NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010"

Transkript

1 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 VNSNAMND 44/2009 På sammanträdet fick nämnden ta del av en detaljerad redogörelse över budgetens utgångsläge. I enlighet med HNS budgetdirektiv kommer sjukvårdsområdet att till koncernförvaltningen lämna in sitt budgetförslag den I förslaget ingår följan de delar: - Verksamhetsplan - Driftsplan / resultaträkning - Personalplan - Resultat från kommunförhandlingarna - Investeringsbudget En sammanställning över de väsentli gaste förändringarna har sjukvårdsom rådet i enlighet med bud getdirektivet skickat in till koncernled ningen redan den (bilaga 2a) Sjukvårdsområdets ledningsgrupp har i ett par repriser behandlat budgetbe redningen 2010, senast på sammant rädet den HNS tjänstemannaledning kommer att behandla de områdesvisa budgetförs lagen på ett se minarium den Den är sjuk vårdsområdets direktör och förvalt ningsdi rektör kallade till koncernför valtningen för att mer detaljerat pre sentera budgetförslaget. En ligt HNS budget tidtabell kommer HNS styrelse att ha en första budgetgenomläsning den och en andra genom läsning den I november är det också meningen att sjukvårdsom rådenas nämnder för sin del skall ta ställning till nästa års budget. Styrel sens sista budgetmöte torde bli den varefter budgeten före läggs fullmäktige för beslut den Allmänt Den kommunala ekonomin är trängd och inom HNS är flere utredningar som direkt påverkar verksamheten vid VNS på hälft eller obehandlade i styrelsen: - Juhani Aers psykiatrirapport från i våras enligt vilken Ekåsens sjukhus stängs och ett behövligt antal psykiatriska platser byggs annan stans - BB rapporten daterad Kirurgirap porten daterad enligt vilken en förnuftig arbets fördelning mellan Lojo sjukvårdsområde och VNS inte låter sig göras om Ekenäs BB stängs - I enlighet med ett initiativ inlämnat till HNS fullmäktige i våras skall en ännu inte tillsatt arbetsgrupp reda ut vad en sammanslagning av VNS och Lojo sjukvårdsområde skulle innebära - Kommande förändringar i hälsovårdslagstiftningen kan komma att innebära att primärhälsovård och specialsjukvård regionalt slås samman till hälsovårdsområden. HNS

2 förvaltningsöverläkare Juha Tuominen har därför muntligt föreslagit att VNS, Hangö och Raseborg skulle bilda ett affärsverk inom HNS. Affärsverket skulle producera de primärhälsovårds- och specialsjukvårdstjänster invånarna behöver. Föreliggande budgetförslag utgår dock från att samtliga verksamheter fortsätter intakta också nästa år. Prestationsmängderna kan komma att sjunka eftersom Ingå i allt större utsträck ning kanaliserar sina patienter till Lojo sjukvårdsområde. Verksamhetsplanen Ett utkast till verksamhetsplan för VNS 2010 bifogas som bilaga 2b. Ur texten framgår att VNS huvuduppgift är att erbjuda befolkningen i det egna området specialsjukvård på basnivå i intimt samarbete med primärhälsovården utgående från de geografiska realiteterna. Bland tyngdpunkterna år 2010 märks planerna på att tillsammans med primärhälsovården bygga ut en heltäckande samjour. För ändamålet budgeterar VNS euro år Avsikten är att samjouren skall vara ett faktum senast Vidare framgår det att ambulanssjukvården utvecklas hela tiden. VNS höjer därför den läkartidsresurs som behövs för att axla det regionala ambulansansvaret från en dag i veckan till två dagar i veckan. Arbetsuppgiften koordineras med Lojo sjukvårdsområde som budgeterar en läkartidsresurs om 3 dagar i veckan för ambulanssjukvården. För VNS innebär detta en merkostnad om euro nästa år. Inom geropsykiatrin sjunker platsantalet från 32 till 28. I stället sker en ökad satsning på den geropsykiatriska öppenvården. Kostnadsmässigt ger detta en inbesparing på netto. Ur verksamhetsplanen framgår också att en västnyländsk hjälpmedelscentral inleder sin verksamhet i början av nästa år. Den utgör därför ett förändringsblock inom sjukvårdsområdet som budgeterar euro för densamma nästa år. Hjälpmedelscentralen är gemensam med Raseborgs stad och Hangö stad och den har som uppgift att tvätta, reparera, köpa in, prova ut och låna ut hjälpmedel av olika slag. Hjälpmedelscentralens verksamhetsplan har omfattats av grundtrygghetsnämnderna i såväl Hangö som Raseborg. Till hjälpmedelscentralen överförs 2 fysioterapeuter och 0,5 konditionsskötare från primärhälsovården och 0,5 konditionsskötare från VNS fysioterapienhet kommer VNS att överföra 5 vakanser till affärsverket HUS-Logistiikka: En servicemästare, 3 vaktmästare samt en stafett. Förändringen är endast organisatorisk och borde därför vara kostnadsneutral. Driftsbudgeten Bilaga 2c visar hur olika förändringar påverkar sjukvårdsområdets budget. Driftsutgifterna 2008 uppgick enligt bokslutet 2008 till nästan 45,6 miljoner euro. Årets utgiftsbudget har en slutsumma om 47,1 miljoner euro och prognosen för i år visar att utgifter-

3 na torde stanna på knappa 46,5 miljoner euro. Nästa år stiger utgiftsbudgetens slutsumma till ca 48,1 miljoner euro. I den summan ingår satsningen på samjoursprojektet, ambulansvården och hjälpmedelscentralen. Vidare ingår några vakansbenämningsändringar. En tänkt avdelningsöverläkartjänst i urologi påverkar i sig inte utgiftsbudgeten eftersom uppgiften för närvarande sköts som köptjänst. En ny avdelningssekreterarvakans till psykiatrin och en ny sjukskötarvakans till somatiken ingår också i budgetförslaget. Den interna köp- och sälj verksamheten inom HNS kostar sjukvårdsområdet uppskattningsvis 16,2 miljoner euro nästa år. Summan är 2,5 % högre än budgeten för i år. Förhandlingarna mellan sjukvårdsområdena och HNS olika affärsverk är ännu på hälft och det är därför omöjligt att uppge en exakt summa per affärsverk. Det är dock klart att VNS interna hyra till HUS-Tilakeskus sjunker från årets 3,645 miljoner euro till 3,288 miljoner euro. I bud ge ten 2010 ingår dock ett nytt anslag om 0,3 miljoner för köp av tjänster av fastighetsskötselbolaget HUS-Kiinteistöt Oy. En tänkt resultaträkning ur vilken framgår utgifter och inkomster per kostnadsslag framgår ur bilaga 2d. Driftsutgifterna stiger med ca 2,2 % jämfört med årets budget och ca 3,5 % jämfört med årets utgiftsprognos. För att kunna uppnå ett +/- 0 resultat måste driftsinkomsterna summera upp till ca 48,5 miljoner euro vilket är 2 % mer än i år. Huruvida detta lyckas är oklart eftersom sjukvårdsområdet ännu inte med säkerhet vet hur HNS kommer att fördela den överenskomna inkomsten från medlemskommunerna nästa år. Kommunerna För att få nästa års budget i balans bör VNS av medlemskommunerna kunna räkna med en inkomst på ca 43,8 miljoner euro. Summan är 3 % lägre än bokslutet 2008 och drygt 1% högre än prognosen för i år. Jämfört med årets budget skulle dock inkomsten från medlemskommunerna stiga med 5%. I enlighet med HNS budgetdirektiv har VNS förhandlat med de västnyländska kommunerna om ett avtal på HNS nivå. Förhandlingarna som fördes endast på tjänstemannanivå gav följande resultat: - Förhandlingarna med Hangö fördes den Staden godkände HNS anbud vilket på HNS nivå betyder en summa om 11,272 miljoner euro (bokslut 2008 = 11,102 miljoner euro, avtal 2009 = 9,922 miljoner euro, prognos 2009 = 10,956 miljoner euro). Av den avtalade summan 2010 kanaliseras 8,049 miljoner euro till VNS nästa å (8,447 miljoner euro i bokslutet 2008, 7,519 miljoner euro i årets budget. Prognosen 2009 slutar på 7,629 miljoner euro för tillfället). I nästa års summa ingår bl.a euro för hjälpmedelscentralen (20 % av hjälpmedelscentralens kostnader). - Förhandlingarna med Ingå fördes den Kommunen godtog HNS anbud som på HNS nivå betyder att Ingås specialsjukvård nästa år kostar 5,693 miljoner euro (5,473 miljoner i bokslutet 2008, 5,478 miljoner i årets bud-

4 get, 5,181 miljoner enligt årets prognos). Också Ingå fördelade sin avtalssumma 2010 så att VNS andel blir 3,285 miljoner euro (3,370 mil joner euro 2008, 3,394 mil joner euro enligt budgeten 2009, 2,838 miljoner euro enligt prognosen). - Förhandlingarna med Raseborg fördes Efter en längre diskussion meddelade staden att man godkänner en summa om 31,6 miljoner euro på HNS nivå (31,4 miljoner 2008, 28,508 miljoner i budgeten 2009, 32,143 miljoner i årets prognos). I summan skall såväl kostnader för samjourprojektet som hjälpmedelscentralen ingå. Hur stor andel av summan som kanaliseras till VNS ville staden inte ta ställning till. Prestationerna VNS räknar med att antalet vårdperioder också 2010 ligger kring st (bokslut 2008 = , budget 2009 = , prognos 2009 = ). En kommande arbetsfördelning inom kirurgin torde volymmässigt inte påverka antalet vårdperioder totalt sett. Antalet vårddagar (psykiatrin) kommer dock troligen att sjunka. I fjol bokfördes vårddagar, årets budget räknar med dagar och prognosen 2009 stannar på vårddagar. Nästa år sjunker dock antalet psykiatriska vårddagar med i.o.m. att Päijät-Häme inte längre har för avsikt att köpa tjänster av VNS (nuvarande avtal gäller 4 patienter, avtalet utgår ). Att det geropsykiatriska platsantalet sjun ker torde inte påverka antalet vårddagar 2010 som be räk nas upp gå till år Poliklinikbesöken ökar. I fjol bokfördes besök, årets budget räknar med medan prognosen för i år har en slutsumma om nästan besök. Budgetberedningen räknar därför med öppenvårdsbesök nästa år. Personalen I årets budget ingår löneanslag för 488 vakanser/tjänster (51,5 läkare, 367,5 vårdpersonal, 68 övriga). Nästa år överförs 5 vakanser till affärsverket HUS Logistiikka. För utvecklandet av samjouren budgeteras 1 läkartjänst och en sjukskötarvakans. Dessutom bud ge te ras en uro logt jänst, en sjuks kö tar va kans och en avdel nings se kre te rar be fattning samt yt terli gare 2,5 fy sioterapi vakanser för hjälp me delscentralen, totalt 488,5 va kan ser. Per sonalbudge ten beräk nas uppgå till ca 27,4 miljoner euro vilket är 1,1 % mer än årets bud get. Investeringarna Samtliga fastighetsreparationer budgeteras av HUS-Tilakeskus som för VNS preliminärt räknar med flere småprojekt (under 0,5 miljoner) till ett värde av 1,3 miljoner euro nästa år. I medicinsk apparatur budgeterar VNS 0,55 miljoner euro nästa år. En detaljerad apparaturförteckning är inte ännu klar. VNS budgeterar inga större investeringsprojekt (över 0,5 miljoner euro). Eftersom den planerade saneringen av E- och F flygeln inte blev av åren föreslår VNS att HUS Tilakeskus skul-

5 le budgetera anslag för densamma för åren i stället (totalt f.n. 3,2 miljoner euro). De bifogade uppgifterna är ännu ofullständiga och kommer att såväl förändras som kompletteras under hösten. Beslutsförslag Nämnden antecknar sig informationen ovan för kännedom samt återkommer i ärendet senast på sammanträdet den Ärendets behandling Beslut Ledamoten Marie Lundell föreslog, understödd av ledamoten Sinikka Holmström att in ne hål let i ki rur gi rap por ten borde beaktas som ett tyngd punkt som rå de då bud ge ten 2010 bereds. Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar Förvaltningsdirektör Gabi Erroll, tfn (019) , GSM

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen.

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen. 1 2 1. INLEDNING Projektet med att regionalt utveckla social- och hälsovården i Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå har utgått från det nationella hälsovårdsprogrammet och de kraftigt ökade kostnaderna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 2 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande FULLMÄKTIGE 14 31.03.2009 ÖVERBELÄGGNINGSAVGIFTER 2008 OCH UTVECKLING AV ÖVERBELÄGGNINGSFÖRFARANDET 79/02/05/00/2009 FMGE 14 Bakgrunden till överbeläggningsförfarandet (tidigare bötesdagsförfarandet till

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen 8.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Verkställande direktörens översikt...6 2 SAMKOMMUNENS UPPGIFT OCH ORGANISATION...8 2.1 Förtroendemannaorganisationen...8

Läs mer

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg 1 Socialombudsmannens redogörelse för år 2013 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg Socialombudsmannens arbete grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter (812/2000).

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter. Högskoleverkets rapportserie 2004:31 R

TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter. Högskoleverkets rapportserie 2004:31 R TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter... FRAM TILL 22 Högskoleverkets rapportserie 24:31 R TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet

Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet Stadsfullmäktige 102 15.12.2014 Karleby Energi / Bolagisering genom förvärv av affärsverksamhet och finansiering av förvärvet FGE 102 639/00/01/00/2010 Stadsstyrelsen 8.12.2014 626 Åtgärder efter fullmäktiges

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer