Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro, Södertälje Hamn och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro, Södertälje Hamn och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg"

Transkript

1 1(14) Dokumenttyp Publikation Handläggare Arne Grundberg Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro, Södertälje Hamn och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Postadress Leveransadress Telefon vx E-post Bankgiro AB Storstockholms Lokaltrafik Lindhagensgatan Stockholm Godsmottagningen Fax Internet Besöksadress Stockholm sl.se Org.nr Lindhagensgatan Thorildsplan/Stadshagen

2 2(14) 1 Allmän information Inledning Juridisk status Ansvar Giltighetstid och ändringar Giltighetsperiod Ändringar Publicering Kontakter för mer detaljerad information Samarbete mellan infrastrukturförvaltare Ordlista Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen Inledning Allmänna tillträdesvillkor Villkor för att ansöka om tågläge Trafikeringsrätt Ansökan om tågläge Allmänna affärsvillkor Ramavtal Trafikeringsavtal Operativa regler Infrastruktur Järnvägsnätets omfattning Gränser... 7 Brodepån... 7 Södertälje Hamn... 7 Älvsjödepån... 7 Sidospår för uppställning och vändning Anslutande järnvägsnät Ytterligare information Beskrivning av infrastrukturen Geografisk anläggningsöversikt... 8 Spårtyper... 8 Spårvidd... 8

3 3(14) Stationer och noder Egenskaper... 9 Lastprofil... 9 Banans bärförmåga... 9 Lutningar... 9 Största tillåtna hastigheter... 9 Elförsörjning Trafikstyrnings- och kommunikationssystem... 9 Trafikstyrningssystem/signalsystem Trafikrestriktioner Infrastrukturens tillgänglighet Platser där tjänster tillhandahålls Sidospår för uppställning Kapacitetstilldelning Inledning Tilldelningsprocessen Beslut om tågplan Tilldelning av kapacitet för underhållsarbeten och andra banarbeten Särskilda åtgärder i händelse av störningar Felanmälan Olyckshantering mm Tjänster Inledning Tilläggstjänster Drivmotorström Service för tåg (värmeposter) Växling och andra tjänster Avgifter Avgiftsprinciper... 14

4 4(14) 1 Allmän information 1.1 Inledning Järnvägsinfrastrukturen i denna järnvägsnätsbeskrivning förvaltas av AB Storstockholm Lokaltrafik (SL). SL tillvaratar Stockholms läns landstings intressen som trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Stockholms län. Ett av de trafikslag som SL organiserar är pendeltågstrafiken. Fr.o.m kommer förvaltningen av SL:s infrastruktur att ske direkt av Stockholms Läns Landstings Trafikförvaltning. I de fall då det nedan står SL, läs Trafikförvaltningen. Denna järnvägsnätsbeskrivning omfattar järnvägsnätet i anslutning till depåanläggningarna i Bro, Södertälje Hamn och Älvsjö samt ett antal uppställningsspår för SL:s pendeltåg i länet. 1.2 Juridisk status Ansvar SL ansvarar för informationen i detta dokument enligt vad som följer av lag. 1.3 Giltighetstid och ändringar Giltighetsperiod Järnvägsnätsbeskrivningen gäller från och med och tills vidare Ändringar Järnvägsnätsbeskrivningen kan ändras vid behov. 1.4 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen publiceras på Trafikverkets hemsida. Därutöver kan den beställas via angiven kontaktperson, se nedan. 1.5 Kontakter för mer detaljerad information Kontakta SL, Sektion, Arne Grundberg, alternativt via SL:s växel , för mer information. 1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare Trafikverkets järnvägsnät gränsar till SL:s järnvägsnät. SL samarbetar med Trafikverket avseende kapacitetsansökan på SL:s uppställningsspår i länet samt genomkörning till angränsande industrispår i Älvsjö.

5 5(14) 1.7 Ordlista SL Trafikförvaltningen Järnvägsföretag SL:s trafikentreprenör SL:s underhållsentreprenör Verksamhetsutövare Verksamhetsformer Tillgänglig spårkapacitet A-skydd Depå AB Storstockholms Lokaltrafik som är organisatör av järnvägstrafik samt järnvägsinfrastrukturförvaltare. Stockholms Läns Landstings Trafiknämnds förvaltning, som fr.o.m förvaltar SL:s järnvägsinfrastruktur. Den som med stöd av licens eller särskilt tillstånd tillhandahåller dragkraft och utför järnvägstrafik. Järnvägsföretag med vilket SL tecknar avtal om trafiktjänst och som i det avtalet benämns trafikentreprenör. Entreprenör som SL tecknar avtal med för underhåll och/eller förnyelse av järnvägsinfrastruktur. Den som utövar järnvägsverksamhet; utför järnvägstrafik, organiserar järnvägstrafik eller förvaltar järnvägsinfrastruktur Olika former för verksamhet som kommer ifråga är växling eller arbete som kräver avstängt spår. Den infrastrukturkapacitet som är tillgänglig efter beviljande av A-skydd som anges i rullande sexveckorsplan. Planering av A-skydd sker i samråd mellan verksamhetsutövare. Anordning som innebär att en sträcka eller ett område disponeras för arbeten som av säkerhetsskäl m.m. kräver att inga eller bara vissa fordonsrörelser får ske över arbetsplatsen. Depåanläggning för underhåll och uppställning av pendeltågsfordon innefattande SL:s järnvägsnät. 2 Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen 2.1 Inledning SL:s järnvägsnät är endast öppet för tillträde för SL:s trafikentreprenör. Tillträde därutöver äger SL:s underhållsentreprenör. Tillträde medges för järnvägsföretag som inte annars kan trafikera angränsande industrispår i Älvsjö. 2.2 Allmänna tillträdesvillkor För att trafikera det järnvägsnät som SL förvaltar krävs dels trafikeringsavtal med SL, dels tillstånd i form av licens, säkerhetsintyg eller särskilt tillstånd Villkor för att ansöka om tågläge För att ansöka om kapacitet krävs ett avtalat trafikuppdrag med SL alternativt att genomkörning till angränsande industrispår i Älvsjö efterfrågas.

6 6(14) Trafikeringsrätt Tillträde till AB Storstockholms Lokaltrafiks infrastruktur får endast den eller de som på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik utför järnvägstransporter till och från AB Storstockholms Lokaltrafiks anläggning. 2.3 Ansökan om tågläge SL:s trafikentreprenör behöver inte ansöka om infrastrukturkapacitet för depåerna i Bro, Södertälje Hamn samt Älvsjö. Ansökan om kapacitet på uppställningsspåren lämnas till Trafikverket. Ansökan om tåglägen för genomkörning till angränsande industrispår i Älvsjö lämnas till Trafikverket som handlägger ansökan. 2.4 Allmänna affärsvillkor Ramavtal Då SL inte tilldelar kapacitet med andra än sina egna entreprenörer är ramavtal inte tillämpliga Trafikeringsavtal I samband med tilldelning av kapacitet ska SL och SL:s entreprenörer ingå det avtal av teknisk, ekonomisk och administrativ karaktär som enligt järnvägslagen krävs för utnyttjande av kapaciteten (trafikeringsavtal). 2.5 Operativa regler SL har upprättat en trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) som gäller för järnvägsnätet vid depåerna i Bro, Södertälje Hamn respektive Älvsjö. För järnvägsnätet vid uppställningsspåren i länet gäller Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JTF) som TRI. 3 Infrastruktur 3.1 Järnvägsnätets omfattning Järnvägsnätet omfattar sidospår vid depån i Bro samt sidospår och huvudspår vid depåerna i Södertälje Hamn och Älvsjö samt sidospår för uppställning i anslutning till pendeltågsstationer i länet. Sidospår för uppställning och vändning Plats Spår Användning Kommentar Flemingsberg M Används ej Jakobsberg M Vändning och uppställning Till/från spår 1 och 2, riktning Bkb

7 7(14) Kungsängen 13 Vändning Till från spår 2 och 3 Märsta 7 Vändning Till/från U och N, riktning Nola Märsta 8 Uppställning Till/från spår 1 Märsta 9 Uppställning Till/från spår 1 Tumba 8 Uppställning Till/från spår 2 och 3 Tumba 9 Uppställning Till/från spår 2 och 3 Ulriksdal M Uppställning Till/från spår U2 och N2, riktning So Upplands Väsby 8 Uppställning Till/från spår 3 Upplands Väsby 9 Uppställning Till/från spår 3 Västerhaninge 5 Uppställning Till/från spår 1-3 Västerhaninge 6 Uppställning Till/från spår Gränser Brodepån Gräns för SL järnvägsinfrastruktur vid Brodepån utgörs av dvärgsignal 92/dvärgsignalsluttavla. Trafikverket är infrastrukturförvaltare av dvärgsignal 92. (Se bilaga Brodepån, översiktsplan ) Södertälje Hamn Gräns mellan SL:s och Trafikverkets järnvägsinfrastruktur och driftplatsdelen Södertälje Hamn är hinderfrihetspunkt vid växel 510. Gräns mellan SL:s och Trafikverkets järnvägsinfrastruktur och driftplatsdelen Södertälje Centrum går vid dvärgsignal 990/S-tavla. (Se bilaga Södertäljedepån, översiktsplan ) Älvsjödepån Uppställningsbangården norr - Trafikverket växel 90b Uppställningsbangården norr - Grind mot Stockholms stad industrispår Förbindelse mot spår A6 - Trafikverket växel 31b Södra verkstadsbangården - Trafikverket växel 36a (Se bilaga Älvsjödepån, översiktsplan ) Sidospår för uppställning och vändning Plats Spår Gränspunkt Flemingsberg M Vx 105 (Bks), vx 107 Jakobsberg M Vx 102b (Bks), vx 106 Kungsängen 13 Vx 114 (Bks), vx 106 Märsta 7 Vx 142 (Bks) Märsta 8 Vx 116 (Bks) Märsta 9 Vx 116 (Bks)

8 8(14) Tumba 8 Vx 136 (Bks) Tumba 9 Vx 137 (Bks) Ulriksdal M Vx 1298a (Bks) Upplands Väsby 8 Vx 108 (Bks) Upplands Väsby 9 Vx 108 (Bks) Västerhaninge 5 Vx 137 (Bks) Västerhaninge 6 Vx 135 (Bks) Anslutande järnvägsnät Trafikverkets järnvägsnät ansluter till SL:s. Vid Älvsjö finns angränsande industrispår till vilket SL:s järnvägsnät upplåts för genomkörning Ytterligare information Trafikverket Trafik svarar för trafikledning på delar av järnvägsnätet i Älvsjö samt för uppställningsspåren i länet. För uppställningsspåren i länet gäller specifikt att i trafikledningsuppdraget ingår att ta emot ansökan om kapacitet i samband med ordinarie ansökan om kapacitet på Trafikverkets järnvägsnät, att hantera felanmälan och planering för banarbeten. 3.2 Beskrivning av infrastrukturen Geografisk anläggningsöversikt Spårtyper Anläggningen består av bangårdar i depåerna. Spårvidd För SL:s spåranläggningar gäller generellt spårvidd 1435 mm. Stationer och noder Brodepån består av fyra huvuddelar enligt följande: Uppställningsbangården Spår 1-8 Verkstadsbangården Spår Östra kurvan Spår 2K Västra kurvan Spår 21K (Se även bilaga Brodepån, översiktsplan ) Södertäljedepån består av tre huvuddelar enligt följande: Uppställningsbangård Spår Spår mot centrumbanan Spår 118 Tvättspår Spår 119

9 9(14) Älvsjödepån består av tre huvuddelar enligt följande: Uppställningsbangården Spår Norra verkstadsbangården Spår A4 och 0-9 Södra verkstadsbangården Spår A4, 2, 5-7 och utdragsspåret (Se även bilaga Älvsjödepån, översiktsplan ) Egenskaper För SL:s spåranläggningar gäller följande: Lastprofil Lastprofil C gäller utom i uppställningshallen i Brodepån. Denna är inte byggd enligt Trafikverkets normer för fritt utrymme utmed banan. Utrymmet intill spåren är mindre än vad som är normalt på det svenska järnvägsnätet. Avstånd spårmitt spårmitt: 3,6 meter. Avstånd spårmitt vägg: 2,35 till 2,5 meter. Banans bärförmåga Största tillåtna axeltryck (STAX) är 22,5 ton utom i Södertäljedepån. Där max axeltryck är 25 ton. Bron över Hertig Carls väg är byggd för en brutto-vikt av 15 ton per meter. Lutningar Största lutning är vid Brodepån 4 0 / 00, vid Södertäljedepån 25 0 / 00 och vid Älvsjödepån 20 0 / 00. Största tillåtna hastigheter Största tillåtna hastighet (STH) är: Brodepån 15 km/h med vissa restriktioner enligt SL Tri Södertäljedepån 20 km/h Älvsjödepån är 30 km/h Elförsörjning Genom en kontaktledning som ger en nominell spänning på Volt, 16 2/3 Hz får tågen el. För information om vilka krav som ställs på strömavtagare hänvisas till (BVS ) och (BVS ) Trafikstyrnings- och kommunikationssystem Trafikstyrningssystem/signalsystem Brodepån Vid trafikering mot Brodepån upphör signalreglerat område vid dvärgsignal 92/dvärgsignalsluttavla. För trafikering inom Brodepån finns en rangeringsanläggning för val av växlingsvägar. Tryckknappspaneler för val av växlingsvägar finns utplacerade på flera ställen inom depån. Paneler finns för infart till

10 10(14) depån, uppställningshallen, verkstads/servicespår och tvätthall. Inne i uppställningshallen finns också möjligheter via paneler att välja färd mot Bro station eller mot fordonstvätt. Paneler finns också för val av sidospår längs med byggnaderna. De ingående växlarna i rangeranläggningen kan var för sig manövreras manuellt för tänkt färdriktning. Samtliga växeldriv är eldrivna och är uppkörningsbara. Södertäljedepån Spåret mellan gränsen mot Trafikverkets infrastrukturförvaltning och S-tavla belägen vid rangersignal 185 är ATC-utrustat huvudspår. Även spår 118 (mellan dvärgsignal 983 och huvuddvärgsignal 984) är huvudspår. För trafikering inom Södertäljedepån finns en rangeringsanläggning för val av växlingsvägar. Tryckknappspaneler för val av växlingsvägar finns utplacerade på flera ställen inom depån. Paneler finns för infart till depån, uppställningshallen, verkstads/servicespår och tvätthall. Inne i uppställningshallen finns också möjligheter via paneler att välja färd mot Södertälje Hamn, Södertälje Centrum eller mot fordonstvätt. De ingående växlarna i rangeranläggningen kan var för sig manövreras manuellt för tänkt färdriktning. Samtliga växeldriv är eldrivna och kan ej köras upp. Älvsjödepån norra änden. Trafikverkets driftledningscentral manövrerar och övervakar trafiken in och ut från uppställningsbangården via Älvsjö lokalställverk. De ingående spåren är sidospår. Följande spår finns på uppställningsbangården SP I södra änden av spåren finns dvärgsignalsluttavlor som markerar slutpunkt för ställverksreglerat område. För fortsatt färd på verkstadsbangården spår SP 1-9, A0 och A4 finns en rangeranläggning för växlingsvägar. Önskad växlingsväg kan väljas från tryckknappspaneler mot önskad verkstadsport eller färd på spår A0 respektive A4. Vid färd norr ut från verkstaden mot uppställningsbangården kan växlingsväg ställas via tryckknappspaneler mot Trafikverkets dvärgsignaler som slutpunkt. De ingående växlarna i rangeranläggningen kan var för sig manövreras manuellt för tänkt färdriktning. Samtliga växeldriv är eldrivna och kan ej köras upp. Älvsjödepån södra änden Trafikverkets driftledningscentral manövrerar och övervakar trafiken in och ut från verkstadsbangården via växlarna 36a och 36b med gränspunkt huvuddvärgsignal Äs 57 9/5. Förbindelsen mellan växel 36a och huvuddvärgsignal Äs 57 9/5 är ställverksreglerad. Spåren mellan växel 36a och huvuddvärgsignal Äs 57 9/5 är tågspår övriga spår på verkstadsbangården inklusive utdragsspår är sidospår. För färd på verkstadsbangårdens finns en rangeranläggning där man från tryckknappspaneler kan välja växlingsvägar. Söder om verkstaden finns paneler för spår 1-5 där växlingsväg mot verkstaden kan väljas. Inne i verkstaden finns paneler för färd söder ut. I södra änden av tunnlarna kan växlingsväg väljas söder ut mot utdragsspåret, eller begära växlingsväg och

11 11(14) vidare tågväg mot Trafikverkets spår A6 (Trafikverkets trafikledning kontaktas). Även växlingsväg norr ut mot spår A4 kan ställas. De ingående växlarna i rangeranläggningen kan var för sig manövreras manuellt för tänkt färdriktning. Samtliga växeldriv är eldrivna och kan ej köras upp. 3.3 Trafikrestriktioner Inga planerade restriktioner. 3.4 Infrastrukturens tillgänglighet Av SL:s spårarbetsplan framgår större planerade banarbeten för kommande tågplaneperiod. 3.5 Platser där tjänster tillhandahålls Sidospår för uppställning Spårkapacitet för uppställning finns i Bro, Södertälje Hamn och Älvsjö. Spårkapacitet tillhandahålles också på uppställningsspår i länet i anslutning till pendeltågsstationerna vid: Kungsängen Jakobsberg Märsta Upplands Väsby Ulriksdal Flemingsberg Tumba Västerhaninge Underhåll och serviceanläggningar Järnvägsnätet omfattar spårkapacitet i anslutning till underhållsanläggningarna i Bro och Älvsjö. 4 Kapacitetstilldelning 4.1 Inledning SL:s trafikentreprenör behöver inte formellt ansöka om kapacitet på SL:s järnvägsnät i Bro, Södertälje Hamn och Älvsjö eftersom SL uppdrar åt trafikentreprenören ensam att bedriva verksamhet där. Ansökan om kapacitet för uppställningsspåren och för genomkörning till angränsande industrispår i Älvsjö ställs till Trafikverket Trafik. Skälet är att samordna ansökningarna. Utöver SL:s uppställningsspår tillhandhåller även Trafikverket uppställningsspår för pendeltågstrafik. SL svarar för tilldelning av kapacitet för banarbeten enligt beskrivningen i 4.3 nedan.

12 12(14) 4.2 Tilldelningsprocessen SL tilldelar, för trafikverksamhetens ändamål, tillgänglig spårkapacitet i Bro, Södertälje Hamn och Älvsjö till SL:s trafikentreprenör, som förfogar över den för sin verksamhet och därmed också själv väljer hur den disponeras. SL förbehåller sig samtidigt rätten att efter samråd med trafikentreprenören undanta delar av kapaciteten för tillfälliga behov, som exempel för SL:s tekniska fordonsreserv. Trafikverket handlägger, samtidigt som ordinarie tilldelningsprocess, kapacitetstilldelningen för SL:s uppställningsspår i länet och tilldelning av tåglägen för genomfart till angränsande industrispår i Älvsjö Beslut om tågplan SL beslutar om kapacitetstilldelning Tilldelning av kapacitet för underhållsarbeten och andra banarbeten Tilldelning av kapacitet för underhållsarbeten och andra banarbeten sker genom SL:s försorg. Beviljade A-arbeten under innevarande tågplaneperiod framgår av SL:s rullande sexveckorsplan. Grundregeln för att anmäla aktiviteter (boka kapacitetstid) i spåranläggningen vid Bro-, Södertälje- resp. Älvsjödepån som SL förvaltar sker i enlighet med INS Av denna framgår också möjligheten att reservera s.k. ramtider för löpande underhållsarbete. I de fall då aktiviteten gränsar in på Trafikverkets infrastruktur skall även kontakt tas med ansvarig planerare på Trafikverket för samordning över gränssnitten. Bokning av kapacitetstid på uppställningsspår i länet utanför depåerna hanteras av ansvarig planerare/samordnare på Trafikverket. De aktiviteter som skall anmälas är samtliga A-arbeten samt arbeten som påverkar tekniska system. Samråd är ett centralt begrepp vid all planering av banarbeten. Efter att underhållsentreprenör bokat kapacitetstid hos SL planeras aktiviteten i samråd med av trafikentreprenören utsedd funktion varefter SL fattar beslut om att bevilja aktiviteten och planeringen redovisas i sexveckorsplanen. I kapacitetstilldelningen för A-arbete ingår också rätten att framföra och ställa upp spårarbetsfordon.

13 13(14) 4.3 Särskilda åtgärder i händelse av störningar Felanmälan SL tillhandahåller felanmälan via SL:s driftledningscentral som är bemannad dygnet runt. Felanmälan för uppställningsspåren i länet görs dock till Trafikverkets driftledning Olyckshantering mm Rutiner för larmning vid olyckshantering framgår av respektive TRI. Såväl skada som tillbud och olyckor som berör järnvägsnätet skall anmälas till SL:s driftledningscentral. 5 Tjänster 5.1 Inledning SL tillhandahåller via BV Trafik trafikledning i viss omfattning för delar av SL:s järnvägsnät. För övrigt svarar SL för drift av infrastrukturanläggningen. Uppställning på sidospår och nyttjande av depåerna i Bro och Älvsjö för avsedd verksamhet är förbehållen SL:s fordon för pendeltågstrafik. SL:s entreprenörer äger rätt att utnyttja tilldelad kapacitet under iakttagande av de villkor som fastställts i trafikeringsavtal, tillstånd och gällande föreskrifter, rullande sexveckorsplan samt i enlighet med uppdraget enligt Trafikavtal respektive Underhållsavtal (entreprenadavtalet). Rätten att utnyttja tilldelad kapacitet kan dock påverkas av operativa beslut från trafikledning eller i samband med SL:s beviljande av A-skydd. 5.2 Tilläggstjänster Drivmotorström Drivmotorström tillhandahålles från kontaktledningsnätet Service för tåg (värmeposter) Särskilda tågvärmeposter finns i allmänhet i anslutning till uppställningsspår i länet samt på depån i Älvsjö. Uppvärmning av tåg i Bro och Södertälje sker i uppställningshall med spänning från kontaktledning Växling och andra tjänster SL:s trafikentreprenör ansvarar för samtliga växlingsrörelser på SL:s järnvägsnät.

14 14(14) 6 Avgifter SL debiterar avgifter/hyra för spår i järnvägsnätet. Trafikverket debiterar för drivmotorström och värmeposter eftersom elförsörjning sker via Trafikverkets elnät. 6.1 Avgiftsprinciper Aktuell hyra för spår i järnvägsnätet som upplåts för fordonsunderhåll och uppställning framgår av gällande trafikavtal.

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 (17) Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 2 (17)

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur. Sundsvalls Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur. Sundsvalls Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur Sundsvalls Kommun 2012-06-30 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR... 5 1.3...

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar 1 Järnvägsnätbeskrivning för Luleå kommuns spåranläggningar Notvikens industrispår Storhedens industrispår Luleå kommun 2007-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 1 1.1 Inledning... 1 1.2

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad mars 2008 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning VÄNERBRÄNSLE AB STAFFAN VILHELMSSON

Järnvägsnätsbeskrivning VÄNERBRÄNSLE AB STAFFAN VILHELMSSON Järnvägsnätsbeskrivning VÄNERBRÄNSLE AB STAFFAN VILHELMSSON Innehåll 1 Allmän information... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Juridisk status... 2 1.2.1 Ansvar... 2 1.3 Giltighetstid och ändringar... 2 1.3.1 Giltighetsperiod...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning ELON GROUP AB MATHIAS CARLSON UTGÅVA

Järnvägsnätsbeskrivning ELON GROUP AB MATHIAS CARLSON UTGÅVA Järnvägsnätsbeskrivning ELON GROUP AB MATHIAS CARLSON UTGÅVA 2 2018-11-29 Innehåll 1 Allmän information... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Juridisk status... 2 1.2.1 Ansvar... 2 1.3 Giltighetstid och ändringar...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 1 av 7 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 2 av 7 Järnvägsnätbeskrivning för Uddevalla Hamnterminal AB Datum 2012-05-02 Innehållsförteckning 1. Allmän information

Läs mer

Nykvarns kommuns järnvägsnät i Mörby industriområde

Nykvarns kommuns järnvägsnät i Mörby industriområde Nykvarns kommuns järnvägsnät i Mörby industriområde JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2019 Upprättad 2016-12-05 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1.1. Inledning... 3 1.2. Ansvar... 3 1.3. Giltighetsperiod... 3 1.4.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning αβχδ Transport AB depå Västerås Västra Protokoll Datum: 2006-04-10 Ref: JcS/AT/06-006 Järnvägsnätsbeskrivning POST: ALSTOM Transport AB Kölgatan 4 724 65 Västerås TFN: +46 (0)21-326600 FAX: +46 (0)21-140874

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Utgåva: 4 Gällande fr.o.m: 2016-03-14 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mikael Martinsson Oskarshamns Hamn AB Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2016-03-14 Utgåva 4 2016-03-14 Sida 1 av

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor Järnvägsnätsbeskrivning Rev: 2015-12-13 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter Bilagor Översiktskarta.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Oskarshamn

Järnvägsnätsbeskrivning Oskarshamn Utgåva: 5 Gällande fr.o.m: 2017-01-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mikael Martinsson Smålandshamnar AB Järnvägsnätsbeskrivning Oskarshamn Gäller från 2017-01-01 Utgåva 5 2017-01-01

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro

Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter

Läs mer

Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå

Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå Sid 1 av 6 Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-05-22 Sid 2 av 6 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Lycksele kommun

Järnvägsnätsbeskrivning Lycksele kommun Järnvägsnätsbeskrivning Lycksele kommun Verksamhet Teknik Karin Gottfridsson Järnvägsnätsbeskrivning Lycksele kommun Allmän information Detta dokument är upprättat utifrån Transportstyrelsens exempel och

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Trollhättans Stads industrispår Stallbacka

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Trollhättans Stads industrispår Stallbacka Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Trollhättans Stads industrispår Stallbacka Upprättad 2009-10-02 Rev 2018-03-19 Postadress: Trollhättans stad, KSF, Produktion & Service, Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs Stad JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs Stad JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs Stad JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING Innehållsförteckning 1 Allmän information... 1 1.1 Inledning...1 1.2 Juridisk status...1 1.2.1 Ansvar...1 1.3 Giltighetstid och ändringar...1

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Postens järnvägsanläggningar. Tomteboda, Sundsvall, Göteborg, Norrköping, Nässjö, Alvesta, Helsingborg och Malmö

Järnvägsnätsbeskrivning. Postens järnvägsanläggningar. Tomteboda, Sundsvall, Göteborg, Norrköping, Nässjö, Alvesta, Helsingborg och Malmö Järnvägsnätsbeskrivning Postens järnvägsanläggningar Tomteboda, Sundsvall, Göteborg, Norrköping, Nässjö, Alvesta, Helsingborg och Malmö Giltig från och med 2011-11-01 (Utgåva 1) 1 (14) 1 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen Tågplan 2016 2015-12-14, Reviderat 2016-02-01 Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Giltighetstid och ändringar... 3 1.4 Publicering...

Läs mer

Köpings kommuns järnvägsnät i Köping

Köpings kommuns järnvägsnät i Köping Köpings kommuns järnvägsnät i Köping JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Upprättad 2016-02-03 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3. Infrastruktur

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Järnvägsnätsbeskrivning Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Övrigt Bilaga 1 - Telefonnummer

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 1 av 5 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Sidan 1 av 7 2014 Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Bild: Kombiterminalen vid Marjarp Innehållsförteckning 1 Allmän information 2 Villkor för trafikering

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR Järnvägsnätbeskrivning 1 (5) JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR ERICSSON AB (ECA) Kabelvägen 1 824 82 Hudiksvall Tfn växel: +46 10 719 00 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde

Läs mer

Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5)

Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen AVTAL (E24) 2015-12-04 infosäk klass c E24 Bilaga 6B Trafikeringsavtal för depåområde ( Trafikförvaltningen

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

EuroMaint Rail järnvägsnätsbeskrivning

EuroMaint Rail järnvägsnätsbeskrivning Dokumentnamn Process Sida EuroMaint Rail järnvägsnätsbeskrivning 1(9) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter C-03-00-50 4.0 2014-01-17 EM 44-002 Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1 Sid 1 av 5 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1 Upprättad 2009-03-01 Sid 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 3 3. Infrastruktur sid 4 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlshamns Hamn 1/10. Innehållsförteckning. 1. Allmän information. 2. Villkor för tillträde och trafikering. 3.

Järnvägsnätsbeskrivning Karlshamns Hamn 1/10. Innehållsförteckning. 1. Allmän information. 2. Villkor för tillträde och trafikering. 3. Järnvägsnätsbeskrivning Karlshamns Hamn 1/10 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT- OCH UNDERHÅLLSAVDELNINGEN Järnvägsnätsbeskrivning Version 2.0 Giltig från: 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50 00 stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Kalmar Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Kalmar Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Kalmar Hamn Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Övrigt Bilaga

Läs mer

Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn

Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn Sid 1 av 7 Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Gäller från 2015-12-13 Upprättad 2015-02-07 Sid 2 av 7 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Logent Hallsbergsterminalen

Järnvägsnätsbeskrivning Logent Hallsbergsterminalen Järnvägsnätsbeskrivning Logent Hallsbergsterminalen Innehållsförteckning 1. Allmän information. 2. Villkor för tillträde och trafikering. 3. Infrastruktur. 4. Tjänster. 5. Avgifter. 6. Övrigt. Bilaga Karta

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Gällande fr. o m: 2006-2-0 Ändrad: 2009-02- Handläggare: Alexander Johansson Utgivare: Mathias Kronberg Sidan av 3 Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Ansvarig Kontakt Datum Sidor Anders Holm. Emmeline Lundström

Järnvägsnätsbeskrivning. Ansvarig Kontakt Datum Sidor Anders Holm. Emmeline Lundström 2015-01-01 1 av 7 PostNord Sverige ABs Järnvägsanläggningar Järnvägsnätsbeskrivning Alvesta Magasinet 8 Göteborg Gullbergsvass 703:57 Hallsberg Tomta 1:17 Helsingborg Gamla staden 2 Malmö Kv Kläppen 4

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun samt tillägg i punkt 3.2 2013-12-11 Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun 1. Allmän information Övergripande Beskrivning av verksamhet och anläggning Anläggningen

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Järnvägsnätbeskrivning för Dow:s spåranläggning i Norrköping Innehållsförteckning 1 Allmän information...3 1.1 Inledning...3 1.2 Ansvar...3 1.3 Giltighetstid...3 1.4 Publicering...3 1.5 Kontakter för mer

Läs mer

Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn

Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2018 Gäller från 2017-12-10 Upprättad 2017-10-01 Justerad 2018-07-01 V:\YHLAB\Teknik\Järnväg\02 JNB Järnvägsnätsbeskrivning\1

Läs mer

STORA ENSO KVARNSVEDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

STORA ENSO KVARNSVEDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING Godkännare: Giltigt från:2017-05-04 Sida: 1/5 STORA ENSO KVARNSVEDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2016-11-01 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp och tills vidare Sidan 1 av 7 2018 Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2018-01-10 och tills vidare Bild: Kombiterminalen vid Marjarp Innehållsförteckning 1 Allmän information 2 Villkor för trafikering

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun. Järnvägsnätsbeskrivning KarlstadKommun

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun. Järnvägsnätsbeskrivning KarlstadKommun Järnvägsnätsbeskrivning 2006-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2006-12-10 KarlstadKommun Järnvägsnätsbeskrivning 2006-04-04 Jänvägsnätsbeskrivning 1. Allmän information 1.1 Övergripande Beskrivning av verksamhet

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1: Essinge Rail AB Terud / Grahn

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1: Essinge Rail AB Terud / Grahn Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1:0 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Juridisk status... 3 1.3 Giltighetstid

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) Upprättad 2017-03-02 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3. Infrastruktur

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp och tills vidare Sidan 1 av 7 2011 Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2011-12-13 och tills vidare Bild: Kontaktledning vid Udd 4 Innehållsförteckning 1 Allmän information 2 Villkor för trafikering

Läs mer

Innehåll 1 Allmän information 2 1.1 Inledning 2 1.2 Juridisk status 2 1.3 Giltighetstid och ändringar 2 1.4 Publicering 2 1.5 Kontakter för med

Innehåll 1 Allmän information 2 1.1 Inledning 2 1.2 Juridisk status 2 1.3 Giltighetstid och ändringar 2 1.4 Publicering 2 1.5 Kontakter för med Innehåll 1 Allmän information 2 1.1 Inledning 2 1.2 Juridisk status 2 1.3 Giltighetstid och ändringar 2 1.4 Publicering 2 1.5 Kontakter för med detaljerad information 2 1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING för tågplan med början 2006-12-10 Stadsmiljö Stadsmiljö Sida 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 2 VILLKOR FÖR TILLTRÄDE OCH TRAFIKERING... 3 3. INFRASTRUKTUR...

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: Handläggare: Gerhard Johansson Utgivare: Ivo Fronzaroli Sidan 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Billeruds spåranläggning i Norrköping Sidan 2 av 6 Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Umeå Vagnverkstad

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Umeå Vagnverkstad Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Umeå Vagnverkstad Gäller fr.o.m.2016-08-20 Sida 2 av 8 Införda ändringar Datum Omfattning Sida 20/8 Ny verkstadsoperatör Euromaint Rail AB, kontaktuppgifter m.m till 3-7

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Malmö

Järnvägsnätsbeskrivning Malmö Dokumentnamn Tillhör process/delprocess Sida Järnvägsnätsbeskrivning Malmö Styrande dokument 1(6) Dokumentbeteckning Utgåva Giltig fr o m Ersätter TA-05-02-001 1 2018-11-20 Författare Granskad och godkänd

Läs mer

Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01

Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01 ARBETSEXEMPLAR Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01 Octowood JNB utg 1 ARBETE, sidan 1 av 7 Innehåll 1 Allmän information...3 1.1 Inledning, om Octowood AB och denna JNB... 3 1.2 Ansvar

Läs mer

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 1 REVIDERAT DATUM 2012-02-01 Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.2 ANSVAR... 3 1.3 GILTIGHETSTID...

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. för. Jönköpings kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. för. Jönköpings kommun Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: Handläggare: Jan- Anders Johansson Utgivare: Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning för Jönköpings kommun TEKNISKA KONTORET Besöksadress V. Storgatan

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor Järnvägsnätsbeskrivning Rev: 2014-12-14 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter Bilagor Översiktskarta.

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätbeskrivning (JNB) JNB Nybro kommun. 2016-06-01 Sidan 1 av 9 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman, SWECO RAIL AB Utgivare: Karin Thyberg, Nybro Kommun Järnvägsnätbeskrivning (JNB) För industrispår Nybro

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Hallsberg Rala

Järnvägsnätsbeskrivning Hallsberg Rala Dokumentnamn Tillhör process/delprocess Sida Järnvägsnätsbeskrivning Hallsberg Rala 1(6) Dokumentbeteckning Utgåva Giltig fr o m Ersätter TA-05-01-001 1 2017-12-22 Författare Granskad och godkänd av Fastställd

Läs mer

1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå. Gäller fr.o.m

1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå. Gäller fr.o.m 1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå Gäller fr.o.m. 2010 08 06. 2 (6) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla Innehållsförteckning Järnvägsnätbeskrivning

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 1.0

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 1.0 Sid 1 av 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 1.0 Upprättad 2007-03-30 Sid 2 av 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 3 3. Infrastruktur sid 4 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Utgåva: 3 Gällande fr. o m: 2018-02-01 Handläggare: Stefan Åhman Trafiksäkerhetssamordnare TSS Utgivare: Thina Rydell Administratör Trafiksäkerhet / Resor Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) För sidospår Sida

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Datum: 20160101 Stockarydsterminalen AB Idnummer: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Stockarydsterminalen AB:s järnvägsnät Gäller från 2016-01-01 Uppdaterad 2015-10-23 Datum:

Läs mer

Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Köping

Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Köping Sid 1 av 8 Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Köping JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Upprättad 2015-04-21 Ändrad 2015-12-02 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Sidan 1 av 14 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2014-10-23 Handläggare: Marie Leonardsson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 14

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Örebro kommun Aspholmen

Järnvägsnätsbeskrivning Örebro kommun Aspholmen Utgåva: 2 Gällande fr.o.m.: 2017-04-03 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Jan Strömberg Örebro kommun Järnvägsnätsbeskrivning Örebro kommun Aspholmen Sida 1 av 8 nnehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 9 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2012 Upprättad 2011-11-15 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Logistik & Industri AB Innehållsförteckning 1. Allmän information s.2 2. Villkor för tillträde och trafikering s.3 3. Infrastruktur s.4 4. Kapacitetstilldelning s.5 5. Tjänster s.5 6. Avgifter

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning JNB 2015-06-22, Utgåva 1 Järnvägsnätsbeskrivning Innehållsförteckning 1 Allmän information...1 2 Villkor för tillträde och trafikering...5 3 Infrastruktur...8 4 Kapacitetstilldelning... 12 5 Tjänster...

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Järnvägsnätbeskrivning Domsjö Fabriker AB Örnsköldsvik För tågplan med början 2011-11-01 ALLMÄN INFORMATION 3 Inledning 3 Domsjö Fabriker AB har utvecklas till ett bioraffinaderi 3 Ansvarar 3 Giltighetstid

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Nybro kommun

Järnvägsnätsbeskrivning för Nybro kommun Sidan 1 av 8 Gällande fr. o m: 2010-01-01 Handläggare:Tommy Englid Utgivare:Nybro Kommun Järnvägsnätsbeskrivning för Nybro kommun Sidan 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

Dokumenttitel Järnvägsnätbeskrivning för spår som förvaltas av TGOJ Trafik AB. Utgåva Utgivande Funktion 3 TSÄ Tsh Godkänd av Tommy Rydbeck

Dokumenttitel Järnvägsnätbeskrivning för spår som förvaltas av TGOJ Trafik AB. Utgåva Utgivande Funktion 3 TSÄ Tsh Godkänd av Tommy Rydbeck Innehåll Dokumenttitel Dokumentkategori Nr Redovisande 145 Upprättat av Roland Sandberg Utgåva Utgivande Funktion 3 TSÄ Tsh Godkänd av Tommy Rydbeck Giltigt fr.o.m. 2009-08-26 Tillhörighet TQ 33 Giltigt

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG Utgåva 6 gällande fr.o.m. 2013-06-30 Infrastrukturanläggning: Landskrona stads industrispår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för industrispår inom Landskrona stad

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 54288 MARIESTAD tfn: 0501-27 50 00 Org.nr: 556272-3675 Järnvägsnätsbeskrivning För tågplan med början 2006-12-10 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2 1.1. Inledning 2 1.2. Ansvar 2 1.3. Giltighetstid

Läs mer

Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Västerås

Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Västerås Sid 1 av 9 Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Västerås JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Upprättad 2015-04-21 Avvikelsemeddelande 1 2016-05-24 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 1 (4) Järnvägsnätsbeskrivning Sidospår Gävle Hamn AB Utgåva 5, gäller fr.o.m. 2019-04-01 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV VERKSAMHET OCH ANLÄGGNING Anläggningarna är industrispår inom

Läs mer

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Uppdaterad 2012-03-25 Nedan presenteras detaljerade uppgifter om rubricerad anläggning. Kontakta infrastrukturförvaltaren för

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Annemarie Gardshol Tomas Granmar 2018-06-01 1 av 7 PostNord Sverige ABs Järnvägsanläggningar (JNB) Alvesta Magasinet 8 Göteborg Gullbergsvass 703:57 Helsingborg Bunkagården Mellersta 2 Hallsberg Tomta

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 2 100615 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 100615 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2014 Upprättad 2014-03-11 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (5) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 26, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB A-Train AB Järnvägsnätsbeskrivning Arlanda Link 1 (23) 1. Allmän information... 3 1.1 A-Train AB organisation... 3 1.2 Juridisk status...3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Publicering...3 1.5 Samråd... 3 1.6

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Järnvägsnätbeskrivning Boden kommuns järnvägsanläggningar: Industrispår Moråsen Industrispår Torpgärdan 2 Version Datum Beskrivning av ärendet Skapad/ändrad Fastställd av 03 2008-03-10 Ny järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 5 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Karl-Johan Svärd Karlskrona kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Karlskrona kommun

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi

Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi Version 1:0 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Introduktion... 3 1.1 Kontaktpersoner vid Essinge Railport... 3 2 Beskrivning... 3 2.1 Trafiksäkerhetsinstruktionens

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. PostNord järnvägsanläggningar. Tomteboda, Sundsvall, Göteborg, Norrköping, Nässjö, Alvesta, Helsingborg och Malmö

Järnvägsnätsbeskrivning. PostNord järnvägsanläggningar. Tomteboda, Sundsvall, Göteborg, Norrköping, Nässjö, Alvesta, Helsingborg och Malmö Järnvägsnätsbeskrivning PostNord järnvägsanläggningar Tomteboda, Sundsvall, Göteborg, Norrköping, Nässjö, Alvesta, Helsingborg och Malmö Giltig från och med 2011-12-11 (Utgåva 2011-11-04) 1 (7) 1 ALLMÄN

Läs mer

Bergs kommun. Järnvägsnätbeskrivning för Bergs Kommuns spåranläggning.

Bergs kommun. Järnvägsnätbeskrivning för Bergs Kommuns spåranläggning. Bergs kommun. Järnvägsnätbeskrivning för Bergs Kommuns spåranläggning. Indelning. 1. Allmän information 2. Villkor för trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetsfördelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Kontaktpersoner

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) avvikande huvudspår och sidospår i anslutning till Mörby industriområde Infrastrukturförvaltare: Nykvarns kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Planering och samordning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning Dokumenttyp Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (5) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-0 Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning 2 (5). Introduktion

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR VARBERGS HAMN AB UPPRÄTTAD

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR VARBERGS HAMN AB UPPRÄTTAD 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR VRBERGS HMN B UPPRÄTTD 2006-03-06 Reviderad 2010-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. llmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer