbrukat och ett nytt behöver utföras om broarna skall finnas kvar efter år BANGÅRDSANLÄGGNING Ingen av de ingående delarna har tillståndsbedömts då delarna som finns på bangårdarna på Dellenbanan varit svåra att bedöma om de skall återställas i ett ursprunligt skick eller vilka lösningar som skall väljas. Att stiga på och av tåget i Ljusdal och Delsbo har förutsatts kunna ske på de nuvarande perrongerna. En mycket grov uppskattning har gjorts för Delsbo bangård.

20 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 2(4) BILAGA 5 ELANLÄGGNING Kontaktledningen saknas till stor del beroende på stölder och att Banverket har tagit ner den på vissa delarna av banan. Utliggare och isolatorer är till största delen skadade och kontaktledningsstolpar lutar otillåtligt och stolpfundamenten är delvis söndervittrade. Återledningen finns delvis kvar. SIGNALANLÄGGNING Dellenbanan har inte haft någon fjärrstyrning och därför skötts manuellt med lokaltågklarerare som skickar tågen mellan sig, s.k. tåganmälan. De fåtal ljussignaler vid stationerna Delsbo och Näsviken, ställverket i Delsbo och vägskydden och tavlorna längs med sträckan är i sådant skick att de måste repareras eller bytas ut. Då inget ritningsunderlag för vägskydden finns kvar måste dessa bytas även utifrån säkerhetsmässiga skäl. Signaler och elkablar till de ljus- och ljudreglerade vägskydden bedöms inte kunna användas. Vid nedplöjningen av den optisk fiberkabel i banvallen togs ingen hänsyn till de existerande kablarna vilket bedöms ha inneburit att kablarna är avgrävda och obrukbara. TELEANLÄGGNING Ingen tillståndsbedömning har gjorts på kopparkabeln, som är nedgrävda i banvallen ute på bansträckorna respektive på bangårdarna vid stationerna. Kabeln är en järn- och blyarmerad jordkabel med ett hermetiskt tätt skydd av kopparledningarna och benämns även MOK-kabel. Den fungerar inte idag och statusen är mycket osäker. En bedömning är att den liksom el- och signalkablarna vid vägskyddsanläggning blev sönderplöjda när optokabeln las ner. Telefonposter utmed banan är trasiga helt eller delvis. Det finns avgreningar och terminalpunkter i marken från MOK-kabeln till stationshusen och även till telefonposterna utmed banan. En optisk fiberkabel finns nedplöjd i banvallen och som används idag. Kabeln ägs av Telia och Banverket tele äger en del, närmare bestämt 6 fibrer. ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR Fastigheterna, dvs. stationshusen längs med banan har inte tillståndsbedömts då BV har avyttrat dessa till privatpersoner förutom Delsbo station som ägs av ett aktiebolag med Dellenbanans Vänner som huvudman. Övriga nödvändiga byggnader, t.ex. reparationslokaler, lok- och vagnförråd för att kunna bedriva en museitrafik finns idag inte. Det finns tre möjligheter: Hybo. Ett bromaterialförråd på bangården som ger möjligheter att bygga växlar och spår, 2 eller 3, så att fordonen kan komma under tak och enklare reparationer kan genomgöras. Näsviken. En bangård med intilliggande industriområde som ger möjligheter att bygga och/eller hyra lokaler. Ligger i etapp 2 sträckan. Lokstallarna i Hudiksvall. Disponeras idag av Banverket Produktion och ingen anslutning finns till Dellenbanan. Finns i etapp 3 sträckan.

21 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 3(4) BILAGA 5 En tillfällig lösning i etapp 1 bör genomföras i Hybo men huvudalternativet som bör utredas är Näsviken. FORDON De elmotorvagnar som idag ägs idag av Dellenbanans vänner (DBV) och är aktuella att rusta upp är: X7 222 Elmotorvagn med manövervagn utgör en tvåvagnsenhet. Järnvägsmuseum har ytterligare ett tvåvagnset. X Elmotorvagn Till denna kan en manövervagn, även kallad släp, kopplas för att få fler platser. Det finns inget sådant släp i DBV: s ägo.

22 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 4(4) BILAGA 5 X5 tåg Tåget ägs formellt av Dellenbanan AB, dotterbolag till DBV. En avsiktsförklaring har gjorts med Örnsköldsviks Järnvägssällskap om att tåget ska ägas och drivas gemensamt med dem. Lokal för uppställning av tåget under tak har ställts till förfogande av Domsjö. Ostkustbanans vänner med säte i Svartvik utanför Sundsvall har elfordon och vagnar som borde vara möjliga att låna/leasa och som också har använts på Dellenbanan. Möjligheten finns att låna fordon hos Järnvägsmuseet. De avtalen som upprättas vid utlåning bygger oftast på att de som lånar åtar sig att rusta och/eller vidmakthålla fordonen. Det innebär att det kommer att krävas att fordonen måste stå uppställda skyddade på något sätt, både mot sabotage och väder och vind. Det innebär också att någon form av möjlighet att bedriva restaurering och reparationer inomhus måste finnas. En del i ett sådant avtal skulle kunna vara en de två lokomotorerna, Za som finns i Järnvägsmuseums ägo. De finns för närvarande på Nynäs i Gävle, och har enligt uppgift använts i Ljusdal och på Dellenbanan. Föreningen äger också en dieseldriven motorvagn Y8, motsvarande elmotorvagnen X17. Den är fungerande och besiktigad för trafik, och bör även kunna multipelköras med X17.

23 UTREDNINGEN OM DELLENBANAN 1(12) BILAGA 6 NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER FÖR ISTÅNDSÄTTNING UTGÅNGSPUNKTER FÖR KOSTNADSUPPSKATTNINGEN För de anläggningstyper där största tillåtna hastighet (STH), största tillåtna axellast (STAX) och antalet tåg har betydelse har tre olika nivåer på iståndsättningen bedömts. Nivå 1 Nivå 2 Trafik med max 40 km/tim, under 18 tons axeltryck 2-3 tåg/dygn Trafik med max 60 km/tim, med max 20 ton axeltryck 2-3 tåg/dygn Att belasta banan med högre axellaster än 20 ton och med en tätare trafik än 2-3 tåg/dygn och högre hastigheter än 60 km/tim kräver en totalupprustning av banan. Kostnaden för det bedöms till 8000 kr/spårmeter (spm) om nytt material används och 6000 kr/spm om man totalupprustningen i etappvis och med reviderat/begagnat material. I det senare fallet bedöms materialet att ha en återstående livslängd på ca 15 år. ANTAGANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ETAPPINDELNINGEN Etapp 1 Ljusdal Delsbo. Skall iståndsättas inom 2 år, dvs. senast På denna sträcka har tekniker varit på plats och gjort en översiktlig tillståndskontroll. Etapp 2 Delsbo- Näsviken Skall iståndsättas inom 5 år, dvs. senast På denna sträcka har erfarenheterna från platsbesöket på etapp 1 och specialisternas kompetens varit grunden för förslaget till åtgärder och kostnader. Inga platsbesök förutom på broarna har genomförts. För att anläggningen inte skall förstöras under 5 år krävs vissa åtgärder och det är inberäknat i de åtgärder som krävs för att iståndsätta etappen. Etapp 3 Näsviken - Hudiksvall Inga iståndsättningsåtgärder beskrivs. Endast vad som krävs för att anläggningen inte skall förstöras och att nuvarande dressintrafik kan upprätthållas anges. ANTAGANDE FÖR KOSTNADSUPPSKATTNINGARNA Kostnadsuppskattningarna bedöms ligga inom marginalen %. Alla åtgärder förutsätts att de kommer att utföras med reviderat/begagnat material där så är möjligt samt låga kostnader för ingående arbetet. Generellt bygger uppskattningarna på att åtgår det 2 mandagar för ett jobb så är 1 mandag ideellt oavlönat arbete. Vid iståndsättning av elanläggningen kan man av säkerhetsskäl inte använda ideellt arbete i den omfattningen då lagstiftningen kräver olika kompetensnivåer för att få arbeta på eller nära en starkströmanläggning.

DELLENBANAN UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR

DELLENBANAN UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 DELLENBANAN KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen, Utvecklingsoch garantifonden för jordbruket UNDERHANDSREMISS Alltsedan

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-06-21 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Ramavtal konsulttjänster bro, inspektion och besiktning Tjänst Stockholm juni -07 september -07 Uppgradering Ebicos NT för ERMTS Tjänst

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik Dellenbanan Snabbjärnväg Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik Dellenbanan 2018 Ljusdals och Hudiksvalls framtid Järnvägen är en förutsättning för kommunernas tillväxt

Läs mer

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE Fönsterrenovering Antikvarisk rapport 2006-2007 INLEDNING Godsmagasinet är beläget i kvarteret Residenset i Nora stadskärna. Det ingår som en del i byggnadsminnet

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-09-05 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Drift och underhållsentreprenad, Norra Stambanan, dvs sträckan Storvik-Gävle, Gävle-Ånge. Upphandling av Totalentreprenad med funktionsinriktning

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625).

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625). 1(5) Trafikverket Ärendemottagningen Fredrik Brokvist, Söp Box 810 78128 Borlänge Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Rysskranen. Åkers sjö, Trollhättan. Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015. Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö

Rysskranen. Åkers sjö, Trollhättan. Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015. Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö Rysskranen Åkers sjö, Trollhättan Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015 Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö Kulturhistorisk värdering/karaktärisering Bakgrund Kranar har genom

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

Dellenbanan skapar utveckling i Hälsingland

Dellenbanan skapar utveckling i Hälsingland Dellenbanan skapar utveckling i Hälsingland Argumentsamling för ett bevarande och upprustande av Dellenbanan Vi i Dellenbanans Vänner arbetar för ett upptagande av person- och godstågtrafiken på järnvägen

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 7 Gäller fr.o.m. 2014-05-20 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013-

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB svb. RT har investerat 50.000 kr för bolagsbildandet (aktiekapital) RT äger alltid minst 51% Status 11 okt 2012: 196 aktieägare 247.000 kr i nytt aktiekapital

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)

Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) December 2013 1 Sammanfattning En översyn av bidraget till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) har genomförts.

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 9 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2012 Upprättad 2011-11-15 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Föreningen VETERANJÄRNVÄGEN. Mål och visioner för verksamheten 2009 2014

Föreningen VETERANJÄRNVÄGEN. Mål och visioner för verksamheten 2009 2014 Föreningen VETERANJÄRNVÄGEN Mål och visioner för verksamheten 2009 2014 1 Innehåll Dokumentets Syfte 2 Dokumentets Omfattning 2 Målsättningar allmänt 3 Förutsättningarna 3 Framtiden 3 Mål och visioner

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

MRO-AKTUELLT (6/2011)

MRO-AKTUELLT (6/2011) MRO:s höst- och årsmöte 2011 Som tidigare meddelats kommer årets höst- och årsmöte att förläggas till Uppsala-trakten och med ULJ som värd. Mötet blir helgen 1-2 oktober. Transportstyrelsen - fakturor

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Uppdaterad 2012-03-25 Nedan presenteras detaljerade uppgifter om rubricerad anläggning. Kontakta infrastrukturförvaltaren för

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö lok- och vagnverkstad

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö lok- och vagnverkstad Dokumentnamn Process Sida 1(14) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-21 4.0 2011-10-01 EM 41-111 Malmö C Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Kallelse till granskande stämma 2014, vi granskar föregående års verksamhet i sällskapet. Stämman äger rum torsdag 27e mars 2014 kl 18.00 i Lärje.

Läs mer

Välkommen till företaget som valt den smala vägen.

Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag. Men till skillnad från de andra tre bygger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo.

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. TWö i9 (x /r FGÖTEBORGS s p å r v ä g a r Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. 5t.a PJE>.Ai Utöver tjänsteföreskrifter för spårvagnsförare gäller

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

WFJ - Den sista biten Östgötasmalspår. 1874-1888

WFJ - Den sista biten Östgötasmalspår. 1874-1888 HISTORIK WFJ - Den sista biten Östgötasmalspår. 1874-1888 Wadstena-Fogelsta jernväg (WFJ) öppnades för trafik i oktober 1874. WFJ var en av de två första smalspåriga järnvägarna i Östergötland. Den 9.6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar - Projektets totalkostnad ska uttrycktas i prisnivå 2008-06. - För objekt i

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

NYHETER. för arbetslivsmuseer. 24 aug 2012

NYHETER. för arbetslivsmuseer. 24 aug 2012 NYHETER för arbetslivsmuseer 24 aug 2012 Nominerade till Årets Arbetslivsmuseum Museitågen hotas Kurser och evenemang hösten 2012 Nominera Årets Eldsjäl! Maskinnostalgi, 29 september i Norrköping Museitågen

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 363, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (8) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Objektnummer: 85 54 04 32 Objektnamn: Skällsäter - Bäckefors Skede: Bygghandling december 2002 Datum: 2008-08-25 Rev. datum: 1(7) 1. Bakgrund Befintlig väg har

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer