Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013"

Transkript

1 Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Bakgrund År 2012 ordnade THL utbildningsdagar om registrering av vaccinationer och om vaccinationsregistret för administratörerna av hälsovårdscentralernas patientdatasystem. Det material som behandlades på utbildningsdagarna byggde på engångsinsamlat material från patientdatasystemen från åren Den här rapporten är den första som bygger på det nationella vaccinationsregistret. I den här rapporten publiceras första gången preliminära uppgifter om täckningen för vaccinationerna i barnens vaccinationsprogram per hälsocentral. Rapporten är en tjänst som THL erbjuder hälsocentralerna och rapporterna kommer att publiceras regelbundet på THL:s webbsidor. Följande publicering är i början av våren 2014 då också uppgifter om täckningen av influensavaccinationerna publiceras. Vaccinationsuppgifterna samlas in till vaccinationsregistret med hjälp av den kontinuerliga AvoHILMO-datainsamlingen. Det är viktigt att poängtera att uppgifterna om täckningen av vaccinationerna i denna första rapport kan vara missvisande. Eventuella låga eller helt saknade täckningstal återspeglar med största sannolikhet brister i anteckningarna och/eller AvoHILMO-datainsamlingen. Även om rapporten delvis kan vara bristfällig, är det viktigt att publicera den. Genom att publicera rapporter som bygger på den information som hittills samlats in kan vi identifiera och åtgärda eventuella brister i samarbete med hälsovårdscentralerna och leverantörerna av patientdatasystem. Vi önskar att hälsocentralerna tar kontakt med oss för att identifiera förbättringsåtgärder. THL strävar efter ett så heltäckande och högklassigt nationellt vaccinationsregister som möjligt som samtidigt betjänar det nationella vaccinationsprogrammet (bl.a. uppföljningen av vaccinationernas effekter), hälsovårdscentralerna (bl.a. täckningen av vaccinationerna) och medborgarna (bl.a. möjlighet att granska sina egna vaccinationsuppgifter). Definition av det material som använts för beräkning av täckningen Definition av populationen I beräkningarna beaktas barn som fötts Ett barn är med i beräkningen av täckningen om barnet på samma hälsovårdscentrals område har: minst åtta registrerade AvoHILMO-besök före ett års ålder, och minst ett besök före sex veckors ålder, och minst ett besök efter åtta månaders ålder Syftet med denna avgränsning är att säkerställa att barnets uppföljningsinformation finns att få i sin helhet från samma hälsovårdscentrals område (dvs. att avlägsna fel som orsakas av flyttrörelse). Definition av det tidsintervall som granskas Av de barn som fötts år 2012 har de barn tagits med, som är födda efter det att hälsocentralen har 1

2 börjat leverera vaccinationsuppgifter. Som gräns används den kalendermånad, från och med vilken minst 10% av AvoHILMO-besöken för barn under 1 år har anteckningar om vaccinationsåtgärder (andelen över 0,1). Ett barn gör under sitt första levnadsår c rådgivningsbesök, där det vid 3 (2, 3, 5 mån) ges vaccinationer. Syftet med den här avgränsningen är att säkerställa att bara de barn tas med i beräkningarna för vilka det finns några vaccinationsuppgifter över huvud taget (t.ex. att hälsocentralen skickar data i enligthet med AvoHILMO 2.0-specifikationen). Vaccinationer I rapporten ingår alla vaccinationsuppgifter för barn under 12 månader i den population som definieras ovan för följande vacciner och vaccinationsbesök: difteri-, stelkramps-, kikhost-, polio- och hib-vaccin DTaP-IPV-Hib (ges vid 3 mån och 5 mån ålder) pneumokockkonjugatvaccin PCV (ges vid 3 mån och 5 mån ålder) rotavirusvaccin ROTA (ges vid 2 mån, 3 mån och 5 mån ålder) Definition av det övriga materialet Sammandragen av det material som definieras ovan presenteras i Tabellerna 1 4. Tabellerna 5 6 fokuserar på hur vaccinationsåtgärderna har identifierats och i vilken takt vaccinationsåtgärderna införs i registret. För dessa sammandrag har använts alla vaccinationsuppgifter som till dags dato samlats i AvoHILMO från början av Beskrivning av rapportens innehåll Tabell 1a: serviceproducenter som är med i rapporten: Serviceproducenter vilkas uppgifter är med i denna rapport Tabell 1b: kommuner som är med i rapporten specificerade per år: Kommuner vilkas uppgifter är med i denna rapport Diagram 1: Andelen vaccinationsbesök (=besök för vilka vaccinationer registrerats) av AvoHILMObesök som gjorts av barn under 1 år: De kalendermånader som använts för de hälsovårdscentralsspecifika täckningsberäkningarna har definierats utifrån detta diagram. I diagramet finns ett tvärstreck vid den månad, från och med vilken vaccinationsbesökens andel konstant är över 0,1. Om andelen inte är över 0,1 har täckningsuppgifterna inte kunnat beräknas. Se avsnittet Definition av det tidsintervall som granskas ovan. Tabell 2: Andelen AvoHILMO-besök som gjorts av barn under 1 år för vilka vaccinationer registrerats: Här presenteras materialet i diagram 1 i form av antal. Tabell 3: Antalet barn som fötts 2012: Rad 1: antalet barn som fötts på hälsovårdscentralens område enligt Befolkningsregistercentralen i skiftet av Rad 2: antalet barn som har minst 8 registrerade AvoHILMO-besök under sina första 8 månader; se avsnittet Definition av populationen ovan Rad 3: Förhållandet mellan Rad 2 och Rad 1 2

3 Rad 4: Villkoret i enlighet med Rad 2 + barnet har också registrerade vaccinationsbesök (andelen vaccinationsbesök över 0,1; se avsnittet Definition av det tidsintervall som granskas ovan). Tabell 4: Täckningen av vaccinationerna för den definierade populationen: Täckningen av vaccinationerna för de vacciner som ges i enlighet med programmet vid 2, 3 och 5 månaders ålder. Diagram 2: Registrerad uppgift som har använts för att identifiera vaccinet per produkt (antalet vaccinationer i parentes): I kolumnerna på bilden presenteras de produkter som identifierats från registreringarna. Färgerna anger procentandelen av registreringar med hjälp av vilka produkten har identifierats. Tabell 5: Fördelningen (%) av satsnummeruppgifter som använts för att identifiera vacciner per kalenderår: alla vaccinationer: Procentandel av vacciner som identifierats med hjälp av satsnummeruppgiften. Nationella och internationella läkemedelsmyndigheter kräver att ett vaccin ska kunna spåras med hjälp av satsnummeruppgiften (förordning 421/2004). Tabell 6: Fördelningen (%) av registreringsuppgifter som använts för att identifiera vacciner per kalenderår: alla vaccinationer: Procentandel av registreringsuppgifter med hjälp av vilka vaccinerna har identifierats. Diagram 3: Genomsnittligt dröjsmål i sändningen av vaccinationsuppgifter per kalendermånad: I det övre diagrammet anges det genomsnittliga dröjsmålet från det att vaccinationsåtgärden har registrerats till det att uppgiften kommit till det nationella registret. I det nedre diagrammet visas antalet månatliga vaccinationsåtgärder baserat på registreringsdatumet. Ett typiskt drag för det nedre diagrammet är de influensavaccinationer som görs varje höst. Respons från hälsocentralerna Om sammandragen per hälsocentral i rapporten inte motsvarar verkligheten, ber vi vänligen hälsocentralerna ta kontakt, så att eventulella brister i datainsamlingen kan identifieras och rättas till. Respons kan ges per epost eller telefon: Epost: Tfn: Med samarbetshälsningar, Avdelningen för vaccinationer och immunskydd Institutet för hälsa och välfärd 3

4 Hälsocentral : Tyrnävä TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävän terveyskeskus Tabell 1a: Serviceproducenter som är med i rapporten TOPI kod TOPI serviceproducent och verksamhetsställe Tyrnävän Kunta, Tyrnävän Terveyskeskus År Tabell 1b: Kommuner som är med i rapporten per kalenderår Kommun 2011 Tyrnävä 2012 Tyrnävä 2013 Tyrnävä 4

5 Diagram 1: Andelen vaccinationsbesök (besök för vilka vaccinationer registrerats) av AvoHILMObesök som gjorts av barn under 1 år 0,5 Vaccinationsbesök/AvoHILMO besök 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Januari Kalendermånad 5

6 Tabell 2: Andelen vaccinationsbesök (besök för vilka vaccinationer registrerats) av AvoHILMObesök som gjorts av barn under 1 år Månad Vaccinationsbesök AvoHILMO-besök Förhållande Januari ,25 Februari ,25 Mars ,23 April ,24 Maj ,27 Juni ,18 Juli ,26 Augusti ,32 September ,21 Oktober ,26 November ,19 December ,26 Januari ,27 Februari ,28 Mars ,22 April ,24 Maj ,28 Juni ,25 Juli ,28 Augusti ,24 Tabell 3: Antalet barn som fötts 2012 Hälsocentral Hela Finland Enligt befolkningsregistret Barn med minst 8 AvoHILMO-besök AvoHILMO-besök/BRC-förhållande (%) 62,09 63,26 Barn med minst 8 besök + vaccinationer har getts Tabell 4: Täckningen av vaccinationerna för den definierade befolkningen Hälsocentral (N=95) Hela Finland (N=14145) Vaccin Doser Antal Täckning (%) Antal Täckning (%) DTaP-IPV-Hib , ,5 DTaP-IPV-Hib , ,8 Rota , ,8 Rota , ,0 Rota , ,6 PCV , ,3 PCV , ,5 6

7 Diagram 2: Registrerad uppgift som har använts för att identifiera vaccinet specificerat per produkt (antalet vaccinationer i parentes) Prevenar 13 (1) Intanza (1) Gardasil (1) Flupar Vaccin (1) Ixiaro (2) Mencevax ACWY Novum (2) Engerix B (2) Encepur lapset (4) Encepur (7) Pneumovax (7) Stamaril (8) Ticovac Junior (12) Ticovac (19) Infanrix Polio (20) Varilrix (27) Twinrix Paediatric (77) Twinrix Adult (82) Havrix (103) Vaxigrip (128) ditebooster (165) Fluarix (184) Boostrix (257) M M RVAXPRO (355) Tetravac (376) Influvac (382) Priorix (418) Rotateq (871) Synflorix (953) Infanrix Polio+HIB (1069) Andel (%) Satsnummer, exakt Satsnummer, inexakt Handelsnamn, exakt Handelsnamn, inexakt 7

8 Tabell 5: Fördelningen (%) av satsnummeruppgifter som använts för att identifiera vacciner per kalenderår Satsnummer, exakt 76,1 71,2 68,2 Satsnummer, inexakt 20,2 21,6 2,3 Satsnummer, okänt 3,8 7,2 29,5 Inget satsnummer 0,0 0,0 0,0 Tabell 6: Fördelningen (%) av registreringsuppgifter som använts för att identifiera vacciner per kalenderår Satsnummer, exakt 76,1 71,2 68,2 Satsnummer, inexakt 20,2 21,6 2,3 Handelsnamn, exakt 3,8 7,2 29,5 Handelsnamn, inexakt 0,0 0,0 0,0 Övriga 0,0 0,0 0,0 Okänd 0,0 0,0 0,0 8

9 Diagram 3: Genomsnittligt dröjsmål i sändningen av vaccinationsuppgifter per kalendermånad Genomsnittligt dröjsmål i månader Antal registreringar Rapporten producerad :59-9

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Arbetskraftsundersökning

Arbetskraftsundersökning Arbetsmarknaden 015 Arbetskraftsundersökning 015, maj Det relativa arbetslöshetstalet för maj 11,8 procent Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 015 till

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Patientsäkerhet lönar sig

Patientsäkerhet lönar sig NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Patientsäkerhet lönar sig KOSTNADER FÖR SKADOR OCH VÅRDSKADOR I SLUTENVÅRDEN ÅR 2013 Patientsäkerhet lönar sig 1 Förord Denna rapport redovisar kostnadsberäkningar

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Närmar sig och fjärmar sig

Närmar sig och fjärmar sig Närmar sig och fjärmar sig Uppföljning av indikatorerna för utrikes föddas sysselsättning Lena Schröder, Integrationsverket Gün Sahin, Arbetsmarknadsstyrelsen Närmar sig och fjärmar sig Integrationsverkets

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Så påverkar föräldraförsäkringen. invandrares etablering på arbetsmarknaden. Ulrika Vikman RAPPORT 2013:3

Så påverkar föräldraförsäkringen. invandrares etablering på arbetsmarknaden. Ulrika Vikman RAPPORT 2013:3 Så påverkar föräldraförsäkringen nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden Ulrika Vikman RAPPORT 2013:3 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet sammanställning för år 2012 och 2013

Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet sammanställning för år 2012 och 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:23 Datum 2014-06-09 Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 bandet sammanställning för år 2012 och 2013 UTKAST Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800--bandet sammanställningför

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer