Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)"

Transkript

1 Tentamen i termodynamik Provmoment: Ten0 Ladokkod: TT05A Tentamen ges för: Årskurs Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: ,5 högskolepoäng Hjälpmedel: Tabeller och Formler (Liber), Lilla fysikhandboken (Sandtorp Consult eller Studentlitteratur), Valfri gymnasietabellsamling, Formel och tabellhäfte bifogat tentamen, Miniräknare (grafritande men ej symbolhanterande) Språklexikon Totalt antal poäng på 60 poäng tentamen: För att få respektive betyg krävs: 3: 30p 4: 40p 5: 50p Inga bonuspoäng från duggor får tillgodoräknas vid denna omtentamen. Allmänna anvisningar: Rättningstiden är som längst tre veckor Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvariga lärare: Peter Ahlström, Kamran Rousta Telefonnummer: ,

2

3 Tentamen i termodynamik TT05A Högskolan i Borås Fredag , Ingenjörshögskolan Examinator Peter Ahlström ( ) Tentamen kan maximalt ge 60 poäng fördelade på 8 uppgifter. För att bli godkänd krävs minst totalt 30 poäng. För betyget 4 fordras totalt 40 poäng och för betyget 5 fordras 50 poäng. Hjälpmedel vid tentamen är Lilla fysikhandboken (Sandtorp Consult) eller Tabeller och Formler (Liber), formel- och tabellhäfte bifogat tentamen samt miniräknare (grafritande men ej symbolhanterande). Formel- och tabellhäfte bifogas tentamenstesen. Lösningarna skall vara tydliga och uppställda ekvationer väl motiverade. Då konstanter och formler hämtas från formelsamlingen skall detta anges. Fyll i skrivningsomslaget tydligt med namn, klass, vilka uppgifter som är lösta etc. och LYCKA TILL!!!. [7p] Stål har längdutvidningskoefficienten,5 0-5 K - medan vatten har volymsutvidgningskoefficienten,8 0-4 K -. a) En stålbro är 24 m lång. Med hur mycket förlängs den om temperaturen ökar 45 C? (2p) b) Vatten har densiteten 998,3 kg/m 3 vid 20,0 C. Beräkna med hjälp av detta och ovanstående data vilken densitet det har vid 40,0 C (OBS! Resultatet stämmer inte riktigt med tabellvärdet). (2p) c) En ståltank är full med vatten. Kommer det att bli plats över om man värmer tanken eller om man kyler tanken? Motivera! (p) d) En ståltank rymmer,000 m 3 vatten och är alldeles full vid 40,0 C. Vid vilken temperatur finns det,0 dm 3 plats över i tanken? (2p) 2. [8 p] Ett hus värms med hjälp av (direktverkande) el. Huset håller innertemperaturen 2,0 C medan utomhustemperaturen som årsgenomsnitt är 0,3 C. Under dessa omständigheter är värmeläckaget från huset,3 kw. Elpriset är, kr/kwh. a) Beräkna uppvärmningskostnaden per år! (2p) b) Om man i stället byter elelementen mot en värmepump kan man minska energianvändningen högst avsevärt. Beräkna hur stor effekt som skulle krävas om man kunde byta uppvärmningssystemet till en ideal (Carnot) värmepump! (2p) c) Beräkna hur mycket man skulle tjäna per år med ett sådant byte! (2p) d) En verklig värmepump har en värmefaktor som bara är 50% av den ideala värmepumpens. Beräkna värmekostnaden per år med en sådan värmepump! (2p) 3. [9p] Tilluften till ett hus värms upp med hjälp av varmvatten i en värmeväxlare. Luftflödet är 220 m 3 /h (mätt vid 22 C). Luften ska värmas från yttertemperaturen -2 C till +22 C och man önskar att vattentemperaturen inte sänks med mer än 0,0 C Antag att luften håller trycket 0,0 MPa. Luft har molmassan 0,0290 kg/mol och den specifika gaskonstanten 287 J/(kg K). a) Beräkna massflödet av luft. (2p) b) Bestäm vilket volymsflöde det motsvarar vid -2 C! (2p) c) Bestäm det erforderliga vattenflödet (mätt i kg/h)! (3p) d) Hur stor effekt avger vattnet till luften? (2p)

4 4. [8p] En vägg till ett hus består av tegel, isoleringsmaterial samt en gipsskiva. Teglets tjocklek är 0 cm och dess värmekonduktivitet är,5 W/(m C). Isoleringmaterialet har 5 cm tjocklek. Gipsskivan har 20 mm tjocklek och dess värmekonduktivitet är 0,5 W/(m C). α in =0W/(m 2 C) och α ut =5,0 W/(m 2 C). a) Beräkna vilken värmekonduktivitet isoleringsmaterialet högst får ha för att värmeförlusterna ska vara mindre än 3,0 W/m 2 när lufttemperaturen ute är 5,0 C och inne är den 20,0 C. (5p) b) Vad blir värmeförlusten per areaenhet vinterns kallaste dag (när det är vindstilla) med yttertemperaturen -35 C. (Antag att innetemperaturen är 20,0 C och att värmeövergångstalet på utsidan blir lägre; α in =0W/(m 2 C) och α ut =4,0 W/(m 2 C)) (3p) 5. [9p] R-34a är köldmedium för ett kylskåp med kyleffekten 4000 W. Köldmediet arbetar mellan trycken 350 och 80 kpa. Antag att kompressionsprocessen är isentropisk. a) Rita en principskiss för kylprocessen och identifiera alla tillstånd och komponenter i det ( p) b) Rita processen i det bifogade p-h diagrammet och avläs alla entalpier (2p) c) Bestäm köldmediets temperatur i kondensor och förångare (2p) d) Beräkna massflödet för köldmediet (2p) e) Beräkna köldfaktorn (2p) 6. [7p] En ideal Ottomotor har följande data: Temperatur efter expansion är 237 C Begynnelsetryck och -temperatur,0 bar respektive 27 C, Kompressionsförhållandet är 8,0, Antag luft som arbetsmedium med följande data: (c p =,005 kj/(kg K) och c v =0,78 kj/(kg K), κ=,4 och R luft =0,287 kj/(kg K) ) Lös följande uppgifter: a) Rita ett P-V diagram för processen (p) b) Beräkna det högsta trycket och temperaturen (3p) c) Beräkna totalt arbete som produceras per kg arbetsmedium (2p) d) Beräkna den termiska verkningsgraden (p) 7. [5p] En ny typ av gasmotor har utvecklats vid ett företag i Västsverige. Enligt försäljaren ska den fungera i rumstemperatur med en måttlig temperaturhöjning (00 C) av arbetsmediet och med väldigt litet överskottsvärme (0 kj vid ett arbete på 70 kj). Naturligtvis är detta nonsens. Förklara med ett termodynamiskt resonemang varför detta är orimligt: a) Beräkna hur mycket värme som måste tillföras för ovanstående arbete. (p) b) Beräkna motorns verkningsgrad (p) c) Beräkna temperaturen för den varma och den kalla reservoaren om man antar att motorn fungerar som en ideal Carnotprocess. (3p).

5 8. [7p] När man konstruerar hus gäller det att se upp så att man inte får köldbryggor, d.v.s. en stycke material med hög värmeledningsförmåga som går genom isoleringsmaterialet. Ett exempel är ett stålspik tvärs igenom isoleringsmaterialet. Isoleringen i en vägg har temperaturen 8,0 C på innerytan och temperaturen 0,0 C på ytterytan. a) Beräkna värmeflödet per kvadratmeter genom isoleringen om den har värmekonduktiviteten 0,050 W/(m K) och tjockleken 20 cm! (p) b) Beräkna värmeflödet genom ett långt stålspik tvärs igenom isoleringen (antag det har cirkulärt tvärsnitt med radien,5 mm och att stål har värmekonduktiviteten 45 W/(m K)) (p) c) Hur många spikar behövs det per kvadratmeter för att värmeledningen genom spikarna ska vara lika stor som genom resten av väggen? (p) d) Beräkna entropiproduktionen per kvadratmeter isolering! (2p) e) Beräkna entropiproduktionen per spik! (2p)

6 Beteckningar i termodynamik Beteckningar I formelsamling I Çengel Specifik värmekapacitet c p C p kj/(kg K) vid konstant tryck köldfaktor e COP R enhet Beskrivning Värme överfört vid den högre temperaturen Värme överfört vid den lägre temperaturen K U W/(m 2 K) Q = UA R R U kj/(kmol K) PV = nr U T R X R kj/(kg K) PV = mr T Q V Q H Q K Q L R U R = M Värmegenomgåmgskoefficient Allmänna (universella) gaskonstanten=8.34 Gaskonstanten för visst ämne X Den högre temperaturen T V T H Den lägre temperaturen T K T L Värmeövergångskoefficient α h W/(m 2 K) Q = ha ( T s T f ) Värmekonduktivitet λ k W/(m K) ( T H T L Q = ka ) L W Värmeflöde Φ Q Värmekapacitetskvot γ, κ k κ = γ = T k = C C p v ( KRO, AHL)

7 Beteckningar i termodynamik Definition av = + + värmegenomgåmgskoefficient U h h 2 k Ideal gas, Isentropic (= adiabatisk) T 2 V process = T V Entropiändring, fast och vätskefas Entropiändring, ideal gas P 2 P V V 2 = 2 S = mc av k ln T T 2 L k i i T 2 S = mc v ln + mr ln T T 2 S = mc p ln mr ln T Entropiändring, slutet system Q S = + S gen T Första huvudsatsen, slutet system Q W W b = U + KE + PE V V 2 P P 2 Första huvudsatsen, öppet system W b θ = 2 PdV H = U + W b Q W = m ut m θ = v 2 h Entalpi, inre energi för gas H = mc p T Entalpi, inre energi för fast fas och vätskefas U = mc v T gz H U = mc ( C C) C p v θ ut T in in ( KRO, AHL) i

8

9 Kompletterande formler i termodynamik 2008 Adiabatiska processer (Q=0) Arbete (allmänt för adiabatisk sluten process) Arbete (allmänt för adiabatisk öppen process) W= U= mc v T Ẇ= Ḣ= ṁ c p T Adiabatisk process för ideal gas = C p C v p v = p 2 v 2 Arbete Entropi T v =T 2 v 2 W= p V p 2 V 2 T p =T 2 p 2 Entropi (mikroskopisk definition) S=k ln = Antalet sätt ett tillstånd kan realiseras på k =, J/K (Boltzmanns konstant) Entropiändring för ideal gas ΔS=nR ln V 2 2 Q V rev T Entropiändring för kondenserade (inkompressibla) faser S = 2 mc dt T =mc ln T 2 T Verkningsgrad Allmänt (definition) = Nyttigt Tillfört t.ex. = W netto Q tillfört för Ottomotorn = r där r= V max V min (kompressionsförhållandet) och = C p C v Köldfaktor (definition) COP r = =K = Q k W Värmefaktor (definition) COP HP = v = Q v W (2008/05/23)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet om värmemaskiner. Läs detta ordentligt!

Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet om värmemaskiner. Läs detta ordentligt! Kretsprocesser Inledning I denna laboration får Du experimentera med en Stirlingmotor och studera en värmepump. Litteraturhänsvisning Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet

Läs mer

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi Teknisk Handbok Luftbehandlingsteknologi Innehållsförteckning 1 INLEDNING Handbokens syfte och mål 9 Presentation av handboken 9 2 ALLMÄNT OM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Inledning 11 3 LUFTENS EGENSKAPER Inledning

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som vill veta mer om bergvärmepumpar Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som

Läs mer

Laboration: Värmepump, Stirlingmotor och Kroppens Effekt

Laboration: Värmepump, Stirlingmotor och Kroppens Effekt FYSA15 Laboration: Värmepump, Stirlingmotor och Kroppens Effekt 1 2 Teori: Termodynamiska system och jämvikt Bild 1: En gas uppdelad i två delsystem A och B, skilda åt av en vägg. Ett termodynamiskt system,

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2001-03-27 Fysiska institutionen Leif Hassmyr KYLMASKIN/VÄRMEPUMP

UMEÅ UNIVERSITET 2001-03-27 Fysiska institutionen Leif Hassmyr KYLMASKIN/VÄRMEPUMP UMEÅ UNIVERSITET 2001-03-27 Fysiska institutionen Leif Hassmyr KYLMASKIN/VÄRMEPUMP 1 UPPGIFT l. Förstå principen för kylmaskinen/värmepumpen och känna till dess huvuddelar. 2. Bestämma kondensor-, förångar-

Läs mer

Bergva rme fo r den intresserade

Bergva rme fo r den intresserade 1 Bergva rme fo r den intresserade En handbok för dig som äger eller funderar på att köpa en bergvärmepump Författare: Erik Björk Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber 1

Läs mer

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se Investera i en luft/luft värmepump 1 Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? www..se Så fungerar en luft/luft värmepump 2 Kompressorn (1) tillförs en mindre mängd energi, komprimerar köldmediegasen,

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 7: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Reynolds tal är ett dimensionslöst tal som beskriver flödesegenskaperna hos en fluid. Ett lågt värde på Reynolds

Läs mer

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant Mattias Lindberg November 2012 Examensarbete 15 hp C-nivå Energisystem Energisystemingenjör Examinator: Nawzad

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem Kungl. Tekniska Högskolan Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem.......... Verifiering av metod föreslagen av BXV Slutrapport till projekt nr P18 inom Energimyndighetens program Effsys Kungl.

Läs mer

En jämförelse, av luft-vattenvärmepumpar med scrollkompressorer och flashinjektion scrollkompressorer, med hjälp av statistiska utgångsvärden

En jämförelse, av luft-vattenvärmepumpar med scrollkompressorer och flashinjektion scrollkompressorer, med hjälp av statistiska utgångsvärden En jämförelse, av luft-vattenvärmepumpar med scrollkompressorer och flashinjektion scrollkompressorer, med hjälp av statistiska utgångsvärden Emil Lindblom Förnamn Efternamn Examensarbete Distribuerade

Läs mer

Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten

Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Miljö- och energisystem Eric Landberg Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten Modified DX-SAHP for domestic water heating in Sweden Examensarbete

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Energiåtervinning från mjölkkylning

Energiåtervinning från mjölkkylning JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 401 Energiåtervinning från mjölkkylning Energy recovery from milk cooling Av Emelie Karlsson, Torsten Hörndahl, Ola Pettersson och Roger Nordman

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 27 Maj 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: M-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 10.00 och 11.30. Tentamen

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan Termodynamikens grundlagar Nollte grundlagen Termodynamikens 0:e grundlag Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan Temperatur Temperatur är ett mått på benägenheten

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer