SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012"

Transkript

1 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade förändringar Psykiatri Somatik Centrala förändringar i sjukvårdsområdets verksamhet Centrala budgetförväntningar 3 2 NYCKELMÅL 2012 OCH MEDEL FÖR ATT NÅ MÅLEN Kunden och samhälleliga verkningar Ekonomi Processer och strukturer Personal, kompetens och ledning Forskning, undervisning och utveckling 8 3 SERVICEMÅL 9 4 EKONOMI Resultaträkning 10 5 ORGANISATION OCH PERSONAL Personalplan 10 (Liite 4_Sairaanhoitoalue_2012.doc)

2 VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade förändringar Psykiatri Verksamheten vid Västra Nylands sjukvårdsområde har genomgått stora förändringar under Fem psykiatriska avdelningar har stängts som en följd av att HNS styrelse godkände en psykiatrisk helhetsplan Förändringen skedde i mycket snabbare takt än någon kunde tro, vilket berodde på att många anställda inom psykiatrin sökte sig till andra arbetsplatser. Samtidigt som antalet sjukhusplatser drastiskt minskat byggs den psykiatriska öppenvården upp. Totalt ska verksamheten enligt planerna motsvara det västnyländska behovet av psykiatrisk specialsjukvård. Omstruktureringarna syns också i personalstyrkan. Denna är ännu något överdimensionerad men kommer senast 2014 i och med pensioneringar att vara på rätt nivå. Kostnaderna för den psykiatriska vården har dock inte sjunkit i samma takt som inkomsterna. Att få ner underskottet är mer eller mindre omöjligt så länge verksamheten fysiskt är placerad på Ekåsen området. Ekåsen området är för stort, för dyrt och för oändamålsenligt för den kvarvarande psykiatriska verksamheten. Tomten är ca 15 ha och har 15 olika byggnader. Mat, apoteksförnödenheter, lagervaror, intern post, mm transporteras med bil från Västra Nylands sjukhus. För ett litet sjukvårdsområde är det också verksamhetsmässigt oändamålsenligt med verksamhet på två olika campus. Att höja à-priserna för att täcka skillnaderna mellan inkomster och utgifter är inte heller en lösning. VNS nämnd har på sitt sammanträde tagit del av en utrymmesredogörelse. Nämnden förutsätter att planeringsarbetet fortsätter så att den psykiatriska verksamheten så fort som möjligt får ändamålsenliga utrymmen invid Västra Nylands sjukhus, antingen i en ny byggnad eller i existerande utrymmen på sjukhusområdet. Då Raseborgs stad också är i akut behov av verksamhetsutrymmen (främst för sin hälsovårdscentral) reder en lokal tjänstemannagrupp bestående av tjänstemän från såväl Raseborgs stad, VNS som från HNS Lokalcentral för tillfället ut vilket utrymmesbehovet verkligen är. En utrymmesmässig helhetsplan är avgörande och brådskande Somatik Till VNS somatiska block hör tre resultatenheter: Den medicinska resultatenheten, den operativa resultatenheten samt resultatenheten för gynekologi och barnmedicin. Eftersom resultatenheterna är små är det mer ändamålsenligt att se verksamheten som en helhet, VNS somatik. Sjukvårdsområdet ansvarar sedan mars 2011 för primärhälsovårdens jour under veckosluten. Erfarenheterna från året visar att jouren för att fungera bör förstärkas med två sjukskötare. För att effektivera triagen görs omfördelningar av arbetet, vårdare sekreterare, och därför inrättas en ny avdelningssekreterarbefattning med tanke på jouren. 2

3 I enlighet med HNS fastställda investeringsplan saneras äntligen flygel E- och F. Den av kommunerna länge efterfrågade jour-uppföljningsavdelningen placeras i flygelns andra våning. Saneringen planeras vara färdig i slutet av 2012 och verksamheten startar i början av år Sjukvårdsområdets skopienhet och den kirurgiska tidsbeställda polikliniken får nya verksamhetsutrymmen i nedre våningen. Flygeln kommer att vara färdig att tas i bruk först i november nästa år. VNS utgår från att i enlighet med tidigare överenskommelser och inom ramen för existerande resurser kunna bistå HUCS främst inom ortopedin och urologi. VNS ställer sig också positivt till ökad serviceproduktion inom ramen för aktiebolaget HYKS Oy. För närvarande köper VNS handkirurgtjänster av en utomstående leverantör. Under 2012 kommer VNS att köpa tjänsten av HUCS och budgeterar därför 20 % av en läkartjänst för ändamålet. Tre månaders vårdgaranti kräver utökade vårdresurser; en sjukskötare till skopienheten samt en halv sjukskötarvakans till ansvarsenheten för specialmedicinpoliklinik, hemsjukvården och lungrehabilitering. Den prehospitala akutsjukvården utvecklas i samarbete med Lojo sjukvårdsområde genom en gemensam ansvarsläkartjänst. För att VNS för sin del ska kunna sköta denna lagstadgade verksamhet anställer VNS en projektplanerare fr.o.m. hösten Västra Nylands sjukvårdsområde, befolkning och servicebehov Källa: Statistikcentralen; befolkning ; befolkningsprognos Centrala förändringar i sjukvårdsområdets verksamhet Se rubrik och Centrala budgetförväntningar De snabba omställningarna inom psykiatrin (-5 avdelningar) leder till att inkomsterna sjunker drastiskt medan utgifterna inte sjunker i samma takt. Detta gör att det är omöjligt att uppnå kravet på att budgetera ett +/-0 resultat. Trots att VNS hyreskostnader 2012 är lägre än 2011 tynger de sjukvårdsområdets budget eftersom sjukvårdsområdets utrymmen inom psykiatrin är dimensionerade för en volymmässigt helt annan verksamhet än dagens. Kostnaden till HNS affärsverk sjunker inte heller i samma takt som sjukvårdsområdets verksamhet minskar. 3

4 2 4

5 NYCKELMÅL 2012 OCH MEDEL FÖR ATT NÅ MÅLEN.1 Kunden och samhälleliga verkningar 5

6 .2 Ekonomi 6

7 .3 Processer och strukturer.4 7

8 Personal, kompetens och ledning Se punkt

9 Forskning, undervisning och utveckling Pågående utvecklingsprojekt: Mödrapoliklinik/mödrarådgivningssamarbete Mål: skapa nära samarbete mellan mödrapolikliniken och primärkommunernas mödrarådgivningar för att utnyttja de västnyländska resurserna effektivt. Prehospitala akutsjukvården Den prehospitala akutsjukvården utvecklas i samarbete med Lojo sjukvårdsområde. Den lagstadgade verksamheten innebär att VNS anställer en projektplanerare samt ökar ansvarsläkarens insats från 10 % arbetstid till 40 % (gemensam läkare med Lojo svo). Mål: ha fungerande prehospital akutsjukvård Psykiatrisk öppenvård Mål: skapa en god psykiatrisk öppenvård som motsvarar nationella rekommendationer i samråd med primärhälsovården. Remisshanteringsprojekt inom somatiken Mål: Att förenhetliga procedurerna kring remissmottagning och registrering inom alla somatiska specialiteter och att möjligast långt koncentrera hanteringen till en enhet. Därtill att klargöra olika aktörers roll och ansvar i remisshanteringen. Utgångspunkt tas i den generiska processbeskrivningen. Nybyggnadsplanering med Raseborgs stad och HNS-Lokalcentralen I.o.m. att verksamheten vid sjukvårdsområdets psykiatriska resultatenhet omstruktureras måste utrymmesfrågan lösas. Att ett litet sjukvårdsområde har verksamhet på två separata campusområden är inte ändamålsenligt. Då Raseborgs stad också är i akut behov av verksamhetsutrymmen (främst för sin hälsovårdscentral) reder en lokal tjänstemannagrupp bestående av tjänstemän från såväl Raseborgs stad, VNS som från HNS Lokalcentral för tillfället ut vilket utrymmesbehovet verkligen är. Ur VNS perspektiv är en snabb utrymmesmässig helhetsplan av stor betydelse. 9

10 3 SERVICEMÅL Målet är att effektivt utnyttja de resurser som finns tillgängliga inom sjukvårdsområdet, bl.a. genom att lätta på trycket för HUCS områdets operationsköer under Mejlanstornets renovering. Alla betalare totalt *) Projektprodukterna ingår 4 EKONOMI Enligt HNS budgetdirektiv (HNS styrelse ) bör samtliga sjukvårdsområden och affärsverk göra en +/-0 budget. P.g.a. de snabba omställningarna inom psykiatrin är det för VNS del inte möjligt att göra en realistisk budget i balans. Förutom omställningarna inom psykiatrin som dels betyder ett radikalt sänkt antal sjukhusplatser och dels en rejält förstärkt och omformad öppenvård innehåller sjukvårdsområdets budget 2012 också vissa nya satsningar: tilläggspersonal för samjouren tilläggspersonal i.o.m. att vårdgarantikraven skärps (från 6 månader till 3 månader) anslag för att utveckla den prehospitala akutvården i enlighet med lagstiftningen Den nedan presenterade resultaträkningen innehåller också en stor risk på inkomstsidan. HNS och Raseborg har inte enats då det gäller stadens euromässiga köp av tjänster från HNS nästa år. På HNS nivå är skillnaden drygt 2,7 miljoner euro. På VNS nivå är skillnaden dock ca 4 miljoner euro. Budgetförslaget presenterat nedan utgår från HNS uppfattning. 10

11 .1 Resultaträkning 5 ORGANISATION OCH PERSONAL.1 Personalplan Personalledningens tyngdpunkter 1. Tillräcklig personal och rekrytering En tillräcklig personal och personalens kunnande/kompetens fastställs och anpassas enligt lagstiftningen och de riksomfattande rekommendationerna. 2. Interaktivt ledarskap Man skapar regelbundna och interaktiva informationsrutiner mellan sjukvårdsområdets högsta ledning och personalen. 3. Personalens kompetens Alla anställda deltar minst 3 dagar i utbildning som gäller substansen inom det egna yrkesområdet. 4. Arbetshälsa och arbetarskydd HNS stödprogram för förbättrad arbetsförmåga samt de lokala anvisningarna förankras i det dagliga arbetet. Planer och medel för att nå personalmål 1. Omorganiseringen av verksamheten (vårdgarantikraven, samjouren, prehospitala akutsjukvården, psykiatrin) kommer att innebära förändringar i personalstrukturen. Personalstrukturen dimensioneras så att processernas smidighet, säker och effektiv patientvård och ekonomiska aspekter blir beaktade. Till en viss del kan man vid dimensioneringen utnyttja Rafaela-mätaren. Man strävar efter att minska användningen av hyrarbetskraft med alla medel som möjliggör direkt rekrytering. Det viktigaste är att satsa på arbetsgivarrykten och att göra ett direkt anställningsförhållande mera attraktivt. 2. Enhetliga handlingssätt, som uppdateras i den nya personalstrategin, bearbetas och förmännen sätts in i dem. Personalens medvetenhet om sjukvårdsområdets mål och 11

12 linjedragningar ökas i enlighet med sjukvårdsområdets personalstrategi. Utöver den av HNS anordnade förmansutbildningen ordnar sjukvårdsområdet egna utbildningsdagar för avdelningsskötare. 3. Vikten av utbildning betonas och att var och en förutsätts vara aktiv och söka sig till utbildning. Närförmännen har nyckelrollen i detta sammanhang. 4. I den lokala anvisningen om förbättrad arbetsförmåga koncentrerar man sig framför allt på tidigt ingripande och förebyggande av problem. Samarbetet med den lokala hälsovårdsstationen främjas i enlighet med anvisningen. Medarbetarkunskaperna främjas t.ex. med hjälp av utbildning och handledning. Personalledningens målkort Personalmängd, årsverken och hyrarbetskraft 12

13 13

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 VNSNAMND 44/2009 På sammanträdet 18.6.2009 32 fick nämnden ta del av en detaljerad redogörelse över budgetens utgångsläge.

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Fullmäktige 15.12., BILAGA 5 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Del 1 (3): Samkommunen samt bilagor Styrelsen 7.12. 1 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2012 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen.

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen. 1 2 1. INLEDNING Projektet med att regionalt utveckla social- och hälsovården i Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå har utgått från det nationella hälsovårdsprogrammet och de kraftigt ökade kostnaderna

Läs mer

PROJEKTET VÄSTNYLÄNDSK SAMJOUR MELLANRAPPORT 1/2010 INNEHÅLL

PROJEKTET VÄSTNYLÄNDSK SAMJOUR MELLANRAPPORT 1/2010 INNEHÅLL HELSINGFORS OCH NYLANDS 1/6 PROJEKTET VÄSTNYLÄNDSK SAMJOUR MELLANRAPPORT 1/2010 INNEHÅLL 1 INLEDNING 2 MÅLSÄTTNING 3 BESKRIVNING AV ARBETSSÄTTET 4 MELLANRAPPORT 4.1 Besöksstatistik 4.2 Personalresurser

Läs mer

2012 personalberättelse

2012 personalberättelse 2012 personalberättelse innehåll 3 Utveckling, kompetens, växelverkan och arbetshälsa 4 Tillräcklig personal och rekrytering 10 Interaktivt ledarskap 12 Personalens kompetens 15 Arbetshälsa och arbetarskydd

Läs mer

ORDNANDE AV HÄLSOVÅRD

ORDNANDE AV HÄLSOVÅRD ORDNANDE AV HÄLSOVÅRD I KOMMUNERNA I VÄSTRA NYLAND FÖRSLAG TILL BASRIKTLINJER FÖR ORDNANDE AV HÅLSOVÅRDSSERVICE I KOMMUNERNA I VÄSTRA NYLAND Slutrapport 25.10.2005! "# $ % & ' () & % $ * +, # $ % & ' ()

Läs mer

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13 Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden Barnsjukhuset Barnkliniken och användningen av de trånga

Läs mer

HNS strategi 2012 2016. HNS en föregångare. Effektiv vård för patientens bästa

HNS strategi 2012 2016. HNS en föregångare. Effektiv vård för patientens bästa HNS strategi 2012 2016 HNS en föregångare Effektiv vård för patientens bästa Vad är en strategi? Med strategin avses vid HNS det mål- och verksamhetsprogram som samkommunens fullmäktige godkänt. Strategin

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 2 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

187 FASTIGHETSCENTRALEN

187 FASTIGHETSCENTRALEN 187 FASTIGHETSCENTRALEN 188 15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2016-2018

BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2016-2018 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2016-2018 GODKÄNND AV STADSFULLMÄKTIGE 10.11.2014 Innehållsförteckning I Stadens strategiska mål och mål som är bindande i förhållande till fullmäktige 1 II Ekonomiska utgångspunkter

Läs mer

Utvärderingsberättelse för år 2012

Utvärderingsberättelse för år 2012 Utvärderingsberättelse för år 212 Till fullmäktige för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 1 98 96 94 92 9 88 86 84 82 8 78 76 74 72 7 978 986 946 967 965 922 92 97 911 915 9 898 9 897 882 88 887

Läs mer

De talar finska över huvudet på mig

De talar finska över huvudet på mig 1 2013 Eini Pihlajamäki MAGMA-STUDIE 1 2013 De talar finska över huvudet på mig perspektiv på svenskspråkig mentalvård De talar finska över huvudet på mig perspektiv på svenskspråkig mentalvård Utgivare:

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

Personalens ställning vid omorganisering av serviceproduktionen. Handbok för kommunala chefer

Personalens ställning vid omorganisering av serviceproduktionen. Handbok för kommunala chefer Personalens ställning vid omorganisering av serviceproduktionen Handbok för kommunala chefer Personalens ställning vid omorganisering av serviceproduktionen Handbok för kommunala chefer KT KOMMUNARBETSGIVARNA

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT PERSONALBERÄTTELSE 2011 2011 Personalberättelse Innehåll VI LYCKAS TILLSAMMANS 3 MÅL FÖR PERSONALLEDNINGEN 2011 4 KOMPETENT OCH YRKESKUNNIG PERSONAL 7 TILLGÅNGEN

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2013 1 (66) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2013 1 (66) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2013 1 (66) FULLMÄKTIGE TID 12.06.2013 kl. 09:00-13:44 Sammanträdet avbröts för den tid gruppmötena pågick 12.30-13.04 PLATS Biomedicum Helsingfors, föreläsningssal

Läs mer

P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2

P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2 P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kuva Foto: Jaakko J Salo 1. INLEDNING 3 2. PERSONALSTRATEGI 4 3. PERSONALMÄNGD OCH PERSONALSTRUKTUR 5 Personalmängd 5 Personalens ålder 8 Personalomsättning

Läs mer

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen 8.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Verkställande direktörens översikt...6 2 SAMKOMMUNENS UPPGIFT OCH ORGANISATION...8 2.1 Förtroendemannaorganisationen...8

Läs mer

UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET

UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET BAKGRUND FÖR BEREDNING AV RIKTLINJERNA Stadsstyrelsen tillsatte i december 2014 en arbetsgrupp för att bereda riktlinjer Matti Nuutti

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer