Deltagarinformation och samtyckesdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deltagarinformation och samtyckesdokument"

Transkript

1 INFORMATION TILL DELTAGARENS FÖRÄLDER / VÅRDNADSHAVARE OCH SAMTYCKESDOKUMENT Undersökningens namn och nr: (10PN-PD-DIT-043) Regionalt randomiserad, kontrollerad undersökning i fas III/IV, där effekten av GlaxoSmithKline Biologicals konjugatvaccin med 10-valent pneumokock och protein D från okapslad Haemophilus influenzae utvärderas vid förebyggande av invasiva sjukdomar. Undersökningens namnförkortning: Ansvarsperson för undersökningen: Undersökningens sponsor: FinIP-vaccinundersökning MD Terhi Kilpi, Avdelningen för vacciner, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Helsingfors GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals S.A SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGEN Vi ber om ert samtycke till att ert barn deltar i en vaccinundersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför i samarbete med de finländska barnrådgivningarna. Vi uppmanar er att bekanta er omsorgsfullt med bifogade information innan ni beslutar om ert barn ska delta i undersökningen. I undersökningen utvärderas den skyddande effekten av ett nytt pneumokockvaccin. Man hoppas att totalt cirka barn under 2 år ska delta i undersökningen, som utförs i de flesta finländska kommunerna. Ett deltagande i undersökningen förutsätter inga extra besök på rådgivningen, utan vaccineringen sker i samband med de ordinära besöken på barnrådgivningen. Deltagandet och de vacciner som ges under undersökningen är gratis för er. Vid undersökningen tas inga prover från barnet. I undersökningen används som pneumokockvaccin ett vaccin som utvecklats av GSK Biologicals och som den europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat försäljningstillstånd. I undersökningen utvärderas vaccinets skydd mot sjukdomar orsakade av pneumokockbakterie (Streptococcus pneumoniae) och hemofilusbakterie (Haemophilus influenzae) (lunginflammation, hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och mellanöreinflammation) samt vaccinets inverkan på antalet punkteringar av trumhinnan vid återkommande öroninflammationer och användningen av antibiotika. Pneumokockvaccineringar kan också vara till nytta för ovaccinerade barn, vuxna och äldre personer. Under undersökningen får barnet antingen pneumokock- eller kontrollvaccin och det ges randomiserat: 2/3 av deltagarna får pneumokockvaccinet och 1/3 får kontrollvaccinet. Kontrollvaccinet är antingen ett hepatit A (Havrix TM )- eller hepatit B (Engerix B TM )-vaccin, beroende på hur gammalt barnet är vid undersökningen. De använda vaccinerna är blindade så att varken ni eller personalen på rådgivningen vet vilket vaccin barnet får under undersökningens gång. Huvudförutsättningarna för att delta i undersökningen är: Barnet ska vara 6 veckor 18 månader gammalt Ni har undertecknat samtyckesdokumentet Rådgivningspersonalen konstaterar att barnet är tillräckligt friskt (vaccinationsdugligt). Barnet har inte tidigare fått pneumokock-, hepatit A- eller hepatit B-vaccin. Undersökningens gång: Antalet vaccindoser som barnet får (2 4) beror på barnets ålder och hemort Den sista vaccindosen ges inom 6 10 månader från den första vaccindosen. Undersökningen omfattar långtidsuppföljning av vaccineffekter utgående från information i nationella hälsoregister. Undersökningen beskrivs mer i detalj på följande sidor. 1/8

2 ATT GE SITT SAMTYCKE Vi ber om ert samtycke till att ert barn frivilligt deltar i den kliniska undersökning som beskrivs nedan. Läs denna information noggrant innan ni fattar beslut om ert barns deltagande i undersökningen. Hälsovårdaren eller läkaren på barnrådgivningen svarar på era eventuella frågor och ger tilläggsinformation om undersökningen. Om ni vill att ert barn deltar i undersökningen, ska ni underteckna undersökningens egentliga samtyckesdokument vid ett rådgivningsbesök. UNDERSÖKNINGENS SYFTE I den här undersökningen används ett nytt pneumokock-konjugatvaccin (förkortning PHiD-CVvaccin) som utvecklats av GSK Biologicals och som ska ge ett skydd mot sjukdomar orsakade av pneumokockbakterie (Streptococcus pneumoniae) och hemofilusbakterie (Haemophilus influenzae). Pneumokockbakterien är en av de vanligaste orsakerna till mellanöreinflammation. Den är också en vanlig orsak till lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Pneumokocker orsakar uppskattningsvis 50 hjärnhinneinflammationer, 600 blodförgiftningar och fler än lunginflammationsfall i Finland årligen. Dessutom orsakar pneumokocker cirka mellanöreinflammationer hos barn under 2 år. Hemofilusbakterien är en annan bakterie som vanligen orsakar öroninflammationer hos barn. Avsikten med denna undersökning är att utvärdera nyttan av pneumokockvaccinationsprogrammet för barn på befolkningsnivå, såväl bland de vaccinerade barnen som indirekt bland ovaccinerade barn, vuxna och äldre. I undersökningen utreds den skyddseffekt olika vaccinationsschema ger mot blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och lunginflammation. Man utreder också inverkan på antalet punkteringar av trumhinnan och användningen av antibiotika. Utvärderingen görs genom att jämföra sjukfrekvensen bland dem som fått pneumokockvaccinet med sjukfrekvensen bland dem som fått kontrollvaccinet. I undersökningen används som kontrollvacciner hepatitvacciner som har försäljningstillstånd och som inte har någon effekt på pneumokocksjukdomar. Kontrollvaccinet ges på samma sätt som pneumokockvaccinet. Antal deltagare: Institutet för hälsa och välfärd (THL) verkställer undersökningen i huvuddelen av de finländska kommunerna i samarbete med hälsocentralernas barnrådgivningar. Cirka barn förväntas delta i undersökningen. Av dem får cirka den första vaccinationen då de är under 7 månader gamla och cirka barn får den vid 7 18 månaders ålder. DELTAGANDE I UNDERSÖKNINGEN Under undersökningen får ert barn antingen PHiD-CV-pneumokockvaccin eller kontrollvaccin beroende på hemort och rådgivning. Det vaccin som används i undersökningen har randomiserats (utlottats) områdesvis, så ni kan inte välja vilket vaccin ert barn får. Under undersökningen används pneumokockvaccinet på 2/3 av områdena och kontrollvaccinet på 1/3. Undersökningen är dubbelblind. Det betyder att varken ni, personalen på rådgivningen eller undersökningspersonalen känner till vilket vaccin som används inom ert område. Senare, då blindningen avkodats (uppskattningsvis år 2011), kan ni via rådgivningen få veta vilket vaccin ert barn har fått. I undersökningen används ett av två olika kontrollvacciner beroende på barnets ålder: GSK Biologicals hepatit B-vaccin (Engerix B TM ), om barnet vid den första vaccinationen är under 12 månader. GSK Biologicals hepatit A-vaccin (Havrix TM 1440, 0,5 ml), om barnet vid den första vaccinationen är månader. 2/8

3 Ert barn kan delta i undersökningen om följande villkor uppfylls: Ert barn är 6 veckor 18 månader gammalt. Ni har undertecknat samtyckesdokumentet. Ert barn kan inte delta i undersökningen om något av följande uppfylls: Ert barn har redan fått pneumokock-, hepatit A- och/eller B-vaccin eller barnet planeras få något av dessa vacciner vid sidan om undersökningen. Ert barn har en ökad risk att få en pneumokockinfektion på grund av sitt hälsotillstånd och borde därför, enligt Institutet för hälsa och välfärds direktiv, vaccineras med pneumokockvaccin. Ert barn har konstaterats vara kraftigt överkänsligt mot någon av beståndsdelarna i vaccinet. Antalet vaccindoser ert barn får beror på barnets ålder vid den första vaccinationen (vaccinschema i nedanstående tabell). Dessutom följer man inom hälften av försöksområdena ett vaccinschema med fyra doser för barn under sju månader och inom hälften ett vaccinschema med tre doser. På detta sätt strävar man efter att hitta det bästa möjliga vaccinschemat. Ålder vid den första Vaccinschema vaccinationen 6 veckor 6 mån. 3 grunddoser med minst 4 veckors mellanrum ELLER 2 grunddoser med minst 8 veckors mellanrum OCH 1 boosterdos 6 mån. efter den sista grunddosen (minst 4 mån.) och barnet minst 11 mån gammalt mån. 2 grunddoser med minst 4 veckors mellanrum OCH 1 boosterdos 6 mån. efter den sista grunddosen (minst 4 mån.) mån. 2 doser med minst 6 mån. mellanrum Deltagande i undersökningen förutsätter inga extra besök på rådgivningen, utan vaccinerna kan ges i samband med de ordinära rådgivningsbesöken. De barn som deltar i undersökningen får de vaccin som hör till det nationella vaccinationsprogrammet och de vaccin som ingår i undersökningen kan ges samtidigt. VIKTIGT: Kontakta er rådgivningsskötare, om ert barn under undersökningens gång får ett medicinskt behov att få hepatit- och/eller pneumokockvaccin eller om ni flyttar till ett nytt rådgivningsområde. Då beställs och ges ytterligare vacciner till ert barn inom ramen för undersökningen utan att blindningen avkodas. I vissa fall kan ni också hänvisas till läkare för att få recept så att ni kan på egen bekostnad köpa vaccin på apoteket. Undersökningsvaccinerna ges som injektioner i lårmuskeln eller överarmen. Om ert barn har blödarsjuka, ska ni meddela detta till rådgivningsskötaren före vaccination. Under undersökningen tas inga blodprover på ert barn. Rådgivningen samlar in uppgifter om ert barn (såsom personbeteckning, ålder, kön, bostadsområde, vacciner) för undersökningsändamål. Undersökningen omfattar uppföljning av vaccineffekter med hjälp av nationella hälsoregister. Institutet för hälsa och välfärd samlar in registerdata bl.a. om förekomsten av allvarliga (invasiva) sjukdomar och lunginflammation (THL:s register över smittsamma sjukdomar och vårdanmälningsregister), antalet punkteringar av trumhinnan och antibiotikabehandlingar (THL:s vårdanmälningsregister och Folkpensionsanstaltens förmånsregister) samt vaccinernas biverkningar (THL:s register över vaccinbiverkningar). Tilläggsinformation samlas också in från patientjournaler, inklusive lungbilder, av vilka kopior kan samlas in och arkiveras. Också information om barnets födsel (graviditetens längd och vikt vid födseln, THL:s register över födda barn) samt information från Befolkningsregistercentralens samlas in vid behov. För att få 3/8

4 registerdata anhåller THL om tillstånd från social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen. Med ert samtycke bifogas dessa registerdata till den information om ert barn som fås under undersökningen. Beträffande allvarliga sjukdomar försöker man också utreda vilken bakterie som orsakat dem. Informationen fås från prover som tagits i samband med den ordinära vården av sjukdomen. Inga ytterligare blodprover tas från ert barn på grund av undersökningen. Registeruppföljningen för insamlingen av centrala undersökningsdata pågår minst 22 månader från att undersökningen inletts. Uppföljningen kan dock fortsätta även efter det för att följa upp vaccinernas långvariga skyddseffekt och/eller säkerhet. Ert samtycke att använda insamlade undersökningsdata gäller också den långvariga registeruppföljningen tills barnet fyller åtta år. EVENTUELLA FÖRDELAR MED UNDERSÖKNINGEN Både ert barn och i framtiden också andra barn kan dra nytta av den här undersökningen. Beroende på vaccin (pneumokock-, hepatit A- eller hepatit B-vaccin) är fördelarna: Möjlighet att skydda ert barn mot sjukdomar orsakade av pneumokock- eller hemofilusbakterie. Också ovaccinerade personer i det vaccinerade barnets närkrets kan dra nytta av att bakteriesmittorna blir färre. ELLER Möjlighet att skydda ert barn mot hepatit B-infektion (en av de vanligaste virusinfektionerna i levern). Patienter med långvarig infektion av hepatit B-virus löper större risk att drabbas av levercirros och levercancer. I Finland är hepatit B-infektioner sällsynta bland barn och risken är liten. Globalt sett anses vaccination ändå vara ett centralt sätt för att förebygga hepatit B-infektioner. ELLER Möjlighet att skydda ert barn mot hepatit A-infektion (vanlig virusinfektion i levern i länder med låg hygiennivå). Hepatit A-vaccin rekommenderas allmänt när man reser utanför EU, USA eller andra länder med hög levnadsstandard. De ovan nämnda pneumokock-, hepatit A- och hepatit B-vaccinerna ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet i Finland då undersökningen inleds, förutom för vissa riskgrupper. Finländska experter har rekommenderat att pneumokockvaccin inkluderas i vaccinationsprogrammet för barn. I det nationella vaccinationsprogrammet ingår vaccin mot hemofilusbakterie typ b, men det ger inte skydd mot andra hemofilusbakterier, som är vanliga orsakare till mellanöreinflammation. EVENTUELLA NACKDELAR MED UNDERSÖKNINGEN De vacciner som används i denna undersökning kan orsaka liknande biverkningar som har observerats i samband med andra vacciner som ges till barn: lokala vaccinationsreaktioner såsom smärta, rodnad, svullnad och hårdnad vid injektionsstället allmänna vaccinationsreaktioner såsom irritation, grinighet, aptitlöshet, kräkning, diarré, feber och dåsighet Dessa symtom går vanligtvis snabbt över av sig själva. Kontakta rådgivningen om ert barn uppvisar andra symtom efter vaccinationen eller symtom ni upplever som allvarliga. De vacciner som används i den här undersökningen kan också ge upphov till andra biverkningar, som inte är kända för tillfället. Precis som med vilket annat vaccin som helst kan det också förekomma oväntade allvarliga biverkningar, såsom överkänslighetsreaktioner (eksem eller allergi), som orsakas av vaccinet. På samma sätt som efter varje vaccination borde man observera hur ert barn mår i 30 minuters tid efter vaccinationen på rådgivningen i fall av eventuella akuta biverkningar. 4/8

5 Vaccination med PHiD-CV-pneumokockvaccinet: Läkemedelsmyndigheten har nyligen beviljat försäljningstillstånd för PhiD-CV-pneumokockvaccinet i Europa. Fler än PHiD-CV-vaccindoser har getts i de kliniska undersökningar som utförts till dags dato. En del av undersökningarna har genomförts i Finland. Dessutom har man för avsikt att ge över vaccindoser i andra planerade och pågående kliniska undersökningar. PHiD-CVvaccinet har visat sig vara säkert och det kan inte ge upphov till sjukdomar orsakade av pneumokock- eller hemofilusinfektioner. Följande biverkningar har rapporterats hos personer som fått PHiD-CV-vaccin: mindre vanliga (1/100 vaccinerade): blåmärke, blödning eller knöl vid injektionsstället, tillfälligt andningsuppehåll hos prematurer (som fötts före den 28:e graviditetsveckan). sällsynta (1/1000 vaccinerade): feberkramper, kramp utan feber, eksem, nässelfeber. Vaccination med hepatit A (Havrix TM 1440, 0,5 ml-) och hepatit B (Engerix B TM )- vaccin: Hepatit A- och hepatit B-vaccinerna är vanligen vältolererade. Hepatit A-vaccinet har getts till barn i 16 års tid och hepatit B-vaccinet i 22 års tid, globalt miljontals doser. Rapporterade biverkningar bland personer som fått hepatit A-vaccinet har varit huvudvärk, illamående, förstoppning, eksem och trötthet. Mycket sällsynta (1/ vaccinerade) biverkningar var muskel- och/eller ledsmärta och kramper. Följande biverkningar har rapporterats hos personer som fått hepatit B-vaccin: eksem, trötthet, illamående och muskel- och/eller ledsmärta. I mycket sällsynta fall har det förekommit krampattacker och låg mängd blodplättar. Hos barn under 2 år har det efter hepatit B-vaccinering rapporterats sjukdomar i det perifera och centrala nervsystemet (inklusive infektioner och inflammationer), men något orsakssamband mellan sjukdomarna och vaccinet har inte påvisats. ALTERNATIV Det finns ett pneumokock-konjugatvaccin som innehåller sju pneumokocktyper (s.k. 7-valent vaccin) mot sjukdomar orsakade av pneumokockbakterie hos barn under 5 år. Detta konjugatvaccin, Prevenar, som tillverkas av Wyeth Lederle, har påvisats skydda barn mot pneumokocksjukdomar, lunginflammation och mellanöreinflammation. Vaccinet skyddar dock inte mot sjukdomar orsakade av hemofilusbakerie. Man kan skaffa det receptbelagda vaccinet på apotek på egen bekostnad. Sjukdomar som orsakas av pneumokockbakterie behandlas med antibiotika. Trots vård kan sjukdomarna leda till bestående men eller dödsfall. Det går även att skaffa hepatit A- och B-vaccinerna på apotek med recept på egen bekostnad. FRIVILLIGT ATT DELTA OCH AVBRYTA UNDERSÖKNINGEN Ni har rätt att när som helst och utan att uppge orsak avbryta vaccinationen av ert barn. Då ges vaccinerna inte längre, men uppföljningen som baserar sig på de nationella hälsoregistren fortsätter. Om ni också vill avbryta användningen av ert barns registeruppgifter för undersökningsändamål ska ni meddela detta till rådgivningsskötaren eller undersökningspersonalen. Den fortsatta hälsovården av ert barn påverkas inte på något sätt om ni avbryter undersökningen. Material som insamlats före tidpunkten för avbrytandet avlägsnas inte ur undersökningsdata. Ni informeras så fort som möjligt om det under undersökningens gång framkommer sådan ny information som kan inverka på er vilja att fortsätta ert barns deltagande i undersökningen. FÖRSÄKRING Ett barn som deltar i undersökningen är försäkrat enligt villkoren i patientskadeförsäkringen och av undersökningens uppdragsgivarens läkemedelsskadeförsäkring under hela undersökningen. 5/8

6 Om det eventuellt inträffar en läkemedelsskada, som konstateras av försäkringsbolaget, ersätter GSK Biologicals kostnader och inkomstförluster om de stannar under minimiersättningsbeloppet i läkemedelsskadeförsäkringen. KONFIDENTIALITET Datainsamling från de nationella hälsoregistren görs på basis av personbeteckningen. Institutet för hälsa och välfärd hanterar personbeteckningen konfidentiellt. Med ert samtycke ger ni representanter för undersökningens uppdragsgivare, GSK Biologicals, samt representanter för inhemska och utländska myndigheter, som ansvarar för läkemedelsövervakning och läkemedelssäkerhet, lov att studera den insamlade informationen och på det sättet säkerställa undersökningsresultatens riktighet och att undersökningen utförts på vederbörligt sätt. Informationen behandlas absolut konfidentiellt. Information som insamlats under undersökningen överförs till GSK Biologicals. Före det förses ert barns personuppgifter med en nummerserie (kodas) och innehåller inte längre barnets personbeteckning, namn, initialer, adress eller andra uppgifter från vilka barnet kunde identifieras. ANVÄNDNING OCH FÖRVARING AV UNDERSÖKNINGSINFORMATION Med ert samtycke ger ni Institutet för hälsa och välfärd och GSK Biologicals rätt att använda kodad information som insamlats under undersökningen enligt följande: Informationen arkiveras och behandlas elektroniskt för undersökningsändamål. Myndigheter eller andra grupper som ansvarar för läkemedelsövervakning och läkemedelssäkerhet kan använda informationen för att säkerställa att undersökningen är korrekt och har utförts på vederbörligt sätt. Om informationen sänds till ett annat land, skyddas informationen enligt lagstadgade krav. Informationen kan användas för publiceringen av resultat från undersökningen. Ert barns personuppgifters syns inte i dessa rapporter eller publikationer. Prövningsresultaten förväntas gynna vaccinationsprogram för barn i Finland och andra länder. ERSÄTTNINGAR Undersökningsbesök och de vacciner som ges är gratis. Det utbetalas ingen ersättning för att delta i undersökningen. GSK Biologicals ersätter kostnader för verkställandet av undersökningen till Institutet för hälsa och välfärd. Institutet för hälsa och välfärd utbetalar ersättning till deltagande hälsocentraler för extra arbete orsakat av undersökningen. TILLÄGGSUPPGIFTER Den här undersökningen har anmälts till Läkemedelsverket och den koordinerande etiska kommittén vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har förordat den. Om ni har frågor gällande undersökningens gång, deltagarens rättigheter, eventuella biverkningar, eventuella skador eller men relaterade till undersökningen eller om ert barn har medicinskt behov av tilläggsvaccination mot pneumokock, hepatit A eller hepatit B, var vänlig och kontakta rådgivningsskötaren inom ert område eller den läkare vid hälsovårdscentralen som är ansvarig för undersökningen. Undersökningens kontaktperson på Institutet för hälsa och välfärd svarar på era eventuella frågor om undersökningen: eller (telefontid må kl och to kl ) Mer information om undersökningen får ni också på undersökningens webbplats på: Efter att ni bekantat er med denna information ber vi om ert tillstånd att ert barn får delta i undersökningen. Om ni vill att ert barn deltar i undersökningen, ska ni underteckna samtyckesdokumentet vid ett rådgivningsbesök. 6/8

7

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Bästa förälder, funderar du över att låta ditt barn delta i vaccinationsforskningen? Detta häfte ger dig information

Läs mer

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 TBE-VACCINATIONSKAMPANJEN

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner?

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Förhandsgodkänd av IGM pre20130118pse07 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 52 000 www.pfizer.se

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination.

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Mikroskopisk bild av Streptococcus pneumoniae (pneumokock). Pneumokocker är den vanligaste orsaken

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Bakgrund År 2012 ordnade THL utbildningsdagar om registrering av vaccinationer och om vaccinationsregistret för administratörerna av hälsovårdscentralernas patientdatasystem.

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Bakgrund År 2012 ordnade THL utbildningsdagar om registrering av vaccinationer och om vaccinationsregistret för administratörerna av hälsovårdscentralernas patientdatasystem.

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet GÄLLER FRÅN JANUARI 2010 Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination?

Läs mer

Information till deltagare i forskningsstudien:

Information till deltagare i forskningsstudien: Information till deltagare i forskningsstudien: En single-center studie för utvärdering av ViscoGels säkerhet samt dess säkerhet och effekt som adjuvans i Act-HIB vaccinet administrerat intramuskulärt

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Synflorix injektionsvätska, suspension i förfylld spruta Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat 2 KVALITATIV

Läs mer

GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com 20090406SYNF:225

GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com 20090406SYNF:225 GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com 20090406SYNF:225 Synflorix Nytt vaccin mot pneumokocker! Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat.

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI Handelsnamn: Difterivaccine SSI ATC-kod: Företag: SSI Grundimmunisering mot difteri Enda vaccin för grundimmunisering mot difteri på svenska marknaden. Nationell licens finns. God skyddseffekt uppnås efter

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Vaccination inför och efter njurtransplantation

Vaccination inför och efter njurtransplantation Vaccination inför och efter njurtransplantation Jag har rensat bort tabeller, figurer och andra illustrationer då det inte är tillåtet att distribuera dessa bilder pga copy-right. Marianne Jertborn Infektion,

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING I SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLAN

PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING I SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLAN Grankulla stad 6.4.2010 Social- och hälsovård Småbarnsfostran och förskola PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING I SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLAN Som grund för denna plan för läkemedelsbehandling är Social- och

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 029 524 6000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

VACCINATION PÅ VILHELMINA KOMMUNS SÄRSKILDA BOENDEN

VACCINATION PÅ VILHELMINA KOMMUNS SÄRSKILDA BOENDEN VACCINATION PÅ VILHELMINA KOMMUNS SÄRSKILDA BOENDEN 2010 Innehållsförteckning 1. INFLUENSA 2. SMITTSPRIDNING 3. SÄSONGENS INFLUENSAVACCIN 4. SKYDDSEFFEKT AV INFLUENSAVACCIN 5. RISKGRUPPER 6. INFLUENSAVACCIN

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Smittskydd Västra Götaland Information till sjuksköterskor inom beroendevården Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Procent Vaccination mot hepatit A och B till personer som

Läs mer

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Allmänt Vad är vaccinationsregistret? Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-09-25

BESLUT. Datum 2015-09-25 BESLUT 1 (8) Datum 2015-09-25 Vår beteckning SÖKANDE Pfizer AB Att: Pricing & Reimbursement, Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination

Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination Pneumokocker okända men långt ifrån ofarliga bakterier Till höger ser du en bild på en pneumokockbakterie, (Streptococcus

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Epaxal injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Epaxal injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Epaxal injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 vaccindos (0,5 ml) innehåller minst 24

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Upphandlade vacciner

Upphandlade vacciner Avsändarens tjänsteställe/handläggare Ulf Lindahl Datum Dnr Sida 2015-05-29 1(7) Upphandlade vacciner VACCINAVTAL Avtalsperiod: 20150601-20170531 Landstinget Västernorrland har tillsammans med Landstingen

Läs mer

Biverkningar vid vaccinationer

Biverkningar vid vaccinationer Biverkningar vid vaccinationer Vilka biverkningar ska rapporteras? Nya oväntade biverkningar Mindre vanliga och sällsynta biverkningar (FASS) Sådant som tycks öka i frekvens Sådant som tycks öka i allvarlighetsgrad

Läs mer

Patientinformation 1(5)

Patientinformation 1(5) 1(5) Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie med läkemedlen Avastin (bevacizumab) Tarceva (erlotinib) och Xeloda (capecitabine) för patienter med spridd tjock- /ändtarmscancer.

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

Patientinformation. Bakgrund och studiemål

Patientinformation. Bakgrund och studiemål Patientinformation I PsAer-IgY studien kommer vi att undersöka om långtidsanvändning av en ny medicin mot Pseudomonas-bakterien har möjlighet att förlänga tiden till återfall av Pseudomonasinfektion hos

Läs mer

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06)

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06) Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har 2011 utarbetat Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling

Läs mer

Finlands hematologiska register och biobank FHRB-biobank

Finlands hematologiska register och biobank FHRB-biobank Finlands hematologiska register och biobank FHRB-biobank Bästa patient Vi ber om Er tillåtelse att överföra era prover och era vårduppgifter till biobanken, de provtagningar som hänför sig till överföringen

Läs mer

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder BILAGA Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder (Komplettering och anpassning till det svenska vaccinationsprogrammet) Christina C Fåhraeus Barnläkare Hälsans vårdcentrum Juni

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Vad vinner vi med de nya vaccinerna?

Vad vinner vi med de nya vaccinerna? Mellansvenskt läkemedelsforum i Örebro 4-5 feb 2009 Örebro, onsdagen den 4 februari 2009 Vad vinner vi med de nya vaccinerna? aglindberg@gmail.com Vad vann vi med de gamla? Tidigt 1800-tal: Vad vinner

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN Hannele Repo/hr 23.11.2010 1 (7) uppdaterad 12.9.2012 (den ansvariges uppgifter) KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registeringssystem (programmet MawellCareCC)

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab)

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 27.6.2014, version 1.0 VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Hannele Häkkinen, sakkunnig EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell. 2012-04- 11 Beställarenheten Distribution

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell. 2012-04- 11 Beställarenheten Distribution www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell 2012-04- 11 1(3) Beställarenheten Distribution Frågor och svar om Gardasil Vem kan få Gardasil kostnadsfritt? Gardasil erbjuds till flickor

Läs mer

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS.

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS. I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Vill du och ditt barn delta i en forskningsstudie med syfte att utforma och utvärdera behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för ungdomar med irritable

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

ATT DELTA I EN LÄKEMEDELSPRÖVNING

ATT DELTA I EN LÄKEMEDELSPRÖVNING Information om ATT DELTA I EN LÄKEMEDELSPRÖVNING LÄKEMEDELSINFORMATIONSCENTRALEN Läkemedelsinformationscentralen PB 108, 00501 Helsingfors www.laaketietokeskus.fi INNEHÅLL Andra förnyade upplagan (första

Läs mer

Åtgärder vid fall av hepatit A och förebyggande av hepatit A-epidemier

Åtgärder vid fall av hepatit A och förebyggande av hepatit A-epidemier HANDLEDNING Åtgärder vid fall av hepatit A och förebyggande av hepatit A-epidemier Institutet för hälsa och välfärd PL 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Tel: 029 524 6000 www.thl.fi 6 2015 HANDLEDNING

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013 Välkomna till Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare Mars 2013 Aktuellt vaccinationer Läkemedelskommittén Halland, mars 2013 Vaccinationer grundvaccinationsprogram

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio

Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio Kunskapsakuten/ Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio olika sjukdomar i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

ÖVERVAKAD BEHANDLING I SYD-ÖSTERBOTTENS SJUKVÅRDSDISTRIKT. Anna-Maija Perttula 30.10.2007

ÖVERVAKAD BEHANDLING I SYD-ÖSTERBOTTENS SJUKVÅRDSDISTRIKT. Anna-Maija Perttula 30.10.2007 ÖVERVAKAD BEHANDLING I SYD-ÖSTERBOTTENS SJUKVÅRDSDISTRIKT Anna-Maija Perttula 30.10.2007 TUBERKULOS BOTAS OM... läkaren ordinerar en effektiv läkemedelskombination behandlingstiden är tillräckligt lång

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning EU RMP alitretinoin v8 maj 2014 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst I telefon- och e-postundersökningar bland vuxna i Nord- och Centraleuropa uppgav 6

Läs mer