DELLENBANAN UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELLENBANAN UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR"

Transkript

1 UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 DELLENBANAN KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen, Utvecklingsoch garantifonden för jordbruket

2 UNDERHANDSREMISS Alltsedan Statens Järnvägar i november 1986 upphörde med all trafik på sträckan Hudiksvall - Ljusdal har Dellenbanans framtid diskuterats. Ett antal utredningar har genomförts. Några beslut har dock inte fattats och Dellenbanan har alltmer kommit att ses som ett vilande problem. Formellt är, genom beslut av Banverkets styrelse, banan nedlagd sedan den 14 april Banverket, som idag äger banan, måste nu slutligt ta ställning till om banan och dess anläggningar skall rivas. För att få ett mer fullödigt underlag om alternativen till en rivning har därför Länsmuseet Gävleborg i samarbete med Banverket beslutat att genomföra en utredning. Länsmuseet Gävleborg och Banverket beslöt i januari 2007 att som utredare anlita f.d. landshövdingen Jan Rydh. Banverket har ställt Ulf Uddbäck till förfogande som sekreterare. Efter några inledande möten påbörjades arbetet i april Utredaren har som stöd för sitt arbete samrått med en särskild referensgrupp som bestått av Peder Mellander, biträdande landsantikvarie, Robert Sjöö, chef för Sveriges Järnvägsmusem, Anders Strandberg, regional representant samhälle och marknad Banverket, Monica Robin Svensson, f.d. länsråd, Sigurd Melin, ordförande i Dellenbanans Vänner, Rolf Berg, planeringschef Ljusdals kommun samt Bengt Gill, planeringschef Hudiksvalls kommun. I direktiven till utredningen sägs sammanfattningsvis att utredaren skall undersöka hur Dellenbanan som museijärnväg kan organiseras för att skapa förutsättningar för en stabil och långsiktig verksamhet. Direktiven i sin helhet framgår av bil 1. Utredningen har finansierats genom anslag från Sparbanksstiftelsen Nya, Länsstyrelsen i Gävleborg, Riksantikvarieämbetet, Intryck Hälsingland, Länsmuseet Gävleborg och Banverket. Utredningen har nu kommit så långt att det är möjligt att presentera en lösning. Den avgörande frågan är om de kostnader på mellan 63 och 70 miljoner kronor som uppstår för Banverket vid en rivning kan användas mer konstruktivt. Kan i stället en turistjärnväg byggas upp som kan bli basen i en omfattande satsning på kulturarv och tillväxt? För att ge allmänhet, turistorganisationer, företag, berörda kommuner, landsting och region möjlighet att föra fram sina synpunkter innan utredningen lämnar sitt slutliga förslag har denna remissutgåva utarbetats. Det är viktigt att en bred diskussion förs i berörda politiska organ (kommuner, landsting och region). Den diskussionen kan förhoppningsvis föras med utgångspunkt från de fakta som utredningen nu presenterar. Lika viktigt är att företrädare för turistnäring och övrigt näringsliv bidrar med synpunkter på och idéer om vad som skulle kunna utvecklas med stöd av en stor satsning på en turistjärnväg. Den stora allmänheten har säkert kunskap och inspiration att tillföra. Här finns ju basen för de många eldsjälar vars drivkraft ofta avgör vad som till sist är möjligt. Utredaren Jan Rydh och utredningens sekreterare Ulf Uddbäck är tacksamma för alla förslag och synpunkter som kan komma fram. Vi ställer gärna upp för information om utredningen i anslutning till olika möten som arrangeras. Givetvis är alla, inte bara beslutsfattande organ och myndigheter, välkomna med synpunkter. För att ge utrymme för en ordentlig genomlysning av utredningens hittills preliminära förslag har slutpunkten för remisstiden satts till den 1 mars. Skriftliga svar kan innan dess sändas till Ulf Uddbäck Banverket Box Gävle. Det går också bra att svara och ge synpunkter via mail till

3 Med utgångspunkt från de synpunkter som framkommer kommer utredningens slutresultat att presenteras under april månad Referensgrupp, utredningens sekreterare och andra har lämnat väsentliga bidrag till arbetet. Undertecknad utredare Jan Rydh ansvarar dock ensam för de slutsatser som dras och de förslag som lämnas. Gävle i november 2007 Jan Rydh Ulf Uddbäck

4 Sändlista Med hemställan om yttrande Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria KTH, Stockholm Banverket, Att. Katarina Noren Borlänge Dellenbanans vänner Stationsgatan 9, Delsbo Hudiksvalls kommun Hudiksvall Hudiksvalls Näringslivs AB H-huset Håstaholmen, Hudiksvall Hälsingland Turism Collinigatan 12, Bollnäs Hälsinglands Museum Storgatan 31, Hudiksvall Landstinget Gävleborg Landstingets ledningskontor, Gävle Ljusdals kommun Ljusdal Ljusdalsbygdens Museum Museivägen 5, Ljusdal Länsmuseet Gävleborg Box 746, Gävle Länsstyrelsen Gävleborg Gävle Museibanornas Riksorganisation (MRO) Ordf Thomas Lange, Fältgatan 37, Vikingstad NärLjus Åkerstagatan 2D, Ljusdal Region Gävleborg Box 834, Gävle Riksantikvarieämbetet Box 5405, Stockholm Sveriges Järnvägsmuseum Box 407, Gävle Tekniska museet Box 27842, Stockholm Vägverket Region Mitt Box 186, Härnösand För kännedom Alf Norberg ALMI Företagspartner Gävleborg AB ArbetSam Bodil Ceballos Centerpartiet Gävleborg Folkpartiet Gävleborgs län Frihetliga Kommunalfolket Föreningen Hälsingegårdar Företagarna Gävleborg Företagarna Hudiksvall, Att. Janne Ström Företagarna Ljusdal, Att. Östen Johansson Gunilla Stenberg Hans Backman Järvzoo Kristdemokraterna Gävleborgs län Lars Eric Eriksson LO-distriktet i Gävleborg Margareta Kjellin Marit Holmstrand Mellansvenska Handelskammaren Miljöpartiet de gröna Gävleborgs län Moderaterna i Gävleborg Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar Nora Bergslags Veteran-Jernväg Landstingets ledningskontor, Gävle Box 1399, Gävle Laxholmen, Norrköping Sveriges riksdag, Stockholm Storgatan 9-11, Gävle Box 3110, S. Kungsgatan 44, Gävle Artur Berg, Ulvsta 2135, Järvsö ordf Eva Bovin, Frägsta, Näsviken Box 1131, Gävle Box 290, Hudiksvall Ek Hamre 15, Ljusdal Storgatan 31, Hudiksvall Sveriges riksdag, Stockholm Box 17, Järvsö Ruddammsgatan 9, Gävle Jon-Persv. 14, Järvsö Folkets Hus, Fack 40, Gävle Sveriges riksdag, Stockholm Ljusdals kommun, Ljusdal Box 296, Gävle V. Stationsgatan 10, Bollnäs Hamiltongatan 38, Gävle Box 3076, Uppsala Stationshuset, Nora

5 Norrtåg Kommunförbundet Gävleborg, Ljusdal Owe Norberg Museivägen 5, Ljusdal Per Svedberg Sveriges riksdag, Stockholm Per-Olof Svensson Box 834, Gävle Raimo Pärssinen Sveriges riksdag, Stockholm SACO Box 2206, Stockholm Sinikka Bohlin Sveriges riksdag, Stockholm Sjukvårdpartiet Gävleborg Rektorsgatan 1, Gävle Socialdemokraterna i Gävleborg FH 48, Gävle Socialradikala Demokraterna Leif Hansen, Postvägen 1, Ramsjö Sven Bergström Sveriges riksdag, Stockholm Sven Malmberg Herrgårdsvägen 51, Ljusdal Svenskt Näringsliv Region Gävle Box 1330, Gävle Sven-Åke Thoresen Hudiksvalls kommun, Hudiksvall TCO Stockholm Tomas Tobé Sveriges riksdag, Stockholm Ulf Eliasson VD Inlandsbanan, Box 561, , Östersund Ulla Andersson Sveriges riksdag, Stockholm Ulrica Messing Sveriges riksdag, Stockholm Vänsterpartiet Gävleborg Box 269, Bollnäs X-Trafik AB Box 125, Söderhamn Åsa Lindestam Sveriges riksdag, Stockholm Östra Södermanlands Järnväg Box 53, Mariefred

6 Foto: Sigurd Melin SAMMANFATTNING AV UTREDNINGENS FÖRSLAG Tågtrafiken på järnvägssträckan Ljusdal Hudiksvall, Dellenbanan har varit avlyst sedan Flera tidigare utredningar och myndigheter som t.ex. Riksantikvarieämbetet har konstaterat att banan, som varit i drift sedan 1800-talets mitt, har stora kulturvärden. Banverket, som fortfarande äger banfastigheterna, måste nu slutligt ta ställning till om banan skall rivas. Länsmuseet Gävleborg i samarbete med Banverket tillsatte därför under våren 2007 Utredningen om Dellenbanan för att undersöka om det fanns ett alternativ till rivning av banan. Utredaren f.d. landshövdingen Jan Rydh fick i uppdrag att undersöka hur Dellenbanan som museijärnväg kan organiseras för att skapa förutsättningar för en stabil och långsiktig verksamhet. Denna rapport redovisar vilka möjligheter som finns. Utredaren konstaterar inledningsvis, att en rivning kommer att kosta Mkr. Ett alternativ till dessa kostnader för desinvestering är att dessa medel tillsammans med insatser från Landsting/region och kommunerna Ljusdal och Hudiksvall bildar basen för ett EU-projekt som syftar till att bevara kulturarvet Dellenbanan. Projektet skulle därtill kunna bli ett kraftfullt tillväxtprojekt och skapa en infrastruktur för turistnäring och företagsamhet

7 Utredaren bedömer att Dellenbanan Museum kan byggas upp och att en turistjärnväg kan drivas via Dellenbanan AB med förhållandevis små lokala/regionala tilläggsinvesteringar och årliga kostnader. Att använda Banverkets rivningskostnader som bas för en EU-finansiering ger en mycket stor utväxling. Utredaren föreslår att hela sträckan Ljusdal Hudiksvall bevaras som kommunikationskorridor som säkerhet för att en mer kommersiell tågtrafik kan utvecklas i framtiden. Miljöskäl och teknisk utveckling talar för att en sådan lösning kan bli mycket intressant. att en upprustning till turistjärnväg inleds av sträckan Ljusdal Delsbo (etapp 1) och att därefter en fortsatt upprustning sker ner till Näsviken. (etapp 2) att sträckan Näsviken Hudiksvall läggs i malpåse och att på sträckan genomförs underhållsinsatser för att på sikt möjliggöra en etapp 3. På sträckan kan naturligtvis under tiden den nuvarande "dressintrafiken fortsätta. Utredaren konstaterar att själva bankroppen är i tämligen gott skick men att omfattande förnyelse och renovering av övriga anläggningar måste göras. Utredaren bedömer att sammantaget behövs ca 64 Mkr för att sätta banan i sådant skick att en elektrifierad drift kan återupptas på sträckan Ljusdal Näsviken. Till detta kommer investeringar i följdunderhåll och i kompetensutveckling och marknadsföring. Totalt bedömer utredningen att 86,5 Mkr bör reserveras och säkras för investeringar, underhåll och drift inklusive marknadsföring under de första fem åren. Utredaren anser att tillkommande projekt ger mervärden och presenterar några exempel på sådana. Under remissbehandlingen är ytterligare förslag och idéer från entreprenörer och allmänhet välkomna och önskvärda. Projektet Dellenbanan bör kunna bidra till positiva bieffekter i form av ny företagsamhet. Utredaren föreslår att en särskild stiftelse bildas med uppgift att äga Dellenbanan (bana och tillhörande anläggningar och i förekommande fall tågmaterial och annan material utöver vad som finns hos t.ex. Dellenbanans vänner eller Järnvägsmuseet. att ett särskilt bolag Dellenbanan AB hel- eller delägt av Dellenbanans vänner ansvarar för trafiken på banan samt att en särskild kapitalstiftelse bildas. Denna stiftelse får en grundfond på 20 Mkr vars avkastning reserveras för framtida löpande underhåll av banan. Utredningen bedömer att investeringsdelen av projektet kan finansieras enligt följande:

8 Finansiär Belopp Mkr Banverket 30 1 EU-medel 35 Landsting/Region/Kommuner 5 Övriga/Staten/Näringsliv 6,9 Summa 76,9 Utredaren redovisar en beräkning av intäkter och kostnader för de första fem årens drift som är finansierad i huvudsak från investeringsprojektet och bedömer att löpande kostnader för verksamheten vid Dellenbanan Museum årligen uppgår till ca 3 Mkr och att intäkterna i huvudsak består av utdelning 0,5 Mkr från Kapitalstiftelsen Dellenbanan, arrende från Dellenbanan AB, 0,5 Mkr samt anslag från Landsting/Region/Kommuner på 2,0 Mkr per år. Utredaren bedömer att kostnaderna för Dellenbanan AB uppgår till 1,5 Mkr per år och att intäkterna från trafiken ger 1 Mkr per år och att reklam och sponsorintäkter på resterande 0,5 Mkr är möjliga. Utredaren redovisar slutligen några räkneexempel på sysselsättnings och tillväxteffekter. En renovering av Dellenbanan till turistjärnväg skulle med små lokala och regionala ekonomiska insatser kunna bevara kulturarvet och samtidigt bli en tillväxtfaktor för företagande och näringsliv. Denna utgåva är en remissutgåva. Utredaren tar tacksamt emot alla förslag och synpunkter inklusive rättelser. En slutrapport kommer därefter att färdigställas under april månad Banverket förutsätts tillskjuta totalt 50 Mkr. Resterande 20 Mkr föreslås bilda en särskild fond som garanterar att underhåll i rimlig omfattning kan ske. Se vidare följande avsnitt En särskild kapitalstiftelse bildas

9 Vy över Dellen vid Kaffegruset. Foto: Sigurd Melin. KOSTNADERNA FÖR RIVNING AV BANAN EN VÄSENTLIG FÖRUTSÄTTNING FÖR BEVARANDE AV DELLENBANAN Helt avgörande för möjligheterna att bevara och rusta upp Dellenbanan är vilka medel som står till buds för de omfattande investeringar som måste göras. Därtill kommer att även om investeringar görs måste också ekonomin för en fortsatt drift tryggas. Denna utredning inleds därför med en genomgång av de ekonomiska förutsättningarna. Eftersom en turisttrafik under överskådlig trafik inte kommer att vara lönsam har jag utgått ifrån att en kommersiell nysatsning inte är ett utredningsbart alternativ. Min utgångspunkt är i stället att pröva huruvida de kostnader som Banverket åsamkas vid en rivning, tillsammans med EU-finansiering och andra medel, skulle kunna användas mer aktivt för att skapa tillväxt. En sådan offensiv investering skulle kunna bli en väsentlig kraft och tillväxtfaktor för bygden utefter banan och i hela Hälsingland. KOSTNADER FÖR ATT RIVA DELLENBANAN

10 Utredningen har tillsammans med personal från Banverket besiktigat banan och med ledning av erfarenheter från andra rivningsprojekt gjort en uppskattning av kostnaderna för att riva banan. Uppskattningen landar på en bruttokostnad på ca Mkr enligt nedanstående tabell. Ytterligare underlag redovisas i bilaga 2 Sammanställning av bedömda rivningskostnader: Aktiviteter och omfattning Kostnad (Mkr) Förberedelser 5-8 Banöver- och banunderbyggnad 40 Bangårdsanläggningar 5 Elanläggningar 7 Signalanläggningar 4 Teleanläggningar inkl kopparkabel 1-5 Totalt Från denna bruttokostnad bör dras skrotvärdet framför allt av den räls som med dagens prisnivå beräknas inbringa ca 10 Mkr. Slutsatsen blir att nettokostnaden för Banverket att riva banan ligger i storleksordningen 50 Mkr. Till detta belopp kommer naturligtvis en osäkerhetsmarginal som bl.a. hänför sig till att en bedömning av miljösaneringskostnader inte kan göras förrän efter omfattande undersökningar. Det finns dock inte i dagsläget några kända delar av banan där saneringskostnader skulle behöva tillkomma. Undantaget skulle kunna vara stationsområdet vid Hybo där i anslutning till det nedlagda sågverket miljöstörande verksamhet kan ha förekommit. Denna bedömning av rivningskostnaderna har gjorts i samverkan med Banverket som tillsammans med utredningen funnit att den utgör en i sammanhanget rimlig uppskattning. Min slutsats är att under förutsättning att Banverket är villigt att tillskjuta medel för en offensiv tillväxtsatsning skulle en upprustning av Dellenbanan vara ekonomiskt möjlig. Innan jag närmare presenterar investeringsbehovet, intäkter och kostnader samt organisationen för en sådan insats redovisar jag kortfattat hur jag ser på det industrihistoriska arvet, järnvägens 150- åriga historia samt lämnar en del bakgrundsmaterial om museijärnvägar från de studiebesök jag och utredningens sekreterare gjort i Uppsala, Mariefred och Nora.

11 Den ursprungliga banans ändstation i Forsa, från bron över Kyrkströmmen. Foto: Sigurd Melin. DELLENBANAN ETT INDUSTRIHISTORISKT KULTURARV DET INDUSTRIHISTORISKA KULTURARVET Det är inte ovanligt att vi anser företeelser, minnen eller föremål vara särskilt bevarandevärda eller antika först när de blivit riktigt gamla. Detta synsätt är i och för sig begripligt men utvecklades under en tid då samhällsförändringen jämfört med idag gick tämligen långsamt. Föremål sparades, slängdes inte i onödan och man hade tid på sig att samla ihop och värdera vad man ville bevara. Idag går utvecklingen i allt snabbare takt. Vem hinner tänka på att bevara några av de gamla persondatormodellerna när de nya redan är omoderna när de kommer till butiken. Vad händer med kontorsmiljöer från 60-talet eller med de första IT-kontoren? Vem skall om hundra år berätta om hur det svenska industrisamhället utvecklades, nådde sin höjdpunkt under efterkrigstiden för att sedan mot slutet av 1900-talet ersättas av nya trender? Den svenska järnvägshistorien är en del av detta kulturarv. Denna rapport om Dellenbanan utgår från att det är ett regionalt och nationellt intresse att bevara någon del av den elektrifierade järnvägen för att visa kommande generationer hur det kunde se ut när eltågen rullade fram. Sträckningen Ljusdal-Hudiksvall skulle kunna bli ett levande museum för den elektrifierade järnvägshistorien i Sverige och samtidigt utvecklas till en väsentlig tillväxtfaktor i sitt område.

12 DEN SVENSKA JÄRNVÄGSHISTORIEN EN KORT SAMMANFATTNING 1856 rullade det första tåget på en svensk järnväg i allmän trafik mellan Nora och Örebro. Samma år öppnades de första statliga linjerna Malmö Lund och Göteborg Jonsered. 39 år senare var det dags för den första eldrivna järnvägen mellan Stockholm Djursholm. Ett avgörande beslut för järnvägen var att riksdagen 1853 beslutade att ett nät av stambanor skulle byggas i statlig regi där de enskilda/privatägda banorna skulle kunna anslutas efter en prövning av regeringen. År 1875 var det statliga järnvägsnätet ca 1500 km och blev den bas till vilken mindre järnvägar kunde anslutas. De enskilda järnvägarna var vid denna tidpunkt av ungefär samma längd. Eldrivna lok trafikerade Malmbanan på sträckan mellan Kiruna Riksgränsen 1915 och 8 år senare var hela Malmbanan elektrifierad. I början av 1940-talet fanns det en sammanhängande elektrifierad järnväg från Trelleborg till Riksgränsen. Trafiken på ca 50 % av järnvägsnätet var redan under 1920-talet olönsam och statsbanornas ekonomiska överlevnad grundade sig på några få hårt trafikerade stambanor. Strax före kriget förstatligades det enskilda järnvägsnätet. Strukturförändringarna för gods- och persontrafiken under efterkrigstiden ledde till att mellan åren 1950 och 1972 försvann nära 25 % av järnvägsnätet. Under och talen subventionerade staten genom direkta bidrag en del av kostnaderna för de olönsamma järnvägarna. Snabbare persontåg och kombitrafik och inte minst insikt om järnvägens särskilt positiva miljöeffekt var faktorer som under 1980-talets slut förändrade järnvägssektorns förutsättningar på ett positivt sätt. Detta påverkade i första hand de s.k. stambanorna medan olönsamheten på tvärbanorna bestod. Tilldelningen av medel för tågtrafik på dessa banor var inte tillräcklig. Den mest genomgripande förändringen av järnvägssektorn genomfördes 1988 när Banverket skapades. Denna förändring tillsammans med efterföljande trafikpolitiska beslut har lett till att ansvaret för infrastrukturen renodlats och att trafiken i ökande grad bedrivs i konkurrens mellan olika järnvägsföretag. Dellenbanan har tillkommit i olika etapper. Den första etappen mellan Hudiksvall och Forsa stod klar redan Sträckan var då världens nordligaste järnväg. När anslutningen till norra stambanan via Näsviken och Ljusdal var klar 1888 gjorde sträckan skäl för det formella statliga namnet Järnvägen Ljusdal-Hudiksvall var elektrifieringen av banan klar. Godstrafiken var dominerande och persontrafikens omfattning var 4 avgångar dagligen från vardera ändstationen. Skoltåg kördes utöver den dagliga trafiken. Trafiken minskade sedan för att slutligen upphöra helt MUSEIJÄRNVÄGAR I SVERIGE Idag finns ca 62 järnvägsföreningar, museibanor, spårvägar och museer. Av dessa bedriver 33 någon form av tågtrafik. Av dessa 33 är 18 medlemmar i Museibanornas Riksorganisation (MRO 2 ). 2 MRO är en intresseförening där museijärnvägarna kan hämta kompetens i olika former. Det gör man bland annat genom att skapa arbetsgrupper inom aktuella områden. Se vidare Hhttp://museibanorna.se/index.html

13 Järnvägsföreningarna är i några fall både spårinnehavare och trafikutövare I andra fall äger kommunen (alternativt kommunerna och landstinget) själva banan medan föreningen är den som svarar för underhåll och trafik. De föreningar eller andra som bedriver trafik och som förvaltar infrastrukturen måste ha tillstånd enligt järnvägslagen. Det övergripande målet för verksamheterna är genomgående att i drift visa en i möjligaste mån historiskt korrekt äldre järnvägs- eller spårvägsverksamhet. Offentligt stöd förekommer i de flesta fall och svarar för varierande andel av de totala intäkterna. Biljettintäkter och försäljning är den andra huvudsakliga inkomstkällan. Det engagerade ideella arbetet från föreningarnas medlemmar bidrar till att kostnaderna är låga. NÅGRA EXEMPEL UPPSALA, MARIEFRED OCH NORA Utredningen har närmare studerat tre museijärnvägar för att få underlag för att bedöma vilken verksamhet och organisation som skulle kunna byggas upp för Dellenbanan. I Bilaga 3 redovisas en sammanfattning av verksamheten vid dessa tre järnvägar. Jag konstaterar att var och en av dessa järnvägar kan sägas ha utvecklats mot en specialisering av en viss en epok och/eller geografisk del av järnvägshistorien Lennakatten i Uppsala baseras på det smalspåriga järnvägsnätet i Roslagen, där ju Roslagsbanan i sina delar närmast Stockholm nu är en integrerad del av Storstockholms Lokaltrafik. I Mariefred har eldsjälar byggt upp ett centrum som samlar material, kunskap och minnen från hela landets smalspåriga järnvägshistoria. I Nora har man valt att beskriva ångloken och ångkraften och därmed sammanhängande trafik. Samtliga museijärnvägar i drift bygger på den tidiga järnvägshistorien i många fall pionjärtiden. Ännu har inget centrum 3 byggts upp som i drift representerar kunskap och minnen från järnvägens elektrifiering. Detta framgår också av remissvaren på Riksantikvarieämbetets skrivelse i december 1998 angående eventuell byggnadsminnesförklaring av Dellenbanan. 4 Kan Dellenbanan bli utgångspunkt för ett sådant centrum? En ytterligare slutsats är påtaglig. Entusiasterna som på olika håll ansvarar för museijärnvägarna startade i huvudsak med tekniken. Mekande med lok och vagnar, arbetet med att återställa järnvägen var det huvudsakliga intresset. Men alla erfarenheter visar att för en bestående framgång måste också järnvägen och verksamheten knyta an till turistnäring och lokalt näringsliv. En museijärnväg räcker inte till. Turistnäringen är ett sådant kraftigt och nödvändigt inslag att utredningen i fortsättningen använder begreppet turistjärnväg för att beskriva vad som skall uppnås med Dellenbanan. Därmed betonas att kulturarvet kan och måste samverka med tillväxt och näringslivsutveckling för att kunna hållas levande och utvecklingsbart. För att bygga upp en turistjärnväg fordras ett starkt lokalt intresse. Det ideella arbetet är en ekonomiskt nödvändig förutsättning och är, anser jag, dessutom ett värde i sig. Först genom entreprenörernas och entusiasternas arbete blir kulturarvet riktigt levande. Därtill är det bra om det finns en uppslutning från berörda kommuner och landsting. I Nora är en sådan uppslutning påtaglig och verksamheten ingår som en integrerad del i kommunernas och landstingets regionalpolitiska näringslivs- och turistsatsning bland annat i ett bergs- och järnvägshistoriskt centrum. I Nora överväger trafikhuvudmannen att återuppta kommersiell trafik på en del av den nedlagda banan Nora - Ervalla för att få en bra kollektivtrafiklösning till Örebro. Lennakatten i 3 Järnvägsmuseet representerar givetvis på ett utmärkt sätt den samlade kunskap om järnvägens historia. Museet ansvarar dock inte för drift av musei- och turistjärnvägar. 4 Se t ex svaret från KTH (bil 4)

14 Uppsala erhåller kommunalt stöd i olika former och utför mot ersättning också ett visst arbete för kommunen. I Mariefred är Strängnäs kommuns hållning mera passiv och löpande bidrag utgår inte. MUSEISÄLLSKAPET JÄDRAÅS - TALLÅS JÄRNVÄG I Jädraås finns Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg. Sällskapet bildades 1961 och sedan 1970 driver sällskapet museitrafik på den kvarvarande delen av den gamla Dala-Ockelbo- Norrsundets Järnväg. Denna järnväg byggdes i etapper och gick från Linghed i Dalarna via Jädraås och Ockelbo till Norrsundet vid gästrikekusten. Sträckan var 86 km och spårvidden 891 mm. Godstrafiken på DONJ var omfattande. Från början fraktades malm, kol och träprodukter men från 1930-talet återstod i stort sett bara timmertransporter till Norrsundet. Däremot var persontrafiken blygsam och var helt avvecklad Trots att ångloken ersattes av diesellok blev konkurrens från landsvägstrafiken allt hårdare. Den 2 oktober 1970 gick det sista ordinarie godståget. Till skillnad från de flesta privatjärnvägarna förstatligades aldrig DONJ utan drevs hela tiden i enskild regi. Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg, JTJ, vill i sitt arbete speciellt värna om arvet från DONJ, men även tre andra liknande järnvägar i mellansverige. Gemensamt är att deras huvudsakliga trafikuppgift var transporter för järn- och skogsbrukets räkning. 5 Antal resande på banan under sommarens trafik uppgår till ca 5000 per år. Föreningen drivs helt via frivilliga krafter och erhåller inget offentligt stöd. Stiftelser och sponsorer finansierar löpande underhållsprojekt. 5 Källa

15 Dressin. Foto: Philippe Rendu. EN ETAPPVIS UTVECKLING EN ETAPPVIS UTVECKLING - BEVARA HELA STRÄCKAN SOM KOMMUNIKATIONSKORRIDOR Det stod redan tidigt klart att ett bevarandeprojekt som skulle omfatta hela Dellenbanan inte kunde genomföras som ett enda projekt. Investeringarna skulle bli mycket stora och driftskostnaderna skulle inte kunna överblickas. Dellenbanans värde som kulturarv bygger dock på att hela sträckningen bevaras. Att nu riva upp delar av banan eller att vidta andra åtgärder som skulle förhindra att banan i framtiden används som kommunikationsled kan visa sig vara en förhastad åtgärd. Idag skulle kostnaderna för en kommersiell järnväg knappast kunna försvaras, men om år kan mycket väl annorlunda och ny teknik skapa helt nya förutsättningar. Den nya motorvägen kommer att skapa ett beklagligt hinder genom att höjden över järnvägen begränsats till 3,5 meter. Om och när en elektrifierad trafik upptas på sträckan Näsviken - Hudiksvall får särskilda lösningar prövas för att framföra tågsätt med nerfälld strömavtagare under E4:an. Den här utredningen har när det gäller upprustningens omfattning undersökt två huvudalternativ. Det ena alternativet innebär att banan upprustas till en högsta hastighet av max 40 km/tim med upp till 18 tons axeltryck. Det andra alternativet skulle medge en högre maxhastighet 60 km/timme och ett axeltryck på max 20 ton. Att belasta banan med högre axellaster än 20 ton och med en tätare trafik än 2-3 tåg/dygn och högre hastigheter än 60 km/tim kräver en totalupprustning av banan. (se bilaga 6).

16 I utredningens huvuddokument har jag valt att presentera det lägre alternativet som ändå innebär att en omfattande upprustning sker. Skulle det senare finnas ekonomiska resurser för att gradera upp banan till högre hastighet och högre axeltryck kan detta göras som tilläggsinvestering. Jag har inte ansett det vara meningsfullt att bedöma ett lågkostnadsalternativ eftersom det inte skulle bli långsiktigt ekonomiskt bärkraftigt. Det alternativ som nu valts innebär att riskerna för en senare rivning minimeras. Förutsättningarna för det valda alternativet redovisas nedan. INLED PROJEKTET MED ATT UPPRUSTA STRÄCKAN LJUSDAL DELSBO Det finns i princip tre möjliga avsnitt av Dellenbanan som skulle kunna återställas som turistjärnväg. Dessa avsnitt är Ljusdal Delsbo, Delsbo Näsviken och Näsviken Hudiksvall. I valet mellan dessa tre alternativ har både Ljusdal Delsbo och Näsviken Hudiksvall fördel av att kunna knyta an till befintlig järnväg. Detta gör det lättare att attrahera turister till Dellenbanan och till hela området genom direkta övergångar och det blir också väsentligt enklare att föra in lok och vagnar och övrig material till banan. Avsnittet Delsbo Näsviken är kanske den mest natursköna delen av banan, men att börja där skapar just problem med transporter både av turister och av material. I mina beräkningar har jag dock förutsatt att en etapp två avseende Delsbo Näsviken inleds tämligen omgående. Jag föreslår därför att upprustning inleds av sträckan Ljusdal Delsbo (etapp 1) och att därefter en fortsatt upprustning sker ner till Näsviken. (etapp 2) Denna upprustning bör göras inom en treårsperiod för att inte bandelen skall förfalla ännu mer och iståndsättningskostnaderna öka. Upprustning bör i första hand ske så att elektrifierad tågtrafik kan genomföras. En särskild genomgång bör också göras för att undersöka möjligheterna att återskapa bangårdarna längs sträckan. I följande avsnitt har jag därför bedömt kostnaden för upprustnings- och underhållsåtgärder för detta huvudalternativ som föreslås byggas ut i två etapper. Kostnadsuppskattningarna ligger inom % och jag har därför utgått från väl tilltagna belopp i bedömningen av erforderligt investeringskapital. LÄGG RESTEN AV BANAN I MALPÅSE Det är dock inte tillräckligt att bevara den resterande bandelen Näsviken Hudiksvall enbart som kommunikationskorridor. Banvall och övrigt material måste underhållas för att inte en ytterligare kapitalförstöring skall äga rum. På denna resterande del kan naturligtvis också den nuvarande dressintrafiken fortsätta och utvecklas. Det är naturligtvis önskvärt att också resterande bandel Näsviken - Hudiksvall kan rustas upp. Detta får dock ske i den takt och den omfattning som begränsas av givna resurser. Jag föreslår att sträckan Näsviken Hudiksvall läggs i malpåse och att på sträckan genomförs underhållsinsatser för att på sikt möjliggöra en etapp 3. På sträckan kan naturligtvis under tiden den nuvarande "dressintrafiken fortsätta.

17 Gräsklipparen "Jack". Foto: Sigurd Melin. UPPRUSTNINGSÅTGÄRDER BANANS NUVARANDE TEKNISKA TILLSTÅND Utredningen har tillsammans med tekniker från Banverket gjort en bedömning av Dellenbanans nuvarande tillstånd. Bedömningen redovisas i bilaga 5. Sammanfattningsvis konstateras att själva bankroppen är i tämligen gott skick men att omfattande förnyelse och renovering av övriga anläggningar måste göras. NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER - KOSTNADSBEDÖMNING I bilaga 6 redovisas vilka investeringar som behöver göras och kostnadsbedömningar för två alternativ. Alternativ 1 innebär en turisttrafik med hastighetsgräns på 40 km/timme och alternativ 2 ett ökat axeltryck från 18 till 20 ton och en hastighetsgräns på 60 km/tim. Utredningen har valt att använda alternativ 1 som huvudalternativ. Investeringskostnaderna för alternativ 2 jämfört med alternativ 1 visar sig vara betydande utan att några större mervärden skapas för den turisttrafik som planeras. De totala investeringskostnaderna bedöms uppgå till ca 35 Mkr för den första etappen Ljusdal Delsbo och till ca 29 Mkr för etappen Delsbo Näsviken. Sammantaget behövs alltså ca 64 Mkr för att sätta banan i sådant skick att en elektrifierad drift kan återupptas på sträckan

18 Ljusdal Näsviken. Till detta kommer investeringar i följdunderhåll och i kompetensutveckling och marknadsföring. Totalt bedömer utredningen att 86,5 Mkr bör reserveras och säkras för investeringar, underhåll och drift inklusive marknadsföring så att verksamheten kommer igång stabilt och säkert. Dessa 86,5 Mkr skulle enligt utredningens bedömning säkra verksamheten under fem år. Därefter kan verksamheten gå in i en mer löpande fas. En närmare genomgång av dessa frågor inklusive finansiering återfinns i avsnittet Finansiering av investeringarna sidan 14 ff. TILLKOMMANDE PROJEKT GER MERVÄRDEN Ett projekt Dellenbanan innebär att möjligheter skapas för andra anslutande projekt. Omfattningen av sådan kompletterande verksamhet beror i hög grad på entreprenörer och företagsamma människor i bygden. En satsning på ett stort projekt lockar också till sig nya entreprenörer. Denna utredning har inte som syfte att närmare beskriva, än mindre utreda, möjliga projekt. De exempel som ges nedan syftar endast till att visa på utvecklingsmöjligheter. Under remissbehandlingen är ytterligare förslag och idéer från entreprenörer och allmänhet välkomna och önskvärda. Projektet Dellenbanan förutsätter att bieffekter i form av ny företagsamhet kan påvisas. DELLENBANAN ETT CENTRUM FÖR DEN ELEKTRIFIERADE JÄRNVÄGSEPOKEN Järnvägsmuseet i Gävle representerar den samlade kunskapen på nationell nivå när det gäller den svenska järnvägens historia. Museet är också en viktig stödjande resurs för de olika järnvägsmuseiföreningar som arbetar lokalt. Museet driver dock inte tågtrafik på lokala bansträckor. Hittills har inget lokalt/regionalt centrum, där trafik i drift kan visas och som särskilt baserar sig på den elektrifierade järnvägsepoken, byggts upp i Sverige. Min bedömning är att stöd för en sådan satsning borde vara angeläget också på nationell nivå. Först därigenom kan en samlad bild ges av den för landets industrialisering så viktiga järnvägsepoken. För närvarande finns det tre järnvägssträckor där en turistjärnväg baserad på eldrift skulle kunna byggas upp. Förutom på sträckan Ljusdal Hudiksvall, finns också en nedlagd järnväg mellan Skövde Karlsborg och en fortfarande för godstrafik aktiv järnväg mellan Munkedal och Lysekil. Enligt min bedömning skulle sträckan Ljusdal - Hudiksvall kunna bli den mest intressanta representanten för efterkrigstidens järnvägshistoria. Samtidigt är banans tillkomsthistoria synnerligen intressant. Banan byggdes mycket tidigt. Sträckan Hudiksvall Forsa togs i drift redan 1860 för att bland annat frakta järnmalm in och stålprodukter ut från bruket i Strömbackaverken. Det första stationshuset i Hudiksvall som fortfarande, starkt rivningshotat, står kvar, har ett kulturhistoriskt värde och är ett av de första stationshusen som byggdes i Sverige. Min uppfattning är att detta stationshus bör kulturminnesskyddas. Flera av de gamla stationsmiljöerna kring banan finns kvar och kan restaureras och skulle bli ett ytterst levande museum. Dellenbanans kulturhistoriska värde har ingående beskrivits i rapporten Dellenbanan - Järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall. 6. I överläggningar som jag haft med RAÄ har Dellenbanan. Järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall Historisk inventering och förslag till bevarandeprogram. Gunvor Gustafson. Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg.

19 Riksantikvarien på nytt bekräftat att Dellenbanans kulturhistoriska värde är så högt att banan i sig kunde och borde kulturminneskyddas. 7 Min uppfattning är att Dellenbanan med dess samlade kulturmiljö bör kulturminnesskyddas 8 och att ett Centrum för Elektrifierad Järnvägshistoria bör kunna byggas upp i anslutning till att banan inledningsvis rustas upp för turisttrafik. Ett sådant centrum borde kunna inrättas i nära samverkan med den av mig förslagna organisationen för förvaltning och drift av Dellenbanan. I anslutning till en sådan utredning bör också möjligheterna till EU-finansiering undersökas. I Ljusdal finns ett intresse för ett sådant projekt. Min bedömning är att verksamheten skulle kunna integreras mycket väl med en utveckling där Ljusdalsbygdens Museum är en viktig motor och huvudman och därigenom utvecklar sig till ett museum för det senaste århundradets industrihistoria. Ljusdal som ort är ju i sig ett utomordentligt exempel på vad järnvägen betytt för ett samhälles tillväxt. Det kan t o m övervägas om inte Ljusdalsbygdens Museum i samarbete med Hälsinglands Museum i Hudiksvall och med stöd från Järnvägsmuseet, Länsmuseet Gävleborg, Gävle/Dala Högskola, region och kommuner i sig skulle kunna inrymma ett sådant utvecklingscentrum. Viktiga arbetsuppgifter koncentreras, kompetens och arbetstillfällen kan utvecklas i nära samverkan med museets övriga verksamhet och i samverkan med en levande turisttrafik på Dellenbanan. REPARATIONSVERKSTÄDER UTBILDNING I NÄSVIKEN/HYBO I Näsviken och/eller Hybo skulle anläggningar i form av vagnhallar och reparationsverkstäder kunna byggas upp. Temporära lokaler som behövs för att husera Dellenbanans nuvarande lok och vagnar i ett inledningsskede på Hybo stationsområde finns med i finansieringen av projektet. I anslutning till stationsområdet i Näsviken finns stora industrilokaler som skulle kunna användas för att t.ex. bygga verkstäder i samarbete med näringsliv och skola som också kan användas för yrkesinriktad utbildning och där ge orternas ungdomar ytterligare möjlighet till kompetensutveckling. Ur regional synpunkt bör samordningsvinster och utvecklingsmöjligheter kunna skapas också genom att Euromaints verkstäder finns i Gävle där idag järnvägsutrustning repareras. 7 Samtal med Riksantikvarien den 30 maj Kulturminnesskyddets omfattning får bestämmas i samverkan med eventuell ny ägare av banfastigheterna och Länsstyrelsen i Gävleborg.

20 RESTAURANG/HOTELL/BÅTTRAFIK En turistjärnväg Ljusdal Näsviken måste utvecklas i nära samarbete och med aktivt stöd från turistnäringen i området. Gamla järnvägsvagnar (sovvagnar och restaurantvagnar) kan renoveras och fungera som restauranter och hotell/vandrarhem på och utefter banan. Den gamla båttrafiken på Dellensjöarna kan återupptas och kopplas till viktiga industriminnen i området. Samarbete bör sökas med t.ex. djurparken Järvzoo i Järvsö där de många besökarna kan erbjudas ytterligare alternativ. När kryssningsfartyg ankommer till Hudiksvall kan dagsutflykter ordnas till attraktioner utmed järnvägen. Tågcharter från andra delar av landet kan bli ett intressant inslag i verksamheten. All denna verksamhet förutsätter att lokala företagare medverkar och ser möjligheter för nuvarande och blivande kommersiell turistnäring. GODSTRANSPORTER Utredningen har inte haft i uppdrag att belysa möjligheterna för en mer kommersiell trafik. Jag kan ändå inte underlåta att notera att om banan byggs upp och får en anslutning till stambanan i Ljusdal och eventuellt senare i Hudiksvall skulle gods kunna transporteras på banan. Nuvarande industrier i området skulle kunna bygga upp ett billigare och mer miljövänligt transportsystem. En fungerade järnväg mellan Ljusdal och Hudiksvall är otvivelaktigt en framtidsmöjlighet.

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625).

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625). 1(5) Trafikverket Ärendemottagningen Fredrik Brokvist, Söp Box 810 78128 Borlänge Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik Dellenbanan Snabbjärnväg Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik Dellenbanan 2018 Ljusdals och Hudiksvalls framtid Järnvägen är en förutsättning för kommunernas tillväxt

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING. Förslag till åtgärder och kostnader vid rivning av banan

BILAGEFÖRTECKNING. Förslag till åtgärder och kostnader vid rivning av banan BILAGEFÖRTECKNING Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Utredningsdirektiven Förslag till åtgärder och kostnader vid rivning av banan Nora Bergslagen veteranjärnväg, Östra Södermanlands

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

Dellenbanan skapar utveckling i Hälsingland

Dellenbanan skapar utveckling i Hälsingland Dellenbanan skapar utveckling i Hälsingland Argumentsamling för ett bevarande och upprustande av Dellenbanan Vi i Dellenbanans Vänner arbetar för ett upptagande av person- och godstågtrafiken på järnvägen

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22 Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 03-0- Antal uppdrag per parti regionstyrelsen (inkl KS-ordf med yttranderätt), regionfullmäktige (inkl KS-ordf med yttranderätt),

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013-

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB svb. RT har investerat 50.000 kr för bolagsbildandet (aktiekapital) RT äger alltid minst 51% Status 11 okt 2012: 196 aktieägare 247.000 kr i nytt aktiekapital

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Söderhamn Bollnäs Bollnäs Hudiksvall Hudiksvall Nordanstig Ljusdal Ovanåker Ovanåker Söderhamn

Söderhamn Bollnäs Bollnäs Hudiksvall Hudiksvall Nordanstig Ljusdal Ovanåker Ovanåker Söderhamn l Tid och plats 08.30 12.00 Orbaden konferens Paragrafer 151 163 Beslutande Sven Erik Lindestam (S) Marie Centerwall (S) Olov Nilsson Sträng (BP) Mikael Löthstam (S) Caroline Schmidt (C) Monica Olsson

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Vattenfall Inlandskraft AB

Vattenfall Inlandskraft AB Vattenfall Inlandskraft AB S-E Åkerlind 3 juni 2009 Bakgrund Vattenfall är beroende av fungerande samhällen i Norrlands inland och har arbetat med näringslivsutveckling i detta område under många år. För

Läs mer

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE TRAFIKVERKET BORLÄNGE Inkom 2010 - O~- O 1 YORVowl Dj 35E99 Parter /Medfinansiärer 1. Vägverket 2. Banverket 3.

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Rolf Skog har tidigare kortfattat redogjort för innebörden av den primära och subsidiära företrädesrätten. I den kommande

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Movexum News. Movexum. Teo Härén. Kaj Mickos. Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet. En klok satsning för tillväxt

Movexum News. Movexum. Teo Härén. Kaj Mickos. Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet. En klok satsning för tillväxt Movexum News Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet Movexum En klok satsning för tillväxt Teo Härén Inspirera och utbilda i kreativitet Kaj Mickos Det är människor som förnyar Sverige Äntligen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Kallelse till granskande stämma 2014, vi granskar föregående års verksamhet i sällskapet. Stämman äger rum torsdag 27e mars 2014 kl 18.00 i Lärje.

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan Kommunstyrelsen 2007-02-12 50 87 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 13 29 Personalkontoret 03.422 008 febkf14 Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer