FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012"

Transkript

1 FULLMÄKTIGE FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR /02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga resurserna för uppnåendet av målen samt de investeringar som styr kvantiteten, kvaliteten och placeringen av sjukhusens verksamhetskapacitet. Utgångspunkter för beredningen av budgeten har varit den av fullmäktige i december 2008 godkända strategin samt sjukvårdsområdenas och affärsverkens egna strategier samt budgeten för år HNS strategiska huvudmål är: Patientorienterad och effektiv specialsjukvård som ges i rätt tid Högklassig forskning och undervisning i samarbete med Helsingfors universitet, övriga högskolor och yrkesskolor Ledning som stödjer och uppskattar den multiprofessionella expertorganisationen Branschens mest attraktiva arbetsplats med många möjligheter Ständig förbättring av verksamhetssätten och strukturerna Samarbete mellan kommunerna som grundar sig på förtroende och en förutsägbar och balanserad ekonomi. Budgetförslaget för 2010 och ekonomiplanen för finns i föredragningslistans bilaga 6. Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande karaktär Ekonomiplanen är uppgjord för tre år, varav det första är budgetåret. Fullmäktige godkänner på styrelsens förslag genom budgeten målen för samkommunens verksamhet och ekonomi. I resultatbudgeten för hela samkommunen presenteras samkommunens vision, strategiska huvudmål, måluppställning utifrån styrkortets fyra perspektiv samt resultatbudget och servicemål. Som bindande ekonomiska mål föreslås att fullmäktige fastställer samkommunens externa verksamhetskostnader exklusive affärsverken, men inklusive köp hos affärsverken och dotterbolagen. I driftsbudgeten beskrivs målen för sjukvårdsverksamheten samt forsknings-, undervisnings- och utvecklingsverksamheten på HNS-nivå. I driftsbudgeten upptas budgeterna och styrkorten för de fem sjukvårdsområdena och HNS-Lokalcentralen, samt koncernförvaltningens resultatbudget. De mål som ställs upp för enheterna är en produktivitetsökning på 2 procent, verksamhetskostnader högst i nivå med budgeten samt ett

2 nollresultat för räkenskapsperioden för alla sjukvårdsområden med undantag av HUCS sjukvårdsområde. Det bindande ekonomiska målet på samkommunnivå är samkommunens externa verksamhetskostnader exklusive affärsverken, inklusive köp från affärsverk och dotterbolag. De bindande målen för sjukvårdsområdena är ett nollresultat (förutom HUCS sjukvårdsområde) och produktivitetsmålet för räkenskapsperioden. I sjukvårdsområdenas verksamhetskostnader inkluderas ett produktivitetsmål på 2 procent i enlighet med det preliminära förslaget till serviceplaner för medlemskommunerna och genom att i planerna inkludera ändringar som är kopplade till verksamheten eller vårdservicens behov och eventuellt avtalas i förhandlingarna med kommunerna. Affärsverkens budgetar och ekonomiplaner utgör delar av HNS budget. Affärsverkens budgetar följer samma struktur som samkommunens budget. De för varje affärsverk fastställda målen gäller räkenskapsperiodens resultat, ett nollresultat, produktivitetsökning på 2 %, avkastning på placerat kapital i affärsverken, ränta på grundkapitalet 3 %, samt förändringar i prisnivån för tjänsterna. Föreslagna mål för förändringarna i affärsverkens prisnivå: Affärsverk Mål Förändr. % HNS-Apotek Förändring i prisnivå (utan obligatorisk lagring) + 1,2 % -3 % HNS-Röntgen Förändring i prisnivå + 1,2 % HUSLAB Förändring i prisnivå - 0,5 % Ravioli Förändring i prisnivå; - HUCS sjukvårdsområde - övriga sjukvårdsområden - 0,6 % 0 % HNS-Desiko Förändring i prisnivå - 0,1 % HNS-Logistik Förändring i prisnivå - 1,5 % HNS-IT-tjänster Förändring i prisnivå - 6,0 % HNS-Medicinteknik Förändring i prisnivå - 2,0 % HNS-Servis Förändring i prisnivå - 1,0 % Fullmäktige fastställer i samband med godkännandet av samkommunens budget målen för varje affärsverk. Varje affärsverks direktion fastställer affärsverkets egen budget, som följer fullmäktiges riktlinjer. I fråga om dotterbolagen uppställs mål för verksamheten och ekonomin för HNS-Fastigheter Ab och Uudenmaan Sairaalapesula Oy. Som ekonomiskt mål uppställdes en produktivitetsökning på 2 procent.

3 I investeringsdelen presenteras samkommunens investeringar under planperioden, inklusive eventuella anskaffningar som görs genom leasingfinansiering. Bindande mål i investeringsbudgeten är det sammanlagda beloppet av investeringarna och fullmäktige fastställer anslagen för projekt på minst 10 miljoner euro separat för varje projekt. I finansieringsdelen presenteras samkommunens finansiella ställning. De bindande målen i finansieringsbudgeten är förändringen i de långfristiga lånen samt ökningen av utlåningen till dotterbolag. I bilagor till budgeten presenteras uppgifter om folkmängdsbaserade avgifter och medlemskommunernas serviceanvändning samt om befolkningsutveckling, avskrivningsplan samt principerna för produktifieringen och prissättningen. När fullmäktige har godkänt samkommunens budget godkänner sjukvårdsområdenas nämnder de på resultatenhetsnivå specificerade driftsplanerna för respektive sjukvårdsområde. Medlemskommunernas serviceplaner Serviceplanerna för medlemskommunerna bereddes under våren och hösten i ett läge där kommunernas ekonomi åtstramades allt mer. Den under förhandlingarna, som leds av sjukvårdsområdena, uppnådda uppfattningen om serviceplanernas belopp leder till en obalans mellan efterfrågan och utbud på tjänster. Denna obalans berör i huvudsak Helsingfors, Esbo och Vanda. I bl.a. förhandlingar med kommunerna har HNS aktivt sökt efter lösningar för hur man även år 2010 ska kunna producera effektiva specialsjukvårdstjänster i rätt tid. Det på HNS-nivå i april 2009 beredda förslaget till serviceplaner för de skilda kommunerna omfattar ett produktivitetsmål på 2 procent. Serviceplanens belopp har i enlighet med principerna för produktifieringen fördelats på DRG-, vårddags- och besöksprodukter per kommun. Kommunförhandlingarna Sjukvårdsområdenas ledning och experter förhandlade under våren och hösten om serviceplanerna för 2010 med representanterna för respektive medlemskommun. Under förhandlingarna utreddes eventuella förändringar i kommunernas servicebehov och behandlas planerade förändringar i verksamheten år Medlemskommunerna tog ställning i fråga om serviceplanen för 2010 före mitten av september. Medlemskommunernas serviceplaner på totalt 1 189,5 miljoner euro är 32,7 miljoner euro (-2,7 %) mindre än HNS preliminära förslag och 31,9 miljoner euro (-2,7 %) mindre än prognosen för hela 2009 ("9+3").

4 Serviceplanernas slutsumma, jämfört med serviceplanförslaget och serviceplanerna för år 2009, innebär att man år 2010 måste göra satsningar på patientstyrning, anpassa ekonomin och verksamheten, vidta strukturella förändringar och centralisera funktioner samt göra indragningar. Viktiga förändringar i verksamheten år 2010 De förändringar i sjukvårdsområdenas verksamhet som godkänts i serviceplanerna och inkluderats i budgeten presenteras i detalj i sjukvårdsområdenas respektive budgetar. HUCS sjukvårdsområde Stärkande av verksamheten vid kompetenscentret för rättspsykiatri för barn och unga Allokering av personal till Barnklinikens nya intensivvårds-, anestesi- och operationsavdelningar De neuropsykologiska undersökningarna införlivas med behandlingen av hjärnskador Ökade läkarresurser till cytostatikapolikliniken Anestesikonsultation inrättas i anslutning till jouren på Haartmanska sjukhuset Förlossningsverksamheten byggs ut fr.o.m Västra nylands sjukvårdsområde Samjouren byggs ut (projektet för uppföljningsavdelningens lokaler år 2011) Hjälpmedelscentralen; sjukvårdsområdet och kommunerna slår samman sina verksamheter Flyttning av förlossningsverksamheten till Hucs och Lojo sjukhus Lojo sjukvårdsområde Inrättande av barnpsykiatrisk arbetsgrupp i Vichtis Utbyggnad av starroperations- och endoprotesverksamheten Förlossningsverksamheten byggs ut fr.o.m Hyvinge sjukvårdsområde Servicekapaciteten inom hematologi och onkologi byggs ut Kirurgins bakjour delas upp på mjukdelskirurgin och stödorganskirurgin Sjukhusjour 24/7 införs inom pediatriken Tjänster för rehabiliteringsavdelningar erbjuds i större omfattning än tidigare för hela HNS Sjukvårdsområdets näringscentrals verksamhet överförs till Ravioli Borgå sjukvårdsområde Etablering och utbyggnad av ledprotesverksamheten Utvecklingsprojektet för pediatrikens och barnpsykiatrins gemensamma neuropsykiatriska verksamhet (bildande av expertteam)

5 Principerna för produktifiering och prissättning samt fakturerings- och avtalspraxis I fråga om produktifieringen tillämpas enhetliga principer vid alla sjukhus i sjukvårdsdistriktet. Produktifieringen av specialsjukvårdens tjänster grundar sig på NordDRG-grupperade produkter, vårddags- och öppenvårdsprodukter samt på prestationsbaserad fakturering. Vissa justeringar och tekniska uppdateringar har gjorts i principerna för produktifiering och prissättning av tjänsterna. De vid fullmäktiges sammanträde den 11 juni 2009 fastställda nya besöksprodukterna inom den somatiska och psykiatriska öppenvården är: Patientgruppbesök öppenvård som ges en kundgrupp (t.ex. psykiatrisk, reumatiker- eller diabetikergrupp) av en eller flera arbetstagare i enlighet med vårdplanen. Patientgruppbesök registreras som ett besök för varje patient. Ett patientgruppbesök antecknas som ett tidsbeställt besök. Anhöriga eller familjemedlemmar som deltar i ett gruppbesök bokförs inte som besök och kommunen faktureras inte för dem. Gruppmottagning öppenvård som ges till en patient (alltid endast en i sänder) av flera arbetstagare (två eller flera) i enlighet med vårdplanen. Hembesök är ett tidsbeställt besök som en yrkesperson inom social- och hälsovården gör i kundens hem eller på motsvarande plats, till exempel på ålderdomshem eller internat. Justering av fakturering enligt särskilt avtal "Om det efter vården av patienter från de egna medlemskommunerna och HNS specialansvarsområden samt riksomfattande skyldigheter återstår extra kapacitet, kan denna användas för produktion av service åt utomstående" och "Ett särskilt avtal ingås om servicen; i avtalet fastställs priset för vårdtjänsterna, vem som ska betala eventuell transport samt andra kostnadsansvar i en situation där vården av patienten avviker från det ursprungligen planerade." Rättspsykiatriska undersökningar som anknyter till sexualbrott mot barn och unga Vid ingången av året trädde en lagändring i kraft (Lag om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn), enligt vilken sjukvårdsdistrikten åläggs ansvaret för att ordna undersökningarna. Förskottsfinansiering erhålls av länsstyrelsen och en utjämning görs årligen i efterhand. Den slutliga faktureringen och förhandsfaktureringen skulle ske till

6 samma priser. Undersökningar görs inom alla sjukvårdsområden. Eftersom den aktuella verksamheten till sin natur avviker avsevärt från den vård och undersökning som normalt utförs på sjukhus, och där patienten går på poliklinikbesök eller är intagen för vård på en vårdavdelning, kan denna verksamhet inte produktifieras med samma produkter. Vid undersökningarna av sexualbrott åtgår merparten av resurserna till arbete utanför träffarna med patienten. HNS får ersättning för kostnaderna för dessa undersökningar ur statsmedel med stöd av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn. I enlighet med miniarbetsgruppens förslag till ändring av produktifieringen har en vidare beredning av de rättspsykiatriska undersökningarna i anslutning till sexualbrott mot barn och unga gjorts utifrån experternas synpunkter; härvid har fyra nya produkter, som kan prissättas separat, framtagits: De nya produkterna är: arbetshandledning, utbildning konsultation rättspsykologisk/psykiatrisk undersökning, grundläggande rättspsykologisk/psykiatrisk undersökning, omfattande Kompetenscentrerna för rättspsykiatri för barn ansvarar inom HNS-distriktet även för arbetshandledning och utbildning som anknyter till uppgiftsområdet. Utöver vad som beslutades den 11 juni 2009 föreslås följande ändringar för fullmäktigemötet den 15 december 2009: Kapitel 4; Tjänster producerade av andra serviceproducenter För vård som patienten får genom av HNS beviljad servicesedel faktureras patientens hemkommun värdet på servicesedeln eller enligt HNS prislista beroende på den valda vårdformen. Vid faktureringen tillkommer faktureringsavgift. Kapitel 4; Fakturering enligt särskilt avtal I en situation där en utomlands boende patient som själv bekostar vården söker icke-brådskande vård hos HNS och kan intas för vård utan att uppfyllandet av ovannämnda förpliktelser äventyras, ber man av patienten på förhand antingen en betalningsförbindelse från försäkringsbolaget eller en säkerhetsdeposition för att täcka kostnaderna för patientens planerade vård samt kostnaderna för en eventuell komplikation. en säkerhet som även täcker kostnaderna för eventuell sjukhusvård som ett nyfött barn kan behöva. Ett belopp som är fem gånger så stort som kostnaderna för den ursprungligen planerade vården/åtgärden kan anses utgöra en tillräcklig säkerhet. Praxis för avgift för fördröjd förflyttning

7 Budgetförslag Fullmäktige godkände vid sitt möte i juni ett dokument innehållande principer för produktifieringen och prissättningen för Samtidigt beslutades att förfarandet med överbeläggning slopas den 1 september Beslutet baserades på ett förslag av den arbetsgrupp för överbeläggningen som tillsatts av verkställande direktören. Förslaget innebar bl.a. att vårdperiodsprissättningen inte längre skulle ha något bötesincitament och att man för utdragen användning ska betala enligt de faktiska kostnaderna. För att möjliggöra detta sker prissättningen år 2010 på samma grunder i hela HNS. Möjligheten till prestationsbaserad prissättning införs även på andra sjukhus än HUCS. I särskilda fall kan dessutom den övre kostnadsgränsen fastställas till en lägre nivå än den vanliga kostnadsgränsen i sådana DRG-grupper som samlar patienter som behöver fortsatt vård och vars fortsatta vård inom primärvården (eller socialväsendet) inte har ordnats enligt nivåstruktureringen av vården. Dessa DRG-grupper omfattar patienter i följande sjukdomsgrupper: störningar i hjärnans blodcirkulation, hjärnskador, lungsjukdomar, hjärtsjukdomar, alkoholhepatit eller levercirros, höft- eller knäprotesoperationer eller -brott, blodkärlsoperationer samt infektioner i njurarna eller urinvägarna. Fördröjd förflyttning medför i fortsättningen inte ekonomiska påföljder för kommunerna och de faktiska kostnaderna för utdragen vård kan således inte täckas den vägen, så dessa kostnader inkluderas i kostnaderna för DRG-produkter i de DRG-grupper som dessa patienter hänförs till. Om antalet fördröjningsdagar förblir på ungefär samma nivå som antalet överbeläggningsdagar, kan man vänta sig att vårdperiodernas medellängd ökar och att medelpriset stiger proportionellt sett lika mycket som vårdperioderna blir längre. Praxis för faktureringen av kommunerna Inga förändringar föreslås i praxisen för fakturering av kommunerna. Beslut om disponering av räkenskapsperiodens resultat fattas i fullmäktige i samband med bokslutet. Samkommunens och enheternas egna strategiska huvudmål verkställs genom budgeten. Styrkorten i budgeten bör vara härledda ur affärsverkets eller sjukvårdsområdets strategi. Med hjälp av de i budgeten fastställda målen styrs samkommunens, sjukvårdsområdenas, HNS-Lokalcentralens och affärsverkens samt dotterbolagens verksamhet och ekonomi. Nyckelmål för HNS verksamhet och ekonomi år 2010: Förbättring av verksamhetens kvalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet

8 Främjande av processbaserade arbetssätt och regelbunden mätning av prestationsförmågan hos utvalda processer utökad samordning av verksamheten på sjukvårdsdistriktsnivå inom utvalda specialiteter, optimalt utnyttjande av hela HNS kapacitet genom strukturella förändringar effektiv hantering av vårdkedjan och smidigt samarbete med primärvården stärkandet av en kunskapsbaserad ledning ibruktagande av Triangelsjukhuset uppfyllandet av målen för investeringsprogrammet Ökad patient- och kundnöjdhet Höjning av ägarnas förtroende för HNS genom att öka verksamhetens transparens Främjande av utvecklingen av personarbetets produktivitet och organisationen genom förbättring av arbetsgivarbilden och arbetshälsan Lyckat införande av det nya ledningssystemet, som ska stödja de ansvariga för verksamheten och ekonomin och skapa större klarhet i ansvarsfördelningen Uppfyllande av skyldigheterna enligt vårdgarantilagen samt målen för den brådskande vården kontroll av balansen mellan efterfrågan och utbudet av service införande och verkställande av bästa praxis i anslutning till helhetsplanen för jourverksamheten Etablering av bästa praxis inom beställar-producent-modellen som ett led i den dagliga verksamheten Regelbunden jämförelse och analys av affärsenheternas prisnivå i förhållande till branschens övriga aktörer Behärskad och lyckad omstrukturering av förlossningsfunktionerna enligt styrelsens beslut Evidensbaserad verksamhet (forskning och undervisning) samt regelbunden utvärdering av verksamhetens effektivitet Med undantag av HUCS sjukvårdsområde och Lojo sjukvårdsområde har sjukvårdsområden berett ett nollresultat i sina budgetförslag. Ett nollresultat har satts upp som mål för räkenskapsperioden även för HNS-Lokalcentralen och affärsverken. HUCS sjukvårdsområdes resultatmål för räkenskapsperioden 2010 är i enlighet med styrelsens beslut av negativt. Lojo sjukvårdsområdes budget uppvisar ett överskott på euro till följd av omstruktureringen av förlossningsfunktionerna. Samkommunens budgeterade resultat för räkenskapsperioden visar ett underskott på 41,1 miljoner euro. Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter

9 Försäljningsintäkterna utgörs i huvudsak av serviceintäkter från medlemskommuner och övriga kunder (1 189,5 milj. euro) samt från en specialstatsandel. Specialstatsandelen för forskning väntas minska med 1,6 miljoner euro (4,6 %) jämfört med budgeten för 2009 till följd av statens åtgärder. I serviceintäkterna ingår förutom försäljning av specialiserad sjukvård till medlemskommunerna även försäljning av service till andra sjukvårdsdistrikt och inrättningar samt försäljning av andra sjukvårdstjänster till bl.a. primärvården i kommunerna. Avgiftsintäkter HNS kan bestämma om klientavgifternas storlek inom de gränser som fastställs i klientavgiftslagen och -förordningen. Styrelsen beslutade den 24 november 2008 ( 177) i fråga om klientavgifterna för år 2009 att HNS klientavgifter i fortsättningen justeras i enlighet med de indexjusteringar som görs med stöd av klientavgiftsförordningen, såvida inte styrelsen särskilt beslutar något annat. Indexjusteringarna görs vartannat år och träder i kraft den 1 januari det år som följer på justeringsåret. Social- och hälsovårdsministeriet publicerar i november 2009 i huvudsak till folkpensionsindexet bundna fasta avgifter och beloppen för avgiftstaket i författningssamlingen, och de justerade beloppen träder i kraft vid ingången av år Understöd och bidrag Statsunderstöden för åren utgörs av understöd för utvecklingsprojekt vilka beviljas av länsstyrelsen i Södra Finlands län och social- och hälsovårdsministeriet samt av statsunderstöd avsedda för den psykiatriska vården och rehabiliteringen av barn och unga. Understöden och bidragen inkluderar statsunderstöd för pågående projekt som överförs till år Nya statsunderstöd som eventuellt beviljas under år 2010 har inte tagits upp i budgetförslaget. I understöden och bidragen har även inkluderats den uppskattade andelen av FPA:s ersättning för företagshälsovård samt donerade medel och andra bidrag. Övriga verksamhetsintäkter Övriga verksamhetsintäkter utgörs huvudsakligen av hyresintäkter. Verksamhetskostnader Personalkostnader En på kollektivavtalen baserad kostnadsökning på i genomsnitt 3,9 procent har budgeterats för Lönebikostnaderna (bikostnaderna 22,75 %) är i budgetförslaget endast 6 procent lägre än i budgeten för Minskningen av lönebikostnaderna sänker höjningen av personalkostnaderna för år 2010 till 2,8 procent. Köp av tjänster

10 Jämfört med prognosen för 2009 ("9+3") har 10,2 miljoner euro (5,2 %) mindre budgeterats för köptjänster. Jämfört med budgeten för 2009 har köptjänsterna dock ökat med 3,6 miljoner euro (2,0 %). Material, förnödenheter och varor Ökningen av material, förnödenheter och varor beror på stigande kostnader för läkemedel och vårdförnödenheter (cirka 10 %) samt ökande energikostnader. Jämfört med budgeten för 2009 är ökningen 17,3 miljoner euro (6,6 %). Jämfört med prognosen för 2009 ("9+3") innebär det dock en minskning med 8,7 miljoner euro (3,1 %). Finansiella poster och avskrivningar Ränteintäkterna och räntekostnaderna har uppskattats på grundval av den räntenivå som gällde under budgetberedningen (oktober 2009). Vid uppskattningen av räntan på de nya lån som upptas år 2010 tillämpas en årsränta på 2 procent, medan räntenivån åren uppskattas till 3 procent. Räntekostnaderna höjs av att de långfristiga lånen ökar till följd av behovet av att finansiera investeringarna. Samkommunens ränteintäkter ökar genom de lån som åren beviljades HNS-Fastigheter Ab. Enligt grundavtalet ska ränta betalas på grundkapitalet. Räntans storlek bestäms av fullmäktige. I budgetberedningen har en fast ränta på 3 procent tillämpats i linje med budgeten för år Räntan har beaktats i prissättningen av tjänsterna. I resultaträkningen ingår räntan på grundkapitalet i posten övriga finansiella kostnader. Avskrivningarna väntas år 2010 öka med 7 procent jämfört med budgeten för år 2009 och med 12 procent jämfört med prognosen. Ökningen grundar sig på genomförda och för budgetåret föreslagna investeringar. I en bilaga till budgeten finns en avskrivningsplan, vilken ligger till grund för beräkningen av avskrivningarna. Vårdtjänsternas volymer Planerad service till medlemskommunerna Enligt planerna kommer DRG-produkter att produceras för medlemskommunerna, vilket är mer än i serviceplanerna för 2009 och DRG-produkter färre än i prognosen för Det planerade antalet besök, , är besök färre än i planerna för år 2009 och besök färre än i prognosen för Planerna för medlemskommunernas vårddagar, , är cirka färre än i planerna för år 2009, medan prognosen för år 2009 uppgår till vårddagar.

11 Planerad service totalt för samtliga betalare BS 2008 BU 2009 Prognos 2009 BUF 2010 Föränd. % BUF2010/ BU09 NordDRG -produkter ,6 % Vårddagar *) Öppenvårdsbesök ,1 % ,3 % *) I vårddagsprodukterna ingår psykiatriska vårddagar och rehabiliteringsvårddagar samt vårddagar för andningsförlamade patienter; överbeläggningsdagar ingår ej för BS 2008 BU och Prognos 2009 eller fördröjda förflyttningsdagar BUF Personalplanen Service till andra kunder Sjukvårdsdistriktet producerar en ansenlig mängd service till andra sjukvårdsdistrikt och andra kunder, såsom försäkringsbolag. Serviceproduktionen till andra betalare har uppskattats till 113,5 miljoner euro (100 milj. euro år 2009). Huvuddelen av denna service produceras av HUCS sjukvårdsområde. Den faktiska användningen av vårdtjänster år 2010 väntas särskilt för Helsingfors, Esbos och Vandas del bli större än vad som planerats utifrån medlemskommunernas och övriga betalares beställningar (alla sammanlagt 1 303,1 milj. euro, varav medlemskommunerna 1 189,5 milj. euro). Personalplanen för år 2010 består i huvudsak av praktiska personalåtgärder som syftar till att bl.a. öka effektiviteten och till att arbetet i högre grad än tidigare utförs på ordinarie arbetstid med egen personal. Trots vissa arbetskraftsrelaterade flaskhalsar och problem med rekrytering av kortvariga vikarier är HNS fortfarande en eftertraktad arbetsgivare som även utbildar ett stort antal yrkespersoner inom hälsovården, från studerande och praktikanter till specialister. Den allmänna ekonomiska och samhälleliga situationen har förbättrat tillgången på arbetskraft. Förändringarna i omvärlden och i vårdmetoderna samt den snabba tekniska utvecklingen kräver gedigen kompetens och förmåga att tillägna sig nya verksamhetssätt. Antalet anställda vid sjukhusdistriktet den 1 oktober 2009 var , varav 81 procent var fast anställda. Den procentuella andelen fast anställda som slutade vid HNS var cirka 7 procent. År 2010 avgår sammanlagt 374 personer med ålderspension enligt pensionsprognosen. Den genomsnittliga pensionsåldern vid HNS har stigit år för år för att 2008 vara 62,5 år. Det genomsnittliga antalet anställda år 2010 uppskattas till personer, inklusive personal som anställs med stöd av specialstatsandelen (cirka 200 personer). I de långsiktiga personalplanerna bedöms HNS år 2011

12 ha anställda och år 2012 totalt anställda. Personalkostnaderna, som uppgår till cirka 64 procent av samkommunens verksamhetskostnader, utgör även en väsentlig del av personalplaneringen. I budgetförslaget för år 2010 har antalet anställda vid HNS ökat med 171 personer (0,8 %) jämfört med budgeten för år Antalet årsverken beräknas år 2010 uppgå till Prognosen för användning av inhyrd arbetskraft år 2009 är utgående från uppgifterna för januari-september cirka 15,5 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 258 årsverken, räknat enligt medelkostnad per timme, och cirka 1,6 procent av HNS samtliga årsverken. I budgetförslaget för 2010 har 14,6 miljoner euro, vilket har uppskattats till cirka 245 årsverken, reserverats för inhyrd arbetskraft. Investeringsprogrammet och finansieringen av investeringarna Investeringsprogrammet för åren baserar sig på målen för hanteringen och utvecklingen av sjukhuskapaciteten samt för nya investeringar som stödjer HNS strategi. Det åtstramade ekonomiska läget i medlemskommunerna och de därtill knutna utsikterna för de närmaste åren styr direkt möjligheterna att finansiera sjukvårdsdistriktets service och investeringar. Investeringsprogrammet har i fråga om år 2010 utarbetats på basis av det maxbelopp på 135 miljoner euro som samkommunens styrelse fastställt. Till följd av det kommunalekonomiska läget har man inom HNS genomfört en mycket sträng prioritering som även berört många projekt som redan inletts. Som ett resultat därav investerar HNS åren endast i objekt där man kunnat konstatera att behovet och betydelsen för verksamheten och ekonomin är bestående eller varar tillräckligt länge i proportion till projektets eller anskaffnings totalkostnader, återbetalning och resultateffekt. En god kostnadshantering i sjukvårdsdistriktet förutsätter att soliditeten bibehålls på en rimlig nivå och att investeringsprogrammet och dess finansieringsalternativ även framöver skärskådas med kritiska ögon. Årligen uppgår investeringarna till miljoner euro, affärsverken inräknade, även om de närmaste årens stora byggprojekt ökar trycket på att höja investeringsnivån. Affärsverkens investeringar, som presenteras som en del av deras budgetförslag för år 2010, är följande: Affärsverk (1 000 euro) HNS-Apotek 180 HUSLAB HNS-Röntgen Ravioli 360 HNS-Desiko 180

13 Avskrivningsplan HNS-Logistik 390 HNS-IT-tjänster HNS-Medicinteknik 170 HNS-Servis 160 Totalt Affärsverkens investeringar bereds utifrån de ramar som koncernförvaltningen anvisat och som fastställs i budgethandlingen. Affärsverkens direktioner beslutar om investeringsprogrammet för små projekt på under euro. Styrelsen beslutar om varje enskilt projekt på euro 10 miljoner euro i alla enheters investeringsprogram. Fullmäktige beslutar om investeringsprogram för projekt som överstiger 10 miljoner euro. Bindande mål i investeringsbudgeten är det totala beloppet av koncernförvaltningens, HNS-Lokalcentralens och sjukvårdsområdenas investeringar investeringar värda minst 10 miljoner euro anges projekt för projekt. Efter godkännandet av budgeten för år 2010 fastställer styrelsen programmet för stora projekt vars kostnader uppgår till minst euro, och kan under verksamhetsåret justera investeringsplanen inom gränserna för den totala ramen. Enskilda projekt som uppgår till minst 10 miljoner euro är dock bindande i förhållande till fullmäktige. I avskrivningsplanen föreslås smärre justeringar som grundar sig på Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning och på klarlägganden av tolkningen i fråga om tillämpningen på sjukvårdsdistrikt. Bland annat har preciseringar gjorts gällande aktiveringen av löne- och utvecklingskostnader. I den avskrivningsplan som träder i kraft den 1 januari 2010 föreslås att avskrivningstiden för ett nyttighetsslag ändras: telefoncentralens ekonomiska livslängd ändras från 10 år till 5 år till följd av att den moderna datasystembaserade utrustningen måste förnyas snabbare. Ekonomiplaner för åren Ekonomiplanerna för åren har utarbetats på samkommunsnivå. Planen omfattar inte överföring eller utvidgning av funktioner, utan utgångspunkten är att verksamheten har den nivå och struktur som anges i budgeten för år Ökningen av intäkterna från medlemskommunerna väntas bli 0 procent åren 2011 och Övriga intäkter har uppskattats öka med 1 procent i planen för år 2011 och med 0 procent i planen för år Personalkostnadernas kollektivavtalsbaserade ökning väntas bli 2 procent i planerna för åren 2011 och För

14 Utlåtanden över budgetförslaget Verkställigheten av budgeten har samkommunen fastställt ett förbättringsmål på 2 procent för produktiviteten. Utlåtanden över budgetförslaget har erhållits av nämnden för den psykiatriska sjukvården, nämnden för den språkliga minoriteten samt av personalkommitténs beredningsgrupp för personalorganisationerna, se bilaga 7. En prislista som bereds i enlighet med de i budgeten godkända målen för ekonomin och servicen samt i enlighet med de av fullmäktige fastställda principerna för produktifieringen föreläggs styrelsen i december. I produktpriserna för 2010 inkluderas den målsatta produktivitetsökningen på 2 procent. Som ett led i verkställigheten av fullmäktiges beslut av den 15 december 2009 godkänner styrelsen de driftsplaner för sjukvårdsområdena, koncernförvaltningen och HNS-Lokalcentralen som grundar sig på den av fullmäktige godkända budgeten. Nämnden för varje sjukvårdsområde godkänner i januari-februari 2010 driftsplanerna för det egna områdets resultatenheter. Styrelsen Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 30 november 2009 om sitt förslag till fullmäktige. Beslutet fattades efter omröstning där rösterna föll En medlem var frånvarande och styrelsemedlem Henrika Zilliacus-Tikkanen föreslog med understöd av medlemmen Harry Yltävä att man i HNS budgetförslag för år 2010 skulle inkludera ett anslag för förlossningsverksamheten vid Västra Nylands sjukhus på det sätt som nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde hade föreslagit. Minoriteten utgjordes av medlemmarna Pietari Jääskeläinen, Jukka Pihko, Zilliacus-Tikkanen och Yltävä. Dessutom förutsatte styrelsen att den i januari 2010 skulle få kännedom om de åtgärder jämte kostnadseffekter som förutsätts med anledning av de rationaliseringsmål som ingår i budgetförslaget Styrelsen Fullmäktige beslutar att anteckna till kännedom utlåtandena från nämnden för den psykiatriska sjukvården, nämnden för den språkliga minoriteten samt personalkommitténs personalrepresentanter gällande budgetförslaget för år 2010 och ekonomiplanen för åren ,

15 att anteckna för kännedom affärsverkens budgetar 2010 och ekonomiplaner jämte investeringsplaner som en del av samkommunens budget, att godkänna strukturen för budgeten och ekonomiplanen, att godkänna förslaget i bilaga 6 som samkommunens budget för 2010 och ekonomiplan för , att fastställa att samkommunens externa verksamhetskostnader exklusive affärsverken men inklusive köp hos affärsverk och dotterbolag uppgår till högst 1 529,146 miljoner euro (budgetbilaga 7), att fastställa de i budgeten uppställda resultat- och produktivitetsmålen för sjukvårdsområdena och HNS-Lokalcentralen; målen är ett nollresultat för räkenskapsperioden, med undantag av HUCS sjukvårdsområde och Lojo sjukvårdsområde, samt en produktivitetsökning på 2 procent, att fastställa de i drifsekonomidelen i HNS budget uppställda resultat- och produktivitetsmålen för affärsverken samt målen gällande prisändringar för de interna tjänsterna, att fastställa att maxbeloppet för samkommunens, exkl. affärsverken, utrustnings-, datasystems- och byggprojekt uppgår till 114,97 miljoner euro, att bevilja styrelsen fullmakt att besluta att leasingfinansiering kan utnyttjas för utrustningsanskaffningar, om det visar sig vara lönsamt ur ett totalekonomiskt perspektiv. Fullmäktige beslutar i finansieringsdelen att förändringen i samkommunen HNS lånestock är högst euro, att affärsverken betalar 3 procents ränta på det grundkapital som placerats i dem, att samkommunen HNS följer upp affärsverkens finansiella ställning via clearingkontona. På clearingkontots dagliga saldo erläggs gottgörelseränta enligt en veckas Euribor månatligen i efterskott. Ett clearingkonto kan tillfälligt ha ett skuldsaldo, varvid den påförda räntan är Euribor 1 mån. +0,50 % p.a. att den långfristiga lånefinansiering som affärsverken behöver för sina investeringar arrangeras som interna lån inom samkommunen HNS och att affärsverken betalar en låneränta som fastställs vid tidpunkten för lyftande av lånet. Dessutom beslutar fullmäktige

16 att en ränta på 3 procent av grundkapitalet erläggs i samband med förskottsfaktureringen av medlemskommunerna i september (budgetbilaga 8), att bevilja styrelsen rätt att ta upp euro i långfristiga lån, att bevilja styrelsen rätt att besluta om förtida återbetalning av lån, att ge styrelsen rätt att bevilja HNS-Fastigheter Ab högst 9,0 miljoner euro och Uudenmaan Sairaalapesula Oy högst 2,5 miljoner euro i långfristigt lån, att bevilja styrelsen rätt att för tryggande av samkommunen HNS likviditet år 2009 ta upp kortfristig kredit med högst ett års återbetalningstid till penninginrättningarnas förmånligaste villkor på så sätt att likviditetslånens totalbelopp vid en given tidpunkt är högst 67,2 miljoner euro, att godkänna följande i budgetbilaga 2 föreslagna ändringar i produktifieringen och prissättningen, utöver de ändringar i principerna för produktifiering och prissättning som fullmäktige godkände den 11 juni 2009: Kapitel 4 i bilaga 2; Tjänster producerade av andra serviceproducenter För vård som patienten får genom av HNS beviljad servicesedel faktureras patientens hemkommun värdet på servicesedeln eller enligt HNS prislista beroende på den valda vårdformen. Vid faktureringen tillkommer faktureringsavgift. Kapitel 4 i bilaga 2; Fakturering enligt särskilt avtal I en situation där en utomlands boende patient som själv bekostar vården söker icke-brådskande vård hos HUS och kan intas för vård utan att uppfyllandet av ovannämnda förpliktelser äventyras, förutsätts att patienten på förhand kan lämna antingen en av ett försäkringsbolag utfärdad betalningsförbindelse eller en säkerhetsdeposition som täcker de uppskattade kostnaderna för vården samt för eventuella komplikationer. För mödrar som kommer för att föda förutsätts även en säkerhet som täcker kostnaderna för eventuell sjukhusvård som det nyfödda barnet kan behöva. Ett belopp som är fem gånger så stort som kostnaderna för den ursprungligen planerade vården/åtgärden kan anses utgöra en tillräcklig säkerhet. att godkänna att avskrivningsplanen i budgetbilaga 9 träder i kraft den 1 januari 2010, att i enlighet med budgetbilaga 3 godkänna de på invånarantalet baserade kostnaderna för giftinformationscentralens verk-

17 samhet som uppbärs av medlemskommunerna och andra sjukvårdsdistrikt på så sätt, att avgiften förfaller till betalning den 21 juni 2010, att medlemskommunerna, med undantag av Helsingfors, faktureras för kostnaderna för den medicinska verksamheten i anslutning till läkar- och räddningshelikopterverksamheten på basis av invånarantalet i enlighet med budgetbilaga 4, på så sätt att avgiften förfaller till betalning den 21 juni 2010, och att utryckningar i Helsingfors och till andra sjukvårdsdistrikts områden debiteras enligt en avgift per utryckning, att fastställa den på invånarantalet baserade utjämningsavgiften för dyr vård, vilken påförs medlemskommunerna, till 28 euro per invånare i enlighet med budgetbilaga 5, på så sätt att förhandsavgiften förfaller till betalning den 5 januari Behandling av ärendet Antecknades att vid den femte strecksatsen i beslutsförslaget gjordes en justering i fråga om eurobeloppet. Den rätta siffran är högst miljoner euro och bilaga 7 till budgetboken justerades enligt följande: protokollsbilaga 2. Under behandlingen av ärendet fullmäktigeledamoten Maija Anttilas följande hemställningsklämmar som understöddes av Kari T. Nukala, Irma Pahlman och Varpu-Leena Aalto: När fullmäktige godkänner budgeten för 2010 förutsätter fullmäktige att styrelsen tillsammans med Helsingfors universitet gör en framställning hos undervisningsministeriet om universitetsundervisningen och forskningen inom medicin och annan hälsovård om korrigering av kostnadsnivån för finansieringen med s.k. specialstatsandel så att den bättre än för närvarande motsvarar dagens faktiska kostnader. När fullmäktige godkänner budgeten för 2010 förutsätter fullmäktige att styrelsen reder ut hur man kan förbättra balansen mellan efterfrågan och utbud och få en så rätt allokering som möjligt av de kostnader som hänför sig till den inbördes produktionen av tjänster mellan HNS och kommunerna. Som ett alternativ bör en s.k. rambudgetering utarbetas för fullmäktiges mandattid eller för tre år. fullmäktigeledamoten Marie Lundells följande hemställningskläm som understöddes av Barbro Viljanen: Fullmäktige påskyndar utredningen om renoveringen av E- och F-delen på Västra Nylands sjukhus. Under behandlingen av ärendet gjorde fullmäktigeledamoten Marie Lundell understödd av Barbro Viljanen följande förslag: momentet ökas med euro och att budgetens personalbilaga 6 justeras på motsvarande sätt.

18 Ordföranden konstaterade att ett förslag som avviker från styrelsens förslag hade framställts så en omröstning måste förrättas i ärendet. Ordföranden föreslog att en omröstning genom namnupprop ska förrättas i ärendet: de som understöder styrelsens förslag röstar JA och de som understöder Lundells förslag röstar NEJ. Fullmäktige godkände ordförandens omröstningsförslag. Vid omröstningen genom namnupprop gavs 734,5 JA-röster och 311,8 NEJ-röster och 39,7 blanka röster. Ordföranden konstaterade att fullmäktige hade godkänt styrelsens förslag. Omröstningsprotokollet ingår som bilaga 3 i protokollet. Efter detta och efter att ha hört sig för om saken konstaterade ordföranden att fullmäktige enhälligt hade godkänt fullmäktigeledamoten Maija Anttilas hemställningsklämmar och fullmäktigeledamoten Marie Lundells hemställningskläm. Beslut Förslaget godkändes. Fullmäktige beslutade dessutom att godkänna fullmäktigeledamoten Maija Anttilas följande hemställningsklämmar som understöddes av Kari T. Nukala, Irma Pahlman och Varpu-Leena Aalto: När fullmäktige godkänner budgeten för 2010 förutsätter fullmäktige att styrelsen tillsammans med Helsingfors universitet gör en framställning hos undervisningsministeriet om universitetsundervisningen och forskningen inom medicin och annan hälsovård om korrigering av kostnadsnivån för finansieringen med s.k. specialstatsandel så att den bättre än för närvarande motsvarar dagens faktiska kostnader. När fullmäktige godkänner budgeten för 2010 förutsätter fullmäktige att styrelsen reder ut hur man kan förbättra balansen mellan efterfrågan och utbud och få en så rätt allokering som möjligt av de kostnader som hänför sig till den inbördes produktionen av tjänster mellan HNS och kommunerna. Som ett alternativ bör en s.k. rambudgetering utarbetas för fullmäktiges mandattid eller för tre år. fullmäktigeledamoten Marie Lundells följande hemställningskläm som understöddes av Barbro Viljanen: Fullmäktige påskyndar utredningen om renoveringen av E- och F-delen på Västra Nylands sjukhus.

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen.

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen. 1 2 1. INLEDNING Projektet med att regionalt utveckla social- och hälsovården i Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå har utgått från det nationella hälsovårdsprogrammet och de kraftigt ökade kostnaderna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Utvecklande av tingsrättsnätverket

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Utvecklande av tingsrättsnätverket MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 31 2015 Utvecklande av tingsrättsnätverket MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 31 2015 Utvecklande av tingsrättsnätverket Justitieministeriet,

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen.

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen. Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 18/2014 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min.

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. OFR 2008 Del: Mätning och bedömning av resultat Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. 1. SWOT -analys av de utvärderingsstandarder som fastställts av Europeiska

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer