FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012"

Transkript

1 FULLMÄKTIGE FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR /02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga resurserna för uppnåendet av målen samt de investeringar som styr kvantiteten, kvaliteten och placeringen av sjukhusens verksamhetskapacitet. Utgångspunkter för beredningen av budgeten har varit den av fullmäktige i december 2008 godkända strategin samt sjukvårdsområdenas och affärsverkens egna strategier samt budgeten för år HNS strategiska huvudmål är: Patientorienterad och effektiv specialsjukvård som ges i rätt tid Högklassig forskning och undervisning i samarbete med Helsingfors universitet, övriga högskolor och yrkesskolor Ledning som stödjer och uppskattar den multiprofessionella expertorganisationen Branschens mest attraktiva arbetsplats med många möjligheter Ständig förbättring av verksamhetssätten och strukturerna Samarbete mellan kommunerna som grundar sig på förtroende och en förutsägbar och balanserad ekonomi. Budgetförslaget för 2010 och ekonomiplanen för finns i föredragningslistans bilaga 6. Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande karaktär Ekonomiplanen är uppgjord för tre år, varav det första är budgetåret. Fullmäktige godkänner på styrelsens förslag genom budgeten målen för samkommunens verksamhet och ekonomi. I resultatbudgeten för hela samkommunen presenteras samkommunens vision, strategiska huvudmål, måluppställning utifrån styrkortets fyra perspektiv samt resultatbudget och servicemål. Som bindande ekonomiska mål föreslås att fullmäktige fastställer samkommunens externa verksamhetskostnader exklusive affärsverken, men inklusive köp hos affärsverken och dotterbolagen. I driftsbudgeten beskrivs målen för sjukvårdsverksamheten samt forsknings-, undervisnings- och utvecklingsverksamheten på HNS-nivå. I driftsbudgeten upptas budgeterna och styrkorten för de fem sjukvårdsområdena och HNS-Lokalcentralen, samt koncernförvaltningens resultatbudget. De mål som ställs upp för enheterna är en produktivitetsökning på 2 procent, verksamhetskostnader högst i nivå med budgeten samt ett

2 nollresultat för räkenskapsperioden för alla sjukvårdsområden med undantag av HUCS sjukvårdsområde. Det bindande ekonomiska målet på samkommunnivå är samkommunens externa verksamhetskostnader exklusive affärsverken, inklusive köp från affärsverk och dotterbolag. De bindande målen för sjukvårdsområdena är ett nollresultat (förutom HUCS sjukvårdsområde) och produktivitetsmålet för räkenskapsperioden. I sjukvårdsområdenas verksamhetskostnader inkluderas ett produktivitetsmål på 2 procent i enlighet med det preliminära förslaget till serviceplaner för medlemskommunerna och genom att i planerna inkludera ändringar som är kopplade till verksamheten eller vårdservicens behov och eventuellt avtalas i förhandlingarna med kommunerna. Affärsverkens budgetar och ekonomiplaner utgör delar av HNS budget. Affärsverkens budgetar följer samma struktur som samkommunens budget. De för varje affärsverk fastställda målen gäller räkenskapsperiodens resultat, ett nollresultat, produktivitetsökning på 2 %, avkastning på placerat kapital i affärsverken, ränta på grundkapitalet 3 %, samt förändringar i prisnivån för tjänsterna. Föreslagna mål för förändringarna i affärsverkens prisnivå: Affärsverk Mål Förändr. % HNS-Apotek Förändring i prisnivå (utan obligatorisk lagring) + 1,2 % -3 % HNS-Röntgen Förändring i prisnivå + 1,2 % HUSLAB Förändring i prisnivå - 0,5 % Ravioli Förändring i prisnivå; - HUCS sjukvårdsområde - övriga sjukvårdsområden - 0,6 % 0 % HNS-Desiko Förändring i prisnivå - 0,1 % HNS-Logistik Förändring i prisnivå - 1,5 % HNS-IT-tjänster Förändring i prisnivå - 6,0 % HNS-Medicinteknik Förändring i prisnivå - 2,0 % HNS-Servis Förändring i prisnivå - 1,0 % Fullmäktige fastställer i samband med godkännandet av samkommunens budget målen för varje affärsverk. Varje affärsverks direktion fastställer affärsverkets egen budget, som följer fullmäktiges riktlinjer. I fråga om dotterbolagen uppställs mål för verksamheten och ekonomin för HNS-Fastigheter Ab och Uudenmaan Sairaalapesula Oy. Som ekonomiskt mål uppställdes en produktivitetsökning på 2 procent.

3 I investeringsdelen presenteras samkommunens investeringar under planperioden, inklusive eventuella anskaffningar som görs genom leasingfinansiering. Bindande mål i investeringsbudgeten är det sammanlagda beloppet av investeringarna och fullmäktige fastställer anslagen för projekt på minst 10 miljoner euro separat för varje projekt. I finansieringsdelen presenteras samkommunens finansiella ställning. De bindande målen i finansieringsbudgeten är förändringen i de långfristiga lånen samt ökningen av utlåningen till dotterbolag. I bilagor till budgeten presenteras uppgifter om folkmängdsbaserade avgifter och medlemskommunernas serviceanvändning samt om befolkningsutveckling, avskrivningsplan samt principerna för produktifieringen och prissättningen. När fullmäktige har godkänt samkommunens budget godkänner sjukvårdsområdenas nämnder de på resultatenhetsnivå specificerade driftsplanerna för respektive sjukvårdsområde. Medlemskommunernas serviceplaner Serviceplanerna för medlemskommunerna bereddes under våren och hösten i ett läge där kommunernas ekonomi åtstramades allt mer. Den under förhandlingarna, som leds av sjukvårdsområdena, uppnådda uppfattningen om serviceplanernas belopp leder till en obalans mellan efterfrågan och utbud på tjänster. Denna obalans berör i huvudsak Helsingfors, Esbo och Vanda. I bl.a. förhandlingar med kommunerna har HNS aktivt sökt efter lösningar för hur man även år 2010 ska kunna producera effektiva specialsjukvårdstjänster i rätt tid. Det på HNS-nivå i april 2009 beredda förslaget till serviceplaner för de skilda kommunerna omfattar ett produktivitetsmål på 2 procent. Serviceplanens belopp har i enlighet med principerna för produktifieringen fördelats på DRG-, vårddags- och besöksprodukter per kommun. Kommunförhandlingarna Sjukvårdsområdenas ledning och experter förhandlade under våren och hösten om serviceplanerna för 2010 med representanterna för respektive medlemskommun. Under förhandlingarna utreddes eventuella förändringar i kommunernas servicebehov och behandlas planerade förändringar i verksamheten år Medlemskommunerna tog ställning i fråga om serviceplanen för 2010 före mitten av september. Medlemskommunernas serviceplaner på totalt 1 189,5 miljoner euro är 32,7 miljoner euro (-2,7 %) mindre än HNS preliminära förslag och 31,9 miljoner euro (-2,7 %) mindre än prognosen för hela 2009 ("9+3").

4 Serviceplanernas slutsumma, jämfört med serviceplanförslaget och serviceplanerna för år 2009, innebär att man år 2010 måste göra satsningar på patientstyrning, anpassa ekonomin och verksamheten, vidta strukturella förändringar och centralisera funktioner samt göra indragningar. Viktiga förändringar i verksamheten år 2010 De förändringar i sjukvårdsområdenas verksamhet som godkänts i serviceplanerna och inkluderats i budgeten presenteras i detalj i sjukvårdsområdenas respektive budgetar. HUCS sjukvårdsområde Stärkande av verksamheten vid kompetenscentret för rättspsykiatri för barn och unga Allokering av personal till Barnklinikens nya intensivvårds-, anestesi- och operationsavdelningar De neuropsykologiska undersökningarna införlivas med behandlingen av hjärnskador Ökade läkarresurser till cytostatikapolikliniken Anestesikonsultation inrättas i anslutning till jouren på Haartmanska sjukhuset Förlossningsverksamheten byggs ut fr.o.m Västra nylands sjukvårdsområde Samjouren byggs ut (projektet för uppföljningsavdelningens lokaler år 2011) Hjälpmedelscentralen; sjukvårdsområdet och kommunerna slår samman sina verksamheter Flyttning av förlossningsverksamheten till Hucs och Lojo sjukhus Lojo sjukvårdsområde Inrättande av barnpsykiatrisk arbetsgrupp i Vichtis Utbyggnad av starroperations- och endoprotesverksamheten Förlossningsverksamheten byggs ut fr.o.m Hyvinge sjukvårdsområde Servicekapaciteten inom hematologi och onkologi byggs ut Kirurgins bakjour delas upp på mjukdelskirurgin och stödorganskirurgin Sjukhusjour 24/7 införs inom pediatriken Tjänster för rehabiliteringsavdelningar erbjuds i större omfattning än tidigare för hela HNS Sjukvårdsområdets näringscentrals verksamhet överförs till Ravioli Borgå sjukvårdsområde Etablering och utbyggnad av ledprotesverksamheten Utvecklingsprojektet för pediatrikens och barnpsykiatrins gemensamma neuropsykiatriska verksamhet (bildande av expertteam)

5 Principerna för produktifiering och prissättning samt fakturerings- och avtalspraxis I fråga om produktifieringen tillämpas enhetliga principer vid alla sjukhus i sjukvårdsdistriktet. Produktifieringen av specialsjukvårdens tjänster grundar sig på NordDRG-grupperade produkter, vårddags- och öppenvårdsprodukter samt på prestationsbaserad fakturering. Vissa justeringar och tekniska uppdateringar har gjorts i principerna för produktifiering och prissättning av tjänsterna. De vid fullmäktiges sammanträde den 11 juni 2009 fastställda nya besöksprodukterna inom den somatiska och psykiatriska öppenvården är: Patientgruppbesök öppenvård som ges en kundgrupp (t.ex. psykiatrisk, reumatiker- eller diabetikergrupp) av en eller flera arbetstagare i enlighet med vårdplanen. Patientgruppbesök registreras som ett besök för varje patient. Ett patientgruppbesök antecknas som ett tidsbeställt besök. Anhöriga eller familjemedlemmar som deltar i ett gruppbesök bokförs inte som besök och kommunen faktureras inte för dem. Gruppmottagning öppenvård som ges till en patient (alltid endast en i sänder) av flera arbetstagare (två eller flera) i enlighet med vårdplanen. Hembesök är ett tidsbeställt besök som en yrkesperson inom social- och hälsovården gör i kundens hem eller på motsvarande plats, till exempel på ålderdomshem eller internat. Justering av fakturering enligt särskilt avtal "Om det efter vården av patienter från de egna medlemskommunerna och HNS specialansvarsområden samt riksomfattande skyldigheter återstår extra kapacitet, kan denna användas för produktion av service åt utomstående" och "Ett särskilt avtal ingås om servicen; i avtalet fastställs priset för vårdtjänsterna, vem som ska betala eventuell transport samt andra kostnadsansvar i en situation där vården av patienten avviker från det ursprungligen planerade." Rättspsykiatriska undersökningar som anknyter till sexualbrott mot barn och unga Vid ingången av året trädde en lagändring i kraft (Lag om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn), enligt vilken sjukvårdsdistrikten åläggs ansvaret för att ordna undersökningarna. Förskottsfinansiering erhålls av länsstyrelsen och en utjämning görs årligen i efterhand. Den slutliga faktureringen och förhandsfaktureringen skulle ske till

6 samma priser. Undersökningar görs inom alla sjukvårdsområden. Eftersom den aktuella verksamheten till sin natur avviker avsevärt från den vård och undersökning som normalt utförs på sjukhus, och där patienten går på poliklinikbesök eller är intagen för vård på en vårdavdelning, kan denna verksamhet inte produktifieras med samma produkter. Vid undersökningarna av sexualbrott åtgår merparten av resurserna till arbete utanför träffarna med patienten. HNS får ersättning för kostnaderna för dessa undersökningar ur statsmedel med stöd av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn. I enlighet med miniarbetsgruppens förslag till ändring av produktifieringen har en vidare beredning av de rättspsykiatriska undersökningarna i anslutning till sexualbrott mot barn och unga gjorts utifrån experternas synpunkter; härvid har fyra nya produkter, som kan prissättas separat, framtagits: De nya produkterna är: arbetshandledning, utbildning konsultation rättspsykologisk/psykiatrisk undersökning, grundläggande rättspsykologisk/psykiatrisk undersökning, omfattande Kompetenscentrerna för rättspsykiatri för barn ansvarar inom HNS-distriktet även för arbetshandledning och utbildning som anknyter till uppgiftsområdet. Utöver vad som beslutades den 11 juni 2009 föreslås följande ändringar för fullmäktigemötet den 15 december 2009: Kapitel 4; Tjänster producerade av andra serviceproducenter För vård som patienten får genom av HNS beviljad servicesedel faktureras patientens hemkommun värdet på servicesedeln eller enligt HNS prislista beroende på den valda vårdformen. Vid faktureringen tillkommer faktureringsavgift. Kapitel 4; Fakturering enligt särskilt avtal I en situation där en utomlands boende patient som själv bekostar vården söker icke-brådskande vård hos HNS och kan intas för vård utan att uppfyllandet av ovannämnda förpliktelser äventyras, ber man av patienten på förhand antingen en betalningsförbindelse från försäkringsbolaget eller en säkerhetsdeposition för att täcka kostnaderna för patientens planerade vård samt kostnaderna för en eventuell komplikation. en säkerhet som även täcker kostnaderna för eventuell sjukhusvård som ett nyfött barn kan behöva. Ett belopp som är fem gånger så stort som kostnaderna för den ursprungligen planerade vården/åtgärden kan anses utgöra en tillräcklig säkerhet. Praxis för avgift för fördröjd förflyttning

7 Budgetförslag Fullmäktige godkände vid sitt möte i juni ett dokument innehållande principer för produktifieringen och prissättningen för Samtidigt beslutades att förfarandet med överbeläggning slopas den 1 september Beslutet baserades på ett förslag av den arbetsgrupp för överbeläggningen som tillsatts av verkställande direktören. Förslaget innebar bl.a. att vårdperiodsprissättningen inte längre skulle ha något bötesincitament och att man för utdragen användning ska betala enligt de faktiska kostnaderna. För att möjliggöra detta sker prissättningen år 2010 på samma grunder i hela HNS. Möjligheten till prestationsbaserad prissättning införs även på andra sjukhus än HUCS. I särskilda fall kan dessutom den övre kostnadsgränsen fastställas till en lägre nivå än den vanliga kostnadsgränsen i sådana DRG-grupper som samlar patienter som behöver fortsatt vård och vars fortsatta vård inom primärvården (eller socialväsendet) inte har ordnats enligt nivåstruktureringen av vården. Dessa DRG-grupper omfattar patienter i följande sjukdomsgrupper: störningar i hjärnans blodcirkulation, hjärnskador, lungsjukdomar, hjärtsjukdomar, alkoholhepatit eller levercirros, höft- eller knäprotesoperationer eller -brott, blodkärlsoperationer samt infektioner i njurarna eller urinvägarna. Fördröjd förflyttning medför i fortsättningen inte ekonomiska påföljder för kommunerna och de faktiska kostnaderna för utdragen vård kan således inte täckas den vägen, så dessa kostnader inkluderas i kostnaderna för DRG-produkter i de DRG-grupper som dessa patienter hänförs till. Om antalet fördröjningsdagar förblir på ungefär samma nivå som antalet överbeläggningsdagar, kan man vänta sig att vårdperiodernas medellängd ökar och att medelpriset stiger proportionellt sett lika mycket som vårdperioderna blir längre. Praxis för faktureringen av kommunerna Inga förändringar föreslås i praxisen för fakturering av kommunerna. Beslut om disponering av räkenskapsperiodens resultat fattas i fullmäktige i samband med bokslutet. Samkommunens och enheternas egna strategiska huvudmål verkställs genom budgeten. Styrkorten i budgeten bör vara härledda ur affärsverkets eller sjukvårdsområdets strategi. Med hjälp av de i budgeten fastställda målen styrs samkommunens, sjukvårdsområdenas, HNS-Lokalcentralens och affärsverkens samt dotterbolagens verksamhet och ekonomi. Nyckelmål för HNS verksamhet och ekonomi år 2010: Förbättring av verksamhetens kvalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet

8 Främjande av processbaserade arbetssätt och regelbunden mätning av prestationsförmågan hos utvalda processer utökad samordning av verksamheten på sjukvårdsdistriktsnivå inom utvalda specialiteter, optimalt utnyttjande av hela HNS kapacitet genom strukturella förändringar effektiv hantering av vårdkedjan och smidigt samarbete med primärvården stärkandet av en kunskapsbaserad ledning ibruktagande av Triangelsjukhuset uppfyllandet av målen för investeringsprogrammet Ökad patient- och kundnöjdhet Höjning av ägarnas förtroende för HNS genom att öka verksamhetens transparens Främjande av utvecklingen av personarbetets produktivitet och organisationen genom förbättring av arbetsgivarbilden och arbetshälsan Lyckat införande av det nya ledningssystemet, som ska stödja de ansvariga för verksamheten och ekonomin och skapa större klarhet i ansvarsfördelningen Uppfyllande av skyldigheterna enligt vårdgarantilagen samt målen för den brådskande vården kontroll av balansen mellan efterfrågan och utbudet av service införande och verkställande av bästa praxis i anslutning till helhetsplanen för jourverksamheten Etablering av bästa praxis inom beställar-producent-modellen som ett led i den dagliga verksamheten Regelbunden jämförelse och analys av affärsenheternas prisnivå i förhållande till branschens övriga aktörer Behärskad och lyckad omstrukturering av förlossningsfunktionerna enligt styrelsens beslut Evidensbaserad verksamhet (forskning och undervisning) samt regelbunden utvärdering av verksamhetens effektivitet Med undantag av HUCS sjukvårdsområde och Lojo sjukvårdsområde har sjukvårdsområden berett ett nollresultat i sina budgetförslag. Ett nollresultat har satts upp som mål för räkenskapsperioden även för HNS-Lokalcentralen och affärsverken. HUCS sjukvårdsområdes resultatmål för räkenskapsperioden 2010 är i enlighet med styrelsens beslut av negativt. Lojo sjukvårdsområdes budget uppvisar ett överskott på euro till följd av omstruktureringen av förlossningsfunktionerna. Samkommunens budgeterade resultat för räkenskapsperioden visar ett underskott på 41,1 miljoner euro. Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter

9 Försäljningsintäkterna utgörs i huvudsak av serviceintäkter från medlemskommuner och övriga kunder (1 189,5 milj. euro) samt från en specialstatsandel. Specialstatsandelen för forskning väntas minska med 1,6 miljoner euro (4,6 %) jämfört med budgeten för 2009 till följd av statens åtgärder. I serviceintäkterna ingår förutom försäljning av specialiserad sjukvård till medlemskommunerna även försäljning av service till andra sjukvårdsdistrikt och inrättningar samt försäljning av andra sjukvårdstjänster till bl.a. primärvården i kommunerna. Avgiftsintäkter HNS kan bestämma om klientavgifternas storlek inom de gränser som fastställs i klientavgiftslagen och -förordningen. Styrelsen beslutade den 24 november 2008 ( 177) i fråga om klientavgifterna för år 2009 att HNS klientavgifter i fortsättningen justeras i enlighet med de indexjusteringar som görs med stöd av klientavgiftsförordningen, såvida inte styrelsen särskilt beslutar något annat. Indexjusteringarna görs vartannat år och träder i kraft den 1 januari det år som följer på justeringsåret. Social- och hälsovårdsministeriet publicerar i november 2009 i huvudsak till folkpensionsindexet bundna fasta avgifter och beloppen för avgiftstaket i författningssamlingen, och de justerade beloppen träder i kraft vid ingången av år Understöd och bidrag Statsunderstöden för åren utgörs av understöd för utvecklingsprojekt vilka beviljas av länsstyrelsen i Södra Finlands län och social- och hälsovårdsministeriet samt av statsunderstöd avsedda för den psykiatriska vården och rehabiliteringen av barn och unga. Understöden och bidragen inkluderar statsunderstöd för pågående projekt som överförs till år Nya statsunderstöd som eventuellt beviljas under år 2010 har inte tagits upp i budgetförslaget. I understöden och bidragen har även inkluderats den uppskattade andelen av FPA:s ersättning för företagshälsovård samt donerade medel och andra bidrag. Övriga verksamhetsintäkter Övriga verksamhetsintäkter utgörs huvudsakligen av hyresintäkter. Verksamhetskostnader Personalkostnader En på kollektivavtalen baserad kostnadsökning på i genomsnitt 3,9 procent har budgeterats för Lönebikostnaderna (bikostnaderna 22,75 %) är i budgetförslaget endast 6 procent lägre än i budgeten för Minskningen av lönebikostnaderna sänker höjningen av personalkostnaderna för år 2010 till 2,8 procent. Köp av tjänster

10 Jämfört med prognosen för 2009 ("9+3") har 10,2 miljoner euro (5,2 %) mindre budgeterats för köptjänster. Jämfört med budgeten för 2009 har köptjänsterna dock ökat med 3,6 miljoner euro (2,0 %). Material, förnödenheter och varor Ökningen av material, förnödenheter och varor beror på stigande kostnader för läkemedel och vårdförnödenheter (cirka 10 %) samt ökande energikostnader. Jämfört med budgeten för 2009 är ökningen 17,3 miljoner euro (6,6 %). Jämfört med prognosen för 2009 ("9+3") innebär det dock en minskning med 8,7 miljoner euro (3,1 %). Finansiella poster och avskrivningar Ränteintäkterna och räntekostnaderna har uppskattats på grundval av den räntenivå som gällde under budgetberedningen (oktober 2009). Vid uppskattningen av räntan på de nya lån som upptas år 2010 tillämpas en årsränta på 2 procent, medan räntenivån åren uppskattas till 3 procent. Räntekostnaderna höjs av att de långfristiga lånen ökar till följd av behovet av att finansiera investeringarna. Samkommunens ränteintäkter ökar genom de lån som åren beviljades HNS-Fastigheter Ab. Enligt grundavtalet ska ränta betalas på grundkapitalet. Räntans storlek bestäms av fullmäktige. I budgetberedningen har en fast ränta på 3 procent tillämpats i linje med budgeten för år Räntan har beaktats i prissättningen av tjänsterna. I resultaträkningen ingår räntan på grundkapitalet i posten övriga finansiella kostnader. Avskrivningarna väntas år 2010 öka med 7 procent jämfört med budgeten för år 2009 och med 12 procent jämfört med prognosen. Ökningen grundar sig på genomförda och för budgetåret föreslagna investeringar. I en bilaga till budgeten finns en avskrivningsplan, vilken ligger till grund för beräkningen av avskrivningarna. Vårdtjänsternas volymer Planerad service till medlemskommunerna Enligt planerna kommer DRG-produkter att produceras för medlemskommunerna, vilket är mer än i serviceplanerna för 2009 och DRG-produkter färre än i prognosen för Det planerade antalet besök, , är besök färre än i planerna för år 2009 och besök färre än i prognosen för Planerna för medlemskommunernas vårddagar, , är cirka färre än i planerna för år 2009, medan prognosen för år 2009 uppgår till vårddagar.

11 Planerad service totalt för samtliga betalare BS 2008 BU 2009 Prognos 2009 BUF 2010 Föränd. % BUF2010/ BU09 NordDRG -produkter ,6 % Vårddagar *) Öppenvårdsbesök ,1 % ,3 % *) I vårddagsprodukterna ingår psykiatriska vårddagar och rehabiliteringsvårddagar samt vårddagar för andningsförlamade patienter; överbeläggningsdagar ingår ej för BS 2008 BU och Prognos 2009 eller fördröjda förflyttningsdagar BUF Personalplanen Service till andra kunder Sjukvårdsdistriktet producerar en ansenlig mängd service till andra sjukvårdsdistrikt och andra kunder, såsom försäkringsbolag. Serviceproduktionen till andra betalare har uppskattats till 113,5 miljoner euro (100 milj. euro år 2009). Huvuddelen av denna service produceras av HUCS sjukvårdsområde. Den faktiska användningen av vårdtjänster år 2010 väntas särskilt för Helsingfors, Esbos och Vandas del bli större än vad som planerats utifrån medlemskommunernas och övriga betalares beställningar (alla sammanlagt 1 303,1 milj. euro, varav medlemskommunerna 1 189,5 milj. euro). Personalplanen för år 2010 består i huvudsak av praktiska personalåtgärder som syftar till att bl.a. öka effektiviteten och till att arbetet i högre grad än tidigare utförs på ordinarie arbetstid med egen personal. Trots vissa arbetskraftsrelaterade flaskhalsar och problem med rekrytering av kortvariga vikarier är HNS fortfarande en eftertraktad arbetsgivare som även utbildar ett stort antal yrkespersoner inom hälsovården, från studerande och praktikanter till specialister. Den allmänna ekonomiska och samhälleliga situationen har förbättrat tillgången på arbetskraft. Förändringarna i omvärlden och i vårdmetoderna samt den snabba tekniska utvecklingen kräver gedigen kompetens och förmåga att tillägna sig nya verksamhetssätt. Antalet anställda vid sjukhusdistriktet den 1 oktober 2009 var , varav 81 procent var fast anställda. Den procentuella andelen fast anställda som slutade vid HNS var cirka 7 procent. År 2010 avgår sammanlagt 374 personer med ålderspension enligt pensionsprognosen. Den genomsnittliga pensionsåldern vid HNS har stigit år för år för att 2008 vara 62,5 år. Det genomsnittliga antalet anställda år 2010 uppskattas till personer, inklusive personal som anställs med stöd av specialstatsandelen (cirka 200 personer). I de långsiktiga personalplanerna bedöms HNS år 2011

12 ha anställda och år 2012 totalt anställda. Personalkostnaderna, som uppgår till cirka 64 procent av samkommunens verksamhetskostnader, utgör även en väsentlig del av personalplaneringen. I budgetförslaget för år 2010 har antalet anställda vid HNS ökat med 171 personer (0,8 %) jämfört med budgeten för år Antalet årsverken beräknas år 2010 uppgå till Prognosen för användning av inhyrd arbetskraft år 2009 är utgående från uppgifterna för januari-september cirka 15,5 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 258 årsverken, räknat enligt medelkostnad per timme, och cirka 1,6 procent av HNS samtliga årsverken. I budgetförslaget för 2010 har 14,6 miljoner euro, vilket har uppskattats till cirka 245 årsverken, reserverats för inhyrd arbetskraft. Investeringsprogrammet och finansieringen av investeringarna Investeringsprogrammet för åren baserar sig på målen för hanteringen och utvecklingen av sjukhuskapaciteten samt för nya investeringar som stödjer HNS strategi. Det åtstramade ekonomiska läget i medlemskommunerna och de därtill knutna utsikterna för de närmaste åren styr direkt möjligheterna att finansiera sjukvårdsdistriktets service och investeringar. Investeringsprogrammet har i fråga om år 2010 utarbetats på basis av det maxbelopp på 135 miljoner euro som samkommunens styrelse fastställt. Till följd av det kommunalekonomiska läget har man inom HNS genomfört en mycket sträng prioritering som även berört många projekt som redan inletts. Som ett resultat därav investerar HNS åren endast i objekt där man kunnat konstatera att behovet och betydelsen för verksamheten och ekonomin är bestående eller varar tillräckligt länge i proportion till projektets eller anskaffnings totalkostnader, återbetalning och resultateffekt. En god kostnadshantering i sjukvårdsdistriktet förutsätter att soliditeten bibehålls på en rimlig nivå och att investeringsprogrammet och dess finansieringsalternativ även framöver skärskådas med kritiska ögon. Årligen uppgår investeringarna till miljoner euro, affärsverken inräknade, även om de närmaste årens stora byggprojekt ökar trycket på att höja investeringsnivån. Affärsverkens investeringar, som presenteras som en del av deras budgetförslag för år 2010, är följande: Affärsverk (1 000 euro) HNS-Apotek 180 HUSLAB HNS-Röntgen Ravioli 360 HNS-Desiko 180

13 Avskrivningsplan HNS-Logistik 390 HNS-IT-tjänster HNS-Medicinteknik 170 HNS-Servis 160 Totalt Affärsverkens investeringar bereds utifrån de ramar som koncernförvaltningen anvisat och som fastställs i budgethandlingen. Affärsverkens direktioner beslutar om investeringsprogrammet för små projekt på under euro. Styrelsen beslutar om varje enskilt projekt på euro 10 miljoner euro i alla enheters investeringsprogram. Fullmäktige beslutar om investeringsprogram för projekt som överstiger 10 miljoner euro. Bindande mål i investeringsbudgeten är det totala beloppet av koncernförvaltningens, HNS-Lokalcentralens och sjukvårdsområdenas investeringar investeringar värda minst 10 miljoner euro anges projekt för projekt. Efter godkännandet av budgeten för år 2010 fastställer styrelsen programmet för stora projekt vars kostnader uppgår till minst euro, och kan under verksamhetsåret justera investeringsplanen inom gränserna för den totala ramen. Enskilda projekt som uppgår till minst 10 miljoner euro är dock bindande i förhållande till fullmäktige. I avskrivningsplanen föreslås smärre justeringar som grundar sig på Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning och på klarlägganden av tolkningen i fråga om tillämpningen på sjukvårdsdistrikt. Bland annat har preciseringar gjorts gällande aktiveringen av löne- och utvecklingskostnader. I den avskrivningsplan som träder i kraft den 1 januari 2010 föreslås att avskrivningstiden för ett nyttighetsslag ändras: telefoncentralens ekonomiska livslängd ändras från 10 år till 5 år till följd av att den moderna datasystembaserade utrustningen måste förnyas snabbare. Ekonomiplaner för åren Ekonomiplanerna för åren har utarbetats på samkommunsnivå. Planen omfattar inte överföring eller utvidgning av funktioner, utan utgångspunkten är att verksamheten har den nivå och struktur som anges i budgeten för år Ökningen av intäkterna från medlemskommunerna väntas bli 0 procent åren 2011 och Övriga intäkter har uppskattats öka med 1 procent i planen för år 2011 och med 0 procent i planen för år Personalkostnadernas kollektivavtalsbaserade ökning väntas bli 2 procent i planerna för åren 2011 och För

14 Utlåtanden över budgetförslaget Verkställigheten av budgeten har samkommunen fastställt ett förbättringsmål på 2 procent för produktiviteten. Utlåtanden över budgetförslaget har erhållits av nämnden för den psykiatriska sjukvården, nämnden för den språkliga minoriteten samt av personalkommitténs beredningsgrupp för personalorganisationerna, se bilaga 7. En prislista som bereds i enlighet med de i budgeten godkända målen för ekonomin och servicen samt i enlighet med de av fullmäktige fastställda principerna för produktifieringen föreläggs styrelsen i december. I produktpriserna för 2010 inkluderas den målsatta produktivitetsökningen på 2 procent. Som ett led i verkställigheten av fullmäktiges beslut av den 15 december 2009 godkänner styrelsen de driftsplaner för sjukvårdsområdena, koncernförvaltningen och HNS-Lokalcentralen som grundar sig på den av fullmäktige godkända budgeten. Nämnden för varje sjukvårdsområde godkänner i januari-februari 2010 driftsplanerna för det egna områdets resultatenheter. Styrelsen Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 30 november 2009 om sitt förslag till fullmäktige. Beslutet fattades efter omröstning där rösterna föll En medlem var frånvarande och styrelsemedlem Henrika Zilliacus-Tikkanen föreslog med understöd av medlemmen Harry Yltävä att man i HNS budgetförslag för år 2010 skulle inkludera ett anslag för förlossningsverksamheten vid Västra Nylands sjukhus på det sätt som nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde hade föreslagit. Minoriteten utgjordes av medlemmarna Pietari Jääskeläinen, Jukka Pihko, Zilliacus-Tikkanen och Yltävä. Dessutom förutsatte styrelsen att den i januari 2010 skulle få kännedom om de åtgärder jämte kostnadseffekter som förutsätts med anledning av de rationaliseringsmål som ingår i budgetförslaget Styrelsen Fullmäktige beslutar att anteckna till kännedom utlåtandena från nämnden för den psykiatriska sjukvården, nämnden för den språkliga minoriteten samt personalkommitténs personalrepresentanter gällande budgetförslaget för år 2010 och ekonomiplanen för åren ,

15 att anteckna för kännedom affärsverkens budgetar 2010 och ekonomiplaner jämte investeringsplaner som en del av samkommunens budget, att godkänna strukturen för budgeten och ekonomiplanen, att godkänna förslaget i bilaga 6 som samkommunens budget för 2010 och ekonomiplan för , att fastställa att samkommunens externa verksamhetskostnader exklusive affärsverken men inklusive köp hos affärsverk och dotterbolag uppgår till högst 1 529,146 miljoner euro (budgetbilaga 7), att fastställa de i budgeten uppställda resultat- och produktivitetsmålen för sjukvårdsområdena och HNS-Lokalcentralen; målen är ett nollresultat för räkenskapsperioden, med undantag av HUCS sjukvårdsområde och Lojo sjukvårdsområde, samt en produktivitetsökning på 2 procent, att fastställa de i drifsekonomidelen i HNS budget uppställda resultat- och produktivitetsmålen för affärsverken samt målen gällande prisändringar för de interna tjänsterna, att fastställa att maxbeloppet för samkommunens, exkl. affärsverken, utrustnings-, datasystems- och byggprojekt uppgår till 114,97 miljoner euro, att bevilja styrelsen fullmakt att besluta att leasingfinansiering kan utnyttjas för utrustningsanskaffningar, om det visar sig vara lönsamt ur ett totalekonomiskt perspektiv. Fullmäktige beslutar i finansieringsdelen att förändringen i samkommunen HNS lånestock är högst euro, att affärsverken betalar 3 procents ränta på det grundkapital som placerats i dem, att samkommunen HNS följer upp affärsverkens finansiella ställning via clearingkontona. På clearingkontots dagliga saldo erläggs gottgörelseränta enligt en veckas Euribor månatligen i efterskott. Ett clearingkonto kan tillfälligt ha ett skuldsaldo, varvid den påförda räntan är Euribor 1 mån. +0,50 % p.a. att den långfristiga lånefinansiering som affärsverken behöver för sina investeringar arrangeras som interna lån inom samkommunen HNS och att affärsverken betalar en låneränta som fastställs vid tidpunkten för lyftande av lånet. Dessutom beslutar fullmäktige

16 att en ränta på 3 procent av grundkapitalet erläggs i samband med förskottsfaktureringen av medlemskommunerna i september (budgetbilaga 8), att bevilja styrelsen rätt att ta upp euro i långfristiga lån, att bevilja styrelsen rätt att besluta om förtida återbetalning av lån, att ge styrelsen rätt att bevilja HNS-Fastigheter Ab högst 9,0 miljoner euro och Uudenmaan Sairaalapesula Oy högst 2,5 miljoner euro i långfristigt lån, att bevilja styrelsen rätt att för tryggande av samkommunen HNS likviditet år 2009 ta upp kortfristig kredit med högst ett års återbetalningstid till penninginrättningarnas förmånligaste villkor på så sätt att likviditetslånens totalbelopp vid en given tidpunkt är högst 67,2 miljoner euro, att godkänna följande i budgetbilaga 2 föreslagna ändringar i produktifieringen och prissättningen, utöver de ändringar i principerna för produktifiering och prissättning som fullmäktige godkände den 11 juni 2009: Kapitel 4 i bilaga 2; Tjänster producerade av andra serviceproducenter För vård som patienten får genom av HNS beviljad servicesedel faktureras patientens hemkommun värdet på servicesedeln eller enligt HNS prislista beroende på den valda vårdformen. Vid faktureringen tillkommer faktureringsavgift. Kapitel 4 i bilaga 2; Fakturering enligt särskilt avtal I en situation där en utomlands boende patient som själv bekostar vården söker icke-brådskande vård hos HUS och kan intas för vård utan att uppfyllandet av ovannämnda förpliktelser äventyras, förutsätts att patienten på förhand kan lämna antingen en av ett försäkringsbolag utfärdad betalningsförbindelse eller en säkerhetsdeposition som täcker de uppskattade kostnaderna för vården samt för eventuella komplikationer. För mödrar som kommer för att föda förutsätts även en säkerhet som täcker kostnaderna för eventuell sjukhusvård som det nyfödda barnet kan behöva. Ett belopp som är fem gånger så stort som kostnaderna för den ursprungligen planerade vården/åtgärden kan anses utgöra en tillräcklig säkerhet. att godkänna att avskrivningsplanen i budgetbilaga 9 träder i kraft den 1 januari 2010, att i enlighet med budgetbilaga 3 godkänna de på invånarantalet baserade kostnaderna för giftinformationscentralens verk-

17 samhet som uppbärs av medlemskommunerna och andra sjukvårdsdistrikt på så sätt, att avgiften förfaller till betalning den 21 juni 2010, att medlemskommunerna, med undantag av Helsingfors, faktureras för kostnaderna för den medicinska verksamheten i anslutning till läkar- och räddningshelikopterverksamheten på basis av invånarantalet i enlighet med budgetbilaga 4, på så sätt att avgiften förfaller till betalning den 21 juni 2010, och att utryckningar i Helsingfors och till andra sjukvårdsdistrikts områden debiteras enligt en avgift per utryckning, att fastställa den på invånarantalet baserade utjämningsavgiften för dyr vård, vilken påförs medlemskommunerna, till 28 euro per invånare i enlighet med budgetbilaga 5, på så sätt att förhandsavgiften förfaller till betalning den 5 januari Behandling av ärendet Antecknades att vid den femte strecksatsen i beslutsförslaget gjordes en justering i fråga om eurobeloppet. Den rätta siffran är högst miljoner euro och bilaga 7 till budgetboken justerades enligt följande: protokollsbilaga 2. Under behandlingen av ärendet fullmäktigeledamoten Maija Anttilas följande hemställningsklämmar som understöddes av Kari T. Nukala, Irma Pahlman och Varpu-Leena Aalto: När fullmäktige godkänner budgeten för 2010 förutsätter fullmäktige att styrelsen tillsammans med Helsingfors universitet gör en framställning hos undervisningsministeriet om universitetsundervisningen och forskningen inom medicin och annan hälsovård om korrigering av kostnadsnivån för finansieringen med s.k. specialstatsandel så att den bättre än för närvarande motsvarar dagens faktiska kostnader. När fullmäktige godkänner budgeten för 2010 förutsätter fullmäktige att styrelsen reder ut hur man kan förbättra balansen mellan efterfrågan och utbud och få en så rätt allokering som möjligt av de kostnader som hänför sig till den inbördes produktionen av tjänster mellan HNS och kommunerna. Som ett alternativ bör en s.k. rambudgetering utarbetas för fullmäktiges mandattid eller för tre år. fullmäktigeledamoten Marie Lundells följande hemställningskläm som understöddes av Barbro Viljanen: Fullmäktige påskyndar utredningen om renoveringen av E- och F-delen på Västra Nylands sjukhus. Under behandlingen av ärendet gjorde fullmäktigeledamoten Marie Lundell understödd av Barbro Viljanen följande förslag: momentet ökas med euro och att budgetens personalbilaga 6 justeras på motsvarande sätt.

18 Ordföranden konstaterade att ett förslag som avviker från styrelsens förslag hade framställts så en omröstning måste förrättas i ärendet. Ordföranden föreslog att en omröstning genom namnupprop ska förrättas i ärendet: de som understöder styrelsens förslag röstar JA och de som understöder Lundells förslag röstar NEJ. Fullmäktige godkände ordförandens omröstningsförslag. Vid omröstningen genom namnupprop gavs 734,5 JA-röster och 311,8 NEJ-röster och 39,7 blanka röster. Ordföranden konstaterade att fullmäktige hade godkänt styrelsens förslag. Omröstningsprotokollet ingår som bilaga 3 i protokollet. Efter detta och efter att ha hört sig för om saken konstaterade ordföranden att fullmäktige enhälligt hade godkänt fullmäktigeledamoten Maija Anttilas hemställningsklämmar och fullmäktigeledamoten Marie Lundells hemställningskläm. Beslut Förslaget godkändes. Fullmäktige beslutade dessutom att godkänna fullmäktigeledamoten Maija Anttilas följande hemställningsklämmar som understöddes av Kari T. Nukala, Irma Pahlman och Varpu-Leena Aalto: När fullmäktige godkänner budgeten för 2010 förutsätter fullmäktige att styrelsen tillsammans med Helsingfors universitet gör en framställning hos undervisningsministeriet om universitetsundervisningen och forskningen inom medicin och annan hälsovård om korrigering av kostnadsnivån för finansieringen med s.k. specialstatsandel så att den bättre än för närvarande motsvarar dagens faktiska kostnader. När fullmäktige godkänner budgeten för 2010 förutsätter fullmäktige att styrelsen reder ut hur man kan förbättra balansen mellan efterfrågan och utbud och få en så rätt allokering som möjligt av de kostnader som hänför sig till den inbördes produktionen av tjänster mellan HNS och kommunerna. Som ett alternativ bör en s.k. rambudgetering utarbetas för fullmäktiges mandattid eller för tre år. fullmäktigeledamoten Marie Lundells följande hemställningskläm som understöddes av Barbro Viljanen: Fullmäktige påskyndar utredningen om renoveringen av E- och F-delen på Västra Nylands sjukhus.

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014 FULLMÄKTIGE 44 15.12.2011 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014 195/02/02/00/01/2011 FMGE 44 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplaneperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018 FULLMÄKTIGE 44 16.12.2015 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018 312/02/02/00/01/2015 FMGE 44 Allmänt Budgeten för 2016 och ekonomiplanen för 2016-2018 baseras på den gällande strategin.

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 HELSINGFORS OCH NYLANDS Fullmäktige 13.12.2012, BILAGA 6 SJUKVÅRDSDISTRIKT Fullmäktige godkänt 13.6.2012 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan:

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VNSNAMND 4/2014 VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal 2012-2013 - 2014 euro i 1000-tal bsl 2012

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande FULLMÄKTIGE 14 31.03.2009 ÖVERBELÄGGNINGSAVGIFTER 2008 OCH UTVECKLING AV ÖVERBELÄGGNINGSFÖRFARANDET 79/02/05/00/2009 FMGE 14 Bakgrunden till överbeläggningsförfarandet (tidigare bötesdagsförfarandet till

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16

FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16 FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16 Bokslutet liksom även koncernbokslutet skall upprättas före utgången av mars månad det år som följer på räkenskapsåret

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 VNSNAMND 41/2010 Enligt HNS koncernlednings kompletterande budgetdirektiv 1.9.2010 skall respektive sjukvårdsområde

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

1992 rd - RP 287. införande av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

1992 rd - RP 287. införande av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING 1992 rd - RP 287 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER ÅR Fullmäktige , BILAGA 10

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER ÅR Fullmäktige , BILAGA 10 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2012 Fullmäktige 15.6.2011, BILAGA 10 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 2 PRINCIPER FÖR PRODUKTIFIERINGEN...3 NordDRG-produktifiering....3

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 111/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om planering av och statsandel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kostnadsfördelningen

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen RP 157/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås kommunallagen bli ändrad

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER 2015-2016

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER 2015-2016 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Styrelsen 11.12.2014 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER 2015-2016 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna Styrelsen 3.12.2012 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2013 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2013

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Elva frågor om nationell valfrihet inom den offentliga hälso- och sjukvården

Elva frågor om nationell valfrihet inom den offentliga hälso- och sjukvården Memorandum Häkkinen Hannele, Jean-Tibor IsoMauno, Päivi Kaukoranta-Vaara, Tero Tyni 2.4.2014 Elva frågor om nationell valfrihet inom den offentliga hälso- och sjukvården 1) Vad kräver ett byte av hälsocentral

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 236/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om specialiserad sjukvård och 28 lagen om missbrukarvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 21.10.2011 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 2 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade

Läs mer

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen 8.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Verkställande direktörens översikt...6 2 SAMKOMMUNENS UPPGIFT OCH ORGANISATION...8 2.1 Förtroendemannaorganisationen...8

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Arbetsgruppens förslag till "HUCS Abs" affärsverksamhetsplan ingår som bilaga 5.

Arbetsgruppens förslag till HUCS Abs affärsverksamhetsplan ingår som bilaga 5. FULLMÄKTIGE 25 19.10.2011 GRUNDANDE AV HUCS AB 36/00/01/03/01/2011 FMGE 25 HNS verkställande direktör tillsatte genom sitt beslut 14.10.2011 132 en arbetsgrupp under ledning av förvaltningsöverläkare Lasse

Läs mer

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården FULLMÄKTIGE 26 12.06.2013 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 195/02/02/00/01/2011 FMGE 26 Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska godkänna avtalet i det organ som avses i 81 1 mom. i kommunallagen (365/1995).

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska godkänna avtalet i det organ som avses i 81 1 mom. i kommunallagen (365/1995). FULLMÄKTIGE 42 13.12.2012 AVTAL OM ORDNANDE AV SPECIALISERAD SJUKVÅRD INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 2/03/00/2011 FMGE 42 Enligt 43 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska samkommuner för

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Fullmäktige 15.12., BILAGA 5 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Del 1 (3): Samkommunen samt bilagor Styrelsen 7.12. 1 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2012 2014

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGETBEREDNING 2014

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGETBEREDNING 2014 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 31 26.09.2013 BUDGETBEREDNING 2014 VNSNAMND 31/2013 VNS nämnd förde på sitt sammanträde 13.6.2013 23 en principdiskussion kring de utmaningar sjukvårdsområdet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås nya bestämmelser i sjukförsäkringslagen gällande

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) Tid 27.02.2014 kl. 09:00 - Plats Västra Nylands sjukhus, 4 våningens mötesrum Ärenden Rubrik Sida 1 INFORMATIONSÄRENDEN 4 2 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 5 3 BEHANDLING

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 VNSNAMND 44/2009 På sammanträdet 18.6.2009 32 fick nämnden ta del av en detaljerad redogörelse över budgetens utgångsläge.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011 Promemoria Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 24/80/2011 Sinikka Huhtala 25.11.2011 Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer