Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg"

Transkript

1 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 (17) Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg

2 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION Inledning Juridisk status Ansvar Giltighetstid och ändringar Giltighetsperiod Ändringar Publicering Kontakter för mer detaljerad information Samarbete mellan infrastrukturförvaltare Ordlista VILLKOR FÖR DEM SOM VILL TRAFIKERA INFRASTRUKTUREN Inledning Allmänna tillträdesvillkor Villkor för att ansöka om tågläge Trafikeringsrätt Ansökan om tågläge Allmänna affärsvillkor Trafikeringsavtal Operativa regler INFRASTRUKTUR Järnvägsnätets omfattning Gränser...9

3 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 3 (17) Anslutande järnvägsnät Ytterligare information Beskrivning av infrastrukturen Geografisk anläggningsöversikt Egenskaper Trafikstyrnings- och kommunikationssystem Trafikrestriktioner Infrastrukturens tillgänglighet Platser där tjänster tillhandahålls KAPACITETSTILLDELNING Inledning Tilldelningsprocessen Beslut om tågplan Tilldelning av kapacitet för underhållsarbeten och andra banarbeten Särskilda åtgärder i händelse av störningar Felanmälan Olyckshantering mm TJÄNSTER Inledning Tilläggstjänster Drivmotorström Service för tåg (värmeposter) Växling och andra tjänster AVGIFTER Avgiftsprinciper...17

4 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 4 (17) 1 Allmän information 1.1 Inledning Järnvägsinfrastrukturen i denna järnvägsnätsbeskrivning förvaltas av AB Storstockholm Lokaltrafik (SL). SL tillvaratar Stockholms läns landstings intressen som trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Stockholms län. Ett av de trafikslag som SL organiserar är pendeltågstrafiken. Denna järnvägsnätsbeskrivning omfattar järnvägsnätet i anslutning till depåanläggningarna i Bro och Älvsjö samt ett antal uppställningsspår för SLs pendeltåg 1.2 Juridisk status Ansvar SL ansvarar för informationen i detta dokument enligt vad som följer av lag. 1.3 Giltighetstid och ändringar Giltighetsperiod Järnvägsnätsbeskrivningen gäller från och med och omfattar villkoren för den tågplan som träder i kraft den 10 december 2006 och tills vidare.

5 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 5 (17) Ändringar 1.4 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen kan ändras vid behov. Järnvägsnätsbeskrivningen publiceras på Banverkets hemsida. Därutöver kan den beställas via angiven kontaktperson, se nedan. 1.5 Kontakter för mer detaljerad information Kontakta SL, Trafikenheten,, alternativt via SLs växel , för mer information. 1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare 1.7 Ordlista Banverkets järnvägsnät gränsar till SLs järnvägsnät. SL samarbetar med Banverket avseende kapacitetsansökan på SLs uppställningsspår i länet samt genomkörning till angränsande industrispår i Älvsjö. SL AB Storstockholms Lokaltrafik som är organisatör av järnvägstrafik samt järnvägsinfrastrukturförvaltare. Järnvägsföretag Den som med stöd av licens eller särskilt tillstånd tillhandahåller dragkraft och utför järnvägstrafik. SLs trafikentreprenör Järnvägsföretag med vilket SL tecknar avtal om trafiktjänst och som i det avtalet benämns trafikentreprenör. SLs underhållsentreprenör

6 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 6 (17) Entreprenör som SL tecknar avtal med för underhåll och/eller förnyelse av järnvägsinfrastruktur. Verksamhetsutövare Den som utövar järnvägsverksamhet; utför järnvägstrafik, organiserar järnvägstrafik eller förvaltar järnvägsinfrastruktur Verksamhetsformer Olika former för verksamhet som kommer ifråga är växling eller arbete som kräver avstängt spår. Tillgänglig spårkapacitet Den infrastrukturkapacitet som är tillgänglig efter beviljande av A- arbeten som anges i rullande sexveckorsplan. Planering av A- arbeten sker i samråd mellan verksamhetsutövare. A-arbete Anordning som innebär att en sträcka eller ett område disponeras för arbeten som av säkerhetsskäl m.m. kräver att inga eller bara vissa fordonsrörelser får ske över arbetsplatsen. Depå Depåanläggning för underhåll och uppställning av pendeltågsfordon innefattande SLs järnvägsnät. 2 Villkor för dem som vill trafikera infrastrukturen 2.1 Inledning SLs järnvägsnät är endast öppet för tillträde för SLs trafikentreprenör. Tillträde därutöver äger SLs underhållsentreprenör. Tillträde medges för järnvägsföretag som inte annars kan trafikera angränsande industrispår i Älvsjö.

7 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 7 (17) 2.2 Allmänna tillträdesvillkor För att trafikera det järnvägsnät som SL förvaltar krävs dels trafikeringsavtal med SL, dels tillstånd i form av licens, säkerhetsintyg eller särskilt tillstånd Villkor för att ansöka om tågläge För att ansöka om kapacitet krävs ett avtalat trafikuppdrag med SL alternativt att genomkörning till angränsande industrispår i Älvsjö efterfrågas Trafikeringsrätt Elsäkerhet Krav i fråga om den övergripande elsäkerheten på fordon finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 1999:5 (med ändringar i ELSÄK-FS 2003:1) och i ELSÄK-FS 2003:2. Mer information om Elsäkerhetsverket samt även nyssnämnda föreskrifter återfinns på Elöverbryggning är ett problem som förekommer på det järnvägsnät som SL förvaltar. Elöverbryggning innebär att fordon bryggar över spänning med strömavtagaren från en spänningssatt kontaktledningssektion till en kontaktledningssektion som kopplats ifrån på grund av arbete med kontaktledningen. Detta innebär livsfara för personalen som arbetar med kontaktledningen. Det är viktigt att samspelet fungerar samt att SLs entreprenörer är medvetna om problemet och kan bidra till att minska riskerna. För att minska riskerna för att barn och ungdomar klättrar upp på fordon och råkar ut för elolycksfall finns regler för hur fordon får ställas upp under spänningsförande kontaktledning i Elskyddsföreskrifter för trafikplatser (Fö-I-51).

8 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 8 (17) 2.3 Ansökan om tågläge SLs trafikentreprenör behöver inte ansöka om infrastrukturkapacitet för depåerna i Bro och Älvsjö. Ansökan om kapacitet på uppställningsspåren lämnas till Banverket. Ansökan om tåglägen för genomkörning till angränsande industrispår i Älvsjö lämnas till Banverket som handlägger ansökan. 2.4 Allmänna affärsvillkor Trafikeringsavtal 2.5 Operativa regler I samband med tilldelning av kapacitet ska SL och SLs entreprenörer ingå det avtal av teknisk, ekonomisk och administrativ karaktär som enligt järnvägslagen krävs för utnyttjande av kapaciteten (trafikeringsavtal). SL Säkerhet och trygghet har upprättat en trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) som gäller för järnvägsnätet vid depåerna i Bro respektive Älvsjö. För järnvägsnätet vid uppställningsspåren i länet gäller Banverkets BVF 900 som TRI. 3 Infrastruktur 3.1 Järnvägsnätets omfattning Järnvägsnätet omfattar sidospår vid depån i Bro samt sidospår och tågspår vid depån i Älvsjö samt sidospår för uppställning i anslutning till tolv pendeltågsstationer

9 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 9 (17) Gränser Älvsjödepån Uppställningsbangården norr - Banverket växel 90b Uppställningsbangården norr - Grind mot Stockholms stad industrispår Förbindelse mot spår A6 - Banverket växel 31b Södra verkstadsbangården - Banverket växel 36a (Se bilaga Älvsjödepån, översiktsritning ) Brodepån Gräns för SL järnvägsinfrastruktur vid Brodepån utgörs av dvärgsignal 92/dvärgsignalsluttavla. Banverket är infrastrukturförvaltare av dvärgsignal 92. (Se bilaga Brodepån, översiktsplan ) Anslutande järnvägsnät Banverkets järnvägsnät ansluter till SLs. Vid Älvsjö finns angränsande industrispår till vilket SLs järnvägsnät upplåts för genomkörning Ytterligare information Banverket Trafik svarar för trafikledning på delar av järnvägsnätet i Älvsjö samt för uppställningsspåren För uppställningsspåren i länet gäller specifikt att i trafikledningsuppdraget ingår att ta emot ansökan om kapacitet i samband med ordinarie ansökan om kapacitet på Banverkets järnvägsnät, att hantera felanmälan och planering för banarbeten. 3.2 Beskrivning av infrastrukturen Geografisk anläggningsöversikt Spårtyper

10 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 10 (17) Spårvidd För SLs spåranläggningar gäller generellt spårvidd 1435 mm. Stationer och noder Älvsjödepån består av tre huvuddelar enligt följande: Uppställningsbangården Spår Norra verkstadsbangården Spår A4 och 0-9 Södra verkstadsbangården Spår A4, 2, 5-7 och utdragsspåret (Se även bilaga Älvsjödepån, översiktsritning ) Brodepån består av fyra huvuddelar enligt följande: Uppställningsbangården Spår 1-8 Verkstadsbangården Spår Östra kurvan Spår 2K Västra kurvan Spår 21K (Se även bilaga Brodepån, översiktsplan ) Egenskaper För SLs spåranläggningar gäller följande: Lastprofil Vid Älvsjödepån gäller Lastprofil C. Vid Brodepån är uppställningshallen inte byggd enligt Banverkets normer för fritt utrymme utmed banan. Utrymmet intill spåren är mindre än vad som är normalt på det svenska järnvägsnätet. Avstånd spårmitt spårmitt: 3,6 meter. Avstånd spårmitt vägg: 2,35 till 2,5 meter. Banans bärförmåga Största tillåtna axeltryck (STAX) är 22,5 ton. Lutningar Största lutning är vid Älvsjödepån 20 0 / 00 och vid Brodepån 4 0 / 00. Största tillåtna hastigheter

11 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 11 (17) Största tillåtna hastighet (STH) vid Älvsjödepån är 30 km/h och vid Brodepån 15 km/h med vissa restriktioner enligt SL-TRI. Minimiradie vid Älvsjödepån är 180 m och vid Brodepån 100 m. Elförsörjning Genom en kontaktledning som ger en nominell spänning på Volt, 16 2/3 Hz får tågen el. För information om vilka krav som ställs på strömavtagare hänvisas till (BVS ) och (BVS ) Trafikstyrnings- och kommunikationssystem Trafikstyrningssystem/signalsystem Älvsjödepån norra änden. Banverkets driftledningscentral manövrerar och övervakar trafiken in och ut från uppställningsbangården via Älvsjö lokalställverk. De ingående spåren är sidospår. Följande spår finns på uppställningsbangården SP I södra änden av spåren finns dvärgsignalsluttavlor som markerar slutpunkt för ställverksreglerat område. För fortsatt färd på verkstadsbangården spår SP 1-9, A0 och A4 finns en rangeranläggning för växlingsvägar. Önskad växlingsväg kan väljas fån tryckknappspaneler mot önskad verkstadsport eller färd på spår A0 respektive A4. Vid färd norr ut från verkstaden mot uppställningsbangården kan växlingsväg ställas via tryckknappspaneler mot Banverkets dvärgsignaler som slutpunkt. De ingående växlarna i rangeranläggningen kan var för sig manövreras manuellt för tänkt färdriktning. Samtliga växeldriv är eldrivna och kan ej köras upp. Älvsjödepån södra änden Banverkets driftledningscentral manövrerar och övervakar trafiken in och ut från verkstadsbangården via växlarna 36a och 36b med gränspunkt huvuddvärgsignal Äs 57 9/5. Förbindelsen mellan växel 36a och huvuddvärgsignal Äs 57 9/5 är ställverksreglerad.

12 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 12 (17) Spåren mellan växel 36a och huvuddvärgsignal Äs 57 9/5 är tågspår övriga spår på verkstadsbangården inklusive utdragsspår är sidospår. För färd på verkstadsbangårdens finns en rangeranläggning där man från tryckknappspaneler kan välja växlingsvägar. Söder om verkstaden finns paneler för spår 1-5 där växlingsväg mot verkstaden kan väljas. Inne i verkstaden finns paneler för färd söder ut. I södra änden av tunnlarna kan växlingsväg väljas söder ut mot utdragsspåret, eller begära växlingsväg och vidare tågväg mot Banverkets spår A6 (Banverkets trafikledning kontaktas). Även växlingsväg norr ut mot spår A4 kan ställas. De ingående växlarna i rangeranläggningen kan var för sig manövreras manuellt för tänkt färdriktning. Samtliga växeldriv är eldrivna och kan ej köras upp. Brodepån Vid trafikering mot Brodepån upphör signalreglerat område vid dvärgsignal 92/dvärgsignalsluttavla. För trafikering inom Brodepån finns en rangeringsanläggning för val av växlingsvägar. Tryckknappspaneler för val av växlingsvägar finns utplacerade på flera ställen inom depån. Paneler finns för infart till depån, uppställningshallen, verkstads/servicespår och tvätthall. Inne i uppställningshallen finns också möjligheter via paneler att välja färd mot Bro station eller mot fordonstvätt. Paneler finns också för val av sidospår längs med byggnaderna. De ingående växlarna i rangeranläggningen kan var för sig manövreras manuellt för tänkt färdriktning. Samtliga växeldriv är eldrivna och är uppkörningsbara. Atc ATC. Finns ej i depåerna. 3.3 Trafikrestriktioner Inga planerade restriktioner.

13 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 13 (17) 3.4 Infrastrukturens tillgänglighet Av SLs ettårsplan framgår större planerade banarbeten för kommande tågplaneperiod. Denna fastställes vid varje årsskifte. 3.5 Platser där tjänster tillhandahålls Sidospår för uppställning Spårkapacitet för uppställning finns i Bro och Älvsjö. Spårkapacitet tillhandahålles också på uppställningsspår i länet i anslutning till pendeltågsstationerna vid Spår Kungsängen 13 Jakobsberg M Märsta 8, 9 Upplands Väsby 8, 9 Ulriksdal M Flemingsberg M Tumba 8, 9 Västerhaninge 5, 6 Underhåll och serviceanläggningar Järnvägsnätet omfattar spårkapacitet i anslutning till underhållsanläggningarna i Bro och Älvsjö.

14 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 14 (17) 4 Kapacitetstilldelning 4.1 Inledning SLs trafikentreprenör behöver inte formellt ansöka om kapacitet på SLs järnvägsnät i Bro och Älvsjö eftersom SL uppdrar åt trafikentreprenören ensam att bedriva verksamhet där. Ansökan om kapacitet för uppställningsspåren och för genomkörning till angränsande industrispår i Älvsjö ställs till Banverket Trafik. Skälet är att samordna ansökningarna. Utöver SLs uppställningsspår tillhandhåller även Banverket uppställningsspår för pendeltågstrafik. SL svarar för tilldelning av kapacitet för banarbeten enligt beskrivningen 4.3 nedan. 4.2 Tilldelningsprocessen SL tilldelar, för trafikverksamhetens ändamål, tillgänglig spårkapacitet i Bro och Älvsjö till SLs trafikentreprenör, som förfogar över den för sin verksamhet och därmed också själv väljer hur den disponeras. SL förbehåller sig samtidigt rätten att efter samråd med trafikentreprenören undanta delar av kapaciteten för tillfälliga behov, som exempel för SLs tekniska fordonsreserv. Banverket handlägger, samtidigt som ordinarie tilldelningsprocess, kapacitetstilldelningen för SLs uppställningsspår i länet och tilldelning av tåglägen för genomfart till angränsande industrispår i Älvsjö Beslut om tågplan SL beslutar om kapacitetstilldelning. 4.3 Tilldelning av kapacitet för underhållsarbeten och andra banarbeten Tilldelning av kapacitet för underhållsarbeten och andra banarbeten sker genom SLs försorg. Planerade banarbeten under nästa tågpla-

15 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 15 (17) neperiod framgår av SLs ettårsplan. Beviljade A-arbeten under innevarande tågplaneperiod framgår av SLs rullande sexveckorsplan. Grundregeln för att anmäla aktiviteter (boka kapacitetstid) i spåranläggningen vid Älvsjö- resp. Brodepån som SL förvaltar sker i enlighet med Fö-I 004. Av denna framgår också möjligheten att reservera s.k. ramtider för löpande underhållsarbete. I de fall där aktiviteten gränsar in på Banverkets infrastruktur skall även kontakt tas med ansvarig planerare på Banverket för samordning över gränssnitten. Bokning av kapacitetstid på uppställningsspår i länet utanför Älvsjö och Brodepån hanteras av ansvarig planerare/samordnare på Banverket. De aktiviteter som skall anmälas är samtliga A-arbeten samt arbeten som påverkar tekniska system. Samråd är ett centralt begrepp vid all planering av banarbeten. Efter att underhållsentreprenör bokat kapacitetstid hos SL planeras aktiviteten i samråd med av trafikentreprenören utsedd funktion varefter SL fattar beslut om att bevilja aktiviteten och planeringen redovisas i sexveckorsplanen. I kapacitetstilldelningen för A-arbete ingår också rätten att framföra och ställa upp spårarbetsfordon. 4.4 Särskilda åtgärder i händelse av störningar Felanmälan SL tillhandahåller felanmälan via SLs driftledningscentral som är bemannad dygnet runt. Felanmälan för uppställningsspåren i länet görs dock till BV Trafik driftledning Olyckshantering mm Rutiner för larmning vid olyckshantering framgår av respektive TRI. Det är BV Trafik som via sin driftledningscentral tar emot larm vid järnvägsolycka på SLs järnvägsnät.

16 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 16 (17) 5 Tjänster Såväl skada som tillbud och olyckor som berör järnvägsnätet skall anmälas till SLs driftledningscentral. 5.1 Inledning 5.2 Tilläggstjänster SL tillhandahåller via BV Trafik trafikledning i viss omfattning för delar av SLs järnvägsnät. För övrigt svarar SL för drift av infrastrukturanläggningen. Uppställning på sidospår och nyttjande av depåerna i Bro och Älvsjö för avsedd verksamhet är förbehållen SLs fordon för pendeltågstrafik. SLs entreprenörer äger rätt att utnyttja tilldelad kapacitet under iakttagande av de villkor som fastställts i trafikeringsavtal, tillstånd och gällande föreskrifter, rullande sexveckorsplan samt i enlighet med uppdraget enligt Trafikavtal respektive Underhållsavtal (entreprenadavtalet). Rätten att utnyttja tilldelad kapacitet kan dock påverkas av operativa beslut från trafikledning eller i samband med SLs beviljande av A- arbete Drivmotorström Drivmotorström tillhandahålles från kontaktledningsnätet Service för tåg (värmeposter) Särskilda tågvärmeposter finns i allmänhet i anslutning till uppställningsspår i länet samt på depån i Älvsjö. Uppvärmning av tåg i Bro sker i uppställningshall med spänning från kontaktledning.

17 Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 17 (17) Växling och andra tjänster SLs trafikentreprenör ansvarar för samtliga växlingsrörelser på SLs järnvägsnät. 6 Avgifter 6.1 Avgiftsprinciper SL debiterar avgifter/hyra för spår i järnvägsnätet. Banverket debiterar för drivmotorström och värmeposter eftersom elförsörjning sker via banverkets elnät. Aktuell hyra för spår i järnvägsnätet som upplåts för fordonsunderhåll och uppställning framgår av gällande trafikavtal.

18

19

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro, Södertälje Hamn och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro, Södertälje Hamn och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg 1(14) Dokumenttyp Publikation Handläggare Arne Grundberg 08-6861888 arne.grundberg@sl.se Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro, Södertälje Hamn och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Postadress

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB A-Train AB Järnvägsnätsbeskrivning Arlanda Link 1 (23) 1. Allmän information... 3 1.1 A-Train AB organisation... 3 1.2 Juridisk status...3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Publicering...3 1.5 Samråd... 3 1.6

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Nybro kommun

Järnvägsnätsbeskrivning för Nybro kommun Sidan 1 av 8 Gällande fr. o m: 2010-01-01 Handläggare:Tommy Englid Utgivare:Nybro Kommun Järnvägsnätsbeskrivning för Nybro kommun Sidan 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. PostNord järnvägsanläggningar. Tomteboda, Sundsvall, Göteborg, Norrköping, Nässjö, Alvesta, Helsingborg och Malmö

Järnvägsnätsbeskrivning. PostNord järnvägsanläggningar. Tomteboda, Sundsvall, Göteborg, Norrköping, Nässjö, Alvesta, Helsingborg och Malmö Järnvägsnätsbeskrivning PostNord järnvägsanläggningar Tomteboda, Sundsvall, Göteborg, Norrköping, Nässjö, Alvesta, Helsingborg och Malmö Giltig från och med 2011-12-11 (Utgåva 2011-11-04) 1 (7) 1 ALLMÄN

Läs mer

JNB 2016-06-01, Utgåva 3. Järnvägsnätsbeskrivning

JNB 2016-06-01, Utgåva 3. Järnvägsnätsbeskrivning JNB 2016-06-01, Utgåva 3 Järnvägsnätsbeskrivning Sida 1 av 16 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Villkor för tillträde och trafikering... 5 3 Infrastruktur... 8 4 Kapacitetstilldelning...

Läs mer

Nykvarns kommuns järnvägsnät i Mörby industriområde

Nykvarns kommuns järnvägsnät i Mörby industriområde Nykvarns kommuns järnvägsnät i Mörby industriområde JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2014 Upprättad 2013-05-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Bergs kommun. Järnvägsnätbeskrivning för Bergs Kommuns spåranläggning.

Bergs kommun. Järnvägsnätbeskrivning för Bergs Kommuns spåranläggning. Bergs kommun. Järnvägsnätbeskrivning för Bergs Kommuns spåranläggning. Indelning. 1. Allmän information 2. Villkor för trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetsfördelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Kontaktpersoner

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur. Sundsvalls Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur. Sundsvalls Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur Sundsvalls Kommun 2012-06-30 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR... 5 1.3...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. för. Jönköpings kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. för. Jönköpings kommun Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2008-06-01 Beslutad: 2008-05-29 Handläggare: Mathias Johansson Utgivare: Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning för Jönköpings kommun TEKNISKA KONTORET Besöksadress V.

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar 1 Järnvägsnätbeskrivning för Luleå kommuns spåranläggningar Notvikens industrispår Storhedens industrispår Luleå kommun 2007-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 1 1.1 Inledning... 1 1.2

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Version 1. 2010-02-01 Järnvägsnätsbeskrivning Skånska makadam För tågplan med början 2010-02-01 Vi levererar material av hög kvalitet. Med lokal kompetens och försäljningsställen över hela landet blir

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Skellefteå kommun

Järnvägsnätsbeskrivning Skellefteå kommun 2015-06-18 Järnvägsnätsbeskrivning Skellefteå kommun Tekniska kontoret Lars Lidström Järnvägsnätsbeskrivning Skellefteå kommun 1 Allmän information Detta dokument är upprättat utifrån Transportstyrelsens

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Trollhättans Stads industrispår Stallbacka

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Trollhättans Stads industrispår Stallbacka Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Trollhättans Stads industrispår Stallbacka Upprättad 2009-10-02 rev 2012-05-23 Postadress: Trollhättans stad, Tekniska förvaltningen,,gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Järnvägsnätsbeskrivning 1(11) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3 1.1 Inledning 3 1.2 Juridisk status 3 1.3 Giltighetstid och ändringar 3 1.4 Publicering 3 1.5 Kontakter för mer detaljerad information

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Torsby omlastningsterminals järnvägsnät 2013

Järnvägsnätsbeskrivning för Torsby omlastningsterminals järnvägsnät 2013 Utfärdat av: ML Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 (5) Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät 2013 Utfärdat av: ML Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 2 (5) Utfärdat av: ML Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 3 (5)

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 1 av 7 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 2 av 7 Järnvägsnätbeskrivning för Uddevalla Hamnterminal AB Datum 2012-05-02 Innehållsförteckning 1. Allmän information

Läs mer

Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn

Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn Sid 1 av 7 Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Gäller från 2015-12-13 Upprättad 2015-02-07 Sid 2 av 7 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Utgåva: 4 Gällande fr.o.m: 2016-03-14 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mikael Martinsson Oskarshamns Hamn AB Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2016-03-14 Utgåva 4 2016-03-14 Sida 1 av

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ROHM AND HAAS NORDISKA AB sid1(10)

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ROHM AND HAAS NORDISKA AB sid1(10) JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ROHM AND HAAS NORDISKA AB sid1(10) Innehållsförteckning 1. Allmäninformation 2. Villkor för tillträde och trafikering- TRI 3. Infrastruktur- TRI 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro

Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor Järnvägsnätsbeskrivning Rev: 2015-12-13 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter Bilagor Översiktskarta.

Läs mer

Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå

Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå Sid 1 av 6 Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-05-22 Sid 2 av 6 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Sidan 1 av 7 2014 Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Bild: Kombiterminalen vid Marjarp Innehållsförteckning 1 Allmän information 2 Villkor för trafikering

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR Järnvägsnätbeskrivning 1 (5) JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR ERICSSON AB (ECA) Kabelvägen 1 824 82 Hudiksvall Tfn växel: +46 10 719 00 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Järnvägsnätbeskrivning för Dow:s spåranläggning i Norrköping Innehållsförteckning 1 Allmän information...3 1.1 Inledning...3 1.2 Ansvar...3 1.3 Giltighetstid...3 1.4 Publicering...3 1.5 Kontakter för mer

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Köpings kommuns järnvägsnät i Köping

Köpings kommuns järnvägsnät i Köping Köpings kommuns järnvägsnät i Köping JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Upprättad 2016-02-03 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3. Infrastruktur

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1 Sid 1 av 5 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1 Upprättad 2009-03-01 Sid 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 3 3. Infrastruktur sid 4 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: Handläggare: Gerhard Johansson Utgivare: Ivo Fronzaroli Sidan 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Billeruds spåranläggning i Norrköping Sidan 2 av 6 Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Järnvägsnätsbeskrivning Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Övrigt Bilaga 1 - Telefonnummer

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 1 av 5 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Innehåll 1 Allmän information 2 1.1 Inledning 2 1.2 Juridisk status 2 1.3 Giltighetstid och ändringar 2 1.4 Publicering 2 1.5 Kontakter för med

Innehåll 1 Allmän information 2 1.1 Inledning 2 1.2 Juridisk status 2 1.3 Giltighetstid och ändringar 2 1.4 Publicering 2 1.5 Kontakter för med Innehåll 1 Allmän information 2 1.1 Inledning 2 1.2 Juridisk status 2 1.3 Giltighetstid och ändringar 2 1.4 Publicering 2 1.5 Kontakter för med detaljerad information 2 1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun. Järnvägsnätsbeskrivning KarlstadKommun

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun. Järnvägsnätsbeskrivning KarlstadKommun Järnvägsnätsbeskrivning 2006-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2006-12-10 KarlstadKommun Järnvägsnätsbeskrivning 2006-04-04 Jänvägsnätsbeskrivning 1. Allmän information 1.1 Övergripande Beskrivning av verksamhet

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun samt tillägg i punkt 3.2 2013-12-11 Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun 1. Allmän information Övergripande Beskrivning av verksamhet och anläggning Anläggningen

Läs mer

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 1 REVIDERAT DATUM 2012-02-01 Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.2 ANSVAR... 3 1.3 GILTIGHETSTID...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen Tågplan 2016 2015-12-14, Reviderat 2016-02-01 Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Giltighetstid och ändringar... 3 1.4 Publicering...

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping 1(8) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-20 7.0 2012-11-02 EM

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Gällande fr. o m: 2006-2-0 Ändrad: 2009-02- Handläggare: Alexander Johansson Utgivare: Mathias Kronberg Sidan av 3 Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 3 Innehållsförteckning

Läs mer

1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå. Gäller fr.o.m

1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå. Gäller fr.o.m 1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå Gäller fr.o.m. 2010 08 06. 2 (6) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla Innehållsförteckning Järnvägsnätbeskrivning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Södergårdens industriområde

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Södergårdens industriområde Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår Södergårdens industriområde Utgåva 4, gäller fr.o.m. 2012-11-01, utgiven av Nässjö kommun, tekniska serviceförvaltningen Denna TRI ansluter JvSFS 2008:7. 1. Giltighetsområde

Läs mer

Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Köping

Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Köping Sid 1 av 8 Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Köping JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Upprättad 2015-04-21 Ändrad 2015-12-02 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde

Läs mer

Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01

Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01 ARBETSEXEMPLAR Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01 Octowood JNB utg 1 ARBETE, sidan 1 av 7 Innehåll 1 Allmän information...3 1.1 Inledning, om Octowood AB och denna JNB... 3 1.2 Ansvar

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Logistik & Industri AB Innehållsförteckning 1. Allmän information s.2 2. Villkor för tillträde och trafikering s.3 3. Infrastruktur s.4 4. Kapacitetstilldelning s.5 5. Tjänster s.5 6. Avgifter

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 3 Gällande fr. o m: 2016-03-14 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mikael Martinsson Oskarshamns Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Oskarshamns Hamn

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Datum: 20160101 Stockarydsterminalen AB Idnummer: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Stockarydsterminalen AB:s järnvägsnät Gäller från 2016-01-01 Uppdaterad 2015-10-23 Datum:

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Göteborg Stad, Trafikkontoret

Järnvägsnätsbeskrivning för Göteborg Stad, Trafikkontoret Järnvägsnätsbeskrivning för Göteborg Stad, 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Inledning skall tillhandahålla möjlighet att bedriva en miljövänlig och säker transport inom Göteborgs kommun. Alla som arbetar i eller

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 15 Gällande fr. o m: 2016-04-01 Utgåva: 4 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson TK Jönköpings kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Jönköpings kommun

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. för. Jönköpings kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. för. Jönköpings kommun Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: Handläggare: Jan- Anders Johansson Utgivare: Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning för Jönköpings kommun TEKNISKA KONTORET Besöksadress V. Storgatan

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle 1(8) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-16 5.0 2012-11-02 EM 41-104

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 2012-B, Gäller fr.o.m. 2012-12-20 Infrastrukturanläggning: Industrispår Kristinehamns kommun Infrastrukturförvaltare: Tekniska förvaltningen Kristinehamns

Läs mer

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 1(11) Upprättat av: Åke Filubelli Granskat av: Harald Schaffhauser Fastställd av: Gun Eriksson Gäller fr o m 2016-03-21 Tom 2017-08-31 sinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 2(11) Versionshistorik

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) spåranläggning i Skövde förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår 1(9) Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 1 Gäller fr.o.m.2015-08-31 Infrastrukturanläggning: NLC Terminal i Umeå Infrastrukturförvaltare: Infrastruktur I Umeå AB Utgåva nr Revidering

Läs mer

Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5)

Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen AVTAL (E24) 2015-12-04 infosäk klass c E24 Bilaga 6B Trafikeringsavtal för depåområde ( Trafikförvaltningen

Läs mer

EuroMaint Rail järnvägsnätsbeskrivning

EuroMaint Rail järnvägsnätsbeskrivning Dokumentnamn Process Sida EuroMaint Rail järnvägsnätsbeskrivning 1(9) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter C-03-00-50 4.0 2014-01-17 EM 44-002 Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Landskrona

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Landskrona Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Landskrona 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-19 8.0 2014-05-23 EM

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 1.0

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 1.0 Sid 1 av 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 1.0 Upprättad 2007-03-30 Sid 2 av 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 3 3. Infrastruktur sid 4 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING för tågplan med början 2006-12-10 Stadsmiljö Stadsmiljö Sida 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 2 VILLKOR FÖR TILLTRÄDE OCH TRAFIKERING... 3 3. INFRASTRUKTUR...

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 9 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2012 Upprättad 2011-11-15 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor Järnvägsnätsbeskrivning Rev: 2014-12-14 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter Bilagor Översiktskarta.

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ DEPÅ GODSVAGNAR GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD

Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ DEPÅ GODSVAGNAR GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Niklas Lindhe Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 201-05-1 Jernhusens Infrastruktur

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Anders Holm Tomas Granmar 2016-05-01 1 av 7 PostNord Sverige ABs Järnvägsanläggningar Järnvägsnätsbeskrivning Alvesta Magasinet 8 Göteborg Gullbergsvass 703:57 Hallsberg Tomta 1:17 Malmö Kv Kläppen 4 Norrköping

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1: Essinge Rail AB Terud / Grahn

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1: Essinge Rail AB Terud / Grahn Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1:0 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Juridisk status... 3 1.3 Giltighetstid

Läs mer

Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Västerås

Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Västerås Sid 1 av 9 Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Västerås JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Upprättad 2015-04-21 Avvikelsemeddelande 1 2016-05-24 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2.

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (5) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 26, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR Järnvägsnätbeskrivning 1 (5) JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR ERICSSON NETWORK TECHNOLOGIES AB Kabelvägen 1 824 82 Hudiksvall Tfn: 0650-360 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätbeskrivning (JNB) JNB Nybro kommun. 2016-06-01 Sidan 1 av 9 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman, SWECO RAIL AB Utgivare: Karin Thyberg, Nybro Kommun Järnvägsnätbeskrivning (JNB) För industrispår Nybro

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 54288 MARIESTAD tfn: 0501-27 50 00 Org.nr: 556272-3675 Järnvägsnätsbeskrivning För tågplan med början 2006-12-10 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2 1.1. Inledning 2 1.2. Ansvar 2 1.3. Giltighetstid

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 10, 2015-11-09 Infrastrukturanläggning: Östra hamnen och Västra hamnen

Läs mer

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid.

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid. Dokumenttyp Verksamhetsområde Instruktion 1 (10) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Stefan Halldén Tfn: 08-4100 26 John Boldt-Christmas 2015-0-06 2 (10) 1. Inledning Hagalund är Sveriges största

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2014 Upprättad 2014-03-11 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ DEPÅ GODSVAGNAR GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HELSINGBORG RAUS DEPÅ DEPÅ GODSVAGNAR GODSTERMINAL GODSVAGNSVERKSTAD Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG Utgåva 6 gällande fr.o.m. 2013-06-30 Infrastrukturanläggning: Landskrona stads industrispår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för industrispår inom Landskrona stad

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Järnvägsnätbeskrivning Domsjö Fabriker AB Örnsköldsvik För tågplan med början 2011-11-01 ALLMÄN INFORMATION Inledning Domsjö Fabriker AB har utvecklas till ett bioraffinaderi Ansvarar Giltighetstid Publicering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Järnvägslag; utfärdad den 3 juni 2004. SFS 2004:519 Utkom från trycket den 16 juni 2004 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR VARBERGS HAMN AB UPPRÄTTAD

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR VARBERGS HAMN AB UPPRÄTTAD 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR VRBERGS HMN B UPPRÄTTD 2006-03-06 Reviderad 2010-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. llmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Dokumenttitel Järnvägsnätbeskrivning för spår som förvaltas av TGOJ Trafik AB. Utgåva Utgivande Funktion 3 TSÄ Tsh Godkänd av Tommy Rydbeck

Dokumenttitel Järnvägsnätbeskrivning för spår som förvaltas av TGOJ Trafik AB. Utgåva Utgivande Funktion 3 TSÄ Tsh Godkänd av Tommy Rydbeck Innehåll Dokumenttitel Dokumentkategori Nr Redovisande 145 Upprättat av Roland Sandberg Utgåva Utgivande Funktion 3 TSÄ Tsh Godkänd av Tommy Rydbeck Giltigt fr.o.m. 2009-08-26 Tillhörighet TQ 33 Giltigt

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 5 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Karl-Johan Svärd Karlskrona kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Karlskrona kommun

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2011. Del 1, Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Utgåva 2010-03-08

Järnvägsnätsbeskrivning 2011. Del 1, Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Utgåva 2010-03-08 Järnvägsnätsbeskrivning 2011 Del 1, Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört

Läs mer

SSÄ INS-0080 Säkerhetsinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund Vallentuna 2014

SSÄ INS-0080 Säkerhetsinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund Vallentuna 2014 1(15) Upprättat av: Arne Grundberg Granskat av: Gun Eriksson Fastställd av: Lars H Ericsson Gäller fr o m 2014-09-01 Tom 2014-12-13 sinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur LULEÅ NOTVIKEN SVARTÖN

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur LULEÅ NOTVIKEN SVARTÖN Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Bytespunkter övergripande principer för tillträde och prissättning. En vägledning

Bytespunkter övergripande principer för tillträde och prissättning. En vägledning Bytespunkter övergripande principer för tillträde och prissättning En vägledning 1 2 Innehållsförteckning INLEDNING Sid 5 1. PROCESS OCH PRINCIPER FÖR TILLTRÄDE Sid 7 1.1. TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2011. Del 1, Kapitel 3 - Infrastruktur Utgåva 2009-12-13

Järnvägsnätsbeskrivning 2011. Del 1, Kapitel 3 - Infrastruktur Utgåva 2009-12-13 Järnvägsnätsbeskrivning 2011 Del 1, Kapitel 3 - Infrastruktur Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Ursprungsutgåva

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för industrispår i Kils kommuns

Järnvägsnätsbeskrivning för industrispår i Kils kommuns TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Träder i kraft 2013-03-01. Järnvägsnätsbeskrivning för industrispår i Kils kommuns INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört

Läs mer