Deltagarinformation och samtyckesdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deltagarinformation och samtyckesdokument"

Transkript

1 INFORMATION TILL DELTAGARENS FÖRÄLDER / VÅRDNADSHAVARE OCH SAMTYCKESDOKUMENT Undersökningens namn och nr: (10PN-PD-DIT-043) Regionalt randomiserad, kontrollerad undersökning i fas III/IV, där effekten av GlaxoSmithKline Biologicals konjugatvaccin med 10-valent pneumokock och protein D från okapslad Haemophilus influenzae utvärderas vid förebyggande av invasiva sjukdomar. Undersökningens namnförkortning: Ansvarsperson för undersökningen: Undersökningens sponsor: FinIP-vaccinundersökning MD Terhi Kilpi, Avdelningen för vacciner, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Helsingfors GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals S.A SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGEN Vi ber om ert samtycke till att ert barn deltar i en vaccinundersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför i samarbete med de finländska barnrådgivningarna. Vi uppmanar er att bekanta er omsorgsfullt med bifogade information innan ni beslutar om ert barn ska delta i undersökningen. I undersökningen utvärderas den skyddande effekten av ett nytt pneumokockvaccin. Man hoppas att totalt cirka barn under 2 år ska delta i undersökningen, som utförs i de flesta finländska kommunerna. Ett deltagande i undersökningen förutsätter inga extra besök på rådgivningen, utan vaccineringen sker i samband med de ordinära besöken på barnrådgivningen. Deltagandet och de vacciner som ges under undersökningen är gratis för er. Vid undersökningen tas inga prover från barnet. I undersökningen används som pneumokockvaccin ett vaccin som utvecklats av GSK Biologicals och som den europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat försäljningstillstånd. I undersökningen utvärderas vaccinets skydd mot sjukdomar orsakade av pneumokockbakterie (Streptococcus pneumoniae) och hemofilusbakterie (Haemophilus influenzae) (lunginflammation, hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och mellanöreinflammation) samt vaccinets inverkan på antalet punkteringar av trumhinnan vid återkommande öroninflammationer och användningen av antibiotika. Pneumokockvaccineringar kan också vara till nytta för ovaccinerade barn, vuxna och äldre personer. Under undersökningen får barnet antingen pneumokock- eller kontrollvaccin och det ges randomiserat: 2/3 av deltagarna får pneumokockvaccinet och 1/3 får kontrollvaccinet. Kontrollvaccinet är antingen ett hepatit A (Havrix TM )- eller hepatit B (Engerix B TM )-vaccin, beroende på hur gammalt barnet är vid undersökningen. De använda vaccinerna är blindade så att varken ni eller personalen på rådgivningen vet vilket vaccin barnet får under undersökningens gång. Huvudförutsättningarna för att delta i undersökningen är: Barnet ska vara 6 veckor 18 månader gammalt Ni har undertecknat samtyckesdokumentet Rådgivningspersonalen konstaterar att barnet är tillräckligt friskt (vaccinationsdugligt). Barnet har inte tidigare fått pneumokock-, hepatit A- eller hepatit B-vaccin. Undersökningens gång: Antalet vaccindoser som barnet får (2 4) beror på barnets ålder och hemort Den sista vaccindosen ges inom 6 10 månader från den första vaccindosen. Undersökningen omfattar långtidsuppföljning av vaccineffekter utgående från information i nationella hälsoregister. Undersökningen beskrivs mer i detalj på följande sidor. 1/8

2 ATT GE SITT SAMTYCKE Vi ber om ert samtycke till att ert barn frivilligt deltar i den kliniska undersökning som beskrivs nedan. Läs denna information noggrant innan ni fattar beslut om ert barns deltagande i undersökningen. Hälsovårdaren eller läkaren på barnrådgivningen svarar på era eventuella frågor och ger tilläggsinformation om undersökningen. Om ni vill att ert barn deltar i undersökningen, ska ni underteckna undersökningens egentliga samtyckesdokument vid ett rådgivningsbesök. UNDERSÖKNINGENS SYFTE I den här undersökningen används ett nytt pneumokock-konjugatvaccin (förkortning PHiD-CVvaccin) som utvecklats av GSK Biologicals och som ska ge ett skydd mot sjukdomar orsakade av pneumokockbakterie (Streptococcus pneumoniae) och hemofilusbakterie (Haemophilus influenzae). Pneumokockbakterien är en av de vanligaste orsakerna till mellanöreinflammation. Den är också en vanlig orsak till lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Pneumokocker orsakar uppskattningsvis 50 hjärnhinneinflammationer, 600 blodförgiftningar och fler än lunginflammationsfall i Finland årligen. Dessutom orsakar pneumokocker cirka mellanöreinflammationer hos barn under 2 år. Hemofilusbakterien är en annan bakterie som vanligen orsakar öroninflammationer hos barn. Avsikten med denna undersökning är att utvärdera nyttan av pneumokockvaccinationsprogrammet för barn på befolkningsnivå, såväl bland de vaccinerade barnen som indirekt bland ovaccinerade barn, vuxna och äldre. I undersökningen utreds den skyddseffekt olika vaccinationsschema ger mot blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och lunginflammation. Man utreder också inverkan på antalet punkteringar av trumhinnan och användningen av antibiotika. Utvärderingen görs genom att jämföra sjukfrekvensen bland dem som fått pneumokockvaccinet med sjukfrekvensen bland dem som fått kontrollvaccinet. I undersökningen används som kontrollvacciner hepatitvacciner som har försäljningstillstånd och som inte har någon effekt på pneumokocksjukdomar. Kontrollvaccinet ges på samma sätt som pneumokockvaccinet. Antal deltagare: Institutet för hälsa och välfärd (THL) verkställer undersökningen i huvuddelen av de finländska kommunerna i samarbete med hälsocentralernas barnrådgivningar. Cirka barn förväntas delta i undersökningen. Av dem får cirka den första vaccinationen då de är under 7 månader gamla och cirka barn får den vid 7 18 månaders ålder. DELTAGANDE I UNDERSÖKNINGEN Under undersökningen får ert barn antingen PHiD-CV-pneumokockvaccin eller kontrollvaccin beroende på hemort och rådgivning. Det vaccin som används i undersökningen har randomiserats (utlottats) områdesvis, så ni kan inte välja vilket vaccin ert barn får. Under undersökningen används pneumokockvaccinet på 2/3 av områdena och kontrollvaccinet på 1/3. Undersökningen är dubbelblind. Det betyder att varken ni, personalen på rådgivningen eller undersökningspersonalen känner till vilket vaccin som används inom ert område. Senare, då blindningen avkodats (uppskattningsvis år 2011), kan ni via rådgivningen få veta vilket vaccin ert barn har fått. I undersökningen används ett av två olika kontrollvacciner beroende på barnets ålder: GSK Biologicals hepatit B-vaccin (Engerix B TM ), om barnet vid den första vaccinationen är under 12 månader. GSK Biologicals hepatit A-vaccin (Havrix TM 1440, 0,5 ml), om barnet vid den första vaccinationen är månader. 2/8

3 Ert barn kan delta i undersökningen om följande villkor uppfylls: Ert barn är 6 veckor 18 månader gammalt. Ni har undertecknat samtyckesdokumentet. Ert barn kan inte delta i undersökningen om något av följande uppfylls: Ert barn har redan fått pneumokock-, hepatit A- och/eller B-vaccin eller barnet planeras få något av dessa vacciner vid sidan om undersökningen. Ert barn har en ökad risk att få en pneumokockinfektion på grund av sitt hälsotillstånd och borde därför, enligt Institutet för hälsa och välfärds direktiv, vaccineras med pneumokockvaccin. Ert barn har konstaterats vara kraftigt överkänsligt mot någon av beståndsdelarna i vaccinet. Antalet vaccindoser ert barn får beror på barnets ålder vid den första vaccinationen (vaccinschema i nedanstående tabell). Dessutom följer man inom hälften av försöksområdena ett vaccinschema med fyra doser för barn under sju månader och inom hälften ett vaccinschema med tre doser. På detta sätt strävar man efter att hitta det bästa möjliga vaccinschemat. Ålder vid den första Vaccinschema vaccinationen 6 veckor 6 mån. 3 grunddoser med minst 4 veckors mellanrum ELLER 2 grunddoser med minst 8 veckors mellanrum OCH 1 boosterdos 6 mån. efter den sista grunddosen (minst 4 mån.) och barnet minst 11 mån gammalt mån. 2 grunddoser med minst 4 veckors mellanrum OCH 1 boosterdos 6 mån. efter den sista grunddosen (minst 4 mån.) mån. 2 doser med minst 6 mån. mellanrum Deltagande i undersökningen förutsätter inga extra besök på rådgivningen, utan vaccinerna kan ges i samband med de ordinära rådgivningsbesöken. De barn som deltar i undersökningen får de vaccin som hör till det nationella vaccinationsprogrammet och de vaccin som ingår i undersökningen kan ges samtidigt. VIKTIGT: Kontakta er rådgivningsskötare, om ert barn under undersökningens gång får ett medicinskt behov att få hepatit- och/eller pneumokockvaccin eller om ni flyttar till ett nytt rådgivningsområde. Då beställs och ges ytterligare vacciner till ert barn inom ramen för undersökningen utan att blindningen avkodas. I vissa fall kan ni också hänvisas till läkare för att få recept så att ni kan på egen bekostnad köpa vaccin på apoteket. Undersökningsvaccinerna ges som injektioner i lårmuskeln eller överarmen. Om ert barn har blödarsjuka, ska ni meddela detta till rådgivningsskötaren före vaccination. Under undersökningen tas inga blodprover på ert barn. Rådgivningen samlar in uppgifter om ert barn (såsom personbeteckning, ålder, kön, bostadsområde, vacciner) för undersökningsändamål. Undersökningen omfattar uppföljning av vaccineffekter med hjälp av nationella hälsoregister. Institutet för hälsa och välfärd samlar in registerdata bl.a. om förekomsten av allvarliga (invasiva) sjukdomar och lunginflammation (THL:s register över smittsamma sjukdomar och vårdanmälningsregister), antalet punkteringar av trumhinnan och antibiotikabehandlingar (THL:s vårdanmälningsregister och Folkpensionsanstaltens förmånsregister) samt vaccinernas biverkningar (THL:s register över vaccinbiverkningar). Tilläggsinformation samlas också in från patientjournaler, inklusive lungbilder, av vilka kopior kan samlas in och arkiveras. Också information om barnets födsel (graviditetens längd och vikt vid födseln, THL:s register över födda barn) samt information från Befolkningsregistercentralens samlas in vid behov. För att få 3/8

4 registerdata anhåller THL om tillstånd från social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen. Med ert samtycke bifogas dessa registerdata till den information om ert barn som fås under undersökningen. Beträffande allvarliga sjukdomar försöker man också utreda vilken bakterie som orsakat dem. Informationen fås från prover som tagits i samband med den ordinära vården av sjukdomen. Inga ytterligare blodprover tas från ert barn på grund av undersökningen. Registeruppföljningen för insamlingen av centrala undersökningsdata pågår minst 22 månader från att undersökningen inletts. Uppföljningen kan dock fortsätta även efter det för att följa upp vaccinernas långvariga skyddseffekt och/eller säkerhet. Ert samtycke att använda insamlade undersökningsdata gäller också den långvariga registeruppföljningen tills barnet fyller åtta år. EVENTUELLA FÖRDELAR MED UNDERSÖKNINGEN Både ert barn och i framtiden också andra barn kan dra nytta av den här undersökningen. Beroende på vaccin (pneumokock-, hepatit A- eller hepatit B-vaccin) är fördelarna: Möjlighet att skydda ert barn mot sjukdomar orsakade av pneumokock- eller hemofilusbakterie. Också ovaccinerade personer i det vaccinerade barnets närkrets kan dra nytta av att bakteriesmittorna blir färre. ELLER Möjlighet att skydda ert barn mot hepatit B-infektion (en av de vanligaste virusinfektionerna i levern). Patienter med långvarig infektion av hepatit B-virus löper större risk att drabbas av levercirros och levercancer. I Finland är hepatit B-infektioner sällsynta bland barn och risken är liten. Globalt sett anses vaccination ändå vara ett centralt sätt för att förebygga hepatit B-infektioner. ELLER Möjlighet att skydda ert barn mot hepatit A-infektion (vanlig virusinfektion i levern i länder med låg hygiennivå). Hepatit A-vaccin rekommenderas allmänt när man reser utanför EU, USA eller andra länder med hög levnadsstandard. De ovan nämnda pneumokock-, hepatit A- och hepatit B-vaccinerna ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet i Finland då undersökningen inleds, förutom för vissa riskgrupper. Finländska experter har rekommenderat att pneumokockvaccin inkluderas i vaccinationsprogrammet för barn. I det nationella vaccinationsprogrammet ingår vaccin mot hemofilusbakterie typ b, men det ger inte skydd mot andra hemofilusbakterier, som är vanliga orsakare till mellanöreinflammation. EVENTUELLA NACKDELAR MED UNDERSÖKNINGEN De vacciner som används i denna undersökning kan orsaka liknande biverkningar som har observerats i samband med andra vacciner som ges till barn: lokala vaccinationsreaktioner såsom smärta, rodnad, svullnad och hårdnad vid injektionsstället allmänna vaccinationsreaktioner såsom irritation, grinighet, aptitlöshet, kräkning, diarré, feber och dåsighet Dessa symtom går vanligtvis snabbt över av sig själva. Kontakta rådgivningen om ert barn uppvisar andra symtom efter vaccinationen eller symtom ni upplever som allvarliga. De vacciner som används i den här undersökningen kan också ge upphov till andra biverkningar, som inte är kända för tillfället. Precis som med vilket annat vaccin som helst kan det också förekomma oväntade allvarliga biverkningar, såsom överkänslighetsreaktioner (eksem eller allergi), som orsakas av vaccinet. På samma sätt som efter varje vaccination borde man observera hur ert barn mår i 30 minuters tid efter vaccinationen på rådgivningen i fall av eventuella akuta biverkningar. 4/8

5 Vaccination med PHiD-CV-pneumokockvaccinet: Läkemedelsmyndigheten har nyligen beviljat försäljningstillstånd för PhiD-CV-pneumokockvaccinet i Europa. Fler än PHiD-CV-vaccindoser har getts i de kliniska undersökningar som utförts till dags dato. En del av undersökningarna har genomförts i Finland. Dessutom har man för avsikt att ge över vaccindoser i andra planerade och pågående kliniska undersökningar. PHiD-CVvaccinet har visat sig vara säkert och det kan inte ge upphov till sjukdomar orsakade av pneumokock- eller hemofilusinfektioner. Följande biverkningar har rapporterats hos personer som fått PHiD-CV-vaccin: mindre vanliga (1/100 vaccinerade): blåmärke, blödning eller knöl vid injektionsstället, tillfälligt andningsuppehåll hos prematurer (som fötts före den 28:e graviditetsveckan). sällsynta (1/1000 vaccinerade): feberkramper, kramp utan feber, eksem, nässelfeber. Vaccination med hepatit A (Havrix TM 1440, 0,5 ml-) och hepatit B (Engerix B TM )- vaccin: Hepatit A- och hepatit B-vaccinerna är vanligen vältolererade. Hepatit A-vaccinet har getts till barn i 16 års tid och hepatit B-vaccinet i 22 års tid, globalt miljontals doser. Rapporterade biverkningar bland personer som fått hepatit A-vaccinet har varit huvudvärk, illamående, förstoppning, eksem och trötthet. Mycket sällsynta (1/ vaccinerade) biverkningar var muskel- och/eller ledsmärta och kramper. Följande biverkningar har rapporterats hos personer som fått hepatit B-vaccin: eksem, trötthet, illamående och muskel- och/eller ledsmärta. I mycket sällsynta fall har det förekommit krampattacker och låg mängd blodplättar. Hos barn under 2 år har det efter hepatit B-vaccinering rapporterats sjukdomar i det perifera och centrala nervsystemet (inklusive infektioner och inflammationer), men något orsakssamband mellan sjukdomarna och vaccinet har inte påvisats. ALTERNATIV Det finns ett pneumokock-konjugatvaccin som innehåller sju pneumokocktyper (s.k. 7-valent vaccin) mot sjukdomar orsakade av pneumokockbakterie hos barn under 5 år. Detta konjugatvaccin, Prevenar, som tillverkas av Wyeth Lederle, har påvisats skydda barn mot pneumokocksjukdomar, lunginflammation och mellanöreinflammation. Vaccinet skyddar dock inte mot sjukdomar orsakade av hemofilusbakerie. Man kan skaffa det receptbelagda vaccinet på apotek på egen bekostnad. Sjukdomar som orsakas av pneumokockbakterie behandlas med antibiotika. Trots vård kan sjukdomarna leda till bestående men eller dödsfall. Det går även att skaffa hepatit A- och B-vaccinerna på apotek med recept på egen bekostnad. FRIVILLIGT ATT DELTA OCH AVBRYTA UNDERSÖKNINGEN Ni har rätt att när som helst och utan att uppge orsak avbryta vaccinationen av ert barn. Då ges vaccinerna inte längre, men uppföljningen som baserar sig på de nationella hälsoregistren fortsätter. Om ni också vill avbryta användningen av ert barns registeruppgifter för undersökningsändamål ska ni meddela detta till rådgivningsskötaren eller undersökningspersonalen. Den fortsatta hälsovården av ert barn påverkas inte på något sätt om ni avbryter undersökningen. Material som insamlats före tidpunkten för avbrytandet avlägsnas inte ur undersökningsdata. Ni informeras så fort som möjligt om det under undersökningens gång framkommer sådan ny information som kan inverka på er vilja att fortsätta ert barns deltagande i undersökningen. FÖRSÄKRING Ett barn som deltar i undersökningen är försäkrat enligt villkoren i patientskadeförsäkringen och av undersökningens uppdragsgivarens läkemedelsskadeförsäkring under hela undersökningen. 5/8

6 Om det eventuellt inträffar en läkemedelsskada, som konstateras av försäkringsbolaget, ersätter GSK Biologicals kostnader och inkomstförluster om de stannar under minimiersättningsbeloppet i läkemedelsskadeförsäkringen. KONFIDENTIALITET Datainsamling från de nationella hälsoregistren görs på basis av personbeteckningen. Institutet för hälsa och välfärd hanterar personbeteckningen konfidentiellt. Med ert samtycke ger ni representanter för undersökningens uppdragsgivare, GSK Biologicals, samt representanter för inhemska och utländska myndigheter, som ansvarar för läkemedelsövervakning och läkemedelssäkerhet, lov att studera den insamlade informationen och på det sättet säkerställa undersökningsresultatens riktighet och att undersökningen utförts på vederbörligt sätt. Informationen behandlas absolut konfidentiellt. Information som insamlats under undersökningen överförs till GSK Biologicals. Före det förses ert barns personuppgifter med en nummerserie (kodas) och innehåller inte längre barnets personbeteckning, namn, initialer, adress eller andra uppgifter från vilka barnet kunde identifieras. ANVÄNDNING OCH FÖRVARING AV UNDERSÖKNINGSINFORMATION Med ert samtycke ger ni Institutet för hälsa och välfärd och GSK Biologicals rätt att använda kodad information som insamlats under undersökningen enligt följande: Informationen arkiveras och behandlas elektroniskt för undersökningsändamål. Myndigheter eller andra grupper som ansvarar för läkemedelsövervakning och läkemedelssäkerhet kan använda informationen för att säkerställa att undersökningen är korrekt och har utförts på vederbörligt sätt. Om informationen sänds till ett annat land, skyddas informationen enligt lagstadgade krav. Informationen kan användas för publiceringen av resultat från undersökningen. Ert barns personuppgifters syns inte i dessa rapporter eller publikationer. Prövningsresultaten förväntas gynna vaccinationsprogram för barn i Finland och andra länder. ERSÄTTNINGAR Undersökningsbesök och de vacciner som ges är gratis. Det utbetalas ingen ersättning för att delta i undersökningen. GSK Biologicals ersätter kostnader för verkställandet av undersökningen till Institutet för hälsa och välfärd. Institutet för hälsa och välfärd utbetalar ersättning till deltagande hälsocentraler för extra arbete orsakat av undersökningen. TILLÄGGSUPPGIFTER Den här undersökningen har anmälts till Läkemedelsverket och den koordinerande etiska kommittén vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har förordat den. Om ni har frågor gällande undersökningens gång, deltagarens rättigheter, eventuella biverkningar, eventuella skador eller men relaterade till undersökningen eller om ert barn har medicinskt behov av tilläggsvaccination mot pneumokock, hepatit A eller hepatit B, var vänlig och kontakta rådgivningsskötaren inom ert område eller den läkare vid hälsovårdscentralen som är ansvarig för undersökningen. Undersökningens kontaktperson på Institutet för hälsa och välfärd svarar på era eventuella frågor om undersökningen: eller (telefontid må kl och to kl ) Mer information om undersökningen får ni också på undersökningens webbplats på: Efter att ni bekantat er med denna information ber vi om ert tillstånd att ert barn får delta i undersökningen. Om ni vill att ert barn deltar i undersökningen, ska ni underteckna samtyckesdokumentet vid ett rådgivningsbesök. 6/8

7

Rekommendation om pneumokockvaccinering. hör till medicinska riskgrupper REKOMMENDATION

Rekommendation om pneumokockvaccinering. hör till medicinska riskgrupper REKOMMENDATION Rekommendation om pneumokockvaccinering av barn under 5 år som hör till medicinska riskgrupper Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi

Läs mer

Användningen av BCGvaccin. Folkhälsoinstitutets vaccinationsrekommendation 2006

Användningen av BCGvaccin. Folkhälsoinstitutets vaccinationsrekommendation 2006 Användningen av BCGvaccin Folkhälsoinstitutets vaccinationsrekommendation 2006 Folkhälsoinstitutets publikationer C 6/2006 ISSN 1238-5875 2 ANVÄNDNINGEN AV BCG-VACCIN FOLKHÄLSOINSTITUTETS VACCINATIONSREKOMMENDATION

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare eller

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

Användning av TBE-vaccin på Åland under åren 2006 2010. Folkhälsoinstitutets rekommendation 2006

Användning av TBE-vaccin på Åland under åren 2006 2010. Folkhälsoinstitutets rekommendation 2006 Användning av TBE-vaccin på Åland under åren 2006 2010 Folkhälsoinstitutets rekommendation 2006 Folkhälsoinstitutets publikationer C 02/2006 Folkhälsoinstitutets publikationer C02/2006 ISBN 951-740-601-0

Läs mer

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Bästa förälder, funderar du över att låta ditt barn delta i vaccinationsforskningen? Detta häfte ger dig information

Läs mer

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 TBE-VACCINATIONSKAMPANJEN

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi

Läs mer

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika blir ett allt större hot mot vår hälsa. information från Barnplantorna Foto: Karim Hatoum

Läs mer

Fakta om pneumokocker och vaccin

Fakta om pneumokocker och vaccin Fakta om pneumokocker och vaccin Invasiv (allvarlig) pneumokocksjukdom är en fruktad sjukdom. Dödligheten är hög och de som överlever hjärnhinneinflammation får ofta bestående men. Barn under två år är

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION REKOMMENDATION Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2011 2012 PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 60 00 www.thl.fi 5 2011 Rekommendation

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner?

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Förhandsgodkänd av IGM pre20130118pse07 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 52 000 www.pfizer.se

Läs mer

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Det handlar om vaccination mot pneumokocker Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Bästa förälder, funderar du över att låta ditt barn delta i vaccinationsforskningen? Detta häfte ger dig information

Läs mer

Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013

Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013 REKOMMENDATION Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 029 524 6000 www.thl.fi

Läs mer

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Deltagarnummer: Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Du tillfrågas härmed om att delta i en vaccinstudie mot influensa orsakad av H1N1 (svininfluensa)

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Influensa och pneumokockvaccination säsongen

Influensa och pneumokockvaccination säsongen Tjänsteställe, handläggare Smittskyddsenheten 2017 10 19 17 333 1(6) Hans Boman Distribution Verksamhets och enhetschefer inom primärvården i Västernorrland Verksamhetschefer inom Specialistvården Mödrahälsovårdsöverläkare

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

Menjugate , version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Menjugate , version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Menjugate 22.6.2016, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Bakterien N. meningitidis kan orsaka

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/

Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/ Vacciner till barn skyddseffekt och biverkningar SBU-rapport nr 191, 2009. Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/ Bakgrund De globala

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination.

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Mikroskopisk bild av Streptococcus pneumoniae (pneumokock). Pneumokocker är den vanligaste orsaken

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Influensavaccinationsrekommendation

Influensavaccinationsrekommendation Influensavaccinationsrekommendation 2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 18/2005 1(6) Kommuner och samkommuner för folkhälsoarbete som upprätthåller hälsocentraler, samt sjukvårdsdistrikten Influensavaccination

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se Den

Läs mer

Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet

Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer för planering.

Läs mer

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Bakgrund År 2012 ordnade THL utbildningsdagar om registrering av vaccinationer och om vaccinationsregistret för administratörerna av hälsovårdscentralernas patientdatasystem.

Läs mer

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Bakgrund År 2012 ordnade THL utbildningsdagar om registrering av vaccinationer och om vaccinationsregistret för administratörerna av hälsovårdscentralernas patientdatasystem.

Läs mer

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Information till föräldrar Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Alla barn som bor i Stockholms län erbjuds kostnadsfri

Läs mer

BEHÖVER VI SKYDDA OSS MOT LUFTVÄGSINFEKTIONER? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccinering.

BEHÖVER VI SKYDDA OSS MOT LUFTVÄGSINFEKTIONER? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccinering. BEHÖVER VI SKYDDA OSS MOT LUFTVÄGSINFEKTIONER? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccinering. VILKA SJUKDOMAR ORSAKAS AV PNEUMOKOCKER? Näst efter virus är pneumokocker den vanligaste orsaken

Läs mer

Yttrande över remiss från Socialdepartementet om Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

Yttrande över remiss från Socialdepartementet om Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åke Örtqvist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, P 24 1 (4) HSN 2016-3330 Yttrande över remiss från Socialdepartementet om

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016 INSTRUKTION 1 (15) INFLUENSAVACCINATION ORDINATION RISKGRUPPER Inför säsongen 2015/2016 har sammansättningen av säsongsvaccinet ändrats jämfört med föregående år så att en influensa A-stam och influensa

Läs mer

Influvac 15 mikrog HA / 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta , Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Influvac 15 mikrog HA / 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta , Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Influvac 15 mikrog HA / 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 6.7.2016, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1

Läs mer

Remiss: Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

Remiss: Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram SOCIALDEPARTEMENTET s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Peter Iveroth Datum Vår beteckning 2016-09-30 09/2016 Ert datum Er beteckning 2016-06-10 S2013/00240/FS Remiss: Riskgruppsvaccinationer

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Rapportering av biverkningar. Vilka biverkningar ska rapporteras? Hur ser biverkningarna ut?

Rapportering av biverkningar. Vilka biverkningar ska rapporteras? Hur ser biverkningarna ut? Hur ser biverkningarna ut? Rapportering av biverkningar http://www.lakemedelsverket.se Vilka biverkningar ska rapporteras? Nya oväntadebiverkningar Mindre vanliga och sällsynta biverkningar (FASS) Sådant

Läs mer

Hur ser sjukdomarna ut?

Hur ser sjukdomarna ut? Vilka sjukdomar vaccinerar vi mot? Hur ser sjukdomarna ut? Difteri Smitta via närkontakt och luftburet Toxinproducerande bakterie Laryngit, tjocka beläggningar i svalget Myokardit, neurit Dödlighet 5-10

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2016/2017 i Västmanland - Kampanjstart onsdag den 9 november 2016

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2016/2017 i Västmanland - Kampanjstart onsdag den 9 november 2016 INFORMATION 1 (5) Nyheter inför höstens vaccinationskampanj Kampanjen startar en vecka senare än i fjol för att äldre och andra riskpersoner ska ha kvar så höga antikroppshalter som möjligt när influensan

Läs mer

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017 1(5) Enheten för smittskydd och vårdhygien Datum Vår beteckning 2013-09-20 2013/0017 Ert datum Er beteckning Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2013/2014 i Västmanland Kampanjstart tisdag den

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Bakgrund År 2012 ordnade THL utbildningsdagar om registrering av vaccinationer och om vaccinationsregistret för administratörerna av hälsovårdscentralernas patientdatasystem.

Läs mer

Har du barn under fem år?

Har du barn under fem år? Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker. information från Barnplantorna Pneumokocker kan leda till dövhet Pneumokocker är bakterier som kan ge mycket svåra infektioner

Läs mer

Information till deltagare i forskningsstudien:

Information till deltagare i forskningsstudien: Information till deltagare i forskningsstudien: En single-center studie för utvärdering av ViscoGels säkerhet samt dess säkerhet och effekt som adjuvans i Act-HIB vaccinet administrerat intramuskulärt

Läs mer

Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR

Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR Anvisning 22.5.2013 3428/03.01.01/2012 2/2013 Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera

Läs mer

Vaccinering av barn mot pneumokocker?

Vaccinering av barn mot pneumokocker? Vaccinering av barn mot pneumokocker? En rapport om sjukvårdshuvudmännens syn BARNPLANTORNA - Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat Rapport 2006-04-24 Bakgrund De barnvacciner som erbjuds till alla

Läs mer

ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR. Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel

ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR. Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel Anvisning 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel

Läs mer

Kostnadsfri eller subventionerad catch-up-vaccination av barn under 2 år mot pneumokocker

Kostnadsfri eller subventionerad catch-up-vaccination av barn under 2 år mot pneumokocker MISSIV 1(1) 27 oktober 2008 HSN 2008/160 Kostnadsfri eller subventionerad catch-up-vaccination av barn under 2 år mot pneumokocker Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att införa

Läs mer

Föreskrift 3/2010 1/(8)

Föreskrift 3/2010 1/(8) Föreskrift 3/2010 1/(8) Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010/2010),

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet GÄLLER FRÅN JANUARI 2010 Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination?

Läs mer

Varje dos om 0,5 ml innehåller: Pneumokock polysackarid serotyp 23F*

Varje dos om 0,5 ml innehåller: Pneumokock polysackarid serotyp 23F* 1. LÄKEMEDLETS NAMN Prevenar, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta Konjugerat pneumokocksackarid vaccin, adsorberat 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml innehåller:

Läs mer

Boostrix polio. 6.3.2015, version 1

Boostrix polio. 6.3.2015, version 1 Boostrix polio 6.3.2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Kikhosta Kikhosta (pertussis)

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013

Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Vaccinationsrapporter per hälsocentral 2013 Bakgrund År 2012 ordnade THL utbildningsdagar om registrering av vaccinationer och om vaccinationsregistret för administratörerna av hälsovårdscentralernas patientdatasystem.

Läs mer

Vad bör Du veta om INFANRIX HepB, ett kombinerat difteri-, stelkramp-, acellulärt kikhoste- och hepatit B-vaccin?

Vad bör Du veta om INFANRIX HepB, ett kombinerat difteri-, stelkramp-, acellulärt kikhoste- och hepatit B-vaccin? B. BIPACKSEDEL 4 Vad bör Du veta om INFANRIX HepB, ett kombinerat difteri-, stelkramp-, acellulärt kikhoste- och hepatit B-vaccin? Var vänlig läs denna text noggrant innan Ditt barn vaccineras. Behåll

Läs mer

Pneumokocker är. är den. okända för. de flesta. (MRSA) svenskar 50 år eller (2). stigande. Risken att insjukna 1 (5)

Pneumokocker är. är den. okända för. de flesta. (MRSA) svenskar 50 år eller (2). stigande. Risken att insjukna 1 (5) Pressmeddelande Sollentuna 6 juni 2012 Sifo: Stor okunskap om vanligaste bakterien som orsakar lunginflammation Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation och den bakterie som orsakar

Läs mer

Fakta om mässling. Mässling orsakas av morbillivirus som sprids via luften som droppar.

Fakta om mässling. Mässling orsakas av morbillivirus som sprids via luften som droppar. 1 Fakta om mässling 1. Vad orsakar mässling? Mässling orsakas av morbillivirus som sprids via luften som droppar. 2. Är mässling farligt? Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Viruset kan

Läs mer

Vaccination mot HPV för flickor

Vaccination mot HPV för flickor Vaccination mot HPV för flickor En utbildning för hälsovårdspersonal Uppdaterad i november 2016 Vaccination mot HPV för flickor Välj det område du vill veta mer om HPV-infektion och livmoderhalscancer

Läs mer

Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré

Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré Vill du vara med i en studie där vi prövar ett nytt drickbart vaccin mot diarré som orsakas av så kallade

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet

Barnvaccinationsprogrammet Historik: 1300-talet - variolisering 1796 första smittkoppsvaccinationen 1801 första vaccinationen i Sverige 1815 lag om obligatorisk smittkoppsvaccination 1901 Mjölkdroppen grundas 1930-talet Barnavårdscentraler

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI Handelsnamn: Difterivaccine SSI ATC-kod: Företag: SSI Grundimmunisering mot difteri Enda vaccin för grundimmunisering mot difteri på svenska marknaden. Nationell licens finns. God skyddseffekt uppnås efter

Läs mer

Hepatit B-vaccination som särskilt vaccinationsprogram

Hepatit B-vaccination som särskilt vaccinationsprogram 00076-2016-1.1.3 Hepatit B-vaccination som särskilt vaccinationsprogram Beslutsunderlag till regeringen Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten,

Läs mer

FISC K5 RÅDGIVNINGENS VACCINATIONSGUIDE

FISC K5 RÅDGIVNINGENS VACCINATIONSGUIDE FISC K5 RÅDGIVNINGENS VACCINATIONSGUIDE Innehåll TILL FÖRÄLDRAR... 3 VACCINATIONSPROGRAM... 4 Barn och ungdomars vaccinationer... 4 FAKTORER SOM INGÅR I VACCINATION... 5 Vad innebär vaccinering... 5 Innan

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Vaccination av barn 131121

Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Lagar, vaccinologi, tidpunkter för doser och dosintervall Vacciner i det nationella programmet; fokus på polio, mässling och BCG Vaccinationer utanför

Läs mer

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Grundkursen för lokalt smittskydds/stramaansvariga 2016 Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare Mässling? kontakta infektionsklinik direkt Luftburen smitta,

Läs mer

Rekommendation för vaccination mot pandemi (H1N1 2009)

Rekommendation för vaccination mot pandemi (H1N1 2009) Rekommendation för vaccination mot pandemi (H1N1 2009) Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi 5 2009 1 FÖR VACCINATION MOT PANDEMI

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till ändring

Läs mer

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Allmänt Vad är vaccinationsregistret? Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig

Läs mer

122 Pneumokockvaccination för barn. Landstingsstyrelsens beslut

122 Pneumokockvaccination för barn. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-10-14 LS-LED08-554 122 Pneumokockvaccination för barn Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstinget Sörmland påbörjar pneumokockvaccinering den 1 januari

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

1. Bakgrund. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8)

1. Bakgrund. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-128818 Fastställandedatum: 2017-06-14 Giltigt t.o.m.: 2018-06-14 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Pneumokocker - Vaccination

Läs mer

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter.

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter. Patientinformation En dubbel-blind, randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenter, klinisk fas IV-studie för att utvärdera prestanda, säkerhet och användbarhet av myrsyra på patienter med vårtor på händer,

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination

Influensa- och pneumokockvaccination Influensa- och pneumokockvaccination Åke Örtqvist Smittskyddsläkare 1 december, 2016 Influensa- och pneumokockvaccinationskampanjen nästan. Kampanjperiod 9 nov - 28 feb http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smitt

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan Epidemiolog / Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm mona.insulander@sll.se 2015 Sidan 1 Vilka vacciner har barnet fått hittills?

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Synflorix injektionsvätska, suspension i förfylld spruta Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat 2 KVALITATIV

Läs mer

Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017 Information till sjukvårdspersonal

Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017 Information till sjukvårdspersonal Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017 Information till sjukvårdspersonal Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare Vaccination är bästa skyddet Äldre människor och personer med dåligt

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Håkan Miörner Smittskyddsläkare 040-33 71 81 Hakan.Miorner@skane.se YTTRANDE Datum 2016-09-06 Dnr 1602288 1 (5) Remiss. Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Pandemiska vacciner och deras användning

Pandemiska vacciner och deras användning Pandemiska vacciner och deras användning Rose-Marie Ölander Avdelningen för vaccinationer och immunskydd 2.10.2009 1 Vilka typer av vacciner är det fråga om och hur används de? Prepandemiskt vaccin: ett

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30.

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30. S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30 Nr 4 2005 INNEHÅLL Rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar...

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rotarix oral suspension i förfylld oral applikator Rotavirusvaccin, levande

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rotarix oral suspension i förfylld oral applikator Rotavirusvaccin, levande BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Rotarix oral suspension i förfylld oral applikator Rotavirusvaccin, levande Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn får detta vaccin. - Spara denna bipacksedel,

Läs mer